uniunea europeanĂ guvernul româniei fondul social · pdf file proiect cofinanţat din...

Click here to load reader

Post on 09-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

  AMPOSDRU

  Fondul Social European POSDRU 2007 – 2013

  Instrumente Structurale 2007 – 2013

  GUVERNUL ROMÂNIEI AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU

  ROMI

  Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

  1

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” Titlul proiectului: „Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială” Contract nr. POSDRU /14/ 6.1/ S/ 9 „Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” „Investeşte în oameni”

  Data de publicare: 15 octombrie 2010

  ANUNŢ PUBLICITAR - Achiziţie directă prin norme interne ANR -

  pentru: „Servicii de tipărire materiale informative (manual formare, cercetare, alte materiale informative)”

  PARTICIPAREA GRUPURILOR VULNERABILE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ

  1. Scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie

  În vederea implementării activităţilor pentru promovarea economiei sociale la nivel de comunități locale conform activității nr. 3, din cadrul proiectului POSDRU/14/6.1/S/9 ID 2151 „Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială”, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – Agenţia Naţională pentru Romi doreşte prestarea de doreşte achiziţionarea de servicii de tipărire materiale informative.

  2. Denumire Achizitor Agenţia Naţională pentru Romi, str. Splaiul Independentei, nr. 202 A, etaj 8, cam. 31

  Oraş: Bucureşti, Sector 6, telefon: +40 21 311 30 51, fax: +40 21 311 30 47, codul poştal: 060022; E-mail: posdru2151@gmail.com

  3. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Sursa de finanţare: FSE - 98%, Contribuţia proprie a Solicitantului - 2%.

  4. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 62.000 RON fără TVA

  5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:Preţul cel mai scăzut.

  6. Reguli de transparenţă şi publicitate Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentaţia pentru ofertanţi care, împreună cu caietul de sarcini, formularistica standard şi clauzele contractuale, sunt publicate pe site-ul www.anr.gov.ro , la secţiunea achiziţii publice. Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.

  7. Informaţii suplimentare

  mailto:posdru2151@gmail.com http://www.anr.gov.ro/

 • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

  AMPOSDRU

  Fondul Social European POSDRU 2007 – 2013

  Instrumente Structurale 2007 – 2013

  GUVERNUL ROMÂNIEI AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU

  ROMI

  Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

  2

  Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul prin persoana SAULEA Dragoş-Sebastian, telefon: +40 21 311 30 51, fax: +40 21 311 30 47, e-mail: posdru2151@gmail.com

  8. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ

  Agenţia Naţională pentru Romi, str. Splaiul Independentei, nr. 202 A, etaj 8, cam. 31 Oraş: Bucureşti, Sector 6, telefon: +40 21 311 30 51, fax: +40 21 311 30 47, codul poştal: 060022; E-mail: posdru2151@gmail.com

  9. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de preţ Data: 20 octombrie 2010 Ora limită: ora 10:00

  mailto:posdru2151@gmail.com mailto:posdru2151@gmail.com

 • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

  AMPOSDRU

  Fondul Social European POSDRU 2007 – 2013

  Instrumente Structurale 2007 – 2013

  GUVERNUL ROMÂNIEI AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU

  ROMI

  Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

  3

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” Titlul proiectului: „Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială” Contract nr. POSDRU /14/ 6.1/ S/ 9 „Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” „Investeşte în oameni”

  DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ „Servicii de tipărire materiale informative (manual

  formare, cercetare, alte materiale informative)”

  Autoritate Contractantă: Agenţia Naţională pentru Romi

  Titlul proiectului POSDRU : „Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială” ID proiect POSDRU: 2151

  Calitatea Autorităţii Contractante în cadrul proiectului

  Beneficiar proiect POSDRU

  INFORMAŢII GENERALE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

  Denumire oficială: Agenţia Naţională pentru Romi

  Adresă: Splaiul Independentei nr. 202A, et.8, sector 6

  Localitatea: Bucureşti Cod poştal: 060022

  Ţară: România

  Punct de contact: Telefon: +40 21 311 30 51

  În atenţia: Dragoş Sebastian SAULEA

  E-mail: posdru2151@gmail.com Fax: +40 21 311 30 47

  Adresă Internet: http://www.anr.gov.ro/ , www.economiesociala.anr.gov.ro

  Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): http://www.anr.gov.ro/

  1. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

  DATA ORA1) Locaţia

  Data de publicare a anunţului 15.10.2010 Ora 10.00 www.anr.gov.ro, www.economieso ciala.anr.gov.ro

  Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea Ofertanţilor2)

  18.10.2010 Ora 10:00 nu este cazul

  Termen limită de transmitere a clarificărilor de către Autorităţii Contractante 2)

  19.10.2010 Ora 14:00 nu este cazul

  Termen limită de depunere a ofertelor 20.10.2010 Ora 10:00 Sediul ANR

  Data şedinţei de deschidere a ofertelor 20.10.2010 Ora 12:00 Sediul ANR

  mailto:posdru2151@gmail.com http://www.anr.gov.ro/ http://www.economiesociala.anr.gov.ro/ http://www.anr.gov.ro/ http://www.anr.gov.ro/ http://www.economiesociala.anr.gov.ro/ http://www.economiesociala.anr.gov.ro/

 • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

  AMPOSDRU

  Fondul Social European POSDRU 2007 – 2013

  Instrumente Structurale 2007 – 2013

  GUVERNUL ROMÂNIEI AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU

  ROMI

  Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

  4

  Data finalizării evaluării 3) 20.10.2010 Ora 16:00 Sediul ANR

  Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 3)

  20.10.2010 Ora 18:00

  Semnarea contractului 3) 25.10.2010 Ora 11:00

  Data de începere pentru prestarea serviciilor 3) Octombrie 2010

  -

  1) Ora locală a Autorităţii Contractante 2) Solicitările de clarificare se transmit înainte de data şi ora specificate în tabel: - pe fax sau prin posta directă la registratura Autorităţii Contractante

  şi suplimentar - pe e-mail la adresa persoanei de contact menţionată din partea Autorităţii

  Contractante. Toate răspunsurile la clarificările aferente proiectului vor fi postate pe site-ul Autorităţii Contractante.

  Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale cu Autoritatea Contractantă în scopul de a obţine avantaje în legătură cu acest contract pe perioada procedurii de atribuire.

  3) Dată estimativă

  Adresa unde se primesc ofertele:

  Agenţia Naţională pentru Romi, str. Splaiul Independentei, nr. 202 A, etaj 8, cam. 31, Oraş: Bucureşti, Sector 6, codul poştal: 060022 Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de Achizitor, acestea fiind păstrate la sediul Achizitorului, nedeschise.

  2. TIPUL CONTRACTULUI, OBIECTUL CONTRACTULUI SI LOCUL DE PRESTARE/ LIVRARE/ EXECUŢIE

  2.1. Denumirea contractului de achiziţie: Titlu: „Servicii de tipărire mate

View more