Andrej Pangos - Esej o Duhovnom Sazrevanju

Download Andrej Pangos - Esej o Duhovnom Sazrevanju

Post on 03-Jan-2016

138 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • 1SPOZNAJ SEBE PUTEM SNA DA SI IV

  Izvod iz knjigeEsej o duhovnom sazrevanjuAndrej Pangos andreapangos@libero.it

  Prevod: Sandra Eterovi

  Proces individuacije Beskonane Svesti, odvija se kroz tri stanja: java, san i duboki san.Pod Beskonanom Sveu podrazumeva se Trojstvo: Beskonano Znanje, Beskonana Ljubav iBeskonana Mo. Sva tri ova stanja: java, san i duboki san, odvijaju se u snu zvanom ljudski ivot,odnosno predstavljaju ono to se obino definie kao java, jeste jedno sanjanje otvorenih oiju, ne uklasinom smislu fantaziranja, ve u smislu sanjanja da smo budni. Stanje koje se po obiajudefinie kao san ili kada se kae da ovek spava, ustvari je stanje u kojem ovek sanja da spava.Kada ovek radi ono to obino biva definisano kao sanjanje, on onda sanja da sanja. Tvrdi se datokom faze dubokog sna, ovek ne sanja, to nije tano. Tokom faze dubokog sna, ovek sanja, jerstanje dubokog sna, kao i stanje jave i stanje sna, jesu deo ovekovog sna da je iv, odnosno da ivi.Dakle, znai da i tokom dubokog sna, ovek sanja. Sanja da je u stanju dubokog sna; sanja da nesanja. A neki tvrde da je tokom dubokog sna, ovek u stanju Stvarnosti, ali da za to ne zna, odnosnoizjavljaju da je stanje dubokog sna, stanje Stvarnosti doivljeno nesvesno. Jasno je da je svakiovek, u Stvar(nost)i, Stvarnost, ali je jako sputavajue tvrditi da faza dubokog sna predstavljastanje blisko stanju Stvarnosti. To moe dati povoda mnogim fantazijama i dodatnomnerazumevanju. Pa zar nije dovoljna fantazija da se ivi i nerazumevanje da sve, u Stvar(nost)i,Jeste Bog?!

  Sanjanje je jedno stanje, koje neprekidno prati oveka koji ne Raspoznaje Stvarnost (Boga) odIluzije (Svest, vibracije, energije, materija). ovek koji ne Raspoznaje Stvarnost od iluzije, sanja daje budan, sanja da je zaspao, sanja da sanja, sanja da je u stanju dubokog sna i sanja da se budi.ovek koji ne Raspoznaje Stvarnost od iluzije, sanja da je zaet, da je roen, da ivi i da mora daumre. U stvari, sva zaea, sva roenja, svi ivoti i sve smrti deavaju se, preciznije, izgleda kao dase deavaju, kao san u Onome to Svaki ovek u Stvarnosti Jeste, to jest u Bogu. Onome ko neRaspoznaje Stvarnost od iluzije, ove tvrdnje mogle bi se initi kao fantazije, plodovi ludosti ihalucinacije. Ko Raspoznaje Stvarnost od iluzije naprotiv, zna da je Univerzum fantazija i da nemavee halucinacije od verovanja da su ivot i svet stvarni. Onome ko ne Poznaje Sebe, ove tvrdnjemogu izgledati kao puko filozofiranje, dok su za onoga ko Sebe Poznaje, konkretna istina linoutvrena. Vano je znati da, znati sebe, ne znai Znati Sebe.

  Sanjanje ivota, a ne znati da je ivot SAN, posledica je identifikacije sa lanim ja, odnosno sazamiljanjem da se je telo, um, ali i sama Svest. Nepoznavanje ivota kao sna je posledicanepoznavanja Sebe kao Stvarnosti. Fiziko telo, um i Svest su jedan san koji se deava u Bogu,tj. u Onome to svako u Stvarnosti Jeste. Osnovna razlika izmeu onoga to se obino naziva bitibudan i onoga to se definie spavanje, svodi se na drugaiji nain sanjanja. Kada ovek koji neraspoznaje spava, sanja da u snu ima telo. Kada se ovek koji ne raspoznaje probudi, tj. otvori oi,poinje da sanja da ima fiziko telo. ovek koji ne raspoznaje, definie iluzornim (kao jedan san)telo koje je sanjao tokom sna, dok stvarnim naziva fiziko telo koje percepira kada se probudi, kadaotvori oi. On u stvari sanja obadva tela, odnosno obadva tela su samo jedan san. Telo koje seobino definie kao stvarno fiziko telo, je samo jedno telo koje se sanja, isto kao i ono telo, koje sedefinie kao telo koje se sanja tokom sna. Kada onaj ko ne raspoznaje Stvarnost od iluzije tvrdi: telokoje sam sanjao da imam u snu, nije bilo stvarno, u svakom sluaju, govori istinu. Govori istinu, jerko ne raspoznaje, sanja takoe i u javi. Dakle, ono to se po njemu odnosi na san, odnosi se i na sanda je budan i na san da je spavao. Naravno, on ni ne zamilja da kada je i budan (preciznije zamiljada je budan), on spava. On samo sanja da je budan. Ko ne raspoznaje Stvarnost od iluzije, on samo

 • 2zamilja da zaspi, da se budi, da ponovo zaspi, da se ponovo budi..., dok u stvari samo spava nadrugaiji nain. Telo koje ovek sanja tokom jave, koje zamilja da ima u javi, jeste samo san, kaoto je san i sama java.

  Kako je mogue da ovek tokom faze dubokog sna, ali i generalno, uspeva da sanja da ne sanja?!Pojedinac je sastavni deo jednog ireg sna, sna zvanog oveanstvo.

  oveanstvo je san, koji sebe neprekidno sanja. San zvan oveanstvo, jeste proces u okviru kogase odvijaju snovi zvani pojedinani ivoti. Svaki individualni proces, u smislu pojedinca ipojedinanog ivota, je jedno sa procesom oveanstva, od kojeg je nerazdvojiv. Stvar je u tome, daovek neosveenog uma, zamilja da je odvojen od ostatka procesa, odnosno da je samostalnientitet. Matrica sna zvanog oveanstvo i sna ljudsko bie, je Svest (Beskonana, Kolektivna iindividualna, to je u stvari isto). Svest, sama po sebi san, slui kao Matrica sna koji se deava nanivou vremena i prostora. Vibracije, kao i energija i materija, jesu rezultat procesa Svesti.Ukratko (veoma ukratko), Svest je Matrica koja definie na koji nain e vibrirati vibracije.I dalje ukratko, vremensko prostorni element ljudske individualnosti, koji se sastoji od uma, odenergetskih elemenata i od fizikog tela, je jedan proces odreen procesima Svesti. U odnosu navibratorno energetsko - fiziki element oveka koji prolazi kroz stanja jave, sna i dubokog sna,Svest je, da tako kaemo, uvek budna. Tako Svest, na neki nain, predstavlja lepak kojipovezuje ova tri stanja i ini moguim sanjanje, i da se nema snova. Svest je takoe i lepak snazvanog oveanstvo. Svest je (samo)svesni element ljudske individualnosti, ali je takoe i(samo)svesni element sna zvanog Kreacija. (Svest-vibracije-energije-materija).

