carine tarifni sistemi 7

Download Carine Tarifni Sistemi 7

Post on 03-Jan-2016

49 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pojam i podjela carina

 • 22

  CarinaCarina jeje dadabina koja se naplabina koja se naplauje za uje za robu koja se uvozi u jedno carinsko robu koja se uvozi u jedno carinsko podrupodruje, izvozi iz tog podruje, izvozi iz tog podruja ili ja ili provozi preko jednog carinskog provozi preko jednog carinskog

  podrupodrujaja

 • 3PojamPojam, , postanakpostanak , , razvojrazvoj i i ulogauloga carinecarine Carina Carina jeje nastalanastala kaokao dadabinabina kojukoju susu naplanaplaivaliivali

  vladarivladari, , feudalcifeudalci u u unutraunutranjemnjem prometuprometu. U . U feudalnomfeudalnom sistemusistemu onaona jeje bilabila, , prijeprije svegasvegafiskalnifiskalni instrument (instrument (slusluilaila zaza ubiranjeubiranje prihodaprihoda), ), a u a u novomnovom vijekuvijeku carina carina postepenopostepeno prima prima uloguuloguzazatitetite domadomaee proizvodnjeproizvodnje..

  Danas Danas jeje carina carina spoljnotrgovinskispoljnotrgovinski instrumentinstrument CiljCilj carinecarine jeje zazatitatita domadomaee proizvodnjeproizvodnje, , madamada

  nijenije rijetkostrijetkost dada se se naplanaplaujuuju carinecarine i i iziz fiksalnihfiksalnih, , politipolitikihkih, , socijalnihsocijalnih i i dr.ciljevadr.ciljeva..

  CiljCilj zazatitnetitne carinecarine jeje zazatitatita domadomaee privredeprivrede. . FiskalnaFiskalna imaima zaza ciljcilj ubiranjeubiranje prihodaprihoda u u koristkoristbudbudetaeta drdrave.Socijalneave.Socijalne carinecarine imajuimaju zaza ciljciljuvanjeuvanje ivotnogivotnog standardastandarda, one , one susu popo pravilupraviluniniee zaza prehrambeneprehrambene, , higijenskehigijenske i i dr.proizvodedr.proizvode..

 • 4Carina se Carina se momoee podijelitipodijeliti nana sledesledeee vrstevrste i i to: to:

  premaprema pravcupravcu kretanjakretanja robe, robe, ciljucilju zbogzbog kojihkojih se se uvodeuvode, , nanainuinu obraobraunavanjaunavanja, , nanainuinu propisivanjapropisivanja i i ekonomskoekonomsko--politipolitikomkom dejstvudejstvu..

 • 5CCarinearine premaprema pravcupravcu kretanjakretanja dijeldijele se e se nana : : uvozneuvozne, , izvozneizvozne i i prevozneprevozne

  UvozneUvozne carinecarine naplanaplaujuuju se se nana roburobu kojakoja se se uvoziuvozi u u jednojedno carinskocarinsko podrupodrujeje..

  IzvozneIzvozne carinecarine naplanaplaujuuju se se nana domadomauu roburobuprilikomprilikom izvoza.Oveizvoza.Ove carinecarine susu rijetkerijetke i i predstavljajupredstavljaju izuzetakizuzetak CiljCilj uvoenjauvoenja izvoznihizvoznihmomoee bitibiti razlirazliitit. . UvodiUvodi se se radiradi sprespreavanjaavanjaizvozaizvoza nekognekog proizvodaproizvoda, , kogakoga nemanema nanadomadomaemem trtriitutu i u i u mogumogu dada se se uveduuvedu zbogzbogfiskalnihfiskalnih prihodaprihoda

 • 6CCarinearine premaprema ciljucilju zbogzbog kojihkojih se se uvodeuvode dijeledijele se se nana: : zazatitnetitne, , fiskalnefiskalne i i socijalnesocijalne..

