0(5.(=Ì257$.6,1$9, 0$=(5(7 · basit makineler kullanılarak tasarlanan düzenek şekildeki...

9
A FEN BİLİMLERİ 2016 8. SINIF 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat: 09.00 Adı ve Soyadı : ........................................................... Sınıfı : ........................................................... Öğrenci Numarası : ........................................................... T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz. 2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz. 3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız. 4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. SORU SAYISI : 20 SINAV SÜRESİ : 40 Dakika SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A

Upload: others

Post on 06-Feb-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 0(5.(=Ì257$.6,1$9, 0$=(5(7 · Basit makineler kullanılarak tasarlanan düzenek şekildeki gibidir: Bu düzenekte aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır? A)

AFE

N B

İLİM

LER

İ 20

16

8. SINIF 1. DÖNEMFEN BİLİMLERİ DERSİ

MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)18 ARALIK 2016 Saat: 09.00

Adı ve Soyadı : ...........................................................Sınıfı : ...........................................................Öğrenci Numarası : ...........................................................

T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıföğrenciyoklamalistesindebelirtilensınıftavesıranumarasındaoturunuz.

2. Cevapkâğıdındakikimlikbilgilerinindoğruluğunukontrolediniz.Bilgilersizeaitdeğilseveyacevapkâğıdıkullanılmayacakdurumdaysasınavgörevlilerinebildiriniz.

3. Kitapçıktürünücevapkâğıdındakiilgilialanakodlayınız.

4. Cevapkâğıdıüzerindekikodlamalarıkurşunkalemleyapınız.

SORU SAYISI : 20SINAV SÜRESİ : 40Dakika

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCEKİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KİTAPÇIK TÜRÜA

Page 2: 0(5.(=Ì257$.6,1$9, 0$=(5(7 · Basit makineler kullanılarak tasarlanan düzenek şekildeki gibidir: Bu düzenekte aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır? A)

2

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

FEN BİLİMLERİ

2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV (MAZERET)A

A(Ö

DSG

M)

1. Mitozbölünmeningerçekleştiğibazıdurumlarşekildeverilmiştir:

Bu şekle göre mitoz bölünme ile ilgili ola-rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bazıcanlılardaüremeyisağlar.B)Canlılarınbüyüyüpgelişmesinisağlar.C) Canlıtürlerininbütünhücrelerindegörülür.D) Aynıkalıtsalözellikteyenihücreleroluşma-

sındaetkilidir.

2. Mayozun, canlılarda kalıtsal çeşitlilik sağla-dığını söyleyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini bu görüşünü desteklemek için kullanabilir?

A) DNA’nınkendinieşlemesiniB)SitoplazmabölünmesiningerçekleşmesiniC) Bölünmesırasındakromozomlarınbelirgin

hâldegörülmesiniD) Kromozomlararasındaparçadeğişimi

olmasını

3. İnsandamayozsonucundaoluşanhücrelerdekromozomsayısınikenyavrucanlılardakro-mozomsayısı2n’dir.

Bu durumu aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A) BüyümeB)DöllenmeC) YenilenmeD) Mitozbölünme

4. ŞekildeDNA’nınkendinieşlememodeliverilmiştir:

T

C

A

Buna göre eşlenen DNA parçasının baz dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) T A

A

C

G

B) T

G

GC

C

A

C) T

T

G

A

A D) T

T

GC

A

A

Page 3: 0(5.(=Ì257$.6,1$9, 0$=(5(7 · Basit makineler kullanılarak tasarlanan düzenek şekildeki gibidir: Bu düzenekte aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır? A)

3

A(Ö

DSG

M)

A2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV (MAZERET) FEN BİLİMLERİ

5. Öğretmenmitozvemayozileilgilikartlarhazır-lamışveöğrencilerinherbirinerastgelebirerkartvermiştir.Dahasonrabukartlardakiboşluk-larauygunolanözellikleriyazmalarınıistemiştir.

Mitoz Kartı Mayoz Kartı

Buna göre öğrencilerin aldığı kartlara yazdık-ları aşağıdaki özelliklerden hangisi doğrudur?

Öğrencilerinaldığı kartlar

Yazdıkları özellikler

A) Mayoz Üremeanahücre-lerindegörülür.

B) Mitoz Çokhücrelibütüncanlıtürlerindeüremeyisağlar.

C) Mitoz Kromozomsayısıyarıyainer.

D) Mayoz Birhücrelibütüncanlıtürlerindeüremeyisağlar.

