wykład1: zajęcia organizacyjne. przedsiębiorczość jako ...¼_-2015_… · zakres wykŁadu nr...

of 44 /44
Wykład1: Zajęcia organizacyjne. Przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarczego i postępu naukowo- technicznego Prowadzący zajęcia: dr inż. Edyta Ropuszyńska – Surma Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, rok akademicki: 2014/15; sem. letni E-mail: [email protected]

Author: others

Post on 19-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Wykład1:

  Zajęcia organizacyjne.

  Przedsiębiorczość jako siła napędowa

  rozwoju gospodarczego i postępu naukowo-

  technicznego

  Prowadzący zajęcia: dr inż. Edyta Ropuszyńska – Surma

  Politechnika Wrocławska

  Wydział Informatyki i Zarządzania

  Wrocław, rok akademicki: 2014/15; sem. letni

  E-mail: [email protected]

 • Informacje podstawowe

  1. Miejsce konsultacji: B-4, p. 523

  2. Terminy konsultacji:

  – Na stronie internetowej

  3. Telefon: 71 320 21 78

  4. Strona internetowa: www.ioz.pwr.wroc.pl

  Szukaj linku do Edyta Ropuszyńska-Surma

 • Cele przedmiotu: Prawo i ekonomia

  dla inżynierów

  C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi

  i prawami oraz zakresem polityki gospodarczej

  C2Zapoznanie studentów z formami organizacyjno-prawnymi

  prowadzenia działalności gospodarczej.

  C3 Zapoznanie studentów z postawami mechanizmami i efektami

  regulacji prawnych i ekonomicznych na wybranych rynkach.

 • Przedmiotowe efekty kształcenia

  Przedmiot: Prawo i ekonomia dla inżynierów

  Z zakresu wiedzy:

  PEK_W01 Zna podstawowe pojęcia ekonomiczne i zależności

  przyczynowo skutkowe występujące na rynkach i w gospodarce.

  PEK_W02 Zna formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności

  gospodarczej.

  PEK_W03 Zna efekty wybranych regulacji prawnych i gospodarczych.

  Z zakresu umiejętności:

  PEK_U01 Identyfikuje i poprawnie interpretuje wybrane zależności

  przyczynowo-skutkowe występujące w gospodarce i przedsiębiorstwie.

  PEK_U02 Potrafi zaproponować formę organizacyjno-prawą dla danej

  działalności gospodarczej.

 • Przedmiotowe efekty kształcenia

  Przedmiot: Prawo i ekonomia dla inżynierów

  Z zakresu kompetencji społecznych:

  PEK_K01 Potrafi argumentować swoje poglądy używając poznane

  pojęcia prawne i ekonomiczne.

 • Wymagania dotyczące zaliczenia kursu

  P=0,2*F1+0,8*F2

  F1 – udział w dyskusji; case study – na bieżąco (w czasie wykładu,

  konsultacji)

  F2 – Kolokwium zaliczeniowe

 • Literatura podstawowa:

  Literatura podstawowa:

  1. Dereń A.M., Spółki handlowe w obrocie gospodarczym, Oficyna

  Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2009.

  2. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, S.

  Marciniak (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

  3. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa 2012

 • Literatura uzupełniająca:

  1. Najgorsze strategie i praktyki zarządzania. Historia upadków

  przedsiębiorstw, praca zbior. pod red. Pindelskiego M., Oficyna

  Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszwie, Warszawa

  2008.

  2. Podstawy ekonomii, pod red. Milewskiego R., Wydawnictwo

  Naukowe PWN, Warszawa 2004.

  3. Polskie prawo handlowe, Ciszewski J. (red.), Wydawnictwo

  LexisNexis, Warszawa 2011.

  4. Samuelson F. W., Marks S., Ekonomia menedżerska, PWE,

  Warszawa 1998.

  5. Zamojski Ł., Kodeks spółek handlowych ze schematami,

  Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

 • ZAKRES WYKŁADU

  Nr

  temat

  u

  TEMAT L.

  godzin. DATA

  Wy1 Podstawowe pojęcia i prawa mikroekonomiczne.

  3 Pt TN: 27.02; 6.03

  Wy2 Podstawowe pojęcia i zależności w gospodarce w skali

  makroekonomicznej. 4 Pt TN: 13.03; 27.03

  Wy3

  Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej i

  procedura zakładania działalności gospodarczej 2 Pt TN: 10.04

  Wy4

  Mechanizmy regulacji rynków (głównie o strukturze monopolistycznej

  i oligopolistycznej), efekty interwencji państwa w mechanizm

  rynkowy, najważniejsze efekty polityki makroekonomicznej i jej skutki

  dla przedsiębiorstw. Regulacje na rynku pracy – wybrane aspekty.