  ZaZatitnetitne carinecarine se se uvodeuvode sasa osnovnimosnovnim ciljemciljem dada se se zazatitititidomadomaaa proizvodnjaproizvodnja odod inostraneinostrane konkurencijekonkurencije i i omoguomoguavanjeavanje razvojarazvoja domadomaee proizvodnjeproizvodnje. Ova carina . Ova carina imaimanajvenajveuu primjenuprimjenu u u savremenomsavremenom carinskomcarinskom sistemusistemu i i onaonadjelujedjeluje nana smanjenjesmanjenje uvozauvoza

  FiskalnaFiskalna carina carina jeje popo pravilupravilu prihodprihod drdraveave i i imaimaistovremenoistovremeno fiskalnifiskalni karakterkarakter. .

  SocijalneSocijalne carinecarine se se uvodeuvode zaza pojedinepojedine proizvodeproizvode kojikoji susuznaznaajnijiajniji zaza odrodravanjeavanje ivotnogivotnog standardastandarda stanovnistanovnitvatva i i propisujupropisuju se se niniee carinskecarinske stopestope u u odnosuodnosu nana drugedrugeproizvode.Uvodeproizvode.Uvode se se najnajeeee zaza osnovneosnovne ivotneivotnenamirnicenamirnice: mast, : mast, uljeulje, , ppenicaenica idridr..

 • 7PPremarema nanainuinu obraobraunavanjuunavanju i i dijeledijele se: se: carinecarine popovrijednostivrijednosti, , specifispecifinene carinecarine i i kombinovanekombinovane carinecarine

  CarineCarine popo vrijednostivrijednosti obraobraunavaunava se se nana carinskucarinskuosnovicuosnovicu kojukoju iniini vrijednostvrijednost robe.robe.

  SpecifiSpecifinene carinecarine obraobraunavajuunavaju se se premaprema jedinicijedinicimjeremjere proizvodaproizvoda kaokao toto susu kg, L, kg, L, kom.,mkom.,m itditd..

  KombinovaneKombinovane carinecarine obraobraunavajuunavaju se se istovremenoistovremenopopo vrijednostivrijednosti i i premaprema jedinicijedinici mjeremjere proizvodaproizvoda. . RadiRadi obraobraunauna carinecarine morajumoraju se se utvrditiutvrditiistovremenoistovremeno i i vrijednostvrijednost robe i robe i jedinicajedinica mjeremjereodnosnoodnosno robe.robe.

 • 8PodjelaPodjela carina carina premaprema nanainuinu propisivanjapropisivanja i i premapremaekonomskoekonomsko--politipolitikomkom dejstvudejstvu

  PremaPrema nanainuinu propisivanjapropisivanja dijeledijele se se nana: : autonomneautonomne i i ugovorneugovorne carinecarine. .

  AutonomneAutonomne carinecarine propisujepropisuje jednajedna zemljazemljassamostalnoamostalno, , mogumogu se se mijenjatimijenjati popo potrebipotrebi i i nezavisnanezavisna jeje odod drugihdrugih zemaljazemalja. .

  UgovoreneUgovorene propisujepropisuje se se nana osnovuosnovu ugovoraugovora sasajednomjednom iliili viviee zemaljazemalja. . OveOve carinecarine nene mogumogu se se mijenjatimijenjati samostalnosamostalno popo ukazanojukazanoj potrebipotrebi jednejednezemljezemlje bezbez saglasnostisaglasnosti drugihdrugih zemaljazemalja sasa kojimakojima jejeugovorenaugovorena carina.carina.

 • 9Carinske tarife prema broju kolona carinskih stopaCarinske tarife prema broju kolona carinskih stopa

  Jednokolone carinske tarifeJednokolone carinske tarife -- imaju jednu kolonu carinskih stopa tj. imaju jednu kolonu carinskih stopa tj. za svaki proizvod u spisku robe propisana je samo jedna carinskaza svaki proizvod u spisku robe propisana je samo jedna carinskastopa. Mogu da budu uniformne i specijalizovane.stopa. Mogu da budu uniformne i specijalizovane. UniformneUniformne -- imaju propisanu istu stopu carine za sve robe.imaju propisanu istu stopu carine za sve robe. SpecijalizovaneSpecijalizovane imaju propisane razliimaju propisane razliite stope carine za svaku vrstu ite stope carine za svaku vrstu

  robe.robe.

