592441.Kvaliteta Ivota i Zdravlje

Download 592441.Kvaliteta Ivota i Zdravlje

Post on 23-Oct-2015

57 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

...

TRANSCRIPT

<ul><li><p>SVEUILITEJ.J.STROSSMAYERAUOSIJEKU</p><p>FILOZOFSKIFAKULTET</p><p>KVALITETAIVOTAIZDRAVLJE</p><p>Hrvatskazakladazaznanost</p></li><li><p>2</p><p>Urednica:</p><p>GorkaVuleti</p><p>Autori:</p><p>GorkaVuletiTomislavBenjakLovorkaBrajkoviTihanaBrkljaiMelanieDavernRajnaGolubiDavorIvankovi</p><p>NataaJokiBegiLjiljanaKaliternaLipovan</p><p>IvanaMarinkoDraganaMarkanoviRoseAnneMisajonDanijelMiura</p><p>JadrankaMustajbegoviSelenaNuji</p><p>ZvjezdanaPrizmiLarsenInesSjerobabskiMasnec</p><p>DanielaincekDariaVugerKovai</p><p>Recenzenti:Prof.dr.sc.VladimirKolesariProf.dr.sc.MiroslavMastilica</p><p>Lektor:IvanaIvani,prof.</p><p>Pripremateksta:ZoltanJuhas</p><p>Osijek,2011.</p></li><li><p>3</p><p>Glavnaurednica:GorkaVuletiStudijpsihologije,FilozofskifakultetSveuilitauOsijekuLorenzaJagera931000Osijekgvuletic@ffos.hrPublikacijajeizraenauzfinancijskupotporuHrvatskezakladezaznanostkrozprojektuspostavljanjameunarodnesuradnje,br.05.06/07.CIPzapisdostupanuraunalnomkataloguNacionalneisveuilineknjiniceuZagrebupodbrojem779376ISBN:9789533140360Nakladnik:FilozofskifakultetSveuilitauOsijeku</p></li><li><p>4</p><p>Popisautora:Doc.dr.sc.GorkaVuleti,psiholog,Studijpsihologije,Filozofskifakultet,Sveuilite</p><p>J.J.StrossmayeruOsijekuDr.sc.TomislavBenjak,dr.med.,Hrvatskizavodzajavnozdravstvo,ZagrebDr.sc.LovorkaBrajkovi,psiholog,Klinikazapsiholokumedicinu,KlinikibolnikicentarZagrebDr.sc.TihanaBrkljai,psiholog,InstitutdrutvenihznanostiIvoPilar,ZagrebDr.sc.MelanieDavern,psiholog,UniversityofMelbourne,Melbourne,AustralijaDr.sc.RajnaGolubi,dr.med.kolanarodnogzdravlja"Andrijatampar",Medicinskifakultet,</p><p>SveuiliteuZagrebuProf.dr.sc.DavorIvankovi,dr.med.kolanarodnogzdravlja"Andrijatampar",Medicinski</p><p>fakultet,SveuiliteuZagrebuProf.dr.sc.NataaJokiBegi,psiholog,Odsjekzapsihologiju,Filozofskifakultet,Sveuiliteu</p><p>ZagrebuProf.dr.sc.LjiljanaKaliternaLipovan,psiholog,Institutzadrutvenaistraivanja"IvoPilar",</p><p>ZagrebDr.sc.IvanaMarinko,psiholog,Studijpsihologije,Filozofskifakultet,SveuiliteJ.J.Strossmayer</p><p>uOsijekuDraganaMarkanovi,psiholog,Hrvatskoudruenjezabihevioralnokognitivneterapije,ZagrebDr.sc.RoseAnneMisajon,psiholog,SchoolofPoliticalandSocialInquiery,FecultyofArts,</p><p>MonashUniversity,Melbourne,AustralijaDanijelMiura,psiholog,Centarzaodgoj,obrazovanjeirehabilitacijuVirovitica.Prof.dr.sc.JadrankaMustajbegovi,dr.med.kolanarodnogzdravlja"Andrijatampar",</p><p>Medicinskifakultet,SveuiliteuZagrebuSelenaNuji,psiholog,Hrvatskizavodzazapoljavanje,PodrunaslubaVukovarDr.sc.ZvjezdanaPrizmiLarsen,psiholog,WashingtonUniversity,St.Louis,USAMr.sc.InesSjerobabskiMasnec,dr.med.Klinikazakoneispolnebolesti,Klinikabolnica"Sestre</p><p>milosrdnice",ZagrebDr.sc.Danielaincek,psiholog,Studijpsihologije,Filozofskifakultet,SveuiliteJ.J.Strossmayeru</p><p>OsijekuDr.sc.DariaVugerKovai,psiholog,SpecijalnabolnicazarehabilitacijuVaradinsketoplice</p></li><li><p>5</p><p>SadrajPredgovorGorkaVuletiSubjektivnakvalitetaivota:povijesnipregledGorkaVuleti,RoseAnneMisajonTeorijesubjektivnekvaliteteivotaLovorkaBrajkoviiGorkaVuletiModelodrivesreeDanijelMiuratoiniosobnukvalitetuivota:studijanauzorkuodraslegradskepopulacijeuHrvatskojGorkaVuletiiDavorIvankoviMeunarodniindeksdobrobitipodacizaHrvatskuLjiljanaKaliternaLipovan,ZvjezdanaPrizmiLarsen,TihanaBrkljaiVanostsocijalnepodrkezakvalitetuivotaDanielaincekiGorkaVuletiKvalitetaivotastudenataIvanaMarinko,GorkaVuleti,DanielaincekKvalitetaivotautreojivotnojdobinakonumirovljenjaLovorkaBrajkoviKvalitetaivotauzdravljuibolestiGorkaVuleti,DavorIvankovi,MelanieDavernKvalitetaivotapsihikibolesnihosobaDraganaMarkanoviiNataaJokiBegiOdnosemocionalnekontrole,percipiranogstresaiosobnekvaliteteivotaSelenaNujiiGorkaVuletiKvalitetaivotaosobaoboljelihodacnevulgarisInesSjerobabskiMasneciGorkaVuletiKvalitetaivotaosobaoboljelihodmultiplesklerozeDariaVugerKovaiKvalitetaivotaroditeljadjecespervazivnimrazvojnimporemeajimaTomislavBenjakKvalitetaivotazdravstvenihdjelatnikaRajnaGolubiiJadrankaMustajbegovi</p></li><li><p>6</p><p>PREDGOVOR</p><p>ForthosewhomadethedifferenceinmylifeIdeja za ovu knjigu proizala je iz dugogodinje suradnje sa australskim znanstvenicima upodruju istraivanjasubjektivnekvaliteteivota isada jerealiziranauokviruprojektaHrvatskezaklade za znanost. Projekt je izmeu ostaloga rezultirao ugovorom o uspostavljanjumeunarodne suradnje izmeu Filozofskog fakulteta u Osijeku i Australskog centra zaistraivanjekvaliteteivota,priOdsjekuzapsihologijuDeakinSveuilita.Uspostavljenasuradnjahrvatskih i inozemnih znanstvenika doprinosi jaanju regionalnih istraivakih potencijala uistonojHrvatskoj.ZajednikimradomnaProjektupovezalisuseiistraivairazliitihprofesija,izrazliitihinstitucijaikrajevaHrvatskesazajednikiminteresomzaistraivanjekvaliteteivota.SvrhajeoveknjigeobjedinititoviesaznanjaiistraivanjakvaliteteivotauHrvatskoj.Ujednojei prva zasebna publikacija na hrvatskom jeziku koja objedinjuje teorijsku osnovu i sadraje izpodrujaistraivanjasubjektivnekvaliteteivotaprovedenihuHrvatskoj.Knjigapoputove, koju ini zbirka radovabrojnihautora zahtijevanizodlukao tome koliko esadrajabitinjomepokriveno.Obziromda jekonceptkvaliteteivotavrloirok,odluilismoseusmjeritina istraivanja kvalitete ivota izpsiholokeperspektive,dakleprimarnona ovjekovdoivljaj i samoprocjenu zadovoljstva vlastitim ivotom, sumirati i navesti glavne dosadanjeteorijskespoznaje,auprikazimarezultataistraivanjastavitinaglasaknaistraivanjaprovedenauHrvatskoj.Knjigasesastojiiz15poglavljapodijeljenihudvijevelikecjeline.Prvidioseodnosinasubjektivnukvalitetu ivota openito i kvalitetu ivota zdravih osoba raznih populacijskih skupina. Prvihnekoliko poglavlja prvog dijela publikacije uvodi itatelje u dosadanja saznanja iz navedenogpodruja.Dajepovijesni razvoj shvaanja koncepta kvalitete ivota tepregled vodeih teorijasubjektivne kvalitete ivota citiranih temeljemmeunarodne literature i radova najznaajnijihstranihautora.Prikazani su rezultati istraivanja provedenih uHrvatskoj na opoj odrasloj populaciji to dajereferentniokvirzausporedbusdrugimistraivanjimaiuvidunormativnevrijednostidobivenenazdravoj populaciji. Slijedi