6. Aşağıdakilerden hangisi hamilelik sürecin-deki bir kadının yapması gereken davranış-lardan biri değildir?

A) FizikselaktivitelerinisürekliartırmasıB)DengelibeslenmeyeözengöstermesiC) HavakirliliğiolanortamlardanuzakdurmasıD) Hastaolduğundadoktorkontrolündetedavi

uygulaması

7. Aşağıdaerkeküremesistemindekibazıyapılarıngörevleriverilmiştir:

• Spermlerivücutdışınaatmaktır. • Spermlerinhareketinikolaylaştırankaygan

sıvıyıüretmektir. • Spermleritaşımaktır.

Görevi verilmeyen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Spermkanalı B)TestisC)Salgıbezi D)Penis

8. Şemadazigotunoluşumunakadarolansüreçgösterilmiştir:

Bu şemaya göre aşağıdaki ifadelerden han-gisi yanlıştır?

A) I.evredemayozgerçekleşir.B)Khücresiyumurtadır.C) Lhücresispermdir.D) II.evredemitozgerçekleşir.

Page 4: 0(5.(=Ì257$.6,1$9, 0$=(5(7 · Basit makineler kullanılarak tasarlanan düzenek şekildeki gibidir: Bu düzenekte aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır? A)

4

A(Ö

DSG

M)

A2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV (MAZERET) FEN BİLİMLERİ

9. Biröğretmenergenlikdönemindebireylerdegörülebilenbazıdeğişimleritahtayayazmıştır.Öğrencilerdenbudeğişimleri“bedensel’’ve‘‘ruhsal’’olaraksınıflandırmasınıistemiştir.

Buna göre aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?

Bedenseldeğişimler Ruhsaldeğişimler

A) 1, 2, 4, 6 3, 5, 7, 8B) 1, 3, 4, 6 2, 5, 7, 8C) 3, 4, 6, 8 1, 2, 5, 7D) 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 7

10. Ergenlikdönemindekikızveerkekbireylerinsporfaaliyetlerinekatılımdurumlarıileilgiliaraş-tırmalaryapılmıştır.Biraraştırmadasporyapanbireylerinyapmayanlaragörekaygıdüzeyleridüşük,arkadaşlarıarasındakabulgörmeveokulbaşarılarıiseyüksekçıkmıştır.Başkabiraraştırmadadakızöğrencilerinsporfaaliyet-lerinekatılımlarınınkendilerineolangüveniartırdığısonucunaulaşılmıştır.

Ergenlik dönemindeki bireylerle yapılan bu araştırmaların sonuçları incelendiğinde

I.Sporfaaliyetlerinekatılankızöğrencilerinboyvekiloartışıherzamanerkeköğrenci-lerdendahayüksektir.

II.Sporfaaliyetlerinekatılmak,ergenlikdöne-mininruhsaldeğişimlerbakımındandahasağlıklıgeçirilmesineyardımcıolur.

III.Sporfaaliyetlerinekatılmakergenlerinokulbaşarılarınıartırmaktadır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A)YalnızI B)IveIII.C)IIveIII. D)I,IIveIII.

11. Basitmakinelerkullanılaraktasarlanandüzenekşekildekigibidir:

Bu düzenekte aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır?

A) Çıkrık B)SabitmakaraC)Palanga D)Eğikdüzlem

12. Aşağıdakilerden hangisinde basit makineye ok yönünde uygulanan kuvvetin sonucun-da yüke uygulanan kuvvetin yönü doğru gösterilmiştir?

A) B)Tavan

C) D)

Page 5: 0(5.(=Ì257$.6,1$9, 0$=(5(7 · Basit makineler kullanılarak tasarlanan düzenek şekildeki gibidir: Bu düzenekte aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır? A)

5

A(Ö

DSG

M)

A2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV (MAZERET) FEN BİLİMLERİ

13. Silgi,kalemveortanoktası“O”ilegösterilencetvelkullanılarakbirincidurumdakikaldıraçdüzeneğikuruluyor.

SilgiKalem CetvelO

El

Dahasonrakalemikincidurumdakikonumagetiriliyor.

SilgiKalem CetvelO

El

Her iki durumda da cetvelin diğer ucuna şe-kildeki gibi parmakla bastırılarak silgi kaldırıl-dığına göre

I.Birincidurumdayoldankazançvarkenikincidurumdayoldankazançyoktur.

II.Birincidurumdaveikincidurumdaiştenka-zançvardır.

III.İkincidurumdasilgiyikaldırabilmekiçingere-kenkuvvet,birincidurumagöredahafazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A)YalnızI B)YalnızIIIC)IveII. D)IIveIII.

