tarİfesİ - tcdd taşımacılık

of 23 /23
1 TCDD GÜMRÜKLÜ AMBARLAR TARİFESİ 2007

Author: others

Post on 29-Oct-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TÜRKYE CUMHURYET3
1. TARFENN GENEL ESASLARI VE TANIMLAR : 1.1. UYGULAMA ALANI :
Bu tarife; TCDD’nin (Liman ve skeleler hariç) stasyon, Gar, Lojistik eflii ve Müdürlüklerine demiryolu veya karayolu ile gelen ve giden gümrüklü eyann yan sra, tamada kullanlan yada kullanlacak olan karayolu ve yabanc demiryolu araçlarna uygulanr.
1.2. KAPSAMI : Bu tarife; (1.1) maddede sözü edilen iyerlerinde bu tarife kitabnn ilgili bölümlerinde belirtilen hizmetler için uygulanr.
1.3. TANIMLAR: 1.3.1. Eya :
Tanabilen her türlü madde, ürün ve deerdir. Havaleli eya : Arl düük olan ancak istif edildii yerlerde daha fazla yer kaplayan (bo bidon, oyuncak v.b.) madde, ürün ve deerdir.
1.3.2. Gümrüklü Eya : Yabanc ülkelerden havayolu, karayolu, denizyolu, demiryolu ile gelen (ithal), yabanc ülkelere giden (ihraç) ve transit saylan (aktarma dahil) ve gümrük yasasnda belirtilen esaslara göre ilem gören eyadr.
1.3.3. RID : Tehlikeli eyann demiryolu ile uluslar aras tanmasna ilikin yönetmeliktir.
1.3.4. Tarife Ölçüsü: • Arlk ölçüsü tondur. (1000 kg.) • Arlk kesirleri bir üst 100 kg’a yuvarlatlarak gerçek arlk üzerinden ilem yaplr. • Ücret hesabnda en az arlk 1000 kg. dr. • Ancak, eyann teslimi srasnda TCDD tarafndan saptanan arln, resmi belgelerdeki miktardan
deiik olmas halinde, TCDD’ nin belirledii arlk esastr. 1.3.5. Gün ile Çalma ve Tatil Gün ve Saatleri :
Bu tarifenin uygulanmas bakmndan “gün“ deyimi takvim gününü ifade eder. a) Çalma gün ve saatleri :
Gümrüklü eya ilemlerinin müstakilen yürütüldüü ambarlarda; Pazartesi-Cuma günleri 8.30-12.00 ve 13.00-17.30 saatleri arasndaki müddetlerdir. Gümrüklü ve ticari eya ilemlerinin mütereken yürütüldüü ambarlarda Pazartesi-Cuma günleri 8.00- 12.00 ve 13.00-17.00 saatleri aras ile Cumartesi günü 8.00-13.00 saatleri arasndaki müddetlerdir.
b) Tatil gün ve saatleri : Çalma gün ve saatleri dndaki saatler ile genel tatil günleri, ulusal, dini bayramlar ve yasaca kabul edilecek müddetlerdir.
1.3.6. Ambarlama Yerleri : Gümrüklü eyann konulduu ve muhafaza edildii her türlü açk ve kapal sahalar ile antrepo ve geçici depolama yerleridir.
a) Antrepo: Gümrük daresine verilen beyanname ile antrepo rejimine tabi olan gümrük gözetimi ve denetimi altndaki eyann konulduu yerdir.
b) Genel Antrepo: Müterilerin eyasnn konulduu ve kullanabilecei yerdir.
c) Özel antrepo : Sadece, antrepo ileticisine ait eyann konulmas amacyla kurulan yerdir.
d) Geçici depolama yeri: Eya, gümrüe sunulmasndan sonra gümrükçe onaylanm bir ilem veya kullanma tabi tutuluncaya kadar geçici depolama statüsünde bulunur ve bu ekilde adlandrlr.
4
1.3.7. Tat Üstü Teslim lemi : Gümrükçe izin verilen gümrüklü eyann, antrepo veya geçici depolama yerlerine konulmakszn, sahibinin sorumluluu altnda, gümrük mevzuatnda belirlenen ve genel olarak uygulanan tüm ilemler çerçevesinde, denetiminin tat üstünde (vagon veya kamyon üstünde) yaplarak eyann, teslim edilmesidir. Tat üstü teslim ileminin yerine getirilmesi için eyann gelii veya boaltlmasna balanmadan önce, i sahibinin yazl olarak istekte bulunmas zorunludur.
1.3.8. Aktarma lemi : Gelen gümrüklü eyann gümrük ilemleri yaplmakszn demiryolu ile bu iyerinden gümrüklü eya tamalarna açk dier bir TCDD iyerine veya baka bir ülkeye gönderilmesidir. Aktarma ileminin yaplabilmesi için, eya sahibinin yazl olarak istekte bulunmas zorunludur. Ancak, istek tarihinden itibaren 5 gün içinde ilemleri bitirilemeyen vagonlar gümrüklü ambarlara boaltlr. Gümrüklü ambarlara alnm olan eyann, gümrük ilemleri yaplmakszn yurt içindeki baka bir gümrüklü eya tamalarna açk iyerine gönderilmesi de aktarma ilemidir.
1.3.9. Transit Eya : Yabanc bir ülkeden gelip Türkiye’den geçerek baka bir yabanc ülkeye giden eya “Transit” saylr. Eyann ülkemizde tama vastasn deitirmesi, sundurma veya antrepoya konmas veya aktarma edilmesi transit vasfn deitirmez. Eyann ülkemizde transit saylabilmesi için geldii ve gidecei yerin Türkiye dnda bir yer olmas zorunludur.
1.3.10. Ambalaj : Ambalaj; eya biriminin bozulmas, dalmas, yaylmas veya niteliini deitirmesini önlemek ve d etkilere kar hasar ve ziyandan korumak için birkaç eya birimini bir araya getirmek suretiyle manipülasyonu kolaylatrmak amacyla eyann tamamn kapsayacak ekilde metal ve ahap levhalar veya her cins çuval, kat ve plastik maddelerdir. Ambalajn, yükleme – boaltma ve dier manipülasyon ilemleri srasnda içindeki eyay hasar ve ziyana uratmayacak nitelikte olmas arttr. Ambalaj yetersizliinden meydana gelecek her türlü zarar ve ziyandan TCDD sorumlu deildir.
1.3.11. Sejür ve Sejür Karl Ücret : Yabanc demiryolu darelerine ait eya yüklü vagonlarn boaltlmak veya bo vagonlarn yükletilmek üzere müteri emrinde bekletilmesine “Sejür” ve buna karlk alnan ücrete “ Sejür Karl Ücret ” denilir.
1.3.12. Hat gal ve Ücreti : Sahibine ait (P) iaretli ve RIV kira ücreti ödenmeyen vagonlarn dolu veya bo olarak TCDD hatlarnda bekletilmesine “Hat gal” ve buna karlk alnan ücrete “Hat gal Ücreti” denilir.
