tarifni sistem in kalkulacije - zavod ... tarifni sistem in kalkulacije [elektronski vir] : gradivo

Download TARIFNI SISTEM IN KALKULACIJE - Zavod ... Tarifni sistem in kalkulacije [Elektronski vir] : gradivo

Post on 31-Jan-2021

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TARIFNI SISTEM IN

  KALKULACIJE

  BORISLAVA ANGELOVSKI ANDREJA KRIŽMAN

 • Višješolski strokovni program: Logistično inženirstvo Učbenik: Tarifni sistem in kalkulacije Gradivo za 1. letnik

  Avtorja:

  Borislava Angelovski, univ. dipl. ekon. mag. Andreja Križman, univ. dipl. ekon. Prometna šola Maribor, Višja prometna šola

  Strokovna recenzenta: izr. prof. dr. Anton Ogorelc, UM – EPF Maribor mag. Cvetko Godnič, višji predavatelj, Višja prometna šola Maribor

  Lektorica: Martina Belšak, prof.

  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 657.6(075.8)(0.034.2) ANGELOVSKI, Borislava Tarifni sistem in kalkulacije [Elektronski vir] : gradivo za 1. letnik / Borislava Angelovski, Andreja Križman. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC, 2009. - (Višješolski strokovni program Logistično inženirstvo / Zavod IRC) Način dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/ Tarifni_sistem_in_kalkulacije-Angelovski_Krizman.pdf. - Projekt Impletum ISBN 978-961-6820-21-9 1. Križman, Andreja, 1963- 249163776

  Izdajatelj: Konzorcij višjih strokovnih šol za izvedbo projekta IMPLETUM Založnik: Zavod IRC, Ljubljana. Ljubljana, 2009

  Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na svoji 120. seji dne 10. 12. 2009 na podlagi 26.

  člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-ZOFVI-UPB5, 36/08 in

  58/09) sprejel sklep št. 01301-6/2009 / 11-3 o potrditvi tega učbenika za uporabo v višješolskem izobraževanju.

  © Avtorske pravice ima Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum ‘Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11’. Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

  Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor.

 • KAZALO 1 TRANSPORT ........................................................................................................... 3

  UVOD V POGLAVJE ....................................................................................................3 1.1 OSNOVE TRANSPORTA ....................................................................................5 1.2 POSEBNOSTI TRANSPORTNE DEJAVNOSTI....................................................6

  1.2.1 Elementi kakovosti transporta in liberalizacija .................................................. 7 1.2.2 Posebnosti javnega prevozništva ...................................................................... 11 1.2.3 Transportna politika.......................................................................................... 12

  1.3 PONUDNIKI TRANSPORTNIH STORITEV .......................................................13 1.3.1 Železniški transport .......................................................................................... 13 1.3.2 Cestni transport................................................................................................. 15 1.3.3 Zračni transport................................................................................................. 17 1.3 4 Vodni promet.................................................................................................... 19

  POVZETEK PRVEGA POGLAVJA............................................................................21 Priporočena literatura za poglabljanje prvega poglavja .............................................. 3

  2 EKONOMSKI VIDIK TRANSPORTA................................................................ 23 UVOD V POGLAVJE ..................................................................................................23 2.1 STRUKTURA TRGA .............................................................................................24 2.2 PONUDBA IN POVPRAŠEVANJE KOT FAKTORJA CENE ............................27 2.3 TRANSPORTNI STROŠKI....................................................................................33

  2.3.1 Značilnosti posameznih vrst stroškov v logistični dejavnosti .......................... 34 2.3.2 Primer polne lastne cene v kamionskem prometu............................................ 38 2.3.3 Primer kalkulacije stroškov prevoza v železniškem tovornem prometu .......... 41 2.3.4 Stroški v letalskem potniškem prometu ........................................................... 43

  2.4 PRODAJNA CENA TRANSPORTNE STORITVE ..............................................47 2.4.1 Specializacija transportnih storitev................................................................... 48

  POVZETEK DRUGEGA POGLAVJA ........................................................................50 Priporočena literatura za poglabljanje drugega poglavja ............................................ 3

  3 TARIFNI SISTEM .................................................................................................. 53 UVOD V POGLAVJE ..................................................................................................53 3.1 TARIFNA NAČELA...............................................................................................54 3.2 TARIFNI SISTEM ..................................................................................................57 POVZETEK TRETJEGA POGLAVJA ........................................................................60

  4 TARIFNI SISTEMI PO TRANSPORTNIH PANOGAH ................................... 61 UVOD V POGLAVJE ..................................................................................................61 4.1 TARIFE V ŽELEZNIŠKEM TRANSPORTU .......................................................62

  4.1.1 Tarife v železniškem tovornem prometu .......................................................... 62 4.1.2 Tarife v železniškem potniškem prometu......................................................... 67

  4.2 TARIFE V POMORSKEM TRANSPORTU..........................................................71 4.3 TARIFE V REČNEM TRANSPORTU ..................................................................75 4.4 TARIFE V CESTNEM TRANSPORTU ................................................................76 4.5 TARIFE V ZRAČNEM TRANSPORTU ...............................................................76

  4.5.1 Zračni tovorni promet....................................................................................... 77 4.5.2 Zračni potniški promet ..................................................................................... 79

  4.6 ŠPEDITERSKE TARIFE........................................................................................93 POVZETEK ČETRTEGA POGLAVJA.......................................................................96

  5 KALKULACIJE...................................................................................................... 97

 • UVOD V POGLAVJE .................................................................................................. 97 5.1. OPREDELITEV KALKULACIJ ..................................................................... 98

  5.1.1 Delitvena kalkulacija ..................................................................................... 99 5.1.2 Kalkulacija z dodatki..................................................................................... 99 5.1.3 Kalkulacija z enakovrednimi števili .............................................................. 99 5.1.4 Kalkulacije vezanih (vzporednih) izdelkov................................................. 100 5.1.5 Kalkulacija po variabilnih stroških (direct costing) .................................... 100 5.1.6 Kalkulacija nabavne cene............................................................................ 102 5.1.7 Kalkulacija prodajne cene ........................................................................... 103

  6 LITERATURA IN VIRI ............................................................................................I

  KAZALO SLIK

  Slika 1: Prometni koridorji .................................................................................................. 4 Slika 2: Storitve logistike glede na osnovne tokove podjetja.............................................. 6 Slika 3: Pričakovana rast dejavnosti tovornega prometa po vrstah prevoza ....................... 9 Slika 4: Razvoj razčlenitve po vrstah prevoza v tovornem prometu 2000−2020 ............... 9 Slika 5: Pričakovana rast dejavnosti potniškega prometa po vrstah prevoza.................... 10 Slika 6: Razvoj razčlenitve po vrstah prevoza v potniškem prometu 2000−2020 ............ 10 Slika 7: Pričakovan porast emisij CO2 iz transporta po vrstah prevoza 1990−2020......... 11 Slika 8: Graf togega povpraševanja................................................................................... 28 Slika 9: Graf neelastičnega povpraševanja........................................................................ 29 Slika 10: Graf enakomerne cenovne elastičnosti .........................................................

View more