bouwkundige keuring 290302011

Upload: suhuhbs

Post on 06-Jul-2015

234 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Zandvoortselaan139 2042XJZandvoort

Bouwkundigrapport:UitgebreideWoningkeuring

Inspectiegegevens Opdrachtnummer : 2011.0322 Opdrachtgever : vandenPuttenERAMakelaars,namens:verkopers Adres : Bronsteeweg45 Postcodeenplaats : 2101ABHeemstede Objectgegevens Adres : Zandvoortselaan139 Postcodeenplaats : 2042XJZandvoort Bouwjaar : 1916,volgensopgave. Woningtype : 2onder1kap Bouwwijze : Traditioneel Bijgebouwen : Berging/schuur Bewoond : Nee Gebruik : Woonbestemming100% Inhoudwoning: 450m Inhoudbijgebouwen: 45m Totaal: 495mSlechtsbedoeldvoorhetrekenmodelprijsWoningkeuring. Inspectiegegevens Woninginspecteur : P.J.E.Robbe Woningkeuringinspectiedatum : 17032011 Aanwezigtijdensdeinspectie : Opdrachtgeverwoningkeuring. Verkopendmakelaar. Weersgesteldheid : Droog,zonnig TemperatuurC

SamenvattingdirecteherstelkostenABinnenonderdelen BBuitenonderdelen CInstallaties DBijgebouw(en) Totaal

H5.150,00 23.100,00 19.100,00 0,00 47.350,00

OverzichtvanspecialistischeonderzoekenABinnenonderdelen BBuitenonderdelen CInstallaties DBijgebouw(en) punt(en) punt(en) punt(en) punt(en)

Nietbegroot.3,1313a 16 01,02,03 01

Notabene:mogelijkkostenverhogendefactorenvandetotaleherstelkosten.

3/34

asdf

OpmerkingenvoorafVerkoper(s)informatie: Bijopdrachtwoningkeuringisgeeninlichtingenformulierverkoopverstrekt. Kortesamenvattinginformatievoorafgaandeaandewoningkeuring: - Plat(hoofd)dakafwerkinginhetrecenteverledenvervangen/hersteld. - Diverselokaalhersteluitgevoerdaankozijnen. - Degehelewoningheefteenonderhoudsachterstand. Vergunninghoudendebouwwerken,verbouwingen(gedeeltelijk)nieuwbouw:WABO1oktober2010 - Overig:Kopersverantwoordelijkheid.(geenonderdelenopgegevendoorverkopendepartij) Zelfaangebrachte(ineigenbeheer)voorzieningen. - Onbekend(tenzijspecifiekaangegevendoorverkopendepartij). Opmerkingenwoninginspecteur: - Alsdewoninginspectieplaatsvindtinopdrachtvandeverkoper,ontslaatdatdekopernietvandiensonderzoeksplicht. - Dewoningheeftdiversachterstalligonderhoudenkostenwordenopgenomenalseenrenovatieobject.Bijuitvoerenvanwerkzaamheden ishetzeeraannemelijkdatdekostenhogeruitvallendoorverwijderingvandiverseafwerkingenenhetbeterinzichtelijkhebbenvande statusvandediverseonderdelen!Metnamerekeninghoudenmettekortkomingenaanvloerenendakconstructies. - Woningkeuringbetreftverkoop. - HetrapportWoningkeuringspreektzichnietuitoverenergiebesparendemaatregelen,verbeteringenophetgebiedvanisolatieenbeglazing moetenwordenuitgevoerdvolgenshetEnergiePrestatieAdviesWoningen.Meerinformatie:www.vrom.nl NietbijdeWoningkeuringbetrokken: - Tuinhuis(zen). - Opslaggebouw(en)/losseberging(en). - Tuininrichtingenwoonerfafscheidingen. - Zonweringen/of(rol)luiken(handbediendofelektrisch)enhorren. Fotowijzeralgemeneonderdelen:

