Ucapan penghuni syurga [sikumucha hery.blogspot.com]

Download Ucapan penghuni syurga [sikumucha hery.blogspot.com]

Post on 22-Jun-2015

1.541 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. UCAPAN PENGHUNISYURGA Yaa_Siin_36@yahoo.co.id</li></ul><p> 2. [QS:6. Al Anaam: 54]Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat KAMI itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun alaikum[1].Tuhanmu telah menetapkan atas diri-NYA kasih sayang[2], (yaitu) bahwasanya barang siapa yangberbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan[3], kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 3. TAFSIR Al-QURANJalaluddin As Suyuthi------[1]. Salaamun alikum artinya mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu.[2]. Maksudnya: Allah telah berjanji sebagai kemurahan-Nya akan melimpahkan rahmat kepada mahluk-NYA.[3]. Maksudnya ialah:1. Orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu.2. Orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak.3. Orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu.4. Jahil = bodoh = awam = belum mengetahui = belum berilmu 4. Denga na ALA Y ng M haPenga M haPenya ng. n ma L H a asih a ya Segaapuj ba A HY ng M haSuci l gi M haA l i gi LLA a a a a gung.Kesej ht a n semogasena ia kepa Na M mma Shal la Aa w Sal m, beseraisti da kel r bel u.a er a nt sa da bi uha d lal hu l ihi a lat r n uaga iaA l h dia p seba i suau kebia a bur j kit ya ber ga Isl m t a meninggaka syia- rya sa tmembeda n a aakit denga daa ngga ga t sa n uk, ika a ng a ma a et pil n rsyia ng nga ka nt r a nor ng- a ka . Saa sau syia ut madaa Isl m a l h t a saaa or ng fir l h t r a l m a daa ent ng l m.Saa ba k dit l n ol or ng- a pa ha iamemil keut ma n ya sa tbesa, kaenaa ur n unt menguca n saa ber sa dai A-l m nya inggaka eh a or ng, da l iki a a ng nga r r nj a uk pka l m a l r l Qur n.a Begit ba knyakit l tdima sekaa or ng- a ya mengol ol uca n saa A ka mer t k sa rba apa da r mer u nyaa iha sa r ng a or ng ngok- ok pa l m. pa h eka ida da hw da sanya eka memper ok ALA subha hu w t aa? Kaenasaa a l h uca n penghor t n unt paapenduduk syur .ol L Hna a a l ? ? rl m daa pa maa uk r ga A ka kit t k ingin ma syur ? ?pa h a idasuk ga? Kaenait mail h kit t r n saa denga ba da bena. r u r a a ebaka l m n ik n r 5. KEUTAMAAN SALAM 6. Sebarkanlah salam! Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: Bagaimanakah Islam yang baik itu? Beliau menjawab: Yaitu kamu memberi makanan, dan mengucaokan salam baik kepada orang yang sudah kamu kenal maupun orang yang belum kamu kenal. [Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad] Dari Al-Barra bin Azib berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyuruh kami untuk melaksanakan tujuh macam perbuatan yaitu: [1] menjenguk orang sakit [2] mengiringkan jenazah [3] mendoakan orang yang bersin [4] menolong orang yang lemah [5] membantu orang yang teraniaya [6] menyebarkan salam, dan [7] menepati sumpah. [Bukhari dan Muslim] Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Kamu semua tidak akan masuk syurga sebelum beriman, dan kamu semua tidaklah beriman sebelum saling sayang-menyayangi. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila kamu kerjakan niscaya kamu sekalian akan saling sayang-menyayangi? Yaitu sebarkanlah salam di antara kamu sekalian. [Muslim] 7. Sebarkanlah salam! Dari Barra bin Azib ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk melaksanakan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin (mengucap yarhamukallah), melaksanakan sumpah dengan benar, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan dan menyebarkan salam. Beliau melarang kami dari cincin atau bercincin emas, minum dengan wadah dari perak, hamparan sutera, pakaian buatan Qas (terbuat dari sutra) serta mengenakan pakaian sutera yang tebal maupun yang tipis. [Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad] Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Wahai sekalian manusia, sebarkan salam seluasnya, berikanlah makanan (kepada fakir miskin), hubungkanlah tali persahabatan, dan shalat lah pada saat orang-orang tidur, niscaya kamu sekalian akan masuk syurga dengan selamat. [Tirmizi berkata bahwa ini hadis shahih, diriwayatkan pula oleh Ad-Darami, Ibnu Majah] 8. KALIMAT SALAM 9. Kalimat salamDari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda: ALLAH Azza waJalla telah menciptakan Adam menurut kehendak-NYA dengan panjang 60 (enam puluh)hasta. Ketika ALLAH Taala menciptakan Adam alaihissalam, ALLAH berfirman kepadanya:Pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat yang sedang duduk itu kemudiandengarkanlah jawaban mereka kepadamu, karena sesungguhnya jawaban itu merupakanpenghormatan bagi anak cucu keturunanmu.Maka