İş sağlığı ve İş güvenliği

Download İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Post on 05-Apr-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  1/23

  11647

  SALII VE GVENL KANUNU

  Kanun Numaras : 6331Kabul Tarihi : 20/6/2012

  Yaymland R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Say : 28339Yaymland Dstur : Tertip : 5 Cilt : 52

  BRNC BLMAma, Kapsam ve Tanmlar

  AmaMADDE 1(1) Bu Kanunun amac; iyerlerinde i sal ve gvenliinin salanmas ve mevcut salk ve gvenlik

  artlarnn iyiletirilmesi iin iveren ve alanlarn grev, yetki, sorumluluk, hak ve ykmllklerini dzenlemektir.

  Kapsam ve istisnalar

  MADDE 2(1) Bu Kanun; kamu ve zel sektre ait btn ilere ve iyerlerine, bu iyerlerinin iverenleri ile iverenvekillerine, rak ve stajyerler de dhil olmakzere tm alanlarna faaliyet konularna baklmakszn uygulanr.

  (2) Ancak aada belirtilen faaliyetler ve kiiler hakknda bu Kanun hkmleri uygulanmaz:

  a) Fabrika, bakm merkezi, dikimevi ve benzeri iyerlerindekiler hari Trk Silahl Kuvvetleri, genel kolluk

  kuvvetleri ve Milli stihbarat Tekilat Mstearlnn faaliyetleri.

  b) Afet ve acil durum birimlerinin mdahale faaliyetleri.

  c) Ev hizmetleri.

  ) alan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabna mal ve hizmet retimi yapanlar.

  d) Hkml ve tutuklulara ynelik infaz hizmetleri srasnda, iyiletirme kapsamnda yaplan iyurdu, eitim,

  gvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

  TanmlarMADDE 3(1) Bu Kanunun uygulanmasnda;

  a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,b) alan: Kendi zel kanunlarndaki statlerine baklmakszn kamu veya zel iyerlerinde istihdam edilen gerek

  kiiyi,

  c) alan temsilcisi: sal ve gvenlii ile ilgili almalara katlma, almalar izleme, tedbir alnmasn isteme,

  tekliflerde bulunma ve benzeri konularda alanlar temsil etmeye yetkili alan,

  ) Destek eleman: Asli grevinin yannda i sal ve gvenlii ile ilgili nleme, koruma, tahliye, yangnla

  mcadele, ilk yardm ve benzeri konularda zel olarak grevlendirilmi uygun donanm ve yeterli eitime sahip kiiyi,

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  2/23

  11648

  d) Eitim kurumu: gvenlii uzman, iyeri hekimi ve dier salk personelinin eitimlerini vermek zere

  Bakanlka yetkilendirilen kamu kurum ve kurulularn, niversiteleri ve Trk Ticaret Kanununa gre faaliyet gsteren

  irketler tarafndan kurulan messeseleri,

  e) Genalan: Onbe yan bitirmi ancak onsekiz yan doldurmamalan,f) gvenlii uzman: sal ve gvenlii alannda grev yapmakzere Bakanlka yetkilendirilmi, i gvenlii

  uzmanl belgesine sahip mhendis, mimar veya teknik eleman,

  g) kazas: yerinde veya iin yrtm nedeniyle meydana gelen, lme sebebiyet veren veya vcut btnln

  ruhen ya da bedenen zre uratan olay,

  ) veren: alan istihdam eden gerek veya tzel kii yahut tzel kiilii olmayan kurum ve kurulular,

  h) yeri: Mal veya hizmet retmek amacyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile alann birlikte rgtlendii,

  iverenin iyerinde rettii mal veya hizmet ile nitelik ynnden ball bulunan ve ayn ynetim altnda rgtlenen

  iyerine bal yerler ile dinlenme, ocuk emzirme, yemek, uyku, ykanma, muayene ve bakm, beden ve mesleki eitim

  yerleri ve avlu gibi dier eklentiler ve aralar da ieren organizasyonu,

  ) yeri hekimi: sal ve gvenlii alannda grev yapmakzere Bakanlka yetkilendirilmi, iyeri hekimlii

  belgesine sahip hekimi,

  i) yeri salk ve gvenlik birimi: yerinde i sal ve gvenlii hizmetlerini yrtmek zere kurulan, gereklidonanm ve personele sahip olan birimi,

  j) Konsey: Ulusal Sal ve Gvenlii Konseyini,

  k) Kurul: sal ve gvenlii kurulunu,

  1) Meslek hastal: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya kan hastal,

  m) Ortak salk ve gvenlik birimi: Kamu kurum ve kurulular, organize sanayi blgeleri ile Trk Ticaret Kanununa

  gre faaliyet gsteren irketler tarafndan, iyerlerine i sal ve gvenlii hizmetlerini sunmak zere kurulan gerekli

  donanm ve personele sahip olan ve Bakanlka yetkilendirilen birimi,

  n) nleme: yerinde yrtlen ilerin btn safhalarnda i sal ve gvenlii ile ilgili riskleri ortadan kaldrmak

  veya azaltmak iin planlanan ve alnan tedbirlerin tmn,

  o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayp, yaralanma ya da baka zararl sonu meydana gelme ihtimalini,

  ) Risk deerlendirmesi: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske

  dnmesine yol aan faktrler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol

  tedbirlerinin kararlatrlmas amacyla yaplmas gerekli almalar,

  p) Tehlike: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek, alan veya iyerini etkileyebilecek zarar veya hasar

  verme potansiyelini,

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  3/23

  11649

  r) Tehlike snf: sal ve gvenlii asndan, yaplan iin zellii, iin her safhasnda kullanlan veya ortaya

  kan maddeler, i ekipman, retim yntem ve ekilleri, alma ortam ve artlar ile ilgili dier hususlar dikkate alnarak

  iyeri iin belirlenen tehlike grubunu,

  s) Teknik eleman: Teknik retmen, fiziki ve kimyager unvanna sahip olanlar ile niversitelerin i sal vegvenlii program mezunlarn,

  ) yeri hemiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayl Hemirelik Kanununa gre hemirelik mesleini icra etmeye

  yetkili, i sal ve gvenlii alannda grev yapmakzere Bakanlka yetkilendirilmi iyeri hemirelii belgesine sahip

  hemire/salk memurunu,

  ifade eder.

  (2) veren adna hareket eden, iin ve iyerinin ynetiminde grev alan iveren vekilleri, bu Kanunun uygulanmas

  bakmndan iveren saylr.

  KNC BLMveren ile alanlarn Grev, Yetki ve Ykmllkleri

  verenin genel ykmllMADDE 4(1) veren, alanlarn ile ilgili salk ve gvenliini salamakla ykml olup bu erevede;a) Mesleki risklerin nlenmesi, eitim ve bilgi verilmesi dhil her trl tedbirin alnmas, organizasyonun yaplmas,

  gerekli ara ve gerelerin salanmas, salk ve gvenlik tedbirlerinin deien artlara uygun hale getirilmesi ve mevcut

  durumun iyiletirilmesi iin almalar yapar.

  b) yerinde alnan i sal ve gvenlii tedbirlerine uyulup uyulmadn izler, denetler ve uygunsuzluklarn

  giderilmesini salar.

  c) Risk deerlendirmesi yapar veya yaptrr.

  ) alana grev verirken, alann salk ve gvenlik ynnden ie uygunluunu gz nne alr.

  d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dndaki alanlarn hayati ve zel tehlike bulunan yerlere girmemesi iin

  gerekli tedbirleri alr.

  (2) yeri dndaki uzman kii ve kurululardan hizmet alnmas, iverenin sorumluluklarn ortadan kaldrmaz.

  (3) alanlarn i sal ve gvenlii alanndaki ykmllkleri, iverenin sorumluluklarn etkilemez.

