İş güvenliği uzmanlığı eğitimi İş sağlığı güvenliği ... dökümanlar/09-İş...

Click here to load reader

Post on 31-Aug-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sal Gvenlii Hizmetleri

  Konu No: 09

  Gvenlii Uzmanl Eitimi

  Ho Geldiniz !

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
 • 3

  Eitimimizin Amac

  Katlmclarn, yeri Salk ve Gvenlik Birimi (SGB), Ortak Salk ve Gvenlik

  Birimi (OSGB) ve Toplum Sal

  Merkezinin (TSM) kuruluu, yaps ve

  ileyii, iyeri hekimleri ve i gvenlii

  uzmanlarnn sorumluluk, hak ve

  ykmllkleri ile ekip halinde

  almalarnn nemi hakknda bilgi

  edinmelerini salamaktr.

 • 4

  Bu dersin sonunda katlmclar; SGB, OSGB ve TSM lerin kurulmas, ileyii, alanlar ve ilgili ynetmeliklerde belirtilen hususlar belirler. yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl hakkndaki yasal dzenlemeleri tanmlar, sal ve gvenlii hizmetlerinde ekip almasnn nemini aklar.

  renme Hedefleri

 • 5

  Konu Balklarmz

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve

  alanlar

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  3. gvenlii uzmanl belge snflar

  4. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin eitim ve snavlar

  5. sal ve gvenlii hizmetlerinin iyeri dndan alnmas

  6. sal ve gvenlii hizmetlerinde ekip almasn nemi

 • 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda

  Sal ve Gvenlii Hizmetleri

  8

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

  hizmetlerini yrtebilirler.

  (1) Mesleki risklerin nlenmesi ve bu risklerden korunulmasna ynelik

  almalar da kapsayacak, i sal ve gvenlii hizmetlerinin sunulmas

  iin iveren;

  MADDE 6 sal ve gvenlii hizmetleri

  a) alanlar arasndan i gvenlii uzman, iyeri hekimi ve on ve daha fazla alan olan ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde dier salk personeli grevlendirir. alanlar arasnda belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamashlinde, bu hizmetin tamamn veya bir ksmn ortak salk ve gvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmas hlinde, tehlike snf ve alan says dikkate alnarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi stlenebilir. (Ek cmle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10dan az alan bulunan ve az tehlikeli snfta yer alan iyeri iverenleri veya iveren vekili tarafndan Bakanlka ilan edilen eitimleri tamamlamak artyla ie giri ve periyodik muayeneler ve tetkikler hari i sal ve gvenlii hizmetlerini yrtebilirler.

 • b) Grevlendirdikleri kii veya hizmet ald kurum ve

  kurulularn grevlerini yerine getirmeleri amacyla ara, gere,

  mekn ve zaman gibi gerekli btn ihtiyalarn karlar.

  c) yerinde salk ve gvenlik hizmetlerini yrtenler arasnda

  i birlii ve koordinasyonu salar.

  ) Grevlendirdikleri kii veya hizmet ald kurum ve kurulular

  tarafndan i sal ve gvenlii ile ilgili mevzuata uygun olan

  ve yazl olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

  d) alanlarn salk ve gvenliini etkiledii bilinen veya

  etkilemesi muhtemel konular hakknda; grevlendirdikleri kii

  veya hizmet ald kurum ve kurulular, baka iyerlerinden

  almak zere kendi iyerine gelen alanlar ve bunlarn

  iverenlerini bilgilendirir.

  9

  6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda Sal ve Gvenlii Hizmetleri

 • (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu

  kapsamndaki kamu kurum ve kurulular; i sal ve

  gvenlii hizmetlerini, Salk Bakanlna ait dner sermayeli

  kurululardan dorudan alabilecei gibi 4734 sayl Kanun

  hkmleri erevesinde de alabilir.

  (3) Tam sreli iyeri hekimi grevlendirilen iyerlerinde, dier

  salk personeli grevlendirilmesi zorunlu deildir.

  10

  6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda Sal ve Gvenlii Hizmetleri

 • (1) sal ve gvenlii hizmetlerinin yerine getirilmesi iin,

  Bakanlka aadaki artlarla destek salanabilir:

  a) Kamu kurum ve kurulular hari ondan az alan

  bulunanlardan, ok tehlikeli ve tehlikeli snfta yer alan iyerleri

  faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az alan

  bulunanlardan az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinin de

  faydalanmasna karar verebilir.

  b) Giderler, i kazas ve meslek hastal bakmndan ksa

  vadeli sigorta kollar iin toplanan primlerden kaynak aktarlmak

  suretiyle, Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan finanse edilir.

  c) Uygulamada, Sosyal Gvenlik Kurumu kaytlar esas alnr.

  11

  6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda Sal ve Gvenlii Hizmetleri

  MADDE 7: SG hizmetlerinin desteklenmesi

 • ) Bu Kanun ve dier mevzuat gereince yaplan kontrol ve

  denetimlerde; istihdam ettii kiilerin sigortallk bildiriminde

  bulunmad tespit edilen iverenlerden, tespit tarihine kadar

  yaplan demeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Gvenlik

  Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki iverenler, salanan

  destekten yl sreyle faydalanamaz.

  d) Uygulamaya ilikin olarak ortaya kabilecek tereddtleri

  gidermeye, uygulamay ynlendirmeye ve doabilecek

  sorunlar zmeye Bakanlk yetkilidir.

  (2) Aadaki konular ile bunlara ilikin usul ve esaslar, Maliye

  Bakanlnn uygun gr alnarak Bakanlka karlan

  ynetmelikle belirlenir:

  12

  6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda Sal ve Gvenlii Hizmetleri

  MADDE 7: SG hizmetlerinin desteklenmesi

 • a) sal ve gvenlii hizmetlerinin yerine getirilmesi iin

  salanacak destein uygulanmas.

  b) Destek salanacak ondan az alan bulunan iyerlerinin

  zellikleri gz nnde bulundurularak; Sosyal Gvenlik Kurumu

  tarafndan denecek i sal ve gvenlii hizmet bedellerinin

  tespiti, destek olunacak ksm ve denme ekli.

  c) Destekten faydalanabilecek iyerlerinin tamas gereken

  artlar.

  ) sal ve gvenlii hizmeti verecek kurulularn zellikleri.

  (3) Etkinlik ve srekliliin salanmas amacyla; Bakanlk

  tarafndan Salk Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji

  Bakanl ve ilgili meslek kurulularyla i birlii yaplabilir. 13

  6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda Sal ve Gvenlii Hizmetleri

  MADDE 7: SG hizmetlerinin desteklenmesi

 • (1) yeri hekimi ve i gvenlii uzmanlarnn hak ve yetkileri,

  grevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kstlanamaz. Bu kiiler,

  grevlerini meslein gerektirdii etik ilkeler ve mesleki

  bamszlk ierisinde yrtr.

  (2) yeri hekimi ve i gvenlii uzmanlar; grevlendirildikleri

  iyerlerinde i sal ve gvenliiyle ilgili alnmas gereken

  tedbirleri iverene yazl olarak bildirir; bildirilen hususlardan

  hayati tehlike arz edenlerin iveren tarafndan yerine

  getirilmemesi hlinde, bu hususu Bakanln yetkili birimine

  bildirir.

  (3) Hizmet sunan kurulular ile iyeri hekimi ve i gvenlii

  uzmanlar, i sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesindeki

  ihmallerinden dolay, hizmet sunduklar iverene kar

  sorumludur. 14

  6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda Sal ve Gvenlii Hizmetleri

  MADDE 8 yeri hekimleri ve i gvenlii uzmanlar

 • MADDE 8 yeri hekimleri ve i gvenlii uzmanlar

  (4) alann lm veya maluliyetiyle sonulanacak ekilde

  vcut btnlnn bozulmasna neden olan i kazas veya

  meslek hastalnn meydana gelmesinde ihmali tespit edilen

  iyeri hekimi veya i gvenlii uzmannn yetki belgesi askya

  alnr.

  (5) gvenlii uzmanlarnn grev alabilmeleri iin; ok tehlikeli

  snfta yer alan iyerlerinde (A) snf, tehlikeli snfta yer alan

  iyerlerinde en az (B) snf, az tehlikeli snfta yer alan

  iyerlerinde ise en az (C) snf i gvenlii uzmanl belgesine

  sahip olmalar art aranr. Bakanlk, i gvenlii uzmanlarnn

  ve iyeri hekimlerinin grevlendirilmesi konusunda sektrel

  alanda zel dzenleme yapabilir.

  15

  6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda Sal ve Gvenlii Hizmetleri

 • MADDE 8 yeri hekimleri ve i gvenlii uzmanlar

  (6) Belirlenen alma sresi nedeniyle iyeri hekimi ve i

  gvenlii uzmannn tam sreli grevlendirilmesi gereken

  durumlarda; iveren, iyeri salk ve gvenlik birimi kurar. Bu

  durumda, alanlarn tabi olduu kanun hkmleri sakl kalmak

  kaydyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununa gre

  belirlenen haftalk alma sresi dikkate alnr.

  (7) Kamu kurum ve kurulularnda ilgili mevzuata gre

  altrlan iyeri hekimi veya i gvenlii uzman olma niteliini

  haiz personel, gerekli belgeye sahip olmalar artyla asli

  grevlerinin yannda, belirlenen alma sresine riayet ederek

  almakta olduklar kurumda veya ilgili personelin muvafakati

  ve st yneticinin onay ile dier kamu kurum ve kurulularnda

  grevlendirilebilir.

  16

  6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda Sal ve Gvenlii Hizmetleri

 • MADDE 8 yeri hekimleri ve i gvenlii uzmanlar

  Bu ekilde grevlendirilecek personele, grev yapt her saat

  iin (200) gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm

  tutarnda ilave deme, hizmet alan kurum tarafndan yaplr. Bu

  demeden damga vergisi hari herhangi bir kesinti yaplmaz.

  Bu durumdaki grevlendirmeye ilikin ilave demelerde, gnlk

  mesai saatlerine bal kalmak kaydyla, aylk toplam seksen

  saatten fazla olan grevlendirmeler dikkate alnmaz.

  (8) Kamu salk hizmetlerinde tam sreli almaya ilikin

  mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, iyeri hekimlerinin ve

  dier salk personelinin iyeri salk ve gvenlik birimi ile ortak

  salk ve gvenlik birimlerinde grevlendirilmelerinde ve hizmet

  verilen iyerlerinde alanlarla snrl olmak zere grevlerini

  yerine getirmelerinde, dier kanunlarn kstlayc hkmleri

  uygulanmaz. 17

  6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda Sal ve Gvenlii Hizmetleri

 • 1.1. SGB ler

  yeri salk ve gvenlik birimi (SGB): sal ve gvenlii

  hizmetlerini yrtmek zere iyerinde kurulan, gerekli donanm

  ve personele sahip olan birim

  (1) SGB; en az bir iyeri hekimi ile iyerinin tehlike snfna

  uygun belgeye sahip en az bir i gvenlii uzmannn

  grevlendirilmesi ile oluturulur. Bu birimde iveren dier salk

  personeli de grevlendirebilir.

  (2) sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesi amacyla

  iveren tarafndan iyerlerinde kurulacak olan i sal ve

  gvenlii birimlerinde aadaki artlar salanr.

  a) SGB, i sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesine ve

  alan personel saysna uygun byklkte bir yerde kurulur.

  Bu birimin asl iin yrtld meknda ve giri katta

  kurulmas esastr. 18

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

 • 1.1. SGB ler

  b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak zere bir i gvenlii uzman odas ile iyeri hekimi tarafndan kullanlmak zere bir muayene odas ve 12 metrekareden az olmamak zere bir ilkyardm ve acil mdahale odas bulunur. Tam zamanl grevlendirilecek her iyeri hekimi ve i gvenlii uzman iin ayn artlarda ayr birer oda tahsis edilir.

  c) SGBler Ek-1de belirtilen ara ve gereler ile donatlr ve iyerinde alanlarn acil durumlarda en yakn salk birimine ulatrlmasn salamak zere uygun ara bulundurulur.

  (3) SGBnin blmleri ayn alanda bulunur ve bu alan alanlar tarafndan kolaylkla grlebilecek ekilde iaretlenir.