  4 Pt TN: 24.04; 8.05

  Wy5 Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej, w tym

  wymagania środowiskowe, koncesje i zezwolenia. 2 Pt TN: 8.05

  Wy6

  Kolokwium zaliczeniowe – podział na dwie grupy

  Grupa I – o godz. 17.05

  Grupa II – o godz. 18.00

  2 Pt TN: 22.05

 • Podstawowe pojęcia i prawa

  mikroekonomiczne

 • PLAN WYKŁADU – rozwiniecie pkt. 1

  1. Kluczowe pojęcia ekonomiczne:

  1.1. Definicje ekonomii,

  1.2. Gospodarowanie,

  1.3. Potrzeba – klasyfikacja potrzeb,

  1.4. Dobro – klasyfikacja dóbr,

  1.5. Efekty zewnętrzne (pozytywne, negatywne).

  1.6. Zasoby:

  1.6.1. Zasoby a strumienie,

  1.6.2. Klasyfikacja zasobów

  2. Proces gospodarowania a problem decyzji w ekonomii

  3. Popyt, podaż, mechanizm rynkowy, cena

 • Współczesne definicje ekonomii

  Ekonomia (Rekowski) - nauka badająca, w jaki sposób ludzie (pojedynczo lub w zorganizowanych zespołach) wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych.

  Ekonomia (Begg) – nauka badająca, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać.

  Ekonomia (Milewski) – nauka o procesach gospodarczych, tzn. procesach produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania potrzeb ludzkich.

  Ekonomia jest nauką, która odnosi się przede wszystkim do sposobów tworzenia bogactwa, dochodu, poprawy standardu życia, produkcji i dystrybucji dóbr i usług – wszystkiego, co ma na celu poprawę naszego życiowego losu (Skousen: Economic Logic, 2000; za Kwaśnicki, 2001).

 • Podział ekonomii

  Mikroekonomia a makroekonomia

  Kryterium

  porównawcze

  Mikroekonomia Makroekonomia

  Przedmiot badań

  Przedsiębiorca (teoria

  podaży),

  konsument (teoria wyboru

  konsumenta),

  rynek (np. motoryzacyjny)

  Gospodarka w skali

  świata, kraju, regionu.

  Słowa kluczowe

  Popyt,

  podaż,

  cena,

  rynek

  Popyt zagregowany,

  dochód narodowy, PKB

  (produkt krajowy

  brutto), wskaźnik

  inflacji, stopa

  bezrobocia.

 • Ekonomia pozytywna

  a ekonomia normatywna

  Ekonomia pozytywna to część wiedzy ekonomicznej nie zawierająca sądów wartościujących.

  Ekonomia normatywna zawiera sądy wartościujące, formułuje zalecenia dotyczące gospodarowania.

  Podział na ekonomię pozytywną i normatywną (tj. ekonomię „naukową” a zorientowaną praktycznie ma ponad 170 lat.

  Ekonomia pozytywna zajmuje się faktami a normatywna – wartościami.

 • Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna

  Gilotyna Hume’a

  pary równoważnych antonimów

  Pozytywne Normatywne

  Jest Powinno

  Fakty Wartości

  Obiektywne Subiektywne

  Opisowe Zalecające

  Nauka Sztuka

  Prawdziwe/fałszywe Dobre/złe

 • Gospodarowanie

  • działanie celowe,

  • produkcja dóbr i ich podział miedzy ludzi,

  • dokonywanie wyborów ekonomicznych –

  decydowanie na co przeznaczyć

  stosunkowo rzadkie zasoby.

 • Biosystem Psychosystem

  Socjosystem

 • Potrzeba

  uczucie braku z chęcią jego zaspokojenia

  Cechy potrzeb:

  1. Obiektywizm,

  2. Subiektywizm i indywidualizm,

  3. Konkurencyjność

  4. Substytucyjność

  5. Nieograniczoność co do liczby

  6. Ograniczoność co do pojemności

  7. Odnawialność

  8. Społeczny charakter (miejsce w

  strukturze społęcznej)

  9. Komplementarność,

  10. Historycznie zmienny charakter

 • Podział zasobów

  Zasoby

  Naturalne Ludzkie Kapitałowe

  Finansowy Rzeczowy Wyczerpywa

  lne Niewyczerpywal

  ne

  Odnawialne

  Nieodnawial

  ne

  Organizacja Technologia Wiedza

  Środki pracy

  Przedmioty

  pracy Czas

  G. Feudalna (agralna) Industrialna i postindustrialna GOW („trzecia fala”)

 • Teorie zasobów

  1. Statyczna (malthuzjanizm)- prawo T.

  Malthusa -1798 r. Prawo ludności

  2. Dynamiczna (amalteiści) – optymizm

  technologiczny

 • Dobro

  • to wszystko to, co zaspokaja potrzeby:

  rzecz, usługa, prawo.

  • gospodarując, ludzie i całe społeczeństwa

  zużywają zasoby (inaczej: czynniki

  produkcji), czyli dobra niezbędne do

  wytwarzania innych dóbr (dóbr

  ekonomicznych).