  (4) veren, i sal ve gvenlii tedbirlerinin maliyetini alanlara yanstamaz.

  Risklerden korunma ilkeleriMADDE 5(1) verenin ykmllklerinin yerine getirilmesinde aadaki ilkeler gz nnde bulundurulur:a) Risklerden kanmak.

  b) Kanlmas mmkn olmayan riskleri analiz etmek.

  c) Risklerle kaynanda mcadele etmek.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  4/23

  11650

  ) in kiilere uygun hale getirilmesi iin iyerlerinin tasarm ile i ekipman, alma ekli ve retim metotlarnn

  seiminde zen gstermek, zellikle tekdze alma ve retim temposunun salk ve gvenlie olumsuz etkilerini nlemek,

  nlenemiyor ise en aza indirmek.

  d) Teknik gelimelere uyum salamak.e) Tehlikeli olan, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla deitirmek.

  f) Teknoloji, i organizasyonu, alma artlar, sosyal ilikiler ve alma ortam ile ilgili faktrlerin etkilerini

  kapsayan tutarl ve genel bir nleme politikas gelitirmek.

  g) Toplu korunma tedbirlerine, kiisel korunma tedbirlerine gre ncelik vermek.

  ) alanlara uygun talimatlar vermek.

  sal ve gvenlii hizmetleriMADDE 6 (1) Mesleki risklerin nlenmesi ve bu risklerden korunulmasna ynelikalmalar da kapsayacak, i

  sal ve gvenlii hizmetlerinin sunulmas iin iveren;

  a) alanlar arasndan i gvenlii uzman, iyeri hekimi ve dier salk personeli grevlendirir. alanlar

  arasnda belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas hlinde, bu hizmetin tamamn veya bir ksmn ortak salk ve

  gvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmas hlinde,

  tehlike snf ve alan says dikkate alnarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi stlenebilir.b) Grevlendirdikleri kii veya hizmet ald kurum ve kurulularn grevlerini yerine getirmeleri amacyla ara,

  gere, mekn ve zaman gibi gerekli btn ihtiyalarn karlar.

  c) yerinde salk ve gvenlik hizmetlerini yrtenler arasnda i birlii ve koordinasyonu salar.

  ) Grevlendirdikleri kii veya hizmet ald kurum ve kurulular tarafndan i sal ve gvenlii ile ilgili mevzuata

  uygun olan ve yazl olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

  d) alanlarn salk ve gvenliini etkiledii bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakknda;

  grevlendirdikleri kii veya hizmet ald kurum ve kurulular, baka iyerlerinden almak zere kendi iyerine gelen

  alanlar ve bunlarn iverenlerini bilgilendirir.

  (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu kapsamndaki kamu kurum ve kurulular; i sal ve

  gvenlii hizmetlerini, Salk Bakanlna ait dner sermayeli kurululardan dorudan alabilecei gibi 4734 sayl Kanun

  hkmleri erevesinde de alabilir.

  (3) Tam sreli iyeri hekimi grevlendirilen iyerlerinde, dier salk personeli grevlendirilmesi zorunlu deildir.

  sal ve gvenlii hizmetlerinin desteklenmesiMADDE 7 (1) sal ve gvenlii hizmetlerinin yerine getirilmesi iin, Bakanlka aadaki artlarla destek

  salanabilir:

  a) Kamu kurum ve kurulular hari ondan az alan bulunanlardan, ok tehlikeli ve tehlikeli snfta yer alan

  iyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az alan bulunanlardan az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinin de

  faydalanmasna karar verebilir.

  b) Giderler, i kazas ve meslek hastal bakmndan ksa vadeli sigorta kollar iin toplanan primlerden kaynak

  aktarlmak suretiyle, Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan finanse edilir.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  5/23

  11651

  c) Uygulamada, Sosyal Gvenlik Kurumu kaytlar esas alnr.

  ) Bu Kanun ve dier mevzuat gereince yaplan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettii kiilerin sigortallk

  bildiriminde bulunmad tespit edilen iverenlerden, tespit tarihine kadar yaplan demeler yasal faizi ile birlikte Sosyal

  Gvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki iverenler, salanan destekten yl sreyle faydalanamaz.d) Uygulamaya ilikin olarak ortaya kabilecek tereddtleri gidermeye, uygulamay ynlendirmeye ve doabilecek

  sorunlarzmeye Bakanlk yetkilidir.

  (2) Aadaki konular ile bunlara ilikin usul ve esaslar, Maliye Bakanlnn uygun gr alnarak Bakanlka

  karlan ynetmelikle belirlenir:

  a) sal ve gvenlii hizmetlerinin yerine getirilmesi iin salanacak destein uygulanmas.

  b) Destek salanacak ondan az alan bulunan iyerlerinin zellikleri gz nnde bulundurularak; Sosyal Gvenlik

  Kurumu tarafndan denecek i sal ve gvenlii hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak ksm ve denme ekli.

  c) Destekten faydalanabilecek iyerlerinin tamas gereken artlar.

  ) sal ve gvenlii hizmeti verecek kurulularn zellikleri.

  (3) Etkinlik ve srekliliin salanmas amacyla; Bakanlk tarafndan Salk Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji

  Bakanl ve ilgili meslek kurulularyla i birlii yaplabilir.

  yeri hekimleri ve i gvenlii uzmanlarMADDE 8(1) yeri hekimi ve i gvenlii uzmanlarnn hak ve yetkileri, grevlerini yerine getirmeleri nedeniylekstlanamaz. Bu kiiler, grevlerini meslein gerektirdii etik ilkeler ve mesleki bamszlk ierisinde yrtr.

  (2) yeri hekimi ve i gvenlii uzmanlar; grevlendirildikleri iyerlerinde i sal ve gvenliiyle ilgili alnmas

  gereken tedbirleri iverene yazl olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin iveren tarafndan yerine

  getirilmemesi hlinde, bu hususu Bakanln yetkili birimine bildirir.

  (3) Hizmet sunan kurulular ile iyeri hekimi ve i gvenlii uzmanlar, i sal ve gvenlii hizmetlerinin

  yrtlmesindeki ihmallerinden dolay, hizmet sunduklar iverene kar sorumludur.

  (4) alann lm veya maluliyetiyle sonulanacakekilde vcut btnlnn bozulmasna neden olan i kazas

  veya meslek hastalnn meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iyeri hekimi veya i gvenlii uzmannn yetki belgesi

  askya alnr.

  (5) gvenlii uzmanlarnn grev alabilmeleri iin; ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde (A) snf, tehlikeli

  snfta yer alan iyerlerinde en az (B) snf, az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde ise en az (C) snf i gvenlii uzmanl

  belgesine sahip olmalarart aranr. Bakanlk, i gvenlii uzmanlarnn ve iyeri hekimlerinin grevlendirilmesi konusunda

  sektrel alanda zel dzenleme yapabilir.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  6/23

  11652

  (6) Belirlenen alma sresi nedeniyle iyeri hekimi ve i gvenlii uzmannn tam sreli grevlendirilmesi gereken

  durumlarda; iveren, iyeri salk ve gvenlik birimi kurar. Bu durumda, alanlarn tabi olduu kanun hkmleri sakl

  kalmak kaydyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununa gre belirlenen haftalkalma sresi dikkate alnr.

  (7) Kamu kurum ve kurulularnda ilgili mevzuata gre altrlan iyeri hekimi veya i gvenlii uzman olmaniteliini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmalarartyla asli grevlerinin yannda, belirlenen alma sresine riayet

  ederekalmakta olduklar kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve st yneticinin onay ile dier kamu kurum ve

  kurulularnda grevlendirilebilir. Bu ekilde grevlendirilecek personele, grev yapt her saat iin (200) gsterge

  rakamnn memur aylk katsays ile arpm tutarnda ilave deme, hizmet alan kurum tarafndan yaplr. Bu demeden

  damga vergisi hari herhangi bir kesinti yaplmaz. Bu durumdaki grevlendirmeye ilikin ilave demelerde, gnlk mesai

  saatlerine bal kalmak kaydyla, aylk toplam seksen saatten fazla olan grevlendirmeler dikkate alnmaz.

