technologia sukcesu

of 27/27

Post on 21-Nov-2014

366 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. SPIS TRECI Podzikowania ...................................................................................................5 Wprowadzenie: Czym zajmuje si technologia sukcesu? .........................................................................................7ROZDZIA I .....................................................................................8 1. Kilka historii z ycia wzitych ........................................................................9 2. Teraz znowu o Czowieku. Co moe Czowiek? ..........................................................................................33 3. Systemy sprzeday .......................................................................................35ROZDZIA II ..................................................................................44 4. Rzeczywiste potrzeby Czowieka .................................................................45 5. Pienidze? Kariera? Po co o tym myle? .........................................................................................48 6. Jak to udowodni? Czy jest rozwizanie? .......................................................................................50ROZDZIA III .................................................................................52 7. Przeszo zamknita. Otwarta nowa karta. Co dalej?.........................................................................53 8. Przejdmy do konkretw. Konieczne zmiany ............................................................................................55 9. Upodmiotowi Czowieka to proste .......................................................................................................56ROZDZIA IV .................................................................................58 10. To, co si w yciu liczy. Dawa ludziom rozwizania ............................................................................59 11. Projekt realizacja marze .......................................................................62 12. Trening umysu. Jak? Konkrety ................................................................64ROZDZIA V ...................................................................................67 13. Jeden zwj praw. Mylmy razem. Preambua ..........................................68 14. Wycz schematy ........................................................................................72 15. Wizja. Polak po powrocie z zagranicy, aktywny w kraju ...........................75ROZDZIA VII ................................................................................78 16. Twoja droga ................................................................................................79 17. Okrel styl ycia dla siebie. Tu moesz wybra .........................................83 18. Czowiek to wszyscy ludzie. Kobieta, mczyzna, dziecko ...................84 19. Wybierz zasady ..........................................................................................89 20. Wybierz pojazd ekonomiczny, nie rezygnujc z tego, co robisz dotd ....93 21. Od dzisiaj buduj swoj Ksig Pomysw................................................104 22. Twj plan wiodcy do sukcesu ................................................................107 23. Zbuduj swj harmonogram zada ...........................................................111 24. Regulamin uczestnictwa w programie .....................................................113 26. Konkurencja ..............................................................................................115 26. Tutaj masz recept co i jak zrobi ........................................................117 27. Sprawd, co osigniesz tutaj masz wynik.............................................121

2. 28. Kim jeste? ...............................................................................................12429. List do czowieka www.olinp.pl............................................................129ZAKOCZENIE .............................................................................13230. Wysuchaj uwanie. Czowiek ju koczy................................................13331. Sprawd. Pytaj innych ludzi .....................................................................138Poegnanie .....................................................................................................140 3. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 5Jef CudPodzikowaniaPrzekazuj serdeczne podzikowanie wszystkim znajomym i partne-rom w rozmowach, ktrzy przyczynili si do tego, e powstaa taksika.Przede wszystkim dzikuj caej mojej rodzinie, bez wyjtku. Prowa-dzilimy nieraz dugie rozmowy, po ktrych szybko siadaem do pisa-nia, aby nie zapomnie tych cennych opinii, ocen, pogldw.Rodzina take pomoga mi pisa o tym, czego w pewnym okresieswojego ycia wcale nie pamitaem. Chocia cao nie ma charakte-ru fikcji, s tam fragmenty, ktre znam dziki swojej rodzinie, a tak-e niektrym znajomym. Zdarzenia byy opisywane przez moich roz-mwcw, a ja dokumentowaem to skrztnie kadego dnia, nierazpn noc, aby nie zapomnie przebiegu opowieci o mnie samym.Wiem, e w okresie powstawania tej ksiki zmienia si mj pogldna wiele spraw. Std niektre fragmenty mog by nie do kocaspjne. Nie wprowadzaem korekt wynikajcych z tego, e dzisiajmyl o wielu sprawach inaczej ni np. w 1998 roku.Kiedy pisz o tym, e przyjem pewne zasady, ktre traktuj jakofundament, na ktrym buduj swoje plany, to znaczy, e w moimprzypadku miao to sens, gdy przynosi efekty. Czy tak bdziew przypadku innych ludzi? Tego nie wiem. Jako swoj potrzebprzyjem dokumentowanie tego, co wydarzyo si w moim yciu po to, aby inni ludzie mogli sprawdzi, czy moje decyzje i wybory,poraki i zwycistwa przydadz si w ich yciu. Czy kto bdzie chciaz tego skorzysta? Take tego nie wiem. Kady z nas, ludzi, musi samdecydowa o tym, co jest dla niego wane, a co go nie interesuje.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 4. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 6Jef CudOsobicie wierz, e jest szansa na to, aby prezentowane pomysy po-mogy zainteresowanym w rozwizywaniu problemw yciowych,finansowych i zawodowych. W ostatecznym rozrachunku moe todoprowadzi do ich sukcesu. Jeeli taki bdzie rezultat choby tylkow kilku przypadkach, oznacza to dla mnie, e byo warto to napisa.Moja wiara i przekonanie jednak nic nie znacz. Przekonanie tomoe przeoy si na konkretne efekty tylko wtedy, gdy kto powi-ci odpowiedni ilo czasu na dokonanie wasnej oceny oraz podjciedziaa prowadzcych do realizacji marze. Swoich a nie moich marze.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 5. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 7Jef CudWprowadzenie:Czym zajmuje sitechnologia sukcesu?Stanowi element zbioru, stanowicego razem zestaw zagadnie po-zwalajcych ksztatowa wasne ycie. Odkrywa swoje ukryte talen-ty. Wybra tak wasn drog w yciu, jaka wynika z pasji, zaintere-sowa kadego Czowieka.To rwnie gotowe pomysy do natychmiastowego wdroenia w ycie wedug indywidualnych preferencji konkretnego Czowieka.Technologia sukcesu prezentuje dziaanie krok po kroku tak, aby do-prowadzi do realizacji szczcia, radoci, dobrobytu, spokoju umy-su Czowieka. Prowadzi te do odkrycia talentw i korzystaniaz funkcji wyobrani.Nic si nie wydarzy bez pracy nad sob. Lecz ta praca jest jedno-czenie rozrywk, gdy pokrywa si z zainteresowaniami, pasj czo-wieka. Tutaj praca raz wykonana owocuje ju zawsze. Budujc kon-sekwentnie swj plan na ycie, wykonujesz to tylko raz. Pniejzmieniasz tylko szczegy wynikajce z biecych zdarze w Twoimyciu. Nagrod jest szczcie, rado, spokj umysu, wysokie poczu-cie wasnej wartoci.O swoim yciu decydujesz Ty, tylko Ty nikt wicej.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 6. Rozdzia I 7. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 9Jef Cud1. Kilka historii z ycia wzitychJest Czowiek. Codziennie budzi si w innym nastroju. Raz wierzy,raz nie wierzy, e zdoa osign w yciu to, o czym marzy. Czowiekma wielkie marzenia. Jednym z jego marze byo to, aby jego rodzi-na bya szczliwa. Aby jego ona, dzieci, wnuki miay dobry styli poziom ycia. Chcia znale jak uniwersaln recept na pomyl-no w yciu kadego Czowieka, w tym swoich najbliszych.Czasem ogarnia go rado, czasem smutek, zwtpienie. Pomimoumiechu, ktrym wita spotkanych ludzi, jego niespokojny nastrjwida na jego twarzy, w jego oczach. Czowiek ma wielk cierpliwo.On wie, e wszystko zaley od niego, e jeeli bdzie cigle dziaa w kocu osignie to, co zamierza.Cigle pracuje, cigle si uczy, cigle co pisze, co czyta. Otoczenienie moe zrozumie, po co on zajmuje si tym, czym si zajmujeskoro te dziaania nie przynosz pienidzy, a zajmuj duo czasu...Czowiek do koca sam tego nie rozumia, ale z wielk wytrwaociczyta, pisa. Komu mg, temu pomaga, dodawa wiary w siebie.Zacz pisa przed laty. Byy to lune notatki, jakie plany, jakieschematy. Pielgnowa swoje notatki. Gromadzi je w segregatorach.Tych segregatorw mia chyba dwadziecia. Kad notatk umiesz-cza w koszulce plastikowej i wkada do segregatora. Segregatoryrosy, byy coraz grubsze. Nie zwaa na to.Cigle czyta, cigle pisa, marzy, prowadzi rozmowy z ludmi.Czyta, pisa. Pisa najpierw odrcznie bo nie umia obsugiwakomputera. Potem zacz czyta instrukcje obsugi komputera, wi-Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 8. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 10Jef Cudczy, co dzie pisa. W kocu komputer sta si jego instrumentem,zastpi gitar, na ktrej przedtem troch gra. Pisanie przy pomocykomputera stao si tym, czym dla pianisty jest pianino, dla skrzypkaskrzypce.Nie porwnywa swoich umiejtnoci z umiejtnociami innychludzi. Sprawdza jednak, czy kolejnego dnia potrafi wicej ni w dniupoprzednim. Wyobrania i komputer sprawiay, e nuty byy corazbardziej dojrzae, pikniay, dwiczay coraz wyraniej, mocniej,byy syszalne coraz dalej i dalej. Rosy jego marzenia. Cigle pisa,wiczy.Co wiczy? wiczy swj UMYS tak jak inni wicz swoje CIAO.W kocu te wiczenia stay si obowizkowe. Lecz ten obowizek byprzyjemny. Przyjemny, dlatego e Czowiek umia coraz wicej, pisacoraz szybciej. Poprzez pisanie i marzenia rosa jego wyobrania. Po-przez czytanie i rozmowy poznawa wiat i ludzi.Pewnego dnia zacz przeglda swoje zapiski, na ktrych figurowaydaty ich sporzdzenia. Wiedzia o tym, e zapisywa to w rnychokresach swojego ycia. Wielu zdarze nie pamita.Siedzia dugie godziny przy biurku w swoim pokoju i segregowawszystkie teksty. Nastpnego dnia zamierza cz z nich przepisana komputerze. Porzdkujc lune kartki, niektre nieprzydatneniszczy, a te, ktre ocenia jako wane, segregowa, ukadajc tema-tycznie jedn kartk na drugiej.Otworzy okno. Powia wiatr. Kartki rozsypay si po pododze.Jeden zbir tekstw pozosta nienaruszony. Tak, to byy pewneopracowania, ktre w rnych okresach przygotowywa jako materiaszkoleniowy.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 9. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 11Jef CudByy rwno uoone obok siebie.Czu, e powinien teraz wanie tym si zaj.Na pocztku byy to uwagi, zapiski dotyczce podry do Kalinin-gradu. Potem materia szkoleniowy dotyczcy wystpienia sprzed lat.Nastpnie ksiga pomysw, ktr cigle uzupenia nowymi zapisa-mi. Potem pewien list i analiza cyklu sprzeday oraz kilka innychkartek.Zdziwi si Czowiek. Zacz im si przyglda.Nagle co zrozumia. Poczu si tak, jakby odkry co bardzo wane-go. Wanego w jego pojciu. Nie wiedzia, czy to bdzie wane dla in-nych ludzi. W kadym razie treci te pasoway jak ula, do tego, abyrozwin myli zawarte w jego ksice. Postanowi te swoje wraeniadokadnie opisa. Pisa automatycznie. Kiedy koczy jeden wtek,ju wiedzia, co dalej pisa.Litery ukaday si same, w zupenie inny sposb ni w innych publi-kacjach, ksikach, ktre dotd czyta.Jednego dnia wyszo ponad 50 stron A4 tekstu, ktry by w miaruporzdkowany. Nigdy wczeniej nie zdarzyo si co takiego. Jakbypowsta obowizek pisania, inspirowany z zewntrz. Ten obowizekpozosta do dzisiaj. Kiedy pisa w kolejnych dniach, zauway, episze... trzy ksiki naraz.Stanowiy one jedn cao, lecz byy podzielone w kolejnych tek-stach na trzy pozycje. Jedna dotyczya Czowieka, ludzi, ich predys-pozycji, moliwoci rozwoju. Druga bya zwizana z pewnym projek-tem, ktry ju wczeniej nazwa OLINP 10. Trzecia to byy hipotezyi fakty na temat marze, celw i szczcia Czowieka.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 10. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 12Jef CudNazwa je BIO HOMO AUTOMAT.Bya pikna pogoda. Czowiek poczu potrzeb spotkania si z przy-jacimi po to, aby pokaza projekt OLINP. Poszed. Gdy wrci,natychmiast opisa to, co ju po drodze sobie postanowi. By to tekstinspirowany tym, e ludzie maj niezwyke talenty. Lecz nierazwskutek obecnej sytuacji, w jakiej si znaleli, nie myl o tym, abynaleycie ten talent wykorzysta. Wykorzysta dla wasnego szcz-cia. yj z dnia na dzie w tym samym rytmie. Ich ycie rzadko jestszczliwe, czciej trudne, czasem ponure.Mogliby realizowa swoje marzenia niby nic im w tym nie prze-szkadza, ale ginie gdzie cel w yciu.Czowiek dowiadcza rzeczy tak dziwnych, e si mu nawet o nichnie nio.By zadowolony ze swoich odkry. Wiedzia ju, co czowiek moe,jeeli tylko tego chce. Powzi silne postanowienie, aby wszystko do-kadnie opowiedzie.Widzia coraz dalej. Wiedzia kadego dnia wicej ni w dniu pop-rzednim.Rozumia coraz gbiej to, czego nie dostrzegali dotd ludzie, ktrychzna. Wszystkie swoje poznane tezy dokadnie opisa. Nie wiedzia,czy kto w nie bdzie wierzy.Wiedzia jednak, e jeeli nawet nie teraz, to kiedy jego opowiada-nia mog przyda si ludziom.Nie jest to wic praca dla pracy.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 11. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 13Jef CudJest to potne wyzwanie, ktre musi do koca doprowadzi sami pokaza wyniki.Zaplanowa szereg spotka do koca roku.Rok si jeszcze nie zakoczy, a on snu opowie do trzynastegotytuu. Musimy teraz dobrze sprawdzi kade zdanie, kady zapis.Tutaj nie moe by pomyek. To sprawy zbyt wane, aby co przeo-czy.Czytanie ksiek, ktre piszemy wsplnie z Czowiekiem, to otwiera-nie umysu.Po to, aby wyj z szablonu.Powtarzanie czytania tych tekstw jest codziennym treningiem umy-su.Tak jak dla kulturysty, ktry pragnie rozwin moliwoci swojegociaa, swoich mini, treningiem s codzienne wiczenia na siowni.Ten za trening powoduje wzrost moliwoci umysu.wiczenia pozwalaj: widzie dalej, wiedzie wicej, wicej rozumie.Codziennie wicej ni w poprzednim dniu.Sprawia, e walka z codziennymi problemami jest zabaw, cieka-wostk, przyjemnoci, a nie utrapieniem, mczarni. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 12. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 14Jef CudJeeli do tego treningu doda czytanie ksiek, pisanie o tym, czegoycie nauczyo zmieni si ycie. Kady ma wielkie szanse osignto, co zamierza. Osign to, o czym marzy.Czowiek zacz si z nami spotyka coraz czciej chce przekazaco innym ludziom.Wierzy, e wszystko zaczyna si od pracy nad sob.Nie zamierza i nie zamierza konkurowa z kimkolwiek.Jego celem jest konkurencja z samym sob.Aby okreli to, co w jego yciu jest najwaniejsze, w pierwszej kolej-noci opowiedzia to, o czym nieraz opowiada innym ludziom.Swoje dotychczasowe sukcesy i poraki, spisane w przeszoci nakartkach i opatrzone datami.Postanowi podsumowa przeszo i zaplanowa przyszo.Nie zwaa na swj wiek, stan zdrowia, sukcesy i niepowodzenia.Przyj zasad, e dalsza cz jego ycia zaley wycznie od niego.Wyruszy wic w podr w przeszo, aby w pierwszym etapie za-mkn ten rozdzia ycia i w etapie drugim inaczej ju ksztatowaswoj teraniejszo i przyszo.Teraniejszo i przyszo, ktr postanowi krok po kroku budowana nowo.Budowa, wykorzystujc dotychczasowe dowiadczenie. Budowa,cigle pogbiajc wiedz. Budowa poprzez wasn cierpliw prac.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 13. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 15Jef CudNad swoim celem, swoim marzeniem.Budowa przyszo woln od poraek, prowadzc do sukcesu i szcz-cia.Sukcesu i szczcia najbliszych.Oraz innych ludzi.Czowiek pracuje nieprzerwanie ponad 40 lat. Z tym nieprzerwanieto troch przesada, ycie jest inne, byy krtkie przerwy. O tympniej.Ma pewn drog za sob. Technikum, wojsko pene dwa lata, szko-a podoficerska, artyleria. Potem studia, praca.Bdc w wojsku, Czowiek dowiadczy osobicie, jak dziaa dowo-dzenie na zasadzie przymusu, siy wynikajcej z wadzy przeoonegonad podwadnym. Krzyk, czoganie, maska gazowa za kar, zakazopuszczania koszar, gdy pado jedno sowo, ktre nie podobao sidowdcy, wadcy onierzy.Gdy dowodzenie byo siowe, bya dyscyplina, to prawda. Narastajednak bunt wewntrzny, niech do caej organizacji, coraz wicejwykrocze i jednoczenie zanik obawy przed karami.W szkoleniu i wsplnej pracy widziao si bylejako. Wymuszona nasi dyscyplina bya podszyta ironi, posuszestwo pozorne. I za-wsze pusty miech onierzy, arty dotkliwe, puapki onierskie nakadym kroku w celu pogrenia autorytetu dowdcy, okreleniawrcz niekulturalne.Przykad? Konkret? Prosz bardzo.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 14. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 16Jef CudSzkoa wojskowa, dowdca X.Gdy X nie mia grosza w kieszeni, na osobnoci zbiera na dzisiej-sze pienidze po 5, 10 z. Cel gorzaa. Mwi, e odda. Nie odda-wa nigdy. Pewnie zapomina mwili z ironi onierze. Mwili te: Rozmawia wczoraj z tob X? Tak. Dae? Chcia dych, daem 50 groszy, mwiem, e u mnie krucho dzi-siaj. I co byo dalej? Niewesoo. Da popali na wiczeniach? Mylaem, e nie wytrzymam i przyo temu ................Apel. Dyur ma X.Jego opinia zaley od oceny porzdku, dyscypliny itd. X rozkazujcodo onierzy: Chopaki, dzisiaj bdzie dowdca. Porzdek ma by. Jasne? Bo ina-czej, to wam .........! Jasne, ...telu! regulaminowo odpowiadaj onierze.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 15. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 17Jef CudDo roboty. Ty odpowiadasz! wrzeszczy dowdca. Czas: 45 minut to dotego od pidziesiciu groszy.Dowdztwo pzotwki. Na mj rozkaz ty, ty, ty to zrobisz, ty to, a ty to. Czas: 40 minut.X wychodzi, wrci w towarzystwie dowdcy.Wraca z dowdc.onierze biegaj ze szczoteczkami do zbw, czyszcz szpary midzypytkami, poleruj szczotkami do butw gabinet dowdcy, wyciskajw toalecie cierki.Szlag moe trafi wanie teraz musia puci kran, sycha gonerozmowy onierzy. Woda si rozlaa? Ty pataachu! wrzeszczy jeden onierzy. Nie moge uwaa? to do tego onierza, ktremu puci kran.W salach baagan. Musieli do wyciskania wody szybko powycigarczniki, cierki, przecie walia woda, nie byo czasu, a e rozwaliliprzy tym pociel?Sia wysza. Porzdek waniejszy, zaraz przecie bdzie Stary, kto bytam myla w takiej sytuacji o porzdku na sali.Wszyscy zabiegani, spoceni przecie pracuj, i to ostro. Dowdcapopatrzy. Prosz do mnie to zaproszenie dla X. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 16. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 18Jef Cudonierze podsuchuj pod gabinetem dowdcy. I co?Pidziesiciogroszwka mieje si, a zy mu ciekn: Chopaki, ale Stary da mu popali!Chopaki boki zrywaj.Druga scenka. Nastpnego dnia ma by dowdca garnizonu. W tymuroczystym dniu mundury wyjciowe, gala, gowy przy przemarszachodkryte.Znowu dyur ma X. Przedtem pidziesiciogroszwka i kilku innychotrzymali trzy dni ZOK-u (zakaz opuszczania koszar). To robota X.Par razy by nalot, znowu fruway w nocy kostki. (Kostka to zoonyna noc na taborecie przed kiem mundur onierza). Wiadomo,dlaczego one fruway.Wszyscy, jak jeden m, onierze ostrzygli si na zero.Wwczas nie byo to takie modne jak teraz. By obciach.Jest apel. X na widok tych ysych pa jak to okrela zaczynarzdzi po swojemu. Komenda X: Baczno, w dwuszeregu przed budynkiem zbirka. Biegiem, bie-giem, taka wasza ma! pogania.W kilka chwil dwuszereg stoi przed budynkiem. Baczno! i tak dalej, w kocu: Pluton krokiem za mn marsz!Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 17. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 19Jef CudZ przodu, na czele, X, z tyu maszeruj chopaki. Wszyscy bez czapek,ogoleni na zero. A co, nie mona?Naprzeciwko z powag kroczy sztab z dowdc garnizonu. Inne cho-paki z ssiednich baterii wygldaj z okien, mwi na widok ysychpa: Chodcie, bdzie zabawa zwouj kolegw do okien. Mnstwokolegw stoi w oknach.Pluton zblia si do orszaku sztabowego. Baczno, na lewo patrz! to komenda, ktr wyda X.Noga u wszystkich podniesiona, krok marszowy. X rce ma wzdutuowia (te by bez czapki i nie mona byo salutowa, gdy na go-wie nie byo onierskiej czapki, to przecie rzecz straszna).Chopaki, dwa palce do daszku onierskiej czapki, tak jak trzeba,gdy si salutuje. Chocia daszku nie ma.S yse, odkryte pay i jeszcze umiechnite, rozbawione twarze ma-szerujcych defiladowym krokiem onierzy.Ryk gonego miechu innych chopakw z okien, zaraliwy, gonymiech.Sztab nie wytrzyma. Najpierw rykn miechem dowdca garnizonu,potem inni. Ale dowdca nagle spowania (nie cakiem mu si uda-o, dwa razy wybucha miechem mimowolnie).Powiedzia do dowdcy baterii:Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 18. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 20Jef Cud Przyprowadcie mi tego X po niadaniu odwrci si tyem doonierzy, a ramiona mu drgay tak, jakby mia si dalej.Chopaki patrzyli, jak X wychodzi z tego spotkania. By jaki smut-ny, powany. Gowa zwieszona.Nie ten sam co zawsze.A chopaki?To przecie koty, modzi onierze, pomylio si im. Co, nie mona si pomyli? mwili na przemian i wzruszali ra-mionami.A ile byo miechu, artw ju do koca szkki.Byy te wzorce innego dowodzenia. Kultura, osobisty przykad,wyjanianie intencji, rozmowa i zachta do wsplnej pracy, z pokaza-niem korzyci kadego onierza.Rezultaty? Wysoki poziom umiejtnoci, dokadno i precyzja w dzia-aniu, wyniki najlepsze w garnizonie.Dyscyplina jak nigdzie. Nagrody, pochway dla onierzy i dowdcy,autorytet przeoonego wynikajcy z jego osobistych cech.To dowdca kompanii, gdzie sub pniej ju odbywa Czowiek.Scenka. Jedna z bardzo wielu. Alarm bojowy. Zaraz jest wyjazd na5 dni. Poligon. Niedziela. W pitek wieczorem powrt.onierze mieszkaj w parterowych dugich olimpijkach.