  (4) Salk Bakanlndan ruhsatl salk hizmeti sunucusu olan iyerlerinde kurulacak SGBlerde ilk yardm ve acil mdahale odas art ve EK-1de belirtilen ara ve gereler ile ulam amal ara bulundurulmas zorunluluu aranmaz.

  19

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

 • a) Steteskop,

  b) Tansiyon aleti,

  c) Otoskop,

  ) Oftalmoskop,

  d) Termometre,

  e) Ik kayna,

  f) Kk cerrahi seti,

  g) Paravan, perde v.b,

  ) Muayene masas,

  h) Refleks ekici,

  ) Tart aleti, 20

  EK-1: SGB VE OSGBLERDE BULUNACAK

  ASGAR MALZEME LSTES i) Boy ler,

  j) Pansuman seti,

  k) Dil basaca, enjektr,

  gazl bez gibi gerekli sarf

  malzemeleri,

  l) Keskin atk kab,

  m) Manometreli oksijen tp

  (tanabilir),

  n) Seyyar lamba,

  o) Buzdolab,

  ) la ve malzeme dolab,

  p) EKG cihaz

 • r) Negatoskop

  s)Tekerlekli sandalye,

  ) 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayl Resm Gazetede

  yaymlanan Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk

  Kurulular Hakknda Ynetmelie gre bulundurulmas zorunlu

  tutulan temel acil ilalar, alar ve antiserumlar.

  Not 1: Birden fazla iyeri hekiminin bir arada alt

  birimlerde, yukardaki tbbi cihaz ve malzemelerden (a)dan (h)

  bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her iyeri hekimi iin ayr

  ayr bulundurulur.

  Not 2: Birimler, tbbi atklar ve pler iin 22/7/2005 tarihli ve

  25883 sayl Resm Gazete de yaymlanan Tbbi Atklarn

  Kontrol Ynetmelii hkmlerine uygun olarak gerekli

  tedbirleri alr. 21

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

 • 1.2. OSGB ler

  Ortak Salk ve Gvenlik Birimi (OSGB): Kamu kurum ve

  kurulular, organize sanayi blgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve

  6102 sayl Trk Ticaret Kanununa gre faaliyet gsteren

  irketler tarafndan, iyerlerine i sal ve gvenlii

  hizmetlerini sunmak zere kurulan gerekli donanm ve

  personele sahip olan ve Bakanlka yetkilendirilen birim

  (1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi iin tam sreli i

  szlemesiyle alan en az bir;

  a) yeri hekimi,

  b) gvenlii uzman,

  c) Dier salk personeli, istihdam zorunludur.

  22

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

 • 1.2. OSGB ler

  (2) OSGBlerde tam sreli grevlendirilenler, baka bir

  OSGBde veya iyerinde ayn unvanla veya Bakanlka

  yetkilendirilen eitim kurumlarnda eitici unvanyla grev

  alamaz.

  (3) OSGBler, i sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesine

  ve personel saysna yetecek asgari byklkte; iyeri hekimi

  tarafndan kullanlmak zere en az 10 metrekarelik bir muayene

  odas, 15 metrekarelik ilkyardm ve acil mdahale, 10

  metrekarelik i gvenlii uzman odalar ile 12 metrekarelik

  bekleme yeri, uygun byklkte ariv odas ve en az bir tuvalet

  ve lavabodan oluur.

  (4) OSGBler, szleme yaptklar iyerlerine sunulacak i

  sal ve gvenlii hizmetlerini, iyerinin tehlike snf ve

  alan saysna gre belirlenen srelerden az olmamak kayd

  ile yrtr. 23

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

 • 1.2. OSGB ler

  (5) OSGBler kurulduklar il ve snr komusu illerde hizmet

  sunmaya yetkilidir. Snr illerin dnda hizmet verebilmeleri

  iin o ilde ube amalar zorunludur. ube amak istediklerinde

  bu Ynetmelikte belirtilen artlar salarlar. Ancak nitelii gerei

  birden fazla ilde yrtlmesi gereken rayl sistem, yol ve nakil

  hatt inas veya bakm ve onarm gibi ilerde hizmet alnan

  OSGBnin iin yapld illerden herhangi birisinde

  yetkilendirilmi olmas yeterlidir.

  (6) OSGBler yetkilendirildikleri il snr ierisinde izinsiz ube

  aamayaca gibi herhangi bir ekilde irtibat brosu da

  aamazlar. ube amak istediklerinde bu Ynetmelikte

  belirtilen artlar salarlar.

  24

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

 • 1.2. OSGB ler

  (7) OSGBlerin, iyerlerine hizmet verdikleri srece yetki

  aldklar adreste, ak ve faaliyette bulunmas esastr. Gnlk

  alma sresi iinde verilen hizmet ve faaliyetler konusunda

  yetkili bir kiinin OSGBde hazr bulunmas salanr.

  (8) OSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayl Resm Gazetede

  yaymlanan yeri Bina ve Eklentilerinde Alnacak Salk ve

  Gvenlik nlemlerine likin Ynetmelikte belirtilen niteliklere

  uygun ekilde oluturulur ve Ek-1de belirtilen ara ve

  gerelerle donatlr. OSGBlerin i merkezi, i han ve alveri

  merkezleri gibi binalarda kuruluyor ise binalarn, yeri Bina ve

  Eklentilerinde Alnacak Salk ve Gvenlik nlemlerine likin

  Ynetmeliin acil k dzenlemesine ilikin hkmlerine

  uygunluu yeterli kabul edilir.

  25

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

 • 1.2. OSGB ler

  (9) OSGBler tapu ktne iyeri olarak kaytl blmleri hari mesken olarak kullanlan ok katl binalarda ve iyeri olarak kaytl olsa dahi bodrum katlarda kurulamaz. Ancak, tapu ktne mesken olarak kaytl binalarda yer alan blmlerin tamamnn yetkili idarelerce iyeri olarak ruhsatlandrlm olmas artyla bu blmlerde OSGB kurulabilir.OSGBlerin zemin katta veya mstakil binalarda kurulmas esastr.

  (10) OSGBlerde adres veya unvan deiiklii yaplmas halinde 30 gn iinde yetki belgesinin yenilenmesi talebiyle Genel Mdrle bavuru yaplr. Bu bavurular ilk bavuru ilemlerine tabidir.

  (11) irket ortaklarnda deiiklik olmas halinde, durum 30 gn ierisinde Genel Mdrle bildirilir. Yeni irket ortaklarnn ilgili mevzuat hkmlerinde belirtilen artlara uygun olmamas halinde durumun dzeltilmesi amacyla Genel Mdrlke irkete 30 gn sre verilir. 26

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

 • 1.3. TSM ler

  (7) Bakanlka yetkilendirilen toplum sal merkezleri iyeri hekimlii ve dier salk personeli hizmetlerini 12 nci maddenin nc fkrasnda belirtilen artlar i gvenlii uzman odas hari yerine getirmeleri durumunda sunabilirler. sal ve gvenlii hizmetlerini vermek istedikleri takdirde 12 nci ve 16 nc maddelerde belirtilen artlar yerine getirirler. Toplum sal merkezlerinin yetkilendirilme ve denetimine ilikin usul ve esaslar Salk Bakanl ve Bakanln birlikte hazrlayacaklar genelge ile belirlenir.

  27

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

 • 1.3. TSM ler

  Yetkilendirilmi toplum sal merkezleri

  GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce Genel Mdrlke yetkilendirilen toplum sal merkezleri bir yl ierisinde 12 nci ve 16 nc maddelerde belirtilen artlar yerine getirmeleri halinde mevcut belgeleri OSGB belgesi ile bedelsiz olarak deitirilir.

  Mevcut OSGBlerin durumu

  GEC MADDE 1 (1) Mevcut OSGBlerin onaylanm

  yerleim plannda deiiklik olmas halinde, fiziki artlarn bu

  Ynetmelik hkmlerine uygun olmas art aranr.

  (2) Mevcut OSGBler bu Ynetmeliin yaymlanmasndan

  itibaren alt ay ierisinde EK-8deki rneine uygun tabelay,

  OSGBnin bulunduu binann giriine veya OSGBnin giriine

  asarlar. Bu ykmll sresinde yerine getirmeyen

  OSGBlerin belgesi dorudan iptal edilir. 28

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

 • 1.3. TSM ler

  Toplum sal merkezi (TSM): yeri hekimlii hizmeti vermek

  zere yetkilendirilen Salk Bakanlna bal toplum sal

  merkezlerini, ifade eder.

  (1) TSMlerde iyeri hekimlii hizmeti sunulabilmesi iin;

  a) En az bir iyeri hekimi,

  b) En az bir dier salk personeli grevlendirilmesi zorunludur.

  (2) TSM, iyeri hekimlii hizmeti yrtlebilmesine ve alacak

  personel saysna yetecek byklkte olmaldr. Bu birimlerde,

  10 metrekareden az olmamak zere en az bir muayene odas,

  15 metrekareden az olmamak zere bir ilk yardm ve acil

  mdahale odas ile 12 metrekareden az olmamak zere bir

  bekleme odas bulunur.

  29

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

 • (3) TSM, iyeri hekimlii hizmetini, iyerinin tehlike snf,

  sektr ve ii saysna gre belirlenen srelerden az olmamak

  kayd ile yrtr.

  (4) yeri hekimlii hizmetinin etkin yrtlmesi amacyla,

  hizmet sunulan iyerine, ayn iyeri hekiminin ve dier salk

  personelinin hizmet vermesi esastr.

  (5) TSMler 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayl Resm Gazetede

  yaymlanan yeri Bina ve Eklentilerinde Alnacak Salk ve

  Gvenlik nlemlerine likin Ynetmelikte belirtilen niteliklere

  uygun olmal ve Ek-1de belirtilen ara ve gereler ile

  donatlmaldr.

  30

  1. SGB, OSGB ve TSM lerin kurulu amac, yaps ve alanlar

 • 2.1. gvenlii uzmannn nitelikleri, grevlendirilmeleri,

  yetki ve sorumluluklar

  2.1.1 gvenlii uzmannn nitelikleri, grevlendirilmeleri

  (1) verence i gvenlii uzman olarak grevlendirilecekler, bu

  Ynetmelie gre geerli i gvenlii uzmanl belgesine sahip

  olmak zorundadr.

  (2) gvenlii uzmanlarndan; (C) snf belgeye sahip olanlar

  az tehlikeli snfta, (B) snf belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve

  tehlikeli snflarda, (A) snf belgeye sahip olanlar ise btn

  tehlike snflarnda yer alan iyerlerinde alabilirler.

  31

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

 • 2.1. gvenlii uzmannn nitelikleri, grevlendirilmeleri,

  yetki ve sorumluluklar

  2.1.1 gvenlii uzmannn nitelikleri, grevlendirilmeleri

  (3) Birden fazla i gvenlii uzmannn grevlendirilmesinin

  gerektii iyerlerinde, sadece tam sreli olarak grevlendirilen

  i gvenlii uzmannn, iyerinin tehlike snfna uygun belgeye

  sahip olmas yeterlidir.

  (4) gvenlii uzmanlarnn grevlendirilmesinde, bu

  Ynetmelie gre hesaplanan alma sreleri blnerek

  birden fazla i gvenlii uzmanna verilemez. Ancak vardiyal

  alma yaplan iyerlerinde iveren tarafndan vardiyalara

  uygun ekilde grevlendirme yaplr.

  32

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

 • 2.1.2. gvenlii uzmannn grevleri

  1) gvenlii uzmanlar, aada belirtilen grevleri yerine

  getirmekle ykmldr:

  a) Rehberlik;

  1) yerinde yaplan almalar ve yaplacak deiikliklerle ilgili

  olarak tasarm, makine ve dier tehizatn durumu, bakm,

  seimi ve kullanlan maddeler de dhil olmak zere iin

  planlanmas, organizasyonu ve uygulanmas, kiisel koruyucu

  donanmlarn seimi, temini, kullanm, bakm, muhafazas ve

  test edilmesi konularnn, i sal ve gvenlii mevzuatna ve

  genel i gvenlii kurallarna uygun olarak srdrlmesini

  salamak iin iverene nerilerde bulunmak.

  2) sal ve gvenliiyle ilgili alnmas gereken tedbirleri

  iverene yazl olarak bildirmek.

  33

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

 • 3) yerinde meydana gelen i kazas ve meslek hastalklarnn

  nedenlerinin aratrlmas ve tekrarlanmamas iin alnacak

  nlemler konusunda almalar yaparak iverene nerilerde

  bulunmak.

  4) yerinde meydana gelen ancak lm ya da yaralanmaya

  neden olmayan, ancak alana, ekipmana veya iyerine zarar

  verme potansiyeli olan olaylarn nedenlerinin aratrlmas

  konusunda alma yapmak ve iverene nerilerde bulunmak.

  b) Risk deerlendirmesi;

  1) sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesi

  yaplmasyla ilgili almalara ve uygulanmasna katlmak, risk

  deerlendirmesi sonucunda alnmas gereken salk ve

  gvenlik nlemleri konusunda iverene nerilerde bulunmak ve

  takibini yapmak.

  34

  2.1.2. gvenlii uzmannn grevleri

 • c) alma ortam gzetimi;

  1) alma ortamnn gzetiminin yaplmas, iyerinde i sal

  ve gvenlii mevzuat gerei yaplmas gereken periyodik

  bakm, kontrol ve lmleri planlamak ve uygulamalarn kontrol

  etmek.

  2) yerinde kaza, yangn veya patlamalarn nlenmesi iin

  yaplan almalara katlmak, bu konuda iverene nerilerde

  bulunmak, uygulamalar takip etmek; doal afet, kaza, yangn

  veya patlama gibi durumlar iin acil durum planlarnn

  hazrlanmas almalarna katlmak, bu konuyla ilgili periyodik

  eitimlerin ve tatbikatlarn yaplmasn ve acil durum plan

  dorultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

  35

  2.1.2. gvenlii uzmannn grevleri

 • ) Eitim, bilgilendirme ve kayt;

  1) alanlarn i sal ve gvenlii eitimlerinin ilgili

  mevzuata uygun olarak planlanmas konusunda alma

  yaparak iverenin onayna sunmak ve uygulamalarn yapmak

  veya kontrol etmek.

  2) alma ortamyla ilgili i sal ve gvenlii almalar ve

  alma ortam gzetim sonularnn kaydedildii yllk

  deerlendirme raporunu iyeri hekimi ile ibirlii halinde EK-

  2deki rneine uygun olarak hazrlamak.

  3) alanlara ynelik bilgilendirme faaliyetlerini dzenleyerek

  iverenin onayna sunmak ve uygulamasn kontrol etmek.

  4) Gerekli yerlerde kullanlmak amacyla i sal ve gvenlii

  talimatlar ile alma izin prosedrlerini hazrlayarak iverenin

  onayna sunmak ve uygulamasn kontrol etmek. 36

  2.1.2. gvenlii uzmannn grevleri

 • d) lgili birimlerle ibirlii;

  1) yeri hekimiyle birlikte i kazalar ve meslek hastalklaryla

  ilgili deerlendirme yapmak, tehlikeli olayn tekrarlanmamas

  iin inceleme ve aratrma yaparak gerekli nleyici faaliyet

  planlarn hazrlamak ve uygulamalarn takibini yapmak.

  2) Bir sonraki ylda gerekletirilecek i sal ve gvenliiyle

  ilgili faaliyetlerin yer ald yllk alma plann iyeri hekimiyle

  birlikte hazrlamak.

  3) Bulunmas halinde yesi olduu i sal ve gvenlii

  kuruluyla ibirlii iinde almak,

  4) alan temsilcisi ve destek elemanlarnn almalarna

  destek salamak ve bu kiilerle ibirlii yapmak.

  37

  2.1.2. gvenlii uzmannn grevleri

 • 2.1.3. gvenlii uzmannn yetkileri

  (1) gvenlii uzmannn yetkileri aada belirtilmitir:

  a) verene yazl olarak bildirilen i sal ve gvenliiyle ilgili

  alnmas gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, i

  gvenlii uzman tarafndan belirlenecek makul bir sre iinde

  iveren tarafndan yerine getirilmemesi hlinde, bu hususu

  iyerinin bal bulunduu alma ve i kurumu il mdrlne

  bildirmek.

  b) yerinde belirledii hayati tehlikenin ciddi ve nlenemez

  olmas ve bu hususun acil mdahale gerektirmesi halinde iin

  durdurulmas iin iverene bavurmak.

  c) Grevi gerei iyerinin btn blmlerinde i sal ve

  gvenlii konusunda inceleme ve aratrma yapmak, gerekli

  bilgi ve belgelere ulamak ve alanlarla grmek.

  38

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

 • 2.1.3. gvenlii uzmannn yetkileri

  ) Grevinin gerektirdii konularda iverenin bilgisi dhilinde

  ilgili kurum ve kurulularla iyerinin i dzenlemelerine uygun

  olarak ibirlii yapmak.

  (2) Tam sreli i szlemesi ile grevlendirilen i gvenlii

  uzmanlar, altklar iyeri ile ilgili mesleki gelimelerini

  salamaya ynelik eitim, seminer ve panel gibi

  organizasyonlara katlma hakkna sahiptir. Bu gibi

  organizasyonlarda geen srelerden bir yl ierisinde toplam

  be i gn kadar alma sresinden saylr ve bu sreler

  sebebiyle i gvenlii uzmannn cretinden herhangi bir kesinti

  yaplamaz.

  39

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

 • 2.1.4. gvenlii uzmannn ykmllkleri

  (1) gvenlii uzmanlar, bu Ynetmelikte belirtilen grevlerini

  yaparken, iin normal akn mmkn olduu kadar

  aksatmamak ve verimli bir alma ortamnn salanmasna

  katkda bulunmak, iverenin ve iyerinin meslek srlar,

  ekonomik ve ticari durumlar ile ilgili bilgileri gizli tutmakla

  ykmldrler.

  (2) gvenlii uzmanlar, i sal ve gvenlii hizmetlerinin

  yrtlmesindeki ihmallerinden dolay, hizmet sunduklar

  iverene kar sorumludur.

  40

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

 • 2.1.4. gvenlii uzmannn ykmllkleri

  (3) alann lm veya maluliyetiyle sonulanacak ekilde

  vcut btnlnn bozulmasna neden olan i kazas veya

  meslek hastalnn meydana gelmesinde ihmali tespit edilen i

  gvenlii uzmannn yetki belgesinin geerlilii alt ay sreyle

  askya alnr. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinlemi yarg

  karar, malulln belirlenmesinde ise 5510 sayl Sosyal

  Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 25 inci

  maddesindeki kriterler esas alnr.

  (4) gvenlii uzman, grevlendirildii iyerinde yaplan

  almalara ilikin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede

  belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, iyeri hekimi ile birlikte

  yaplan almalar ve gerekli grd dier hususlar onayl

  deftere yazar.

  41

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

 • 2.1.5. gvenlii uzmannn alma sreleri

  42

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  (a) Az tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 10 dakika.b) Tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 20 dakika.c) ok tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 40 dakika.

 • 2.1.5. gvenlii uzmannn alma sreleri

  43

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  (2) Az tehlikeli snfta yer alan (Deiik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her (Deiik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 alan iin tam gn alacak en az bir i gvenlii uzman grevlendirilir. alan saysnn (Deiik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 saysnn tam katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularak birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar i gvenlii uzman ek olarak grevlendirilir.(3) Tehlikeli snfta yer alan (Deiik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her (Deiik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 alan iin tam gn alacak en az bir i gvenlii uzman grevlendirilir. alan saysnn (Deiik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 saysnn tam katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularak birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar i gvenlii uzman ek olarak grevlendirilir.

 • 2.1.5. gvenlii uzmannn alma sreleri

  44

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  (4) ok tehlikeli snfta yer alan (Deiik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her (Deiik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 alan iin tam gn alacak en az bir i gvenlii uzman grevlendirilir. alan saysnn (Deiik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 saysnn tam katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularak birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar i gvenlii uzman ek olarak grevlendirilir.(5) gvenlii uzmanlar szlemede belirtilen sre kadar iyerinde hizmet sunar. (Deiik ikinci cmle: RG-11/10/2013-28792) Birden fazla iyeri ile ksmi sreli i szlemesi yapld takdirde bu iyerleri arasnda yolda geen sreler haftalk kanuni alma sresinden saylmaz.

 • 2.2. yeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki

  ve sorumluluklar

  2.2.1 yeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri

  (1) yeri hekimi olarak grevlendirilecek hekimler, bu

  Ynetmelikte belirtilen iyeri hekimlii belgesine sahip olmak

  zorundadr.

  45

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

 • 2.2.2 yeri hekimlerinin grevleri

  (1) yeri hekimleri, i sal ve gvenlii hizmetleri

  kapsamnda aadaki grevleri yapmakla ykmldr.

  46

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  1) sal ve gvenlii hizmetleri kapsamnda alanlarn salk gzetimi ve alma ortamnn gzetimi ile ilgili iverene rehberlik yapmak.

  a) Rehberlik ;

  2) yerinde yaplan almalar ve yaplacak deiikliklerle ilgili olarak iyerinin tasarm, kullanlan maddeler de dhil olmak zere iin planlanmas, organizasyonu ve uygulanmas, kiisel koruyucu donanmlarn seimi konularnn i sal ve gvenlii mevzuatna ve genel i sal kurallarna uygun olarak srdrlmesini salamak iin iverene nerilerde bulunmak.,

 • 47

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  3) yerinde alanlarn salnn gelitirilmesi amacyla gerekli aktiviteler konusunda iverene tavsiyelerde bulunmak.4) sal ve gvenlii alannda yaplacak aratrmalara katlmak, ayrca iin yrtmnde ergonomik ve psikososyal riskler asndan alanlarn fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak i ile alann uyumunun salanmas ve alma ortamndaki stres faktrlerinden korunmalar iin aratrmalar yapmak ve bu aratrma sonularn rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kre ve emzirme odalar ile soyunma odalar, du ve tuvaletler dahil olmak zere iyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen artlarn srekli izleyip denetleyerek, alanlara yrtlen iin gerektirdii beslenme ihtiyacnn ve uygun ime suyunun salanmas konularnda tavsiyelerde bulunmak.

 • 48

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerinin nitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  6) yerinde meydana gelen i kazas ve meslek hastalklarnn nedenlerinin aratrlmas ve tekrarlanmamas iin alnacak nlemler konusunda almalar yaparak iverene nerilerde bulunmak.7) yerinde meydana gelen ancak lm ya da yaralanmaya neden olmad halde alana, ekipmana veya iyerine zarar verme potansiyeli olan olaylarn nedenlerinin aratrlmas konusunda alma yapmak ve iverene nerilerde bulunmak.

  8) sal ve gvenliiyle ilgili alnmas gereken tedbirleri iverene yazl olarak bildirmek.

 • b) Risk deerlendirmesi; 1) sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesi yaplmasyla ilgili almalara ve

  uygulanmasna katlmak, risk deerlendirmesi sonucunda alnmas gereken salk vegvenlik nlemleri konusunda iverene nerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

  2) Gebe veya emziren kadnlar, 18 yandan kkler, meslek hastal tans veya ntans olanlar, kronik hastal olanlar, yallar, malul ve engelliler, alkol, ila veuyuturucu bamll olanlar, birden fazla i kazas geirmi olanlar gibi zel politikagerektiren gruplar yakn takip ve koruma altna almak, bilgilendirmek ve yaplacak riskdeerlendirmesinde zel olarak dikkate almak.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  b) Risk deerlendirmesi; 1) sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesi yaplmasyla ilgili almalara ve

  uygulanmasna katlmak, risk deerlendirmesi sonucunda alnmas gereken salk vegvenlik nlemleri konusunda iverene nerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

  2) Gebe veya emziren kadnlar, 18 yandan kkler, meslek hastal tans veya ntans olanlar, kronik hastal olanlar, yallar, malul ve engelliler, alkol, ila veuyuturucu bamll olanlar, birden fazla i kazas geirmi olanlar gibi zel politikagerektiren gruplar yakn takip ve koruma altna almak, bilgilendirmek ve yaplacak riskdeerlendirmesinde zel olarak dikkate almak.