  Odlina MEDITACIJA koja moe da se upotrebi je ta, da se ide u potragu za onim ko sanja.Upitati se u vezi sopstvenog sanjanja: Ko sanja? Ko se pita ko sanja? Zatim se ide u unutranjupotragu za onim ko sanja. Ali, ne u potragu za verbalnim odgovorom na pitanja, ve ba za kimsanja. Osnovno pitanje, sutinsko uputstvo: Da li zaista ima nekog ko sanja?! Da li ima nekog koStvarno sanja?! Ima li uopte nekog?!

  ovek neosveenog uma, moe da pretvori poruku o miru u poruku o ratu.Ratovi su rezultat spavanja ljudi. Ratovi su more, koje stvaraju oni, koji ne raspoznaju Stvarnost odiluzije. Taj san izbija ne samo iz ljudi koji vladaju, ve i pogotovo, iz naroda kao celine. Kada onajko vlada nema osveen um, kao to to obino i biva, on je vrh ledenog brega kolektivnog snanaroda koji on predstavlja i njegove odluke, vrlo malo su samostalne. Na taj nain, on postajematerijalni izvrilac manifestacije kolektivnog sna, okarakterisanog negativnim emocijama (mrnja,strahovi, prezir...), negativnim mislima, vezanou za individualnu mo (pojedinca) i za kolektivnumo (naroda, nacije, rase...)...

  Slobodan izbor je svetinja i onaj ko upuuje molbe kao npr.: Totti, ostvari nam snove!; Plavi,ostvarite nae snove!; Tako bih voleo da realizujem moje snove!; ...normalno da e nastaviti dasanja. Svako hrani svoj san da je iv, svako utie na karakteristike svoga sanjanja. ivot bi sepromenio nabolje, kada bi ovek, umesto da trai da mu se snovi ostvare, traio da se PROBUDI,na primer sa molbom: Boe, Probudi me! (veliko P) ili jo bolje molitvama, kao to su: MolimBoga da se Probudim.; Molim Boga da osvestim sopstveno sanjanje.

  Dovoljan je trenutak Raspoznavanja Stvarnosti od iluzije, pa da ovek shvati da gore pomenutiargumenti o sanjanju, o budnosti, o ivotu kao o snu... nisu samo puko filozofiranje koje nema vezesa takozvanom svakodnevnom stvarnou (koja je naravno jedan san, iluzija, sigurno nijeStvarnost). Biti Budni, odnosno Raspoznavati Stvarnost od iluzije, pomae da se bolje ivi.ovekovi problemi proizlaze iz injenice da sanja da je budan. Normalno da onaj ko je rtva takvezablude, ima problema u ivotu..., problema u odnosima, problema u porodici, finansijskihproblema, zdravstvenih problema... Sasvim je normalno da onaj ko je opijen procesimaneosveenog uma, vri neprikladne izbore zbog kojih moe imati potekoa. U stvari, veliina

 • 3problema je odreena time koliko taj isti problem spreava individuaciju Svesti. Odlian nain da sezaponu procesi reavanja problema i da se istovremeno stimulie i proces individuacije (sopstvene)Svesti, je moliti se Bogu, na primer molitvama kao to su: Molim Boga da mi reprogramirakarmike uzroke porodinih problema; Molim Boga da mi reprogramira karmike uzroke problemana poslu; Molim Boga da mi reprogramira karmike uzroke zdravstvenih problema; Molim Boga dami reprogramira karmike uzroke finansijskih problema; Molim Boga da mi reprogramirafinansijsku karmu; Molim Boga da reprogramira karmike procese mog odnosa sa...; Molim Bogada reprogramira karmike uzroke kolskih problema mog sina...

  Ako ovek nema zdravstvenih, finansijskih ili drugih problema, to ne podrazumeva da je on Budanili da Raspoznaje Stvarnost od Iluzije. On samo sanja jedan bolji san, ima bolji individualnisoftware, koji je razvio takoe i svojim mislima i svojim ponaanjem... Ali, osnovni problem ostaje,a taj je, da sanja, da kada otvori oi nije Budan.

  Vonja hiljadu kilometara u pijanom stanju, a bez da se sleti s puta, smatrala bi se udom. Sobzirom na kolektivnu opijenost kojoj je stalno podvrgnuto oveanstvo, pravo je udo da ovekuopte i ivi tako dugo.

  Za onoga ko Raspoznaje Stvarnost od Iluzije, ivot nema isti znaaj kao za oveka koji neRaspoznaje. Ko veruje ili je ubeen da je ivot stvaran, taj se vezuje za ivot, tanije napisano,vezuje se za ono to on zamilja da ivot jeste, a sve to prouzrokuje stres, strahove, nesigurnosti,potrebu za planiranjem, traenje sigurnosti i garancije, stvaranje dugoronih planova... Onaj koRaspoznaje, nije vezan za ivot. Tako se on, kao vibratorni, energetski i materijalni proces, kreeslobodno u vremenu i prostoru; tako on moe da Zna da je (njegova) individualna Svest Jedno saBeskonanom Sveu; tako On Zna Sebe kao Nepromenljivi Izvor Svesti, vremena i prostora; takoOn Zna Sebe kao BOGA.

  Ponaanje onoga ko je ubeen da je ivot Stvaran, slino je ponaanju jednog plivaa koji pre skokau vodu vezuje sebi oko struka blok cementa. Teko da e moi da ostane na povrini, a u sluaju davoda nije duboka, uspee da dri glavu iznad povrine vode i da die, ali sigurno nee imati mnogoslobode u kretanju. Kao to vezanost za Ljubav ubija Voljenje, tako vezanost za ivot ubija ivot iini mrtvim ivog oveka. Vezanost za ivot, potpiruje strah od smrti. Strah od smrti pojaavaIluziju da je smrt Stvarna. Strah od smrti, manifestuje se kao bojaznost da se ivot ivi punimpluima. Kada pojedinac koristi svoj ivot kao instrument za Spoznaju Sebe, tada je ivot njegovonajvee blago.