  (8) Kamu salk hizmetlerinde tam sreli almaya ilikin mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, iyeri

  hekimlerinin ve dier salk personelinin iyeri salk ve gvenlik birimi ile ortak salk ve gvenlik birimlerinde

  grevlendirilmelerinde ve hizmet verilen iyerlerinde alanlarla snrl olmakzere grevlerini yerine getirmelerinde, dier

  kanunlarn kstlayc hkmleri uygulanmaz.

  Tehlike snfnn belirlenmesi

  MADDE 9 (1) yeri tehlike snflar; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk SigortasKanununun 83 nc maddesine gre belirlenen ksa vadeli sigorta kollar prim tarifesi de dikkate alnarak, Sal veGvenlii Genel Mdrnn Bakanlnda ilgili taraflarca oluturulan komisyonun grleri dorultusunda, Bakanlka

  karlacak tebli ile tespit edilir.

  (2) yeri tehlike snflarnn tespitinde, o iyerinde yaplan asl i dikkate alnr.

  Risk deerlendirmesi, kontrol, lm ve aratrmaMADDE 10 (1) veren, i sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesi yapmak veya yaptrmakla

  ykmldr. Risk deerlendirmesi yaplrken aadaki hususlar dikkate alnr:

  a) Belirli risklerden etkilenecekalanlarn durumu.

  b) Kullanlacak i ekipman ile kimyasal madde ve mstahzarlarn seimi.

  c) yerinin tertip ve dzeni.

  ) Gen, yal, engelli, gebe veya emziren alanlar gibi zel politika gerektiren gruplar ile kadn alanlarn

  durumu.

  (2) veren, yaplacak risk deerlendirmesi sonucu alnacak i sal ve gvenlii tedbirleri ile kullanlmas gereken

  koruyucu donanm veya ekipman belirler.

  (3) yerinde uygulanacak i sal ve gvenlii tedbirleri, alma ekilleri ve retim yntemleri; alanlarn salk

  ve gvenlik ynnden korunma dzeyini ykseltecek ve iyerinin idari yaplanmasnn her kademesinde uygulanabilir

  nitelikte olmaldr.

  (4) veren, i sal ve gvenlii ynnden alma ortamna ve alanlarn bu ortamda maruz kald risklerin

  belirlenmesine ynelik gerekli kontrol, lm, inceleme ve aratrmalarn yaplmasn salar.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  7/23

  11653

  Acil durum planlar, yangnla mcadele ve ilk yardmMADDE 11(1) veren;a) alma ortam, kullanlan maddeler, i ekipman ile evre artlarn dikkate alarak meydana gelebilecek acil

  durumlarnceden deerlendirerek, alanlar ve alma evresini etkilemesi mmkn ve muhtemel acil durumlar belirlerve bunlarn olumsuz etkilerini nleyici ve snrlandrc tedbirleri alr.

  b) Acil durumlarn olumsuz etkilerinden korunmak zere gerekli lm ve deerlendirmeleri yapar, acil durum

  planlarn hazrlar.

  c) Acil durumlarla mcadele iin iyerinin bykl ve tadzel tehlikeler, yaplan iin nitelii, alan says ile

  iyerinde bulunan dier kiileri dikkate alarak; nleme, koruma, tahliye, yangnla mcadele, ilk yardm ve benzeri konularda

  uygun donanma sahip ve bu konularda eitimli yeterli sayda kiiyi grevlendirir, ara ve gereleri salayarak eitim ve

  tatbikatlar yaptrr ve ekiplerin her zaman hazr bulunmalarn salar.

  ) zellikle ilk yardm, acil tbbi mdahale, kurtarma ve yangnla mcadele konularnda, iyeri dndaki kurulularla

  irtibat salayacak gerekli dzenlemeleri yapar.

  Tahliye

  MADDE 12(1) Ciddi, yakn ve nlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda iveren;

  a) alanlarn ii brakarak derhal alma yerlerinden ayrlp gvenli bir yere gidebilmeleri iin, nceden gereklidzenlemeleri yapar ve alanlara gerekli talimatlar verir.

  b) Durumun devam etmesi hlinde, zorunluluk olmadka, gerekli donanma sahip ve zel olarak grevlendirilenler

  dndaki alanlardan ilerine devam etmelerini isteyemez.

  (2) veren, alanlarn kendileri veya dier kiilerin gvenlii iin ciddi ve yakn bir tehlike ile karlatklar ve

  amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonularn nlenmesi iin, bilgileri ve mevcut teknik

  donanmlar erevesinde mdahale edebilmelerine imkn salar. Byle bir durumda alanlar, ihmal veya dikkatsiz

  davranlar olmadka yaptklar mdahaleden dolay sorumlu tutulamaz.

  almaktan kanma hakkMADDE 13 (1) Ciddi ve yakn tehlike ile kar karya kalan alanlar kurula, kurulun bulunmad iyerlerinde

  ise iverene bavurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin al nmasna karar verilmesini talep edebilir. Kurul

  acilen toplanarak, iveren ise derhl kararn verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, alana ve alan temsilcisine

  yazl olarak bildirilir.

  (2) Kurul veya iverenin alann talebi ynnde karar vermesi hlinde alan, gerekli tedbirler alnncaya kadar

  almaktan kanabilir. alanlarn almaktan kand dnemdeki creti ile kanunlardan ve i szlemesinden doan

  dier haklar sakldr.

  (3) alanlar ciddi ve yakn tehlikenin nlenemez olduu durumlarda birinci fkradaki usule uymak zorunda

  olmakszn iyerini veya tehlikeli blgeyi terk ederek belirlenen gvenli yere gider. alanlarn bu hareketlerinden dolay

  haklar kstlanamaz.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  8/23

  11654

  (4) szlemesiyle alanlar, talep etmelerine ramen gerekli tedbirlerin alnmad durumlarda, tabi olduklar

  kanun hkmlerine gre i szlemelerini feshedebilir. Toplu szleme veya toplu i szlemesi ile alan kamu personeli,

  bu maddeye gre almad dnemde fiilen alm saylr.

  (5) Bu Kanunun 25 inci maddesine gre iyerinde iin durdurulmas hlinde, bu madde hkmleri uygulanmaz. kazas ve meslek hastalklarnn kayt ve bildirimiMADDE 14(1) veren;a) Btn i kazalarnn ve meslek hastalklarnn kaydn tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporlar

  dzenler.

  b) yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya lme neden olmad halde iyeri ya da i ekipmannn zarara

  uramasna yol aan veya alan, iyeri ya da i ekipmann zarara uratma potansiyeli olan olaylar inceleyerek bunlar ile

  ilgili raporlar dzenler.

  (2) veren, aadaki hallerde belirtilen srede Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

  a) kazalarn kazadan sonraki i gn iinde.

  b) Salk hizmeti sunucular veya iyeri hekimi tarafndan kendisine bildirilen meslek hastalklarn, rendii

  tarihten itibaren i gn iinde.

  (3) yeri hekimi veya salk hizmeti sunucular; meslek hastal n tans koyduklar vakalar, Sosyal GvenlikKurumu tarafndan yetkilendirilen salk hizmeti sunucularna sevk eder.

  (4) Salk hizmeti sunucular kendilerine intikal eden i kazalarn, yetkilendirilen salk hizmeti sunucular ise

  meslek hastal tans koyduklar vakalar en ge on gn iinde Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirir.

  (5) Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar, Salk Bakanlnn uygun gr alnarak Bakanlka

  belirlenir.