1.3.13. Kirletici Eya : Eyann yaps gerei veya ambalaj bozukluu gibi nedenlerle insan elbise ve cildini kirleten ve normal temizlikten daha fazla temizlik yaplmasn gerektiren eyaya (akar, zift, is karas, pik, hurda madenler ve benzeri gibi) kirletici eya denir.
1.3.14. Tehlikeli Eya : Parlayc, patlayc, yanc, yakc veya yanmay kolaylatrc, tahri edici, zehirleyici, radyoaktif maddeler veya bir arada bulunduklar eya için tehlikeli olan veya muhafazalar hususi tertip ve tesislere lüzum gösteren ve ancak kendi tabiatlarna uygun olarak tesis olunan yerlerde muhafaza edilen ve genelde Gümrük Yönetmenliine bal Ek-3/1 sayl cetvelde gösterilen eya olup, uygulamada “Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslararas Tanmasna likin Yönetmelik” (RID) de belirtilen eyadr.
1.3.15. Eyann Gümrüe Sunulmas : Gümrük daresine veya gümrükçe belirlenen yada uygun görülen bir yere getirilen eyann, Gümrük daresine yaplan bildirimi/sunulmasdr.
5
1.3.16. Özet Beyan : a) Gümrüe sunulan/bildirimi yaplan eyann tehisi için verilen belgedir. Özet Beyan, eyann gümrüe
sunulmasn izleyen ilk i günü mesai bitimine kadar, ilgili Gümrük daresine verilir. b) Özet beyan, gümrük yönetmeliinde belirlenen örnee uygun bir form ile yaplr ve beyan sahibi
tarafndan imzalanr. c) Özet beyann süresi içinde verilmemesi veya eya cinsinin yanl beyan yada kaplarn türleri ile
üzerindeki numara ve iaretlerin özet beyan kaytlarna uymamas halinde, Gümrükçe usulsüzlük cezas uygulanr. TCDD’nin ilgili birimleri bu konuda gerekli hassasiyeti göstermek zorundadr.
d) Orjinal manifesto, konimento, CIM, CMR, Tr karnesi gibi belgelerden birisi de ÖZET BEYAN olarak kabul edilmektedir.
e) Özet beyan kapsamndaki eyaya, Gümrükçe onaylanm bir ilem veya kullanm belirlenerek buna ilikin ilemler; • Denizyolu ile gelen eya için özet beyann verildii tarihten itibaren (45) gün, • Dier bir yolla gelen eya için, özet beyann verildii tarihten itibaren (20) gün,
içinde tamamlanr. • Gümrükçe onaylanm bir ilem veya kullanm tayini için gerekli ilemlere bu sürelerde balanmayan
ve çekilmeyen eya, tasfiye edilir. • lem sürelerinin uzatlmasna Gümrük Müstearl yetkilidir.
1.4. TARFE DII HZMETLER : Bu tarife kitabnn ilgili bölümlerinde tarifelere balanmam olan hizmetler ile gümrüklü ambar ve sahalarn snrlar içinde veya dnda yaptrlmak istenen i ve hizmet isteklerinin yerine getirilmesini TCDD kabul etmek zorunda deildir. Bu tür hizmetlerin TCDD tarafndan yaplmas kabul edildii takdirde ücreti günün ekonomik koullar göz önünde bulundurulmak suretiyle Bölge Müdürlüklerince saptanr ve hizmet ücreti pein alnr. Söz konusu hizmet talebinden vazgeçilmesi durumunda pein alnan ücret geri verilmez.
1.5. ve HZMET STEKLERNN KARILANMASI : ve hizmet istekleri sra dahilinde ve iyerlerinin olanaklarna göre karlanr.
1.6. ÜCRETLER : Bu tarife kitabnda yer alan hizmetlere ilikin ücretler, ilgili hizmet tarifelerine ilikin tabloda belirtilmi olup, bu ücretlerin tespit, tahakkuk ve tahsiline ilikin esaslar aada gösterilmitir.
1.6.1. Esas Ücretler Ücret tablolarnda belirtilen ücretlerdir.
1.6.2. Ücret birimi : a) Bu tarifedeki, hizmetlere ilikin ücretlerin birimi EURO’dur
Ücretler; T.C. Merkez Bankas tarafndan uygulanan günlük EURO döviz al kuru üzerinden, Türk Liras karl olarak tahsil edilir.
b) Tahsil edilecek ücretlerin Türk Liras olarak hesaplanmasnda; parann veya depozitonun TCDD’ ye verildii günkü kur esas alnr.
c) Depozito veya kesin yada pein ödemelerdeki noksanlklar nedeniyle çkacak farklarda; depozito için, depozitonun yatrld, kesin/pein ödemelerde ise, ödemenin yapld günkü kur uygulanr. Ancak, ardiye ve hamaliye hizmetlerine ait depozito ilemlerinde, bu hizmetlerin bittii tarihteki kur esas alnr.
d) Depozito mahsup ileminde, depozitonun yatrld günkü kur uygulanr. 1.6.3. Hizmetlere Ait Ücretlerin Hesap ve Tahsili :
a) Tahakkuk ettirilecek her türlü ücretin en geç hizmete esas tekil eden eyann TCDD yedinden çkmasndan önce veya depozito alnmasn gerektiren hallerde her çeit hizmetin yaplmasna balanmadan evvel tamam olarak ödenmesi zorunludur.
b) Ücret tahakkuku için ilgililerin, tama belgelerini, irsaliyelerini, gümrük beyannamelerini, çeki listelerini, gerektiinde fatura ve benzeri belgeleri vermeleri veya göstermeleri esastr.
1.6.4. Depozito ve Mahsup lemi: a) Ücretleri depozito olarak alnan hizmetlere ait mahsup ilemlerinin depozitonun yatrld tarihten
itibaren 2 ay içerisinde yaptrlmamas halinde, mahsup ilemi TCDD’ce yaplr. b) Muhtelif hizmetlerin yaplmasndan dolay, tahakkuk ettirilen ücretleri ödememi olanlarn dier hizmet
istekleri yerine getirilmez. Tahakkuk hesaplarnda TCDD’nin meydana gelecek farklardan dolay alacaklar da bu hükme tabidir. Aksi takdirde TCDD, hasar ve riski sahibine ait olmak ve tarifeleri gereince tahakkuk edecek dier ücretlerinde tahsili için eyay hapse yetkilidir. Mahsup ilemi sonunda artan mebla olursa irat kaydedilir ve eya sahibi adna emanete alnr.
c) Bu tarife kitabnn ilgili bölümlerinde belirtilen ücretlerden fazla ücret alnd hakknda yaplacak itirazlarn, hizmetlerin tamamlanp kesin hesaba ait makbuzlarn düzenlenme tarihinden itibaren en geç bir yl içinde yazl olarak bildirilmesi zorunludur
6
1.7. YANLI BEYAN : Tama belgesinde ve bu belgelere göre düzenlenen manifestolarda yazl daral arlk, hacim, adet, cins ve eyann nevi gibi kaytlar üpheli görülürse; bu gibi eya sahibine teslim edilmeden önce Gümrük daresinin izni ve ilgili gümrük memurlarnn gözetimi altnda tartlmak, ölçülmek ve ambalajlar açlarak cins ve nevi tayin edilmek ve bunlar belgelenmek suretiyle nitelii aratrlabilir. Eyaya ait bildirimlerin doru olmas halinde aratrma nedeniyle yaplacak masraflar alnmaz. Aksi halde;
a) Eyann arl noksan beyan edilmi ise, beyan edilen arla göre tahakkuk ettirilecek ücret ile doru olan arla göre tahakkuk ettirilecek ücret arasndaki farkn 1 misli ilave ücret alnr.
b) Arlk ve hacim tayininde en çok % 5’e kadar olan noksan ve fazlalklar için yukarda belirtilen hükümler uygulanmaz.
c) Ambarlama yerlerine alnmas kabul edilmeyen eyann, yanl beyan yüzünden ambarlama yerlerine alnmas halinde bu tarifenin (4.6) maddesinde gösterilen ücretler alnr.
1.8. SORUMLULUK : Eya sahipleri veya onlarn nam ve hesabna hareket edenlerin kusuru, yanl beyanlar veya eya ambalajlarnn yetersizlii, noksanl ya da eyann tabiat gibi sebepler yüzünden can ve mala gelebilecek her türlü zarar, hasar ve kaybolmann sorumluluu TCDD’ ye ait deildir.
1.9. GELEN EYANIN ALICILARINA BLDRLMES : a) Eya geldiinde alclarna haber verilir. b) Haber verme ii, mahalli olanaklara göre telefonla (yalnz ehir içi), faksla, elektronik posta yoluyla, adi
mektupla (3262 modelle), takipçilerle, sair kimselerle veya gerektiinde personelle yaplr. c) Bu iler için eya sahiplerinden herhangi bir ücret alnmaz. d) Adreslerdeki noksanlk nedeniyle haber verilememesinden, yazlan mektuplarn sahiplerine
ulamamas veya geç ulamasndan, TCDD sorumlu deildir. Bu durumlar, ardiye ve sejür karl, hat igal v.b. gibi ücretlerin hesaplanmasnda; muafiyet sürelerinin uzatlmasna sebep olamaz.
e) Haber verme masraflar 4084 modele kaydedilmek suretiyle kasa mevcudundan karlanr. 1.10. EYANIN TESLM ALINMASI ve BOALTILMASI :
Yurt dndan gerek karayolu ve gerekse demiryolu ile gelen eyann boaltlmasnda ve teslim alnmasnda aadaki esaslara uyulur:
a) Gelen gümrüklü eya Gümrük darelerine özet beyan veya özet beyan olarak kullanlan ticari ya da resmi belge verildikten sonra TCDD’ce boaltlr. Eya d görünümleri ve ambalajlar itibariyle teslim alnr.
Ancak, TCDD tarafndan boaltlmas uygun olmayan eyann yan sra kurulu olanaklar bulunmayan iyerlerine gelen eyann boaltma ilemleri i sahibine braklabilir. b) Ev eyas yüklü tam vagonlar tat üstü teslim edilir. c) Tat üstü teslim ilemli tam vagonlarn boaltlmas eya sahibine ait olup, bu vagonlarn (5) i günü
içerisinde boaltlmas zorunludur. Tat üstü (vagon veya kamyon üstü supalan) ileminin yerine getirilebilmesi için vagonun/kamyonun geliinde veya eyann boaltlmasna balanmadan önce, i sahibinin yazl olarak istekte bulunmas zorunludur.
d) TCDD’ce boaltlan ve teslim alnan eya, hasarl veya noksan ise teslim srasnda tutanak düzenlenir ve eya sahiplerine veya temsilcilerine bu tutanaa göre teslim edilir.
e) Geçici depolama yerlerine veya antrepolara, demiryolu ile gelen eyaya öncelik tannr. Ancak, uygun yer olduu takdirde, karayolu araçlar ile getirilen ambalajl gümrüklü eya da bu yerlere kabul edilir.
f) Karayolu araçlar ile gelen ambalajl gümrüklü eyann geçici depolama yerlerine veya antrepolara alnmas ve çekilmesinde demiryolu ile gelen eyada olduu ekilde ilem yaplr. g) Eyann teslim alnma ilemleri, olanaklar ölçüsünde ve sraya konularak karlanr. Ancak,sras geldii halde ilemlerini tamamlamam olan istek sahibi srasn kaybeder.
7
Eyann alcsna tesliminde aadaki esaslara uyulur. a) Gerek karayolu gerekse demiryolu ile gelen ve geçici depolama yerlerine veya antrepolara alnm olan
eya, geçici depolama yerinin veya antreponun kapsnda teslim edilir. b) Eyann teslimi; tabi tutulduu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar dorultusunda
gümrük idaresi tarafndan kullanm için ilgilisine teslim edilmesidir. Teslim ilemi; teslim belgesine göre yaplr. Eyann teslimi srasnda, TCDD alacaklarnn tam olarak alndnn belgelenmesi ve gümrük memurunun hazr bulunmas zorunludur.
c) Eya, belgelerinde ad yazl olan kimseye imza karlnda teslim edilir. Bunlarn ilemlerini takip etmek veya eyay teslim almak ve teslim alnma süresince kendilerini temsil etmek veya her iki ii birden yapmak üzere yetki verdikleri kimseler, teslim belgelerinin özel yerlerinde belirtilerek vekaletname verirler. Bu takdirde bu kimseler kanuni temsilci olurlar. Belgede ad yazl olan kimsenin veya kanuni temsilcilerinin kimliklerini kantlamalar veya gerek görüldüü takdirde, Gümrük daresinin verdii karnesini göstermeleri zorunludur.
d) Eyann teslimi srasnda gümrük memuru, teslim belgesini, vezne alndsn ya da izin belgesini eya ile karlatrr. Uygun bulursa, teslim belgesini çk formu düzenleyerek TCDD memuru ile birlikte imzalar. Çk formu gümrük memuru tarafndan, teslim belgesi ise TCDD’ce al konur.
e) Eyann teslim edilme ilemleri, olanaklar ölçüsünde ve sraya konularak karlanr. Ancak sras geldii halde ilemlerini tamamlamam olan istek sahibi srasn kaybeder.
f) Eya d görünüü ve ambalaj itibariyle teslim edilir. Ambalajn ve kaplarn içindeki noksanlk iddialarnda uluslararas mevzuat hükümleri uygulanr.