 • Efekty zewnętrzne

  Efekty zewnętrzne (negatywne, pozytywne)

  – to efekty towarzyszące produkcji lub

  konsumpcji dóbr, które oddziałują na

  podmioty niezaangażowane i/lub

  niezainteresowane konsumpcją/produkcją

  tych dóbr

 • PLAN WYKŁADU –rozwinięcie pkt. 2

  1. Kluczowe pojęcia ekonomiczne

  2. Proces gospodarowania a problem decyzji w ekonomii

  2.1. Racjonalność, pojęcie, rodzaje i założenia racjonalności działania:

  2.1.1. Racjonalność rzeczywista,

  2.1.2. Racjonalność proceduralna.

  2.2. Pojęcie krótkiego i długiego okresu

  2.3. Produkt całkowity a produkt krańcowy (marginalny)

  2.4. Prawo malejącego produktu krańcowego (marginalnego)

  2.5. Krzywa możliwości produkcyjnych:

  2.6. Koszt alternatywny, prawo rosnącego kosztu alternatywnego,

  3. Popyt, podaż, mechanizm rynkowy, cena

 • Postulaty racjonalności decyzji

  1. Posiadanie pełnej wiedzy, niezbędnej do podjęcia decyzji.

  2. Umiejętność porównania i uporządkowania w sposób konsekwentny

  (zgodny z zasadami logiki) wszystkich możliwości.

  3. Kierowanie się przy dokonywaniu decyzji dążeniem do realizacji funkcji

  celu, jaką jest maksymalizacja efektów.

 • Racjonalność

  1. Racjonalność rzeczywista

  2. Racjonalność proceduralna

 • Produkt całkowity a produkt

  krańcowy - założenia

  1. Krótki okres – przynajmniej jeden czynnik

  produkcji jest stały

  2. Zmienne czynniki produkcji nie różnią się

  jakościowo od tych już stosowanych

 • Produkt całkowity

  a produkt krańcowy

 • Prawo malejącego produktu

  (krańcowego)

  Inna nazwa: prawo malejących przychodów

  Zmniejszenie się produktu marginalnego

  w wyniku powiększenia nakładu jednego

  z czynnika produkcji przy stałej ilości

  innych czynników i niezmienionej

  technice produkcji

 • Krzywa możliwości produkcyjnych

  (KMP)

  Nazwy:

  1. Krzywa możliwości produkcyjnych

  2. Granica możliwości produkcyjnych

  3. Krzywa transformacji

  4. Granica indywidualnych możliwości

  produkcyjnych

  5. Społeczna granica możliwości

  produkcyjnych (dla wyborów społecznych)

 • Przykład

  Dane do KMP

  Gdzie:

  MP - Produkt krańcowy (Marginal Product)

  L – liczba zatrudnionych (Labour)

 • KMP a koszt alternatywny

  ilustracja graficzna

 • KMP a koszt alternatywny

  wyliczenia

 • Koszt alternatywny

  1. Efekt dokonywanych wyborów w warunkach ograniczonych zasobów

  2. Jest to najlepsza z utraconych możliwości

  3. W rzeczywistości zawsze przyjmuje wartość dodatnią (tj. występuje)

  4. Jeżeli w wyniku wyboru (podjęcia decyzji) w pełni były dostępne zasoby

  koszt alternatywny wynosiłby zero, bo nie byłoby potrzeby wyboru typu

  „coś za coś”.

 • Krańcowa stopa transformacji dobra

  Y w dobro X (MRT)

  Zasada / prawo rosnącego kosztu alternatywnego

  W celu uzyskania dodatkowych jednostek dobra X należy zrezygnować z coraz

  większej ilości dobra Y, a więc koszt alternatywny rośnie.

  Wraz ze wzrostem X wartości MRT przyjmują coraz bardziej ujemne wartości.

 • KMP – założenia i charakterystyka

 • KMP przy założeniu doskonałej

  substytucyjności czynników produkcji

 • KMP w długim okresie

 • Rodzaje dylematów wyboru

  w gospodarkach

  1. Dobra konsumpcyjne (wzrost płac) a dobra inwestycyjne

  2. Dobra militarne a dobra „społeczne”

  3. Dobra prywatne a dobra publiczne

 • Wzrost gospodarczy

  • Intensywny – w wyniku wykorzystania

  postępu techniczno-organizacyjnego

  • Ekstensywny – w wyniku zwiększenia

  dostępności zasobów, przy wykorzystaniu

  tych samych rozwiązaniach

  technicznoorganizacyjnych

 • PLAN WYKŁADU –rozwinięcie pkt. 3

  1. Kluczowe pojęcia ekonomiczne

  2. Proces gospodarowania a problem decyzji w ekonomii

  3. Popyt, podaż, mechanizm rynkowy, cena 3.1. definicja popytu, prawo popytu i czynniki od których zależy popyt,

  3.2. definicja podaży, prawo podaży i czynniki od których zależy podaż,

  3.3. cena i ilość równowagi rynkowej.

 • Dziękuję za uwagę