vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman ty£¶kalupakki edess£¤si on vantaan...

Download Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman ty£¶kalupakki Edess£¤si on Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman

Post on 11-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman työkalupakki

 • Sisällys 1. Johdanto 2. Esiopetuksen vuosikello 3. Esiopetuksen arvoperusta 4. Oppimiskäsitys esiopetuksessa 5. Esiopetuksen toimintakulttuuri 6. Esiopetuksen oppimisympäristöt 7. Arviointi esiopetuksessa 8. Kasvun ja oppimisen tuki 9. Esiopetuksen hyvinvointityö 10. Laaja-alaisen osaamisen alueet 11. Opetuksen yhteiset tavoitteet 12. Eheyttämisvinkit esiopetuksen ja valmistavan opetuksen

  suunnitteluun 13. Esiopetuksen johtaminen

 • 1. Johdanto Edessäsi on Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman työkalupakki, jonka tarkoituksena on helpottaa uuden esiopetuksen opetussuunnitelman käyttöön ottoa esiopetuksen arjessa.

  Työkalupakista löydät kuvin ja tekstein avattuna opetussuunnitelman tärkeimmät sisällöt. Jokaiseen kohtaan liittyy keskustelutehtäviä, joita voidaan tehdä esiopetuksen tiimeissä tai koko työyhteisön kanssa. Työkalupakissa olevat hyperlinkit aukeavat klikkaamalla sanan päällä hiiren oikeaa näppäintä ja kohtaa ”Avaa hyperlinkki”.

  Työkalupakin loppupuolelta löytyy valmiita oppimiskokonaisuussuunnitelmia ja tyhjä suunnittelupohja eheytetyn opetuksen suunnitteluun. Myös valmistavan opetuksen toteutukseen löytyy samanlaisia vinkkejä.

  Päiväkodin johtajille on työkalupakista oma osuus, mutta myös koko työkalupakin sisältöä voi käyttää johtamisen välineenä keskustelutehtävineen.

  Toivottavasti työkalupakista on apua ja iloa opetussuunnitelman haltuunotossa!

 • 3. Esiopetuksen arvoperusta Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma s. 13

  Lapsi ja lapsuus

  Ainutlaatuinen ja arvokas

  Yksilö ja yhteisön jäsen

  Oikeus oppia leikkien

  Itseisarvoinen lapsuus

  Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus

  Avoimuus ja erilaisuuden kunnioitus

  Kestävä elämäntapa

  Yhteisöllisyys ja yhteistyö

  Osallisuus

  Aikaisempien kokemusten

  merkitys

  Laadukas

 • Esiopetuksen arvoperusta

  Esiopetuksen opetussuunnitelman arvoja täydentävät Vantaan omat arvot: innovatiivisuus, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys.

  Tehtävä: Pohtikaa päiväkotinne / ryhmänne arvoja, mitkä arvot ovat teille tärkeitä? Miten esiopetuksen / Vantaan arvoperusta näkyy toiminnassanne? Onko päiväkodissanne / ryhmässänne joitakin muita arvoja?

 • 4. Oppimiskäsitys esiopetuksessa Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma s. 14

  O pp

  im in

  en Tapahtuu vuorovaikutuksessa:

  lapset, aikuiset, yhteisöt, lähiympäristö

  On kokonaisvaltainen tapahtuma: leikki, tutkiminen, toiminnallisuus, tunteet, aistihavainnot, keholliset

  kokemukset, ajattelu

  Lähtökohtana aiemmat kokemukset ja osaaminen, yhteys arkeen ja

  kokemusmaalimaan

  Olennaista on itsetunto oppijana, turvallinen ja positiivinen

  oppimisympäristö sekä myönteiset tunnekokemukset

  Tehtävä: Pohtikaa, miten esiopetusta tulisi toteuttaa, jotta se toteuttaisi opetussuunnitelman mukaista oppimiskäsitystä.

  Mitä asioita tulee ottaa huomioon ryhmän ja yksittäisen lapsen kannalta?

  Arvioikaa omaa esiopetustanne, miten opetussuunnitelman mukainen oppimiskäsitys toteutuu teillä?

 • 5. Esiopetuksen toimintakulttuuri Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma s. 21

  Hyvinvointi ja turvallinen arki

  Kaikille yhteinen esiopetus

  Oppimisen ja oivalluksen ilo

  Lapsi osallisena ja oman

  elämänsä toimijana

  27.6.2016 8

  - Inklusiivisuus - Kulttuurinen monimuotoisuus

  - Leikki, tutkiminen, kokeilu

  - Lasten aloitteet ja ideat, osallisuus - Yhteistyö, yhteinen vastuunotto

  - Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi esiopetusryhmässä

  Toimintakult- tuurin arviointi ja kehittäminen

  Tehtävä: Pohtikaa kuvan pohjalta, minkälainen toimintakulttuuri ryhmässänne / päiväkodissanne on. Millä keinoin olette sitä kehittäneet ja millä keinoin voisitte sitä jatkossa kehittää?

 • Työskentelemme usein jokainen omaan tehtäväänsä keskittyen

  Erilaisia toimintakulttuureita

  Teemme paljon ryhmätöitä ja opimme toinen toisiltamme

  Lasten tulee oppia

  odottamaan vuoroaan

  Meidän ryhmässä pyritään minimoimaan odottaminen

  Meillä on aina toimittu näin ja

  samoilla tavoilla

  jatketaan

  Mietimme yhdessä lasten kanssa, mitä haluamme oppia ja

  tehdä

  Kannustamme lapsia olemaan

  samanlaisia, niin ryhmän on

  helpompi toimia yhdessä

  Hyödynnämme lasten

  erilaisuutta ja opimme kaikki

  uutta

  Meillä opettaja

  suunnittelee mitä teemme

  ja opimme

  Tehtävä: Pohtikaa, mitkä asiat ovat ominaisia ryhmänne / päiväkotinne toimintakulttuurille. Mitkä asiat ovat vaikuttaneet toimintakulttuurinne muodostumiseen?

  Jos jokin asia ei toimi, koetamme

  toista tapaa

 • Kaikille yhteinen esiopetus Vantaalla

  Meille on tärkeää Vantaalla: • Jokainen lapsi kokee olevansa hyväksytty,

  arvostettu ja kuuluvansa joukkoon • Vahva yhteisöllisyys, jossa on tilaa

  moninaisuudelle, toisten kunnioittamiselle ja tasavertaisuudelle

  • Perheiden monimuotoisuuden sekä eri kieli- ja kulttuuritaustojen arvostaminen

  Miten? Miksi? Mitä?

  Yhteisöllisyys luo turvallisuuden tunteen. Ryhmäytyminen, kiusaamisen ehkäisy, erilaisuudesta oppiminen ja yhteiset kokemukset ovat tärkeitä.

  Kasvattajan roolin merkitys on suuri. Aikuisella on vastuu ilmapiiristä ja vuorovaikutuksesta sekä arvo- ja asennekasvatuksesta. Aikuisen on oltava sensitiivinen ja toimittava itse esimerkkinä.

  Lapset huomioidaan yksilöinä ja heidän mielenkiinnonkohteensa ja vahvuutensa tuodaan esiin esimerkiksi eskarilentokone-itsearvioinnin muodossa.

  Käytä näitä: draama, kuvat, piirtäminen, musiikki, kirjat, toisten hyvien tekojen huomiointi, hymynaamataulukko, viikon eskari, pienryhmät, tuetut leikit, videointi, lasten kokoukset, retket, tutustuminen erilaisiin ihmisiin, esitteet, infopaketit, yhteistyö vanhempien kanssa.

  Miten arvioimme: • Lasten hyvinvoinnin havainnoiminen • Lasten kuuleminen ja itsearviointi • Vanhempien kuuleminen

  Eheyttämisvinkki: • Erilaiset projektit ja leikkiteemat • Monikulttuurinen juhlakalenteri

 • Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet Vantaalla

  Meille on tärkeää Vantaalla:

  • Lasten kanssa työskentelevät aikuiset ovat innostavia, kannustavia, kuuntelevia, sensitiivisiä, positiivisia ja pedagogisesti orientoituneita esiopetuksen ammattilaisia

  • Lasten ideoihin ja toiveisiin reagoiminen sekä esiopetustoiminnan suunnitteleminen tältä pohjalta

  • Elämyksellinen ja leikin kautta oppiminen

  Miten? Miksi? Mitä?

  Leikin kautta voi oppia kaiken. Aikuisen rooli leikissä vaihtelee; osallistuja, leikin puitteiden luoja, pedagoginen suunnittelija, toiminnan eheyttäjä ja leikin rikastuttaja. Aikuinen havainnoi ja arvioi millaista roolia häneltä kulloisessakin leikkitilanteessa edellytetään.

  Lasten maailma ja heidän tapaansa nähdä maailma tulisi olla läsnä kaikessa opittavassa. Aikuisien tehtävä on eläytyä lapsen maailmaan ja lähteä rohkeasti toteuttamaan lasten ideoita.

  Tee näitä: Kunnioita lapsen tapaa oppia eri aistikanavien kautta. Huomioi kehollisuus, tutkiva oppiminen ja vertaisoppiminen, salli yrittäminen, erehtyminen ja oivaltaminen. Anna lapsille mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Opetelkaa demokraattisen yhteiskunnan toimintaa äänestämällä asioista. Mahdollista mielikuvituksen käyttö ja elämyksellinen oppiminen. Anna lapsille vastuutehtäviä.

  Miten arvioimme: • Oppimistilanteiden dokumentointi • Havainnointi ja havaintojen

  kirjaaminen • Lasten itsearviointi

  Eheyttämisvinkki: Lastenkokoukset, joissa keskustellaan viikon asioista ja suunnitellaan tulevaa.

 • 6. Esiopetuksen oppimisympäristöt Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma s. 25

  Hyvinvointi ja turvallinen arki

  Kaikille yhteinen esiopetus

  Oppimisen ja oivalluksen ilo

  Lapsi osallisena ja oman

  elämänsä toimijana

  27.6.2016 12

  Toimintakult- tuurin

  arviointi ja kehittäminen

  Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö

  Fyysinen oppimisympäristö: sisä- ja ulkotilat, lähiympäristö, luonto, yhteistyökumppanit, välineet, materiaalit, TVT

  Oppimiskäsitys

 • Esiopetuksen oppimisympäristöt

  27.6.2016 13

  Esiopetuksen oppimisympäristöt koostuvat psyykkisistä, sosiaalisista ja fyysisistä ympäristöistä. Myös TVT-laitteet ovat osa oppimisympäristöä. Oppimisympäristöissä korostuvat vuorovaikutus, monilukutaito, yhteisöllisyys, aktiivisuus ja lasten osallisuus oppimisympäristöjen suunnittelussa.

  Tehtävä: Pohtikaa omia oppimisympäristöjänne. Ovatko ne monipuolisia?

  Miten lasten osallisuus ja mielenkiinnon kohteet on huomioitu niiden suunnittelussa?

  Miten mahdollistatte leikin, tutkimisen ja aktiivisuuden?

  Miten toimintakulttuuri, arvoperusta ja oppimiskäsitys näkyvät oppimisympäristössänne?

 • 7. Arviointi esiopetuksessa Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma s. 35

  27.6.2016 14

  Vantaan esiopetuksen arviointivälineet

  Lapsen itse-

  arviointi- lentokone

  EsKo- ryhmä- havain- nointi

  LEOPS EsKo-

  tiedon- siirto

  Yleisen tuen

  valikko

  Toiminta- suun-

Recommended

View more >