prikaz istraivanja provedenih na razliitim populacijskimpodskupinama. Jedan rad seodnosina kvalitetu ivota studenata, aukljuuje i kroskulturalnokomparativnoistraivanje.Posebanradopisujekvalitetuivotastarihosobaiprikazujerezultateo znaajnimodrednicama kvalitete ivotaovepopulacijskepodskupine.Obziromnapostojeusuradnjusinozemnimznanstvenicimaidosadanjazajednikaistraivanja,jedanodradovadajevrijednepodatkeo kvaliteti ivotahrvatskihemigranatauAustraliji teusporedbu imigranata sdomicilnom hrvatskom i australskom populacijom. Do sada, to je jedini objavljeni rad osubjektivnoj kvaliteti ivota i zdravlju hrvatskih emigranata u Australiji, zemlji s vrlo velikombrojempredstavnikahrvatskenacionalnemanjine.Druga cjelinaknjigeposveena jekvaliteti ivotavezanoj za zdravlje ibolest.Ovim tekstovima</p></li><li><p>7</p><p>pokriveno jepodrujepsihikog ifizikogzdravlja, njihovapovezanostskvalitetomivota,te jerazmatranmultidimenzionalniutjecajnekihspecifinihbolestinakvalitetuivota.Drugidioknjigezapoinjepreglednimradomodosadanjimspoznajamaosubjektivnojkvalitetiivotauraznimstanjimaoteenjazdravlja,fizikogipsihikog.Pregledni rad o kvaliteti ivota i psihikim bolestima daje opsean, sveobuhvatni prikazdosadanjih saznanja, jasno strukturiranih po cjelinama koje se odnose na razliite psihikebolesti i stanja. Nadalje, prikazani su rezultati dosadanjih istraivanja i saznanja o glavnimodrednicama imehanizmimaodranja i kompenzacije kvalitete ivotau situacijamaoteenogzdravlja,biloda se radio tjelesnom ilimentalnomoteenju. Jedan radbavi sepovezanoukvaliteteivota,doivljenogstresaimogunostimaemocionalnekontrolepojedinca.Nadalje,datisuprikazi istraivanjaprovedenihuHrvatskojkojasebavespecifinimstanjima ibolestimakojaimaju utjecaja na subjektivnu kvalitetu ivota bolesnika. Od specifinih bolesti spomenute sumultiplaskleroza,dermatolokebolestisnaglaskomnaacnevulgaris.Nakrajusudvaradakojasetakoertiukvaliteteivotauzdravljuibolestialispecifinousmjerenanaosobekojeseskrbezabolesneosobe.Utakvimsituacijamasenerijetkodogaadaosobakojaskrbizabolesnoga imasmanjenukvalitetuivotadokbolesnaosobapostiezadovoljavajuukvalitetuivota.Jedanradseodnosinaroditeljedjecespotekoamaurazvoju,adruginazdravstvenedjelatnike.ObaradaprikazujurezultateistraivanjaprovedenihuHrvatskoj.Omnogimaspektimakvaliteteivotamogloseraspravljatiidetaljnije,nobrojniizvorizadaljnjeitanjemogusenaiupopisuliteraturenakonsvakograda.Obziromdapostojebrojni instrumenti zamjerenje kvalitete ivota,uprikazanim radovima suopisaninekiodnajeemeunarodnokoritenihinstrumenatakojipostojeuhrvatskojverzijiislobodnisuzakoritenjeuznanstvenoistraivakesvrhe.Ovitekstovinamijenjenisustudentima,preddiplomskih,diplomskihiposlijediplomskihstudija,tesvim zainteresiranima za iroko podruje istraivanja subjektivne kvalitete ivota i njenihodrednica.Nadamo se da e itateljima ova knjiga pruiti nova znanja i spoznaje, te da e prezentiranirezultatidosadanjihistraivanjauHrvatskojpotaknutiidrugenasamorazvojtenaistraivanjeiprodubljivanje postojeih znanja baziranih na dosadanjim spoznajama iz podruja kvaliteteivota.Kaoglavnaurednica,zahvaljujemnadoprinosusvimautorima,terecenzentimakojisudalisvojekomentareivrijednesavjetetouvelikedoprinosikvaliteticjelokupneknjige.Zahvaljujem