carine tarifni sistemi 1

Author: tamara-knezevic

Post on 29-Oct-2015

42 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

carine tarifni sistemi 1

TRANSCRIPT

 • POJAM, ULOGA I ZNAAJ CARINA

  I CARINSKOG SISTEMA

  www.carina.co.me

  MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Carinska politika kao dio ekonomske politike jedne

  zemlje, predstavlja dugorono usmjeravanje

  instrumenata i instituta vezanih za carinsku zatitu,

  razvoj domae proizvodnje i ostala pitanja od vitalnog

  interesa za privredu.

  Osnovni instrumenti carinske politike su carinske stope,

  carinska osnovica i carinski preferencijali dok su pomoni

  instrumenti kvote,antidampinke carine, sezonske

  carine, povraaj carine itd.

  UVOD

  www.carina.co.meMONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • CarinaCarina je je dadabina koja se naplabina koja se naplauje za robu koja se uvozi uje za robu koja se uvozi u jedno carinsko podruu jedno carinsko podruje, izvozi iz tog podruje, izvozi iz tog podruja ili ja ili

  tranzitiratranzitira preko carinskog podrupreko carinskog podrujaja..

  POJAM CARINA

  www.carina.co.me

  MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Carina je Carina je nastalanastala kaokao dadabinabina kojukoju susu naplanaplaivaliivali vladarivladari, ,

  feudalcifeudalci u u unutraunutranjemnjem prometuprometu. U . U feudalnomfeudalnom sistemusistemu

  onaona je je bilabila, , prijeprije svegasvega fiskalnifiskalni instrument (instrument (slusluilaila zaza

  ubiranjeubiranje prihodaprihoda), a u ), a u novomnovom vijekuvijeku carina carina postepenopostepeno

  prima prima uloguulogu zazatitetite domadomaee proizvodnjeproizvodnje..

  Danas je carina Danas je carina spoljnotrgovinskispoljnotrgovinski instrumentinstrument kojim se kojim se

  tittiti i domadomaaa proizvodnjproizvodnjaa, , madamada nijenije rijetkostrijetkost dada se se

  naplanaplaujuuju carinecarine i i iziz fiksalnihfiksalnih, , politipolitikihkih, , socijalnihsocijalnih i i drdrugih ugih

  ciljevaciljeva..

  ULOGA I ZNAAJ CARINE

  www.carina.co.me

  MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Carine prema pravcu kretanja robe

  Carine prema svrsi koju carine postiu

  Carine prema nainu obrauna

  Carine prema nainu propisivanja

  Carine prema specifinom ekonomsko

  politikom dejstvu

  VRSTE CARINA

  www.carina.co.me

  MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • CCarinearine premaprema pravcupravcu kretanjakretanja robe se robe se dijeldijelee nana : :

  uvozneuvozne, , izvozneizvozne i pri proovoznevozne

  UvozneUvozne carinecarine naplanaplaujuuju se se nana roburobu kojakoja se se uvoziuvozi u u jednojedno

  carinskocarinsko podrupodrujeje..

  IzvozneIzvozne carinecarine naplanaplaujuuju se se nana domadomauu roburobu prilikomprilikom

  izvoza.Oveizvoza.Ove carinecarine susu rijetkerijetke i i predstavljajupredstavljaju izuzetakizuzetak.. CiljCilj

  uvoenjauvoenja izvoznihizvoznih momoee bitibiti razlirazliitit. .

  Tranzitne carine se naplaTranzitne carine se naplauju prilikom tranzita robe uju prilikom tranzita robe

  preko jednog carinskog podrupreko jednog carinskog podrujaja

  CARINE PREMA PRAVCU KRETANJA ROBE

  www.carina.co.me

  MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Carine prema svrsi koju carine postiCarine prema svrsi koju carine postiu suu su : : fiskalne, zafiskalne, zatitne i socijalnotitne i socijalno--politipolitike ke

  ZaZatitnetitne carinecarine se se uvodeuvode sasa osnovnimosnovnim ciljemciljem dada se se zazatitititidomadomaaa proizvodnjaproizvodnja odod inostraneinostrane konkurencijekonkurencije i i omoguomoguiirazvojrazvoj domadomaee proizvodnjeproizvodnje. Ova carina . Ova carina imaima najvenajveuuprimjenuprimjenu u u savremenomsavremenom carinskomcarinskom sistemusistemu i i onaona djelujedjelujenana smanjenjesmanjenje uvozauvoza..

  FiskalnaFiskalna carina je carina je popo pravilupravilu prihodprihod drdraveave i i imaimaistovremenoistovremeno fiskalnifiskalni karakterkarakter. .

  SocijalneSocijalne carinecarine se se uvodeuvode zaza pojedinepojedine proizvodeproizvode kojikoji susuznaznaajnijiajniji zaza odrodravanjeavanje ivotnogivotnog standardastandarda stanovnistanovnitvatva i i propisujupropisuju se se niniee carinskecarinske stopestope u u odnosuodnosu nana drugedrugeproizvodeproizvode.. UvodeUvode se se najnajeeee zaza osnovneosnovne ivotneivotnenamirnicenamirnice: mast, : mast, uljeulje, , ppenicenicuu idridr..