14. Öğrencilersınıfagetirdikleribasitmakineörnek-lerindendesteknoktasınınbulunduğuyeregöreikigrupoluşturuyorlar.

I.grup:Desteğinortadaolduğukaldıraçörnekleri

II.grup:Desteğinuçtaolduğukaldıraçörnekleri

Bu gruplamada yapılan hatanın düzelmesi için hangi basit makine örnekleri birbiriyle yer değiştirmelidir?

A) MakasilefındıkkıracağıB)ElarabasıilepenseC) KayıkküreğiilemakasD) Fındıkkıracağıileelarabası

15. Öğrencileraynıkutuyuşekillerdekibasitmaki-nelerleyukarıçıkarmakistiyor.

Buna göre hangi öğrenci en küçük kuvvet uygulayarak kutuyu yukarıya çıkarabilir? (İpveeşitbölmelendirilmişkaldıraççubukları-nınağırlıklarıilesürtünmelerönemsenmeye-cektir.)

A)Yavuz B)FatmaC)Hatice D)Mert

Page 6: 0(5.(=Ì257$.6,1$9, 0$=(5(7 · Basit makineler kullanılarak tasarlanan düzenek şekildeki gibidir: Bu düzenekte aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır? A)

6

A(Ö

DSG

M)

A2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV (MAZERET) FEN BİLİMLERİ

16. Fenbilimlerilaboratuvarındaöğretmen,öğren-cilerdenPyükünükaldırmakiçinözdeşmakara,dinamometreveiplerkullanarakkuvvetkazan-cıenfazlaolanbasitmakinetasarlamalarınıistiyor.Öğrencileraşağıdakitasarımlarıyaparakdinamometrelerdekideğerleriokuyor.

Buna göre hangi tasarımda dinamometrede okunan değer en küçüktür? (Dinamometre,makaraveiplerinağırlığıilesürtünmelerönemsenmeyecektir.)

A)I. B)II. C)III. D)IV.

17. Şekildekidüzenekteoyuncakarabasınıyukarıçekmekisteyenbiröğrenci,aynıişidahaküçükbirkuvvetuygulayarakyapmakistiyor.

h

Buna göre

I.DesteğiLnoktasındanMnoktasınataşımakII.DesteğiLnoktasındanKnoktasınataşımakIII. 2 uzunluğundavehyüksekliğindebireğik

düzlemkullanmak

uygulamalarından hangilerini yapmalıdır? (İpveeşitbölmelendirilmişkaldıraççubuğununağırlığıilesürtünmelerönemsenmeyecektir.)

A)YalnızI B)YalnızIIC)IveIII. D)IIveIII.

18. Biröğrenciuzunluklarıverileneğikdüzlemlerikullanarakkutularıyükseklikleriverilenduvarla-raşekildekigibiçıkarıyor.

Öğrenci, eğik düzlemin uzunluğunun kutuya uygulanan kuvvete etkisini araştırmak için numaralanmış düzeneklerden hangi ikisini kullanmalıdır? (İpvedinamometrelerinağırlığıilesürtünmelerönemsenmeyecektir.)

A)IveII. B)IveIV.C)IIveIII. D)IIIveIV.

Page 7: 0(5.(=Ì257$.6,1$9, 0$=(5(7 · Basit makineler kullanılarak tasarlanan düzenek şekildeki gibidir: Bu düzenekte aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır? A)

7

A(Ö

DSG

M)

A2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV (MAZERET) FEN BİLİMLERİ

19. AliUstaevininçatısındakikırılankiremitlerideğiştirmekiçinşekil-1’dekikısatahtayerineşekil-2’dekigibiuzuntahtayıkullanarakiçindekiremitlerinbulunduğubirkutuyuiterekçatıyaçıkarıyor.

Kısatahta

Uzuntahta

Basit makineler düşünüldüğünde Ali Usta’nın tahtayı değiştirmesi ile ilgili

I.Kuvvettendahafazlakazançsağlamıştır.II.İştendahafazlakazançsağlamıştır.III.Yoldandahafazlakazançsağlamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmelerönemsenmeyecektir.)

A)YalnızI B)YalnızIIC)IveII. D)I,IIveIII.

20. Birsandık,üçfarklıbasitmakineileşekillerde-kigibiyukarıkaldırılmakisteniyor.

HareketlimakaraSabitmakara

Kaldıraç

Sandık

SandıkSandık

Busandığıbasitmakinelerdeşekillerdekigibiyukarıkaldırmakiçinuygulanmasıgereken enazkuvvetlergrafikteverilmiştir.

Uygulanankuvvet

Basitmakineler

Bu grafikte K, L ve M ile gösterilen basit makineler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?(Makara,ipveeşitbölmelendirilmişkaldıraççubuğununağırlıklarıilesürtünmelerönem-senmeyecektir.)

K L M

A) Sabit makara

Hareketli makara

Kaldıraç

B) Sabit makara

Kaldıraç Hareketli makara

C) Hareketli makara

Kaldıraç Sabit makara

D) Hareketli makara

Sabit makara

Kaldıraç

TEST BİTTİ.CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Page 8: 0(5.(=Ì257$.6,1$9, 0$=(5(7 · Basit makineler kullanılarak tasarlanan düzenek şekildeki gibidir: Bu düzenekte aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır? A)

FEN

BİLİ

MLE

Rİ 2

016

SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

1. Öğrenciler,sınavkurallarınavesalongörevlilerinintümuyarılarınauymakzorundadırlar.2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları;

kalem,silgivb.şeyleriistemeleriyasaktır.3. Cevapkâğıdınızısilinmeyenbirkalemleimzalayınız.4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve

kulaklık,kolye,küpe,bilezik,yüzük,broşvebenzerieşyalarilehertürlüelektronikve/veyamekanikcihazlarıyanınızdabulundurmayınız.Buaraçlarıkullanmanızvekopyaçekmeyeteşebbüsetmenizhâlindesınavınızgeçersizsayılacaktır.

5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskıhatasıvarisedeğiştirilmesinisağlayınız.

6. Cevaplamayaistediğinizsorudanbaşlayabilirsiniz.7. Sorukitapçığınıniçindekiboşalanlarıçözümleriniziçinkullanabilirsiniz.8. Cevabınıbilmediğinizsorularüzerindefazlazamankaybetmedendiğersorularageçiniz.

Zamanınızkalırsabusorularadahasonradönebilirsiniz.9. Sorukitapçığıüzerindeyapılıpcevapkâğıdınaişaretlenmeyencevaplardeğerlendirmeye

alınmayacaktır.10.Cevaplarınızı,cevapkâğıdındakiilgilisorunumarasınıdikkatealarakyuvarlağındışına

taşırmadankurşunkalemlekodlayınız.11.Değiştirmekistediğinizbircevabı,yumuşaksilgiylecevapkâğıdınıyıpratmadantemizce

silinizveyenicevabınızıkodlayınız.12.Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde

bulundurunuz.13.Sınavınızındeğerlendirilmesiaşamasında,toplukopyatespitiveyabaşkaadayınsınav

evrakınıkullanmanızdurumundasınavınızgeçersizsayılacaktır.14.Sağlıksorunudışındadışarıçıkılmayacak,zorunludurumlardaadayayedekgözetmen

eşlikedecektir.15.Sorularıvesorularaverdiğinizcevaplarıkaydetmeyiniz,hiçbirşekildedışarıçıkarmayınız.16.Sınavbitiminde,sorukitapçığıvecevapkâğıdınısalongörevlilerineteslimediniz.17.Sınavevraklarınıteslimetmeyenlerinsınavıgeçersizsayılacaktır.18.Sınavpuanınızınhesaplanmasındasadecedoğrucevaplarınızdikkatealınacaktır.

Bukitapçığınherhakkısaklıdır.Hangiamaçlaolursaolsun,kitapçığıntamamınınveyabirkısmınınMillîEğitimBakanlığıÖlçme,DeğerlendirmeveSınavHizmetleriGenelMüdürlüğününyazılıizniolmadankopyaedilmesi,fotoğraflarınınçekilmesi,bilgisayarortamınaalınması,herhangibiryollaçoğaltılması,yayımlanmasıveyabaşkabiramaçlakullanılmasıyasaktır.Buyasağauymayanlar,doğabilecekcezaisorumluluğuvekitapçığınhazırlanmasındakimalikülfetipeşinenkabullenmişsayılır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARILAR

●Soracağınızbirşeyvarsaşimdisorunuz,sınavbaşladıktansonrasorularınızacevapverilmeyecektir.

●Başlamazilinibekleyiniz.Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Page 9: 0(5.(=Ì257$.6,1$9, 0$=(5(7 · Basit makineler kullanılarak tasarlanan düzenek şekildeki gibidir: Bu düzenekte aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır? A)

18 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF 1. DÖNEMFEN BİLİMLERİ DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (MAZERET)

“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

FEN BİLİMLERİ 1. C2. D3. B4. D5. A6. A7. B8. D9. B

10. C11. C12. D13. B14. A15. B16. D17. D18. C19. A20. B