4/34

Informatiec.q.toelichtingrapportWoningkeuringBouwstijlenenperioden - Monumentalewoningen: Kenmerken: Uithetbeginvandevorigeeeuwdaterenveelkarakteristiekeen/ofstatigehuizen(aldannietRijksmonumenten)metvaakrijkversierde gevels.Zekenmerkenzichdoortraditioneelmetselenvoegwerk,smalleenhogebuitenkozijnenmetveelhout,ramenvaakmetglasinlood. Ophetdakzienwevaakkeramischedakpannen,riet,natuurstenenleien,dakafwerkingenvanzinkofkoper.Vloerconstructieszijnmeestalin hout,plafondsingips. Aandachtspunten: Bijdezewoningenkunnenbijvoorbeelddoorgrondafwateraanpassingenproblemenontstaanronddedraagkrachtvandefundering. Vaakbestaatdieuithoutenpalen. Houtenbouwonderdelenzijnonderhoudsgevoelig.Vaakzijnerinditsoortoudewoningenproblemenmetdoorslagvanvochtbijde binnenenbuitenmuren. Dewoningbevatvaakverouderdematerialen(jutebedrading,lood,gietijzer).Ookbestaatdemogelijkheiddatasbestaanwezigis. - 1900tot1940: Kenmerken: Uitdezeperiodedaterenveelarbeidersenmiddenstandswoningen.Ookdeeersteappartementenenportiekwoningenstammenuitdietijd. Ditsoortkleinerewoningenislatervaakweeruitgebouwd.Wezienveeltraditionelesteensenhalfsteensmetselverbanden,maarookalwel spouwmuurconstructieszoalswedienunogmaken. Aandachtpunten: Zelfdepuntenalsbijmonumentalewoningen. Daarnaastextraaandachtalserisuitgebouwd.Vaakzijnstalenbalkengebruiktalsondersteuning.Daarkanroestontstaan.Deaanpak daarvaniseenkostbareaangelegenheid. Milieuaspecten - Welmededelingenvoorafgaandeaandewoningkeuring. Asbestverdachtmateriaaltoepassing: - Golfplatendakafwerking(buiten). - Omdefinitiefasbestvasttestellenismeergespecialiseerdvervolgonderzoeknodig.Alsbeschadigdasbestwordtgevondenmoetdatworden verwijderd.Datkanextrakostentotgevolghebben.HetministerievanVROM(www.vrom.nl)heeftminimumeisenvastgesteldvoorasbest. SomshebbenGemeentendaarnaastnogeigenbeleidopgesteld.