  Raspoznati Stvarnost od iluzije, ne znai razlikovati istinito od lanog. I lano i istinito su konceptiogranieni prostorom uma, dok je Raspoznavanje iznad uma. Ko Raspoznaje, zna da je UMiluzija, ali zna da je takoe iluzija i Beskonana Svest, koja je, kao to je ve napisano, poredostalog i matrica Univerzuma, a time i svake ljudske forme i svakog ljudskog uma.Beskonana Svest je matrica i same sebe. Raspoznavanje Stvarnosti od iluzije, vrlo je praktino i zatakozvani svakidanji ivot. Onaj ko Raspoznaje moe istinski da pomogne nekome, dok je dometpomoi oveka koji ne Raspoznaje, veoma relativan i ogranien. Na svaki nain, za oveka koji neRaspoznaje, ali i za oveka koji Raspoznaje, je molitveno obraanje Bogu, sigurno najefikasnijioblik pomoi. Naravno da je onda esto potrebno da molitvi sledi i delovanje oveka na nivouvremena i prostora, da bi se zaokruilo reavanja problema, zapoeto molitvom Bogu. Ali, bilo bipogreno definisati molitvu kao apstraktni vid pomoi, a fiziku akciju kao konkretni vid pomoi.Nema konkretnijeg delovanja od molitve Bogu, jer molitvenim obraanjem Bogu, pokreu seprocesi na nivou Beskonane Svesti, gde se uzroci problema i nalaze, a posledica toga jerazreavanje problema na nivou svakodnevnog ivota. Raspoznavanje Stvarnosti od iluzije ve jesamo po sebi samodelatna molitva. I samo Postojanje osobe ija je Svest Sazrela, Jeste BeskonanaBoija Milost.

  Mu i ena blaeno spavaju u njihovoj spavaoj sobi, ili jo preciznije, sanjaju da spavaju. Ona

 • 4sanja, u klasinom smislu rei, da pliva u bistrom moru koje okruuje jedno grko ostrvo. Musanja, u klasinom smislu rei, da pliva u karibskom moru. Multi-bioskopsko sanjanje jednogjedinog bioskopa: sanjajui da ive, sanjaju da sanjaju u okviru sna zvanog ivot, sanjaju da sanjajuda plivaju u okviru sna (u uobiajenom smislu te rei). Ironija sudbine: pored toga to ne znaju dasanjaju da su ivi, jer ne ive Lucidno, tj. ne Raspoznaju, oni ne znaju niti da sanjaju da plivaju jernjihov san da plivaju nije jedan lucidan san. Kua u kojoj se nalazi soba i gde na krevetu lee ovadva tela, poinje da gori. Poar se iri i stie do sobe u kojoj se nalaze tela dva sanjaa. Sobapoinje da gori. injenica da njih dvoje sanjaju (u klasinom smislu te rei) da oputeni plutaju povodi, nee ih sigurno spasiti od vatre. Da je makar jedan od njih budan, mogao bi da probudi onogdrugog drugu i na taj nain bi mogli moda ak i da se spasu. Ali poto sanjaju, oni e izgoreti,iako sanjaju da plivaju u vodi. Takoe ih nee spasiti injenica, da je i sama vatra, san. San kojisagoreva san, kao to to uvek i biva. Naravno, gorei, oni e da umru, to znai da e prestati dasanjaju da su ivi. A to sigurno i nije neka drama.Kada ovek umre, on jednostavno prestane da sanja da je neko i da je neto i Seti se da je BOG.Vee probleme imae neki roaci i poznanici, vezani iz raznoraznih razloga za dvoje deliminopretvorenih u dim, jer e poeti da sanjaju da su njih dvoje umrli. Beskonano Blaenstvo je pragkoji treba prevazii da bi se Spoznao Bog. Bog nije u Raju. Raj, kao Trojstvo: Beskonano Znanje,Beskonana Ljubav (Beskonano Blaenstvo), Beskonana Mo (Sveti Duh), je taj koji Postoji uBogu.

  Um, kao zbir vibracija, odnosno emocija i misli, jednostavno je zbir vibracija, jedan vibracioniproces. Um, sam po sebi, nije snaan. Um ne misli. Misli su, zajedno sa emocijama, sastavnielement uma. Um je rezultat razmiljanja i doivljavanja (oseanja). Um ne percepira, ve jerezultat percepcije. Dakle, um ne moe niti da lae, niti da bude lukav, niti da pati. Poto je um skupvibracija, tvrditi da um misli, slino je tvrenju da zvuk (vibracije), nastao kao rezultat vibriranjamembrane zvunika, moe da misli ili da je neko (samo)svesno bie. Um nije svestan, ali moe dase osvesti. Osvestiti um, ne znai uiniti ga svesnim, to je nemogue, ve znai uskladiti misli iemocije sa Sveu.Ukratko, patnja je i posledica neosveenih procesa uma, odnosno, vibracija (oseanja i misli)neusklaenih sa Sveu. Za eliminisanje patnje, veoma dobro dou molitve kao to su: MolimBoga da mi reprogramira karmike uzroke patnje; Molim Boga da mi reprogramira karmikeuzroke oseaja krivice i grenosti; Molim Boga da mi reprogramira karmike uzroke verovanja daje patnja neophodni deo ivota.

  Pravi pakao jeste ivot onog oveka koji ne Raspoznaje Stvarnost od iluzije. Pravi avo jeneosveena individualnost. Pravo zlo, je neosveen um.

  ivot onog oveka ija je Svest Sazrela, to je Rajski ivot. Kao to je ve napisano, dok je fizikiiv, ovek ija je Svest Sazrela, ima istovremeno iskustvo i Boga i oveka. Kada Zrela Svestnapusti fiziko telo, Ona Veno Postoji kao individualizovano Beskonano Znanje individualizovana Beskonana Ljubav individualizovana Beskonana Mo. Pa i nije ba tako loa,ovakva Sudbina (iznad svake sudbine)! Ko Sebe Poznaje, taj je prevaziao iluziju ivota,odnosno, iskoristio je ivot kao instrument za Spoznaju Sebe. ovek koji je Sebe Spoznao,iskoristio je svoju individualnost (iluzija) i svoj ivot (iluzija) za Spoznaju Boga (Stvarnost) i zaSpoznaju Sebe kao Stvarnosti. ovek ija je Svest Sazrela, poznaje svoju individualnost, preciznije,(svoju) Svest, kao Venu i Beskonanu iluziju; kao proces putem kojeg je postigao da RaspoznajeStvarnost od iluzije i da Spozna Sebe kao Ono to u Stvarnosti Jeste, to jest Bog.oveku neosveenog uma, moe se initi da se Zrele Svesti (Buda, Hrist, Lao Ce, ankara,Jogananda, Nikola Tesla...), nalaze tamo negde gore ili barem izvan oveka. Osveivanjem uma,ovek osveuje da je individualna Svest svakog oveka, Jedno (i isto) sa Zrelim Svestima. A to izbog toga, to je individualna Svest svakog oveka, Jedno (i isto) sa Beskonanom Sveu, a takoeje i svaka Zrela Svest, Jedno (i isto) sa Beskonanom Sveu. Svaka Zrela Svest je praktinoBeskonana Svest, savreno individualizovana. U takvom stanju spoznaje, ovek Zna sve ZreleSvesti kao svoju Brau. Sazrevanjem (sopstvene) Svesti, ovek Spoznaje Sebe kao Oca svih Zrelih