  Salk gzetimiMADDE 15(1) veren;a) alanlarn iyerinde maruz kalacaklar salk ve gvenlik risklerini dikkate alarak salk gzetimine tabi

  tutulmalarn salar.

  b) Aadaki hallerde alanlarn salk muayenelerinin yaplmasn salamak zorundadr:

  1) e girilerinde.

  2) deiikliinde.

  3) kazas, meslek hastal veya salk nedeniyle tekrarlanan iten uzaklamalarndan sonra ie dnlerinde talep

  etmeleri hlinde.

  4) in devam sresince, alann ve iin nitelii ile iyerinin tehlike snfna gre Bakanlka belirlenen dzenli

  aralklarla.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  9/23

  11655

  (2) Tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde alacaklar, yapacaklar ie uygun olduklarn belirten

  salk raporu olmadan ie balatlamaz.

  (3) Bu Kanun kapsamnda alnmas gereken salk raporlar, iyeri salk ve gvenlik biriminde veya hizmet alnan

  ortak salk ve gvenlik biriminde grevli olan iyeri hekiminden alnr. Raporlara itirazlar Salk Bakanl tarafndanbelirlenen hakem hastanelere yaplr, verilen kararlar kesindir.

  (4) Salk gzetiminden doan maliyet ve bu gzetimden kaynakl her trl ek maliyet iverence karlanr, alana

  yanstlamaz.

  (5) Salk muayenesi yaptrlan alann zel hayat ve itibarnn korunmas asndan salk bilgileri gizli tutulur.

  alanlarn bilgilendirilmesiMADDE 16(1) yerinde i sal ve gvenliinin salanmas ve srdrlebilmesi amacyla iveren, alanlar ve

  alan temsilcilerini iyerinin zelliklerini de dikkate alarak aadaki konularda bilgilendirir:

  a) yerinde karlalabilecek salk ve gvenlik riskleri, koruyucu ve nleyici tedbirler.

  b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.

  c) lk yardm, olaan d durumlar, afetler ve yangnla mcadele ve tahliye ileri konusunda grevlendirilen kiiler.

  (2) veren;

  a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakn tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan btn alanlar, tehlikelerile bunlardan doan risklere kar alnm ve alnacak tedbirler hakknda derhal bilgilendirir.

  b) Baka iyerlerinden almakzere kendi iyerine gelen alanlarn birinci fkrada belirtilen bilgileri almalarn

  salamakzere, sz konusu alanlarn iverenlerine gerekli bilgileri verir.

  c) Risk deerlendirmesi, i sal ve gvenlii ile ilgili koruyucu ve nleyici tedbirler, lm, analiz, teknik kontrol,

  kaytlar, raporlar ve teftiten elde edilen bilgilere, destek elemanlar ile alan temsilcilerinin ulamasn salar.

  alanlarn eitimiMADDE 17 (1) veren, alanlarn i sal ve gvenlii eitimlerini almasn salar. Bu eitim zellikle; ie

  balamadan nce, alma yeri veya i deiikliinde, i ekipmannn deimesi hlinde veya yeni teknoloji uygulanmas

  hlinde verilir. Eitimler, deien ve ortaya kan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiinde ve dzenli aralklarla

  tekrarlanr.

  (2) alan temsilcileri zel olarak eitilir.

  (3) Mesleki eitim alma zorunluluu bulunan tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan ilerde, yapaca ile ilgili

  mesleki eitim aldn belgeleyemeyenler altrlamaz.(4) kazas geiren veya meslek hastalna yakalanan alana ie balamadan nce, sz konusu kazann veya

  meslek hastalnn sebepleri, korunma yollar ve gvenli alma yntemleri ile ilgili ilave eitim verilir. Ayrca, herhangi

  bir sebeple alt aydan fazla sreyle iten uzak kalanlara, tekrar ie balatlmadan nce bilgi yenileme eitimi verilir.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  10/23

  11656

  (5) Tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde; yaplacak ilerde karlalacak salk ve gvenlik riskleri

  ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlar ieren eitimin alndna dair belge olmakszn, baka iyerlerinden almakzere gelen

  alanlar ie balatlamaz.

  (6) Geici i ilikisi kurulan iveren, i sal ve gvenlii risklerine kar alana gerekli eitimin verilmesinisalar.

  (7) Bu madde kapsamnda verilecek eitimin maliyeti alanlara yanstlamaz. Eitimlerde geen sre alma

  sresinden saylr. Eitim srelerinin haftalkalma sresinin zerinde olmas hlinde, bu sreler fazla srelerle alma

  veya fazla alma olarak deerlendirilir.

  alanlarn grlerinin alnmas ve katlmlarnn salanmasMADDE 18 (1) veren, gr alma ve katlmn salanmas konusunda, alanlara veya iki ve daha fazla alan

  temsilcisinin bulunduu iyerlerinde varsa iyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa alan temsilcilerine aadaki

  imknlar salar:

  a) sal ve gvenlii ile ilgili konularda grlerinin alnmas, teklif getirme hakknn tannmas ve bu

  konulardaki grmelerde yer alma ve katlmlarnn salanmas.

  b) Yeni teknolojilerin uygulanmas, seilecek i ekipman, alma ortam ve artlarnn alanlarn salk ve

  gvenliine etkisi konularnda grlerinin alnmas.(2) veren, destek elemanlar ile alan temsilcilerinin aadaki konularda nceden grlerinin alnmasn salar:

  a) yerinden grevlendirilecek veya iyeri dndan hizmet alnacak iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier

  personel ile ilk yardm, yangnla mcadele ve tahliye ileri iin kiilerin grevlendirilmesi.

  b) Risk deerlendirmesi yaplarak, alnmas gereken koruyucu ve nleyici tedbirlerin ve kullanlmas gereken

  koruyucu donanm ve ekipmann belirlenmesi.

  c) Salk ve gvenlik risklerinin nlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yrtlmesi.

  ) alanlarn bilgilendirilmesi.

  d) alanlara verilecek eitimin planlanmas.

  (3) alanlarn veya alan temsilcilerinin, iyerinde i sal ve gvenlii iin alnan nlemlerin yetersiz olduu

  durumlarda veya tefti srasnda, yetkili makama bavurmalarndan dolay haklar kstlanamaz.

  alanlarn ykmllkleriMADDE 19 (1) alanlar, i sal ve gvenlii ile ilgili aldklar eitim ve iverenin bu konudaki talimatlar

  dorultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptklar iten etkilenen dier alanlarn salk ve gvenliklerini

  tehlikeye drmemekle ykmldr.

  (2) alanlarn, iveren tarafndan verilen eitim ve talimatlar dorultusunda ykmllkleri unlardr:

  a) yerindeki makine, cihaz, ara, gere, tehlikeli madde, tama ekipman ve dier retim aralarn kurallara uygun

  ekilde kullanmak, bunlarn gvenlik donanmlarn doru olarak kullanmak, keyfi olarakkarmamak ve deitirmemek.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  11/23

  11657

  b) Kendilerine salanan kiisel koruyucu donanm doru kullanmak ve korumak.

  c) yerindeki makine, cihaz, ara, gere, tesis ve binalarda salk ve gvenlik ynnden ciddi ve yakn bir tehlike ile

  karlatklarnda ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik grdklerinde, iverene veya alan temsilcisine derhal haber vermek.

