organski hemijski proizvodi - srb/glava 29.pdf¢  tarifni broj 2930 (organska jedinjenja...

Download ORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI - SRB/GLAVA 29.pdf¢  Tarifni broj 2930 (organska jedinjenja sumpora) i tarifni

Post on 01-Sep-2019

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  GLAVA 29

  ORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI Napomene 1. Ako naimenovanjima tarifnih brojeva nije drukije odreeno, tarifni brojevi ove glave obuhvataju samo:

  (a) izdvojena hemijski odreena organska jedinjenja, sa neistoama ili bez neistoa; (b) meavine dva ili vie izomera istog organskog jedinjenja (sa neistoama ili bez neistoa), osim meavine izomera aciklinih ugljovodonika (izuzev stereoizomera),

  zasienih ili nezasienih (Glava 27);

  (c) proizvode iz tarifnih brojeva 2936 do 2939, etre i estre eera i njihove soli iz tarifnog broja 2940 i proizvode iz tarifnog broja 2941, hemijski odreene ili neodreene;

  (d) proizvode navedene pod (a), (b) i (c) ove napomene rastvorene u vodi;

  (e) proizvode navedene pod (a), (b) i (c) ove napomene, u ostalim rastvaraima koji su dodati iskljuivo radi bezbednosti ili transporta, pod uslovom da rastvara koji je dodat ne ini proizvod pogodnim za posebnu, ve za optu upotrebu;

  (f) proizvode navedene pod (a), (b), (c), (d) ili (e) ove napomene sa dodatim stabilizatorima (ukljuujui sredstva protiv stvrdnjavanja) potrebnim za njihovo odravanje

  ili transport;

  (g) proizvode navedene pod (a), (b), (c), (d), (e) ili (f) ove napomene sa dodatnim sredstvima protiv praenja, materija za bojenje, mirisavih materija, radi njihovog lakeg raspoznavanja ili zbog bezbednosti, pod uslovom da ih ti dodaci ne ine pogodnim za posebnu ve za optu upotrebu;

  (h) sledee proizvode razblaene do standardne jaine, za proizvodnju azo-boja; diazonijum-soli, kupleri koji se upotrebljavaju za te soli i amine koji se mogu diazotovati

  i njihove soli. 2. Ova glava ne obuhvata:

  (a) proizvode koji se svrstavaju u tarifni broj 1504 i sirovi glicerin (tarifni broj 1520); (b) etilalkohol (tarifni broj 2207 ili 2208); (c) metan i propan (tarifni broj 2711); (d) jedinjenja ugljenika navedena u napomeni 2. uz Glavu 28; (e)Imunoloki proizvoda iz tarifnog broja 3002; (f) ureu (tarifni broj 3102 ili 3105); (g) materije za bojenje, biljnog ili ivotinjskog porekla (tarifni broj 3203), sintetike organske materije za bojenje; sintetike organske proizvode vrsta koje se upotrebljavaju kao fluorescentna sredstva ili kao luminofori (tarifni broj 3204) i boje i ostale materije za bojenje u oblicima i pakovanjima za prodaju na malo (tarifni broj 3212);

 • 2

  (h) enzime (tarifni broj 3507); (ij) metaldehid, heksametilentetramin i sline materije pripremljene u razliitim oblicima (npr.: tablete, tapii ili slini oblici) za upotrebu kao gorivo, tena ili gasna goriva u tenom

  stanju koja se upotrebljavaju u upaljaima za cigarete ili slinim upaljaima, u sudovima zapremine do 300 cm3 (tarifni broj 3606); (k) proizvode pripremljene kao punjenja za aparate za gaenje poara i pripremljene protivpoarne bombe ili granate iz tarifnog broja 3813; proizvode za brisanje mastila

  pripremljene u pakovanjima za prodaju na malo iz tarifnog broja 3824; ili

  (l) optike elemente, na primer, od etilendiamintartarata (tarifni broj 9001). 3. Proizvodi koji mogu biti ukljueni u dva ili vie tarifnih brojeva iz ove glave, svrstae se u poslednji po redu od tih tarifnih brojeva. 4. U tarifne brojeve 2904 do 2906, 2908 do 2911 i 2913 do 2920, bilo koja odredba koja se odnosi na halogenovane, sulfonovane, nitrovane ili nitrozovane derivate treba da

  ukljuuje i bilo koje kombinacije tih derivata, kao to su: sulfohalogenovani, nitrohalogenovani, nitrosulfonovani i nitrosulfohalogenovani derivati.

  Nitro i nitrozo grupe ne smatraju se "azotnim funkcijama" iz tarifnog broja 29.29.

  U smislu tarifnih brojeva 2911, 2912, 2914, 2918 i 2922, "kiseonina funkcija" ograniena je samo na funkcije (karakteristinih organskih grupa koje sadre kiseonik) pomenute u tarifnim brojevima 2905 do 2920.

  5. (A) Estri organskih jedinjenja sa kiselinskom funkcijom koji se svrstavaju u razdele I do VII sa organskim jedinjenjima istih razdela svrstavaju se sa onim jedinjenjem koje

  se svrstava u poslednji tarifni broj tog razdela.

  (B) Estri etil-alkohola sa organskim jedinjenjima sa kiselinskom funkcijom, iz razdela I do VII, svrstavaju se u isti tarifni broj kao i odgovarajua jedinjenja sa kiselinskom funkcijom.

  (C) Shodno Napomeni 1. uz Odeljak VI i Napomeni 2. uz Glavu 28:

  (1) neorganske soli organskih jedinjenja kao to su jedinjenja sa kiselinskom, fenolnom ili enolnom funkcijom ili organske baze iz razdela I do X ili tarifni broja 2942, svrstavaju se u tarifni broj odgovarajueg organskog jedinjenja;

  (2) soli dobijene reakcijom izmeu organskih jedinjenja iz razdela I do X ili tarifnog broja 2942 svrstavaju se u odgovarajui tarifni broj, prema bazi ili kiselini

  (ukljuujui jedinjenja sa fenolnom ili enolnom funkcijom) iz kojih su dobijene, koji je poslednji po redu u ovoj glavi; i (3) kompleksna jedinjenja osim proizvoda svrstanih u podpoglavlju XI ili u tarifnom broju 2941, svrstavaju se u broju koji je poslednji po brojnom redu u Glavi 29,

  meu onima koji su odgovarajui prema fragmentima formiranim cepanjem svih metalnih veza, osim metalnih veza ugljenika.

  (D) Alkoholati metala svrstavaju se u isti tarifni broj kao odgovarajui alkoholi, izuzev etanola i glicerina (tarifni broj 2905).

  (E) Halogenidi karboksilnih kiselina svrstavaju se u isti tarifni broj sa odgovarajuim kiselinama. 6. Jedinjenja iz tarifnih brojeva 2930 i 2931 su organska jedinjenja iji molekuli, pored atoma vodonika, kiseonika ili azota, sadre i atome drugih nemetala ili metala (kao to su:

  sumpor, arsen, iva, olovo) direktno vezane za atome ugljenika.

  Tarifni broj 2930 (organska jedinjenja sumpora) i tarifni broj 2931 (ostala organsko-neorganska jedinjenja) ne obuhvataju sulfonovane ili halogenovane derivate (ukljuujui kombinovane derivate) koji pored vodonika, kiseonika i azota imaju samo direktno vezane za ugljenik atome sumpora ili halogenih elemenata koji im daju svojstva sulfonovanih ili halogenovanih derivata (ili kombinovanih derivata).

 • 3

  7. Tarifni brojevi 2932, 2933 i 2934ne ukljuuju epokside sa tri atoma u prstenu, keton-perokside, cikline polimere aldehida ili tioaldehida, anhidride polibaznih karboksilnih kiselina, cikline estre polihidroksilnih alkohola ili fenola sa polibaznim kiselinama i imide polibaznih kiselina.