mojem mentoru prof. Davoru Ivankoviu, statistiki znaajnoj osobi u mojemznanstvenom,akademskomiivotnomrazvoju(hvalaProfesore,vrijediloje).Zahvaljujem se znanstvenicima izAustralijebezkojihovaknjiganebipostojala.Posebiceprof.RobertuCumminsu,mojemmentorutijekomprvegodinedoktorataiosobikojajesdrugogkrajasvijetaposijalauHrvatsku sjeme znanja i istraivakog interesa zaovopodruje.Dr.RoseAnneMisajon i Melanie Davern suradnicama na projektu uspostavljanja meunarodne suradnjehrvatskihiaustralskihznanstvenikaegajeovapublikacijaneposrednirezultat.</p></li><li><p>8</p><p>Izadnje,alinipotonajmanjevano,zahvalnasamnaprilicidakrozznanstvenoistraivakiraduinozemstvu upoznam posebno kvalitetne ljude. Istakla bih i izrazila zahvalnost na podrcigeneralnom konzulu RepublikeHrvatske uMelbourneuAnti Babiu pruenoj tijekom projektauspostavljanjameunarodnesuradnje.Posebno zahvaljujem gospodinu Vladi Gregureku koji je u zadnjih deset godina neizrecivodoprinijeomojojosobnojkvalitetiivota.Ugodnoitanje,GorkaVuleti</p></li><li><p>9</p><p>SUBJEKTIVNAKVALITETAIVOTA</p><p>GorkaVuleti,RoseAnneMisajonKvaliteta ivota predmet je istraivanja brojnih znanosti. Izmeu ostaloga, postala je istaknutipredmetinteresaupsihologiji,sociologiji,filozofiji,mediciniizdravstvenojzatiti.RazvojkonceptakvaliteteivotakrozpovijestRazumijevanje koncepta kvalitete ivota prolo je dugu evoluciju. Tijekom povijesti definicije imjerenjakvaliteteivotauvelikesuserazlikovale imijenjale.Sredinomdvadesetogstoljeapodkvalitetomivotaseuglavnompodrazumijevaoivotnistandard,aistraivanjanatutemusubilaraena u podruju ekonomije. S poveanjem ivotnog standarda istraivanja kvalitete ivotausmjerila su se i na opaanje zadovoljenja osobnih i drutvenih potreba, a istraivanja supreteito bila u podruju sociologije. ezdesetih godina dvadesetog stoljea poelo se jasnorazlikovatisubjektivneodobjektivnihpokazateljaosobnekvaliteteivota.Sedamdesetihgodinaistraivanja kvalitete ivota usmjerila su se na subjektivne pokazatelje kvalitete ivota. To jekoncept kvalitete ivota koji se razlikuje od prijanjih po svojoj usmjerenosti na pojedinca. Svremenomsuserazviladvarazliitapristupakonceptualizacijikvaliteteivota:skandinavski,kojiuzima u obzir objektivne indikatore kvalitete ivota drutva kao cjeline, te ameriki, u okvirukojegasunaglaenisubjektivniindikatorikvaliteteivljenja(Luev,2008).Skandinavskiautori(naprimjer,Erikson,Drenowski) shvaaju kvalitetu ivota kaomogunostpristupa izvorima kojimaljudimogukontroliratiiupravljatisvojomrazinomivljenja(Luev,2008).Istraivanjaamerikihautorausmjerena sunamjerenja subjektivnekvalitete ivota,odnosnomjerama zadovoljstva isree.Usmjerenostnapojedincakarakteriziraidananjipristupuistraivanjimakvaliteteivota.U literaturio kvaliteti ivota nalazimo stotinjak definicija imodela. I danas prisutan velik brojrazliitihdefinicija imodelakvaliteteivotagovoriorazliitompoimanjutogkoncepta.Takoetpostojiniz teorija,aposljedino iupitnika zamjerenjekvalitete ivota.Meutim, jouvijeknepostoji slaganje oko definicije kvalitete ivota, niti univerzalno prihvaen "zlatni standard"mjerenja.Obziromdanepostojijedna,univerzalnoprihvaenadefinicijakvaliteteivota,ovdjeebitiprikazanenekeodnajeecitiranih.Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) definira kvalitetu ivota kao pojedinevu percepcijupozicije u specifinom kulturolokom, drutvenom te okolinom kontekstu (World HealthOrganization 1999). Jednu od sveobuhvatnijih definicija kvalitete ivota iznose Felce i Perry(1993) definirajui kvalitetu ivota kao sveukupno, ope blagostanje koje ukljuuje objektivneimbenike i subjektivnovrednovanje fizikog,materijalnog, socijalnog iemotivnogblagostanja,ukljuujuiosobni razvoj i svrhovituaktivnost,a svepromatranokrozosobni sustavvrijednostipojedinca. Cummins (2000) kvalitetu ivota takoer definiramultidimenzionalno navodei dakvaliteta ivota podrazumijeva i objektivnu i subjektivnu komponentu. Subjektivna kvalitetaivota ukljuuje sedam domena: materijalno blagostanje, emocionalno blagostanje zdravlje,produktivnost, intimnost, sigurnost i zajednicu. Objektivna komponenta ukljuuje kulturalnorelevantnemjereobjektivnogblagostanja (Best iCummins,2000). RobertCumminsosniva jemeunarodneskupineznanstvenika i istraivaa"InetrnationalWellBeingGroup",kojazastupashvaanje da je kvaliteta ivota multidemezionalan konstrukt kojeg ine: ivotni standard,zdravlje,produktivnost,mogunostostvarivanjabliskihkontakata,sigurnost,pripadanjazajednici</p></li><li><p>10</p><p>te osjeaj sigurnosti u budunost (Cummins, 1998). Zadovoljavanje potreba te ostvarivanjainteresa, vlastitih izbora, vrijednosti i tenji na razliitim podrujima i u razliitim razdobljimaivota podrazumijevaju navedeni pojam. Osim objektivnih faktora, kao to su drutveni,ekonomski i politiki, na kvalitetu ivota utjeu i subjektivna percepcija i procjena fizikog,materijalnog,drutvenog iemocionalnogblagostanja,osobnog razvoja i svrhovite aktivnosti, stime da odnos objektivne i subjektivne kvalitete ivota nije linearna tj. promjene objektivnihimbenika ne znae neminovno i promijene subjektivne komponente kvalitete ivota (Lawton19991,Cummins,2000a).Svenavedenedomene subjektivnekvalitete ivota supodutjecajempojedinevogsustavavrijednosti(Vuleti,2004,Brajkoviisur.,2008).DomaiautoriKrizmaniiKolesari (1989) definiraju kvalitetu ivota kao subjektivno doivljavanje vlastitog ivotaodreenoobjektivnimokolnostimaukojimaosobaivi,karakteristikama linostikojeutjeunadoivljavanje realnosti i njenog specifinog ivotnog iskustva. Preduvjeti za kvalitetan ivot supunoiaktivnosudjelovanjeuinterakcijskimikomunikacijskimprocesima,kaoirazmjenauokvirufizikoga i drutvenog okruenja (Krizmani i Kolesari, 1989). Iz navedenoga je vidljivo da jekvaliteta ivotaprimarnopsiholoki fenomenodnosno vrstageneralnog stavapremavlastitomivotu i njegovim podrujima odnosno aspektima. Kao i bilo koji drugi stav, kvaliteta ivotaukljuuje kognitivnu i afektivnu evaluaciju objekta stava, pri emu zadovoljstvo ivotompredstavljaafektivnukomponentustavapremaivotu(FelceiPerry,1993).Nekesepakdefinicijeodnosenaspecifinepopulacijskeskupine(npr.osobesasmetnjamaurazvoju,osobeoboljeleododreenebolestiisl.)oemuebitirijeiudaljnjemtekstu.Razliiti term...</p></li></ul>