t.c....periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur....

of 11 /11
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ 8. SINIF il_milli zonguldakilmem zonguldak ilmem www.zonguldak.meb.gov.tr

Upload: others

Post on 13-Jul-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: T.C....Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tab-lo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FEN BİLİMLERİ

8.SINIF

il_milli

zonguldakilmem

zonguldak ilmem

www.zonguldak.meb.gov.tr

Page 2: T.C....Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tab-lo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu

2 Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü

FEN BİLİMLERİ 8.SINIF 2Deneme Sınavı

1.

21 Aralık21Haz�ran

KL

N M

21 Mart

: Gündüz süres�

23 Eylül

Ömer

Güneş

: Gece süres�

KLMN

Özge

KLMN

Öykü

KLMN

AyhanöğretmenDünyaüzerindebelirlediğiK,L,MveNnoktalarınaaitgece-gündüzsüreleriileilgiliöğrencilerindenkartlaraçizmeleriniistemiş-tir.Öğrencilerinkartlaraçizdikleriaşağıdakigibi-dir.

21 Aralık21Haz�ran

KL

N M

21 Mart

: Gündüz süres�

23 Eylül

Ömer

Güneş

: Gece süres�

KLMN

Özge

KLMN

Öykü

KLMN

Buna göre öğrencilerin kartlara çizdiği ge-ce-gündüzsürelerihangitarihlereaittir?

Ömer Özge ÖyküA) 21Aralık 23Eylül 21HaziranB) 21Haziran 21Mart 23EylülC) 21Aralık 21Mart 21HaziranD) 21Haziran 23Eylül 21Aralık

2. AşağıdakigörsellerdeDünya'nınGüneşetrafın-dakidolanımıvebuesnadaKuzeyyarımküre-debulunanbircismingölgeboyunaaitgrafikve-rilmiştir.

Güneş

III

III IV

Gölge Boyu

Tar�hK L M N

verilengörsellerleilgiliolarak;

I.MtarihindeDünyaIIInumaralıkonumdaha-reketetmektedir.

II.KtarihindeDünyaInumaralıkonumdahare-ketetmektedir.

III.NtarihindeGüneşışınlarıoğlakdönencesinedikgelmektedir.

IV.L tarihinde Dünya'da gece-gündüz sürelerieşittir.

ifadelerindenhangileridoğrudur?

A)I,IIveIII B)I,IIveIV

C)I,IIIveIV D)II,IIIveIV

Page 3: T.C....Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tab-lo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu

3 Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü

FEN BİLİMLERİDeneme Sınavı

23. Aşağıdakitabloda2018yılındaKşehrineaitbilgilerverilmiştir.

Ocak

24

18,2

14,5

Şubat

26,8

23,5

12,5

Mart

25,4

18,3

10,5

N�san

22,3

14,2

9,6

Mayıs

17,2

11,8

8,6

Haz�ran

16,1

8,9

7,8

Temmuz

11,2

-3,5

6,6

Ağustos

9,6

-1,6

6,1

Eylül

8,3

0,7

10,5

Ver�ler

Ortalama Güneşlen-me Süres� (Saat)

Ortalama En Küçük Sıcaklık (°C)

Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)

Sadecetablodaverilenleregöre;

I.Kşehrininikliminiklimatologlarbelirleyebilir. II.Meteorologlarınçalışmalarınaaitverilerdir. III.Kşehrikuzeyyarımküredebulunmaktadır.

verilenbilgilerdenhangileridoğrudur?

A)YalnızII B)YalnızIII C)IveII D)IIveIII

4. Rüzgar,yüksekbasınçtanalçakbasıncadoğrugerçekleşenyatayhavahareketidir.Yüksekbasınçalanın-dahavagenellikleaçık,alçakbasınçalanındaisegenelliklekapalıdır.

Mers�n

S�nopİstanbul

Yukarıdakigörselde29Ekim2019tarihindeülkemizdekibazışehirlerdegörülenhavaolaylarıverilmiştir.Bunagöreaşağıdakiifadelerdenhangisiyanlıştır?

A)Mersinilindekihavaolaylarımeteorologlarınçalışmaalanıdır.B)İstanbul'daalçalanhavahareketigözlemlenir.C)İstanbul'danSinop'adoğrugenişbiralandarüzgarınoluşmasıklimatologlarınçalışmaalanınagirer.D)RüzgarınhızıenfazlaMersin-İstanbularasındaolur.

Page 4: T.C....Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tab-lo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu

4 Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü

FEN BİLİMLERİDeneme Sınavı

2

6. AşağıdakigörseldeDNAMolekülününeşlenmesiverilmiştir.

2. z�nc�r

X

K molekülü

1. z�nc�r Y

L molekülü

ŞekildeverilenDNAmolekülününeşlenmeolayıileilgiliaşağıdakiifadelerdenhangisiyanlıştır?

A)KmolekülününXzincirininnükleotidsıralamasıile2.zincirinnükleotidsıralamasıaynıdır.B)XveYzincirlerininnükleotidsıralamasıaynıdır.C)LmolekülündekiYzincirininnükleotidsıralamasıile2.zincirinnükleotidsıralamasıfarklıdır.D)KveLmoleküllerininkarşılıklınükleotiddizilimleriaynıdır.

5. Aşağıdakigörseldeatlarvebunlarınhücreçekirdeğindebulunanbazıyapılarverilmiştir.

K

L

NM

Bunagöreaşağıdaverilenyorumlardanhangisidoğrudur?

A)HerikiatınLilegösterilenyapısındafarlıçeşittenükleotidbulunur.B)HerikiatınyapısındabulunanKsayısıfarklıdır.C)AtlaraynıtürolduklarındanMilegösterilenyapılarıaynıdır.D)HerikiatınLilegösterilenyapısındakiNçeşitleriaynıdır.

Page 5: T.C....Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tab-lo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu

5 Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü

FEN BİLİMLERİDeneme Sınavı

27. BezelyelerdeMorçiçekrengiveSarı tohumun

Baskınkarakterlerolduğubilinmektedir.

K

M N

L

GenotipibilinmeyenKveLbezelyeleriçapraz-lanarakMveNbezelyelerieldeediliyor.

M:Benbeyazçiçekli,kardeşimisemorçiçekli-dir.

N:Bensarı,kardeşimiseyeşiltohumludur. Bunagöreaşağıdakilerdenhangisikesinlik-

ledoğrudur?

A)Nsafbaskındöldür.B)Msafyeşiltohumludur.C)K'dabeyazgenbulunmaz.D)Lsafdöldür.

9.

K L M

Mutasyon Mod�f�kasyon

Mutasyon vemodifikasyona ait özellikler vennşemasıüzerindeK,LveMilegösterilmiştir.

BunagöreK,LveMilebelirtilenyerlereaşa-ğıdakilerdenhangisiyazılabilir?

A)K,genlerin işleyişindemeydanagelendeği-şimlerdir.

B)L,ortamkoşullarınınetkisiylemeydanagelendeğişimlerdir.

C)M,canlılardakalıtsalçeşitliliksağlar.D)L,yavrudöllereaktarılır.

10. Kütle (g)

Zaman (dk)1

2

3

4

0

15

20

?

45

K+L→ M+N Kimyasal tepkimevegrafiğiverilenmadde-

lerileilgiliaşağıdakilerdenhangisidoğrudur?A)4ilegösterilenLolupkütlesi30g.dır.B)1ve2ilegösterilenlerKveLmaddeleriola-

bilir.C)1ve3ilegösterilenlerMveNmaddeleriola-

bilir.D)2ve4ilegösterilenlerMveNmaddeleriola-

bilir.

8. FenBilimleridersindeöğrencilerellerindekikart-larafenotipvegenotipörnekleriniyazıyor.

Bunagörehangiöğrencininverdiğiörneklerdoğrudur?

(MorrenkveUzunboybaskınkarakterlerdir.)

A)

Azra Baran

Ceyda Den�z

U Uzun boyM Mor ç�çek

Fenot�p Genot�p B)

Uu Uzun boyMM Mor ç�çek

Fenot�p Genot�p

C)

Uzun boy UuMor ç�çek MmFenot�p Genot�p D)

Uzun boy UMor ç�çek MFenot�p Genot�p

Page 6: T.C....Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tab-lo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu

6 Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü

FEN BİLİMLERİDeneme Sınavı

211. Plazmid,kendikendinieşleyebilenkromozomlardanayrıbirDNAparçasıdır.Daireselşekildeolupgenel-

liklebakterilerdebulunur.Hedefgen,insanhücresindenözelenzimlerlekesilerekalınırvebakteridebulu-nanplazmidyapıyaeklenir.Yeniplazmidkültürortamındaçoğaltılır.Böyleceinsülinhormonuüretilir.

Hormon

Hedef gen

Plazm�dDNA’sı

İnsan hücres�HormonDNA’sı

İnsül�n üretenhormon Plazm�dDNA’ya aktarılır.

Yen� Plazm�dbakter�ye

yerleşt�r�l�r. Bakter�lerçoğalır.

Laboratuvar ortamında�nsül�n üret�l�r.

verilenbilgiyegöre; I.Buuygulamagenetikmühendisleriningenaktarımıçalışmalarıdır. II.Buuygulamailegentedavisigerçekleştirilmiştir. III.Buuygulamailebiyoteknolojinintümçalışmalarınınfaydalıolduğugörülmüştür.

İfadelerindenhangileridoğrudur?

A)YalnızI B)YalnızII C)IveII D)IveIII

Page 7: T.C....Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tab-lo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu

7 Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü

FEN BİLİMLERİDeneme Sınavı

212. Katılarağırlıklarındandolayıbulunduklarıyüzeyedikbirkuvvetuygulayarakbasınçoluştururlar.Basınç;

ağırlıkiledoğru,cismintemasedenyüzeyalanıiletersorantılıdır. İpekşekildekigibidikdörtgenlerprizmasışeklindekitahtaparçasınısınıfagetirereksüngerzeminebıra-

kıpXcismininbatmamiktarınıölçüyor.Dahasonratestereyardımıylaaşağıdakigibi3parçayabölereksüngerüzerinekoyuyor.

SüngerZem�n

SüngerZem�n

X

Y Z T

Bunagöreİpek'inyaptığıetkinliklerleilgiliaşağıdakiyorumlardanhangisiyanlıştır?

A)XcismininbasıncınınYcismindenazolduğugörülür.B)BaşlangıçtakiXcismiileTcismininsüngerdekibatmamiktarlarınıneşitolduğugörülür.C)BaşlangıçtakiXcismininZcismindendahaazbattığıgörülür.D)ZcismininbasıncınınYcismindenfazlaolduğugörülür.

13.

10 cm

10 cm

K L M

10 cm

10 cm5 cm5 cm5 cmSu

2

3

4

1Su

Alkol

Şekildegörüldüğügibisıvınınyataydaaldığıyolnekadarfazlaysasıvıbasıncıokadarfazladır.SıvıbasıncınınnelerebağlıolduğunuanlamakiçinfaklıbüyüklüktekiK,LveMkaplarınasuvealkoldoldurularak4taneözdeşdelikaçılıyor.

10 cm

10 cm

K L M

10 cm

10 cm5 cm5 cm5 cmSu

2

3

4

1Su

Alkol

Bunagöre; I.KveLkaplarındaki1.ve3.delikleraçıldığındabasıncınyoğunluğabağlıolduğugözlemlenir. II.KveMkaplarındaki2.ve4.delikleraçıldığındabasıncınsıvımiktarınabağlıolduğugözlemlenir. III.LveMkaplarındaki3.ve4.delikleraçıldığındabasıncınsıvınıncinsinebağlıolduğugözlemlenir.

yukarıdaverilenlerdenhangilerindedoğrugözlemyapılır?

A)YalnızIII B)IveII C)IveIII D)IIveIII

Page 8: T.C....Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tab-lo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu

8 Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü

FEN BİLİMLERİDeneme Sınavı

214. Eliföğretmencamfanusukaldırarakhavaboşaltmatulumbasıiçerisineşekil:1'dekigibibalonyerleştir-

diktensonra2.şekildekigibihavayıboşalttığındabalonungiderekşiştiğigözlemleniyor.Birsüresonrabalonşekil:3'dekigibipatlıyor.DeneysonundaEliföğretmenpatlamışbalonualmakiçincamfanusukal-dırmakistediğindekaldıramıyor.Ancaktulumbanıniçerisinetekrarhavaverdiğindekaldırabiliyor.

Şek�l 1 Şek�l 2 Şek�l 3

Deneyleilgiliolarak, I.Deneydebağımlıdeğişken,balonundışındakigazbasıncınınazalmasıdır. II.Camfanusunkaldırılamamasıaçıkhavabasıncınınetkisiileaçıklanabilir. III.Vantuzluaskılarıncamyüzeydeasılıdurmasıdeneyleaçıklanabilir. yukarıdakiyorumlardanhangileridoğrudur?

A)IveII B)IveIII C)IIveIII D)I,IIveIII

15. KütlelerişekildeverilenAyla'nınayakkabınumarası20,Efe'ninise40numaradır.1.DüzenekteAylatekayaküzerinde,2.DüzenekteiseEfetekayaküzerindedurarakkumzeminüzerindebasınçileilgilietkinlikleryapmaktadırlar.

Kum zem�n

40 kg

80 kg

Ayla AylaEfe Efe

Şek�l 1Kum zem�n

Şek�l 2 Bunagöre;

I. BasıncınyüzeyalanınabağlıolduğunugöstermekiçinEfe'nin1.ve2.Şekillerdekidurumlarıtercihedilebilir.

II. HerikişekildedekumzemineençokEfebatar. III. Ağırlığın,basıncaetkisinigöstermekiçinçocuklarınşekil-2'dekidurumlarıtercihedilmelidir.

Yukarıdakiifadelerdenhangileridoğrudur?

A)YalnızI B)IveII C)IveIII D)IIveIII

Page 9: T.C....Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tab-lo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu

9 Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü

FEN BİLİMLERİDeneme Sınavı

216.

+

Yukarıdamodeliverilenkimyasaltepkimeileilgiliaşağıdakiifadelerdenhangisidoğrudur?

A)Tepkimesonunda2farklımaddeoluşmuştur.B)Girenmaddelerde2farklımolekülbulunmak-

tadır.C)Tekimesonunda2farklımoleküloluşmuştur.D)Ürünlerdeki atomlar arasındaki bağlar kırılır

veyenibağlaroluşur.

18. Birmaddeninasityadabazolduğunakararver-mekiçinindikatör(ayraç-belirteç)adıverilenmad-delerkullanılır.Fenolftalein,MetiloranjveBrom-timolmavisi isimli ayraçlar çözeltilere katılıncarenk değişimleri gözlemlenir.Ayrıca çözeltilerinpHölçümlerinidahaduyarlıyapmakiçinpHmet-relerkullanılır.AşağıdakiindikatörlerinpHaralığıtablosuveçözeltilerinpHdeğerleriverilmiştir.

İnd�katör

Fenolftale�n

Met�l oranj

Bromt�mol mav�s�

1

2

3

pH Aralığı

8,3 – 10

3,1 – 4,5

6 – 7,6

K

6,6 3,8 9

L M

Yukarıdakikaplarahangiindikatörlereklenir-segözlemsonucusağlıklıvegüvenilirolur?

A)1-M,2-K,3-L B) 1-K, 2-L, 3-MC)1-M,2-L,3-K D)1-L,2-M,3-K

17. 1Dem�r�n paslanması

3Hamurun mayalanması

2 Çayın �ç�nde şeker�nçözünmes�

4Çaya l�mon sıkılması

F�z�ksel

Değ�ş�m K�myasal

Değ�ş�m

Yukarıdanumaralandırılmışkartlarhangiku-tularaatılmalıdır?

FizikselDeğişim KimyasalDeği-

şimA) 1-4 2-3B) 2-4 1-3C) 2 1-3-4D) 2-3 1-4

Page 10: T.C....Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tab-lo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu

10 Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü

FEN BİLİMLERİDeneme Sınavı

219. YasinpHdeğerlerinibilmediğiXveYçözeltileriilebirdeneydüzeneğihazırlıyor. Büret

X çözelt�s�

Musluk

Cam levha

Y çözelt�s�

Erlenmayer

YasinbaşlangıçtaYçözeltisindenbirmiktarcamlevhayadöktüğündecamlevhadaherhangibirdeğişimolmadığınıgözlemliyor.DahasonraBüretinmusluğunuyavaşçaaçarakXçözeltisinitamamenYçözelti-sininbulunduğukababoşaltıyor.Dahasonraerlenmayerdekikarışımıcam levhayadöktüğündebukezcamlevhanınaşındığınıgözlemliyor.

Bunagöre;

I.Xçözeltisinekırmızıturnusolkağıdıbatırılırsaherhangibirrenkdeğişimigözlenmez. II.Yçözeltisisafsu,Xçözeltisiasitolabilir. III.YçözeltisininpHdeğeriXçözeltisininpHdeğerindenküçüktür.

ifadelerindenhangileriyanlıştır?

A)YalnızII B)IveII C)IIveIII D)I,IIveIII

Page 11: T.C....Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tab-lo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu

11 Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü

FEN BİLİMLERİDeneme Sınavı

220. Periyodiktablo,kimyasalelementlerinsınıflandırılmasıiçingeliştirilmiştablodur.Dilimizdeperiyodiktab-

lo,periyodikcetvel,periyodikçizelge,elementlertablosugibibirçokşekildeisimlendirilmiştir.Butablobi-linenbütünelementlerinartanatomnumaralarınagörebirsıralanışıdır.

Periyodiktabloiçinaşağıdakilerdenhangisidoğrudur?

A)Periyodikcetveldekitümgruplardabulunanelementlerbenzerkimyasalözellikgösterir.B)Periyodikcetvelde8Agrubundakitümelementlerinsonkatmanında8elektronbulunur.C)Periyodikcetvelinsoltarafındabulunanelementlerintamamıkatıhaldedir.D)Periyodikcetveldesoldansağagidildikçeametalözellikartar.