 • 5Svesti, Spoznaje Zrele Svesti kao svoje manifestacije. Ovo takoe znai, da se nije sasvim spoznalapotpuna iluzornost Kreacije. U tom spoznajnom stanju, Zrele Svesti predstavljaju, praktinoposlednji bedem privida, da je Kreacija Stvarna. Kada ovek Zna Sebe kao Ono to On Jeste, Znada, u Stvar(nost)i, nema nikakve Kreacije i da, u Stvar(nost)i, nema nikakve Zrele Svesti.Komuniciranje" sa Zrelim Svestima, stimulie individuaciju (sopstvene) Svesti.

  Svaki ovek neprekidno komunicira sa svim Zrelim Svestima, a sledee molitve optimalizujukomunikaciju sa Zrelim Svestima, to pozitivno utie na sazrevanje (individualne) Svesti:Molim Boga da reprogramira karmike procese na relaciji moja individualnost Zrela Svest...(imenovati Zrelu Svest); Molim Boga da reprogramira karmike procese na relaciji mojaindividualnost Zrele Svesti Mesta Moi... (imenovati jedno ili vie Mesta Moi) i Molim Boga dareprogramira karmike procese na relaciji moja individualnost sve Zrele Svesti oveanstva.Da bi ovek Znao Hrista, mora Sebe Znati kao Boga i Znati Zrelu Svest Hrista, kao SopstvenuManifestaciju. Hristovo pravo telo je Kreacija. Kao i svaki ovek, U Stvar(nost)i, i Hrist Jeste Bog,a Kreacija je Njegovo telo.

  Isus je rekao: Onaj ko je upoznao svet, naao je (samo) le; i onaj ko je naao le, uzvieniji je odsveta. Jevanelje po Tomi (56), I Vangeli gnostici, Adelphi Edizioni Milano, 1984.

  Onaj ko sanja da je iv, znai onaj koji ne poznaje ivot kao san, ve je sam po sebi mrtav. On jejedan ivui mrtvac, odnosno jedan IVI MRTVAC. Samo onaj ko poznaje ivot kao SAN, moesebe smatrati zaista ivim.Buenje ivuih mrtvaca, sasvim je druga stvar od vaskrsnua tela mrtvih mrtvaca. Verovati uvaskrsnue tela, pojaava poistoveivanje sa fizikim telom, odnosno zamiljanje da se je telo, tospreava duhovno sazrevanje.

  Umesto da se ProBude (da budu profesionalni tragaoci Boga), mnogi prouavaju kako da Realizujusvoje snove. itaju knjige o tome kako se realizuju snovi, idu na kurseve za realizaciju snova...!Troe pare za sanjanje! Troe na kupovini onoga to ve imaju!Ulaganje linih sredstava u Buenje, to je Prava Investicija! ivot nije stvoren za realizacijusnova. San koji hoe da realizuje san! Kakav san! Kakva halucinacija! ivot je stvoren zaprevazilaenje sna zvanog ivot i za Spoznaju Stvarnosti.

  ivot je film? Ma naravno da je film! I sam Univerzum je film! Ii u bioskop, znajui dobro da se jeu bioskopu, ini da se film percepira kao film. Posmatrati filmske slike koje protiu na platnu,zamiljajui da su one stvarne, odnosno Stvarne, znai ne raspoznavati, odnosno ne Raspoznavati.ivot je film i svako je reiser svog ivota.Onaj ko pravi film u kojem se dogaa ono to je potrebno za njegovo Buenje, taj je inteligentan.

  Mora da postoji neko objanjenje za ovo to mi se dogaa, NITA NIJE SLUAJNO - ne retko seuje ovakva izjava. Jasno da postoji odreeni razlog i da se nije sluajno dogodilo. A nekima je baovaj koncept: Nita nije sluajno, mora da postoji neki razlog!, ivotna filozofija.Izjave poput: Mora da postoji neki razlog zbog kojeg mi se to dogodilo!, pokazuju da je um osobekoja koristi takve reenice, neosveen.

  to se tie metoda analiziranja snova, ono moe da bude korisno. Da bi se zaista poznalo znaenjesnova, potrebno ih je osvestiti, usklaivanjem vibracija uma sa Sveu. Znanjem da je ivot san,postoje mnogo vee mogunosti da se shvati znaenje snova. Analizirati snove, a bez osveivanjauma, je kao paljivo prouavanje elije u kojoj smo zatvoreni. Cilj bi trebalo da bude izlazak izzatvora, a ne detaljno poznavanje zatvora.Spoznati Stvarnost, znai i Znati da samo Stvarnost Jeste. Spoznati Stvarnost, znai i Znati da nemanikog ko moe Nju da Spozna. Ko Poznaje Stvarnost, zna da se Stvarnost moe samo Biti i da se nemoe Biti nita drugo, osim Stvarnosti. Ko tvrdi, da se Bog (Stvarnost) ne moe (s)poznati, sasvim

 • 6je u pravu: Bog se moe samo Biti i ne moe se Biti nita drugo, nego Bog. Ovo ne znai da telo,um i Svest, jesu Bog. Telo, um i Svest su manifestacije Boga (Stvarnosti). Svaka manifestacija,samo je puka iluzija. Tvrditi da se Jeste Bog, a identifikovati se sa telom, sa umom i sa Sveu,odnosno, misliti da se jeste telo, um i Svest, je jedan poseban oblik pseudo duhovnog ludila.