5/34

UitgebreideWoningkeuring Kwaliteit DewoningkeuringvanSSWWoningkeurB.V.(hiernatenoemenSSW)iseenineigenbeheeruitwerkingvano.a.deNEN2767.1.2,Handboek Bouwgebreken(tenHagenStam)HerstelkostenenBouwbesluitbestaandebouw(documentatie).SSWstaatvoorheldereenobjectieve afstemmingmetopdrachtgevers.Dewoningkeuringmagalleenwordenuitgevoerddoorgekwalificeerdebouwkundiginspecteurs. Terminologie Onderwoningverstaanweeenhuismetdebijbehorendebijgebouwen. Metappartementbedoelenweeenwoningineenappartementengebouw. WoningkeuringiseenwoninginspectieeneenrapportWoningkeuring. Aansprakelijkheid OpdeuitvoeringenderesultatenvanditrapportWoningkeuringzijndealgemeneleveringsvoorwaardenvanSSWWoningkeurB.V.(hierna noemenSSW)vantoepassing,hiervaneenkortesamenvatting: SSWrapportUitgebreideWoningkeuringbiedtgeengarantieoverde(bouwkundige)staatvanhuis,bijgebouwenendehuisgebonden (technische)installaties. SSWneemtgeenverantwoordelijkheidvooreenvergelijkingmeteenrapportWoningkeuringen/ofbouwtechnische(bouwtechno)keuring doorderden.Deverantwoordelijkheiddaarvoorligtbijdeopdrachtgeverc.q.koper. SSWisbeperktaansprakelijkvooraantoonbaretekortkomingenindeuitvoeringvandewoninginspectie.Datisconformdebepalingeninhet BurgerlijkWetboekoverberoepsfouten.DatbetekentindepraktijkdatSSWaansprakelijkistothetbedragdatde beroepsaansprakelijkheidsverzekeringbijdeberoepsfoutuitkeert. BijeenklachtofschadeclaimdientvolgensdeAlgemeneLeveringsvoorwaardengehandeldtewordendooreigenaarvanhetbouwkundige rapport. Toepassingsgebied Dewoningkeuringiseenonafhankelijke,feitelijkevaststellingvandebouwkundigestaatvaneenwoningofappartementuitsluitendopbasis vaneenvisueleinspectie,waarbijrekeninggehoudenwordtmethetwoongebruikvandewoning.DatbetekentdatdeWoningkeuringzichniet uitspreektover: Verborgenofonzichtbaretekortkomingen:datzijnmechanische,constructieveoforganischebeschadigingenaandewoningdieaandacht verdienen.Meerderetekortkomingenkunnenleidentoteengebrek. Verborgenofonzichtbaregebreken:mechanische,constructieveoforganischeschadeaandewoningdievandienaardisdatdienietmeer geschiktisvoornormaalgebruikenwaaraandusveelaandachtmoetwordenbesteed. Doelstelling DoelvandeWoningkeuringiseeneenmaligeuitspraaktedoenoverdekwaliteitvaneenwoninginverhoudingtothetwoongebruik.Dat betekentdateenkwaliteitsanalysewordtgemaaktvandestaatvanhetonderhoud,debruikbaarheidvandewoning,detoegankelijkheidende veiligheidvandeconstructie.Dewoningkeuringiseenmomentopname,dieonderanderedaardoorookbeperkingenkent.Dathoudthet volgendein: Dekwaliteitvandewoningwordtbeoordeeldinrelatietothetbouwjaar,debouwwijzeendestandaardlevensduurverwachtingvande toegepastematerialen:PrestatievervalNEN2767.1 Hetspeeltbijdebeoordelinggeenrolofeenhuisermooiuitziet,netjesisingedeeld,ingerichtofafgewerkt. Tijdensdewoninginspectiewordengeenmetingenverrichtnochberekeningengemaakt.Welwordtwaarnodiggewezenoprisicosennader uittevoerenspecialistischeonderzoeken.Zowordtbijinstallatiesindewoningnietgecontroleerdofdievoldoenaandegeldendenormen. Zewordenwelgeregistreerdenerwordtgekekennaarhetonderhoud.Bijtwijfelmoeteenmeergespecialiseerdonderzoekuitwijzenofde installatiesveiligzijn. Milieuaspectenworden,indienvisueelherkenbaarc.q.waarneembaargeregistreerdenalserhieromtrentaanwijzingenzijnwordtdaarvan meldinggemaakt.Eenmeergespecialiseerdnaderonderzoekzouditmoetenuitwijzen. InspectierichtlijnenenArboverplichtingen WoninginspectiemoetvoldoenaaninspectierichtlijnenenArboverplichtingen.Detotaleinspectieduurtongeveerntotmaximaaltweeuur; deinspectieisdusbeperkttotwatjeindietijdkuntinspecteren.Schuineenplattedakenwordengenspecteerdmeteenladderwaarmeeeen hoogtevan5,4mkanwordenbereikt.Voorkruipruimtengeldteenminimalehoogtevan0,4mzonderdaterbelemmerendefactorenzijn.Als erwaterstaatindekruipruimteofalsdieergvochtigis,beperktdeinspectiezichtotdedirecteomgevingvanhettoegangsluik.Ter ondersteuningvandeinspectiezijnookanderehulpmiddelenbinnenhandbereik. Herstelkosten Onderherstelkostenverstaanweeenglobalekostenramingvanonderhoud,herstelen/ofvervangingswerkzaamhedendiedirectmoeten wordenuitgevoerd.Hetmakenvankostenramingenisvaakerglastig.Dekostenhangensterksamenmetwelkebouwondernemer, onderaannemerofinstallateurdewerkzaamhedenuitvoert.Vooralbijouderewoningenkunnendekostensomsuiteindelijkhogeruitpakken daninderamingwasopgenomen.Vaakblijktpasbijdeuitvoeringdatingrijpendermaatregelennodigzijndantijdensdewoninginspectie redelijkerwijswastevoorzien.Wanneerhetonmogelijkisdeherstelkostenduidelijkvasttestellen,wordtbijhetbetreffende(bouw)onderdeel inhetrapportWoningkeuringslechtseenpromemorie(p.m.)kostenramingvermeld.Datiseenramingmetruimemarges.

6/34

BeoordelingOnderbeoordelingwordtverstaandeconditiemetingenscorevanbouweninstallatiedelen.Dezeconditiemetingiseeninstrumentmetals doelobjectiefenuniformmetenvandefysiekekwaliteitvanbouwdelen(onderdelen).Deconditiemetingistezienalseenliniaalwaarmeede technischestaatkanwordengemeten.Indeconditiemetingiseendirectverbandgelegdtussendeopeenbouwdeelaantetreffengebrekende conditiedaarvan. Deconditierepresenteertzowelhetbelang(deernst)vandeaangetroffendegradatiealsintensiteitwaarindedegradatieisvoortgeschreden: Beginstadium,gevorderdstadiumof(eindstadium)endeomvang.Deresultatenuitbelang,intensiteitenomvangwordenvastgelegddoor middelvaneenconditieenbepalensamendetechnischeconditie.Dezeconditiegaatvanuitstekend,goed,redelijk,matig,slechttotzeerslecht. Dewoninginspecteurbeoordeelt,steltdaarbijvastwaternstenomvangvandesituatieis,enbepaaltnutennoodzaakvanherstel.

Beoordeling 1 Zeergoed

OmschrijvingHetonderdeelvertoontgeentekortkomingen,gebrekenofverouderingsverschijnselen

2

Goed

Invloedvangebruik,weerenwindmanifesterenzichingeringemate.Hetbouwdeelis ingelopen,denieuwigheidiseraf.Deprimairefunctievervullingiszondermeergewaarborgd. Invloedenvangebruik,weerenwindmanifesterenzichindeeersteechtegebreken,zoals houtrotencorrosie.Hetverouderingsprocesisoverdegehelelinieduidelijkopganggekomen. Incidenteelkaneenstoringindeprimairefunctievervullingoptreden. Hetverouderingsprocesheefthetbouwdeelduidelijkinzngreep.Debestetijdisvoorbij,het eindenadert.Storingeninfunctievervullingkomenplaatselijkvooren/ofzijnalmeerdere malenvoorgekomen. Hetverouderingsprocesisminofmeeronomkeerbaargeworden.Regelmatigwordenernstige gebrekenaangetroffen.Deprimairefunctievervullingisnietmeergewaarborgd.Hetbouwdeel heeftheteindevanzijnlevensduurbereikt. Hetverouderingsprocesisdusdaniggevorderddatergeensprakemeerisvanfunctievervulling. Debeoordeling6wordtgebruiktvoorgevallendienietbinnendeeerstevijfconditieste kaderenzijn. Niet(ofbeperkt)teinspecteren:Beoordelingisslechtseenindruk!

3

Redelijk

4

Matig

5

Slecht

6

Zeerslecht

#B ? !

naderspecialistischonderzoek onderdeelmetrisico

n.b. herstelkostennietbegroot z.w. herstelwerkzaamhedenzelfuittevoeren,nietbegroot

7/34

A Onderdeel01 Schoorsteenkanalen/Dakdoorvoeren

BINNENONDERDELEN B 4

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebrekenBeoordeling: - Matig Inspectiewijze: - Inspectiegrotendeelsbinnenhandbereik. Aandacht:Schoorsteenendakdoorvoerenzijnbehoudensgeveldoorvoeren dakonderbrekingeninhellendec.q.plattedaken.Dewindenwaterdichte buitenaansluitingenzijnhierbij(meer)vanbelang. Betreft: - Rookgasenventilatiekanalen. Opmerkingenkwaliteitskenmerken: - Voorafwerkinggeldtgeenbeoordeling. - Metverwijderenvanafwerkingrekeninghoudenmetenige tekortkomingendoorlekkagesenroetdoorslag - Oudevochtkenmerken(lekkage)bijaansluitingeninhetdakvlak.Droog tijdensdeinspectie. - Schoorsteenkanaal:Stucwerkminderehechtingmetdeondergrond. - Naherstelwerkzaamhedenaandebuitenzijde,binnenindewoningde afwerkingverwijderencontrolevandedoorvoerenenkanalenen opnieuwafwerken. - Afvoerkanaalopdeverdiepingomtimmerenofverplaatsennaareen anderelocaties. - Overig,zieB01.