8
2. SEJÜR VE HAT GAL TARFES ; 2.1. UYGULAMA ALANI :
Bu Tarife ; a) Gerek TCDD gerek eya sahipleri tarafndan herhangi bir nedenle boaltlmayan veya yüklenmeyen yada
aktarma edilmeyen, b) Transit ilemine tabi tutulduu halde ilemleri bitirilemeyen, c) Veteriner ve dier salk denetimi için bekletilen, d) Snr garlar ile ara istasyonlarda gümrük tarafndan TCDD’nin istei dndaki dier nedenlerden dolay
bekletilen, • Yabanc demiryolu idarelerine ait vagonlara, • Sahibine ait (P) iaretli vagonlara,
uygulanr. 2.2. SEJÜR KARILII ÜCRET :
a) Bu tarife kapsamnda alnacak sejür karl ücret, (1) no’lu ücret tablosunda gösterilmitir. Söz konusu ücret yabanc demiryolu darelerine ait vagonlara uygulanr.
b) Sejür karl ücret, vagonlarn dolu veya bo olarak bekledii süre için, bu tarifede belirtilen muafiyetlerin dnda, herhangi bir muafiyet süresi tannmakszn tahakkuk ve tahsil edilir.
2.3. UYGULAMA KOULLARI : 2.3.1. SEJÜR KARILII ÜCRETE ESAS SÜRENN BALANGICI :
a) Vagonun yükletilmek veya boaltlmak üzere yükleme yada boaltma hattna verildii, b) TCDD’nin istei dndaki dier nedenlerden dolay bekleyen vagonlarda ise, iyerine geldii,
GÜNDÜR. c) Tekrar sevk ilemine tabi tutulan transit eya yüklü yabanc demiryolu darelerine ait vagonlar için
sejür karl ücrete esas olan sürenin balangc da yine vagonun iyerine geldii GÜNDÜR. 2.3.2. SEJÜR KARILII ÜCRET SÜRESNN BTM :
a) Vagonda yüklü eyann tamamnn boaltld, b) hraç eyas yüklenen vagonlarda ise her türlü ilemleri tamamlanarak sevk edilmek üzere iyeri emrine
verildii, c) Vagonlardan boaltlmakszn aktarma veya transit ilemine tabi tutulan eyada, gümrük ilemlerinin
bitirilerek, vagonun sevki için iyerine verildii, d) TCDD’nin istei dndaki dier nedenlerden dolay gerek snr garnda gerekse ara istasyonda bekletilen
vagonlarda, ilemlerin tamamlanarak sevk edilmek üzere iyeri emrine verildii, GÜNDÜR.
2.3.3. SEJÜR KARILII ÜCRETTE MUAFYET : a) Tekrar sevk ilemine tabi tutulan transit eya yüklü Yabanc demiryolu idarelerine ait vagonlarn;
• Çalma gün ve saatlerinde iyerine gelip, gerekli ilemleri bitirilerek ayn gün sevk edilmesi, • Keza, tatil gün ve zamanlarnda gelmesine ramen, tatil gün ve saatlerini takip eden ilk i günü
gerekli ilemlerin bitirilerek sevk edilmesi, durumlarnda sejür karl ücret alnmaz. Aksi takdirde, tatili takip eden ilk i günü de dahil olmak üzere, vagonun bekledii gün kadar sejür karl ücret alnr. b) Dolu olarak gelen Yabanc Demiryolu Kurulularna ait vagonlarn bo dönülerinde ihracat veya transit eyas yüklenmek üzere müteri emrine verilmesi durumunda, emre verildii ilk gün için Sejür Karl Ücret alnmaz.
2.3.4. TAIT ÜSTÜ TESLM LEML VAGONLAR : a) Yabanc Demiryolu darelerine ait olup tat üstü teslim ilemli eya yüklü vagonlarn (3) i günü içinde
boaltlmas zorunludur. Bu süre içerisinde boaltlmayan vagonlar olanaklarn elvermesi halinde TCDD’ce boaltlr. Bu durumda; sejür karl ücretin yan sra, bu tarife gereince ayrca hamaliye ücreti alnr.
9
Ancak, Yabanc demiryollarna ait vagonlarda geçici depolama yerlerine veya antrepolara alnmayacak nitelikte eya bulunduu takdirde, söz konusu eya ilgili Gümrük Müdürlüklerinin izni ile ve “Sejür Karl Ücret”in yan sra Hamaliye ücreti de alnmak suretiyle TCDD vagonuna (geçici depolama yeri ve antrepo yeri olarak kullanlabilecek durumdaki vagona) aktarlabilir. TCDD vagonuna aktarlan eya için bu ilemin yaplmasndan sonraki sürelerde (4.3) madde hükümleri göre ardiye ücreti alnr.
b) Gümrüklü sahalarmza doruca gemiye yüklenmek üzere eya yüklü olarak gelmi vagonlar ile yukarda (a) maddesinde sözü edilen eyann Gümrük idaresinin izin vermemesi veya baka nedenlerden dolay TCDD vagonlarna aktarlamamas halinde, TCDD’ce boaltma ilemi yaplmaz ve 3. günden sonras için Sejür Karl Ücret % 50 zaml alnr.
c) Geçici depolama yerlerine veya antrepolara alnabilecek nitelikteki eyann Gümrük idaresinin izni ile tat üstü (supalan) olarak teslim edilmesinin uygun bulunmas halinde sahipleri tarafndan (3) i günü içerisinde boaltlmayan vagonlardan da (3. üncü) günden sonras için, “Sejür Karl Ücret” % 50 zaml alnr.
2.3.5. HAT GAL ÜCRET : a) Sahibine ait veya yabanc demiryollarna ait olup RIV kira ücreti ödenmeyen vagonlarn, gerek
yüklemede gerekse boaltmada geçen süreleri ile hatlarmzda bo bekledii süreler için (1) no.lu ücret tablosunda gösterilen “Hat gal Ücreti” alnr. Ancak, ilk çk garnda yükletilmek veya son var garnda boaltlmak üzere, müteri emrine verilen söz konusu vagonlar, emre verildikleri gün dahil ilk (3) gün “Hat gal” ücretinden muaftr.
b) Hat gal muafiyeti, bir defada ve sadece vagonlarn yükletilmek veya boaltlmak üzere, emre verildii iyerinde kullanlr.
c) Sadece gümrük veya dier idari nedenlerle snr garlarnda bekletilen söz konusu vagonlara, aadaki, (d) maddesinde belirtilen uygulama hariç, hat igal muafiyeti uygulanmaz.
d) Yurtiçi tamalarda kullanlmak üzere üçüncü ahslarca yurtdndan satn alnarak veya kiralanarak ülkemize getirilen ve sahibine ait vagon statüsünde ilem görecek vagonlarn, iletmeye kabulü için teknik uygunluunun belirlenmesi amacyla snr garlarndaki bekletildii sürenin sadece üç günü hat igal ücretinden muaftr.
e) Hat igal ücretine esas olan sürenin balangc ve bitii, muafiyet süresi dikkate alnmak kouluyla, sejür karl ücretin balangc ve bitiinde olduu gibidir.
