verkiezingsprogramma vvd arnhem 2010-2014

Download Verkiezingsprogramma VVD Arnhem 2010-2014

Post on 07-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Verkiezingsprogramma 2010 2014

  Gemeenteraadsverkiezingen

  VVD Arnhem

  VVD Kiest!Arnhem Beter

  Kiest VVD!

 • Inhoud

  Inleiding 3

  1. Veilige & leefbare stad 4

  2. Aantrekkelijke stad 6

  3. Sociale stad 9

  4. Groene stad 12

  5. Bereikbare stad 14

  6. Betrouwbare stad 16

  7. Financieel gezonde stad 17

  Index 20

  Resultaten VVD Arnhem 2006-2010 21

 • Verkiezingsprogramma 2010-2014 VVD Arnhem 3

  Arnhem Beter

  Gelukkig zijn er in 2010 weer verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in Arn-hem. Dat geeft de kans de koers te verleggen. De kans op een beter Arnhem. Met deVVD. In dit programma legt de VVD uit waarom dat belangrijk is en wat we ophoofdlijnen willen. En waarom we u vragen op de VVD te stemmen. Voor een beterArnhem.

  Het gaat niet goed in Arnhem! De Eusebius stort in, het station is al jaren een bouw-put, de sociale structuur blijft zwak, grote bedrijven vertrekken, bezoekers verdwa-len in het verkeer en rijden weer weg omdat parkeren niet kan en nog veel meerdingen die beter kunnen.Terwijl we zoveel moois en goeds hebben: trotse Arnhemmers, goede ligging, prach-tige parken, cultuur en sport op topniveau, Living Statues, Mode Binnale, Sonsbeeken meer.

  Diep in hun hart weten echte Arnhemmers dat het beter kan. De VVD wil die hooprealiseren.Waarom loopt het dan niet lekker? De plannen zijn niet realistisch! De ambities tehoog. Te mooi. Het lukt de gemeente dus niet ze uit te voeren. Te laat en veel teduur. De politiek verzuurt. Burgers worden er moedeloos van. Keren zich af. Jammer,maar wel begrijpelijk.De afgelopen 4 jaar is alle financile reserve van de gemeente verteerd en er komennog grote kosten aan. Het moet anders. Het moet beter. De VVD wil zich daarvoorinzetten. Met u. Minder beter doen. Betrouwbaar. Bestuurbaar. Kiezen. Soms gas ge-ven, soms remmen. Beter.

  In dit programma ziet u voor 7 themas wat de VVD kiest en hoe ze daar denkt tekomen. Op hoofdlijnen. De richting is duidelijk: naar een beter Arnhem: beheersbaar,bestuurbaar en betrouwbaar. Veel keuzes kunnen pas later gemaakt worden en danzullen we kiezen. Met kennis van zaken. Op financieel degelijke manier. Helder conse-quenties aangeven.Leiden en kiezen is niet makkelijk, maar de VVD zal het doen.

  Het programma is tot stand gekomen door inbreng van veel actieve leden en niet-leden. Een intensieve belronde langs de leden, werkbijeenkomsten met politici enexterne deskundigen, discussie tijdens algemene ledenvergaderingen, overleggenmet ondernemers, wijkplatforms etcetera heeft veel informatie opgeleverd; veeldank daarvoor. Ook de programmacommissie (Dineke Duthler, Wieneke Groot enLeendert Combe -voorzitter-) voor het schrijf- en denkwerk.

  Naast het voorliggende programma komt er nog een verkiezingskrant (medio februa-ri) waar een selectie van onderwerpen op een meer wervende wijze zal worden ver-woord.