H1.200,00

8/34

A Onderdeel02 Dakbeschot/Dakvloeren

BINNENONDERDELEN B 3/4 #

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebrekenBeoordeling: - Redelijk/Matig Inspectiewijze: - Deelsbeperktteinspectereni.v.m.afwerking. Aandacht:Dewind(naisolatie)enwaterdichtebinnenenbuitenafwerking enaansluitingenzijnhierbij(meer)vanbelang. Betreft: - Traditioneledakconstructie. Opmerkingenkwaliteitskenmerken: - Voorafwerkinggeldtgeenbeoordeling. - Metverwijderenvanafwerkingrekeninghoudenmettekortkomingen doordiverse(oude)vochtkenmerken(lekkage)bijaansluitingeninhet dakvlak.Droogtijdensdeinspectie.Geenzachtedelengeconstateerdin dakbeschot. - Zachtboardafwerking(gedeeltelijk):Brandgevaarlijk.Advies:zachtboard afwerkingvervangenvoorbijvoorbeeldgipsbeplating,kostenindicatie 2 20,0025,00perm . - Stofdoorslag,beperktekrimpdakbeschotdelen,vervangingopde langeretermijn,nietbegroot. - Houtaantastingendoorlekkagesiseenreelrisico,rekeninghoudenmet vervangingen/ofherstelvandiversedelen.Nietbegroot.. - Overig,zieB02en/of03

H

9/34

A Onderdeel03 Kapconstructie/Platdakconstructie

BINNENONDERDELEN B 3/4 # !

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebreken

H

1.800,00 Beoordeling: - Redelijk/Matig Inspectiewijze: - Deelsbeperktteinspectereni.v.m.diverseafwerkingen. - Muurplaatzeerbeperktinspecteerbaar.. Opmerkingenkwaliteitskenmerken: - Metverwijderenvanafwerkingrekeninghoudenmettekortkomingen. - Constructieveaanpassingenvandebasiskapconstructie:stabieleindruk. - Gordingen(nok),beperktedoorbuigingtussendebouwmuren. - Diverselekkagekenmerkenindakvlakken,zowelschuinedakenalsplatte daken.Bijverwijderenvanafwerkingmeerrekeninghoudenmet tekortkomingenengebrekenaanhoutenconstructies.Herstelkostenniet inteschatten. - Advies:alleafwerkingenverwijderenencontroleuitvoerenoptoestand houtenconstructies. - Herstellenvandakankersindegevelwelkezijnaangetastdoor vochtproblemen.

04 Dakkapellen/Dakopbouwen

3

Beoordeling: - Redelijk Inspectiewijze: - Inspectievanafwoonlagenniveauofaangrenzendebouwonderdelen. Aandacht:Dakkapeliseendakonderbrekingvanhellendedaken.Dewinden waterdichtebuitenaansluitingenzijnhierbij(meer)vanbelang. Betreft: - Dakkapellen. Opmerkingenonderhouden/ofkwaliteitskenmerken: - Dakenrandafwerking:ZieB02enB03 - Zijwangen:Voldoendestaatvanonderhoud - Kozijn(en)enraam(en):ZieB11 - LoodaansluitingenzieB02. - Schilderwerk,zieB13en/of14.

05 Dakramen/Lichtkoepels

n.v.t.

10/34

A Onderdeel06 Binnenwandendragend

BINNENONDERDELEN B 3/4

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebrekenBeoordeling: - Redelijk/Matig Inspectiewijze: - Inspectiegrotendeelsbinnenhandbereik(steekproefsgewijs). Opmerkingenkwaliteitskenmerken: - Metverwijderenvanwandafwerkingrekeninghoudenmet tekortkomingenaano.a.stucwerk(raaplaag),minderehechtingmetde ondergronddoornormaleveroudering(verzanding)enloskomendoor scheurvormingenvocht(lekkagesendoorslag).Raaplaagherstelgehele woningkostenindicatie4.000,004.500,00(Advies:alleafwerkingen verwijderenvanwanden) - Binnenwandengrenzendaanbuitenwandenafgewerktmet plaatmateriaal.(bv.voorzetwandenenlambrizeringen).Hierdoorbeperkt inspecteerbaar - Historischbepaaldebeperktescheefstand. - Interieurwijzigingen,veranderingvanbelastingencasco draagconstructie:Visueelnietkunnenbeoordelenhoeeenenanderis uitgevoerd,stabieleindruk. - Diversethermischespanningscheurvormingbijaansluitingenmet aansluitendebouwonderdelenen/ofwandopeningen.Behoeftgeen constructiefherstel.Afwerkinghersteldooruitkrabbenvan scheurvormingineenvvorm,schoonmakenendanopvullenmeteen flexibelevoegenafplakkenmetwapeningsgaas.Zelfwerkzaamheid. - Diversezettingscheurvorminginhetwandoppervlak,bijaansluitingen metaansluitendebouwonderdelenen/ofwandopeningen.Ogenschijnlijk eindstadium,behoeftgeenconstructiefherstel.Afwerkingherstelals boven. - Diverselekkagekenmerkenlangswandenenplafondaansluitingendoor lekkagesvanuitdedakconstructie/dakafwerking.Alvorens afwerkinghersteluittevoerendelocatiesbehandelenmeteen chlooroplossingterneutralisatievandeverkleuringene.d.

H

07 Binnenwandennietdragend

4

Beoordeling: - Matig Opmerkingenkwaliteitskenmerken: - Voorzovervantoepassinggeldenminofmeergelijkekenmerken beoordelingeninspectiewijzealsbijbinnenwandendragend,zieA06. - Vochtkenmerkenlichtescheidingswandenrondomnatteruimten (badkamer).Lekkesanitaireentegelkitaansluitingen,zieA15.

11/34

A Onderdeel08 Binnenkozijnenendeuren

BINNENONDERDELEN B 3/4

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebrekenBeoordeling: - Redelijk/Matig Inspectiewijze: - Inspectiebinnenhandbereik(steekproefsgewijs). Opmerkingenkwaliteitskenmerken: - Gebruikschade(klemmen),matigsluitendhangensluitwerkenbijnatte ruimtenzwellendeonderzijdevandedeuren(enigszins)opt.g.v. vochtbelasting.Lokaalherstelenvervangingvanhangensluitwerk. - Kamerensuiteschuifdeuren,sluitennietgoedaanenhebbeneen hobbelig(slijtage)rolkarakter.Schoonmakenvanrolmechanismeen (deels)vervangingvanmechanisme.

H1.000,00

09 Trappen

3 Beoordeling: - Redelijk Inspectiewijze: - Inspectiebinnenhandbereik(steekproefsgewijs). Betreft: - Woonlagenvastehoutentrap. Opmerkingenkwaliteitskenmerken: - Voortrapafwerkinggeldtgeenbeoordeling. - Krakendetraptreden,karakteristiekkenmerkvaneenhoutentrap. - Keldertrapbeoordeeldbijkelder.

10 Zoldervloer

n.v.t.

12/34

A Onderdeel11 Verdiepingsvloer(en)

BINNENONDERDELEN B 3 #

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebrekenBeoordeling: - Redelijk Inspectiewijze: - Beperktteinspectereni.v.m.afwerking,inspectieplafondzijdebeneden gesitueerdeverdieping. Betreft:Houtenverdiepingsvloer(en) - Woonlaag(slaapvertrekken). Opmerkingenkwaliteitskenmerken: - Metverwijderenvanvloerenplafondafwerkingafwerkingrekening houdenmettekortkomingendoorlekkagesvanuitdedakconstructie, schoorsteene.d. - Houtenvloerdelenkraken,karakteristiekekenmerkenvooreenhouten vloer. - Historischbepaaldebeperktescheefstand. - Interieurwijzigingen,veranderingvanbelastingencasco draagconstructie:Visueelnietkunnenbeoordelenhoeeenenanderis uitgevoerd,stabieleindruk. - Stucwerk(riet)plafondplaatselijklosvastehechting(scheurvorming) metdeondergrond.Advies:Stucwerkoprietvervangenvoor 2 bijvoorbeeldgipsbeplating,kostenindicatie20,0025,00perm . - Kunststofschrootjesafwerking(gedeeltelijk):Verstikkingsgevaarbij brand.Advies:kunststofschrootjesvervangenvoorbijvoorbeeld 2 gipsbeplating,kostenindicatie20,0025,00perm . - Zachtboardafwerking(gedeeltelijk):Brandgevaarlijk.Advies:zachtboard afwerkingvervangenvoorbijvoorbeeldgipsbeplating,kostenindicatie 2 20,0025,00perm .