  Kada neki ovek umre, desi se da je on prestao da sanja da je iv, dok drugi zapoinju da sanjajuda je umro.Kao to je gore navedeno, ko sanja da je iv, ko ne Raspoznaje Stvarnost od iluzije ili barem, neradi na konkretan nain na tome da se Probudi, ve je sam po sebi mrtav ovek, jer ne koristi ivotkao ono to ivot u sutini i jeste: instrument za Buenje. ovek koji ne osveuje svojuindividualnost, je kao neka vrsta super tehnoloke fabrike, koja je bez konkurencije na tritu i kojaje neprekidno u trajku. ivui mrtvaci veruju da mogu da umru dva puta. Kakva uobraenost! Veumreti samo jednom je nemogue, obzirom da se, u Stvar(nost)i, ovek nikada nije ni rodio. Umretidva puta, bez da se je ikada rodilo, ali i bez da je bio ikada zaet?! Ludilo ili viesutrukauobraenost?!U oba sluaja, nema nikakvih problema. Smetanje u ludnicu nije potrebno, obzirom da je onaj kone Raspoznaje Stvarnost od iluzije, ve sastavni element ludnice zvane zemaljska kugla. Viestrukauobraenost?! Ne biva ni primeena u svetu prepunog uobraenih, koji koriste slobodan izbor zazamiljanje najvee uobrazilje, ekstremne gordosti: ideju da su neko i neto i da ima neeg, osimBoga. Uobraenost, gordost i jo dodatno, izofrenija. Za onoga ko zamilja da je neko i neto, svetje savreni zatvor, jer uopte ne biva primeen kao zatvor. Zemaljska kugla je idealno mesto zasanjanje da se ivi, bez da se zna da se u stvari samo sanja (sopstveni) ivot. Ko RaspoznajeStvarnost od iluzije, Zna da On nije na zemlji, ve da su zemlja, univerzum ali i sama BeskonanaSvest u Njemu, kao Stvarnost. Onaj ko Raspoznaje, Zna da je zemlja samo jedno mesto, gde seodvija Njegova individuacija. Individuacija Njega kao Boga.

  Oni to nasleuju od mrtvih i oni sami su mrtvi i nasleuju ono to je mrtvo. Oni to nasleuju odonoga ko je iv i sami su ivi i naslednici su onoga to je ivo i onoga to je mrtvo. Oni koji sumrtvi, nita ne nasleuju: kako bi mrtav mogao neto da nasledi? Ako onaj ko je mrtav, nasledi onoto je ivo, nee umreti; onaj ko je mrtav, ivee jo due.

  Jevanelje po Filipu (10),

  Onoga ko zamilja da je na svetu, esto iskuavaju pitanja, kao to su: ta ja radim na ovome svetu?Odakle dolazim, gde treba da idem? Koja je svrha mog ivota? Takva pitanja su veoma opasna,pogotovo za psihiko zdravlje, jer se zasnivaju na lanoj pretpostavci. Odnosno, zasnivaju se nazamiljanju da je na (u) svetu, kada u stvari, svet postoji (kao iluzija) u Tebi (Bogu Stvarnosti).Poto se zasnivaju na lanoj pretpostavci, na takva pitanja nemogue je dati istinit odgovor. Zbogtoga, gore navedena pitanja, mogu dovesti do dubokih egzistencijalnih kriza. Da bi izaao iz takvihkriza, ovek izmilja bezbroj svrha i ciljeva ivota: svrha ivota je... u ivotu je potrebno da..., imazadatak da...Tako nastaju religije, sekte, institucije... Na ovaj nain se stvaraju uslovi za individualnuMANIPULACIJU kao i za manipulaciju masa. Tako se neki sami izaberu, ili bivaju izabrani zapredstavnike Boga na zemlji. Tako neki narodi, preciznije napisano, odreeni pripadnici nekognaroda, jo preciznije napisano, odreene individue koje zamiljaju da pripadaju nekom narodu,zamiljaju da su Boji narod i da imaju poseban zadatak. Ovo vodi vezivanju za koncept, da jesuposebni, i potpaljuje zabludu podeljenosti izmeu naroda. Zabluda podeljenosti naroda, je jednoposledino dejstvo zablude pojedinca da postoji kao entitet, odvojen od ostatka Kreacije.

  Veoma je teko dobiti korisne odgovore ako se postavljaju beskorisna pitanja, odnosno tetna. Da bise imali prikladni odgovori, potrebno je postaviti prikladna pitanja, a ne pitanja koja su plodopijenosti, kao to su: ta ja radim na ovome svetu? Odakle dolazim, gde treba da idem? Koja jesvrha mog ivota? Pravo pitanje je: ta rade svet, univerzum i Beskonana Svest u Meni?

 • 7Ovo pitanje moe dovesti do Spoznaje Sebe, dok ona preanja, uveavaju neznanje o sebi i o Sebi.

  Traiti da se realizuju snovi, vrlo je opasno, jer produbljuje sanjanje, a to spreava individuacijuSvesti. Naravno, to ne vai ako se putem molitve Bogu, trai realizacija sna, zvanog individuacijaSvesti. Tri veoma korisne molitve za stimulisanje individuacije (sopstvene) Svesti, su: Molim Bogada mi se Svest individualizuje; i jo bolje, Molim Boga da mi reprogramira karmu; i Molim Boga dami Sazri Sahaa Samadhi. Pretpostavljajui da ljudski ivot ima neki cilj i da ima nekog, ko bimogao imati neki cilj, onda je cilj svakog oveka da se Probudi, a sigurno ne da zapadne u svedublji san. Onaj ko sanja, rob je sudbine i smenjivanja prijatnog sna i more. ak i najprijatniji san,pa i najlagodniji i najudobniji ivot, nisu nita, u odnosu na Spoznaju Sebe kao Stvarnost.

  Kolektivno Buenje uinie da se prevazie privid zvani politiari i politika.to se tie takozvanog Kolektivnog Buenja ili Planetarnog Buenja, bie potrebno jo mnogoprolaznog vremena, mnogo iluzornog vremena, da bi se Buenje moglo smatrati kolektivnim. Samoonda, kada e veina ili barem vei deo oveanstava, Raspoznavati Stvarnost od iluzije, moi e segovoriti o Kolektivnoj Javi. Danas se oveanstvo nalazi u kamenom dobu duhovnog sazrevanja.Sazrevanje se moe danas, nazvati kolektivnim, samo u smislu toga da je svaki korak, svakogoveka ka Bogu, jedan korak oveanstva ka Bogu. Stvar je u tome da, da bi se Stiglo do Boga,tj. do Sebe, treba prestati da se koraa ka Bogu. Neophodno je Znati, da ideja da smo odvojeni odBoga, jeste jedan privid, koji je posledica neosveene individualnosti.Svaki masovni fenomen je prepreka za individuaciju Svesti. Masa podrazumeva poistoveivanje, apoistoveivati se znai abortirati ivot kao instrument za samospoznaju.

  Soptveno Raspoznavanje Stvarnosti od iluzije, moe se podsticati i sa molitvama, kao to su: MolimBoga da Raspoznajem Stvarnost od iluzije; Molim Boga da osvestim iluziju; Molim Boga daBudem potpuno Bog u Bogu.