  Voor reacties: www.VVDarnhem.nl

  Kees den Blanken 15 september 2009Voorzitter Bestuur VVD Arnhem

 • Verkiezingsprogramma 2010-2014 VVD Arnhem 4

  1. Veilige & leefbare stadIn veel wijken en plekken in Arnhem zijn bij bewoners en bezoekers gevoelens vanonveiligheid en wensen voor een betere leefbaarheid1. De VVD staat voor een stadwaarin we niet tolereren dat mensen veel overlast veroorzaken of zich misdragen2.Vrijheid blijheid maar de mensen die de overlast veroorzaken zullen we aanpakken.Natuurlijk is preventie van belang, dat gebeurt ook al in ruime mate. Als de VVD hetvoor het zeggen heeft zorgen we eerst voor een goede handhavingsmachine: ruimtegeven door grenzen te stellen. Doel is dat Arnhemmers zich veilig voelen. De oorza-ken (zie ook hoofdstuk 2) moeten worden weggenomen.In een veilige stad wordt niet bezuinigd op politie en is politie zichtbaar op straataanwezig. Wijkagenten en surveillanten kennen de buurt als hun broekzak en zijnmakkelijk bereikbaar.In de leefbare stad is verslonzing niet meer aan de orde omdat zwerfvuil en honden-poep zijn aangepakt en vernielingen snel hersteld worden.Voor een veilige en leefbare stad moet er meer geld naar handhaven in Arnhem.

  Wat wil de VVD voor Arnhem

  Overlast is niet gewoon, het moet zin hebben om het te melden- Politie (blauw) zichtbaar op straat; eventueel uitgebreid met cameratoezicht. Niet

  alleen in probleemwijken, maar in alle wijken van Arnhem;- Meer toezicht (lichtblauw) op straat. Deze gemeentelijke toezichthouders kunnen

  optreden tegen allerlei ergernissen als vuil op straat, hondenpoep, geluidsover-last, bekladding, wildplassen, overlast coffeeshops Hommelseweg (Sonsbeekkwar-tier) etc.

  - Bestuurlijke boete zo snel mogelijk en ruim invoeren om de overlastgevers te la-ten merken dat hun gedrag niet wordt geaccepteerd.

  Handhaven mag geld kosten; het resultaat telt- Het beboeten van overlastgevend gedrag kost volgens het College van B&W op

  dit moment meer aan administratieve rompslomp dan het oplevert en is om diereden stilgelegd. Dat kan veel efficinter. De VVD wil doorgaan met het opleggenvan boetes aan overlastgevers door toezichthouders. Het resultaat (minder over-last) telt en mag zelfs geld kosten.

  Aanpak van de harde kern; meer nodig dan blauw op straat- Gericht kijken naar de wijken met de problemen en nog preciezer: de personen

  die ze veroorzaken en deze aanpakken De raddraaiers zijn in de wijken bekend.We kunnen dus gericht te werk gaan;

  1 Dit blijkt ook uit onderzoek van Marlet (Leefbaarheid doorgrond) en het Nicis Institute (oplossingen voor grootstedelijkevraagstukken). Analyses die -soms n op n- ook als informatiebron voor het programma hebben gediend.

  2 Onveiligheid doet iets met je stad.en heeft een oorzaak- Arnhem staat op 5e plaats van de misdaadmonitor (uit Algemeen Dagblad juni 2009);- In onze stad wonen 17.380 Arnhemmers in een woonomgeving met grote leefbaarheidproblemen. Dat is ruim 12% van de

  Arnhemmers. De belangrijkste problemen zijn: overlast door dronken mensen (in/rond uitgaansgebieden), overlast doordrugsgebruik, overlast jongeren, vernieling openbare werken, rommel op straat, overlast omwonenden, bekladding;

  - Veel sociale huurwoningen (of het gebrek aan koopwoningen ) en een gebrekkige kwaliteit van de woningen en openbareruimte zijn een belangrijke verklaring voor leefbaarheidproblemen. Er is in veel Arnhemse wijken een gebrek aan hogereinkomensgroepen, gezinnen met kinderen en ouderen. Juist zij vormen een bindende factor, zijn goed voor de noodzakelij-ke sociale controle (zie ook hoofdstuk 2 de aantrekkelijke stad).

 • Verkiezingsprogramma 2010-2014 VVD Arnhem 5

  - Voor de hotspots van overlast en geweld in Arnhem wil de VVD een Buiten Ge-woon Veilig Programma. De VVD wil dat de politie ook daar de baas is op straat.Dat vergt de inzet van een specifiek team dat opgeleid is om effectief en snel opte kunnen treden zonder dat de zaak escaleert. Maar het team kan bijvoorbeeldook verkeerscontroles uitvoeren;

  - Er is meer nodig dan de politie alleen. Het is van belang om de oorzaken aan tepakken (zie ook hoofdstuk 2 en 3). Het gaat ook om:

  o een veel betere informatie-uitwisseling tussen politie, Openbaar Ministerie,gemeentelijke diensten, Jeugdzorg etcetera (Veiligheidshuis);

  o gecombineerde inzet van alle overheidsdiensten zoals belastingen, vreem-delingenpolitie, brandweer en gemeente;

  o investeren in de openbare ruimte: verkeersaanpassingen, parkeren oplos-sen, intensief beheer (schoonhouden en heel laten; bijvoorbeeld bij de AKUfontein dreigt een neerwaartse spiraal), leegstand van panden voorkomen(woningbouwcorporaties) etcetera.

  Sobere opvang drugsverslaafden- Voor de VVD is soberheid bij dit onderwerp het uitgangspunt. Er zijn grenzen aan

  de kosten voor de opvang van verslaafden en overlastplegers. Arnhem geeftmomenteel bovengemiddeld veel geld uit aan verslavingszorg. Ten opzichte vansommige vergelijkbare steden zelfs het dubbele;

  - Optimaal gebruik maken van (landelijke) maatregelen om problemen echt aan tepakken zoals de ISD-maatregel (Inrichting Stelselmatige Daders)3. Als er te weinigISD-plaatsen zijn (cellen en/of begeleiding) zal de VVD er via haar collegas in DenHaag alles aan doen om het aantal op het juiste peil te brengen;

  - Het is met de ISD-maatregel- van belang om het uitzichtloze patroon van vastzit-ten, vrijkomen en terugvallen te doorbreken; perspectief bieden;

  - Overlast rondom verslaafdenopvang (met name de Verschuerwijk) door strengtoezicht voorkomen. Ook rond de heroneverstrekking bij Rijnstate (geringe) over-last aanpakken (t.b.v. inwoners van Alteveer, t Cranevelt, Hazegrietje).

  3 De maatregel richt zich op het terugdringen van criminaliteit en onveiligheid veroorzaakt door de veelplegers en op de hulpvan veelplegers.

 • Verkiezingsprogramma 2010-2014 VVD Arnhem 6

  2. Aantrekkelijke stadWonen, werken, leven en recreren in Arnhem kan nog zoveel beterDe VVD wil de stad nog aantrekkelijker maken voor ondernemers (inclusief publiekeen semi-publieke instellingen zoals zorginstellingen, onderzoeksinstituten en dergelij-ke). Arnhem profileren als echte ondernemersstad. De toename van de bevolking isgeen motor meer van economische groei. Er is n motor over: ondernemerschap &innovatie. Voor innovatie moeten we bestaande hoogwaardige instellingen koesterenen zorgen dat andere naar Arnhem komen door aantrekkelijke randvoorwaarden.

  Bouwen voor middeninkomens is op drie fronten aantrekkelijk voor de stad:- een grote verscheidenheid in woningvoorraad heeft een positieve invloed op het

  aanbod van arbeid (werken volgt wonen);- dat levert bedrijvigheid (vraag naar arbeid);- ook is een evenwichtige bevolkingssamenstelling in de wijken van belang voor de

  leefbaarheid.

  Naast bouwen voor de middeninkomens is voor een aantrekkelijke stad een goedeonderwijs/onderzoeksinfr