H

12 Balkon/Galerij/Dakterras

n.v.t.

13/34

A Onderdeel13 Beganegrondvloer

BINNENONDERDELEN B 3 # ?

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebrekenBeoordeling: - Redelijk Inspectiewijze: - Zeerbeperktteinspectereni.v.m.vloerafwerking/huisraaden afgeslotenkruipruimteafgesloten,deelsinspecteerbaarvanuitkelder. Betreft:Houtenbeganegrondvloer - Woonlaag,beganegrond. Opmerkingenkwaliteitskenmerken: - Metverwijderenvanvloerafwerkingrekeninghoudenmetenige tekortkomingen. - Historischbepaaldebeperktescheefstand.Houtenvloerdelenkraken, karakteristiekekenmerkenvooreenhoutenvloer. - Vloerafwerking(zeil)materiaalsamenstellingnietbepaald..

H

Naderonderzoek:Kruipruimte(n)toegankelijkmakenomtrentde beoordelingkwaliteitbeganegrondvloer,fysischegesteldheid(kwaliteit fundering)enkwaliteitvanalleaanwezige(soorten)leidingwerkenkabels. Inspectiewijze: - ZieA13. Opmerkingenkwaliteitskenmerken: - Kruipruimteventilatiewelaanwezig,maargeadviseerdwordtextra ventilatieroosterstelatenplaatsen.

13a Kruipruimte

?

450,00

14/34

A Onderdeel14 Kelder/Souterrain

BINNENONDERDELEN B 3

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebrekenBeoordeling: - Redelijk Inspectiewijze: - Inspectiegrotendeelsbinnenhandbereik. Betreft: - Kelder. Opmerkingenkwaliteitskenmerken: - Metverwijderenvanvloer,wandenplafondafwerkingrekeninghouden mettekortkomingen. - Droogtijdensdewoningopname. - Trapdoorgang,beperktedoorloophoogteentrapvertoontsplijtingin diversetreden.Vervangen. - Wandafwerking:Stucwerk,minderehechtingmetdeondergronden vochtplekken.Recentelijkopnieuwaangebracht. - Koekoek:Vervuilinggrondlaag,afdekplankaangebrachtoveropening,en dichtgezetraam(nietopenendoorbeugels). - Ventilatievoorzieningen:Zeermatigdoordichtzettenraamkozijn.Advies: verbeterenvanventilatiedoorplaatsenvanventilatieroostersnaar kruipruimteengangbaarmakenvankoekoekraamkozijn

H700,00

15/34

A Onderdeel15 Baden/ofDoucheruimte

BINNENONDERDELEN B 4

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebrekenBeoordeling: - Matig Inspectiewijze: - Visueleinspectieenregistratie. Betreft: - Woonlaagbeganegrond. - Natuurlijkeventilatie. Opmerkingen: - Voorbadendoucheinrichtinggeldtgeenbeoordeling. - Compleetverouderdeinrichtingenrisicooplekkages.Bijinstandhouding rekeninghoudenmetuitgebreidherstelvantegelwerk,voegwerk, kitwerkenoverigeaansluitingen. - Aardingmetalenonderdelenzichtbaaraanwezig:Nee.Aanbrengenbij vervanginginrichting,zieookC01 - Woonwensen:Koperskeuze.

Hn.b.

16 Toiletruimte

4 Beoordeling: - Matig Inspectiewijze: - Visueleinspectieenregistratie. Betreft: - Woonlaagbeganegrond. - Natuurlijkeventilatie. Opmerkingen: - Voortoiletinrichtinggeldtgeenbeoordeling. - Verouderdeinrichtingmetlos(hol)tegelwerk,bijinstandhoudinglokaal hersteluitvoerenvantegelwerkenvoegwerk. - Woonwensen:Koperskeuze. n.b.

16/34

A Onderdeel17 Keuken

BINNENONDERDELEN B 5

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebrekenBeoordeling: - Slecht Inspectiewijze: - Summiereinspectieenregistratie. Betreft: - Woonlaag:beganegrond. - Natuurlijkeventilatie. Opmerkingen: - Voorkeukeninrichting(apparatuur)geldtgeenbeoordeling. - Geheeleindelevensduur.Vervangingenwoonwensen:Koperskeuze.