  Dvokolone carinske tarifeDvokolone carinske tarife za svaku vrstu robe predviene su za svaku vrstu robe predviene su dvije stope carine: maksimalna i minimalna. dvije stope carine: maksimalna i minimalna.

  ViViekolone carinske tarifeekolone carinske tarife nastaju kao rezultat raznih kombinacija nastaju kao rezultat raznih kombinacija autonomnih i ugovornih carinskih stopa. Ove tarife su se razvileautonomnih i ugovornih carinskih stopa. Ove tarife su se razvile u u poslednje vrijeme. poslednje vrijeme.

 • 10

  HarmonizovanaHarmonizovana nomenklaturanomenklatura

  PostojanjePostojanje viviee razlirazliitihitih nomenklaturanomenklatura u u memeunarodnim unarodnim transakcijamatransakcijama stvaralostvaralo jeje posebneposebnetetekokoee. .

  DDa bi se a bi se otklonileotklonile tetekokoee 1983 god. 1983 god. SavjetSavjet zazacarinskucarinsku saradnjusaradnju je je u u saradnjisaradnji sasa viviee meme. . organizacijaorganizacija izradioizradio jedinstvenujedinstvenu harmonizovanuharmonizovanunomenklaturunomenklaturu koja je pokoja je poela da se primjenjuje ela da se primjenjuje 1988 god.1988 god.

  SvaSva robaroba u HN u HN jeje svrstanasvrstana u 21 u 21 odjeljakodjeljak, 97 , 97 glavaglava(77 (77 glavaglava rezervisanarezervisana zaza kasnijekasnije potrebepotrebe))..

  OdjeljciOdjeljci susu obeljeobeljeenimenim rimskimrimskim brojevimabrojevima, , glaveglavearapskimarapskim,, aa razdjelirazdjeli sasa rimskimrimskim brojevimabrojevima..

 • 11

  TarifniTarifni brojevibrojevi susu obiljeobiljeenieni etvorocifrenimetvorocifrenimarapskimarapskim brojevimabrojevima.. PrvePrve dvijedvije cifrecifre tarifnogtarifnog brojabrojaoznaoznaavajuavaju glavuglavu kojojkojoj tarifnitarifni brojbroj pripadapripada, a , a drugedruge dvijedvije cifrecifre redniredni brojbroj dotidotinognog tarifnogtarifnog brojabrojau u odnosnojodnosnoj glaviglavi..

  NovinuNovinu u HN u HN predstavljapredstavlja rasraslanjivanjelanjivanje tarifnihtarifnihbrojevabrojeva nana tarifnetarifne podbrojevepodbrojeve kojikoji se se obiljeobiljeavajuavajusasa jojo dvijedvije cifrecifre ((nprnpr. 8434. 8434 10 10 -- mamainaina zaza mumuuu; ; prvaprva 4 4 brbr. . oznaoznaavajuavaju tarifnitarifni brbr. a . a ostalaostala 2 2 brojabrojaoznaoznaavajuavaju brojbroj podbrojapodbroja u u okviruokviru tarifnogtarifnog brojabroja..

 • Pored Pored nomenklaturenomenklature HS HS inine e i i OsnovnaOsnovna pravilapravila zazaprimjenjivanjeprimjenjivanje HS HS odnosnoodnosno CarinskeCarinske tarifetarife. .

  OznaOznaavanjeavanje u HS u HS baziranobazirano jeje nana estocifrenimestocifrenim oznakamaoznakama, , a a tarifnetarifne oznakeoznake u KN u KN EvropskeEvropske unijeunije osmocifreneosmocifrene. .

 • 13

  VezaVeza izmeuizmeu nanaee CCarinskearinske tarifetarife i HNi HN

  NaNaaa CarinskaCarinska tarifatarifa izvedenaizvedena jeje izizHarmonizovanogHarmonizovanog sistemasistema i i usaglausaglaenaena sasaKombinovanomKombinovanom nomenklaturomnomenklaturom EvropskeEvropske unijeunije..

  SvaSva robaroba jeje svrstanasvrstana u 21 u 21 odjeljakodjeljak, 97 , 97 glavaglava (77 (77 glavaglava rezervisanarezervisana zaza kasnijekasnije potrebepotrebe).).

  OdjeljciOdjeljci susu obelj