  ) Teftie yetkili makam tarafndan iyerinde tespit edilen noksanlk ve mevzuata aykrlklarn giderilmesikonusunda, iveren ve alan temsilcisi ile i birlii yapmak.

  d) Kendi grev alannda, i sal ve gvenliinin salanmas iin iveren ve alan temsilcisi ile i birlii yapmak.

  alan temsilcisiMADDE 20 (1) veren; iyerinin deiik blmlerindeki riskler ve alan saylarn gz nnde bulundurarak

  dengeli dalma zen gstermek kaydyla, alanlar arasnda yaplacak seim veya seimle belirlenemedii durumda atama

  yoluyla, aada belirtilen saylarda alan temsilcisini grevlendirir:

  a) ki ile elli arasnda alan bulunan iyerlerinde bir.

  b) Ellibir ile yz arasnda alan bulunan iyerlerinde iki.

  c) Yzbir ile beyz arasnda alan bulunan iyerlerinde .

  ) Beyzbir ile bin arasnda alan bulunan iyerlerinde drt.

  d) Binbir ile ikibin arasnda alan bulunan iyerlerinde be.

  e) kibinbir ve zeri alan bulunan iyerlerinde alt.(2) Birden fazla alan temsilcisinin bulunmas durumunda ba temsilci, alan temsilcileri arasnda yaplacak

  seimle belirlenir.

  (3) alan temsilcileri, tehlike kaynann yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azalt lmas iin, iverene

  neride bulunma ve iverenden gerekli tedbirlerin alnmasn isteme hakkna sahiptir.

  (4) Grevlerini yrtmeleri nedeniyle, alan temsilcileri ve destek elemanlarnn haklar kstlanamaz ve grevlerini

  yerine getirebilmeleri iin iveren tarafndan gerekli imknlar salanr.

  (5) yerinde yetkili sendika bulunmas hlinde, iyeri sendika temsilcileri alan temsilcisi olarak da grev yapar.

  NC BLMKonsey, Kurul ve Koordinasyon

  Ulusal Sal ve Gvenlii KonseyiMADDE 21 (1) lke genelinde i sal ve gvenlii ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi iin

  tavsiyelerde bulunmakzere Konsey kurulmutur.(2) Konsey, Bakanlk Mstearnn bakanlnda aada belirtilen yelerden oluur:

  a) Bakanlk Sal ve Gvenlii Genel Mdr, alma Genel Mdr, Tefti Kurulu Bakan ve Sosyal

  Gvenlik Kurumu Bakanlndan bir genel mdr.

  b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji, evre ve ehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gda, Tarm ve Hayvanclk,

  Kalknma, Mill Eitim ile Salk bakanlklarndan ilgili birer genel mdr.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  12/23

  11658

  c) Yksekretim Kurulu Bakanlndan bir yrtme kurulu yesi, Devlet Personel Bakanlndan bir bakan

  yardmcs.

  ) veren, ii ve kamu grevlileri sendikalarst kurulularnn en fazla yeye sahip ilknden, Trkiye Odalar ve

  Borsalar Birliinden, Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonundan, Trk Tabipleri Birliinden, Trk Mhendis veMimar Odalar Birliinden ve Trkiye Ziraat Odalar Birliinden konuyla ilgili veya grevli birer ynetim kurulu yesi.

  d) htiya duyulmas hlinde Sal ve Gvenlii Genel Mdrnn teklifi ve Konseyin karar ile belirlenen, i

  sal ve gvenlii konusunda faaliyet gsteren kurum veya kurululardan en fazla iki temsilci.

  (3) kinci fkrann (d) bendi kapsamnda belirlenen Konsey yeleri, iki yl iin seilir ve st ste iki olaan toplantya

  katlmaz ise ilgili kurum veya kuruluun yelii sona erer.

  (4) Konseyin sekretaryas, Sal ve Gvenlii Genel Mdrlnce yrtlr.

  (5) Konsey, toplantya katlanlarn salt ounluu ile karar verir. Oylarn eitlii hlinde bakann oyu karar belirler.

  ekimser oy kullanlamaz.

  (6) Konsey ylda iki defa olaan toplanr. Bakann veya yelerin te birinin teklifi ile olaanst olarak da

  toplanabilir.

  (7) Konseyin alma usul ve esaslar Bakanlk tarafndan belirlenir.

  sal ve gvenlii kuruluMADDE 22(1) Elli ve daha fazla alann bulunduu ve alt aydan fazla sren srekli ilerin yapld iyerlerindeiveren, i sal ve gvenlii ile ilgili almalarda bulunmak zere kurul oluturur. veren, i sal ve gvenlii

  mevzuatna uygun kurul kararlarn uygular.

  (2) Alt aydan fazla sren asl iveren-alt iveren ilikisinin bulunduu hallerde;

  a) Asl iveren ve alt iveren tarafndan ayr ayr kurul oluturulmu ise, faaliyetlerin yrtlmesi ve kararlarn

  uygulanmas konusunda i birlii ve koordinasyon asl iverence salanr.

  b) Asl iveren tarafndan kurul oluturulmu ise, kurul oluturmas gerekmeyen alt iveren, koordinasyonu salamak

  zere vekleten yetkili bir temsilci atar.

  c) yerinde kurul oluturmas gerekmeyen asl iveren, alt iverenin oluturduu kurula i birlii ve koordinasyonu

  salamakzere vekleten yetkili bir temsilci atar.

  ) Kurul oluturmas gerekmeyen asl iveren ve alt iverenin toplam alan says elliden fazla ise, koordinasyonu

  asl iverence yaplmak kaydyla, asl iveren ve alt iveren tarafndan birlikte bir kurul oluturulur.

  (3) Ayn alma alannda birden fazla iverenin bulunmas ve bu iverenlerce birden fazla kurulun oluturulmas

  hlinde iverenler, birbirlerinin almalarn etkileyebilecek kurul kararlar hakknda dier iverenleri bilgilendirir.

  sal ve gvenliinin koordinasyonuMADDE 23 (1) Ayn alma alann birden fazla iverenin paylamas durumunda iverenler; i hijyeni ile i

  sal ve gvenlii nlemlerinin uygulanmasnda i birlii yapar, yaplan iin yaps gz nne alnarak mesleki risklerin

  nlenmesi ve bu risklerden korunulmas almalarn koordinasyon iinde yapar, birbirlerini ve alan temsilcilerini bu

  riskler konusunda bilgilendirir.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  13/23

  11659

  (2) Birden fazla iyerinin bulunduu i merkezleri, i hanlar, sanayi blgeleri veya siteleri gibi yerlerde, i sal ve

  gvenlii konusundaki koordinasyon ynetim tarafndan salanr. Ynetim, iyerlerinde i sal ve gvenlii ynnden

  dier iyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almalar iin iverenleri uyarr. Bu uyarlara uymayan

  iverenleri Bakanla bildirir.

  DRDNC BLMTefti ve dari Yaptrmlar

  Tefti, inceleme, aratrma, mfettiin yetki, ykmllk ve sorumluluuMADDE 24 (1) Bu Kanun hkmlerinin uygulanmasnn izlenmesi ve teftii, i sal ve gvenlii ynnden

  tefti yapmaya yetkili Bakanlk i mfettilerince yaplr. Bu Kanun kapsamnda yaplacak tefti ve incelemelerde, 4857

  sayl Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanr.

  (2) Bakanlk, iyerlerinde i sal ve gvenlii konularnda lm, inceleme ve aratrma yapmaya, bu amala

  numune almaya ve eitim kurumlar ile ortak salk ve gvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bu

  konularda yetkilendirilenler mmkn olduu kadar ii aksatmamak, iverenin ve iyerinin meslek srlar ile grdkleri ve

  rendikleri hususlar tamamen gizli tutmakla ykmldr. Kontrol ve denetimin usul ve esaslar Bakanlka dzenlenir.