  CARINE PREMA SVRSI KOJU CARINE POSTIU

  www.carina.co.meMONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • PPremarema nanainuinu obraobraunauna carine se carine se dijeledijele na na : : carinecarine popovrijednostivrijednosti, , specifispecifinene carinecarine i i kombinovanekombinovane carinecarine

  CCarinearine popo vrijednostivrijednosti se se obraobraunavaunavajuju nana carinskucarinskuosnovicuosnovicu kojukoju iniini vrijednostvrijednost robe.robe.

  SpecifiSpecifinene carinecarine se se obraobraunavajuunavaju premaprema jedinicijedinici mjeremjere

  proizvodaproizvoda kaokao toto susu kg, L, kg, L, kom,mkom,m itditd..

  KombinovaneKombinovane carinecarine se se obraobraunavajuunavaju istovremenoistovremeno popo

  vrijednostivrijednosti i i premaprema jedinicijedinici mjeremjere proizvodaproizvoda. . RadiRadi

  obraobraunauna carinecarine morajumoraju se se utvrditiutvrditi istovremenoistovremeno i i

  vrijednostvrijednost robe i robe i jedinicajedinica mjeremjere robe.robe.

  CARINE PREMA NAINU OBRAUNA

  www.carina.co.me

  MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • PremaPrema nanainuinu propisivanjapropisivanja, carine se , carine se dijeledijele nana: : autonomneautonomne ,, ugovorneugovorne i kombinovane i kombinovane carinecarine. .

  Autonomne carine propisujepropisuje jednajedna zemljazemlja ssamostalnoamostalno, ,

  mogumogu se se mijenjatimijenjati popo potrebipotrebi i i nezavisnnezavisnoo odod drugihdrugih

  zemaljazemalja. .

  Ugovorene carine se carine se propisujpropisujuu nana osnovuosnovu ugovoraugovora sasa

  jednomjednom iliili viviee zemaljazemalja. . OveOve carinecarine ne ne mogumogu se se mijenjatimijenjati

  samostalnosamostalno popo ukazanojukazanoj potrebipotrebi jednejedne zemljezemlje bezbez

  saglasnostisaglasnosti drugihdrugih zemaljazemalja sasa kojimakojima je je ugovorenaugovorena carina.carina.

  CARINE PREMA NAINU PROPISIVANJA

  www.carina.co.meMONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Carine prema ekonomskoCarine prema ekonomsko--poltipoltikom dejstvu se dijele na: kom dejstvu se dijele na: preferencijalne, diferencijalne, retorzivne, prohibitivne, preferencijalne, diferencijalne, retorzivne, prohibitivne, antidampinantidampinke i kompenzatorne carineke i kompenzatorne carine

  Preferncijalne carine se uvode radi pruanja olakica pri

  uvozu nekih vrsta robe iz odreenih zemalja.

  Diferencijalne carine se uvode da bi se roba porijeklom iz

  odreene zemlje dovela u nepovoljniji poloaj u odnosu na

  robu iz drugih zemalja.

  Retorzivne carine se uvode kao dodatak carini koja se

  redovno naplauje.

  CARINE PREMA SPECIFINOM EKONOMSKO-POLITIKOM DEJSTVU

  www.carina.co.me

  MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Prohibitivne carine se uvode kada se eli smanjiti ili

  potpuno zaustaviti uvoz neke robe.

  Antidampinke carine se uvode kada se uvozi roba

  po cijeni koja je nia od njene stvarne vrijednosti.

  Kompenzatorne carine se uvode kada se uvozi roba

  kojoj se odobravaju subvencije ili premije u zemlji

  izvoza pa se iz tog razloga pojavljuje sa niim

  cijenama od standardnih.

  www.carina.co.meMONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Poeci carinjenja u Crnoj Gori datiraju od 18.10.1798. godine, kada je Petar I Petrovi Njego Zakonikom o Optim Crnogorskim i Brdskim ozakonio carinu naribu i ruj.

  Period Knjaza Danila i Kralja Nikole je jedan od najznaajnijih razdoblja u privrednom i drutvenom razdoblju Crne Gore kao organizovane drave. U periodunjihove vladavine dolo je do:

  - postavljanja temelja poreskog i carinskog sistema i njihovo sprovoenje u praksi ;

  - obezbijeenja redovne naplate dabina (porezi, takse, carine);

  Knjaz Danilo (1852-1860) postavio je osnove carinskog sistema putem naplaivanjauvoznih carina. Sredstva od ove vrste prihoda predstavljale su vaan izvor dravnekase.

  U periodu vladavine Kralja Nikole (1878-1918 ) donijet je Novi carinski zakon, Zakono carinskoj tarifi i Zakon o ustanovi i naplati takse "na obrt koju je duan svakitrgovac u Knjaevini plaati na onu uvezenu robu , koja je carinskoj taksipodvrgnuta"(inae carine od 1906 postaju najizdaniji izvor dravnog budeta).

  U Optem Imovinskom zakonu koji stupa na snagu 1. jula 1888. u l.722 carine se definiu kao nain pribavljanja imovine radi dravnih potreba i trokova: putemnaplata od dravljana Crne Gore.

  ISTORIJSKI RAZVOJ NAEG CARINSKOG SISTEMA

  www.carina.co.me

  MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Dana 19. oktobra 1948. godine stupio je na snagu novi Carinski

  zakon koji je postavio pravni osnov za rad carinskih organa, dok je

  Carinska tarifa prethodne Jugoslavije i dalje ostala na snazi. Carinski

  zakon iz 1959. godine potpuno regulie osnovne institute carinskog

  sistema, a zbog nastalih promjena u drutveno politikom sistemu,

  kao i naglom porastu spoljnotrgovinske razmjene nae zemlje 1973.

  godine donosi se novi Carinski zakon. Slijedeci Carinski zakon donijet

  je 1976. godine.

  Poslije raspada SFRJ, prvi novi Carinski zakon u Saveznoj Republici

  Jugoslaviji donijet je 1992. godine, da bi takoe bio mijenjan i

  dopunjavan u vie navrata u skladu sa potrebama i razvojem ukupne

  situacije u zemlji.

  ISTORIJSKI RAZVOJ NAEG CARINSKOG SISTEMA II

  www.carina.co.meMONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Crna Gora je od 1999. godine samostalno carinsko

  podruje tako da je do 2002. godine donijela niz svojih

  zakona kojima se ureuje ova oblast.

  Navodimo najvanije:

  Carinski zakon

  Zakon o carinskoj slubi

  Zakon o carinskoj tarifi

  Zakon o porezu na dodatu vrijednost

  Zakon o spoljnoj trgovini

  Zakon o akcizama

  ISTORIJSKI RAZVOJ NAEG CARINSKOG SISTEMA III

  www.carina.co.meMONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Carina moCarina moe imati razlie imati razliite efekte , ite efekte , to zavisi od to zavisi od

  uslova u kojima se primjenjuje i ciljeva koji se uslova u kojima se primjenjuje i ciljeva koji se ele ele

  postipostii. Najvai. Najvaniji efekti uvoznih carina su:niji efekti uvoznih carina su:

  Efekat carina na uvoz

  Efekat carina na domau proizvodnju

  Efekat carina na ponudu i tranju

  Efekat carina na cijene

  Fiskalni efekat carina

  Prevaljivanje carina

  Drugi efekti carina

  EFEKTI CARINA

  www.carina.co.meMONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Efekat carina na uvozEfekat carina na uvoz -- po pravilu djeluje na smanjenje

  uvoza usled poskupljenja strane robe za iznos carine

  ime se poveava tranja domae robe

  Efekat carina na domaEfekat carina na domau proizvodnju u proizvodnju -- je viestran ,

  poveanjem cijena strane robe raste potranja za

  domaom dok poveanje carine za sirovine i repro

  materijal utie na trokove, poskupljuje domau robu i

  ini je manje konkurentnom

  Efekat carina na ponudu i traEfekat carina na ponudu i tranju nju carina kao regulator

  ponude i tranje

  EFEKTI CARINA II

  www.carina.co.meMONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Efekat carina na cijene Efekat carina na cijene carina moe uticati na cijene na

  vie naina: poveati cijenu za iznos carine, poveati

  cijenu za oznos manji od carine ili za iznos vei od carine.

  Fiskalni efekat carina Fiskalni efekat carina primarni efekat je prihod a primarni efekat je prihod a

  zazatitna uloga sekundarna (primjer su proizvodi koji se titna uloga sekundarna (primjer su proizvodi koji se

  ne proizvode u zemlji a za koje se prilikom uvoza plane proizvode u zemlji a za koje se prilikom uvoza plaa a

  visoka carina)visoka carina)

  PrevaljivanjePrevaljivanje carina carina po pravilu, carinu plaa uvoznik,

  poveanje carine smanjuje potranju i tada prodavac

  robe moe da snizi cijenu robe za iznos carine ili jednog

  dijela carine. To se smatra dozvoljenom radnjom.

  EFEKTI CARINA III

  www.carina.co.meMONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION

 • Drugi efekti carina Drugi efekti carina -- kumulativno dejstvo carine se

  ogleda u tome da ona ima efekat, ne samo na uvoz,

  cijene i proizvodnju robe na koju je uvedena ve i na

  proizvode koji su sa tom proizvodnjom povezani

  - horizontalno dejstvo carine

  - vertikalno dejstvo carine

  EFEKTI CARINA IV

  www.carina.co.meMONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATION