akılcı antibiyotik kullanımı

Download Akılcı antibiyotik kullanımı

Post on 31-Jul-2015

89 views

Category:

Health & Medicine

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. AAkkllcc AAnnttiibbiiyyoottiikk KKuullllaannmmPPrrooff.. DDrr.. AAttaa NNeevvzzaatt YYaallnnAAkkddeenniizz nniivveerrssiitteessii TTpp FFaakklltteessiinnffeekkssiiyyoonn HHaasstt.. VVee KKlliinniikk MMiikkrr.. AADD 2. AAnnttiibbiiyyoottiikklleerr RReeeetteelleerriinn %% 33--2255iinnii llkkee iillaa hhaarrccaammaallaarrnnnn %% 66--2211iinnii HHaassttaannee hhaarrccaammaallaarrnnnn yyaakkllaakk%% 5500ssiinnii oolluuttuurrmmaakkttaaddrr..DDaavveeyy PPGG,, eett aall.. PPhhaarrmmaaccooeeccoonnoommiiccss 11999922;;11 ((66)):: 440099--3377 3. DDnnyyaa llaa ttuuttaarr.. ~~ 445500 MMiillyyaarr ddoollaarr AAnnttiibbiiyyoottiikklleerr.. ~~ 4455 MMiillyyaarr DDoollaarr AAnnttiibbaakktteerriiyyeelllleerr.... %% 6622 4. IIMMSS--TTrrkkiiyyee uubbaatt,, 22000044 llkk 110000 iillaa ttooppllaamm ttuuttaarr ::~~ 331100 996655 110000 $$ llkk 110000 iillaa iieerriissiinnddee aannttiibbiiyyoottiikklleerriinn ttooppllaammttuuttaarr::~~ 3300 885522 330000 $$ 5. Reetesiz aannttiibbiiyyoottiikk kkuullllaannmmMorgan DJ, et al. Lancet Infect Dis. 2011; 11: 692-701 6. HHaassttaannee DD AAnnttiibbiiyyoottiikk KKuullllaannmmHuttner A, et al. An timicrobial Resistance & Inf Control 2013; 2:31 7. Avrupa BBiirrlliiiinnddee HHaassttaannee DDAAnnttiibbiiyyoottiikk KKuullllaannmm 11999977 ((DDDDDD))4035302520151050Fransa spanya Portekiz sve Danimarka HollandaCars O, et al. Lancet 2001; 357: 1851-3 8. Avrupa Birliinde HHaassttaannee DDAAnnttiibbiiyyoottiikk KKuullllaannmm 11999977--22000022 ((DDDDDD))Goossens H, et al. Lancet 2006; 365: 579-87 9. AAvvrruuppaa BBiirrlliiiinnddee AAnnttiibbiiyyoottiikkKKuullllaannmm 22000088 ((DDDDDD))ECDC-ESAC-2008 Data 10. AAvvrruuppaa BBiirrlliiiinnddee AAnnttiibbiiyyoottiikkKKuullllaannmm 22000099 ((DDDDDD)) 11. Avrupa BBiirrlliiiinnddee HHaassttaannee iiAAnnttiibbiiyyoottiikk KKuullllaannmm 11999977--22000022 ((DDDDDD))Stichele RV et al. JAC 2006;58: 159-67 12. Hastane DD AAnnttiibbiiyyoottiikkKKuullllaannmm ((22000011)) RReeeetteelleerrddee aannttiibbiiyyoottiikk oorraann %% 1166 AAnnttiibbiiyyoottiikk mmaalliiyyeettii %% 3300 AAnnttiibbiiyyoottiikklleerr ::PPeenniissiilliinnlleerr %% 4499SSeeffaalloossppoorriinnlleerr %% 1177MMaakkrroolliiddlleerr %% 99AAmmiinnoogglliikkoozziiddlleerr %% 77DDiieerrlleerrii %% 1188KKaarraattaass HH,, YYaallcciinn AANN,, eett aall.. IInnffeezz MMeedd 22000044;; 1122((22)):: 113322--55 13. Hastanede AAnnttiibbiiyyoottiikk KKuullllaannmm AAnnkkaarraa NNuummuunnee HHaassttaanneessii YYBB,, 22000022 RReeeetteelleerrddee aannttiibbiiyyoottiikk oorraann %% 6600..66 UUyygguunnssuuzz aannttiibbiiyyoottiikk kkuullllaannmm %% 4477..33 AAnnttiibbiiyyoottiikklleerr ::SSeeffaalloossppoorriinnlleerr %% 3311..33AAmmiinnoogglliikkoozziiddlleerr %% 1122..11KKaarrbbaappeenneemmlleerr %% 1100..77DDiieerrlleerrii %% 4455..99Errbbaayy AA,, eett aall.. JJ HHoosspp IInnffeecctt 22000055;; 5599 ((11)):: 5533--6611 14. Hastanede AAnnttiibbiiyyoottiikk kkuullllaannmmAAkkddeenniizz TTFF-- ((66 EErriikkiinn YYBB)) ((DDDDDD))22000077 22000088 IINNIICCCC ((%%))AAmmppiissiilliinn 330088 441188 7755--mmaaxx((448877))11..KKuuaakk SSeeff.. 119900 223399 7755--mmaaxx ((447788))33..KKuuaakk SSeeff.. 110011 220055 5500--7755AAnnttiippsseeuuddoommoonnaall7766 9955 5500--7755PPeenniissiilliinnlleerrKKaarrbbaappeenneemmlleerr 7700 118811 7755--mmaaxx ((226633))TTMMPP//SSMMZZ 2266 3300 7755--mmaaxxKKiinnoolloonnllaarr 1133 2222 >MMIICC 26. AUC ve MIC arasndaki ilikiCCmmaakkss ((ppiikk))YYaarrllaannmmaa mmrrMIC zerindeki sre (t >MIC)SSrree ((ssaaaatt))PPllaazzmmaa kkoonnssaannttrraassyyoonnuuAUC24CCmmiinn ((ttaabbaann))AUC 24 /MIC=AUC24MICMIC0 12 24 27. Zamana bbaall AAnnttiibbiiyyoottiikklleerr((tt >>MMIICC)) PPeenniissiilliinnlleerr SSeeffaalloossppoorriinnlleerr KKaarrbbaappeenneemmlleerr MMoonnoobbaakkttaamm MMaakkrroolliiddlleerr KKlliinnddaammiissiinn OOkkssaazzoolliiddiinnoonnllaarr 28. KKoonnssaannttrraassyyoonnaa bbaallAAnnttiibbiiyyoottiikklleerr((ttmmaakkss >>MMIICC,, AAUUCC//MMIICC)) AAmmiinnoogglliikkoozziiddlleerr FFlloorrookkiinnoolloonnllaarr AAzziittrroommiissiinn TTeettrraassiikklliinnlleerr VVaannkkoommiissiinn KKeettoolliiddlleerr SSttrreeppttooggrraammiinnlleerr 29. BBbbrreekk yyeettmmeezzlliiiinnddeekkuullllaannllaammaayyaaccaakk aannttiibbiiyyoottiikklleerr SSuullffoonnaammiiddlleerr TTeettrraassiikklliinnlleerr((DDookkssiissiikklliinn,, mmiinnoossiikklliinn hhaarrii)) PPAASS 30. KKaarraacciieerr yyeettmmeezzlliiiinnddeekkuullllaannllaammaayyaaccaakk aannttiibbiiyyoottiikklleerr EErriittrroommiissiinn AAzziittrroommiissiinn DDiirriittrroommiissiinn KKlloorraammffeenniikkooll LLiinnkkoommiissiinn KKlliinnddaammiissiinn 31. Gebelikte kkuullllaannllaammaayyaaccaakkaannttiibbiiyyoottiikklleerr TTeettrraassiikklliinnlleerr KKiinnoolloonnllaarr AAmmiinnoogglliikkoozziiddlleerr RRiiffaammppiissiinn TTrriimmeettoopprriimm 32. YYeenniiddooaann ddnneemmiinnddeekkuullllaannllaammaayyaaccaakk aannttiibbiiyyoottiikklleerr TTeettrraassiikklliinnlleerr KKiinnoolloonnllaarr KKlloorraammffeenniikkooll TTrriimmeettoopprriimm--ssuullffoommeettaakkssaazzooll 33. 