verkiezingsprogramma vvd alkmaar

Download Verkiezingsprogramma VVD Alkmaar

Post on 20-Jun-2015

967 views

Category:

Government & Nonprofit

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verkiezingsprogramma VVD Alkmaar

TRANSCRIPT

  • 1. VerkiezingsprogrammaVVD Alkmaar(v.h. Graft-De Rijp, Alkmaar en Schermer) copyright VVD Alkmaar

2. De VVD is d plaatselijke liberale partij,zonder linkse of lokale verrassingen.De VVD is gebouwd op 5 principes: VRIJHEID VERANTWOORDELIJKHEID VERDRAAGZAAMHEID GELIJKWAARDIGHEID RECHTVAARDIGHEIDOp basis van deze principes wil de VVD dat de nieuwe gemeente Alkmaar straks het beste van stad enland verenigt. Dat uw belangen, als inwoner, serieus genomen worden. Omdat u zelf verantwoordelijkwilt zijn voor uw eigen leven, en niet de overheid.De VVD vindt dat u als inwoner bepaalt waaraan uw belastinggeld wordt uitgegeven. En dat is dus nietaan de toevallige hobbys van willekeurige linkse of lokale politici. Niet voor niets zijn met plaatselijke VVDwethouders juist de belastingen laag gemaakt en laag gebleven. Dat blijven we doen, ook in de nieuwegemeente Alkmaar.Want de gemeente moet alleen dat doen met uw belastingcenten, wat voor u belangrijk is. Het istenslotte uw geld. Daarom kiest de VVD voor een stevig, maar sober gemeentebestuur; voor eengemeente waarin de inwoners en hun belangen en behoeften voorop staan. Waar straks de nieuweopdrachten aan de gemeente voor zorg, jeugdzorg en participatie bij een solide VVD in goede handenzijn.Een gemeente waar ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen. Waar iedereen beseft dat hetenige medicijn tegen werkloosheid, tegen eenzaamheid en tegen de verloedering van onze gemeenteWERK is. Werk zorgt voor participatie, voor sociale contacten, voor investeren in jezelf en in anderen.En werk wordt vooral gecreerd door ondernemende mensen en door niemand anders.De VVD is n van de weinige partijen die nu al actief is in al onze drie oude gemeenten Graft-De Rijp,Schermer en Alkmaar en die ook lokaal actief blijft in onze nieuwe gemeente. Lokaal actief, maar de VVDkent als landelijke partij juist ook de weg in Den Haag en in onze provincie.Ik hoop op uw instemming bij het lezen van dit verkiezingsprogramma van de VVD voor degemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe fusiegemeente Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp.Er staan niet minder dan 45 enthousiaste liberale kandidaten te popelen omuitvoering te geven aan dit programma. U kent er vast wel n van, ofmisschien wel meer dan n. Tien van de eerste vijftien kandidaten zijnjonger dan 35 jaar, maar ook de brede politieke ervaring is gewaarborgd.Daarnaast heeft de VVD in elke wijk of kern een eigen wijkambassadeur.Wijkambassadeurs willen graag van u horen wat er speelt, ook na deverkiezingen! Stem dus op zon VVDer, het is niet alleen leuk voor diekandidaat, maar vooral in het belang van u, uw buurt, uw kern en onzegemeente.John van der RheeLijsttrekker 3. Hoofdstuk 1Een nieuwe gemeente;kansen en bestuurlijke vernieuwingParagraaf 1.1. Een nieuwe gemeente!Hoofdpunten:1 Onze nieuwe gemeente vraagt een nieuwe burgemeester.2 Onze nieuwe gemeente vraagt een krachtige gemeenteraad en college.3 Onze nieuwe gemeente is er voor onze inwoners, ondernemers en organisaties en nietandersom.4 Onze nieuwe gemeente biedt ruimte voor initiatieven en benut de kracht van stad en dorp.Toelichtende tekst:Op 1 januari 2015 is de nieuwe gemeente Alkmaar een feit. Een nieuwe gemeente verdient een nieuweburgemeester, zonder verbondenheid aan n van de oude gemeenten. De wettelijke taken, waaronderhet veiligheidsbeleid dienen bij de burgemeester in goed handen te zijn. Daarnaast is hij het boegbeeldvan het gemeentebestuur in de gemeente. Onze burgemeester brengt mensen uit al onze dorpskernenen buurten samen. Ook zet hij zich actief in als economisch ambassadeur voor de nieuwe gemeenteAlkmaar, en weet hij verbinding en samenwerking met onze regio mogelijk te maken. Daarnaast wil deVVD dat de burgemeester inspirerend leiding geeft aan, samen met de inwoners, ondernemers eninstellingen in stad en dorp, een toekomstgerichte, strategische agenda voor het nieuwe Alkmaar.Als met deze strategische agenda beter wordt samengewerkt met de regio en de provincie zoudengezamenlijke projecten makkelijker van de grond komen en betere resultaten op kunnen leveren.De VVD ziet in de burgemeester tot slot graag een effectieve netwerker in de regio, provincie, Den Haagen Brussel.De nieuwe gemeente verenigt het beste van Stad en Land. De stad, de dorpen en het platteland vullenelkaar prachtig aan. Ze bieden mooie plekken om te wonen en recreren, met kansen voor nieuwewerkgelegenheid. Maar om die kansen te benutten, komt er veel nieuw werk op de nieuwegemeenteraad en het college af. Bijvoorbeeld als het gaat om de decentralisaties in het sociale domein(zorg, jeugdzorg en participatie). Op economisch, sociaal en toeristisch gebied staat de gemeente voorgrote uitdagingen, die zowel kansrijk als risicovol zijn. Het gaat om nieuwe taken met groteverantwoordelijkheden, die voor al onze inwoners goed geregeld moeten worden. De VVD ziet graag datde raad van onze nieuwe gemeente Alkmaar een moderne werkwijze omarmt, en meer en beter met allelagen uit onze samenleving communiceert. Daarom wil de VVD een college van maximaal zeswethouders, waarvan tenminste twee zich bezighouden met de (jeugd)zorg.Het is essentieel om de kracht van stad en dorp beter te gebruiken. De VVD ziet graag dat gemeenteraaden college zich (nog?) meer richten op het bieden van ruimte aan inwoners, ondernemers enorganisaties. Het (her)invoeren van buurt- en dorpskernwethouders kan daarbij helpen. In onze liberalevisie staan vrijheid en verantwoordelijkheid centraal en wij menen dat het beter gaat wanneer mensenzelf hun verantwoordelijkheid (kunnen) nemen. Nutteloze regels moeten we schrappen,verantwoordelijkheden moeten we overdragen, waar mogelijksamen met de nodige budgetten. Wij denken dat de meestemensen zelf ook niets liever willen. Bovendien kan de gemeenteniet zomaar alles voor de bewoners regelen en betalen, simpel-wegomdat de gemeente minder geld tot haarbeschikking heeft.Om al deze redenen zoekt de VVD naar andere en nieuwe vor-menvan samenwerking met alle inwoners van onze nieuwegemeente. 4. Paragraaf 1.2. Dienstverlening gemeenteHoofdpunten:1 Voor de VVD is goede dienstverlening een toegankelijke gemeente met minder regels, minderadministratie en langere geldigheid vergunningen.2 Telefonische bereikbaarheid van de gemeente minimaal 98%.3 Alkmaar wordt de beste gemeente qua digitale dienstverlening van Nederland.4 Op zaterdag, s-morgens vroeg en in de avonden is het stadskantoor of eendienstencentrum open.5 De nieuwe gemeente Alkmaar heeft snelste betaaltermijn van Nederland.Toelichtende tekst:De dienstverlening van de gemeente Alkmaar kan en moet beter! De VVD vindt dat de nieuwe gemeenteAlkmaar haar inwoners het beste helpt door hen minder regels en minder administratieve verplichtingenop te leggen, en door langer geldende vergunningen uit te geven. Ook wil de VVD dat de gemeente altijdtoegankelijk is voor al onze inwoners. In De Rijp en Schermer moet daarom een gemeentelijk servicepuntworden ingericht of blijven bestaan. De telefonische bereikbaarheid via het telefoonnummer 14072 moetook omhoog. Onze inwoners moeten er altijd kunnen rekenen dat de telefoon bij de gemeente snelwordt opgenomen en goed wordt doorverbonden.De gemeente moet van de VVD nog meer diensten digitaal aanbieden. Maar altijd moet er demogelijkheid zijn voor bijvoorbeeld ouderen om zaken niet digitaal te regelen, zolang daar behoefte aanis. Ook moet huisbezoek mogelijk zijn voor degenen die dit nodig hebben en niet mobiel zijn.Een volledige online afhandeling van de tien belangrijkste diensten en producten plusprintmogelijkheden moet beschikbaar komen. Sommige onderdelen van de gemeente zoals Stadswerkcommuniceren al via social media met onze inwoners. Dat is voor de VVD een voorbeeld van hoe hetmoet, en wij verwachten dit van alle gemeentelijke onderdelen in onze nieuwe gemeente. Alles draaitvoor de VVD immers om een goede en eerlijke communicatie met onze inwoners.Onze inwoners werken meestal overdag, onregelmatig of forensen, en hebben daarom vaak geen tijd omin klassieke kantoortijden iets bij de gemeente te regelen. Daarom wil de VVD dat het stadskantoor of hetdienstencentrum in de Mare op zaterdag en in de avonden open is en ook op ten minste n pleks-morgens vroeg, zodat burgers ook voor of na hun werk langs kunnen komen.De procedures bij de betaling van een rekening moeten verbeteren en te worden versneld. Ondernemerswaarvan de gemeente klant is hebben ook tijdig recht op hun geld. De gemeente moet altijd het goedevoorbeeld geven, zeker ook bij betalingen. Dat verwacht de gemeente immers ook van haar inwoners.De vergunningaanvragen moeten transparanter worden met een tijdige reactie.Zo wordt de nieuwe gemeente Alkmaar de meest klantvriendelijke gemeente van Nederland! 5. Hoofdstuk 2Veiligheid 6. Hoofdstuk 2. VeiligheidParagraaf 2.1. Veiligheid algemeenHoofdpunten:1 Zero Tolerance; geen medelijden met straatrovers en drugdealers.2 Goede veiligheid op onze scholen.3 Geweld tegen politie, ambulancepersoneel, brandweer en ambtenaren harder bestraffen.4 In de nieuwe gemeente Alkmaar kan iedereen veilig uitgaan door een goede samenwerkingtussen politie en ondernemers.5 Prostitutie niet criminaliseren, maar de problemen aanpakken.6 Een schone buurt zorgt voor meer veiligheid!Toelichtende tekst:Voor de VVD draait veiligheid niet alleen om lagere criminaliteitscijfers, maar juist ook om het gevoel vanveiligheid van al onze inwoners. De inwoners van de nieuwe gemeente Alkmaar moeten zich allemaal veil-igkunnen voelen in hun eigen huis, straat en buurt. Iedere inwoner kan daar bij helpen. Maar ook meerpolitie agenten in onze gemeente en een grotere inzet van wijkagenten en toezichthoudersdragen daaraan bij.Tegen criminelen die onze inwoners overvallen, bestelen of hun spullen vernielen kan wat de VVD bet-reftniet hard genoeg worden opgetreden. Alle wettelijke middelen zijn toegestaan en moeten optimaalworden gebruikt. De VVD staat voor waar nodig uitbreiding van cameratoezicht, en vaker preventiefdoen fouille