bouwkundige keuring 290302011

Download bouwkundige keuring 290302011

Post on 06-Jul-2015

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Zandvoortselaan139 2042XJZandvoort

Bouwkundigrapport:UitgebreideWoningkeuring

Inspectiegegevens Opdrachtnummer : 2011.0322 Opdrachtgever : vandenPuttenERAMakelaars,namens:verkopers Adres : Bronsteeweg45 Postcodeenplaats : 2101ABHeemstede Objectgegevens Adres : Zandvoortselaan139 Postcodeenplaats : 2042XJZandvoort Bouwjaar : 1916,volgensopgave. Woningtype : 2onder1kap Bouwwijze : Traditioneel Bijgebouwen : Berging/schuur Bewoond : Nee Gebruik : Woonbestemming100% Inhoudwoning: 450m Inhoudbijgebouwen: 45m Totaal: 495mSlechtsbedoeldvoorhetrekenmodelprijsWoningkeuring. Inspectiegegevens Woninginspecteur : P.J.E.Robbe Woningkeuringinspectiedatum : 17032011 Aanwezigtijdensdeinspectie : Opdrachtgeverwoningkeuring. Verkopendmakelaar. Weersgesteldheid : Droog,zonnig TemperatuurC

SamenvattingdirecteherstelkostenABinnenonderdelen BBuitenonderdelen CInstallaties DBijgebouw(en) Totaal

H5.150,00 23.100,00 19.100,00 0,00 47.350,00

OverzichtvanspecialistischeonderzoekenABinnenonderdelen BBuitenonderdelen CInstallaties DBijgebouw(en) punt(en) punt(en) punt(en) punt(en)

Nietbegroot.3,1313a 16 01,02,03 01

Notabene:mogelijkkostenverhogendefactorenvandetotaleherstelkosten.

3/34

asdf

OpmerkingenvoorafVerkoper(s)informatie: Bijopdrachtwoningkeuringisgeeninlichtingenformulierverkoopverstrekt. Kortesamenvattinginformatievoorafgaandeaandewoningkeuring: - Plat(hoofd)dakafwerkinginhetrecenteverledenvervangen/hersteld. - Diverselokaalhersteluitgevoerdaankozijnen. - Degehelewoningheefteenonderhoudsachterstand. Vergunninghoudendebouwwerken,verbouwingen(gedeeltelijk)nieuwbouw:WABO1oktober2010 - Overig:Kopersverantwoordelijkheid.(geenonderdelenopgegevendoorverkopendepartij) Zelfaangebrachte(ineigenbeheer)voorzieningen. - Onbekend(tenzijspecifiekaangegevendoorverkopendepartij). Opmerkingenwoninginspecteur: - Alsdewoninginspectieplaatsvindtinopdrachtvandeverkoper,ontslaatdatdekopernietvandiensonderzoeksplicht. - Dewoningheeftdiversachterstalligonderhoudenkostenwordenopgenomenalseenrenovatieobject.Bijuitvoerenvanwerkzaamheden ishetzeeraannemelijkdatdekostenhogeruitvallendoorverwijderingvandiverseafwerkingenenhetbeterinzichtelijkhebbenvande statusvandediverseonderdelen!Metnamerekeninghoudenmettekortkomingenaanvloerenendakconstructies. - Woningkeuringbetreftverkoop. - HetrapportWoningkeuringspreektzichnietuitoverenergiebesparendemaatregelen,verbeteringenophetgebiedvanisolatieenbeglazing moetenwordenuitgevoerdvolgenshetEnergiePrestatieAdviesWoningen.Meerinformatie:www.vrom.nl NietbijdeWoningkeuringbetrokken: - Tuinhuis(zen). - Opslaggebouw(en)/losseberging(en). - Tuininrichtingenwoonerfafscheidingen. - Zonweringen/of(rol)luiken(handbediendofelektrisch)enhorren. Fotowijzeralgemeneonderdelen:

4/34

Informatiec.q.toelichtingrapportWoningkeuringBouwstijlenenperioden - Monumentalewoningen: Kenmerken: Uithetbeginvandevorigeeeuwdaterenveelkarakteristiekeen/ofstatigehuizen(aldannietRijksmonumenten)metvaakrijkversierde gevels.Zekenmerkenzichdoortraditioneelmetselenvoegwerk,smalleenhogebuitenkozijnenmetveelhout,ramenvaakmetglasinlood. Ophetdakzienwevaakkeramischedakpannen,riet,natuurstenenleien,dakafwerkingenvanzinkofkoper.Vloerconstructieszijnmeestalin hout,plafondsingips. Aandachtspunten: Bijdezewoningenkunnenbijvoorbeelddoorgrondafwateraanpassingenproblemenontstaanronddedraagkrachtvandefundering. Vaakbestaatdieuithoutenpalen. Houtenbouwonderdelenzijnonderhoudsgevoelig.Vaakzijnerinditsoortoudewoningenproblemenmetdoorslagvanvochtbijde binnenenbuitenmuren. Dewoningbevatvaakverouderdematerialen(jutebedrading,lood,gietijzer).Ookbestaatdemogelijkheiddatasbestaanwezigis. - 1900tot1940: Kenmerken: Uitdezeperiodedaterenveelarbeidersenmiddenstandswoningen.Ookdeeersteappartementenenportiekwoningenstammenuitdietijd. Ditsoortkleinerewoningenislatervaakweeruitgebouwd.Wezienveeltraditionelesteensenhalfsteensmetselverbanden,maarookalwel spouwmuurconstructieszoalswedienunogmaken. Aandachtpunten: Zelfdepuntenalsbijmonumentalewoningen. Daarnaastextraaandachtalserisuitgebouwd.Vaakzijnstalenbalkengebruiktalsondersteuning.Daarkanroestontstaan.Deaanpak daarvaniseenkostbareaangelegenheid. Milieuaspecten - Welmededelingenvoorafgaandeaandewoningkeuring. Asbestverdachtmateriaaltoepassing: - Golfplatendakafwerking(buiten). - Omdefinitiefasbestvasttestellenismeergespecialiseerdvervolgonderzoeknodig.Alsbeschadigdasbestwordtgevondenmoetdatworden verwijderd.Datkanextrakostentotgevolghebben.HetministerievanVROM(www.vrom.nl)heeftminimumeisenvastgesteldvoorasbest. SomshebbenGemeentendaarnaastnogeigenbeleidopgesteld.

