Dejiny obce Liskova

Download Dejiny obce Liskova

Post on 31-Mar-2016

270 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dejiny obce Liskova

TRANSCRIPT

 • D E J I N Y obce Liskov 1252-1945

  Mgr. Peter Vtek

 • Liskov dejiny

  O b s a h

  vod..................................................................................................................................3

  Vvoj nzvu obce a potu obyvatestva........................................................................ 4

  Najstarie dejiny okolia obce......................................................................................... 5

  Najstarie dejiny Liskovej........................................................................................... 9Cirkevn dejiny obce do vihrovskej bitky.................................................................. 17Protestantsk kazatelia v Liskovej v obdob reformcie.................................................... 21

  Rmsko-katolcki farri v Liskovej.................................................................................... 25

  Erb obce........................................................................................................................... 26

  Samosprva obce............................................................................................................. 27

  Richtri, starostovia, vldny komisr, predsedovia MNV................................................ 30

  Notri Obecnho notrskeho radu v Liskovej.................................................................33

  Dejiny kl v obci............................................................................................................ 33

  Uitelia protestantskej koly v Liskovej........................................................................... 33

  Uitelia-sprvcovia rmsko-katolckej koly v Liskovej, I. , II., III., IV. V., VI. trieda.... 39

  Uitelia evanjelickej koly................................................................................................ 43

  Uitelia koly v Liskovej po roku 1945............................................................................ 43

  Uiteky ttnej materskej koly.......................................................................................44

  Cirkevn dejiny v 18. a 19. storo (PhDr.S.Chur).................................................... 44

  Evanjelick kazi matkocirkvi v Nemeckej (Partiznskej) upi.....................................50

  Terezinska urbrska regulcia v Liskovej (PhDr.S.Chur)..................................... 50

  Dejiny obce v 18. a 19. storo........................................................................................ 55

  Sedliacke rodiny, ktor opustili Liskov v roku 1847.......................................................60

  Zaiatok 20. storoia a 1. svetov vojna........................................................................ 63

  Padl v 1. svetovej vojne z Liskovej..................................................................................65

  Liskov medzi dvoma vojnami.......................................................................................65

  Druh svetov vojna a SNP............................................................................................ 78

  Padl z obce a v okol obce v rokoch 1938-1945...............................................................84

  Zavraden v blzkosti obce 2. februrra 1945..................................................................85

  Pouit literatra............................................................................................................ 85

  Pramene........................................................................................................................... 87

  vod______________________________________________________________________________________ 2

 • Liskov dejiny

  Obec Liskov le v nadmorskej vke 489 metrov nad morom v zpadnej asti

  Liptovskej kotliny na pravom brehu Vhu. Le vchodne od Ruomberka a je od mesta

  vzdialen 4 km.

  Jun as chotra obce tvoria treohorn pieskovcovo-lovit vrstvy, z ktorch sa vypna

  ostrov krasovch druhohornch vpencov. Severn as chotra le v Choskch vrchoch a v

  nich polohch ju tvoria slienit horniny a z nich najm vpence a dolomity. Sasou

  vrchov s vrchy Mnch, Rovienec, Mal Cho a Vek Cho. Zo strany Turka sa nachdza

  vrch tl. V chotri sa vyskytuj prevane nivn a hlinit lesn pdy. V lesnom poraste

  prevlda smrek, borovica a jeda. Vzcne s tis a limba. Okolie je bohat na vskyt rznych

  druhov rastln a zvierat. (Posledn ondatra bola zastrelen pri Liskovej v roku 1933 uiteom

  olcom.)

  Katastrlne zemie obce Liskov je rozsiahle. Hrani s katastrlnymi zemiami obc

  Ivachnov, Liptovsk Sliae, Liptovsk tiavnica, tiavnika, Martinek a Turk. Cel

  zemie je rozdelen chotrne asti, ktor s charakteristick najm bohatosou nzvov

  vznamnch pre tdium dejn tejto lokality. Tieto lokality tvoria tri vie zemn celky : za

  Vhom, vye Dediny a pod Horou. V lokalite za Vhom s lokality pomenovan nasledovne :

  Chmelienec, Vynie Hrdky, Horekoncovie, Zubrovie, Zahornie, Brezovskie, Brovsk,

  Lehoty a pod Hj. V lokalite vye dediny s : Ktne, Chrabnka, za Majer, panie,

  Charaguovie, erence, Kontrov, Hlne, Strieborn, Jablonskie, Podolazenskie,

  Hruenie, Zhumnia, Plac, Chabdzinskie, Krhovie, Podhora, Dranie, za Mohylku, Krivie,

  medzi ervenie, elo a Jamy. Nie Dediny s lokality Niovsia a Sihote. Z hadiska tdia

  dejn obce s pozoruhodn najm nzvy Vynie Hrdky, za Majer, Kontrov, Strieborn a za

  Mohylku, ktor poukazuj najm na dvne osdlenie okolia obce, abu striebra v jej blzkosti

  a v prpade nzvu Komtrov iastone podporuj legendu o psoben templrov v tomto

  kraji.

  Zaujmav s aj pomenovania ast lesa v okol Liskovej : medzi Vrta, medzi

  Hrdky, Zbre, pod Kopu, Lovisko, Turianka, Sputiak, Oplenina, Kotlisko, Jamnk,

  Podhora, Konislav, Kamen a Bukovinka. Z tchto s zaujmav najm lokality Hrdky,

  Turianka a Konislav, ktor dosveduj osdlenie okolia Liskovej u keltskm obyvatestvom.

  V okol obce sa vyskytuj aj viacer studniky, i pramene. Niektor z nich maj

  stroia svoje men ako naprklad Vlovy pod Choom, Illehzyho studa, Skovinsk,

  prame Pod horou, abiare a in.

  __________________Kolektv: Vlastivedn slovnk obc na Slovensku 2, s. 184-185OKA Liptovsk Mikul, MNV v Liskovej, Kronika obce 1934-1939, s.5-17

  ______________________________________________________________________________________ 3

 • Liskov dejiny

  Vvoj nzvu obce a potu obyvtestva

  1252 villa Lisk1270 villa Lyzk1391-1397 Lizkfalu, Liskafalva1551 Lyzkowa, Lyzkafalwa1560-1600 Lyzkfalua, Lyskafalwa1770-1786 Liszkova, Liskowa

  1786-1808 Liszkowa1808-1863 Liszkova, Liszkofalva,

  Liskow1863-1882 Liskfalva1888-1913 Liskfalu1920- Liskov

  Rok Poet obyvateov Poet

  domov1540 200 ?1551 ? 551580 ? 581600 ? 511625 ? 921784 931 1091806 1162 ?1828 1423 1871863 1475 ?1869 1552 ?1880 1544 1431890 1630 2631900 1669 2831910 1543 3001921 1523 3041930 1764 3191950 1974 3991961 2280 4901970 2326 571

  __________________________

  Retrospektivn lexikon obc SSR 1850-1970, Praha 1978, s.990-991Majtn, M.: Nzvy obc Slovenskej republiky (vvin v r.1773-1997), Veda, Bratislava 1998Ulin, F. Dejiny osdlenia Liptova do konca 16. storoia, 2. as, In. Lipotv 8, Vydavatestvo Osveta, Martin 1985, s. 171-173Kolektv: Vlastivedn slovnk obc na Slovensku 2, Veda, Bratislava 1977, s.184

  ______________________________________________________________________________________ 4

 • Liskov dejiny

  Najstarie dejiny okolia obce

  Vskyt ivonych druhov v okol obce v dobch asi pred 50 milinmi rokov

  dokumentuj nlezy z lokality Mohylky. Nachdza sa pod prevdzkovou budovou bvalej

  norej farmy pri ceste na Cmov a m vmeru 0,592 ha. Predstavuje najvznamnejiu

  lokalitu v Liptovskej kotline z hadiska hojnosti vskytu paloenotologickch nlezov a to

  zva numulitov, rznych lastrnikov, koralov a vpnitch rias. O vzcnosti a bohatosti

  nleziska sa presvedili aj nvtevnci 18. eurpskeho mikropalenotologickho kongresu

  v roku 1983, ktor zabezpeoval Geologick stav Dionza tra pre astnkov z dvanstich

  ttov sveta. Lokalita bola v roku 1988 vyhlsen za prrodn rezervciu s piatym stupom

  zemnej ochrany prrody a krajiny. (Vnos Ministerstva kultry SSR slo 1116/1988-32

  z 30. jna 1988)

  Od 19. storoia sa Liskov stala znmou najm skmanm Liskovskej jaskyne. Dnes

  sa vchod do Liskovskej jaskyne nachdza na vchodnom okraji Mncha asi pol kilometra

  severozpadne od obce. O existencii jaskyne pri Liskovej sa vak zmienil vo svojom diele o

  Uhorsku zmienil u aj Matej Bel v roku 1736.

  V 70-tych rokoch 19. storoia ruombersk mean Karol Krmry preskmal jaskyu, aj

  ke len zo zvedavosti. Njden kosti vinou vysypal do Vhu. Vtedaj liptovsk upan a

  vek zujemca o dejiny Liptova Bla Majlth si na prieskum jaskyne najal chlapov a

  financoval vskum jaskyne. Tento prv dslednej vskum bol vak neodborn a bez

  sledovania asovch vrstiev o