 • c) Salk gzetimi; 1) Salk gzetimi kapsamnda yaplacak ie giri ve periyodik muayeneler ve tetkikler

  ile ilgili olarak alanlar bilgilendirmek ve onlarn rzasn almak. 2) Gece postalar da dhil olmak zere alanlarn salk gzetimini yapmak. 3) alann kiisel zellikleri, iyerinin tehlike snf ve iin nitelii ncelikli olarak gz

  nnde bulundurularak uluslararas standartlar ile iyerinde yaplan riskdeerlendirmesi sonular dorultusunda;

  a) Az tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge be ylda bir, b) Tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge ylda bir, c) ok tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge ylda bir, defa olmak zere periyodik muayene tekrarlanr. Ancak iyeri hekiminin gerek grmesi

  halinde bu sreler ksaltlr.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  c) Salk gzetimi; 1) Salk gzetimi kapsamnda yaplacak ie giri ve periyodik muayeneler ve tetkikler

  ile ilgili olarak alanlar bilgilendirmek ve onlarn rzasn almak. 2) Gece postalar da dhil olmak zere alanlarn salk gzetimini yapmak. 3) alann kiisel zellikleri, iyerinin tehlike snf ve iin nitelii ncelikli olarak gz

  nnde bulundurularak uluslararas standartlar ile iyerinde yaplan riskdeerlendirmesi sonular dorultusunda;

  a) Az tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge be ylda bir, b) Tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge ylda bir, c) ok tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge ylda bir, defa olmak zere periyodik muayene tekrarlanr. Ancak iyeri hekiminin gerek grmesi

  halinde bu sreler ksaltlr.

  c) Salk gzetimi; 1) Salk gzetimi kapsamnda yaplacak ie giri ve periyodik muayeneler ve tetkikler

  ile ilgili olarak alanlar bilgilendirmek ve onlarn rzasn almak. 2) Gece postalar da dhil olmak zere alanlarn salk gzetimini yapmak. 3) alann kiisel zellikleri, iyerinin tehlike snf ve iin nitelii ncelikli olarak gz

  nnde bulundurularak uluslararas standartlar ile iyerinde yaplan riskdeerlendirmesi sonular dorultusunda;

  a) Az tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge be ylda bir, b) Tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge ylda bir, c) ok tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge ylda bir, defa olmak zere periyodik muayene tekrarlanr. Ancak iyeri hekiminin gerek grmesi

  halinde bu sreler ksaltlr.

 • c) Salk gzetimi; 1) Salk gzetimi kapsamnda yaplacak ie giri ve periyodik muayeneler ve tetkikler

  ile ilgili olarak alanlar bilgilendirmek ve onlarn rzasn almak. 2) Gece postalar da dhil olmak zere alanlarn salk gzetimini yapmak. 3) alann kiisel zellikleri, iyerinin tehlike snf ve iin nitelii ncelikli olarak gz

  nnde bulundurularak uluslararas standartlar ile iyerinde yaplan riskdeerlendirmesi sonular dorultusunda;

  a) Az tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge be ylda bir, b) Tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge ylda bir, c) ok tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge ylda bir, defa olmak zere periyodik muayene tekrarlanr. Ancak iyeri hekiminin gerek grmesi

  halinde bu sreler ksaltlr.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  c) Salk gzetimi; 1) Salk gzetimi kapsamnda yaplacak ie giri ve periyodik muayeneler ve tetkikler

  ile ilgili olarak alanlar bilgilendirmek ve onlarn rzasn almak. 2) Gece postalar da dhil olmak zere alanlarn salk gzetimini yapmak. 3) alann kiisel zellikleri, iyerinin tehlike snf ve iin nitelii ncelikli olarak gz

  nnde bulundurularak uluslararas standartlar ile iyerinde yaplan riskdeerlendirmesi sonular dorultusunda;

  a) Az tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge be ylda bir, b) Tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge ylda bir, c) ok tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge ylda bir, defa olmak zere periyodik muayene tekrarlanr. Ancak iyeri hekiminin gerek grmesi

  halinde bu sreler ksaltlr.

  c) Salk gzetimi; 1) Salk gzetimi kapsamnda yaplacak ie giri ve periyodik muayeneler ve tetkikler

  ile ilgili olarak alanlar bilgilendirmek ve onlarn rzasn almak. 2) Gece postalar da dhil olmak zere alanlarn salk gzetimini yapmak. 3) alann kiisel zellikleri, iyerinin tehlike snf ve iin nitelii ncelikli olarak gz

  nnde bulundurularak uluslararas standartlar ile iyerinde yaplan riskdeerlendirmesi sonular dorultusunda;

  a) Az tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge be ylda bir, b) Tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge ylda bir, c) ok tehlikeli snftaki iyerlerinde en ge ylda bir, defa olmak zere periyodik muayene tekrarlanr. Ancak iyeri hekiminin gerek grmesi

  halinde bu sreler ksaltlr.

 • 4) alanlarn yapacaklar ie uygun olduklarn belirten ie giri ve periyodik salkmuayenesi ile gerekli tetkiklerin sonularn EK-2de verilen rnee uygun olarakdzenlemek ve iyerinde muhafaza etmek.

  5) zel politika gerektiren gruplar, meslek hastal tans veya n tans alanlar, kronikhastal, madde bamll, birden fazla i kazas geirmi olanlar gibi alanlarn,uygun ie yerletirilmeleri iin gerekli salk muayenelerini yaparak rapor dzenlemek,meslek hastal tans veya n tans alm alann olmas durumunda kiinin altortamdaki dier alanlarn salk muayenelerini tekrarlamak.

  6) Salk sorunlar nedeniyle ie devamszlk durumlar ile iyerinde olabilecek salktehlikeleri arasnda bir ilikinin olup olmadn tespit etmek, gerektiinde almaortam ile ilgili lmler yaplmasn planlayarak iverenin onayna sunmak ve alnansonularn alanlarn sal ynnden deerlendirmesini yapmak.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  4) alanlarn yapacaklar ie uygun olduklarn belirten ie giri ve periyodik salkmuayenesi ile gerekli tetkiklerin sonularn EK-2de verilen rnee uygun olarakdzenlemek ve iyerinde muhafaza etmek.

  5) zel politika gerektiren gruplar, meslek hastal tans veya n tans alanlar, kronikhastal, madde bamll, birden fazla i kazas geirmi olanlar gibi alanlarn,uygun ie yerletirilmeleri iin gerekli salk muayenelerini yaparak rapor dzenlemek,meslek hastal tans veya n tans alm alann olmas durumunda kiinin altortamdaki dier alanlarn salk muayenelerini tekrarlamak.

  6) Salk sorunlar nedeniyle ie devamszlk durumlar ile iyerinde olabilecek salktehlikeleri arasnda bir ilikinin olup olmadn tespit etmek, gerektiinde almaortam ile ilgili lmler yaplmasn planlayarak iverenin onayna sunmak ve alnansonularn alanlarn sal ynnden deerlendirmesini yapmak.

  4) alanlarn yapacaklar ie uygun olduklarn belirten ie giri ve periyodik salkmuayenesi ile gerekli tetkiklerin sonularn EK-2de verilen rnee uygun olarakdzenlemek ve iyerinde muhafaza etmek.

  5) zel politika gerektiren gruplar, meslek hastal tans veya n tans alanlar, kronikhastal, madde bamll, birden fazla i kazas geirmi olanlar gibi alanlarn,uygun ie yerletirilmeleri iin gerekli salk muayenelerini yaparak rapor dzenlemek,meslek hastal tans veya n tans alm alann olmas durumunda kiinin altortamdaki dier alanlarn salk muayenelerini tekrarlamak.

  6) Salk sorunlar nedeniyle ie devamszlk durumlar ile iyerinde olabilecek salktehlikeleri arasnda bir ilikinin olup olmadn tespit etmek, gerektiinde almaortam ile ilgili lmler yaplmasn planlayarak iverenin onayna sunmak ve alnansonularn alanlarn sal ynnden deerlendirmesini yapmak.

 • 7) alanlarn salk nedeniyle tekrarlanan iten uzaklamalarndan sonra iednlerinde talep etmeleri halinde ie dn muayenesi yaparak eski grevindealmas sakncal bulunanlara mevcut salk durumlarna uygun bir grev verilmesinitavsiye ederek iverenin onayna sunmak.

  8) Bulac hastalklarn kontrol iin yaylmay nleme ve baklama almalarnnyan sra gerekli hijyen eitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yaplmasnsalamak.

  9) yerindeki salk gzetimi ile ilgili almalar kaydetmek, i gvenlii uzman ileibirlii yaparak i kazalar ve meslek hastalklar ile ilgili deerlendirme yapmak,tehlikeli olayn tekrarlanmamas iin inceleme ve aratrma yaparak gerekli nleyicifaaliyet planlarn hazrlamak ve bu konular da ierecek ekilde yllk alma plannhazrlayarak iverenin onayna sunmak, uygulamalarn takibini yapmak ve EK-3tebelirtilen rneine uygun yllk deerlendirme raporunu hazrlamak.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  7) alanlarn salk nedeniyle tekrarlanan iten uzaklamalarndan sonra iednlerinde talep etmeleri halinde ie dn muayenesi yaparak eski grevindealmas sakncal bulunanlara mevcut salk durumlarna uygun bir grev verilmesinitavsiye ederek iverenin onayna sunmak.

  8) Bulac hastalklarn kontrol iin yaylmay nleme ve baklama almalarnnyan sra gerekli hijyen eitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yaplmasnsalamak.

  9) yerindeki salk gzetimi ile ilgili almalar kaydetmek, i gvenlii uzman ileibirlii yaparak i kazalar ve meslek hastalklar ile ilgili deerlendirme yapmak,tehlikeli olayn tekrarlanmamas iin inceleme ve aratrma yaparak gerekli nleyicifaaliyet planlarn hazrlamak ve bu konular da ierecek ekilde yllk alma plannhazrlayarak iverenin onayna sunmak, uygulamalarn takibini yapmak ve EK-3tebelirtilen rneine uygun yllk deerlendirme raporunu hazrlamak.

  7) alanlarn salk nedeniyle tekrarlanan iten uzaklamalarndan sonra iednlerinde talep etmeleri halinde ie dn muayenesi yaparak eski grevindealmas sakncal bulunanlara mevcut salk durumlarna uygun bir grev verilmesinitavsiye ederek iverenin onayna sunmak.

  8) Bulac hastalklarn kontrol iin yaylmay nleme ve baklama almalarnnyan sra gerekli hijyen eitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yaplmasnsalamak.

  9) yerindeki salk gzetimi ile ilgili almalar kaydetmek, i gvenlii uzman ileibirlii yaparak i kazalar ve meslek hastalklar ile ilgili deerlendirme yapmak,tehlikeli olayn tekrarlanmamas iin inceleme ve aratrma yaparak gerekli nleyicifaaliyet planlarn hazrlamak ve bu konular da ierecek ekilde yllk alma plannhazrlayarak iverenin onayna sunmak, uygulamalarn takibini yapmak ve EK-3tebelirtilen rneine uygun yllk deerlendirme raporunu hazrlamak.

 • ) Eitim, bilgilendirme ve kayt; 1) alanlarn i sal ve gvenlii eitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanmas

  konusunda alma yaparak iverenin onayna sunmak ve uygulamalarn yapmak veyakontrol etmek.

  2) yerinde ilkyardm ve acil mdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelineitiminin salanmas almalarn ilgili mevzuat dorultusunda yrtmek.

  3) Yneticilere, bulunmas halinde i sal ve gvenlii kurulu yelerine ve alanlaragenel salk, i sal ve gvenlii, hijyen, bamllk yapan maddelerin kullanmnnzararlar, kiisel koruyucu donanmlar ve toplu korunma yntemleri konularnda eitimvermek, eitimin srekliliini salamak.

  4) alanlar iyerindeki riskler, salk gzetimi, yaplan ie giri ve periyodik muayenelerkonusunda bilgilendirmek.

  5) sal ve gvenlii almalar ve salk gzetimi sonularnn kaydedildii yllkdeerlendirme raporunu i gvenlii uzman ile ibirlii halinde EK-3teki rneine uygunolarak hazrlamak.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  ) Eitim, bilgilendirme ve kayt; 1) alanlarn i sal ve gvenlii eitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanmas

  konusunda alma yaparak iverenin onayna sunmak ve uygulamalarn yapmak veyakontrol etmek.