2.3.6. LAVE ÜCRETLER : d) Tat üstü ilemli tam vagon eya için (2.3.4.) maddesine göre ilem yaplr. e) Tat üstü ilemli olmayan dier eyada, boaltma ileminin gerek TCDD, gerekse müteriler tarafndan
yapld iyerlerinde (3) gün içerisinde boaltlamayan vagonlardan 3. günden sonraki günler için yabanc demiryolu darelerine ait vagonlardan “ Sejür Karl Ücret” % 50 zaml alnr. Ancak, vagonda yüklü eya cinsinin RID/1,2,7. Snfa tabi madde olmas durumunda söz konusu ücretler % 100 zaml hesaplanp alnr.
f) RID/1,2,7, snfa tabi eyann sahibine ait yabanc (P) iaretli ve RIV kiras ödenmeyen yabanc idarelere ait vagonlarda yüklü olmas halinde “ Hat gal Ücreti” % 100 zaml tahsil edilir.
g) Canl hayvan tamalarnda vagon bana ayrca (3) gün ilave “Sejür Karl Ücret” alnr. 2.4. DER UYGULAMA KOULLARI :
Gümrük lemlerinin snr garlarnda yaplarak eyann milliletirilmesi, veteriner ve dier salk denetimi için bekletilmesi durumunda, alnacak sejür karl ücret (1) no.lu ücret tablosunda belirtilmitir.
10
Hamaliye hizmeti; vagon veya kara vastasndaki eyann bu vastalardan alnarak (insan gücü veya mekanik araçlarla) ambarlama yerlerine tanmas, istifi veya mukabili hizmetlerdir. Eyann vastadan vastaya aktarlma ilemi de bu hizmet kapsamna girer.
3.2. UYGULAMA KOULLARI : 3.2.1. Hamaliye hizmetleri aada belirtilen pozisyonlarda yaplr ve her hizmet çeidi için (2) no.lu ücret
tablosunda gösterilen ücret üzerinden ayr ayr alnr. a) Vagon veya kara vastasndaki eyann buradan alnarak ambarlama yerlerine tanmas ve istifi, b) Ambarlama yerlerindeki eyann istiften alnarak teslim edilmek üzere vagon veya kara vastasna
yüklenmesi ve istifi, c) Yukarda belirtilen pozisyonlarn dnda eyann sadece vastadan vastaya (tat üstü) aktarlmas tek
hizmet kabul edilir. 3.2.2. Hamaliye hizmetleri ücretine :
a) Eyann hafifletilmesi veya ksaltlmas maksadyla parçalara ayrlmas, b) Manipülasyon, c) Eya sahibine ait kara vastalar ile vagonlara yüklenecek eyann tahkim ve takviyesi için kullanlm
malzemenin sökülmesi, toplanmas, d) Gümrüklü eyann muayenesi (Açma-Kapama, Numune verme) e) Tart hizmeti,
dahil deildir. 3.2.3. Ambarlama yerlerindeki eyann teslim alnmas veya eyann ambarlama yerleri arasnda tanmas,
vagon veya kara vastalarna yükletilmesi/boaltlmas olanaklar ölçüsünde TCDD’ce yaplr 3.2.4. Tam vagon ilemli eyann gümrüklü ambarlardaki yükleme veya boaltlmas, TCDD’ce lüzum görülen
ambarlama yerlerinde yaplabilir. 3.3. ASGAR ÜCRET : Hamaliye hizmetleri karl olarak alnacak asgari ücret (2) no.lu ücret tablosunda gösterilmitir. 3.4. LAVE ÜCRETLER : 3.4.1 Eyann tatil gün ve zamanlarnda tesliminin istenmesi ve Gümrük daresinin izni alnmak kouluyla, bu istein yerine getirilmesi halinde buna ait hamaliye hizmeti ücreti % 100 zaml olarak alnr. Ancak, bu hizmet talebinin yerine getirilebilmesi için iin mahiyetine göre depozito alnr. stek sahibinin
kusuru nedeniyle hizmetin yaplamamas halinde depozito geri verilmez. 3.4.2 Ardiye tarifesinin (4.2.4.) maddesinde belirtilen eya için, hamaliye hizmetinin eya
sahibi tarafndan yaplmasna izin verilebilir. Söz konusu eyaya ait hamaliye hizmetinin TCDD tarafndan yaplmas halinde hamaliye ücreti % 100 zaml alnr. Ancak, (4.2.3.) maddesinde belirtilen eyann yanl beyan nedeniyle ambarlama yerlerine alnmas durumunda, bu tür eya için hamaliye ücretine ait ücret % 200 zaml tahakkuk ettirilir.
11
Bu tarife; ambarlama yerlerine alnan eyann buralardan sahipleri tarafndan teslim alnmas, aktarma veya transit olarak sevki yada tasfiye gibi ekillerde çekilmesine kadar TCDD’nin sorumluluu altnda muhafaza edilmesi hizmetlerine karlk uygulanr.
4.2. UYGULAMA KOULLARI : 4.2.1. Ardiye ücretinin balangc, eyann ilk parçasnn ambarlama yerlerine konulduu, bitimi ise eyann son
parçasnn teslim edildii gündür. Ardiye ücretleri (3) no.lu ücret tablosunda gösterilmitir.
4.2.2. Ardiye ücreti, eyann belgesinde yazl arlnn tamam üzerinden, teslim edildii güne (dahil) kadar tahakkuk ve tahsil edilir. Ancak, tamam çekilmeyip ambarlama yerlerinde kalan eya ise kalan arl üzerinden ardiye ücretine tabidir.
4.2.3. Canl hayvanlar, kaçak eya, dökme eya ile aada belirtilen RID snflarna giren eya ambarlama yerlerine alnmaz.
• 1. Snf (patlayc maddeler) • 2. Snf (sktrlm gazlar) • 3. Snf (sv parlayclar) • 4.1. Snf (kat parlayclar) • 4.2. Snf (kendiliinden parlayc nereden maddeler) • 4.3. Snf (su ile temasta parlayc gaz çkaran maddeler)
yanl beyan yüzünden ambara alnan bu gibi eya Gümrük idaresinin izni ile bütün masraf ve neticeleri nakliyeci veya eya sahibine ait olmak üzere bu eyaya uygun baka bir hizmet ambarna tanr. Bu gibi eyann ambarlama yerlerine alnmasndan doacak her türlü sorumluluk yanl beyanda bulunan eya sahibi veya nakliyeciye aittir.
4.2.4. Yeterli ambalajnn olmas kouluyla kirletici eya ile RID 7. snfa giren eya, gerekli her türlü önlemler alnarak ambarlama yerlerine kabul edilebilir.