  (3) Askeri iyerleriyle yurt gvenlii iin gerekli maddeler retilen iyerlerinin denetim ve teftii konusu ve

  sonularna ait ilemler, Mill Savunma Bakanl ve Bakanlka birlikte hazrlanacak ynetmelie gre yrtlr.

  in durdurulmasMADDE 25 (1) yerindeki bina ve eklentilerde, alma yntem ve ekillerinde veya i ekipmanlarnda alanlar

  iin hayati tehlike oluturan bir husus tespit edildiinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin nitelii ve bu

  tehlikeden doabilecek riskin etkileyebilecei alan ile alanlar dikkate alnarak, iyerinin bir blmnde veya tamamnda i

  durdurulur. Ayrca ok tehlikeli snfta yer alan maden, metal ve yap ileri ile tehlikeli kimyasallarla allan ilerin

  yapld veya byk endstriyel kazalarn olabilecei iyerlerinde, risk deerlendirmesi yaplmam olmas durumunda i

  durdurulur.

  (2) sal ve gvenlii bakmndan teftie yetkili i mfettiinden oluan heyet, i sal ve gvenlii

  bakmndan teftie yetkili i mfettiinin tespiti zerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gn

  ierisinde iin durdurulmasna karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil mdahaleyi gerektirmesi hlinde; tespiti

  yapan i mfettii, heyet tarafndan karar alnncaya kadar geerli olmak kaydyla ii durdurur.

  (3) in durdurulmas karar, ilgili mlki idare amirine ve iyeri dosyasnn bulunduu alma ve Kurumu ilmdrlne bir gn iinde gnderilir. in durdurulmas karar, mlki idare amiri tarafndan yirmidrt saat iinde yerine

  getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil mdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen iin durdurulmas karar, mlki idare

  amiri tarafndan ayn gn yerine getirilir.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  14/23

  11660

  (4) veren, yerine getirildii tarihten itibaren alt i gn iinde, yetkili i mahkemesinde iin durdurulmas kararna

  itiraz edebilir. tiraz, iin durdurulmas kararnn uygulanmasn etkilemez. Mahkeme itirazncelikle grr ve alt i gn

  iinde karara balar. Mahkeme karar kesindir.

  (5) verenin iin durdurulmasn gerektiren hususlarn giderildiini Bakanla yazl olarak bildirmesi hlinde, en geyedi gn iinde iyerinde inceleme yaplarak iverenin talebi sonulandrlr.

  (6) veren, iin durdurulmas sebebiyle isiz kalan alanlara cretlerini demekle veya cretlerinde bir dklk

  olmamakzere meslek veya durumlarna gre baka bir i vermekle ykmldr.

  dari para cezalar ve uygulanmasMADDE 26(1) Bu Kanunun;a) 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her

  bir ykmllk iin ayr ayr ikibin Trk Liras,

  b) 6 nc maddesinin birinci fkras gereince belirlenen nitelikte i gvenlii uzman veya iyeri hekimi

  grevlendirmeyen iverene grevlendirmedii her bir kii iin bebin Trk Liras, aykrln devam ettii her ay iin ayn

  miktar, dier salk personeli grevlendirmeyen iverene ikibinbeyz Trk Liras, aykrln devam ettii her ay iin ayn

  miktar, ayn fkrann (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her bir ihlal iin ayr ayr

  binbeyz Trk Liras, () bendine aykr hareket eden iverene yerine getirilmeyen her bir tedbir iin ayr ayr bin TrkLiras,

  c) 8 inci maddesinin birinci ve altnc fkralarna aykr hareket eden iverene her bir ihlal iin ayr ayr binbeyz

  Trk Liras,

  ) 10 uncu maddesinin birinci fkrasna gre risk deerlendirmesi yapmayan veya yaptrmayan iverene bin Trk

  Liras, aykrln devam ettii her ay iin drtbinbeyz Trk Liras, drdnc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine

  getirmeyen iverene binbeyz Trk Liras,

  d) 11 ve 12 nci maddeleri hkmlerine aykr hareket eden iverene, uyulmayan her bir ykmllk iin bin Trk

  Liras, aykrln devam ettii her ay iin ayn miktar,

  e) 14 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her bir ykmllk

  iin ayr ayr binbeyz Trk Liras, ikinci fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene ikibin Trk Liras,

  drdnc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen salk hizmeti sunucular veya yetkilendirilen salk hizmeti

  sunucularna ikibin Trk Liras,

  f) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralarnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, salk

  gzetimine tabi tutulmayan veya salk raporu alnmayan her alan iin bin Trk Liras,

  g) 16 nc maddesinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, bilgilendirilmeyen her bir alan iin bin

  Trk Liras,

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  15/23

  11661

  ) 17 nci maddesinin bir ila yedinci fkralarnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her bir alan

  iin bin Trk Liras,

  h) 18 inci maddesinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, her bir aykrlk iin ayr ayr bin Trk

  Liras,) 20 nci maddesinin birinci ve drdnc fkralarnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene bin Trk

  Liras, nc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene binbeyz Trk Liras,

  i) 22 nci maddesinde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene her bir aykrlk iin ayr ayr ikibin Trk

  Liras,

  j) 23 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen bildirim ykmllklerini yerine getirmeyen ynetimlere bebin

  Trk Liras,

  k) 24 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen i sal ve gvenlii ile ilgili konularda lm, inceleme ve

  aratrma yaplmasna, numune alnmasna veya eitim kurumlar ile ortak salk ve gvenlik birimlerinin kontrol ve

  denetiminin yaplmasna engel olan iverene bebin Trk Liras,

  1) 25 inci maddesinde belirtilen ykmllklere gre iyerinin bir blmnde veya tamamnda verilen durdurma

  kararna uymayarak durdurulan ii ynetmelikte belirtilen artlar yerine getirmeden devam ettiren iverene fiil baka bir su

  olutursa dahi onbin Trk Liras, altnc fkrasnda belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene ihlale urayan her biralan iin bin Trk Liras, aykrln devam ettii her ay iin ayn miktar,

  m) 29 uncu maddesinde belirtilen; byk kaza nleme politika belgesi hazrlamayan iverene ellibin Trk Liras,

  gvenlik raporunu hazrlayp Bakanln deerlendirmesine sunmadan iyerini faaliyete geiren, iletilmesine Bakanlka izin

  verilmeyen iyerini aan veya durdurulan iyerinde faaliyete devam eden iverene seksenbin Trk Liras,

  n) 30 uncu maddesinde ngrlen ynetmeliklerde belirtilen ykmllkleri yerine getirmeyen iverene, uyulmayan

  her hkm iin tespit edildii tarihten itibaren aylk olarak bin Trk Liras,

  idari para cezas verilir.

  (2) Bu Kanunda belirtilen idari para cezalar gerekesi belirtilmek suretiyle alma ve Kurumu il mdrnce

  verilir. Verilen idari para cezalar tebliinden itibaren otuz gn iinde denir. dari para cezalar tzel kiilii bulunmayan

  kamu kurum ve kurulular adna da dzenlenebilir.

  Hkm bulunmayan haller ve muafiyetMADDE 27 (1) alanlarn tabi olduklar kanun hkmleri sakl kalmak kaydyla, bu Kanunda hkm

  bulunmayan hallerde 4857 sayl Kanunun bu Kanuna aykr olmayan hkmleri uygulanr.

  (2) Bu Kanuna gre dzenlenen katlar damga vergisinden, ilemler hartan mstesnadr.

  (3) Bakanlk, bu Kanuna gre yaplacak i ve ilemlere ait her trl belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar

  zerinden isteyebilir, arivleyebilir, bu ortamlar zerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  16/23

  11662

  BENC BLMeitli ve Geici Hkmler

  Bamllk yapan maddeleri kullanma yasaMADDE 28 (1) yerine, sarho veya uyuturucu madde alm olarak gelmek ve iyerinde alkoll iki veya

  uyuturucu madde kullanmak yasaktr.

  (2) veren; iyeri eklentilerinden saylan ksmlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi artlarla alkoll iki

  iilebileceini belirleme yetkisine sahiptir.