  2) yerinde ilkyardm ve acil mdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelineitiminin salanmas almalarn ilgili mevzuat dorultusunda yrtmek.

  3) Yneticilere, bulunmas halinde i sal ve gvenlii kurulu yelerine ve alanlaragenel salk, i sal ve gvenlii, hijyen, bamllk yapan maddelerin kullanmnnzararlar, kiisel koruyucu donanmlar ve toplu korunma yntemleri konularnda eitimvermek, eitimin srekliliini salamak.

  4) alanlar iyerindeki riskler, salk gzetimi, yaplan ie giri ve periyodik muayenelerkonusunda bilgilendirmek.

  5) sal ve gvenlii almalar ve salk gzetimi sonularnn kaydedildii yllkdeerlendirme raporunu i gvenlii uzman ile ibirlii halinde EK-3teki rneine uygunolarak hazrlamak.

  ) Eitim, bilgilendirme ve kayt; 1) alanlarn i sal ve gvenlii eitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanmas

  konusunda alma yaparak iverenin onayna sunmak ve uygulamalarn yapmak veyakontrol etmek.

  2) yerinde ilkyardm ve acil mdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelineitiminin salanmas almalarn ilgili mevzuat dorultusunda yrtmek.

  3) Yneticilere, bulunmas halinde i sal ve gvenlii kurulu yelerine ve alanlaragenel salk, i sal ve gvenlii, hijyen, bamllk yapan maddelerin kullanmnnzararlar, kiisel koruyucu donanmlar ve toplu korunma yntemleri konularnda eitimvermek, eitimin srekliliini salamak.

  4) alanlar iyerindeki riskler, salk gzetimi, yaplan ie giri ve periyodik muayenelerkonusunda bilgilendirmek.

  5) sal ve gvenlii almalar ve salk gzetimi sonularnn kaydedildii yllkdeerlendirme raporunu i gvenlii uzman ile ibirlii halinde EK-3teki rneine uygunolarak hazrlamak.

 • d) lgili birimlerle ibirlii; 1) Salk gzetimi sonularna gre, i gvenlii uzman ile ibirlii iinde alma

  ortamnn gzetimi kapsamnda gerekli lmlerin yaplmasn nermek, lmsonularn deerlendirmek.

  2) Bulunmas halinde yesi olduu i sal ve gvenlii kuruluyla ibirlii iindealmak.

  3) yerinde i sal ve gvenlii konularnda bilgi ve eitim salanmas iin ilgilitaraflarla ibirlii yapmak.

  4) kazalar ve meslek hastalklarnn analizi, i uygulamalarnn iyiletirilmesineynelik programlar ile yeni teknoloji ve donanmn salk asndan deerlendirilmesi vetest edilmesi gibi mevcut uygulamalarn iyiletirilmesine ynelik programlarngelitirilmesi almalarna katlmak.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  d) lgili birimlerle ibirlii; 1) Salk gzetimi sonularna gre, i gvenlii uzman ile ibirlii iinde alma

  ortamnn gzetimi kapsamnda gerekli lmlerin yaplmasn nermek, lmsonularn deerlendirmek.

  2) Bulunmas halinde yesi olduu i sal ve gvenlii kuruluyla ibirlii iindealmak.

  3) yerinde i sal ve gvenlii konularnda bilgi ve eitim salanmas iin ilgilitaraflarla ibirlii yapmak.

  4) kazalar ve meslek hastalklarnn analizi, i uygulamalarnn iyiletirilmesineynelik programlar ile yeni teknoloji ve donanmn salk asndan deerlendirilmesi vetest edilmesi gibi mevcut uygulamalarn iyiletirilmesine ynelik programlarngelitirilmesi almalarna katlmak.

  d) lgili birimlerle ibirlii; 1) Salk gzetimi sonularna gre, i gvenlii uzman ile ibirlii iinde alma

  ortamnn gzetimi kapsamnda gerekli lmlerin yaplmasn nermek, lmsonularn deerlendirmek.

  2) Bulunmas halinde yesi olduu i sal ve gvenlii kuruluyla ibirlii iindealmak.

  3) yerinde i sal ve gvenlii konularnda bilgi ve eitim salanmas iin ilgilitaraflarla ibirlii yapmak.

  4) kazalar ve meslek hastalklarnn analizi, i uygulamalarnn iyiletirilmesineynelik programlar ile yeni teknoloji ve donanmn salk asndan deerlendirilmesi vetest edilmesi gibi mevcut uygulamalarn iyiletirilmesine ynelik programlarngelitirilmesi almalarna katlmak.

 • 5) alma Gc ve Meslekte Kazanma Gc Kayb Oran Ynetmeliine gre meslekhastal ile ilgili salk kurulu raporlarn dzenlemeye yetkili hastaneler ile ibirliiiinde almak, i kazasna urayan veya meslek hastalna yakalanan alanlarnrehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle ibirlii yapmak.

  6) sal ve gvenlii alannda yaplacak aratrmalara katlmak. 7) Gerekli yerlerde kullanlmak amacyla i sal ve gvenlii talimatlar ile alma izin

  prosedrlerinin hazrlanmasnda i gvenlii uzmanna katk vermek. 8) Bir sonraki ylda gerekletirilecek i sal ve gvenliiyle ilgili faaliyetlerin yer ald

  yllk alma plann i gvenlii uzmanyla birlikte hazrlamak. 9) yerinde grevli alan temsilcisi ve destek elemanlarnn almalarna destek

  salamak ve bu kiilerle ibirlii yapmak.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  5) alma Gc ve Meslekte Kazanma Gc Kayb Oran Ynetmeliine gre meslekhastal ile ilgili salk kurulu raporlarn dzenlemeye yetkili hastaneler ile ibirliiiinde almak, i kazasna urayan veya meslek hastalna yakalanan alanlarnrehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle ibirlii yapmak.

  6) sal ve gvenlii alannda yaplacak aratrmalara katlmak. 7) Gerekli yerlerde kullanlmak amacyla i sal ve gvenlii talimatlar ile alma izin

  prosedrlerinin hazrlanmasnda i gvenlii uzmanna katk vermek. 8) Bir sonraki ylda gerekletirilecek i sal ve gvenliiyle ilgili faaliyetlerin yer ald

  yllk alma plann i gvenlii uzmanyla birlikte hazrlamak. 9) yerinde grevli alan temsilcisi ve destek elemanlarnn almalarna destek

  salamak ve bu kiilerle ibirlii yapmak.

  5) alma Gc ve Meslekte Kazanma Gc Kayb Oran Ynetmeliine gre meslekhastal ile ilgili salk kurulu raporlarn dzenlemeye yetkili hastaneler ile ibirliiiinde almak, i kazasna urayan veya meslek hastalna yakalanan alanlarnrehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle ibirlii yapmak.

  6) sal ve gvenlii alannda yaplacak aratrmalara katlmak. 7) Gerekli yerlerde kullanlmak amacyla i sal ve gvenlii talimatlar ile alma izin

  prosedrlerinin hazrlanmasnda i gvenlii uzmanna katk vermek. 8) Bir sonraki ylda gerekletirilecek i sal ve gvenliiyle ilgili faaliyetlerin yer ald

  yllk alma plann i gvenlii uzmanyla birlikte hazrlamak. 9) yerinde grevli alan temsilcisi ve destek elemanlarnn almalarna destek

  salamak ve bu kiilerle ibirlii yapmak.

 • 2.2.3 yeri hekiminin yetkileri MADDE 10 (1) yeri hekiminin yetkileri aada belirtilmitir: a) verene yazl olarak bildirilen i sal ve gvenliiyle ilgili alnmas gereken

  tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iyeri hekimi tarafndan belirlenecek makulbir sre iinde iveren tarafndan yerine getirilmemesi hlinde, bu hususu iyerininbal bulunduu alma ve i kurumu il mdrlne bildirmek.

  b) yerinde belirledii hayati tehlikenin ciddi ve nlenemez olmas ve bu hususun acilmdahale gerektirmesi halinde iin durdurulmas iin iverene bavurmak.

  c) Grevi gerei iyerinin btn blmlerinde i sal ve gvenlii konusundainceleme ve aratrma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulamak ve alanlarlagrmek.

  ) Grevinin gerektirdii konularda iverenin bilgisi dhilinde ilgili kurum ve kurulularlaiyerinin i dzenlemelerine uygun olarak ibirlii yapmak.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  2.2.3 yeri hekiminin yetkileri MADDE 10 (1) yeri hekiminin yetkileri aada belirtilmitir: a) verene yazl olarak bildirilen i sal ve gvenliiyle ilgili alnmas gereken

  tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iyeri hekimi tarafndan belirlenecek makulbir sre iinde iveren tarafndan yerine getirilmemesi hlinde, bu hususu iyerininbal bulunduu alma ve i kurumu il mdrlne bildirmek.

  b) yerinde belirledii hayati tehlikenin ciddi ve nlenemez olmas ve bu hususun acilmdahale gerektirmesi halinde iin durdurulmas iin iverene bavurmak.

  c) Grevi gerei iyerinin btn blmlerinde i sal ve gvenlii konusundainceleme ve aratrma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulamak ve alanlarlagrmek.

  ) Grevinin gerektirdii konularda iverenin bilgisi dhilinde ilgili kurum ve kurulularlaiyerinin i dzenlemelerine uygun olarak ibirlii yapmak.

  2.2.3 yeri hekiminin yetkileri MADDE 10 (1) yeri hekiminin yetkileri aada belirtilmitir: a) verene yazl olarak bildirilen i sal ve gvenliiyle ilgili alnmas gereken

  tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iyeri hekimi tarafndan belirlenecek makulbir sre iinde iveren tarafndan yerine getirilmemesi hlinde, bu hususu iyerininbal bulunduu alma ve i kurumu il mdrlne bildirmek.

  b) yerinde belirledii hayati tehlikenin ciddi ve nlenemez olmas ve bu hususun acilmdahale gerektirmesi halinde iin durdurulmas iin iverene bavurmak.

  c) Grevi gerei iyerinin btn blmlerinde i sal ve gvenlii konusundainceleme ve aratrma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulamak ve alanlarlagrmek.

  ) Grevinin gerektirdii konularda iverenin bilgisi dhilinde ilgili kurum ve kurulularlaiyerinin i dzenlemelerine uygun olarak ibirlii yapmak.

 • (2) Tam sreli i szlemesi ile grevlendirilen iyeri hekimleri, altklar iyeri ile ilgilimesleki gelimelerini salamaya ynelik eitim, seminer ve panel gibi organizasyonlarakatlma hakkna sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geen srelerden bir yl ierisindetoplam be i gn kadar alma sresinden saylr ve bu sreler sebebiyle iyerihekiminin cretinden herhangi bir kesinti yaplamaz.

  2.2.4. yeri hekiminin ykmllkleri MADDE 11 (1) yeri hekimleri, bu Ynetmelikte belirtilen grevlerini yaparken, iin

  normal akn mmkn olduu kadar aksatmamak ve verimli bir alma ortamnnsalanmasna katkda bulunmak, iverenin ve iyerinin meslek srlar, ekonomik ve ticaridurumlar hakkndaki bilgiler ile alann kiisel salk dosyasndaki bilgileri gizlitutmakla ykmldrler.

  (2) yeri hekimleri, i sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesindeki ihmallerindendolay, hizmet sunduklar iverene kar sorumludur.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  (2) Tam sreli i szlemesi ile grevlendirilen iyeri hekimleri, altklar iyeri ile ilgilimesleki gelimelerini salamaya ynelik eitim, seminer ve panel gibi organizasyonlarakatlma hakkna sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geen srelerden bir yl ierisindetoplam be i gn kadar alma sresinden saylr ve bu sreler sebebiyle iyerihekiminin cretinden herhangi bir kesinti yaplamaz.

  2.2.4. yeri hekiminin ykmllkleri MADDE 11 (1) yeri hekimleri, bu Ynetmelikte belirtilen grevlerini yaparken, iin

  normal akn mmkn olduu kadar aksatmamak ve verimli bir alma ortamnnsalanmasna katkda bulunmak, iverenin ve iyerinin meslek srlar, ekonomik ve ticaridurumlar hakkndaki bilgiler ile alann kiisel salk dosyasndaki bilgileri gizlitutmakla ykmldrler.