Hn.b.

18 Binnenschilderwerk

4 Beoordeling: - Matig Inspectiewijze: - Inspectiebinnenhandbereik(steekproefsgewijs). Opmerkingenonderhoudskenmerken: - Beoordelingisgerelateerdaanderelatiefkorteonderhoudscyclus. - Schilderwerk,beglazingskitzijnmedebepalendvoordekwaliteitvande buitenkozijnen,ramenendeuren:Koperskeuze. - EventuelehoutaantastingenindekozijnenwordenbegrootbijB11.

Subtotaal 5.150,00

17/34

B Onderdeel01 Schoorsteen/Dakdoorvoer

BUITENONDERDELEN B 4

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebreken

H

Beoordeling: 1.800,00 - Matig Inspectiewijze: - Inspectievanafwoonlagenniveau(maaiveld)ofaangrenzende bouwonderdelen. Betreft: - Rookgas(gemeenschappelijk)enventilatiekanalen. Opmerkingenonderhouden/ofkwaliteitskenmerken: - Schoorsteenenschoorsteenaansluitingennietmeerwaterdicht,hierdoor lekkagesbinnenzijde.Aansluitingenenstucwerkvernieuwen,tevens loodwerkvervangen. - Overigedoorvoerenwaterdichtafwerken.

18/34

B Onderdeel02 Dakbedekkingschuinedaken

BUITENONDERDELEN B 2/3

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebreken

H

Beoordeling: 2.600,00 - Goed/Redelijk Inspectiewijze: - Inspectievanafwoonlagenniveau(maaiveld)ofaangrenzende bouwonderdelen. Betreft: - Bitumineuzesingles. Onderhoud:Periodiekeinspectieopuiterlijk(verouderingskenmerken)c.q. controlerenvandeonderlingebevestiging.Aandachtvoorafwerking onregelmatigeliggingenmosgroei. Opmerkingenonderhouden/ofkwaliteitskenmerken: - Kritischeaansluitingenaangrenzendebouwonderdelen,metnamebij opstandmetselwerkachterzijde.Diverselekkageszichtbaaraande binnenzijde.Oplossendoorwaterkerendelaag(lood)aantebrengen overdegeheleaansluitingenendebitumensinglesteherstellenwaar nodig.Tevensvervuilingverwijderen. - Bijuitvoerenwerkzaamhedendenokafsluitingcontrolerenenwaarnodig herstellen/aanpassen. - Mosenalgengroei.Begroeiingenverwijdereniszelfwerkzaamheid. - Deloodaansluitingbijdakkapelvoorzijdeaanpassenenwaterdichtdetail creren. - Uitgezaktsinglesaandevoorzijdeopnieuwvastzetten. - Metuitvoerenvan(onderhoud)voorzieningenmeerrekeninghouden mettekortkomingenvanwegedediverselekkagesuithetverleden.

19/34

B Onderdeel03 Dakbedekkingplattedaken

BUITENONDERDELEN B 2/3 #

Opmerkingen,tekortkomingenen/ofgebrekenBeoordeling: - Goed/Redelijk Inspectiewijze: - Inspectievanafwoonlagenniveauofaangrenzendebouwonderdelen. - Hoofddakbeperktteinspectereni.v.m.klimhoogte(onbereikbaar). Betreft: - Bitumineus. Gemiddeldelevensduur,15tot20jaar. Onderhoud:Jaarlijkseinspectieopuiterlijk(verouderingskenmerken),daken reinigen,controlerenopeventueletekortkomingen.Deeventuele aanwezigheidvaneenballastlaagdientgelijkmatigoverhetdakoppervlak tewordenverdeeldenvrijtezijnvanverontreinigingen(geldtalevenzeer voorandersoortigemateriaalballastlaag).Teweinigafschotvandeplat dakconstructieofvervuiling(beperkingvandewaterloop)heefteen negatieveinvloedopdelevensduurvandebetreffendedakbedekking. Opmerkingenonderhouden/ofkwaliteitskenmerken: - Verouderdeloodaansluitingenmetgevelmetselwerk.Vervangingop termijn. - Volgensopgaveverkopendepartijishethoofddakinhetrecente verledenvervangen. Preventie: - Kostenramingoptermijn: