Boer Kiest Zon

Download Boer Kiest Zon

Post on 26-Dec-2015

32.376 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brochure Ecogroei

TRANSCRIPT

<ul><li><p>11</p><p>Fiscale aftrek </p><p>van 37.900 bij </p><p>deelname </p><p>met 15.000!</p></li><li><p>Investeer in duurzame energie!</p></li><li><p>31. Samenvatting 4</p><p>2. De uitgevende instelling 10</p><p>3. Fiscale structuur 14</p><p>4. Juridische structuur 22</p><p>5. Rendementsprognose 26</p><p>6. De investering 32</p><p>7. De markt 36</p><p>8. Risicofactoren 40</p><p>9. Betrokken partijen 46</p><p>10. Begrippenlijst 48</p><p>11. Deelnemen 52</p><p>Bijlagen:</p><p> Pagina</p><p>Maatschapsovereenkomst 57</p><p>Akte van toetreding tot de Maatschap 60</p><p>Deelnameformulier en personal data card los bijgevoegd</p><p>Inhoudsopgave</p></li><li><p>41. Samenvatting</p></li><li><p>5IntroductieBij deelname in de Maatschap investeert u in Zonnepanelen die op daken van agrarische ondernemers </p><p>worden geplaatst. Gelijktijdig worden asbestdaken van die Agrarirs gesaneerd. Omdat de verwijdering </p><p>van asbestdaken gecombineerd wordt met het plaatsen van Zonnepanelen, kunnen deelnemers van de </p><p>Maatschap gebruik maken van de gunstige fiscale regelingen Vamil en EIA. Deelname met 15.000 leidt tot </p><p> 37.900 belastingaftrek. De Belastingdienst heeft een landelijk geldende overeenkomst (ruling) afgegeven </p><p>zodat er zekerheid is over de fiscale behandeling van uw investering.</p><p>Met Maatschap wordt n van de Maatschappen Boer Kiest Zon 405 t/m 415 bedoeld. Dit zijn in beginsel </p><p>identieke maatschappen; daarom wordt gemakshalve geschreven over de Maatschap of over de Maatschap </p><p>Boer Kiest Zon (zonder volgnummer). Als alle Participaties in Maatschap 405 zijn geplaatst, zal begonnen </p><p>worden met het plaatsen van de Participaties in volgnummer 406 etc.</p><p>In hoofdstuk 10 van deze Brochure zijn de belangrijkste begrippen gedefinieerd. In deze Brochure zijn die </p><p>begrippen met een hoofdletter geschreven, zodat ze eenvoudig te herkennen zijn.</p><p>Belangrijkste kenmerken van de MaatschapInvestering asbestsanering en Zonnepanelen op agrarische daken</p><p>Benutting fi scale ondernemersregelingen Vamil (Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen </p><p> en EIA (energie-investeringsaftrek)</p><p>Deelname interessant voor particulieren met belastbaar inkomen (box 1) vanaf 39.000</p><p>Fiscale aftrekpost per Participatie van 5.000 12.631 in 2014, waarvan maximaal 7.916 door te </p><p>schuiven naar 2015</p><p>Participaties en minimum deelnamebedrag 5.000 per stuk. Minimum deelname 3 Participaties, </p><p>derhalve 15.000. Geen emissiekosten</p><p>Betaling deelnamebedrag binnen 14 dagen na toewijzing maar - indien eerder - </p><p>uiterlijk 24 december 2014</p><p>Overige kenmerken dankzij Participaties van 5.000 fi scaal maatwerk </p><p> mogelijkbijkomende voordelen voor middeninkomens </p><p> middeling kan leiden tot extra belastingvoordeel </p><p>Hoge aftrekpostenOmdat de Maatschap bijdraagt aan een beter milieu, mag op grond van de Vamil-regeling (Willekeurige </p><p>Afschrijving milieu-investeringen) maar liefst 75% van de investering ineens worden afgeschreven. </p><p>Bovendien genieten deelnemers van de extra energie-investeringaftrek (EIA) ter grootte van 41,5% van de </p><p>investering. Dankzij deze gunstige regelingen bedraagt de belastingaftrek 2,52 maal uw inleg. </p><p>Aftrekpost hoger dan deelnamebedragDeelnemers genieten deze voordelen niet alleen over hun deelnamebedrag maar over het veel grotere </p><p>aandeel in de totale investering in de Zonnepanelen; het deel van de investering dat met leningen wordt </p><p>betaald, telt namelijk ook mee als investering. Daarom is de aftrekpost veel hoger dan het deelnamebedrag. </p><p>Een voorbeeld ter toelichting: als de Zonnepanelen voor 60% worden gefinancierd met een (bank)lening </p><p>en voor 40% met gelden van de deelnemers, leidt een deelnamebedrag van 15.000 tot een investering </p><p>in de panelen van 37.500. Over 90% van deze investering mag 75% worden afgeschreven n genieten </p><p>de deelnemers 41,5% energie-investeringsaftrek. In totaal bedraagt de aftrek in dit rekenvoorbeeld, na </p><p>toepassing van 14% MKB-winstvrijstelling, 33.814.</p><p>1. Samenvatting</p></li><li><p>6Fiscale aftrek 12.631 per Participatie van 5.000De fiscale aftrek van de Maatschap bedraagt 12.631 per Participatie van 5.000. De minimale deelname </p><p>bedraagt 3 Participaties, dus 15.000. Door het aantal Participaties af te stemmen op uw fiscale situatie, kunt </p><p>u uw belastbare inkomen nauwkeurig sturen. </p><p>Bij deelname met 15.000 geniet u in 2014 van een aftrekpost van 37.900. Bij de bepaling van dit bedrag </p><p>is al rekening gehouden met de korting van 14%. U kunt ruim 2,5 maal uw deelnamebedrag (om precies te </p><p>zijn 252%) fiscaal in aftrek brengen. </p><p>Eenvoudige verwerking in uw belastingaangifteDeelnemers kunnen deze aftrekbedragen in hun aangifte inkomstenbelasting onder de noemer winst uit </p><p>onderneming op hun ander inkomen uit werk en woning (box 1) in mindering brengen. Aan de hand van </p><p>een fiscale invulinstructie kunt u de aftrekposten eenvoudig in uw belastingaangifte verwerken en uw box 1 </p><p>inkomen (inkomsten die u geniet als zelfstandige of uit loondienst, uitkeringen, pensioenen) fors beperken.</p><p>Fiscale zekerheid dankzij rulingIn een met de fiscus afgesloten ruling, die landelijk geldt, is vastgelegd dat de deelnemers deze gunstige </p><p>regelingen mogen toepassen. Er bestaat dus geen twijfel aan dat u bij deelname geniet van grote aftrekposten. </p><p>Aftrekpost verschuiven van 2014 naar 2015 Het is toegestaan om ten hoogste 62,7% van de aftrekpost van 2014, naar 2015 te verschuiven. Door deze </p><p>verschuiving toe te passen, kunt u de fiscale aftrek gelijkmatig(er) verdelen over 2014 en 2015 of het accent </p><p>van de belastingaftrek in 2015 laten vallen. Per Participatie van 5.000 mag u maximaal 7.916 fiscale aftrek </p><p>in 2015 nemen. </p><p>Deelname interessant bij belastbare inkomens vanaf 39.000In het algemeen geldt dat naarmate u in een hoger belastingtarief valt, deelname interessanter is. Deelname </p><p>is als u jonger dan 65 jaar bent aantrekkelijk als u een belastbaar inkomen in box 1 geniet van tenminste </p><p> 39.000. Voor degenen die 65 jaar of ouder zijn, is deelname interessant bij een belastbaar inkomen (box 1) </p><p>vanaf 52.500. Bij de bepaling van deze bedragen is uitgegaan van gelijkblijvende belastbare inkomens en </p><p>tarieven over 2014 en 2015, een deelnamebedrag van 15.000 en een 50/50 verdeling van de aftrekpost </p><p>over deze twee jaren ( 18.947 fiscale aftrek per jaar).</p><p>Inkomensafhankelijke voordelenMet een laag verzamelinkomen komt u wellicht voor bijkomende voordelen in aanmerking. Als gevolg </p><p>van de fiscale aftrek van de investering in Zonnepanelen, daalt niet alleen uw box 1 inkomen maar ook </p><p>uw verzamelinkomen namelijk fors. Dat kan tot gevolg hebben dat u n of meer jaren voor gunstiger </p><p>kortingen, aftrekken of toeslagen in aanmerking komt </p><p>Via www.toeslagen.nl of www.allesoverheffingskortingen.nl kunt u nagaan of een of meer bijkomende </p><p>voordelen voor u van toepassing zijn. Onze ervaring leert dat deze neveneffecten zeer gunstig kunnen uitvallen, </p><p>bijvoorbeeld voor de studiefinanciering van uw kinderen. We geven u graag een vrijblijvend advies op maat. </p><p>Middeling en verliesverrekeningBij sterk wisselende inkomens kan een deelnemer via middeling recht hebben op een extra belasting-</p><p>teruggave. Middeling houdt in dat op uw verzoek over een aaneengesloten periode van drie jaar de </p><p>belasting wordt herrekend op basis van het gemiddeld inkomen (in box 1) over die jaren.