  Duhovni san, tj. san koji proizlazi iz bavljenja duhovnou, je jedan od opasnijih snova koji moguda se sanjaju, a moda i najopasniji. Ovaj san je toliko opasan, jer u odnosu na tzv. svakidanjiivot, nema parametara koji funkcioniu kao budilnik. U snu zvanom svakidanjica, ako se neplati telefonski raun, iskljuuju telefon, ako se ne otplauju dugovi... U duhovnom snu, nematakvih konkretnih budilnika, barem ne za oveka neosveenog uma.Retki su oni hrabri koji se uputaju u traganje za Istinom, jo rei su oni neustraivi, koji su spremnida Spoznaju Stvarnost i da tako raspre san, da su stvarni kao ljudi i da su ivi.

  U kontekstu duhovnog sanjanja, SAN o Kolektivnom ili Planetarnom Buenju je jedan odnajopasnijih snova. Opasnost tog sna, u smislu da moe da sprei Buenje, proistie iz toga datakvo sanjanje izgleda vrlo dobroudno i toliko je oaravajue, da postaje vrlo omamljujue iuspavljujue.Baviti se Planetarnim Buenjem, znai sanjati na vrlo fini nain, sanjanje koje moe da se pretvori uduhovnjaku ekskluzivnost, odnosno duhovnjaki elitizam. Da bi se moglo nekog Probuditi, morase i sam biti Budni. Budan ovek Budi oveanstvo samim svojim postojanjem. Kada je ovekzaista Budan, jednostavno Postoji, Bivajui vie nego Svestan da Jeste Ali panja, Biti Budan, znaida se prestalo zavaravati sebe, da ima nekog ko spava, jer, u Stvar(nost)i, nema nikog i nieg. SamoStvarnost Jeste. Biti Budan, znai Znati da su ovek, oveanstvo, svet, univerzum ali i BeskonanoZnanje, Beskonana Ljubav i Beskonana Mo.

  Sveprisutna Boanska Ljubav, manifestuje se i kao potovanje slobodnog izbora. SveproimajueBoansko pravilo: svakome daje onaj san koji eli, neprekidno nudi priliku za traarenjeslobodnog izbora u sanjanju sna, koji udaljava od Sebe ili pak, nudi priliku iskoriavanjaslobode izbora, ma koliko ona bila ograniena u poetku Traganja, za sanjanje sna, koji vodiprevazilaenju istog tog sna i ka Spoznaji Sebe. Pojedinac je taj koji bira, koji e san da sanja,ovek je taj koji odluuje, da li e zaista da sazreva i da li da Spozna Boga - Sebe ili ne.

 • 8Bog je savreni i verni saveznik onoga ko vrsto odlui da Spozna Sebe. Odluiti vrsto da seSpozna Sebe, znai zapoeti stvaranje uslova za postignue takvog (ne)Rezultata. Svaka ljudskaodluka, je odluka Boga u ljudskom obliku. Kada ovek vrsto i bez postavljanja ikakvihuslova, odlui da Spozna Sebe, Kreacija moe samo potpuno da ga podri u toj svojoj nameri.Cilj ivota svakog ljudskog bia, jeste da u potpunosti Spozna Sebe, to jest da mu Svest Sazri.itav Univerzum je u funkciji individuacije Boga putem ljudske forme. Iskrena odluka da seSpozna Bog, je lozinka koja otvara sef Kreacije u kojem postoji sve ono to je neophodno zaSazrevanje svakog oveka.

  U snu zvanom Put ka Sebi, sutinski je vano biti duboko iskren u Nameri, vano je da Odluka budenepokolebljiva i da se ne postavlja nikakav uslov za sazrevanje. Spoznaja Boga ne ostavlja prostorani za beskrajno najmanji kompromis. Onaj Tragalac koji je iskren, odluan i koji ne postavljauslove, sigurno e Dostii do Cilja.Onaj koji neodluno i neiskreno traga, nee moi da stigne do Cilja, sve dok njegovo Traganje nepostane iskreno, odluno i bezuslovno. Za iskrenog i odlunog Tragaoca, prepreke na njegovomputu, postaju prilike za sazrevanje, dok tragalac koji se koleba i koji postavlja uslove, sam sebistvara prepreke, koje mu izgledaju nepremostive.

  Odluka oveka je sutinski bitna. Na osnovu onoga to je odluio, ostvarie se onakva ili ovakvabudunost. Vano je upitati se i odluiti se: elim li da se bavim duhovnou i da budem duhovniturista ili hou zaista da Sazrim? elim li da Spoznam Sebe ili elim samo da sanjam san duhovnogsadraja? Bog neprestano vidi i uje sve i svaka ovekova odluka je za Boga svetinja. ovekmoe lagati sebe, ali ne moe lagati Sebe-Boga. Bilo koju stvar ovek odlui ili uradi, Bog e toispotovati. Bog ne kanjava i ne sudi, uvek je ovek taj, koji sebe kanjava i koji sebe sputava:nema vee kazne, koju uvek samo ovek sam sebi dodeljuje, od one da Ne Trai i da Ne Nae Sebe.

 • 1Odvojen od Stvarnosti?Nemogue!

  - Zato sam odvojen od Stvarnosti?- Samo zato to zamilja da si odvojen od Stvarnosti.- Onda znai da nisam odvojen od Stvarnosti?- Ti Jesi Stvarnost. Tvoje telo, tvoj ivot, sva tela, svi ivoti, univerzum su manifestacija

  Stvarnosti Koja Ti Jesi.- Zato onda zamiljam da sam odvojen od Stvarnosti?- Ko zamilja? Sigurno, ne Stvarnost.- Ja.- Ko ti? ta podrazumeva kad kae ja? Ti definie terminom ja fenomen koji ni ne

  poznaje. Kako e da nadje na geografskoj karti gradi ije ime ne poznaje?- Ko sam, u stvari, ja?- ta podrazumeva pod ja?- Sebe, naravno.- Da bi mogao da razume ono to u ti sada rei, mora prvo da mi kae ta

  podrazumeva kada se definie kao ja? Kada kaem: Ti Jesi...ja tvrdim Jedno, a ti razumeneto sasvim drugo. Vidi, malo pre sam ti rekao da Si Ti Stvarnost, a ti se i dalje pita ko si.

  - To mi lii na igru kineskih kutija. Otvori jednu, a u njoj jo jedna manja kutija, otvori inju, a u njoj...kutijica...

  - To je igra kutije neosveenog uma. Samo na nivou intelekta postoji koncept ja samodvojen od Stavrnosti, a u stvari se radi o jednoj ideji za koju si ti ubeen da je istina.

  - ta treba da uradim da bih prevaziao ovu iluziju?- Prevaziao iluziju? Pa kako moe da prevazie neto ega u Stvar(nost)i nema? Da li bi

  moda mogao da pree neku nepostojeu granicu? Ti samo zamilja da ima neke granice.Ideja o nekoj granici je samo tvoja fantazija. Kako bi mogla da postoji granica kada samoStvarnost Jeste?! Granica izmeu Onoga to Jeste i onoga to nije?!