Adam mengucapkan: ASSALAAMU ALAIKUM. Semoga keselamatan tercurah atas engkauMereka menjawab: ASSALAAMU ALAIKA WA RAHMATULLAAH. Mereka (malaikat) memberitambahan: wa rahmatullaah (dan rahmat ALLAH). [Bukhari dan Muslim] 10. Kalimat salamDari Imran bin Al-Hushain berkata: Ada seseorang datang kepada Nabi shallallahu alaihiwa sallam dan ia mengucapkan assalaamu alaikum. Salam itu dijawab oleh beliau,kemudian ia duduk, lalu beliau bersabda: Sepuluh. Sesudah itu datang lagi seseorangdan mengucapkan assalaamu alaikum wa rahmatullaah. Salam itu dijawab olehbeliau, kemudian ia duduk, lalu beliau bersabda: Dua puluh.Sesudah itu datang lagi seseorang dan mengucapkan assalaamu alaikum wa rahmatullaah wa barakaatuh.Semoga keselamatan tercurah atas engkau, dan rahmat ALLAH, dan berkah-NYASalam itu dijawab oleh beliau, kemudian ia duduk, lalu beliau bersabda: Tiga puluh.[Abu Dawud dan Tirmizi, hadis hasan] 11. Kalimat salamDari Muadz bin Anas berkata: Seseorang datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallamdan ia mengucapkan assalaamu alaikum. Nabi SAW menjawab salam itu, kemudian iaduduk, lalu beliau bersabda: Sepuluh. Sesudah itu datang lagi seseorang danmengucapkan assalaamu alaikum wa rahmatullaah. Nabi SAW menjawab salamnya,kemudian ia duduk, lalu beliau bersabda: Dua puluh. Sesudah itu datang lagi seseorangdan mengucapkan assalaamu alaikum wa rahmatullaah wa barakaatuh. Salam itudijawab oleh beliau, kemudian ia duduk, lalu beliau bersabda: Tiga puluh.Kemudian datang lagi orang lain seraya mengucapkan:assalaamu alaikum wa rahmatullaah wa barakaatuh wa maghfiratuhu. Semoga keselamatan tercurah atas engkau, dan rahmat ALLAH, dan berkah-NYA dan ampunan-NYA.Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Empat puluh. Dan bersabda: Demikianlahpahala amalan-amalan utama. [Abu Dawud, hadis hasan] 12. Kalimat salamDari Anas, ia berkata: Seorang laki-laki melewati Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketikasedang mengembalakan hewan-hewan para sahabatnya. Orang itu berkata: assalaamualaika ya Rasulullah.Nabi menjawab:wa alaikassalaamu wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa maghfiratuhu waridwaanuhu.Dan semoga tercurah atas engkau keselamatan, dan rahmat ALLAH, dan berkah-NYA dan ampunan-NYA serta ridha-NYA.Ada yang berkata: Wahai Rasulullah, engkau memberi salam kepada orang ini dengansalam yang tidak pernah engkau berikan kepada seorangpun dari sahabat-sahabatmu?Beliau menjawab: Apakah halanganku untuk melakukan hal itu, sedangkan ia (salam)menyamai pahala lebih dari sepuluh orang? [Ibnu Sunni, hadis dhaif] 13. Kalimat salam Dari Anas bahwa apabila Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengatakan sesuatu perkataan, beliau mengulanginya sebanyak 3 kali sehingga benar-benar dapat dimengerti. Dan apabila beliau mendatangi suatu kaum maka beliau mengucapkan salam kepada mereka sampai 3 kali. [Bukhari] Dari Asma binti Yazid bahwa pada suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melewati sekelompok wanita di masjid yang sedang duduk, maka beliau melambaikan tangan dan mengucapkan salam. [Tirmizi, hadis hasan] Dari Abu Juray Al-Hujaimy berkata: Saya datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan mengucapkan alaikas-salaamu yaa Rasuulallaah. Beliau bersabda: Janganlah kamu mengucapkan alaikas-salaam, karena sesungguhnya ucapan alaikas- salam itu untuk orang yang sudah meninggal dunia. [Abu Dawud dan Tirmizi, hadis hasan shahih] Dari Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadaku: Ini Jibril menyampaikan salam untuk kamu. Maka saya menjawab: wa alaihissalaamu wa rahmatullaahi wa barakaatuh. [Bukhari dan Muslim] 14. T A CARA SALAM AT 15. Salam kepada anak kecil Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah melewati anak- anak, kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka. [Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Darami] Dari Anas bahwa ia berjalan melewati anak-anak kemudian ia mengucapkan salam kepada mereka, serta berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam biasa mengerjakan hal semacam ini. [Bukhari dan Muslim] 16. Tata krama salam Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, dan [rombongan orang] yang sedikit memberi salam kepada [rombongan orang] yang banyak. [Bukhari dan Muslim] Dari Abu Umamah Shuday bin Ijlan Al-Bahily berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Seutama-utama manusia menurut ALLAH adalah orang yang paling duluan mengucapkan salam. [Abu Dawud, hadis jayyid] Dari Abu Umamah bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, apabila ada dua orang saling berpapasan, maka siapa yang harus mengucapkan salam lebih dulu? Beliau menjawab: Orang yang mengucap duluan lah yang lebih utama menurut ALLAH Taala. [Tirmizi, hadis hasan] Dari Anas bahwa ia berjalan melewati anak-anak kemudian ia mengucapkan salam kepada mereka, serta berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam biasa mengerjakan hal semacam ini. [Bukhari dan Muslim] 17. Salam ketika masuk rumah sendiri [QS:24 An-Nuur:61] Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya. Dari Anas berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadaku: Wahai anakku, apabila kamu datang kepada keluargamu maka ucapkanlah salam, niscaya kamu dan keluargamu mendapat barakah. [Tirmizi, hadis hasan shahih] 18. JIKA AHLUL KITAB MENGUCAPKAN SALAM Dari Anas, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Apabila ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) memberi salam kepadamu, maka ucapkanlah wa alaikum (dan semoga atasmu).[Bukhari dan Muslim] Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Jika orang Yahudi memberi salam kepadamu, maka sesungguhnya ia mengucapkan assaamu alaika (semoga engkau mati). Maka ucapkanlah wa alaika (dan semoga pula untukmu). [Bukhari] Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kamu bertemu seseorang dari mereka di jalan, maka paksakanlah ia ke bagian jalan yang tersempit (gang). [Muslim] 19. MAKRUH SALAM DENGAN ISYARAT TANPA UCAPAN Dari Amr bin Suaib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Bukanlah termasuk golongan kita orang yang meniru golongan lain. Janganlah kamu meniru orang Yahudi dan Nasrani, karena pemberian salam oleh orang Yahudi adalah dengan isyarat jari, dan pemberian salam oleh orang Nasrani adalah dengan isyarat telapak tangan. [Tirmizi, hadis dhaif] 20. Salam ketika bertamu ke rumah orang Islam [QS:24. An Nuur: 27]Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. 21. Salam ketika bertamu ke rumah orang Islam Dari Riby bin Hirasy berkata: Seseorang dari Bani Amir menceritakan kepada kami sewaktu ia minta izin untuk masuk ke rumah Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan pada saat itu beliau berada di dalam rumah. Orang itu mengucapkan: Bolehkah saya masuk? Kemudian Rasulullah bersabda kepada pelayan beliau: Keluarlah dan ajarkan kepada orang itu tentang tata cara meminta izin, katakanlah kepadanya: Ucapkanlah assalaamu alaikum, bolehkah saya masuk? Orang itu mendengar apa yang disabdakan Nabi kepada pelayan itu, maka ia mengucapkan: Assalaamu alaikum, bolehkan saya masuk? Kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberi izin kepadanya, dan ia pun terus masuk. [Abu Dawud, hadis shahih] Dari Kildah bin Al-Hanbal berkata: Saya datang ke rumah Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan langsung masuk tanpa mengucapkan salam, kemudian Nabi SAW bersabda: Kembalilah, dan ucapkan assalaamu alaikum, bolehkah saya masuk? [Abu Dawud dan Tirmizi, hadis hasan] 22. Salam kepada bukan mahram Dari Sahl bin Sad berkata: Ada seorang wabita tua yang biasa mencari rempah-rempah kemudian dimasak dalam kuali dan dicampur dengan syair (tepung gandum). Apabila kami telah selesai shalat Jumat maka kami datang ke rumahnya dan memberi salam kepadanya, kemudian ia menghidangkan makanan itu kepada kami. [Bukhari] Dari Ummu Hani Fakhitah bin Abu Thalib, ia berkata: Pada hari penaklukkan Makkah saya datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan beliau sedang mandi dan ditutupi dengan kain oleh Fathimah, kemudian saya mengucapkan salam. [Muslim] Dari Asma binti Yazid berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam berjalan melewati sekelompok wanita, kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. [Abu Dawud dan Tirmizi, hadis hasan] 23. Salam ketika meninggalkan majelis Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu sekalian datang kepada suatu majelis, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Dan apabila ia akan meninggalkannya, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Yang pertama (keluar dari majelis) itu lebih berhak (mengucapkan salam) daripada yang akhir. [Abu Dawud dan Tirmizi, hadis hasan] Dari Usamah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berjalan melewati suatu majelis yang di dalamnya terdapat orang-orang Islam dan orang-orang musyrik penyembah berhala serta orang-orang Yahudi, kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengucapkan salam kepada mereka. [Bukhari dan Muslim] 24. PENULISAN SALAM 25. Tulislah atau ketiklah salam sebaik-baiknya!!!Dalam dunia modern seperti kita sekarang ini, ada banyak cara untuk menyampaikansalam atau menyebarluaskan salam, salah satunya melalui media elektronik seperti radio,televisi atau melalui internet (chatting atau e-mail).Adapun sebagai orang yang ingin mencintai sunnah Rasulullah, hendaklah kita menuliskankalimat salam itu...</p>