  (2) yeri hekimleri, i sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesindeki ihmallerindendolay, hizmet sunduklar iverene kar sorumludur.

  (2) Tam sreli i szlemesi ile grevlendirilen iyeri hekimleri, altklar iyeri ile ilgilimesleki gelimelerini salamaya ynelik eitim, seminer ve panel gibi organizasyonlarakatlma hakkna sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geen srelerden bir yl ierisindetoplam be i gn kadar alma sresinden saylr ve bu sreler sebebiyle iyerihekiminin cretinden herhangi bir kesinti yaplamaz.

  2.2.4. yeri hekiminin ykmllkleri MADDE 11 (1) yeri hekimleri, bu Ynetmelikte belirtilen grevlerini yaparken, iin

  normal akn mmkn olduu kadar aksatmamak ve verimli bir alma ortamnnsalanmasna katkda bulunmak, iverenin ve iyerinin meslek srlar, ekonomik ve ticaridurumlar hakkndaki bilgiler ile alann kiisel salk dosyasndaki bilgileri gizlitutmakla ykmldrler.

  (2) yeri hekimleri, i sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesindeki ihmallerindendolay, hizmet sunduklar iverene kar sorumludur.

 • (3) alann lm veya maluliyetiyle sonulanacak ekilde vcut btnlnnbozulmasna neden olan i kazas veya meslek hastalnn meydana gelmesinde ihmalitespit edilen iyeri hekiminin yetki belgesinin geerlilii alt ay sreyle askya alnr. Bukonudaki ihmalin tespitinde kesinlemi yarg karar, malulln belirlenmesinde ise31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun25 inci maddesindeki kriterler esas alnr.

  (4) yeri hekimi, grevlendirildii iyerinde yaplan almalara ilikin tespit vetavsiyeleri ile iyeri hekiminin grevleri balkl dokuzuncu maddede belirtilen hususlaraait almalarn, i gvenlii uzman ile birlikte yaplan almalar ve gerekli grddier hususlar onayl deftere yazar.

  (5) yeri hekimi, meslek hastal n tans koyduu vakalar, Sosyal Gvenlik Kurumutarafndan yetkilendirilen salk hizmeti sunucularna sevk eder.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  (3) alann lm veya maluliyetiyle sonulanacak ekilde vcut btnlnnbozulmasna neden olan i kazas veya meslek hastalnn meydana gelmesinde ihmalitespit edilen iyeri hekiminin yetki belgesinin geerlilii alt ay sreyle askya alnr. Bukonudaki ihmalin tespitinde kesinlemi yarg karar, malulln belirlenmesinde ise31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun25 inci maddesindeki kriterler esas alnr.

  (4) yeri hekimi, grevlendirildii iyerinde yaplan almalara ilikin tespit vetavsiyeleri ile iyeri hekiminin grevleri balkl dokuzuncu maddede belirtilen hususlaraait almalarn, i gvenlii uzman ile birlikte yaplan almalar ve gerekli grddier hususlar onayl deftere yazar.

  (5) yeri hekimi, meslek hastal n tans koyduu vakalar, Sosyal Gvenlik Kurumutarafndan yetkilendirilen salk hizmeti sunucularna sevk eder.

  (3) alann lm veya maluliyetiyle sonulanacak ekilde vcut btnlnnbozulmasna neden olan i kazas veya meslek hastalnn meydana gelmesinde ihmalitespit edilen iyeri hekiminin yetki belgesinin geerlilii alt ay sreyle askya alnr. Bukonudaki ihmalin tespitinde kesinlemi yarg karar, malulln belirlenmesinde ise31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun25 inci maddesindeki kriterler esas alnr.

  (4) yeri hekimi, grevlendirildii iyerinde yaplan almalara ilikin tespit vetavsiyeleri ile iyeri hekiminin grevleri balkl dokuzuncu maddede belirtilen hususlaraait almalarn, i gvenlii uzman ile birlikte yaplan almalar ve gerekli grddier hususlar onayl deftere yazar.

  (5) yeri hekimi, meslek hastal n tans koyduu vakalar, Sosyal Gvenlik Kurumutarafndan yetkilendirilen salk hizmeti sunucularna sevk eder.

 • getirmek iin aada belirtilen srelerde grev yaparlar: a) 10dan az alan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde alan

  bana ylda en az 25 dakika. b) Dier iyerlerinden: 1) Az tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 4 dakika. 2) Tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 6 dakika. 3) ok tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 8 dakika.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  2.2.5 yeri hekimlerinin alma sreleri MADDE 12 (1) (Deiik:RG-18/12/2014-29209) yeri hekimleri, bu Ynetmelikte belirtilen grevlerini yerine getirmek iin aada belirtilen srelerde grev yaparlar:a) Az tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 5 dakika.b) Tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 10 dakika.c) ok tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 15 dakika

 • (3) Tehlikeli snfta yer alan 1500 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her 1500 alan iintam gn alacak en az bir iyeri hekimi grevlendirilir. alan saysnn 1500 saysnn tamkatlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularakbirinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iyeri hekimi ek olarak grevlendirilir.

  (4) ok tehlikeli snfta yer alan 1000 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her 1000 alaniin tam gn alacak en az bir iyeri hekimi grevlendirilir. alan saysnn 1000 saysnn tamkatlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularakbirinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iyeri hekimi ek olarak grevlendirilir.

  (5) yeri hekiminin grevlendirilmesinde szlemede belirtilen sre kadar iyerinde hizmetsunulur. Birden fazla iyeri ile ksmi sreli i szlemesi yapld takdirde bu iyerleri arasndayolda geen sreler haftalk kanuni alma sresinden saylmaz.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  (5) yeri hekiminin grevlendirilmesinde szlemede belirtilen sre kadar iyerinde hizmetsunulur. Birden fazla iyeri ile ksmi sreli i szlemesi yapld takdirde bu iyerleri arasndayolda geen sreler haftalk kanuni alma sresinden saylmaz.

  (2) Az tehlikeli snfta yer alan 2000 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her 2000 alan iin tam gn alacak en az bir iyeri hekimi grevlendirilir. alan saysnn 2000 saysnn tam katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularak birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iyeri hekimi ek olarak grevlendirilir.(3) Tehlikeli snfta yer alan (Deiik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her (Deiik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000 alan iin tam gn alacak en az bir iyeri hekimi grevlendirilir. alan saysnn (Deiik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000 saysnn tam katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularak birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iyeri hekimi ek olarak grevlendirilir.(4) ok tehlikeli snfta yer alan (Deiik ibare:RG-18/12/2014-29209) 750 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her (Deiik ibare:RG-18/12/2014-29209) 750 alan iin tam gn alacak en az bir iyeri hekimi grevlendirilir. alan saysnn (Deiik ibare:RG-18/12/2014-29209) 750 saysnn tam katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularak birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iyeri hekimi ek olarak grevlendirilir.

 • 2.2.6. Dier Salk Personelinin Nitelikleri, Grev, Yetki ve Ykmllkleri ilealma Usl ve Esaslar

  a) Dier salk personelinin nitelikleri ve grevlendirilmeleri MADDE 14 (1) verence dier salk personeli olarak grevlendirilecekler, bu Ynetmelie

  gre geerli dier salk personeli belgesine sahip olmak zorundadr. (2) Tam sreli iyeri hekimi grevlendirilen iyerlerinde, dier salk personeli grevlendirilmesi

  zorunlu deildir. (3) Dier salk personelinin grevlendirilmesinde, bu Ynetmelie gre hesaplanan alma

  sreleri blnerek birden fazla kiiye verilemez. (4) Vardiyal alma yaplan iyerlerinde iveren tarafndan vardiyalara uygun ekilde

  grevlendirme yaplr.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  2.2.6. Dier Salk Personelinin Nitelikleri, Grev, Yetki ve Ykmllkleri ilealma Usl ve Esaslar

  a) Dier salk personelinin nitelikleri ve grevlendirilmeleri MADDE 14 (1) verence dier salk personeli olarak grevlendirilecekler, bu Ynetmelie

  gre geerli dier salk personeli belgesine sahip olmak zorundadr. (2) Tam sreli iyeri hekimi grevlendirilen iyerlerinde, dier salk personeli grevlendirilmesi

  zorunlu deildir. (3) Dier salk personelinin grevlendirilmesinde, bu Ynetmelie gre hesaplanan alma

  sreleri blnerek birden fazla kiiye verilemez. (4) Vardiyal alma yaplan iyerlerinde iveren tarafndan vardiyalara uygun ekilde

  grevlendirme yaplr.

  2.2.6. Dier Salk Personelinin Nitelikleri, Grev, Yetki ve Ykmllkleri ilealma Usl ve Esaslar

  a) Dier salk personelinin nitelikleri ve grevlendirilmeleri MADDE 14 (1) verence dier salk personeli olarak grevlendirilecekler, bu Ynetmelie

  gre geerli dier salk personeli belgesine sahip olmak zorundadr. (2) Tam sreli iyeri hekimi grevlendirilen iyerlerinde, dier salk personeli grevlendirilmesi

  zorunlu deildir. (3) Dier salk personelinin grevlendirilmesinde, bu Ynetmelie gre hesaplanan alma

  sreleri blnerek birden fazla kiiye verilemez. (4) Vardiyal alma yaplan iyerlerinde iveren tarafndan vardiyalara uygun ekilde

  grevlendirme yaplr.

 • b) Dier salk personeli belgesi MADDE 15 (1) Dier salk personeli belgesi, 4 nc maddenin birinci

  fkrasnn (b) bendinde belirtilen unvana sahip kiilerden; a) Dier salk personeli eitim programn tamamlayan ve eitim sonunda

  Bakanlka yaplacak veya yaptrlacak dier salk personeli snavnda baarlolanlara,

  b) sal veya i sal ve gvenlii programlarnda lisansst eitiminitamamlayanlara,

  c) Genel Mdrlk ve bal birimlerinde 5 yl fiilen alm olanlara, istekleri halinde EK-4teki rneine uygun olarak Genel Mdrlke verilir.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  b) Dier salk personeli belgesi MADDE 15 (1) Dier salk personeli belgesi, 4 nc maddenin birinci

  fkrasnn (b) bendinde belirtilen unvana sahip kiilerden; a) Dier salk personeli eitim programn tamamlayan ve eitim sonunda

  Bakanlka yaplacak veya yaptrlacak dier salk personeli snavnda baarlolanlara,

  b) sal veya i sal ve gvenlii programlarnda lisansst eitiminitamamlayanlara,

  c) Genel Mdrlk ve bal birimlerinde 5 yl fiilen alm olanlara, istekleri halinde EK-4teki rneine uygun olarak Genel Mdrlke verilir.

  b) Dier salk personeli belgesi MADDE 15 (1) Dier salk personeli belgesi, 4 nc maddenin birinci

  fkrasnn (b) bendinde belirtilen unvana sahip kiilerden; a) Dier salk personeli eitim programn tamamlayan ve eitim sonunda

  Bakanlka yaplacak veya yaptrlacak dier salk personeli snavnda baarlolanlara,

  b) sal veya i sal ve gvenlii programlarnda lisansst eitiminitamamlayanlara,

  c) Genel Mdrlk ve bal birimlerinde 5 yl fiilen alm olanlara, istekleri halinde EK-4teki rneine uygun olarak Genel Mdrlke verilir.

