zmeny a plnky č.2 ÚzemnÝ plÁn obce ?-časť_zad2-Úpn-obce...ing. arch. agnesa hoppanová...

Download ZMENY A PLNKY č.2 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ?-časť_ZaD2-ÚPN-Obce...Ing. arch. Agnesa Hoppanová odborne

Post on 30-May-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BOSKOBOSKOBOSKOBOSKOVVVV s.r.o.s.r.o.s.r.o.s.r.o. HUMENN, MYSLINA 15, www.boskov.sk

ZMENY A DOPLNKY .2

ZEMN PLN OBCE VINNE

Vybran lokality

TEXTOV AS

Nvrh

Nzov PD: ZEMN PLN OBCE VINN, ZaD .2

Schvaujci orgn: Obecn zastupitestvo obce Vinn

slo uznesenia: .......... dtum schvlenia: ............. slo VZN: ............ zo da ............ innos: .............. ................................................. Ing. Marin Make, Starosta obce peiatka

spracovate PN-O

2016

Zmeny a doplnky .2 PN Obce Vinn .............................................................................Strana 2 z 55 Textov as

BOSKOV s.r.o. 12 / 2016

1. ZKLADN DAJE

NZOV ELABORTU: ZEMN PLN OBCE VINNE

ZMENY A DOPLNKY .2 (alej len ZaD.2) OBSTARVTE: OBEC VINN V ZASTPEN Ing. Marin Make, starosta obce SPRACOVATE: BOSKOV s.r.o., Myslina 15, Humenn RIEITE PN-O: Ing. arch. Marianna BOKOV

POVEREN OBSTARVATE: Ing. arch. Agnesa Hoppanov

odborne spsobila osoba pre obstarvanie PD poda 2a stavebnho zkona.

Zmeny a doplnky .2 PN Obce Vinn .............................................................................Strana 3 z 55 Textov as

BOSKOV s.r.o. 12 / 2016

OBSAH :

1. ZKLADN DAJE ....................................................................................... 2

2. ZKLADN DAJE O ZADAN A PRIEBEHU VYPRACOVANIA ZMIEN A DOPLNKOV .2 (ALEJ LEN ZAD .2) .................................................... 5

2.1 Hlavn cie spracovania ZaD .2 PN-O ..................................................................................... 5 2.1.1 Forma a metodika vypracovania zmien a doplnkov .02 PN Obce ................................ 7

2.2 Vyhodnotenie doterajch zemnoplnovacch dokumentcii ................................................. 7 2.3 daje o slade rieenia so zadanm .......................................................................................... 7

3. RIEENIE ZEMNHO PLNU OBCE ZAD .02 ..................................... 8 3.1 Vymedzenie rieenho zemia ................................................................................................ 8 3.2 Vzby vyplvajce z PN VC Koick kraj ............................................................................... 9 3.3 Vzby vyplvajce zo strategickch dokumentov - zemn pln obce Vinn ........................ 11

4. ZKLADN ROZVOJOV PREDPOKLADY OBCE .................................... 16 4.1 Obyvatestvo ........................................................................................................................... 16 4.2 Domov a bytov fond ............................................................................................................ 19 4.3 Obianska vybavenos ............................................................................................................. 21 4.4 Doprava a verejn technick infratruktra ............................................................................ 21 4.5 Ponohospodrstvo, lesn hospodrstvo, vinohradnctvo, skladov hospodrstvo, vroba

a stavebnctvo ......................................................................................................................... 22 4.5.1 Ponohospodrstvo ........................................................................................................ 22 4.5.2 Lesn hospodrstvo ....................................................................................................... 22 4.5.3 Vinohradnctvo............................................................................................................... 23 4.5.4 Vroba ............................................................................................................................ 23 4.5.5 Skladov hospodrstvo .................................................................................................. 23 4.5.6 Stavebnctvo .................................................................................................................. 23

4.6 Cestovn ruch, rekrecia a kpenctvo ................................................................................... 23 4.7 Kultrne, historick a prrodn dedistvo ............................................................................... 24

5. RIEENIE ZUJMOVHO ZEMIA A IRIE VZAHY ............................. 25

6. NVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVHO USPORIADANIA ......................................................................................... 26

7. NVRH FUNKNHO VYUITIA ZEMIA ................................................. 26

8. VYMEDZENIE ZASTAVANHO ZEMIA OBCE ........................................ 30

9. VYMEDZENIE OCHRANNCH PSIEM OBCE A CHRNENCH ZEM 30 9.1.1 Ochrann psma ............................................................................................................ 30 9.1.2 Chrnen zemia ........................................................................................................... 31

10. NVRH RIEENIA ZUJMOV OBRANY TTU A POIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODAMI ................................................................. 31

10.1 Nvrh z hadiska obrany ttu ............................................................................................ 31 10.2 Nvrh rieenia civilnej ochrany obyvatestva ..................................................................... 31 10.3 Nvrh z hadiska poiarnej ochrany .................................................................................... 33 10.4 Nvrh z hadiska ochrany pred povodami ........................................................................ 33

11. OCHRANA PRRODY ................................................................................. 34

12. DOPRAVA A DOPRAVN ZARIADENIA .................................................... 35 12.1 irie dopravn nvznosti ................................................................................................. 35 12.2 eleznin doprava ............................................................................................................. 35

Zmeny a doplnky .2 PN Obce Vinn .............................................................................Strana 4 z 55 Textov as

BOSKOV s.r.o. 12 / 2016

12.3 Leteck doprava.................................................................................................................. 35 12.4 Cestn doprava ................................................................................................................... 36 12.5 Sluby pre motoristov ......................................................................................................... 37 12.6 Hromadn doprava ............................................................................................................. 37 12.7 Parkovacie, odstavn plochy a priestranstva ..................................................................... 37 12.8 Koncepcia hlavnch pech systmov a cyklistickch trs .................................................. 37 12.9 Negatvny inok dopravy z hadiska hluku ........................................................................ 38

13. VODN HOSPODRSTVO ....................................................................... 39 13.1 Odtokov pomery ............................................................................................................... 39 13.2 Zsobovanie pitnou vodou ................................................................................................. 39 13.3 Odkanalizovanie a istenie odpadovch vd ...................................................................... 41

14. ZSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU ........................................... 42 14.1 Energetick zariadenia ........................................................................................................ 42 14.2 Zsobovanie elektrickou energiou ...................................................................................... 42 14.3 Vonkajie osvetlenie ........................................................................................................... 47 14.4 Obecn rozhlas ................................................................................................................... 48

14.4.1 Ochrann psma ............................................................................................................ 48

15. SPOJE A TELEKOMUNIKAN ZARIADENIA. .......................................... 49 15.1 Telekomunikcie a rdiokomunikcie ................................................................................ 49 15.2 Diakov kble .................................................................................................................... 49

16. ZSOBOVANIE PLYNOM, TEPLOM ......................................................... 49 16.1 Zsobovanie zemnm plynom ............................................................................................ 49

17. IVOTN PROSTREDIE ............................................................................ 50 17.1 Odpadov hospodrstvo .................................................................................................... 50 17.2 Zele ...................................................................