شماره‌٦٢٤ روزنامه‌ "کوردستان" منتشر گردید

Download شماره‌٦٢٤ روزنامه‌

Post on 10-Mar-2016

233 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

شماره‌٦٢٤ روزنامه‌ "کوردستان" منتشر گردید

TRANSCRIPT

 • narI - natsidruK fo ytraP citarcomeD nagrO laiciffO ehT

  8002 peS 5 394 :oN

  NATSIDRUK4102 unaj 02 426 :ON

  091875805746900

  moc.liamg@29pdk.talikhsaT

  moc.drukunatsidruk.wwwmoc.drukunatsidruk@ofni gro.drukunatsidruk@ofni

  73111 zHM 31 6:dribtoH vt.hcdruk.www 4/3 : cEF - 00572 :RS-latnezeroh :noitaziralop

  narI-ytraP citarcomeD natsidruK fo nagrO ehT

  31 .

  8 21

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  !

  . 0141 . : 12

  .

  .

  . . . ... . 39 . 2\71 4\71 . 11 122 4\33 . 03 ...

  . .

  !

  . ...

  ( )

  .* .

  . 4 .

  03 . .

  .

  . .

  :

  .

  .

  .

  .

 • : 426

  02 410203 2931

  7

  :

  . .

  . . . . 3291 9191 .

  . 5291 . .

  . 1391 . . . ( )

  .

  ! 6491 . . 41

  . 11 0791 . .

  . 4002 . . .

  .

  4002

  . . .

  .

  . : .

  . .

  . .

  . : (3291-

  9191) (6491)

  . .

  ( )

  . . .

  .

  ( )

  . ( )

  . . . . . . . ....

  !

  :

 • 03 2931 : 426

  6

  02 4102

  : :

  . .

  .

  . . . . . ( ) ). ( ) ...

  . .

  . . . . . . . .

  . .

  . . . .

  !******

  :

  .

  .

  .

  .

  :-

  .-

  .-

  .-

  .

  :

  :

  : . . . . . . . 7191 .

  .

  :

  .: . . .

  : .

  ( )

  .

  . . . . .

  7

 • : 426

  02 410203 2931

  5

  :

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . . .

  . .

  . .

  . . .

  .

  .

  .

  . . . .

  . .

  .

  . .