 • c) Dier salk personelinin grevleri MADDE 16 (1) Dier salk personeli iyeri hekimi ile birlikte alr. (2) Dier salk personelinin grevleri aada belirtilmitir: a) sal ve gvenlii hizmetlerinin planlanmas, deerlendirilmesi, izlenmesi ve

  ynlendirilmesinde iyeri hekimi ile birlikte almak, veri toplamak ve gerekli kaytlartutmak.

  b) alanlarn salk ve alma yklerini ie giri/periyodik muayene formuna yazmakve iyeri hekimi tarafndan yaplan muayene srasnda hekime yardmc olmak.

  c) zel politika gerektiren gruplarn takip edilmesi ve gerekli salk muayenelerininyaptrlmasn salamak.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  c) Dier salk personelinin grevleri MADDE 16 (1) Dier salk personeli iyeri hekimi ile birlikte alr. (2) Dier salk personelinin grevleri aada belirtilmitir: a) sal ve gvenlii hizmetlerinin planlanmas, deerlendirilmesi, izlenmesi ve

  ynlendirilmesinde iyeri hekimi ile birlikte almak, veri toplamak ve gerekli kaytlartutmak.

  b) alanlarn salk ve alma yklerini ie giri/periyodik muayene formuna yazmakve iyeri hekimi tarafndan yaplan muayene srasnda hekime yardmc olmak.

  c) zel politika gerektiren gruplarn takip edilmesi ve gerekli salk muayenelerininyaptrlmasn salamak.

  c) Dier salk personelinin grevleri MADDE 16 (1) Dier salk personeli iyeri hekimi ile birlikte alr. (2) Dier salk personelinin grevleri aada belirtilmitir: a) sal ve gvenlii hizmetlerinin planlanmas, deerlendirilmesi, izlenmesi ve

  ynlendirilmesinde iyeri hekimi ile birlikte almak, veri toplamak ve gerekli kaytlartutmak.

  b) alanlarn salk ve alma yklerini ie giri/periyodik muayene formuna yazmakve iyeri hekimi tarafndan yaplan muayene srasnda hekime yardmc olmak.

  c) zel politika gerektiren gruplarn takip edilmesi ve gerekli salk muayenelerininyaptrlmasn salamak.

 • ) lk yardm hizmetlerinin organizasyonu ve yrtmnde iyeri hekimi ile birliktealmak.

  d) alanlarn salk eitiminde grev almak. e) yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen artlarnn srekli izlenip denetlemesinde

  iyeri hekimiyle birlikte almak. f) yeri hekimince verilecek i sal ve gvenlii ile ilgili dier grevleri yrtmek. g) yerinde grevli alan temsilcisi ve destek elemanlarnn almalarna destek

  salamak ve bu kiilerle ibirlii yapmak.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  ) lk yardm hizmetlerinin organizasyonu ve yrtmnde iyeri hekimi ile birliktealmak.

  d) alanlarn salk eitiminde grev almak. e) yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen artlarnn srekli izlenip denetlemesinde

  iyeri hekimiyle birlikte almak. f) yeri hekimince verilecek i sal ve gvenlii ile ilgili dier grevleri yrtmek. g) yerinde grevli alan temsilcisi ve destek elemanlarnn almalarna destek

  salamak ve bu kiilerle ibirlii yapmak.

 • e) Dier salk personelinin yetkileri MADDE 17 (1) yerinde grevli dier salk personelinin yetkileri aada

  belirtilmitir: a) Grevi gerei iyerinin btn blmlerinde i sal ve gvenlii konusunda

  inceleme ve aratrma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulamak ve alanlarlagrmek.

  b) Grevinin gerektirdii konularda iveren ve iyeri hekiminin bilgisi dhilinde ilgilikurum ve kurulularla iyerinin i dzenlemelerine uygun olarak ibirlii yapmak.

  (2) Tam sreli i szlemesi ile grevlendirilen dier salk personeli, alt iyeri ileilgili mesleki gelimelerini salamaya ynelik eitim, seminer ve panel gibiorganizasyonlara katlma hakkna sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geen srelerdenbir yl ierisinde toplam be i gn kadar alma sresinden saylr ve bu srelersebebiyle dier salk personelinin cretinden herhangi bir kesinti yaplamaz.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  e) Dier salk personelinin yetkileri MADDE 17 (1) yerinde grevli dier salk personelinin yetkileri aada

  belirtilmitir: a) Grevi gerei iyerinin btn blmlerinde i sal ve gvenlii konusunda

  inceleme ve aratrma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulamak ve alanlarlagrmek.

  b) Grevinin gerektirdii konularda iveren ve iyeri hekiminin bilgisi dhilinde ilgilikurum ve kurulularla iyerinin i dzenlemelerine uygun olarak ibirlii yapmak.

  (2) Tam sreli i szlemesi ile grevlendirilen dier salk personeli, alt iyeri ileilgili mesleki gelimelerini salamaya ynelik eitim, seminer ve panel gibiorganizasyonlara katlma hakkna sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geen srelerdenbir yl ierisinde toplam be i gn kadar alma sresinden saylr ve bu srelersebebiyle dier salk personelinin cretinden herhangi bir kesinti yaplamaz.

  e) Dier salk personelinin yetkileri MADDE 17 (1) yerinde grevli dier salk personelinin yetkileri aada

  belirtilmitir: a) Grevi gerei iyerinin btn blmlerinde i sal ve gvenlii konusunda

  inceleme ve aratrma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulamak ve alanlarlagrmek.

  b) Grevinin gerektirdii konularda iveren ve iyeri hekiminin bilgisi dhilinde ilgilikurum ve kurulularla iyerinin i dzenlemelerine uygun olarak ibirlii yapmak.

  (2) Tam sreli i szlemesi ile grevlendirilen dier salk personeli, alt iyeri ileilgili mesleki gelimelerini salamaya ynelik eitim, seminer ve panel gibiorganizasyonlara katlma hakkna sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geen srelerdenbir yl ierisinde toplam be i gn kadar alma sresinden saylr ve bu srelersebebiyle dier salk personelinin cretinden herhangi bir kesinti yaplamaz.

 • f) Dier salk personelinin ykmllkleri MADDE 18 (1) yerinde grevli dier salk personeli, bu Ynetmelikte

  belirtilen grevlerini yaparken, iin normal akn mmkn olduu kadaraksatmamak ve verimli bir alma ortamnn salanmasna katkda bulunmak,iverenin ve iyerinin meslek srlar, ekonomik ve ticari durumlar hakkndakibilgiler ile alann kiisel salk dosyasndaki bilgileri gizli tutmaklaykmldrler.

  (2) yerinde grevli dier salk personeli, i sal ve gvenlii hizmetlerininyrtlmesindeki ihmallerinden dolay, hizmet sunduklar iverene karsorumludur.

  (3) Dier salk personeli, grevlendirildii iyerinde i sal ve gvenliineilikin tespit ve tavsiyelerini iyeri hekimine iletmekle ykmldr.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  f) Dier salk personelinin ykmllkleri MADDE 18 (1) yerinde grevli dier salk personeli, bu Ynetmelikte

  belirtilen grevlerini yaparken, iin normal akn mmkn olduu kadaraksatmamak ve verimli bir alma ortamnn salanmasna katkda bulunmak,iverenin ve iyerinin meslek srlar, ekonomik ve ticari durumlar hakkndakibilgiler ile alann kiisel salk dosyasndaki bilgileri gizli tutmaklaykmldrler.

  (2) yerinde grevli dier salk personeli, i sal ve gvenlii hizmetlerininyrtlmesindeki ihmallerinden dolay, hizmet sunduklar iverene karsorumludur.

  (3) Dier salk personeli, grevlendirildii iyerinde i sal ve gvenliineilikin tespit ve tavsiyelerini iyeri hekimine iletmekle ykmldr.

  f) Dier salk personelinin ykmllkleri MADDE 18 (1) yerinde grevli dier salk personeli, bu Ynetmelikte

  belirtilen grevlerini yaparken, iin normal akn mmkn olduu kadaraksatmamak ve verimli bir alma ortamnn salanmasna katkda bulunmak,iverenin ve iyerinin meslek srlar, ekonomik ve ticari durumlar hakkndakibilgiler ile alann kiisel salk dosyasndaki bilgileri gizli tutmaklaykmldrler.

  (2) yerinde grevli dier salk personeli, i sal ve gvenlii hizmetlerininyrtlmesindeki ihmallerinden dolay, hizmet sunduklar iverene karsorumludur.

  (3) Dier salk personeli, grevlendirildii iyerinde i sal ve gvenliineilikin tespit ve tavsiyelerini iyeri hekimine iletmekle ykmldr.

 • yerine getirmek iin aada belirtilen srelerde grev yaparlar: a) 10dan az alan olan ve az tehlikeli veya tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde

  alan bana ylda en az 35 dakika. b) Dier iyerlerinden; 1) Az tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 6 dakika. 2) Tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 9 dakika. 3) ok tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 12 dakika.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  g) Dier salk personelinin alma sreleri MADDE 19 (1) Dier salk personeli, bu Ynetmelikte belirtilen grevlerini yerine getirmek iin aada belirtilen srelerde grev yaparlar:a) (Deiik:RG-18/12/2014-29209) ok tehlikeli snfta yer alan 10 ila 49 alan olan iyerlerinde alan bana ayda en az 10 dakika.b) (Deiik:RG-18/12/2014-29209) ok tehlikeli snfta yer alan 50 ila 249 alan olan iyerlerinde alan bana ayda en az 15 dakika.c) (Ek:RG-18/12/2014-29209) ok tehlikeli snfta yer alan 250 ve zeri alan olan iyerlerinde alan bana ayda en az 20 dakika.

 • (2) Tam sreli iyeri hekiminin grevlendirildii iyerlerinde, dier salkpersoneli grevlendirilmesi art aranmaz. Ancak, i sal ve gvenliihizmetlerinin daha etkin sunulmas amacyla bu iyerlerinde, iyeri hekiminintalebi ve iverenin uygun grmesi halinde dier salk personeligrevlendirilebilir.

  (3) Dier salk personelinin grevlendirilmesinde szlemede belirtilen srekadar iyerinde hizmet sunulur. Birden fazla iyeri ile ksmi sreli i szlemesiyapld takdirde bu iyerleri arasnda yolda geen sreler haftalk kanunialma sresinden saylmaz.

  2. gvenlii uzmannn ve iyeri hekimlerininnitelikleri, grevlendirilmeleri, yetki ve sorumluluklar

  (2) Tam sreli iyeri hekiminin grevlendirildii iyerlerinde, dier salkpersoneli grevlendirilmesi art aranmaz. Ancak, i sal ve gvenliihizmetlerinin daha etkin sunulmas amacyla bu iyerlerinde, iyeri hekiminintalebi ve iverenin uygun grmesi halinde dier salk personeligrevlendirilebilir.

  (3) Dier salk personelinin grevlendirilmesinde szlemede belirtilen srekadar iyerinde hizmet sunulur. Birden fazla iyeri ile ksmi sreli i szlemesiyapld takdirde bu iyerleri arasnda yolda geen sreler haftalk kanunialma sresinden saylmaz.

  (2) Tam sreli iyeri hekiminin grevlendirildii iyerlerinde, dier salkpersoneli grevlendirilmesi art aranmaz. Ancak, i sal ve gvenliihizmetlerinin daha etkin sunulmas amacyla bu iyerlerinde, iyeri hekiminintalebi ve iverenin uygun grmesi halinde dier salk personeligrevlendirilebilir.

  (3) Dier salk personelinin grevlendirilmesinde szlemede belirtilen srekadar iyerinde hizmet sunulur. Birden fazla iyeri ile ksmi sreli i szlemesiyapld takdirde bu iyerleri arasnda yolda geen sreler haftalk kanunialma sresinden saylmaz.

 • 3.1. (A) snf i gvenlii uzmanl belgesi;

  1) (B) snf i gvenlii uzmanl belgesiyle en az drt yl fiilen

  grev yaptn i gvenlii uzmanl szlemesi ile belgeleyen

  ve (A) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak

  (A) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olan

  mhendis, mimar veya teknik elemanlara,

  61

  3. gvenlii uzmanl belge snflar

  3) Mhendislik veya mimarlk eitimi veren faklte mezunlar ile teknik elemanlardan; i sal ve gvenlii veya i gvenlii programnda doktora yapm olanlara,

  2) Genel Mdrlk veya bal birimlerinde en az on yl grev yapm mhendislik veya mimarlk eitimi veren faklte mezunlar ile teknik elemanlara,

 • 3.1. (A) snf i gvenlii uzmanl belgesi;

  EK-1deki rneine uygun olarak Genel Mdrlke verilir.

