wijzigingen 2013 in vlarel : keuring airco's en verwarmingsaudit

of 37 /37
Recente wijzigingen in VLAREL Wijzigingen 2013 van de keuring van airco’s en de verwarmingsaudit stookinstallaties in Vlaanderen

Author: ben-breeur

Post on 11-Jul-2015

540 views

Category:

Education


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Template COFELY Services

Recente wijzigingen in VLAREL

Wijzigingen 2013 van de keuring van aircos en de verwarmingsaudit stookinstallaties in Vlaanderen1Geschiedenis : Bolkestein (1933, Nederlands politicus)In het kader van het vrij verkeer van diensten en goederen in Europa werd de dienstenrichtlijn ingevoerd in 2010. Deze richtlijn 2006/123 van 26 maart 2010 betreffende de diensten op de interne markt legt de lidstaten een aantal verplichtingen op, gericht op het wegnemen van onnodige belemmeringen voor de toegang tot en de uitoefening van diensten op hun grondgebied. Deze verplichting bracht met zich mee dat o.a. de erkenningenregelgeving i.v.m. milieu moest aangepast worden (in de 3 gewesten).

Keuring aircos en verwarmingsaudit stookinstallaties | Vlaanderen2013 | nr.Wijzigingen doorgevoerd via de VLAREL : Het besluit van 19 november 2010 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).Dit besluit integreert 19 erkenningsstelsels, zoals milieudeskundige, MER-deskundige, technicus centrale verwarming of milieucordinator. Dat houdt in dat voor het aanvragen, behandelen en toekennen van die erkenningen dezelfde spelregels gelden.Keuring aircos en verwarmingsaudit stookinstallaties | Vlaanderen2013 | nr.Wijzigingen via de VLAREL : De voorwaarden waaraan moet voldoen, worden afgeslankt tot wat strikt noodzakelijk is om de kwaliteit van de diensten te waarborgen. Zo moet de aanvrager voortaan niet meer het bewijs leveren van zijn nationaliteit, van te voldoen aan de militiewetten of van het genot van de burgerlijke en politieke rechten. Erkenningen worden voor onbepaalde termijn verleend.Keuring aircos en verwarmingsaudit stookinstallaties | Vlaanderen2013 | nr.In 2013 deel 2 van de VLAREL-wijzigingenBesluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (B.S. 23/04/2013)Ook VLAREL-bis genoemdMet dit besluit gebeurt een integratie van de bestaande erkenningen laboratoria zoals bodemsanerings-deskundigen OVAM (afval/bodem), VLM (mestdecreet) en nieuwe erkenning voor boorbedrijven in het VLAREL.Behalve waar anders vermeld in de slotbepalingen traden de bepalingen in werking op 3 mei 2013.

Keuring aircos en verwarmingsaudit stookinstallaties | Vlaanderen2013 | nr.In 2013 deel 2 van de VLAREL-wijzigingenMilieucordinator : Vlarel houdt specifiek rekening met de erkende milieucordinatoren, zij die op basis van een dossier (op basis van actieve ervaring) hun erkenning verkregen hebben. Zij dienen niet opnieuw een volledige opleiding te volgen mochten zij geschorst worden. Bovendien zal de afdeling Milieuvergunningen als controlerende overheid de erkenning van een milieucordinator of milieudeskundige niet schorsen, zolang er niet aangetoond is dat de erkende persoon gedurende twee opeenvolgende jaren de vereiste quota rond permanente vorming niet gevolgd heeft (30 uur/jaar).Keuring aircos en verwarmingsaudit stookinstallaties | Vlaanderen2013 | nr.Keuring energieprestatie aircosAl ingevoerd via het Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid van 10 februari 2011 tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioning-systemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen (van toepassing vanaf 10/4/2011 )Omzetting in Vlaanderen van de Europese Richtlijn 2002/91 energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen (EPB)Begrijp dus constructie, isolatie, verwarming en koeling, van gebouwen (= toepasssingsgebied)Keuring aircos en verwarmingsaudit stookinstallaties | Vlaanderen2013 | nr.Toepassingsgebied : definitiesDefinitie gebouw : een overdekte constructie met muren waarvoor energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen.Definitie nominaal koelvermogen : het koelvermogen, aangegeven door de fabrikant en berekend volgens de standaardvoorwaarden, zoals bepaald in EN 14511-2. EN14511 Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden met vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren voor ruimteverwarming en- koeling. Deel 2: beproevingsmethoden Definitie in 2011 : de hoeveelheid koelmiddel waarmee een koelsysteem is gevuld om te functioneren onder de voorwaarden waarvoor het is ontworpen; dat is normaliter de hoeveelheid die is ingebracht bij de eerste indienststelling.Keuring aircos en verwarmingsaudit stookinstallaties | Vlaanderen2013 | nr.Toepassingsgebied : definitiesAls het airconditioningsysteem bestaat uit een aantal individuele installaties die door middel van een centrale sturing of een buizensysteem met elkaar verbonden zijn, moeten de vermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden.Nvdr: Begrijp hier dat individuele installaties die niet verbonden zijn, maar samen n ruimte koelen, toch ook apart moeten bekeken worden. En indien