  Ove odredbe se primenjuju samo kad hetero-atomi na poloaju u prstenu nastaju iz postupka ciklizacije ili prethodno navedenih funkcija, odnosno postupaka.

  8. U smislu tarifnog broja 2937:

  (a) pojam hormoni ukljuuje jedinjenja koja oslobaaju hormone ili stimuliraju hormone, ograniavaju delovanje hormona ili deluju protiv hormonski (anti-hormoni);

  (b) pojam koji se upotrebljavaju prvenstveno kao hormoni ne odnosi se samo na derivate hormona i strukturne analoge koji se upotrebljavaju prvenstveno zbog hormonskog delovanja, ve i na one derivate hormona i strukturne analoge koji se prvenstveno koriste kao meuproizvodi (intermedijatori) u sintezi proizvoda iz ovog tarifnog broja.

  Napomene za tarifne podbrojeve 1. U bilo kom tarifnom broju ove glave derivati hemijskih jedinjenja (ili grupe hemijskih jedinjenja) svrstae se u isti podbroj kao to jedinjenje (grupa jedinjenja), ili pod uslovom da nisu

  specifinije obuhvaeni u bilo kom drugom podbroju i da nema podbroja sa naimenovanjem "Ostalo" u nizu odgovarajuih podbrojeva. 2. Napomena 3 za tarifni broj 29 ne primenjuje se na tarifne podbrojeve ove glave.

 • 4

  Tarifna oznaka Naimenovanje robe Dodatne jedinice

  Mere trgovinske politike

  Stopa carine

  (%)

  Carinska preferencijalna stopa (%)

  PDV (%)

  Stopa Akcize

  Uvoza Izvoza CEFTA / MSA

  I. UGLJOVODONICI I NJIHOVI HALOGENI-, SULFO-, NITRO- I NITROZO-DERIVATI

  2901

  Aciklini ugljovodonici:

  2901 1000 00

  - Zasieni

  -

  -

  -

  10

  CEFTA : 0 / MSA : 0

  18

  0.36 /LTR

  - Nezasieni:

  2901 2100 00 - - Etilen - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 0.36 /LTR 2901 2200 00 - - Propen (propilen) - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 0.36 /LTR 2901 2300 00 - - Buten (butilen) i njegovi izomeri - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 0.36 /LTR 2901 2400 00 - - Buta-1, 3-dien i izopren: - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 0.36 /LTR 2901 2900 00 - - Ostalo

  - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 0.36 /LTR

  2902

  Ciklini ugljovodonici:

  - Ciklani, cikleni i cikloterpeni:

  2902 1100 00 - - Cikloheksan - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 0.36 /LTR

  2902 1900 - - Ostalo:

  2902 1900 10 - - - Cikloterpeni - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 0.36 /LTR 2902 1900 90 - - - Ostalo - L04 - 10(1) CEFTA : 0 / MSA : 0 18(1) 0.36 /LTR 2902 2000 00

  - Benzol (benzen)

  -

  -

  -

  10

  CEFTA : 0 / MSA : 0

  18

  0.36 /LTR

  2902 3000 00

  - Toluol (Toluen)

  -

  -

  -

  10

  CEFTA : 0 / MSA : 0

  18

  0.36 /LTR

  - Ksiloli:

  2902 4100 00 - - o- Ksilol - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 0.36 /LTR 2902 4200 00 - - m- Ksilol - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 0.36 /LTR 2902 4300 00 - - p- Ksilol - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 0.36 /LTR 2902 4400 00 - - Izomeri ksilola u meavini - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 0.36 /LTR 2902 5000 00

  - Stirol (Stiren)

  -

  -

  -

  10

  CEFTA : 0 / MSA : 0

  18

  0.36 /LTR

  2902 6000 00

  - Etilbenzol (Etilbenzen)

  -

  -

  -

  10

  CEFTA : 0 / MSA : 0

  18

  0.36 /LTR

  (1) Osloboenje za farmaceutske proizvode (vidi priloge 01 do 04).

 • 5

  Tarifna oznaka Naimenovanje robe Dodatne jedinice

  Mere