</p><p>Ook met verliesverrekening kunnen extra belastingvoordelen worden behaald. De hoge aftrekposten </p><p>kunnen namelijk leiden tot een negatief belastbaar inkomen. Een negatief inkomen in box 1 wordt </p><p>verrekend met de belastbare box 1 inkomens van een of meer van de drie voorafgaande jaren. </p><p>Met de geavanceerde de rekentool op de website www.ecogroei.nl kunt u nagaan of u ook van middeling </p><p>of verliesverrekening kunt profiteren. </p></li><li><p>7Snelle belastingteruggave en tevens 1,2% besparenAls u voor 1 april 2015 aangifte doet, ontvangt u voor 1 juli 2015 bij deelname met 15.000 van de fiscus </p><p> 19.704 terug (131% retour bij 52% IB). Bij deelname met 15.000 en aftrek tegen 42%, bedraagt de </p><p>teruggave 15.915, ofwel 106% van uw inleg. </p><p>Het bedrag dat u in de Maatschap investeert, is vrijgesteld van inkomstenbelasting in box 3, de zgn. </p><p>vermogensrendementsheffing. Deze heffing bedraagt 1,2%. Omdat u uw deelnamebedrag vr </p><p>31 december 2014 moet voldoen, bespaart u eenmalig 1,2% inkomstenbelasting over uw deelnamebedrag. </p><p>Activiteiten en risicobeperkingBij deelname in de Maatschap investeert u in de aanschaf van Zonnepanelen (inclusief de sanering van </p><p>asbestdaken) en de plaatsing ervan op het dak van agrarische ondernemers. Naar verwachting zal de </p><p>Maatschap 30.000 vierkante meter asbest vervangen. Daarnaast zullen naar verwachting tussen de 9.000 en </p><p>10.000 Zonnepanelen worden genstalleerd. Dit aantal levert jaarlijks 2,2 tot 2,5 MWh stroom, hetgeen ver-</p><p>gelijkbaar is met het jaarlijks verbruik van 700 huishoudens in Nederland. Voornoemde cijfers zijn aannames, </p><p>aangezien de wensen (en daarmee de kosten) per Agrarir zullen verschillen. Hierbij valt te denken aan de </p><p>dakorintatie, het beschikbaar dakoppervlak, de draagconstructie van het dak, aansluitwaarde en afstand tot </p><p>de meterkast of transformator.</p><p>De Maatschap gaat op turn key basis - de verplichting aan de van asbest gesaneerde daken en de </p><p>genstalleerde zonnestroom installatie tegen de vooraf overeengekomen prijs van Agreco Products </p><p>BV af te nemen. Agreco Products BV betrekt zijn hoogwaardige producten bij gerenommeerde </p><p>fabrikanten in Duitsland (SolarWorld AG) en de VS (SolarEdge technologies Inc.) Een nadere beschrijving </p><p>over de fabrikanten en de producteigenschappen vindt u in hoofdstuk 6. De Maatschap gaat in 2014 </p><p>een leningovereenkomst aan, nodig om 75% van de investering in 2014 te betalen. Gedurende de </p><p>Maatschapsperiode zijn de maten aansprakelijk voor verplichtingen van de Maatschap.</p><p>StructuurwijzigingHet project is tijdens de asbestsanering en plaatsing van de Zonnepanelen gestructureerd als een Maatschap. </p><p>Dat is nodig om de fiscaal gunstige regelingen ten gunste van de deelnemers te laten komen. Bij oplevering </p><p>van de panelen, maar zo vroeg mogelijk in 2015, wordt de Maatschap in een BV omgezet. De Agrarirs </p><p>betalen een vergoeding aan de BV voor het gebruik van de Zonnepanelen, en wenden de stroom aan voor </p><p>gebruik binnen hun eigen bedrijf. Alle exploitatierisicos vallen in de BV. Op deze wijze worden de risicos die de </p><p>deelnemers tijdens de Maatschapsperiode lopen zo veel mogelijk beperkt, zowel in omvang als qua tijdsduur.</p><p>Fiscale claimDe omzetting van Maatschap naar BV gebeurt zonder fiscale afrekening. Op het omzettingsmoment zijn </p><p>de deelnemers dus geen inkomstenbelasting verschuldigd. Er ontstaat echter wel een fiscale claim; deze </p><p>claim bedraagt 25% van het verschil tussen uw fiscale verliezen (exclusief EIA en voor toepassing 14% </p><p>MKB-winstvrijstelling) wegens deelname in de Maatschap en uw deelnamebedrag. De fiscale claim wordt </p><p>berekend tegen een vast inkomstenbelastingtarief van (thans) 25% en bedraagt 1.149 per Participatie van </p><p> 5.000. De omvang van de claim is dus onafhankelijk van het belastingtarief waartegen u de aftrekposten in </p><p>2014 (en evt. 2015) kunt verzilveren.</p></li><li><p>8De deelnemers moeten de claim uiterlijk bij het einde van de BV afrekenen. Het einde van de BV wordt </p><p>echter op zeer lange termijn (pas einde 2035) voorzien. Na 5 jaar kan een bod op de aandelen worden </p><p>gedaan. De Beheerder behoudt zich te allen tijde het recht voor om als eerste te bieden en biedingen van </p><p>derden te matchen (right of first refusal). Zo lang u echter in de BV deelneemt, hoeft u de fiscale claim niet </p><p>af te rekenen. Ook bent u geen rente verschuldigd als u de claim later voldoet.