vattenhantering – en viktig fokusfråga för boliden, emma rönnblom pärson, boliden

of 20 /20
1 2010-10-15 Boliden Mineral AB Vattenhantering inom gruvverksamhet - en viktig fokusfråga för Boliden Emma Rönnblom Pärson Boliden Mineral AB Gruvor Miljö GeoArena 14 oktober 2014

Author: geological-survey-of-sweden

Post on 19-Jun-2015

68 views

Category:

Science


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Att arbeta med utveckling av vattenhantering i en gruvas olika skeden, hela vägen från planering av en ny verksamhet fram till ett efterbehandlat skede, är en viktig fokusfråga för Boliden. Detta kanske speciellt är en utmaning vid hantering av komplexa sulfidmalmer vilket kan medföra påverkan på kvaliteten på det vatten som lämnar verksamheten. Att på en övergripande nivå redan i samband med idéstudier lyfta frågan om vattenbalans och vattenhantering ökar förutsättningarna att minimera påverkan på omgivningen ur ett vattenperspektiv både under driftfas och i ett efterbehandlat skede. Likaså kan en vattenbalans för en aktiv verksamhet utgöra ett avgörande verktyg för att optimera användningen av vatten och samtidigt medverka till en minimerad miljöpåverkan. Kännedom om hydrologiska förhållanden krävs även vid tillsyn och förvaltning av nedlagda och redan efterbehandlade gruvor för att utvärdering och eventuellt kompletterande åtgärder ska kunna genomföras på ett riktigt sätt.

TRANSCRIPT

Page 1: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

1 2010-10-15Boliden Mineral AB

Vattenhantering inom gruvverksamhet- en viktig fokusfråga för Boliden

Emma Rönnblom Pärson

Boliden Mineral AB

Gruvor Miljö

GeoArena 14 oktober 2014

Page 2: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2GMMY/Boliden Mines

Disposition

Vattenhantering i tre olika skeden

‒ Tillsyn och förvaltning av nedlagda gruvor

‒ Aktiv verksamhet (driftfas)

‒ Nya projekt, planering för en eventuell framtida verksamhet

Summering och slutsats

2014-10-07

Page 3: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-133Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer

Tillsyn och förvaltning av nedlagda gruvor

Mål med kännedom om vattensituationen Kännedom om geohydrologi ett verktyg för utvärdering och eventuell

komplettering av åtgärder Möjlighet att hitta bästa möjliga lösning Underlag för efterbehandlingsplan Förutsättning för rätt uppföljning

Page 4: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-134Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer

Tillsyn och förvaltning av nedlagda gruvor – Exempel Kedträskgruvan

gråbergupplag

S N

flöde österut

bergytan

flöde österut

Page 5: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-135Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer

Tillsyn och förvaltning av nedlagda gruvor – Exempel Kedträskgruvan

Mål med efterbehandlingen Markkvalitet Landskap och Biodiversitet Ytvatten Grundvatten Dagbrottsvatten

Page 6: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-136Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer

Aktiv verksamhetHållbar vattenhantering i gruvindustri – Mål

Effektivisera vattenanvändning:‒ Minska påverkan på recipienten (flöde/kvalitet)‒ Minska behovet av råvatten‒ Avskilja ”rent” från ”dag-” vatten internt på bästa sätt‒ Planera/implementera vattenåtervinning‒ Planera/implementera vattenrening‒ Design för att klara extrema klimatscenarion‒ Strategi för bassänger/dammar‒ Effektivsera pumpningen‒ Långtidsplanering

Page 7: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

Vattenbalansmodell - ett verktyg för hållbar vattenhantering

Redogöra för tidigare vattenanvändning:‒ Vattenkällor, ‒ Förbrukning‒ Lagring‒ Bräddning/utsläpp‒ Nyckelprestandaindex (till ex. m3 vatten/ton ore)

Prognos framtidens vattenanvändning baserad på:‒ Kalibrering av modellen mot mätdata‒ Gruvplanering scenarier‒ Operativ logik / driftslogik‒ Förändringar i vattenförsörjning

Effektivisera vattenanvändning Effektivisera vattenbräddning / utsläpp Rapportering/Redovisning av vattenanvändning

‒ GRI rapportering

Page 8: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-138BA Mines/GMMY

Aktiv verksamhetExempel Aitik

En av Europas största koppargruvor.

Dagbrottet är 3 km långt, 1.1 km brett och 450 meter djupt.

Salmijärvi dagbrott kommer att bli 1 km långt, 800 m brett och 270 m djupt.

Fyndigheten innehåller koppar, guld och silver.

Produktionen var 37 Mt år 2013

Sandmagasinet är ca 9 km2

Page 9: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-139BA Mines/GMMY

Aktiv verksamhetExempel Aitik – utvecklande av en vattenbalansmodell

Lagringskapacitet för vatten Extrema tillfällen (snösmältning,

regn)

Optimering av gruvvatten-

hantering Ökad effektivitet vid användning Vattenanvändning/återvinning

Utsläpp av vatten Nya och ökade krav Vattenrening?

Pumpning Bygga in redundans Utvärdera haverisituationer

Utbyggnad/Förändring Sandmagasin Ökad produktion

Page 10: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

Definiera Mål

Conduct Water Audit

Utveckla Konceptuell

Modell

Bygg Modell och Kalibrera

Test/Verifiera Konceptuell

Modell

Utbilda användare

Iterera

Aktiv verksamhet– Exempel Aitik,

vattenbalansmodell

Utveckla vattenhantering rutiner / styrning

Page 11: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-1311BA Mines/GMMY

Page 12: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

Aktiv verksamhetExempel Aitik - Kommande arbeten

Minska antalet modeller till en enda modell

Uppdatera ingående data‒ Flöde‒ Vattenkvalitet‒ Klimat

Utbildningar Överlämning till drift Utveckla driftrutiner Driftsäkerhet

Inkorperera Efterbehandling‒ Efterbehandling, sekvens‒ Ytutformning‒ Hydrogeokemiska förändringar pga

EBH‒ Gråberg‒ anrikningssand‒ dagbrott

Page 13: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-1314BA Mines/GMMY

Nya projektExempel Laver

Laver låghaltig fyndighet, med högt tonnage Cu lokaliserad i norra Sverige, Älvsbyn kommun

Boliden har genomfört en idéstudie och nyligen lämnat in en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten.

Dagbrott och sandmagasin

1 km

Lill-Laver

Laver

Old Laver mineN

Page 14: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-1315BA Mines/GMMY

Vattenhantering-Från idéstudie till efterbehandling

Page 15: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-1316Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer

Nya projektExempel Laver – arbete med Vattenhantering

Allmän Metod

Definiera mål

Definiera bakgrundsdata

Utveckla vattenbalansmodell Identifiera/(genomföra effektivisering) Identifiera & minimera risk Drift vattenhantering plan/internt

kontroll program/rapportering

Laver-exampel

Effektivisera vattenförbrukning:‒ Minska påverkan till recipienten

(flöde/kvalitet)‒ Avskilja ”rent” från ”dag” vatten‒ Planera vattenåtervinning‒ Design mot extrema klimat scenarion‒ Design för efterbehandling

Bakgrundsdata:‒ Hydrologi (grund/ytvatten)‒ Produktionsplan‒ Dammar, bassänger, pumpning‒ Anrikningsverk‒ Klimatdata

Goldsimbaserad vattenbalansmodell Identifiera/(genomföra effektivisering) Identifiera & minimera risk Drift vattenhantering plan/internt

kontroll program/rapportering-GRI

Page 16: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-1317BA Mines/GMMY

Nya projektExempel Laver - Definiera befintliga förhållanden

Avrinningsområden Naturliga vattenflöden och vattenkemi Klimatdata Preliminära grundvattenbedömningar Miljödata

1 16

15

60

125120

75

30

102 1

0

20

40

60

80

100

120

140

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Pote

ntial

Eva

pora

tion

(mm

/mon

th)

0

3

6

9

12

15

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20Snow

mel

t Run

off (m

m/d

ay)

7-Day Average Temperature ( � C)

Red – relationship used in the water balance model

Gray - snowmelt relationship to 7-day average temperature from Fraser et al. 2011

Page 17: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-1318Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer

Nya projektExempel Laver - Vattenbalansmodell

Page 18: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-1319BA Mines/GMMY

Nya projektExempel Laver – Hur vi kan använda oss av modellen

Optimera lagringsvolymer Pumpkapacitet Klimatscenarios Vattenkvalitet internt samt i utgående vatten Vattenanvändning (grundvatten och ytvatten)/påverkan nedströms Deponering av anrikningssand och vattenhantering

Modellen kommer att vara ett viktigt verktyg i tillståndsprocessen

Page 19: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

20GMMY/Boliden Mines

Summering och slutsats

Tillsyn och förvaltning av nedlagda gruvor – utvärdering och eventuell komplettering av åtgärder

Aktiv verksamhet (driftfas) – optimera användandet, minimera miljöpåverkan

Nya projekt, planering för en eventuell framtida verksamhet – designa för hållbar vattenhantering både under driftfas och i ett efterbehandlat skede

2014-10-07

Att ställa samma krav på de gruvlämningar som finns kvar från vår historia jämfört med de gruvor som öppnar idag är inte rimligt ur ett vattenperspektiv.

Page 20: Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

2023-04-1321BA Mines/GMMY

Tack!