4.2.5. Çabuk bozulabilir eya ile deeri düük olan eyann arl dikkate alnarak, 30 gün üzerinden ardiye ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret depozito olarak alnr. Depozitosu yatrlmayan eya ambarlama yerine alnmaz.
4.2.6. Eyann tabiatndan doan yanma, parlama, patlama, niteliinin bozulmas, szma akma, kokma, kuruma, bozulma ile ambalaj yetersizlii gibi olaylardan ve firelerden TCDD sorumlu deildir.
4.2.7. Gümrük ve TCDD ile olan her türlü ilemleri tamamlanm eyann herhangi bir sebeple bulunamamas nedeniyle sahibine 24 saat içinde teslim edilemedii takdirde, yazl istein yapld tarihi takip eden günden itibaren ardiye ücreti alnmaz. Ancak resmi belgesinde yazl eyann bir ksmnn bulunamamas, mevcut olan dier ksmn çekilmemesini gerektirmez. Aksi halde çekilmeyen bu eyann ardiye ücreti devam eder.
4.3. LAVE ÜCRETLER : 4.3.1. Yukardaki (4.2.3.) maddede belirtilen eyann yanl beyan nedeniyle ambarlama yerlerine alnmas veya
bu eyann ilgili gümrük müdürlüklerinin gözetimi ve denetimi altnda yabanc demiryolu idarelerine ait vagonlardan TCDD vagonlarna aktarlmas halinde söz konusu eyann ambarlama yerlerine alnd veya TCDD vagonlarna aktarld günden itibaren (3) no.lu ücret tablosunun (A) bendinde belirtilen ücretler eyann ambarda kal süreleri dikkate alnarak % 200 zaml hesaplanmak suretiyle tahsil edilir.
4.3.2. Yukardaki (4.2.4.) maddede belirtilen eyadan ardiye ücreti olarak (3) no.lu ücret tablosunun (A) bendinde belirtilen ücret üzerinden, eyann ambarda kal süresi dikkate alnarak % 100 zaml hesaplanmak suretiyle tahsil edilir.
4.3.3 Havaleli eyadan ardiye ücreti olarak (3) no.lu ücret tablosunun (C) bendinde belirtilen ücretler tahsil edilir.
12
Bu tarife; Manipülasyon için: Ambarlama yerlerine alnm veya alnacak olan eyann parçalarnn açlmas veya kapatlmas, numune alnmas ve verilmesi, kabnn deitirilmesi ve temizlenmesi hizmetlerine uygulanr.
5.2. UYGULAMA KOULLARI : Manipülasyon hizmeti için yazl olarak istekte bulunulmas ve ordino, fatura veya çeki listesi gibi belgelerin gösterilmesi zorunludur.
5.2.1. Manipülasyon hizmeti için yazl olarak istekte bulunulmas ve tama belgesi, beyanname, fatura veya çeki listesi gibi belgelerin gösterilmesi zorunludur. Bu hizmetler, TCDD’ce olanaklar ölçüsünde yerine getirilir.
5.2.2. Manipülasyon hizmetleri için (4.I.) no.lu ücret tablosuna göre ücret alnr. Manüpülasyon tarifesinde yer almayan hizmetlerin yaplmas halinde bu tarifenin “Genel esaslar ve tanmlar” bölümünün (1.4.) maddesi uyarnca ilem yaplr.
5.2.3. Manipülasyon ilerinde kullanlacak her türlü malzemenin temini istek sahibine aittir. 5.2.4. Manipülasyon hizmetlerinde kullanlacak malzemelerin, olanaklar ölçüsünde TCDD tarafndan
karlanmas halinde, bunlarn ücreti ilgili tarifelerine göre alnr.
13
Bu tarife; Gümrüklü Ambarlarda kullanlacak eçhize hizmeti ile açk sahalara konulan eya üzerine TCDD tarafndan örtülen muamba hizmeti için uygulanr.
6.2. UYGULAMA KOULLARI : 6.2.1. Eçhize ve malzeme kiralama istekleri, olanaklar ölçüsünde karlanr.
Muamba örtme hizmeti, istek üzerine yerine getirilebilecei gibi TCDD’ nin gerekli görmesi halinde ücreti karlnda bu hizmet yaplabilir.
6.2.2. TCDD olanaklarnn elvermemesi halinde, eya sahiplerince temin edilen muamba veya örtüler kullanlabilir. Ancak, sahiplerince temin edilen bu muamba veya örtülerin kayp ve hasarndan TCDD sorumlu deildir.
6.2.3. ster ayn kii, isterse birden fazla kii adna gelen eyann, bir muamba ile örtülmesi halinde, her eyann kaytl olduu tama belgesi bana ayr ayr muamba ücreti alnr.
6.2.4. Kiraya verilen eçhize ve malzeme için (tel ve çivi hariç) istek sahibinden, bunlarn teslim alndna dair senet ve ayrca eçhize ve malzemenin rayiç bedeli göz önünde bulundurularak depozito alnr. Bunlarn hasar ve kayb halinde alnan depozito geri verilmeyerek gelir kaydedilir.
6.2.5. Bu tarife kapsamnda yaplacak hizmetler karlnda alnacak ücretler (5) no.lu ücret tablosunda belirtilmitir
6.3. MUAFYET : TCDD’nin iznine bal olmak kouluyla eya sahipleri tarafndan temin edilen her türlü eçhize ve malzemenin yansra tat araçlarna örtülen kendilerine ait özel muambalardan ücret alnmaz.
14
Bu tarife; eya sahibi veya gümrük daresinin istei üzerine, Gümrüklü ambarlarda TCDD’ce yaplacak tart hizmetleri için uygulanr.
7.2. UYGULAMA KOULLARI : 7.2.1. Tart hizmeti, i sahibinin yazl istei üzerine yaplr. 7.2.2. Tart hizmetine ait ücretler (6) no.lu ücret tablosunda belirtilmitir. 7.2.3. Ücret tablosunda yer alan tart ücretlerine; vagona yüklü olmayan ve ambalaj bulunmayan dökme eya
dndaki dier her çeit eyann kantar üzerine getirilip götürülmesi ile ilgili hamaliye ücretleri ve vagonlarn tarts için yaplacak manevra hizmetleri ücretleri dahildir.
7.2.4. Kara vastalarnn, gerek dolu gerekse bo olarak tartlmalar halinde dolu ve bo tart ücretleri ayr ayr alnr.
15
8. BÜYÜK KONTEYNER HZMET TARFES : 8.1. UYGULAMA ALANI :
Bu tarife; • Demiryolu ve karayolu vastalar ile gelen büyük konteynerlerin, bu vastalardan ambarlama
yerlerine alnmas ve istifi veya dier vasta üzerine konulmas, (elleçlenmesi) • Ambarlama yerlerindeki büyük konteynerin demiryolu ve karayolu vastalarna konulmas, • Vagon veya kara vastas üzerine konulmu büyük konteynerin salamlatrlmas, • Ambarlama yerlerinden çekilmeyen büyük konteynerin muhafazas,
hizmetlerine uygulanr. 8.2. BÜYÜK KONTEYNERLERN TANIMI :
Bu tarifede ad geçen büyük konteyner deyimi; Uluslararas Standartlar Örgütünce (ISO) kabul edilen 20, 30, 40 ayaklk konteynerler ile yükleme- boaltma kolayl salayan, özel tertibat bulunan büyük sandklar, sarnçlar, hareketli kasa ve benzeri yüklüklerdir.
8.3. UYGULAMA KOULLARI : 8.3.1 Büyük konteynerlerin elleçlenmesi, salamlatrlmas ve bekletilmesi hizmetine ait ücretler (7) no.lu
ücret tablosunda gösterilmitir. 8.3.2. Gerek yüklenmek üzere katlanm olarak iyerlerine gelen bo büyük konteynerler, gerekse dolu gelip
boaltldktan sonra katlanm ekilde üst üste konularak ambar sahasnda bekletilen büyük konteynerler, kategorisine (20, 30, 40 ayak) baklmakszn tek konteyner kabul edilip buna göre ücretlendirilir.
8.3.3. Büyük konteyner hizmetlerine ait ücretlere; a) Manipülasyon, b) Gümrüklü eyann muayenesi (açma- kapama) c) Numune verme, d) Eya sahibi veya Gümrük daresinin görecei lüzum üzerine yaplacak tart hizmetleri, e) Konteynerdeki hasarn giderilmesi için kullanlacak malzeme ve içilik ücretleri,
dahil deildir. 8.4. ELLEÇLEME HZMET : 8.4.1. Büyük konteynerlerin;
• Vagondan veya kara vastasndan ambarlama yerlerine alnmas ve istifi, • stif edildii veya ambarlama yerlerinden alnarak vagon yada kara vastasna konulmas, • Vastadan vastaya konulmas,
Hizmeti için (7) no.lu ücret tablosundaki “Elleçleme Hizmeti” ne ait ücret uygulanr. 8.4.2. Büyük konteynerin elleçleme ücreti, konteynerin büyüklüüne baklmakszn, dolu ve bo olmasna göre
adet üzerinden alnr. 8.4.3. Elleçlemeye tabi tutulan büyük konteynerlere, bu tarife kitabnn ilgili bölümlerinde yer alan “Hamaliye”
ve “Ardiye” hizmeti tarifeleri uygulanmaz. 8.4.4. Büyük konteyner elleçleme hizmetlerinin TCDD tarafndan yapld iyerlerinde, Demiryolu veya
karayolu vastas ile gelen konteynerler, geldii gün bu vastalardan tahliye edilir. 8.4.5. Büyük konteyner elleçleme hizmetlerinin yaplamad iyerlerinin yan sra, elleçleme hizmetlerinin
TCDD’ce yapld iyerlerinde herhangi bir nedenden dolay bu hizmetin TCDD tarafndan yaplamamas halinde, söz konusu hizmetin her türlü araç, gereç ve personele ilikin sorumluluklar kendilerine aitolmak kouluyla i sahipleri tarafndan yaplmasna TCDD’ce izin verilebilir. Elleçleme hizmetlerinin i sahiplerince yaplmas durumunda “ elleçleme ücreti” alnmaz.
8.5. BEKLEME HZMET : 8.5.1. Ambarlama yerlerinden çekilmeyen büyük konteynerin muhafazas (7) no.lu ücret tablosundaki bekleme
ücretleri tahakkuk ve tahsil edilir. 8.5.2.
a) Büyük konteynerin bekleme ücreti, vagon veya kara vastasnn iyerine geldii günden itibaren balar. b) Sevk edilmek üzere vagona yüklenen dolu veya bo büyük konteynerlerden, ayrca bekleme ücreti
alnmaz.
16
belirtilen salamlatrma ücreti i sahiplerinden alnr. b) Kara vastasna yüklenecek büyük konteynerin salamlatrma ilemi i sahiplerince yaplr. Bu durumda,
i sahiplerinden salamlatrma hizmeti ücreti alnmaz. Ancak, sözkonusu hizmetin TCDD tarafndan yaplmasnn istenilmesi halinde, bu hizmet olanak bulunduu takdirde TCDD’ce yaplr ve ücreti i sahibinden alnr.
8.7. SEJÜR VE HAT GAL KARILII ÜCRET : a) Büyük konteyner elleçleme hizmetinin TCDD’ ce yapld iyerlerinde, konteyner yüklü vagondan bir
günlük (1) no.lu ücret tablosunda belirtilen “Sejür karl ücret” alnr. Zorunlu nedenlerden dolay, elleçleme hizmetinin i sahiplerine braklmas halinde sadece ilk gün için “Sejür Karl Ücret” alnmaz.
b) Büyük konteyner elleçleme hizmetinin TCDD’ce yaplmad iyerlerinde, vagonun müteri emrine verildii gün dahil, emrinde bekledii süre için (1) no.lu ücret tablosundaki “Sejür Karl Ücret” alnr.
c) Sahibine ait veya yabanc demiryolu idarelerine ait olup kira ücreti ödenmeyen vagonlardan “Sejür ve Hat gal” tarifesinde belirtilen muafiyet süreleri dikkate alnarak (1) no.lu ücret tablosundaki “Hat gal Ücreti” alnr.
17
DOKUZUNCU BÖLÜM
9. SAMSUN-KAVKAZ TREN FER HATTI TERMNAL HZMET TARFES : 9.1 UYGULAMA ALANI :
Bu Tarife; Samsun Liman ile Rusya Federasyonunun Kavkaz Liman arasnda kurulan Tren Feribot Hattnda vagon bojilerinin deitirilmesi ve vagon ile dier araçlarn feribottan çekilmesi hizmetlerine uygulanr.
9.2. BOJ DETRME LEMNN TANIMI :
Ray açkl 1520 mm olan geni hatlara göre dizayn edilmi vagonlar veya ray açkl 1435 mm olan normal hatlara göre dizayn edilmi vagonlarn karlkl seyrinin salanmas için tekerlek takmnn deitirilmesi ilemidir. Buna karlk alnan ücrete "Boji Deitirme Ücreti" denir.
9.3. UYGULAMA KOULLARI : Boji deitirme hizmetlerine ait ücretler (8) No.lu Ücret Tablosunda gösterilmitir.
9.4. ÇEKME HZMETNN TANIMI : Tren Feribot Hatt Terminalinde, vagon, demiryolu arac ve demiryolu arac haricindeki dier araçlarn Tren Feri rampasndan boji deitirme hattna, gare-yükleme/boaltma hatlarna çekilmesi ile tersi istikamette verilen hizmetlerdir. Buna karlk alnan ücrete "Çekme Ücreti" denir.