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 19. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 21Jef CudOlimpijki to takie cakiem niebrzydkie baraki. Kiedy w tych bara-kach mieszkali sportowcy, bo byy tam jakie wane zawody spor-towe.W innych bateriach wrzaski innych dowdcw, krztanina, zamt.Dowdca baterii wszed, klasn gono trzy razy i zawoa: Wszyscy mnie sysz? Pobudka! Hej! Pobudka!onierze niechtnie, ocigajc si, wstaj z ek. Sycha: Znowu poligon?Dowdca wolno, dobitnie, gono, wyranie mwi: Zaoyem si z innymi dowdcami, e staniemy razem wszyscy naapelu pierwsi. Powiedziaem im, e na zbiorow przepustk, ktrobieca dowdca puku, pjd onierze z mojej baterii. Bdzie zaba-wa w miejscowoci ............... Co wy na to? Damy rad?Wyszed. Chopaki, postawi na nas w ciemno! krzykn ten od pokera.Chopcy grali nieraz w pokera, gdy dostawali od.onierze zerwali si z ek. Zaoyli mundury onierskie. Prasowalitaboretami (tak trzeba byo) byskawicznie zasane ka.Gony tupot onierskich butw byo sycha, gdy biegli jak strzaydo magazynku po bro. Par minut i wszyscy biegli z wyposae-niem na plac. Potem czwrkami maszerowali dziarsko na miejscezbirki, piewajc swoj oniersk piosenk:Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 20. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 22Jef CudMa rumianek biae patki,Serduszko za zote. Cztery!!!Ta dziewczyna, co mnie kocha,Wybiegnie przez wrota. Cztery!!!Po wiczeniach wiejsk drogWraca oddzia nasz. Cztery!!!Hej! Dziewczyno, co mnie kochasz,Hej! Jakie serduszko masz?Dla onierzy, dla onierzy. Cztery!!!Zote serce miej.Jak rumianki rozsypaneDokoa wioski twej...Jeszcze mino kilka dobrych chwil, zanim przy swoich olimpij-kach ustawili si onierze z innych baterii i dotarli na miejscezbirki.Dowdca dumnie patrzy na innych dowdcw. onierze byli tedumni, zadowoleni. Trcali si okciami. Pojechali na poligon.W niedziel wszyscy bawili si na imprezie. W olimpijce zostaa tyl-ko warta.Czowiek mia do wyboru jedn z tych drg lub ich mieszank. Przy-kady mieszanek te byy. Raz kij, potem marchewka. Wybra:Nic przemoc, nic na si.Tak wybra Czowiek.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 21. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 23Jef CudNic na si, nic przemoc.Nawet nagroda, nawet urlop, nawet dyscyplina wojskowa...Sia Czowieka tkwi we wspdziaaniu, wzajemnym szacunku, do-brej jakoci, zaangaowaniu.Ludzie nie robi dobrze tego, co im kto nakazuje, rozkazuje. Zrobito, co naley w kadej sprawie zrobi, wwczas, gdy sami, oni sami,chc tego.Gdy nie chc, znajd sposb na to, aby ukara despot.Wczeniej czy pniej znajd skuteczny sposb i bd si mia.Bd drwi, szydzi. adna kara nie bdzie skuteczna.Bd jak trzeba kiwa gowami, potwierdza, e zrobi a wanienie zrobi.A jak nawet zrobi, to byle jak, eby si od nich rozkazodawcy odcze-pili.Czowiek zrobi wszystko jak naley. Jeeli tylko tego chce.Czowiek to ja, Ty, on, ono.Podmiot. Nie przedmiot.Raz wykonana praca,pocztkowo trudna i wymagajca wyrzecze, owocuje ju zawsze.Teraz inne historie.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 22. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 24Jef CudHistoria ITechnikum. Ucze, 17 lat. Nauczyciel, lat chyba 50. Mwiono o na-uczycielu i ucze tak mwi: May, ysy, gruby, wszdzie si pchai nazywa si na .Ucze mia tyy u nauczyciela matematyki. Czasem co na wyczucierozwiza, czsto nie umia rozwiza.Pewnego dnia nauczyciel wyszed na przerwie z klasy na korytarzi po nazwisku zawoa ucznia. Mam kilka wolnych niedziel. Jeeli chcesz, to moesz przychodzio godz. 12.00. Powtrzymy materia, przerobimy zadania. Chcesz?Ucze: Hmmm!Nauczyciel powtrzy pytanie: Chcesz czy nie? Tak, chc zabrzmiao troch nieszczerze. Ale odpowied pada.Trudno. Pika, mecze, koledzy, a najgorzej dziewczyny, na bok. Aleto tylko par niedziel przez dwie godziny. Co tam, przeyj po-ciesza sam siebie ucze.Po wyjciu z klasy koledzy pytaj: Co ten may, ysy, gruby chcia?Odpowied rwnie nie do koca szczera bya: Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 23. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 25Jef Cud Nie, nie czepia si, mwi, e chce pomc.Kilka niedziel uroso do kilkunastu. Ucze widzia, e po kadej nie-dzieli umie wicej, rozumie wszystko, co mwi nauczyciel. I mate-matyka, ktra wczeniej bya udrk, bya jaka inna, zajmujca, in-trygujca wrcz!Nie do wiary! Pewnej niedzieli nauczyciel powiedzia: Moesz i ju wasn drog. Kolej na innych, ktrzy chc. Jak sipracowao? zapyta. Wspaniale. wietnie, dzikuj powiedzia szczerze ucze. Od tejchwili, gdy inni mwili: May, ysy, gruby... ucze niby artobli-wie mwi gono, sztucznie nieco: Mistrz. Tak brzmi lepiej.Koledzy pocztkowo si miali: Zgupiae? po pewnym czasie jednak nikt ju w klasie niemwi may, ysy, gruby. Oprcz tego ucznia byli ju inni po nie-dzielnych zajciach. Z czasem byo ich coraz wicej.May, ysy, gruby by teraz Mistrzem. Ucze zda na politechnik,czeka tylko na sprawdziany z matematyki i czu si wietnie, gdy zakadym razem na kartce widniaa ocena, z ktrej by dumny.Raz wykonana, cika na pocztku, z czasem coraz przyjemniejszapraca przynosia owoce ju zawsze.Historia IICopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 24. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment Zote Myli str. 26Jef CudJak skorzysta z wiedzyzawartej w penej wersji ebooka?Wicej praktycznych porad dotyczcych osigania sukcesu znaj-dziesz w penej wersji ebooka. Zapoznaj si z opisem na stronie:http://technologia-sukcesu.zlotemysli.pl/ Odkryj swoje talenty, wykorzystaj pasjei podaj dog szczcia i dobrobytu!Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud 25. POLECAMY TAKE PORADNIKI:Efekt Motyla Kamil CebulskiJak jedna decyzjamoe wpyn na cae Twoje yciei zaway nad bied lub bogactwem?Poznaj modego czowieka, z niewielkiej miejscowoci, ktryw wieku 21 lat przekroczy barier 1 miliona zotych obrotuw swojej firmie internetowej... i chce si podzieli z Tobswoimi niezwykle wartociowymi dowiadczeniami orazprzemyleniami.Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie:http://efekt-motyla.zlotemysli.pl "Serdecznie polecam ksik. Szczeglnie ludziom, ktrzy nie wierz w to, e w Polsce mona dobrze zarobi. Ksika pokazuje realia - a konkretnie przekazuje to, e cika praca jest pocztkiem osignicia sukcesu. Naprawd warto skorzysta z rad Kamila Cebulskiego, gdy jest on ywym dowodem swojego sukcesu." Wiesaw Tabaka 22 lata, absolwent studiw wyszychOdrodzenie Feniksa Nikodem MarszaekPoznaj sekrety zwykych ludzi,ktrzy osigaj niezwyke rezultatyBycie zwycizc jest nastawieniem, sposobem ycia."Odrodzenie Feniksa" to naukowe podejcie i jednoczeniewiczenie jakie powiniene pozna. Jeeli rozpoznaszi zaczniesz rozwija to co ju masz - zadziwisz innych.Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie:http://feniks.zlotemysli.pl "To jest to czego mi byo potrzeba. Polecam tego ebooka wszystkim, ktrzy nie wiedz jak i co zrobi ze swoim yciem." Micha Waszczyk, student Zobacz peen katalog naszych praktycznych poradnikwna stronie www.zlotemysli.pl