Andrej Pangos - Esej o Duhovnom Sazrevanju

Download Andrej Pangos - Esej o Duhovnom Sazrevanju

Post on 03-Jan-2016

146 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1SPOZNAJ SEBE PUTEM SNA DA SI IV</p><p>Izvod iz knjigeEsej o duhovnom sazrevanjuAndrej Pangos andreapangos@libero.it</p><p>Prevod: Sandra Eterovi</p><p>Proces individuacije Beskonane Svesti, odvija se kroz tri stanja: java, san i duboki san.Pod Beskonanom Sveu podrazumeva se Trojstvo: Beskonano Znanje, Beskonana Ljubav iBeskonana Mo. Sva tri ova stanja: java, san i duboki san, odvijaju se u snu zvanom ljudski ivot,odnosno predstavljaju ono to se obino definie kao java, jeste jedno sanjanje otvorenih oiju, ne uklasinom smislu fantaziranja, ve u smislu sanjanja da smo budni. Stanje koje se po obiajudefinie kao san ili kada se kae da ovek spava, ustvari je stanje u kojem ovek sanja da spava.Kada ovek radi ono to obino biva definisano kao sanjanje, on onda sanja da sanja. Tvrdi se datokom faze dubokog sna, ovek ne sanja, to nije tano. Tokom faze dubokog sna, ovek sanja, jerstanje dubokog sna, kao i stanje jave i stanje sna, jesu deo ovekovog sna da je iv, odnosno da ivi.Dakle, znai da i tokom dubokog sna, ovek sanja. Sanja da je u stanju dubokog sna; sanja da nesanja. A neki tvrde da je tokom dubokog sna, ovek u stanju Stvarnosti, ali da za to ne zna, odnosnoizjavljaju da je stanje dubokog sna, stanje Stvarnosti doivljeno nesvesno. Jasno je da je svakiovek, u Stvar(nost)i, Stvarnost, ali je jako sputavajue tvrditi da faza dubokog sna predstavljastanje blisko stanju Stvarnosti. To moe dati povoda mnogim fantazijama i dodatnomnerazumevanju. Pa zar nije dovoljna fantazija da se ivi i nerazumevanje da sve, u Stvar(nost)i,Jeste Bog?!</p><p>Sanjanje je jedno stanje, koje neprekidno prati oveka koji ne Raspoznaje Stvarnost (Boga) odIluzije (Svest, vibracije, energije, materija). ovek koji ne Raspoznaje Stvarnost od iluzije, sanja daje budan, sanja da je zaspao, sanja da sanja, sanja da je u stanju dubokog sna i sanja da se budi.ovek koji ne Raspoznaje Stvarnost od iluzije, sanja da je zaet, da je roen, da ivi i da mora daumre. U stvari, sva zaea, sva roenja, svi ivoti i sve smrti deavaju se, preciznije, izgleda kao dase deavaju, kao san u Onome to Svaki ovek u Stvarnosti Jeste, to jest u Bogu. Onome ko neRaspoznaje Stvarnost od iluzije, ove tvrdnje mogle bi se initi kao fantazije, plodovi ludosti ihalucinacije. Ko Raspoznaje Stvarnost od iluzije naprotiv, zna da je Univerzum fantazija i da nemavee halucinacije od verovanja da su ivot i svet stvarni. Onome ko ne Poznaje Sebe, ove tvrdnjemogu izgledati kao puko filozofiranje, dok su za onoga ko Sebe Poznaje, konkretna istina linoutvrena. Vano je znati da, znati sebe, ne znai Znati Sebe.</p><p>Sanjanje ivota, a ne znati da je ivot SAN, posledica je identifikacije sa lanim ja, odnosno sazamiljanjem da se je telo, um, ali i sama Svest. Nepoznavanje ivota kao sna je posledicanepoznavanja Sebe kao Stvarnosti. Fiziko telo, um i Svest su jedan san koji se deava u Bogu,tj. u Onome to svako u Stvarnosti Jeste. Osnovna razlika izmeu onoga to se obino naziva bitibudan i onoga to se definie spavanje, svodi se na drugaiji nain sanjanja. Kada ovek koji neraspoznaje spava, sanja da u snu ima telo. Kada se ovek koji ne raspoznaje probudi, tj. otvori oi,poinje da sanja da ima fiziko telo. ovek koji ne raspoznaje, definie iluzornim (kao jedan san)telo koje je sanjao tokom sna, dok stvarnim naziva fiziko telo koje percepira kada se probudi, kadaotvori oi. On u stvari sanja obadva tela, odnosno obadva tela su samo jedan san. Telo koje seobino definie kao stvarno fiziko telo, je samo jedno telo koje se sanja, isto kao i ono telo, koje sedefinie kao telo koje se sanja tokom sna. Kada onaj ko ne raspoznaje Stvarnost od iluzije tvrdi: telokoje sam sanjao da imam u snu, nije bilo stvarno, u svakom sluaju, govori istinu. Govori istinu, jerko ne raspoznaje, sanja takoe i u javi. Dakle, ono to se po njemu odnosi na san, odnosi se i na sanda je budan i na san da je spavao. Naravno, on ni ne zamilja da kada je i budan (preciznije zamiljada je budan), on spava. On samo sanja da je budan. Ko ne raspoznaje Stvarnost od iluzije, on samo</p></li><li><p>2zamilja da zaspi, da se budi, da ponovo zaspi, da se ponovo budi..., dok u stvari samo spava nadrugaiji nain. Telo koje ovek sanja tokom jave, koje zamilja da ima u javi, jeste samo san, kaoto je san i sama java.</p><p>Kako je mogue da ovek tokom faze dubokog sna, ali i generalno, uspeva da sanja da ne sanja?!Pojedinac je sastavni deo jednog ireg sna, sna zvanog oveanstvo.</p><p>oveanstvo je san, koji sebe neprekidno sanja. San zvan oveanstvo, jeste proces u okviru kogase odvijaju snovi zvani pojedinani ivoti. Svaki individualni proces, u smislu pojedinca ipojedinanog ivota, je jedno sa procesom oveanstva, od kojeg je nerazdvojiv. Stvar je u tome, daovek neosveenog uma, zamilja da je odvojen od ostatka procesa, odnosno da je samostalnientitet. Matrica sna zvanog oveanstvo i sna ljudsko bie, je Svest (Beskonana, Kolektivna iindividualna, to je u stvari isto). Svest, sama po sebi san, slui kao Matrica sna koji se deava nanivou vremena i prostora. Vibracije, kao i energija i materija, jesu rezultat procesa Svesti.Ukratko (veoma ukratko), Svest je Matrica koja definie na koji nain e vibrirati vibracije.I dalje ukratko, vremensko prostorni element ljudske individualnosti, koji se sastoji od uma, odenergetskih elemenata i od fizikog tela, je jedan proces odreen procesima Svesti. U odnosu navibratorno energetsko - fiziki element oveka koji prolazi kroz stanja jave, sna i dubokog sna,Svest je, da tako kaemo, uvek budna. Tako Svest, na neki nain, predstavlja lepak kojipovezuje ova tri stanja i ini moguim sanjanje, i da se nema snova. Svest je takoe i lepak snazvanog oveanstvo. Svest je (samo)svesni element ljudske individualnosti, ali je takoe i(samo)svesni element sna zvanog Kreacija. (Svest-vibracije-energije-materija).</p><p>Odlina MEDITACIJA koja moe da se upotrebi je ta, da se ide u potragu za onim ko sanja.Upitati se u vezi sopstvenog sanjanja: Ko sanja? Ko se pita ko sanja? Zatim se ide u unutranjupotragu za onim ko sanja. Ali, ne u potragu za verbalnim odgovorom na pitanja, ve ba za kimsanja. Osnovno pitanje, sutinsko uputstvo: Da li zaista ima nekog ko sanja?! Da li ima nekog koStvarno sanja?! Ima li uopte nekog?!</p><p>ovek neosveenog uma, moe da pretvori poruku o miru u poruku o ratu.Ratovi su rezultat spavanja ljudi. Ratovi su more, koje stvaraju oni, koji ne raspoznaju Stvarnost odiluzije. Taj san izbija ne samo iz ljudi koji vladaju, ve i pogotovo, iz naroda kao celine. Kada onajko vlada nema osveen um, kao to to obino i biva, on je vrh ledenog brega kolektivnog snanaroda koji on predstavlja i njegove odluke, vrlo malo su samostalne. Na taj nain, on postajematerijalni izvrilac manifestacije kolektivnog sna, okarakterisanog negativnim emocijama (mrnja,strahovi, prezir...), negativnim mislima, vezanou za individualnu mo (pojedinca) i za kolektivnumo (naroda, nacije, rase...)...</p><p>Slobodan izbor je svetinja i onaj ko upuuje molbe kao npr.: Totti, ostvari nam snove!; Plavi,ostvarite nae snove!; Tako bih voleo da realizujem moje snove!; ...normalno da e nastaviti dasanja. Svako hrani svoj san da je iv, svako utie na karakteristike svoga sanjanja. ivot bi sepromenio nabolje, kada bi ovek, umesto da trai da mu se snovi ostvare, traio da se PROBUDI,na primer sa molbom: Boe, Probudi me! (veliko P) ili jo bolje molitvama, kao to su: MolimBoga da se Probudim.; Molim Boga da osvestim sopstveno sanjanje.</p><p>Dovoljan je trenutak Raspoznavanja Stvarnosti od iluzije, pa da ovek shvati da gore pomenutiargumenti o sanjanju, o budnosti, o ivotu kao o snu... nisu samo puko filozofiranje koje nema vezesa takozvanom svakodnevnom stvarnou (koja je naravno jedan san, iluzija, sigurno nijeStvarnost). Biti Budni, odnosno Raspoznavati Stvarnost od iluzije, pomae da se bolje ivi.ovekovi problemi proizlaze iz injenice da sanja da je budan. Normalno da onaj ko je rtva takvezablude, ima problema u ivotu..., problema u odnosima, problema u porodici, finansijskihproblema, zdravstvenih problema... Sasvim je normalno da onaj ko je opijen procesimaneosveenog uma, vri neprikladne izbore zbog kojih moe imati potekoa. U stvari, veliina</p></li><li><p>3problema je odreena time koliko taj isti problem spreava individuaciju Svesti. Odlian nain da sezaponu procesi reavanja problema i da se istovremeno stimulie i proces individuacije (sopstvene)Svesti, je moliti se Bogu, na primer molitvama kao to su: Molim Boga da mi reprogramirakarmike uzroke porodinih problema; Molim Boga da mi reprogramira karmike uzroke problemana poslu; Molim Boga da mi reprogramira karmike uzroke zdravstvenih problema; Molim Boga dami reprogramira karmike uzroke finansijskih problema; Molim Boga da mi reprogramirafinansijsku karmu; Molim Boga da reprogramira karmike procese mog odnosa sa...; Molim Bogada reprogramira karmike uzroke kolskih problema mog sina...</p><p>Ako ovek nema zdravstvenih, finansijskih ili drugih problema, to ne podrazumeva da je on Budanili da Raspoznaje Stvarnost od Iluzije. On samo sanja jedan bolji san, ima bolji individualnisoftware, koji je razvio takoe i svojim mislima i svojim ponaanjem... Ali, osnovni problem ostaje,a taj je, da sanja, da kada otvori oi nije Budan.</p><p>Vonja hiljadu kilometara u pijanom stanju, a bez da se sleti s puta, smatrala bi se udom. Sobzirom na kolektivnu opijenost kojoj je stalno podvrgnuto oveanstvo, pravo je udo da ovekuopte i ivi tako dugo.</p><p>Za onoga ko Raspoznaje Stvarnost od Iluzije, ivot nema isti znaaj kao za oveka koji neRaspoznaje. Ko veruje ili je ubeen da je ivot stvaran, taj se vezuje za ivot, tanije napisano,vezuje se za ono to on zamilja da ivot jeste, a sve to prouzrokuje stres, strahove, nesigurnosti,potrebu za planiranjem, traenje sigurnosti i garancije, stvaranje dugoronih planova... Onaj koRaspoznaje, nije vezan za ivot. Tako se on, kao vibratorni, energetski i materijalni proces, kreeslobodno u vremenu i prostoru; tako on moe da Zna da je (njegova) individualna Svest Jedno saBeskonanom Sveu; tako On Zna Sebe kao Nepromenljivi Izvor Svesti, vremena i prostora; takoOn Zna Sebe kao BOGA.</p><p>Ponaanje onoga ko je ubeen da je ivot Stvaran, slino je ponaanju jednog plivaa koji pre skokau vodu vezuje sebi oko struka blok cementa. Teko da e moi da ostane na povrini, a u sluaju davoda nije duboka, uspee da dri glavu iznad povrine vode i da die, ali sigurno nee imati mnogoslobode u kretanju. Kao to vezanost za Ljubav ubija Voljenje, tako vezanost za ivot ubija ivot iini mrtvim ivog oveka. Vezanost za ivot, potpiruje strah od smrti. Strah od smrti pojaavaIluziju da je smrt Stvarna. Strah od smrti, manifestuje se kao bojaznost da se ivot ivi punimpluima. Kada pojedinac koristi svoj ivot kao instrument za Spoznaju Sebe, tada je ivot njegovonajvee blago.</p><p>Raspoznati Stvarnost od iluzije, ne znai razlikovati istinito od lanog. I lano i istinito su konceptiogranieni prostorom uma, dok je Raspoznavanje iznad uma. Ko Raspoznaje, zna da je UMiluzija, ali zna da je takoe iluzija i Beskonana Svest, koja je, kao to je ve napisano, poredostalog i matrica Univerzuma, a time i svake ljudske forme i svakog ljudskog uma.Beskonana Svest je matrica i same sebe. Raspoznavanje Stvarnosti od iluzije, vrlo je praktino i zatakozvani svakidanji ivot. Onaj ko Raspoznaje moe istinski da pomogne nekome, dok je dometpomoi oveka koji ne Raspoznaje, veoma relativan i ogranien. Na