  - Kako da prestanem da zamiljam da ima granice?- Ko bi trebalo da prestane da zamilja da ima granice?- Onaj ko zamilja da ima granice.- Upitaj se ko zamilja da ima granice i otkrie da je i onaj ko zamilja da ima granice,

  ista imaginacija.- Znai i onaj ko fantazira je jedna fantazija?- Svaka fantazija je samo fantazija.- Pa kako da se izvuem iz ove zapetljancije?- Osveivanjem individualnosti, prevenstveno uma. Neosveena individualnost ini da

  "ti" zamilja da si odvojen od Stvarnosti. Neosveena individualnost zaslepljuje samusebe. Osvesti individualnost i spoznaj je kao puku iluziju i nestae i zamiljanje odvojenostiod Stvarnosti. Osveivanje individualnosti stimulie istu individualnost da se Spozna kaonestvarna individuacija Stvarnosti.

  - ta znai osvestiti individualnost?- Uskladiti vibracije individualnosti sa Stvarnou.- Ko to usklauje individualnost?- Individualnost je ta koja moe da pokrene osveivanje same sebe. Ona je ta koja pali

  motor i vozi kola po autoputu osveivanja.- Kako da osvestim moju individualnost?- Ko ti?! Ti kao individualnost?- Kakav haos! Pa recimo da da, ja kao individualnost.- Ti kao individualnost moe da osvesti procese koji ine tvoju individualnost na vie

  naina. Na primer sa molitvama: Molim Boga da mi osvesti individualnost, ili Molim Bogada mi uskladi individualnost sa Stvarnou.

 • 2Trai Stvaraoca?Prvo proveri da li ima Kreacije.

  - Ko je stvorio univerzum?- Pre nego to pone da trai ko je stvorio univerzum, proveri da li je uopte bio stvoren,

  da li ga uopte i ima. Kakva je korist od traenja lopova, ako nita nije ukradeno.- Naravno da je Univerzum stvoren. Percipiram ga svakog dana.- I kad spava?- Kada spavam, sanjam.- Ti spava i sanja i onda kada zamilja da si budan.- Ne razumem.- Kao to tokom onoga to ti definie spavanje sanja, tako tokom onoga to definie biti

  budan, ti sanja svet i univerzum.- Hoe da kae da je univerzum jedna moja fantazija?- Na koga se odnosi kada kae: moja? Spoznaj Ono to u Stvar(nost)i Jesi i spoznae

  univerzum kao iluziju.- Nemogue. Univerzum je realan, opipljiv, dobro vidljiv...- ula su jedan od proizvoda univerzuma i ine iluzornom percepciju univerzuma. ula su

  lano delo falsifikatora. Delo koje falsifikuje svog falsifikatora. Moe li falsifikator,naknadno falsifikovan od strane svog dela, biti Originalni Autor? Moe li senka slike, bitislika?

  - Naravno da ne!- Ti poznaje samo senku i to tek beskrajno mali deo te senke i zbog toga si uveren da je

  senka stvarna. ta se dogodi kada se uperi svetlo na mesto gde je prethodno bila senka?- Senka, naravno, nestaje.- Takoe e potpuno prirodno nestati i Univerzum kada ti bude upoznao Svetlost. Kada

  Spozna Sebe fenomeni nestaju, odnosno nestaje zamiljanje da su fenomeni ikada ipostojali.

  - Znai, treba da Spoznam svetlost?- Prvo Svetlost, a zatim Izvor Svetlosti. Samo tada e znati Ko Jesi u Stvar(nost)i. Kada si

  u stanju dubokog sna, recimo tako, snova nema. Kada bude Spoznao Sebe kao Stvarnost,Spoznae da nema nikakvog univerzuma. Tvoj osnovni problem je to bi ti hteo da spoznasvet, bez da prvo spozna Sebe. Nemogue je poznati pravu vrednost sveta, bez da se je prvoSpoznala Stvarnost. Prestani da sanja da si budan kada otvori oi i da spava kada zaspi.Probudi se!

  - Treba da se probudim?- Ko treba da se Probudi?!

  Ljudska forma iIndividuacija Stvarnosti

  - Po onome to sam od tebe uo, mogu da zakljuim da ti prezire telo.- Kakvu vrednost mogu da imaju tvoji zakljuci, obzirom da si takoe zakljuio da ima

  telo i da si na svetu, umesto da Spozna da je svet, a time i ono to naziva tvoje telo, u Tebi.Pogreni zakljuci kvare ivot, istiniti zakljuci mogu biti korisni, ali je jo vanije spoznatiko je taj koji zakljuuje, gde zapoinje zakljuivanje i da li uopte ima nekog ko zakljuuje.

  - Nemoj da izbegava odgovor, recimi direktno: da li ti prezire telo?- Upravo sam ti ukazao na poetnu taku, polazei od koje bi mogao da stigne do vrlo

  konkretnih odgovora, a ti me optuuje da izbegavam odgovor. Toliko te plai potraga zafantomom koji zamillja sebe i zamilja da zakljuuje, da insistira na tvojoj pretpostavci daja prezirem telo. Ja ne prezirem ljudsko telo niti prezirem bilo ta. Sve je jedna moja kreacijai sve se dogaa u Meni, Stvarnosti. Ljudsko fiziko telo je najrazvijeniji instrumen koji

 • 3postoji u univerzumu. Ljudska forma je jedina forma u kojoj i putem koje se odvijaindividuacija Stvarnosti. Jedan od tvojih problema kao individua, je taj da ne razume da tinisi telo koje misli da jesi i ne razume da je tvoje fiziko telo jedan isntrument u funkcijiindividuacije onoga to Ti u Stvar(nost)i Jesi, a to je Stvarnost.

  - Malo je to sve komplikovano.- Sve dok bude gledao svet oima mrava, nee nikada moi da spozna univerzum oima

  ljudskog bia. Kakvu kosmiku panoramu ima mrav iz podruma? Tvoje poistoveivanje satelom i sa umom unazadilo te je sve do sveta insekata. Ako tako nastavi, za par godina ezamiljati da si ovek, a u stvari e praviti drutvo bakterijama.

  - Eto vidi da ti prezire ljudski oblik i ljudsko telo.- To se tebi tako ini. Koristiti auto za putovanje od enove do Padove, mnogo je bolje

  nego ii peice. Sve je u redu dokle god se zna da je auto samo jedan instrument zaputovanje. Problem nastaje kada pone da se zamilja da si ti taj auto. Rei da se putovalokolima od Rima do Napulja je ispravno, tvrditi: ja sam automobil, je ista ludost. Ono to tidefinie kao tvoje fiziko telo je jedan isntrument, ali ti nisi taj instrument. Misliti da se jetelo je isto kao kad bi se mislilo da se je Fijat Punto ili bilo koje drugo auto. Naravno, ima ionih koji zamiljaju da su ak fijatova fabrika...

