Terwijl de boer slaapt

Download Terwijl de boer slaapt

Post on 12-Jul-2015

591 views

Category:

Spiritual

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Lezing/evangelie</p> <p>Door Jou in deze kring geroepen,door warme dromen diep geraakt,om zout te zijn in deze wereld,Jouw woord dat naar de liefde smaakt.Elk onrecht neem je op de korrel,een bijtend oordeel, telkens weer,gezond verstand, ons hart dat fluisterten dan nog net dat snuifje meer.</p> <p>In deze kring, rond deze tafel,strooien we flarden van Jouw Woord,opdat we niet meer zouden slapen,niet door de dood worden bekoord.Want na zes dagen overlevendoor arbeid, werken voor het geld,is er Jouw dag, is er nog zeven en aandacht voor wat eignlijk telt</p> <p>(Biesbrouck Peter)Als je brood deeltdeel je machtals je macht deeltneem je deel</p> <p>Als je brood deeltdeel je hartals je hart deeltkomt er hoop</p> <p>als je brood deeltdeel je lijfals je lijf deeltword je n</p> <p>als je brood deeltdeel je pijnals je pijn deeltis er trouw</p> <p>als je brood deeltword je kleinals je klein wordt</p> <p>word je sterk</p> <p>als je brood deelt wordt het lichtals het licht wordt komt het goed</p> <p>als je brood deeltword je broodals je brood wordtword je mens</p> <p>(Verbeek Herman)als je brood deeltword je broodals je brood wordtword je mens</p> <p>(Verbeek Herman)</p> <p>(Taiz)Looft de Heer, onze God</p> <p>(Taiz)Nu gaat de zaaier uit,de dag is aangebroken,hij heeft de tijd geduid,gehoopt, gewikt, gewogen.Hij loopt met vaste tred,gebaren wijd en zijd,hij zegent links en rechts,hij maakt geen onderscheid.</p> <p>Wat drijft de zaaier voort,hij valt in slechte aarde,zijn woord blijft onverhoord,weersproken wordt zijn adem.Onvruchtbaar is de grond,gesloten en verhard,de zaaier gaat maar rond,wie heeft hem in zijn macht.</p> <p>(Bouma Hans / Dankt, dankt nu allen)[voorganger]Ik geloof dat God de mens geschapen heeftals een zoeker naar vriendschap en liefde,naar vrede en waarheid,naar een nieuwe aarde.</p> <p>[Al]Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,ons op deze weg is voorgegaan,doorheen lijden en dood,naar verrijzenis en nieuw leven.[Vg]Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft en ons uitnodigt mee te bouwen aan een wereld waar het goed is om te wonen:Gods rijk op aarde.[Al]Ik geloof dat wij samen, als kerkgemeenschap,op weg zijn naar geluken dat Hij ons daarom zijn Geest schenktom te kunnen standhoudenin goede en kwade dagen.[Vg] Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengenen ons leven zal voltooien.</p> <p>Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaanvan wat uit liefde geboren is. Amen."De oogst is groot" en op dat woord, zijn velen opgestaan om U te volgen.Wij bidden U, zend in de tij, Uw Geest, die stuwkracht is.</p> <p>Gij die weet wat in mensen omgaataan hoop en twijfel, domheid, drift,plezier, onzekerheid.Gij die ons denken peilten ieder woord naar waarheid schaten wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.Gij toetst ons harten Gij zijt groter dan ons hartop elk van ons houdt Gij uw oog gerichten niemand of hij heeft een naam bij Uen niemand valt of hij valt in Uw handenen niemand leeft of hij leeft naar U toe.</p> <p>Maar nooit heeft iemand U gezienin dit heelal zijt Gij onhoorbaaren diep in de aarde klinkt Uw stem nieten ook uit de hoogte nieten niemand die de dood is ingegaankeerde ook terug om ons van U te groeten.Aan U zijn wij gehecht naar U genoemd.Gij alleen weet wat dat betekent, wij niet.Wij gaan de wereld door met dichte ogen.</p> <p>Maar soms herinneren wij ons een naameen oud verhaal dat ons is doorverteldover een mens die vol was van Uw krachtJezus van Nazareth, een jodenman.In Hem zou Uw genade zijn verschenen,Uw mildheid en Uw trouwin hem zou voorgoedaan het licht gekomen zijnhoe Gij bestaatweerloos en zelveloosdienaar van mensen.</p> <p>Hij was zoals wij zouden willen zijneen mens van Godeen vriend, een licht, een herderdie niet ten eigen bate heeft geleefden niet vergeefs onvruchtbaar is gestorven.</p> <p>Die in de laatste nacht dat Hij nog leefdehet brood gebroken heeft en uitgedeelden heeft gezegd:Neemt, eet, dit is mijn lichaam,zo zult gij doen tot Mijn gedachtenis.Toen nam Hij ook de beker en Hij zei:Dit is het Nieuw Verbond, dit is Mijn bloeddat wordt vergotentot vergeving van de zonden.Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan Mij</p> <p>Tot Zijn gedachtenis nemen wij daaromdit brood en breken het voor elkaarom goed te weten wat ons te wachten staatals wij leven Hem achterna.Als Gij Hem hebt gered van de doodGod, als Hij, dood en begravendan toch leeft bij Uredt dan ook ons en houdt ons in leven.Haal ook ons door de dood heen nuen maak ons nieuw want waarom Hij welen waarom wij niet,wij zijn toch ook mensen.</p> <p>(Oosterhuis Huub / Huijbers Bernard))</p> <p>(Taiz)</p> <p>(Taiz)Volgende zondag 24 juniis er vakantieviering</p>