svaki nain, za oveka koji neRaspoznaje, ali i za oveka koji Raspoznaje, je molitveno obraanje Bogu, sigurno najefikasnijioblik pomoi. Naravno da je onda esto potrebno da molitvi sledi i delovanje oveka na nivouvremena i prostora, da bi se zaokruilo reavanja problema, zapoeto molitvom Bogu. Ali, bilo bipogreno definisati molitvu kao apstraktni vid pomoi, a fiziku akciju kao konkretni vid pomoi.Nema konkretnijeg delovanja od molitve Bogu, jer molitvenim obraanjem Bogu, pokreu seprocesi na nivou Beskonane Svesti, gde se uzroci problema i nalaze, a posledica toga jerazreavanje problema na nivou svakodnevnog ivota. Raspoznavanje Stvarnosti od iluzije ve jesamo po sebi samodelatna molitva. I samo Postojanje osobe ija je Svest Sazrela, Jeste BeskonanaBoija Milost.</p><p>Mu i ena blaeno spavaju u njihovoj spavaoj sobi, ili jo preciznije, sanjaju da spavaju. Ona</p></li><li><p>4sanja, u klasinom smislu rei, da pliva u bistrom moru koje okruuje jedno grko ostrvo. Musanja, u klasinom smislu rei, da pliva u karibskom moru. Multi-bioskopsko sanjanje jednogjedinog bioskopa: sanjajui da ive, sanjaju da sanjaju u okviru sna zvanog ivot, sanjaju da sanjajuda plivaju u okviru sna (u uobiajenom smislu te rei). Ironija sudbine: pored toga to ne znaju dasanjaju da su ivi, jer ne ive Lucidno, tj. ne Raspoznaju, oni ne znaju niti da sanjaju da plivaju jernjihov san da plivaju nije jedan lucidan san. Kua u kojoj se nalazi soba i gde na krevetu lee ovadva tela, poinje da gori. Poar se iri i stie do sobe u kojoj se nalaze tela dva sanjaa. Sobapoinje da gori. injenica da njih dvoje sanjaju (u klasinom smislu te rei) da oputeni plutaju povodi, nee ih sigurno spasiti od vatre. Da je makar jedan od njih budan, mogao bi da probudi onogdrugog drugu i na taj nain bi mogli moda ak i da se spasu. Ali poto sanjaju, oni e izgoreti,iako sanjaju da plivaju u vodi. Takoe ih nee spasiti injenica, da je i sama vatra, san. San kojisagoreva san, kao to to uvek i biva. Naravno, gorei, oni e da umru, to znai da e prestati dasanjaju da su ivi. A to sigurno i nije neka drama.Kada ovek umre, on jednostavno prestane da sanja da je neko i da je neto i Seti se da je BOG.Vee probleme imae neki roaci i poznanici, vezani iz raznoraznih razloga za dvoje deliminopretvorenih u dim, jer e poeti da sanjaju da su njih dvoje umrli. Beskonano Blaenstvo je pragkoji treba prevazii da bi se Spoznao Bog. Bog nije u Raju. Raj, kao Trojstvo: Beskonano Znanje,Beskonana Ljubav (Beskonano Blaenstvo), Beskonana Mo (Sveti Duh), je taj koji Postoji uBogu.</p><p>Um, kao zbir vibracija, odnosno emocija i misli, jednostavno je zbir vibracija, jedan vibracioniproces. Um, sam po sebi, nije snaan. Um ne misli. Misli su, zajedno sa emocijama, sastavnielement uma. Um je rezultat razmiljanja i doivljavanja (oseanja). Um ne percepira, ve jerezultat percepcije. Dakle, um ne moe niti da lae, niti da bude lukav, niti da pati. Poto je um skupvibracija, tvrditi da um misli, slino je tvrenju da zvuk (vibracije), nastao kao rezultat vibriranjamembrane zvunika, moe da misli ili da je neko (samo)svesno bie. Um nije svestan, ali moe dase osvesti. Osvestiti um, ne znai uiniti ga svesnim, to je nemogue, ve znai uskladiti misli iemocije sa Sveu.Ukratko, patnja je i posledica neosveenih procesa uma, odnosno, vibracija (oseanja i misli)neusklaenih sa Sveu. Za eliminisanje patnje, veoma dobro dou molitve kao to su: MolimBoga da mi reprogramira karmike uzroke patnje; Molim Boga da mi reprogramira karmikeuzroke oseaja krivice i grenosti; Molim Boga da mi reprogramira karmike uzroke verovanja daje patnja neophodni deo ivota.</p><p>Pravi pakao jeste ivot onog oveka koji ne Raspoznaje Stvarnost od iluzije. Pravi avo jeneosveena individualnost. Pravo zlo, je neosveen um.</p><p>ivot onog oveka ija je Svest Sazrela, to je Rajski ivot. Kao to je ve napisano, do...</p></li></ul>