5/34

UitgebreideWoningkeuring Kwaliteit DewoningkeuringvanSSWWoningkeurB.V.(hiernatenoemenSSW)iseenineigenbeheeruitwerkingvano.a.deNEN2767.1.2,Handboek Bouwgebreken(tenHagenStam)HerstelkostenenBouwbesluitbestaandebouw(documentatie).SSWstaatvoorheldereenobjectieve afstemmingmetopdrachtgevers.Dewoningkeuringmagalleenwordenuitgevoerddoorgekwalificeerdebouwkundiginspecteurs. Terminologie Onderwoningverstaanweeenhuismetdebijbehorendebijgebouwen. Metappartementbedoelenweeenwoningineenappartementengebouw. WoningkeuringiseenwoninginspectieeneenrapportWoningkeuring. Aansprakelijkheid OpdeuitvoeringenderesultatenvanditrapportWoningkeuringzijndealgemeneleveringsvoorwaardenvanSSWWoningkeurB.V.(hierna noemenSSW)vantoepassing,hiervaneenkortesamenvatting: SSWrapportUitgebreideWoningkeuringbiedtgeengarantieoverde(bouwkundige)staatvanhuis,bijgebouwenendehuisgebonden (technische)installaties. SSWneemtgeenverantwoordelijkheidvooreenvergelijkingmeteenrapportWoningkeuringen/ofbouwtechnische(bouwtechno)keuring doorderden.Deverantwoordelijkheiddaarvoorligtbijdeopdrachtgeverc.q.koper. SSWisbeperktaansprakelijkvooraantoonbaretekortkomingenindeuitvoeringvandewoninginspectie.Datisconformdebepalingeninhet BurgerlijkWetboekoverberoepsfouten.DatbetekentindepraktijkdatSSWaansprakelijkistothetbedragdatde beroepsaansprakelijkheidsverzekeringbijdeberoepsfoutuitkeert. BijeenklachtofschadeclaimdientvolgensdeAlgemeneLeveringsvoorwaardengehandeldtewordendooreigenaarvanhetbouwkundige rapport. Toepassingsgebied Dewoningkeuringiseenonafhankelijke,feitelijkevaststellingvandebouwkundigestaatvaneenwoningofappartementuitsluitendopbasis vaneenvisueleinspectie,waarbijrekeninggehoudenwordtmethetwoongebruikvandewoning.DatbetekentdatdeWoningkeuringzichniet uitspreektover: Verborgenofonzichtbaretekortkomingen:datzijnmechanische,constructieveoforganischebeschadigingenaandewoningdieaandacht verdienen.Meerderetekortkomingenkunnenleidentoteengebrek. Verborgenofonzichtbaregebreken:mechanische,constructieveoforganischeschadeaandewoningdievandienaardisdatdienietmeer geschiktisvoornormaalgebruikenwaaraandusveelaandachtmoetwordenbesteed. Doelstelling DoelvandeWoningkeuringiseeneenmaligeuitspraaktedoenoverdekwaliteitvaneenwoninginverhoudingtothetwoongebruik.Dat betekentdateenkwaliteitsanalysewordtgemaaktvandestaatvanhetonderhoud,debruikbaarheidvandewoning,detoegankelijkheidende veiligheidvandeconstructie.Dewoningkeuringiseenmomentopname,dieonderanderedaardoorookbeperkingenkent.Dathoudthet volgendein: Dekwaliteitvandewoningwordtbeoordeeldinrelatietothetbouwjaar,debouwwijzeendestandaardlevensduurverwachtingvande toegepastematerialen:PrestatievervalNEN2767.1 Hetspeeltbijdebeoordelinggeenrolofeenhuisermooiuitziet,netjesisingedeeld,ingerichtofafgewerkt. Tijdensdewoninginspectiewordengeenmetingenverrichtnochberekeningengemaakt.Welwordtwaarnodiggewezenoprisicosennader uittevoerenspecialistischeonderzoeken.Zowordtbijinstallatiesindewoningnietgecontroleerdofdievoldoenaandegeldendenormen. Zewordenwelgeregistreerdenerwordtgekekennaarhetonderhoud.Bijtwijfelmoeteenmeergespecialiseerdonderzoekuitwijzenofde installatiesveiligzijn. Milieuaspectenworden,indienvisueelherkenbaarc.q.waarneembaargeregistreerdenalserhieromtrentaanwijzingenzijnwordtdaarvan meldinggemaakt.Eenmeergespecialiseerdnaderonderzoekzouditmoetenuitwijzen. InspectierichtlijnenenArboverplichtingen WoninginspectiemoetvoldoenaaninspectierichtlijnenenArboverplichtingen.Detotaleinspectieduurtongeveerntotmaximaaltweeuur; deinspectieisdusbeperkttotwatjeindietijdkuntinspecteren.Schuineenplattedakenwordengenspecteerdmeteenladderwaarmeeeen hoogtevan5,4mkanwordenbereikt.Voorkruipruimtengeldteenminimalehoogtevan0,4mzonderdaterbelemmerendefactorenzijn.Als erwaterstaatindekruipruimteofalsdieergvochtigis,beperktdeinspectiezichtotdedirecteomgevingvanhettoegangsluik.Ter ondersteuningvandeinspectiezijnookanderehulpmiddelenbinnenhandbereik. Herstelkosten Onderherstelkostenverstaanweeenglobalekostenramingvanonderhoud,herstelen/ofvervangingswerkzaamhedendiedirectmoeten wordenuitgevoerd.Hetmakenvankostenramingenisvaakerglastig.Dekostenhangensterksamenmetwelkebouwondernemer, onderaannemerofinstallateurdewerkzaamhedenuitvoert.Vooralbijouderewoningenkunnendekostensomsuiteindelijkhogeruitpakken daninderamingwasopgenomen.Vaakblijktpasbijdeuitvoeringdatingrijpendermaatregelennodigzijndantijdensdewoninginspectie redelijkerwijswastevoorzien.Wanneerhetonmogelijkisdeherstelkostenduidelijkvasttestellen,wordtbijhetbetreffende(bouw)onderdeel inhetrapportWoningkeuringslechtseenpromemorie(p.m.)kostenramingvermeld.Datiseenramingmetruimemarges.

6/34

BeoordelingOnderbeoordelingwordtverstaandeconditiemetingenscorevanbouweninstallatiedelen.Dezeconditiemetingiseeninstrumentmetals doelobjectiefenuniformmetenvandefysiekekwaliteitvanbouwdelen(onderdelen).Deconditiemetingistezienalseenliniaalwaarmeede technischestaatkanwordengemeten.Indeconditiemetingiseendirectverbandgelegdtussendeopeenbouwdeelaantetreffengebrekende conditiedaarvan. Deconditierepresenteertzowelhetbelang(deernst)vandeaangetroffendegradatiealsintensiteitwaarindedegradatieisvoortgeschreden: Beginstadium,gevorderdstadiumof(eindstadium)endeomvang.Deresultatenuitbelang,intensiteitenomvangwordenvastgelegddoor middelvaneenconditieenbepalensamendetechnischeconditie.Dezeconditiegaatvanuitst

Recommended

View more >