</p><p>Cijfers op een rijWe zetten de cijfers voor u op een rij en geven de kasstromen weer bij deelname met 15.000, aftrek </p><p>volledig tegen 52% IB dan wel de helft tegen 52% en de andere helft tegen 42% IB. Bij het einde van het </p><p>project, in 2035, wordt een netto exploitatie-uitkering verwacht van ruim 50% van uw deelnamebedrag.</p><p>In de latere hoofdstukken van deze Brochure leest u veel meer over asbestsanering en over de verduur-</p><p>zaming van de energievoorziening, In deze samenvatting leggen we echter de nadruk op de fiscale </p><p>gevolgen van deze investering. In voorgaande jaren hebben we namelijk ervaren dat de fiscale gevolgen </p><p>leidend zijn bij uw deelnamebeslissing. Bovendien staan die fiscale gevolgen vast en treden ze dit jaar al op, </p><p>terwijl de uitkeringen afhankelijk zijn van de exploitatie en pas op lange termijn worden voorzien.</p><p>EcogroeiEcogroei BV is een emissiehuis voor fiscaal vriendelijke beleggingen, die bijdragen aan het milieu of een </p><p>meer duurzame energievoorziening. Kenmerk van de door Ecogroei aangeboden investeringen is dat EIA, </p><p>MIA of Vamil toegepast kunnen worden. Ecogroei BV treedt op als beheerder van de Maatschappen Boer </p><p>Kiest Zon 405 t/m 415 en is belast met de plaatsing van de Participaties bij de participanten. Ecogroei BV </p><p>biedt de Participaties namens de Maatschappen Boer Kiest Zon 405 t/m 415 aan.</p><p>C.G. (Chris) Mol RA (1962) is directeur van Ecogroei BV. Hij is in 1989 afgestudeerd als Register Accountant </p><p>en heeft ruim 25 jaar op een accountantskantoor gewerkt, waarvan bijna 10 jaar als partner. Ook is hij </p><p>zeer bedreven in de structurering van fiscale investeringen. Ecogroei BV is derhalve zeer deskundig in het </p><p>adviseren van particulieren over fiscale producten. De compacte organisatie staat borg voor een snelle en </p><p>deskundige beantwoording van uw vragen.</p><p>AFM-goedkeuringHet balanstotaal van de Maatschap zal voor minder dan 50% uit beleggingen bestaan; tevens zal minder dan </p><p>50% van de verwachte inkomsten afkomstig zijn uit beleggingen. Daarom is sprake van een onderneming </p><p>waarop de AIFM-richtlijn niet van toepassing is. De Maatschap staat derhalve niet onder toezicht van </p><p>de Autoriteit Financile Markten en/of De Nederlandsche Bank. Deze Brochure is niet door de Autoriteit </p><p>Financile Markten goedgekeurd. Het management van Ecogroei BV heeft in het verleden overigens voor </p><p>8 prospectussen wel AFM-goedkeuring gekregen.</p><p>52% IB helft 42% IB en 52% IB</p><p>Deelnamebedrag -15.000 -15.000</p><p>Besparing vermogensrendementsheffi ng 2015 180 180</p><p>Belastingteruggave over 2014 19.704 17.810</p><p>Saldo per medio 2015 4.884 2.990</p><p>Fiscale claim op lange termijn -3.447 -3.447</p><p>Fiscaal rendement 1.437 -457</p><p>Verwachte uitkering uit exploitatie 7.833 7.833</p><p>Totaal verwachte vermogenstoename 9.270 7.376</p><p>Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.</p><p>Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.</p></li><li><p>9De AFM zegt op zijn website het volgende over de AFM-goedkeuring: De manier waarop sommige aanbieders van effecten in hun reclamemateriaal opnemen dat het prospectus is goedgekeurd door de AFM, kan de indruk wekken dat een door de AFM goedgekeurd prospectus volledige zekerheid biedt aan de belegger. Maar een door de AFM goedgekeurd prospectus is geen keurmerk. De AFM controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is. De AFM heeft volgens de wet geen mogelijkheden om te controleren of de inhoud van het prospectus juist is.</p><p>DisclaimerDeze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op de Brochure. De bijlagen en de in </p><p>hoofdstuk 11 genoemde documenten maken onlosmakelijk deel uit van de Brochure. Wij adviseren u </p><p>om niet alleen de samenvatting te leze...</p></li></ul>