  Ne trai odgovore,trai onoga koji trai odgovore!

  - Pitajui sebe Ko sam ja, dobio sam bezbroj odgovora.- Da li misli da si neki od tih odgovora ili svi odgovori zajedno?- Nisam sigurno neki odgovor, nisam nikakav odgovor.- Onda, ko si?- Dobro pitanje.- Pitanje na koje nema odgovora.- Zato onda treba da se pitam: Ko sam ja?- Ne moe a da se ne pita ko si. Od kada zamilja da si se rodio, odnosno bio zaet, od

  tada ve sebi postavlja to pitanje, neprekidno. Jedino to si to pitanje godinama potiskivao,pokrio ga sa hiljadu misli i emocija.

  - Onda ako nema odgovora, nema koristi od tog pitanja.- Svaki verbalni odgovor na pitanje Ko sam ja, je laan. Svaki verbalni odgovor je samo

  ideja, a ti nisi sigurno ideja. injenica je da ogromna veina ljudi zamilja da je ono tozamilja da jeste. Zamiljajui da su ideje koje imaju o sebi, fantaziraju da su uloge kojeglume u ivotu, misle da su slike koje imaju o sebi. Svaka ideja i svaka slika, nisu nitadrugo nego vibracije, odnosno elaboracija vibracija i kao to ti tano tvrdi, ovek ne moebiti jedan odgovor. ovek nije odgovor, odnosno nije vibracija, nije skup vibracija. Zapamti:ne moe Biti neto drugo od onoga to u Stva(rnost)i Jesi. Takoe ne moe da zamisliono to u Stva(rnost)i Jesi. Sve ono to zamilja kada kae ja-ti, ali i ono to generalnozamilja da jesi, to Nisi Ti: Stvarnost je nezamisliva. Takoe i ideja da si Dua, BeskonanaSvest, Stvarnost, nisu nita drugo nego ideje, koncepti.

  - ta treba da uradim da bih Spoznao Sebe?- Nastavi da se pita Ko si ti, u Stvar(nost)i? Ali nemoj da obraa panju na odgovore.

  Trai onoga koji se to pita, onoga koji je dao odgovore i onoga koji je dobio odgovore.- Tako u morati da traim u tri pravca. To e mi malo iskomplikovati stvari.- Na ovaj nain e traiti u jedinom pravcu: Jedinom Pravcu u smeru Jedinog Jednog.- Ne razumem.- Ne moe se razumeti kada nema ta da se razume. Odgovor na pitanje:Ko sam ja, nije

  razumevanje neega ili nekoga, ve je Spoznaja Sebe kao Stvarnosti iznad svakog ja.- U emu je razlika izmeu razumeti i spoznati?- Razumevanje je deo intelektualne aktivnosti, Spoznati Sebe je vie od mentalne

  aktivnosti. Kada se zaustavi umna aktivnost, onda se otvaraju vrata koja mogu da vode kaSpoznaji sebe.

 • 4- Da li bi trebalo da prestanem da razmiljam?- Razmiljati da li treba prestati sa razmiljanjem, znai razmiljati. Mnogo bolje je traiti

  onoga koji razmilja, prevazii zamiljanje onoga koji zamilja da misli, prevaziizamiljanje da ima onoga koji misli. Na ovaj nain koncepti: Ja sam Stvarnost, Ja samBeskonana Svest i sline ideje, mogu da se pretvore u individalno utvrenu istinu.

  Kreacija je tvoje telo,Ti Si Izvor Kreacije.

  - Godinama se ve pitam ta ja radim na ovom svetu?- Koje odgovore si dobio?- Puno i nijedan. Zbunjen sam.- Pitajui se ta e ti na ovom svetu, normalno je da si dobio puno, previe odgovora.- Onda je normalno da sam zbunjen i da nemam jasne ideje vezane za moju ulogu u

  odnosu na svet?!- Tvoj neosveceni um je glavni ralog tvoje zbunjenosti, jer polazi od pogrene

  pretpostavke. Ti veruje da si na svetu, dok je svet u Tebi. Umesto da razmilja ta e ti naovom svetu, probaj da razmisli ta e svet, univerzum i Beskonana Svest u Tebi. Boljerazmiljaj o ulozi sveta, univerzuma i Beskonane Svesti u Tebi, nego da gubi vremetraei tvoju ulogu u odnosu na svet. Razmiljanja kao: odakle dolazim, gde sam i gde trebaidem, ostavi ih onima koji hoe da zamiljaju da su telo i da su u svetu. Zamiljati da se jede,ne moe da te nahrani, fantazirati da se pije, ne moe da utoli e. Piti velike koliine otrovazamiljajui da je lek, sigurno ne moe da izlei.

  - To to mi govori ini mi se neloginim. Ja sam u svetu i univerzumu. Ne mogu svet iuniverzum biti u meni, a kamoli Beskonana Svest.

  - Ti Sebe ne Poznaje, zato zamilja da si telo i ubeen si da si u svetu, ali ti nisi telo.Ono to ti definie tvoje telo je jedna od bezbrojnih manifestacija Onoga to Ti uStvar(nost)i Jesi. Beskonana Svest i univerzum ine Kreaciju koja je tvoje telo. itavuniverzum je samo senka onoga to Ti u Stvar(nost)i Jesi. Ono to ti definie kao tvoje telo,nije nita drugo nego jedna siuna takica te senke. Ti zamilja da si ta takica senke, dokSi u Stvar(nost)i Izvor Kreacije. Normalno da je tvoje razumevanje iskrivljeno.

  - Ne uspevam da se uverim u to.- Ko ne uspeva da se uveri?- Ja.- Ti? Ko ti? Jesi li ikad razmiljao ko je taj ti-ja o kojem govori? Na ta se odnosi kada

  kae ja? Normalno da vie nita ne razume posle toliko godina pothranjivanja privida da sitelo i da si na svetu. Promeni prospektivu, otvori se mogunosti da spozna svet, Univerzumi Beskonanu Svest kao Tvoju manifestaciju. Duboko razmisli o ovome i dok to bude radio,upitaj se: Ko je taj koji razmilja? Gde zapoinje razmiljanje? ta znai razmiljati? Kojiprocesi se odvijaju tokom razmiljanja? ta su misli?

  - Stvarno je haos ovakav nain razmiljanja.- Haos za koga?- Za mene.- Za tebe? Koga tebe? Ko si ti? ta podrazumeva kada kae ja?