تذکر: در متغیر های تصادفی پیوسته همواره داریم p(x=a)=0 ...

Download تذکر: در متغیر های تصادفی پیوسته همواره داریم   P(X=a)=0  احتمال در یک نقطه صفر است

Post on 05-Jan-2016

39 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

متغییر تصادفی پیوسته: هرگاه متغییر تصادفی x پیوسته باشد تابع توزیع احتمال را تابع چگالی احتمال می نامیم. تذکر: در متغیر های تصادفی پیوسته همواره داریم P(X=a)=0 احتمال در یک نقطه صفر است . p ( a≤x≤b )=p(a< x≤b ) =p(a

TRANSCRIPT

: x .

: x .: P(X=a)=0 .

p (axb)=p(a

Recommended

View more >