  (3) Aadaki alanlar iin alkoll iki kullanma yasa uygulanmaz:

  a) Alkoll iki yaplan iyerlerinde alan ve iin gerei olarakretileni denetlemekle grevlendirilenler.

  b) Kapal kaplarda veya ak olarak alkoll iki satlan veya iilen iyerlerinde iin gerei alkoll iki imek zorunda

  olanlar.

  c) inin nitelii gerei mterilerle birlikte alkoll iki imek zorunda olanlar.

  Gvenlik raporu veya byk kaza nleme politika belgesiMADDE 29 (1) letmeye balanmadan nce, byk endstriyel kaza oluabilecek iyerleri iin, iyerlerinin

  byklne gre byk kaza nleme politika belgesi veya gvenlik raporu iveren tarafndan hazrlanr.

  (2) Gvenlik raporu hazrlama ykmll bulunan iveren, hazrladklar gvenlik raporlarnn ierik ve

  yeterlilikleri Bakanlka incelenmesini mteakip iyerlerini iletmeye aabilir.

  sal ve gvenlii ile ilgili eitli ynetmeliklerMADDE 30 (1) Aadaki konular ile bunlara ilikin usul ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmeliklerle

  dzenlenir:

  a) lgili bakanlklarn gr alnarak, i sal ve gvenliinin salanmas, srdrlmesi ve mevcut durumun

  iyiletirilmesi amacyla; iyeri bina ve eklentileri, i ekipman, iin her safhasnda kullanlan ve ortaya kan maddeler,

  alma ortam ve artlar, zel risk tayan i ekipman ve iler ile iyerleri, zel politika gerektiren gruplarn altrlmas,

  iin zelliine gre gece almalar ve postalar hlinde almalar, salk kurallar bakmndan daha az allmas gereken

  iler, gebe ve emziren kadnlarn alma artlar, emzirme odalar ve ocuk bakm yurtlarnn kurulmas veya dardan

  hizmet alnmas ve benzeri zel dzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bal bildirim ve izinler ile bu Kanunun

  uygulanmasna ynelik dier hususlar.

  b) sal ve gvenlii hizmetleri ile ilgili olarak;1) alan says ve tehlike snf gz nnde bulundurularak hangi iyerlerinde iyeri salk ve gvenlik biriminin

  kurulaca, bu birimlerin fiziki artlar ile birimlerde bulundurulacak donanm.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  17/23

  11663

  2) yeri salk ve gvenlik birimi ile ortak salk ve gvenlik biriminde grev alacak iyeri hekimi, i gvenlii

  uzman ve dier salk personelinin nitelikleri, ie alnmalar, grevlendirilmeleri, grev, yetki ve sorumluluklar, grevlerini

  nasl yrtecekleri, iyerinde alan says ve iyerinin yer ald tehlike snf gz nnde bulundurularak asgari alma

  sreleri, iyerlerindeki tehlikeli hususlar nasl bildirecekleri, sahip olduklar belgelere gre hangi iyerlerinde grevalabilecekleri.

  3) sal ve gvenlii hizmeti sunacak kii, kurum ve kurulularn; grev, yetki ve ykmllkleri,

  belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler kapsamnda yer alan salk gzetimi ve salk raporlar,

  kurulularn fiziki artlar ile kurulularda bulundurulacak personel ve donanm.

  4) sal ve gvenlii hizmeti sunan kii, kurum ve kurululardan iyeri tehlike snf ve alan saysna gre;

  hangi artlarda hizmet alnaca, grevlendirilecek veya istihdam edilecek kiilerin says, iyerinde verilecek hizmet sresi

  ve belirlenen grevleri hangi hallerde iverenin kendisinin stlenebilecei.

  5) yeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personelinin eitimleri ve belgelendirilmeleri, unvanlarna gre

  kimlerin hangi snf belge alabilecekleri, iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personeli eitimi verecek

  kurumlarn belgelendirilmeleri, yetkilendirilmeleri ile eitim programlarnn ve bu programlarda grev alacak eiticilerin

  niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri, eitimlerin sonunda yaplacak snavlar ve dzenlenecek belgeler.

  c) Risk deerlendirmesi ile ilgili olarak; risk deerlendirmesinin hangi iyerlerinde ne ekilde yaplaca,deerlendirme yapacak kii ve kurulularn niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi.

  ) Salk Bakanlnn gr alnarak, iverenlerin iyerlerinde bu Kanun kapsamnda yapmakla ykml olduklar

  kiisel maruziyete ve alma ortamna ynelik gerekli kontrol, inceleme ve aratrmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik

  etmenlerle ilgili lm ve laboratuvar analizlerinin usul ve esaslar ile bu lm ve analizleri yapacak kii ve kurulularn

  niteliklerinin belirlenmesi, gerekli yetkilerin verilmesi ve verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve belgelendirme

  bedelleri.

  d) Yaplan iin nitelii, alan says, iyerinin bykl, kullanlan, depolanan ve retilen maddeler, i ekipman

  ve iyerinin konumu gibi hususlar dikkate alnarak acil durum planlarnn hazrlanmas, nleme, koruma, tahliye, ilk yardm

  ve benzeri konular ile bu konularda grevlendirilecek kiiler.

  e) alanlara ve temsilcilerine verilecek eitimler, bu eitimlerin belgelendirilmesi, i sal ve gvenlii eitimi

  verecek kii ve kurulularda aranacak nitelikler ile mesleki eitim alma zorunluluu bulunan iler.

  f) Kurulun oluumu, grev ve yetkileri, alma usul ve esaslar, birden ok kurul bulunmas hlinde bu kurullar

  arasndaki koordinasyon ve i birlii.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  18/23

  11664

  g) ileri Bakanl ile mtereken, iyerlerinde iin durdurulmas, hangi ilerde risk deerlendirmesi yaplmam

  olmas durumunda iin durdurulaca, durdurma sebeplerini gidermek iin mhrlerin geici olarak kaldrlmas, yeniden

  almaya izin verilme artlar, acil hallerde iin durdurulmasna karar verilinceye kadar geecek srede alnacak tedbirlerin

  uygulanmas.) evre ve ehircilik Bakanl ile mtereken, byk endstriyel kazalarn nlenmesi ve etkilerinin azaltlmas iin

  alnacak tedbirler, byk endstriyel kaza oluabilecek iyerlerinin belirlenmesi ve snflandrlmas, byk kaza nleme

  politika belgesi veya gvenlik raporunun hazrlanmas ve uygulanmas, gvenlik raporunun olmamas, incelenmek zere

  Bakanla gnderilmemesi veya Bakanlka yetersiz bulunmas durumunda iin durdurulmas ve iin devamna izin

  verilmesi.

  (2) Birinci fkrann (b) bendine gre iyeri hekimi ve dier salk personeline dair karlan ynetmelikte yer alan

  iyeri hekimi ve dier salk personelinin eitim programlar, alma sreleri, grev ve yetkilerine ilikin hususlarda Salk

  Bakanlnn uygun gr alnr.

  Belgelendirme, ihtar ve iptaller

  MADDE 31 (1) sal ve gvenlii hizmeti sunan, lm ve analizleri yapan kii, kurum, kurulular ve eitimkurumlar ile ilgili olarak yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, bu ki i ve kurumlara getirilen kurallarn ihlali hlinde

  hafif, orta ve ar ihtar olarak kayda alnmas ile yetki belgelerinin geerliliinin dorudan veya ihtar puanlar esas alnarakaskya alnmas ve iptaline dair usul ve esaslar Bakanlka belirlenir.

  Deitirilen hkmlerMADDE 3222/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun;a) 7 nci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir. Geici i ilikisi kurulan iveren

  iiye talimat verme hakkna sahiptir.

  b) 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (II) numaral bendinin (d) alt bendinde yer alan veya 84 nc maddeye

  aykr hareket etmesi ibaresi , iyerine sarho yahut uyuturucu madde alm olarak gelmesi ya da iyerinde bu maddeleri

  kullanmaseklinde deitirilmitir.

  c) 71 inci maddesinin nc fkrasnda geen hafif iler ibaresinden sonra gelmekzere , onalt yan doldurmu

  fakat onsekiz yan bitirmemi gen iilerin hangi eit ilerde altrlabilecekleri ibaresi eklenmitir.

  MADDE 3313/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki(I) sayl cetvelin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna ait blmnde yer alan Ba Mfettii unvanl kadrolar

  Bamfettii olarak deitirilmitir.

  MADDE 34 Ekli (I), (II) ve (III) sayl listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayl Kanun HkmndeKararnamenin eki (I) sayl cetvelin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna ait blmne eklenmi, ekli (IV) sayl listede

  yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin alma ve Sosyal Gvenlik

  Bakanlna ait blmnden karlmtr.(1)__________________

  (1) Bu maddede yer alan kadrolar iin 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayl resmi Gazeteye baknz.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  19/23

  11665

  MADDE 3514/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile ilgili olup yerine ilenmitir.MADDE 36 9/1/1985 tarihli ve 3146 saylalma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri

  Hakknda Kanunla ilgili olup yerine ilenmitir.

  Yrrlkten kaldrlan hkmlerMADDE 374857 sayl Kanunun aadaki hkmleri yrrlkten kaldrlmtr:a) 2 nci maddesinin drdnc fkras.

  b) 63 nc maddesinin drdnc fkras.

  c) 69 uncu maddesinin drdnc, beinci ve altnc fkralar.

  ) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geici 2 nci maddeler.

  4857 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinde yer alan sal ve gvenlii hkmleri

  sakl kalmakzere ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 85 inci madde kapsamndaki iyerlerinde ise

  altrlan her ii iin bin Yeni Trk Liras, ifadesi metinden kartlmtr.

  AtflarGEC MADDE 1(1) Dier mevzuatta i sal ve gvenlii ile ilgili olarak 4857 sayl Kanuna yaplan atflar

  bu Kanuna yaplm saylr.

  Mevcut ynetmeliklerGEC MADDE 2(1) 4857 sayl Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine g reyrrle konulan ynetmeliklerin bu Kanuna aykr olmayan hkmleri, bu Kanunda ngrlen ynetmelikler yrrle

  girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.

  Salk raporlarGEC MADDE 3 (1) alanlar iin, 4857 sayl Kanun ve dier mevzuat gerei daha nce alnm bulunan

  periyodik salk raporlar sresi bitinceye kadar geerlidir.

  gvenlii uzman grevlendirme ykmllGEC MADDE 4 (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen ok tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde (A)

  snf belgeye sahip i gvenlii uzman grevlendirme ykmll, bu iyerlerinde Kanunun yrrle girdii tarihten

  itibaren drt yl sreyle (B) snf belgeye sahip i gvenlii uzman grevlendirilmesi; tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde

  ise (B) snf belgeye sahip i gvenlii uzman grevlendirme ykmll, bu iyerlerinde Kanunun yrrle girdii

  tarihten itibaren yl sreyle (C) snf belgeye sahip i gvenlii uzman grevlendirilmesi kaydyla yerine getirilmi

  saylr.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  20/23

  11666

  Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanlarGEC MADDE 5 (1) Bu Kanunun yaym tarihinden nce Bakanlka verilen iyeri hekimlii, i gvenlii

  uzmanl ve iyeri hemiresi sertifikas veya belgesi ile Trk Tabipleri Birlii tarafndan verilen iyeri hekimlii sertifikas

  sahiplerinden belgeleri geersiz saylanlar, mevcut belge veya sertifikalarn bu Kanunun yaymndan itibaren bir yl iindeBakanlka dzenlenecek belge ile deitirmeleri artyla bu Kanunla verilen btn hak ve yetkileri kullanabilirler. Ayn

  tarihten nce eitim kurumlarnca verilen iyeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitimlerini tamamlayanlardan eitimleri

  geersiz saylanlar ilgili mevzuata gre snava girmeye hak kazanrlar. Hak sahipliinin tespitinde Bakanlk kaytlar esas

  alnr.

  (2) Bu Kanunun yaym tarihinden nce haklarnda kesinlemi yarg karar bulunmayan eitim kurumu ve ortak

  salk ve gvenlik birimlerine uygulanan ihtar puanlar, kaytlarda yer alan haliyle yeni yaplacak dzenlemeye aktarlr.

  yeri hekimlii yapan kurum tabiplerine yaplan cret demeleriGEC MADDE 6 (1) Kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelerde gerekletirilmi olan iyeri hekimlii

  creti demeleri nedeniyle kamu grevlileri hakknda idari veya mali yarglama ve takibat yaplamaz, balatlanlar ilemden

  kaldrlr, bu demeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemez.

  GEC MADDE 7 (1) Bu Kanunun yaym tarihinde Ba Mfettii kadrolarnda bulunanlar, hibir ileme

  gerek kalmakszn Bamfettii kadrolarna atanm saylr.GEC MADDE 8 (1) Bu Kanunun yaymland tarihte Sal ve Gvenlii Merkez Mdrlnde iSal ve Gvenlii Enstit Mdr ile i Sal ve Gvenlii Enstit Mdr Yardmcs unvanl kadrolarda

  bulunanlarn grevleri, bu Kanunun yaymland tarihte sona erer ve bunlar en ge bir ay iinde derece ve kademelerine

  uygun dier kadrolara atanr. Bunlar, yeni bir kadroya atanncaya kadar, eski kadrolarna ait aylk, ek gsterge ve her trl

  zam ve tazminatlar ile dier mali haklarn almaya devam eder. Sz konusu personelin atandklar tarih itibaryla eski

  kadrolarna ilikin olarak en son ayda aldklar aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar, ekdeme ve benzeri adlarla

  yaplan her trldemelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti ve ek ders creti hari) toplam

  net tutarnn (bu tutar sabit bir deer olarak esas alnr); yeni atandklar kadrolara ilikin olarak yaplan aylk, ek gsterge,

  her trl zam ve tazminatlar, ek deme ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili

  almaya bal fazla mesai creti ve ek ders creti hari) toplam net tutarndan fazla olmas hlinde aradaki fark tutar,

  herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmakszn fark kapanncaya kadar ayrca tazminat olarakdenir. Atandklar kadro

  unvanlarnda istee bal olarak herhangi bir deiiklik olanlarla kendi istekleriyle baka kurumlara atananlara fark tazminat

  denmesine son verilir.

  (2) Bu Kanuna ekli listelerde ihdas edilen kadrolardan bo bulunan 20 Sal ve Gvenlii Uzman, 100 Sal

  ve Gvenlii Uzman Yardmcs, 40 Memur, 40 Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni ve 10 Mhendis kadrosuna, 21/12/2011

  tarihli ve 6260 sayl 2012 yl Merkezi Ynetim Bte Kanundaki snrlamalara tabi olmadan 2012 yl iinde atama

  yaplabilir.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  21/23

  11667

  YrrlkMADDE 38(1) Bu Kanunun;a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri;

  1) Kamu kurumlar ile 50den az alan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iyerleri iin yaym tarihinden itibareniki yl sonra,

  2) 50den az alan olan tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerleri iin yaym tarihinden itibaren bir yl

  sonra,

  3) Dier iyerleri iin yaym tarihinden itibaren alt ay sonra,

  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geici 4, geici 5, geici 6, geici 7 ve geici 8 inci maddeleri yaym

  tarihinde,

  c) Dier maddeleri yaym tarihinden itibaren alt ay sonra,

  yrrle girer.

  YrtmeMADDE 39(1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  22/23

  11668

 • 7/31/2019 Sal ve Gvenlii

  23/23