4.TTeeddaavviinniinn yyeetteerrlliilliiiinniinn yyaaddaabbaaaarrssnnnn iizzlleennmmeessii AAttee,, bbeeyyaazz kkrreenniinn ddmmeessii,, ppoozziittiiffkkllttrrlleerriinn nneeggaattiiff hhaallee ggeellmmeessii SSeerruumm aannttiibbiiyyoottiikk kkoonnssaannttrraassyyoonnllaarr SSeerruumm bbaakktteerriissiiddaall aakkttiivviitteessii 34. 5. Baarszlkta nneeddeennlleerriinnddeeeerrlleennddiirriillmmeessii FFaarrmmaakkoolloojjiikk zzeelllliikklleerr ((uuyygguunn vveerriillii yyoolluu,,ddoozzuu....)) KKoonnaakk zzeelllliikklleerrii ((aallttttaa yyaattaann hhaassttaallkkllaarr)) llaaccnn yyaann eettkkiilleerrii llaa aatteeii TTaannmmllaannmm bbiirr cceerrrraahhii iinnffeekkssiiyyoonnuunn vvaarrll AAnnttiibbiiyyoottiiee ddiirreenn ggeelliiiimmii DDiirreennllii bbiirr mmiikkrroooorrggaanniizzmmaa iilleessuuppeerr--iinnffeekkssiiyyoonn ggeelliiiimmii 35. AAnnttiibbiiyyoottiikk tteeddaavviissiinnddeebbaaaarrsszzllkk nneeddeennlleerrii YYaannll ttaann YYaannll aannttiibbiiyyoottiikk sseeiimmii UUyygguunnssuuzz uuyygguullaammaa yyoolluu vvee ddoozzaajj YYeetteerrssiizz ddookkuu ppeenneettrraassyyoonnuu AAbbssee,, yyaabbaanncc cciissiimm vvaarrll llaa eettkkiilleeiimmii,, aannttaaggoonniissttiikk eettkkii SSkk rraassttllaannmmaayyaann eettkkeennlleerrllee iinnff.. TTeeddaavvii ssrraassnnddaa ddiirreenn ggeelliiiimmii 36. FFaarrmmaakkooeekkoonnoommiikk AAnnaalliizzYYnntteemmlleerrii MMaalliiyyeett--ffaayyddaa MMaalliiyyeett--eettkkiinnlliikk MMaalliiyyeett--yyaarraarrllllkk MMaalliiyyeett--mmiinniimmiizzaassyyoonn 37. Farmakoekonomik AAnnaalliizz ((11)) MMaalliiyyeett--ffaayyddaa ::MMaalliiyyeettlleerr vvee ssoonnuullaarr eezzaammaannll oollaarraakk bbiirr ppaarraabbiirriimmii eerreevveessiinnddee llllrr.. MMaalliiyyeett--eettkkiinnlliikk ::MMaalliiyyeettlleerr vvee ssoonnuullaarr eezzaammaannll oollaarraakk,, eettkkiinnlliikkbbaakkmmnnddaann sseeiillmmii bbiirr hheeddeeff vvee mmaalliiyyeett ddeeppaarraassaall oollaarraakk llllrr.. 