  62

  3. gvenlii uzmanl belge snflar

  4) sal ve gvenlii alannda mfetti yardmcl sresi dhil en az on yl grev yapm mhendis, mimar veya teknik eleman olan i mfettilerine,

  5) Genel Mdrlk ve bal birimlerinde uzman yardmcl sresi dhil en az on yl fiilen grev yapm mhendislik veya mimarlk eitimi veren faklte mezunlar ile teknik eleman olan i sal ve gvenlii uzmanlarna,

 • 3.2. (B) snf i gvenlii uzmanl belgesi;

  63

  3. gvenlii uzmanl belge snflar

  2) sal ve gvenlii veya i gvenlii programnda yksek lisans yapm mhendislik veya mimarlk eitimi veren fakltelerin mezunlar ile teknik elemanlardan (B) snf i gvenlii uzmanl iin yaplacak snavda baarl olanlara,

  1) (C) snf i gvenlii uzmanl belgesiyle en az yl fiilen grev yaptn i gvenlii uzmanl szlemesi ile belgeleyen ve (B) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (B) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olan mhendislik veya mimarlk eitimi veren fakltelerin mezunlar ile teknik elemanlara,

  3) sal ve gvenlii alannda tefti yapan mhendis, mimar veya teknik eleman olan i mfettileri hari, Bakanlk ve ilgili kurulularnda mfetti yardmcl sresi dahil en az on yl grev yapan mfettilerden (B) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (B) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olanlara,EK-1deki rneine uygun olarak Genel Mdrlke verilir.

 • 3.3. (C) snf i gvenlii uzmanl belgesi;

  64

  3. gvenlii uzmanl belge snflar

  1) (C) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (C) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olan mhendislik veya mimarlk eitimi veren fakltelerin mezunlar ile teknik elemanlara,(2) sal ve gvenlii alannda tefti yapan mhendis, mimar veya teknik eleman olan i mfettileri hari Bakanlk ve ilgili kurulularnda mfetti yardmcl sresi dhil en az on yl grev yapan mfettilerden (C) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlanlara

  EK-1deki rneine uygun olarak Genel Mdrlke verilir.

  (2) Birinci fkrann (a) bendinin (Deiik ibare:RG-11/10/2013-28792) (3) ve (4) numaral alt bentlerinde saylanlar, (C) snf i gvenlii uzmanl snavna dorudan katlabilirler. Bakanlkta geen alma sreleri fiilen i gvenlii uzmanl szlemesi sresinden saylr ve bu durumda olanlar Bakanlktaki grevlerinden ayrldklar takdirde hak ettii belgenin snavna dorudan katlabilir.

 • 4.1. gvenlii uzmanlarnn eitimleri ve Snavlar

  4.1.1. gvenlii uzmanlarnn eitimleri

  65

  4. gvenlii uzman ve iyeri hekiminin eitim snavlar

  MADDE 25 (1) gvenlii uzmanlarnn eitim programlar teorik ve uygulamal olmak zere iki blmden oluur ve programn ierii ile programda grevli eiticilerin nitelikleri (Deiik ibare: RG-11/10/2013-28792) Komisyon tarafndan belirlenir. Eitim programnn sresi, teorik ksm 180 saatten, uygulama ksm 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu ksmlar ancak tek bir program dhilinde uygulanabilir. Teorik eitimin en fazla yars uzaktan eitim ile verilebilir. Uygulamal eitimler, i gvenlii uzmanlar iin en az bir i gvenlii uzmannn grevlendirilmi olduu iyerlerinde yaplr.

 • Yenileme eitimleri

  66

  4. gvenlii uzman ve iyeri hekiminin eitim snavlar

  (3) (C) snf belge sahiplerinin (B) snf, (B) snf belge sahiplerinin ise (A) snf i gvenlii uzmanl temel eitim programna katlm olmalar durumunda, alnan bu eitimler kiinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme eitiminden saylr.

  MADDE 27 (1) gvenlii uzman ve dier salk personeli belgesi sahibi

  olan kiilerin, belgelerini aldklar tarihten itibaren be yllk aralklarla eitim

  kurumlar tarafndan dzenlenecek yenileme eitim programlarna katlmas

  zorunludur.

  (2) Yenileme eitim programlarnn sresi i gvenlii uzmanl belgesi sahibi olanlar iin 30 saatten az, dier salk personeli belgesi sahibi olanlar iin 18 saatten az olamaz. Bu programlar, yz yze eitim eklinde uygulanr ve programn ierii ile programda grevli eiticilerin nitelikleri Komisyonca belirlenir.

  (4) (Ek: RG-11/10/2013-28792) Yenileme eitiminin tamamna katlm zorunludur. Katlm zorunluluuna aykrln tespiti halinde kii hakknda vize ilemi tamamlanm olsa dahi belgesi geersiz saylarak vize ilemi iptal edilir.

 • 4.1.2. gvenlii uzmanla eitim katlm belgesi

  67

  4. gvenlii uzman ve iyeri hekiminin eitim snavlar

  (1) Eitimi tamamlayan adaylara eitim kurumlar tarafndan,

  Ek-6teki rneine uygun eitim katlm belgesi dzenlenir.

 • 4.1.3. gvenlii uzmanl snavlar

  68

  4. gvenlii uzman ve iyeri hekiminin eitim snavlar

  (1) Eitim programlarn tamamlayan adaylarn snavlar Genel Mdrlke

  yaplr veya yaptrlr.

  (4) Snavlarda 100 puan zerinden en az 70 puan alan adaylar baarl saylr, snav sonularna itirazlar snav dzenleyen kurum tarafndan sonulandrlr.

  (3) (Deiik birinci cmle: RG-11/10/2013-28792) Bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin ikinci alt bendi uyarnca eitim alma art aranmakszn snavlara katlm hakk tannanlar, bu haklarn en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kiilerin snavlarda iki defa baarsz olmas durumunda, ilgili eitim programn tamamlamak artyla snavlara katlabilirler.

  (2) Adaylar, en son katldklar eitimin tarihinden itibaren yl iinde (Mlga ibare: RG-11/10/2013-28792) () ilgili snavlara katlabilir. Bu snavlarda baarl olamayan veya eitimin tarihinden itibaren yl iinde snava katlmayan adaylar yeniden eitim programna katlmak zorundadr.

 • 4.1.3. gvenlii uzmanl belgelendirme

  (1) gvenlii uzmanl belgesi almak isteyen ve snavda

  baarl olan adaylarn belgelendirme bavurularnn

  deerlendirilmesi amacyla, her aday iin alacak dosyann elektronik ortamda veya yazl olarak eitim kurumlar

  tarafndan, eitim programlarna katlmadan dorudan snava girecek olan adaylarn ise bu Ynetmeliin ilgili maddelerinde

  belirtilen nitelikleri haiz olduklarn gsteren belgelerin ahsen

  veya posta yoluyla Genel Mdrle ibraz edilmesi gerekmektedir.

  (2) Bu madde uyarnca ibraz edilmesi gereken belgelerin asl ile

  birlikte bir rneinin getirilmesi halinde Genel Mdrlke tasdiki yaplr.

  (3) Eitim kurumlarnca ibraz edilen belgelerin doruluundan eitim kurumlar, ahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin

  doruluundan ise ahslar sorumludur. 69

  4. gvenlii uzman ve iyeri hekiminin eitim snavlar

 • 4.2. yeri hekiminin eitimleri ve Snavlar

  4.2.1. yeri hekimlerinin eitimleri

  70

  4. gvenlii uzman ve iyeri hekiminin eitim snavlar

  (1) yeri hekimlerinin eitim programlar teorik ve uygulamal olmak zere iki blmden oluur ve programn ierii ile programda grevli eiticilerin nitelikleri Genel Mdrlke belirlenir. Eitim programnn sresi, teorik ksm 180 saatten, uygulama ksm 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu ksmlar ancak tek bir program dhilinde uygulanabilir. Teorik eitimin en fazla yars uzaktan eitim ile verilebilir. Uygulamal eitimler, iyeri hekimleri iin en az bir iyeri hekiminin grevlendirilmi olduu iyerlerinde yaplr. Yenileme eitim programlarnn sresi iyeri hekimlii belgesi sahibi olanlar iin 30 saatten az, dier salk personeli belgesi sahibi olanlar iin 18 saatten az olamaz. Bu programlar, yz yze eitim eklinde uygulanr ve programn ierii ile programda grevli eiticilerin nitelikleri Genel Mdrlke belirlenir.

 • 4.2.2. yeri hekimlii eitim katlm belgesi

  71

  4. gvenlii uzman ve iyeri hekiminin eitim snavlar

  Eitimi tamamlayan adaylara eitim kurumlar tarafndan, EK-8deki rneine uygun eitim katlm belgesi dzenlenir.

 • 4.2.3. yeri hekimlii snavlar

  72

  4. gvenlii uzman ve iyeri hekiminin eitim snavlar

  (4) Snavlarda 100 puan zerinden en az 70 puan alan adaylar baarl saylr, itirazlar snav dzenleyen kurum tarafndan

  sonulandrlr.

  (2) Adaylar, en son katldklar eitimin tarihinden itibaren yl iinde ilgili snavlara katlabilir. Bu snavlarda baarl olamayan veya eitimin tarihinden itibaren yl iinde snava katlmayan adaylar yeniden eitim programna katlmak zorundadr. (3) Bu Ynetmelik hkmlerine gre eitim alma art aranmakszn snavlara katlm hakk tannanlar, bu haklarn en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kiilerin snavlarda iki defa baarsz olmas durumunda, ilgili eitim programn tamamlamak artyla snavlara katlabilirler.

  (1) Eitim programlarn tamamlayan adaylarn snavlar

  Bakanlka yaplr veya yaptrlr.

 • 4.2.3. yeri hekimlii belgelendirme

  yeri hekimlii belgesi almak isteyen ve snavda baarl olan

  adaylarn belgelendirme bavurularnn deerlendirilmesi

  amacyla, her aday iin alacak dosyann elektronik ortamda

  veya yazl olarak eitim kurumlar tarafndan, eitim

  programlarna katlmadan dorudan snava girecek olan

  adaylarn ise Ynetmeliin ilgili maddelerinde belirtilen

  nitelikleri haiz olduklarn gsteren belgelerin ahsen veya

  posta yoluyla Genel Mdrle ibraz edilmesi gerekmektedir.

  73

  4. gvenlii uzman ve iyeri hekiminin eitim snavlar

 • 4.3. Dier Salk Personelinin Eitimleri ve Snavlar

  74

  4. gvenlii uzman ve iyeri hekiminin eitim snavlar

  Dier salk personelinin belgelendirilmesiMADDE 20 (1) Dier salk personeli belgesi almak isteyen ve dier salk personeli snavnda baarl olan adaylarn belgelendirme bavurularnn deerlendirilmesi amacyla, her aday iin alacak dosyann elektronik ortamda veya yazl olarak eitim kurumlar tarafndan, eitim programlarna katlmadan dorudan snava girecek olan adaylarn ise bu Ynetmeliin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olduklarn gsteren belgelerin ahsen veya posta yoluyla Genel Mdrle ibraz edilmesi gerekmektedir.(2) Bu madde uyarnca ibraz edilmesi gereken belgelerin asl ile birlikte bir rneinin getirilmesi halinde Genel Mdrlke tasdiki yaplr.(3) Eitim kurumlarnca ibraz edilen belgelerin doruluundan eitim kurumlar, ahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doruluundan ise ahslar sorumludur.

 • 5.1. 6331 Sayl Sal ve Gvenlii Kanunu

  Madde 6: sal ve gvenlii hizmetleri

  Madde 7: sal ve gvenlii hizmetlerinin

  desteklenmesi

  Madde 8: yeri hekimleri ve i gvenlii uzmanlar

  5.2. Sal ve Gvenlii Hizmetleri Ynetmelii

  5.3. Gvenlii Uzmanlarnn Grev, Yetki, Sorumluluk ve

  Eitimleri Hakknda Ynetmelik

  5.4. yeri Hekimlerinin Grev, Yetki, Sorumluluk ve

  Eitimleri Hakknda Ynetmelik

  75

  5. sal ve gvenlii hizmetleri, iyeri hekimleri ve i gvenlii uzmanlar ile ilgili mevzuat

 • 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununda

  Sal ve Gvenlii Hizmetleri

  MADDE 6 (1) Mesleki risklerin nlenmesi ve bu risklerden

  korunulmasna ynelik almalar da kapsayacak, i sal ve

  gvenlii hizmetlerinin sunulmas iin iveren;

  a) alanlar arasndan i gvenlii uzman, iyeri hekimi ve

  dier salk personeli grevlendirir. alanlar arasnda

  belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas hlinde, b