web viewŠkolní vzdělávací program základní školy a mateřské školy koloděje a jako...

Download Web viewŠkolní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější

If you can't read please download the document

Post on 24-Jun-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

- 52 -

koln vzdlvac program

Zkladn koly a matesk koly Kolodje

A jako seberodnj pda

neme bt plodn bez obdlvn,

tak ani due nenese plody bez uen.

Cicero

email zskolodeje@email.cz

- zskolodeje@tiscali.cz

- mskolodej@tiscali.cz

www.zs-kolodeje.cz

fax: 281970016

telefony:

editelna: 281970016 editel koly: Mgr. Zdenk Dolansk

ekonom +

koln jdelna: 281971085 ekonom: Marta Volemanov

koln druina 1.+2. odd.: 281971019

koln druina 3. odd.:

matesk kola: 739095355 zst. Mgr. Dana Petrkov

IZO: 102 301328 Zizovatel: ad M Praha - Kolodje

IZO editelstv: 600040518 KJzdrn 9, Praha 9

..: 249 338 349 /0800 19016

.. stravn: 7034 249 338 349 /0800 281970050, 281971010

Projednno pedagogickou radou dne 26. srpna 2014, pod .j.: D-190/1822

Platn od 1. z 2014

Obsah kolnho vzdlvacho programu Z a M Kolodje

kapitola

tma

strnka

1.

Charakteristika koly

2

2.

Charakteristika kolnho vzdlvacho programu (VP)

5

3.

Vchovn vzdlvac strategie

11

4.

Vzdlvn k se specifickmi vzdlvacmi potebami

13

5.

Vzdlvn k mimodn nadanch

17

6.

Vzdlvac oblasti

19

7.

Uebn pln

20

8.

Uebn osnovy

21

a. jazyk a jazykov komunikace

21

esk jazyk

23

anglick jazyk

36

b. matematika a jej aplikace

44

c. informan a komunikan technologie

62

d. lovk a svt

68

prvouka

68

vlastivda

77

dopravn vchova

81

vchova ke zdrav

87

finann gramotnost

88

ochrana lovka

89

prodovda

94

e. lovk a zdrav

101

tlesn vchova

101

f. umn a kultura

115

vtvarn vchova

115

hudebn vchova

129

g. lovk a prce

140

pracovn vchova

140

h. standardy

154

i. prezov tmata

154

projekty

160

9.

Vyuit Kolodjovy zahrady ivota ve vuce

187

10.

hodnocen k a autoevaluace

191

11.

plohy

197

internetov podpora VP

197

koln d Z Kolodje

198

klasifikan d Z Kolodje

204

d koln druiny

211

koln vzdlvac program koln druiny

217

1. Charakteristika koly

a) Strun charakteristika koly

Dne 13. jna 1783 prosili nmet obyvatel jezda jeto jejich osada od kolnho staven vUhnvsi pli jest vzdlena, aby pro jejich kolou povinn dti njak nepatrn koln domek suitelem opaten byl. Tho roku byl za uitele pijat knec psa Jan Bevk. koln obec kolodjskou tvoily Kolodje, jezd, Blatov, Bchovice a Stupice. Roku 1789 byla navrena stavba a oprava kol na panstv uhnveskm. Uitel jezdsk bydlel vKolodjch ve vrchnostenskm domku velmi starm a selm, a by ml bydliti vjezd. Bylo by tedy poteb v Kolodjch kolu stavti.

kola se vak nestavla a propjovan vinask domek .p. 50 vKolodjch slouil jako vlastn koln budova. Dne 3. listopadu 1812 byla kola zVinice peloena ke kostelu do .p. 3, dn vysvcena a mlde do n slavn uvedena.

Teprve roku 1831 byla nov postavena jednotdn kola v.p. 20, jako jednopatrov budova.

Za tuto dobu se ve funkci dcho uitele (editele) vystdalo patnct pedagog. Nejdle psobil na zdej kole Vclav ermk tm 44 let, dalm symbolem koly je pan Kateina Metyov, kter dila kolu 28 let, vobdob 1959 1987. Na tet msto se ji dostal souasn editel koly Mgr. Zdenk Dolansk, kter zde psob od roku 1991.

V roce 2001 jsme vstoupili do prvn subjektivity a slouili ksob i mateskou kolu, kter psob vte budov. Vraznm specifikem tto koly je jej umstn. Kolodje pat kPraze 21 (spolu sjezdem nad Lesy, Bchovicemi a Klnovicemi), avak jsme samostatnou mstskou st svlastnm mstnm adem a zstvme vesnickou kolou vpravm slova smyslu. Oban kolodjt se o svoji koliku zajmaj a nejsou jim lhostejn jej problmy, na stran druh je kolsk problematika probrna a proprna ze vech stran, jak je na vesnicch zvykem. kola na vesnici vdy byla centrem vdn a kultury vobci a ktto vizi kolstv se sname pibliovat.

Za necelch patnct let psoben souasnho editele se podailo pebudovat a pistavt kolu tak, e vsouasnosti, co do vybavenosti a uebnho programu, spn konkuruje vtm kolegynm zokol. Zdvj ttdn koly, kde se uilo mlotdnm zpsobem, je dnes modern kola spti samostatnmi ronky a specializovanou potaovou uebnou. Tuto uebnu vyuvme na vuku informatiky, kterou vyuujeme od tetho ronku, vrozsahu jedn hodiny tdn. Vedle tto specifiky na koly, maj rodie dt kolu rdi i pro men poty k ve tdch.