38. Farmakoekonomik AAnnaalliizz ((22)) MMaalliiyyeett--yyaarraarrllaannmm::SSoonnuullaarr yyaaaammkkaalliitteessii,, ddeemmee ggnnllllll vveeyyaa bbiirruuyygguullaammaannnn ((ttbbbbii vvee//vveeyyaa ffaarrmmaassttiikk))ddiieerrii yyeerriinnee tteerrcciihh eeddiillmmeessii bbaallaammnnddaallllrr.. MMaalliiyyeett--mmiinniimmiizzaassyyoonn ::MMaalliiyyeettlleerr iikkii vveeyyaa ddaahhaa ffaazzllaa uuyygguullaammaannnn((ttbbbbii vvee//vveeyyaa ffaarrmmaassttiikk)) hhaarrccaammaa kkttllaarrvvee ssoonnuullaarr bbaakkmmnnddaann eeddeeeerrddnnllmmeessii vveeyyaa ggsstteerriillmmeessiinnii aannaalliizz eeddeerr 39. MMaalliiyyeett--eettkkiinnlliikk::AA aannttiibbiiyyoottiikk BB aannttiibbiiyyoottiikkMMaalliiyyeett 11 $$ 1100 $$EEttkkiinnlliikk %% 9900 %% 9966 40. MMaalliiyyeett--eettkkiinnlliikk::BB aannttiibbiiyyoottiikk mmaalliiyyeettii--AA aannttiibb.. mmaalliiyyeettiiBB aannttiibbiiyyoottiikk eettkkiissii--AA aannttiibb.. eettkkiissii1100 DDoollaarr--11 DDoollaarr == 115500 DDoollaarr00..9966--00..9900SSoonnuu::AA aannttiibbiiyyoottiiii yyeerriinnee BB aannttiibbiiyyoottiiiinniikkuullllaannmmaakkllaa iiyyiilliikk iiiinn eekkssttrraa 115500 DDoollaarrhhaarrccaannyyoorr.. 41. MMaalliiyyeett--eettkkiinnlliikk ddzzlleemmiiGiriim Adan az etkili ve pahalGiriim Adan az etkili ve ucuzGiriim Adan daha etkili ve pahalGiriim Adan daha etkili ve ucuzMaliyet(+)(-) Etkinlik (+)-AB(-) 42. MMaalliiyyeett--eettkkiinn uuyygguullaammaaMaliyet(+)(-) Etkinlik (+)-AB(-) 43. AAnnttiibbiiyyoottiikk yynneettiimmii-- AAnnttiibbiiyyoottiikklleerriinn uuyygguunn kkuullllaannmmnnnn ssaallaannmmaass DDoorruu aannttiibbiiyyoottiikk,, ddoozz,, zzaammaannllaammaa,, ssrree,, vveerriillii yyoolluu KKlliinniikk ssoonnuullaarrnn ooppttiimmiizzaassyyoonnuu DDiirreenn ggeelliiiimmiinniinn aazzaallttllmmaass llaallaa iillggiillii yyaann eettkkiilleerriinn ssnnrrllaannddrrllmmaass sstteennmmeeyyeenn oollaayy rriisskklleerriinniinn aazzaallttllmmaass AAnnttiibbiiyyoottiikk ddiirreenncciinnii aazzaallttmmaa yynntteemmlleerrii EEttkkiinn aannttiibbiiyyoottiikk yynneettiimmii,, iinnffeekkssiiyyoonn kkoonnttrroolluu....Dellit TH et al. Clin Infect Dis. 2007;44:159-77;Drew RH. J Manag Care Pharm. 2009;15 (Suppl):S18-S23;Drew RH et al. Pharmacotherapy. 2009;29:593-607 44. SSttrraatteejjiilleerr FFoorrmmuulleerrddee kkssttllaammaa KKssttll aannttiibbiiyyoottiikk kkuullllaannmm AAkkllcc aannttiibbiiyyoottiikk kkuullllaannmm.. 45. FFoorrmmuulleerrddee kkssttllaammaa PPaakkiissttaannddaa bbiirr yyoouunn bbaakkmm nniitteessiinnddeeyyaappllaann aallmmaaddaa aannttiibbiiyyoottiikk kkssttllaammaapprrooggrraamm ssoonnrraass ttmm ggeennii ssppeekkttrruummlluuaannttiibbiiyyoottiikklleerriinn ttkkeettiimmiinnddee %% 3344 oorraannnnddaaaazzaallmmaa ggzzlleennmmiittiirr.. zzeelllliikkllee ppiippeerraassiilliinn--ttaazzoobbaakkttaamm vveemmeerrooppeenneemm kkuullllaannmmnnnn nnee