Dti mohou vyuvat pt modernch ueben snadstandardnm vybavenm, vlastn potaovou uebnu a tlocvinu. kola m koln druinu a vlastn koln kuchy savantgardn konstruovanou jdelnou. kola za svoji aktivitu voblasti ICT zskala estn titul Informan centrum SIPVZ, udlen MMT.

kola uila podle vzdlvacho programu Nrodn kola. Tento program, kter nen mezi eskmi kolami moc rozen, jsme zvolili proto, abychom mohli zaadit vuku informatiky a anglickho jazyka ji od tet tdy, vdobch, kdy to nebylo zvykem. Vzhledem ktomu, e okoln koly, kam pechzej nai ci na druh stupe, vyuovaly podle programu Zkladn kola, pizpsobili jsme si n program a vznikl hybrid, kdy jsme formu pouili zNrodn koly a obsah ze Zkladn koly. Dky tomu snadno vznikl tento vlastn koln vzdlvac program.

Veden koly se sna udren stoprocentn kvalifikovanho pedagogickho sboru. Tento rys se da, problmem zstv aprobovanost. Od kolnho roku 2010/11 mme stoprocentn aprobovan a kvalifikovan tdn uitele. Odpovdajc kvalifikace a aprobovanost je podmnkou pro pijmn novch len pedagogickho sboru.

Nae zkladn kola poskytuje zkladn vzdln a jejm clem a kolem jenaplnit kompetence stanoven rmcovm vzdlvacm programem pro zkladn vzdlvn. Kompetence pedstavuj soubory znalost, dovednost, nvyk a postoj, kter jsou vyuiteln vuen i vivot a umouj km efektivn a odpovdajcm zpsobem jednat vrznch situacch.

O konkrtnch prostedcch a postupech, jak toho dosahovat, budou hovoit dal oddly tohoto dokumentu.

b) Arel koly, materiln vybaven

Cel koln arel le na samm okraji Prahy, vobci Kolodje. Okol koly skt velmi dobr monosti pro innost koln druiny i pro tlesnou vchovu. Objekt koly je tvoen hlavn budovou, ve kter sdl zkladn kola a men pstavbou matesk koly. Za budovou byla pistavena koln jdelna, kter je sbudovou propojena.

K dispozici je 5 kmenovch ueben zkladn koly, 1 potaov uebna, dv herny pro oddlen matesk koly, mstnost koln druiny a tlocvina. Vn probh tlesn vchova a vyuvaj ji i dti zmatesk koly. Vodpolednch a veernch hodinch je bohat vyuvna i veejnost, vrmci na doplkov innosti.

koln druina a ci vbec mohou vyuvat i dtsk hit varelu koly, jeho soust je asfaltov hit (nap. pro vybjenou apod.). Je vybaveno basketbalovmi koi a brankami na malou kopanou. Nalajnovn je tenisov kurt. Toto hit slou i pro rekreaci o velkch pestvkch, ale i pro odpoledn voln as dt.

kola je vybavena 23 potai, samostatn pipojench k internetu, kter slou pedevm pro vukov programy 1. stupn a prci sinforman st. Kdispozici je dataprojektor a Activ Board. Internet je WI-FI pipojen a je permanentn kdispozici. Internet je rozveden do vech td, ve kterch jsou dataprojektory. Pedagogov dostali sluebn notebooky, co vrazn rozilo audiovizuln strnku vuky ve tdch. Ve koln jdeln, nejnovj sti koly, se stravuje nejstar oddlen matesk koly, ci i pedagogov zkladn koly. Va se vzrenovovan koln kuchyni skapacitou 150 jdel.

c) Pedagogit pracovnci

Ve kole pracuje pt tdnch uitel (vetn editele koly), vyuujc anglickho jazyka a dv vychovatelky koln druiny. Vmatesk kole pracuj ti uitelky. Zhlediska vkovho sloen pevauj pracovnci stednho vku. Prmr vkovho sloen je pod 50 let.

d) ci, rodie, obec

Na potku kolnho roku 1999/2000 mla kola 102 k, poet samostatnch ronk byl pt. Necitliv zruen pmho autobusovho spojen sjezdskho sdlit Rohonk, nepzniv demografick vvoj a i intern problmy vedly k poklesu potu dt a na 65, vroce 2003. Od t doby se situace stabilizovala a poty dt neustle narstaj. Vroce 2009 ji zapoaly problmy snedostatkem kapacity td, pedevm vnejnich roncch. Naven potu k je zpsobeno jednak vstavbou rodinnch domk vKolodjch, zmnou strategie pi oslovovn pedkolk pozornost zamena na obce zPrahy - Vchod a dobrm image koly. Vsouasn dob jsme na limitn hranici potu k 110.

Rozbory vsledk pijmacch zen za nkolik poslednch rok ukazuj, e kola m vysokou spnost pi pijmn dt na osmilet gymnzia. I tento fakt je nutno brt v vahu pi prci na koncepci koly a konkrtn pak na podob uebnho plnu. Ten odr i fakt, e rodie projevuj velk zjem o to, co kola nabz v oblasti prce na potai a ve vuce cizch jazyk. Rovn je teba respektovat skutenost, e relativn dost velk st k trp vvojovmi poruchami uen, nejastji je to dyslexie.

Oficiln rodiovsk sdruen kolsk rada, funguje od dubna 2005. Do t doby fungovala dva roky Rada koly a ped tm nkolik let sdruen zstupc zjednotlivch td, pod nzvem Rada rodi. Na konci kolnho roku 2011/2012 vzniklo obansk sdruen rodi KROS.

Komunikace srodii vak probh standardn formou tdnch schzek i konzultac. Informovanost jen na tdnch schzkch by byla nedostaten, proto vyuvme vvsn tabuli ped budovou koly a pedev

Recommended

View more >