9.5. UYGULAMA KOULLARI : Çekme hizmetine ait ücretler (8) No.lu Ücret Tablosunda gösterilmitir.
18
10.1. Bu tarife gereince yaplacak hizmetler, ilgili bölümlerinde belirtilen uygulama koullarndan baka bu konulara ilikin Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine de tabidir.
10.2. Bu tarifenin yürürlüe girdii tarihten itibaren …..1992 tarihinde yürürlüe giren “TCDD Gümrüklü Ambarlar Tarifesi” ile bu Tarifeye gerek ücret ve gerekse uygulama koullar bakmndan aykr düen emirler yürürlükten kaldrlmtr.
10.3. hacminin, konjonktür durumunun gerektirdii hallerde bu tarife ücretlerinden indirim yapmaya , indirimleri deitirmeye, kaldrmaya, tarife ücretlerinde art yapmaya ve tarifenin
bilumum koullarnda deiiklik yapmaya ve yeni koullar saptamaya Genel Müdürlük yetkilidir. 10.4. Bu Tarife 01.10.2007 tarihinden itibaren yürürlüe girer. Veysi KURT
Genel Müdür a. Genel Müdür Yardmcs Uzman : T. ÜNSAL ube Müdürü : S. ZOR ube Müdürü : Eren KÜTÜK Bakan Yardmcs : Muhammet ATILCAN Bakan Yardmcs : Ertekin ARSLAN Daire Bakan : brahim ÇELK
19
1-SEJÜR KARILII ÜCRET :
Yabanc Demiryolu darelerine ait vagonlardan beher gün ve kesri için alnacak sejür karl ücret :
Avrupa Demiryolu darelerine Ait Vagonlardan
EURO
Ait Vagonlardan EURO
a- 2 dingilli vagonlardan 25,00 20,00 b- 3 dingilli vagonlardan 35,00 27,00 c- 4 veya daha fazla dingilli vagonlardan 35,00 27,00 2-HAT GAL ÜCRET :
Sahibine ait P iaretli vagonlar ve RIV kira ücreti ödenmeyen Yabanc Demiryolu darelerine ait vagonlarn dolu veya bo olarak hatlarmz igal ettikleri süre için
Beher gün ve kesri için vagon bana EURO
a- 2 dingilli vagondan : ........................................................................................ 6,00 b- 3 dingilli vagondan : ........................................................................................ 8,00 c- 4 veya daha fazla dingilli vagondan : ............................................................... 8,00
(2) NO.LU ÜCRET TABLOSU HAMALYE ÜCRETLER
Beher Hamaliye Hizmeti çin : EURO/TON Her türlü eyadan .................................................................................................... 2,50 ücret alnr. Kendi tekerlekleri üzerinde vagondan indirilip, bindirilen araçlar ücrete tabi deildir. ASGAR ÜCRET Hamaliye hizmetleri karl olarak alnacak toplam ücret; 15,00 EURO’dan az olamaz.
20
AMBARLAMA YERLER ARDYE HZMET ÜCRETLER
ARDYE ÜCRET EURO A) Her türlü eyadan gün ve ton bana : ........................................................................................................... 0,70 (Aada ve dier maddelerde belirtilenlerin dnda kalan eya için) B) Her çeit otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet,
traktör v.b. ile her türlü tekerlekli veya paletli (forklift, eskavatör, inaat makineleri v.b.) araçlardan araç ve gün bana : 1) Arl 1500 kg. (dahil) olanlar için; .................................................................................................. 4,00 2) Arl 1501 kg.dan fazla olanlar için;................................................................................................ 6,00
C) Havaleli eyadan gün ve ton bana: .............................................................................................................. 4,00
ASGAR ÜCRET Ardiye ücreti belge bana 4,00 EURO’dan az olamaz.
(4) NO.LU ÜCRET TABLOSU 4.I. MANPÜLASYON HZMET ÜCRETLER
Manipülasyon çeitleri EURO 1) Parçalarn yalnz açlmas, kapatlmas (Özet beyan/Tama belgesi bana) .................................................... 5,00 2) stif yerindeki parçalarn seçilmesi (Özet beyan/Tama belgesi bana) ...................................................... 1,00 3) Kap deitirmek (Kap bana) ......................................................................................................................... 1,00 4) Temizleme, ykama, kurutma (Özet beyan/Tama belgesi bana) ............................................................. 10,00 5) Kaplarda ufak tamir yaplmas (Kap Bana) .................................................................................................. 1,00 6) Kaplarda büyük tamir yaplmas ve çember çekilmesi (Kap Bana) ............................................................. 1,50 7) Kaplara numara, marka ve siklet ile mene iareti vurulmas (Kap Bana) ................................................... 0,50 8) Kaplarn kurunlanmas (Kap Bana) ............................................................................................................ 1,00 9) Kaplarn etiketlenmesi (Etiket Bana) ........................................................................................................... 1,00 10) Numune verme (Özet beyan/Tama belgesi bana) ..................................................................................... 1,00 ücret alnr.
4.II. ASGAR ÜCRET Manipülasyon hizmetiyle ilgili ücretlerin alndna dair düzenlenecek belgelerdeki ücret, belge bana 5,00 EURO’dan az olamaz.
21
(5) NO.LU ÜCRET TABLOSU EÇHZE HZMET ÜCRETLER
EÇHZE VE MALZEME CNS Birimi EURO 1) Her büyüklükteki muamba .................................... Adet Bana (Bir defaya mahsus) .................................. 5,00 2) Her nevi palet .......................................................... Adet Bana (Bir defaya mahsus) .................................. 1,00 3) Tel, Çivi .................................................................. Kg. Bana ..................................................................... 5,00 ücret alnr.
(6) NO.LU ÜCRET TABLOSU
HZMETN ÇED EURO 1) Eyann Tartlmas: Dökme eya hariç, eyann vagon veya kara vastalarna konulmakszn tartlmasnda (ton bana) .................................................................................................. .....3,00 2) Vagonlarn Tartlmas:
a) 2 dingilli dolu veya bo vagonlardan vagon bana dolu ve bo tart için ayr ayr .................................. 5,00 b) 3 dingilli dolu veya bo vagonlardan vagon bana dolu ve bo tart için ayr ayr................................ 10,00 c) 4 ve daha fazla dingilli dolu veya bo vagonlardan, vagon bana dolu ve bo tart için ayr ayr ...................................................................................................................................... 10,00
3) Kara vastalarnn Tartlmas:
Tr, kamyon, otomobil, araba ve benzeri kara vastalarnn dolu veya bo tartlmasnda; vasta bana dolu ve bo tart için ayr ayr .................................................................. 5,00 ücret alnr.
22
Konteynerin vagondan veya kara vastasndan ambarlama yerlerine alnmas ve istifi veya mukabili : • Dolu .............................................................................................................................. 30,00 • Bo ................................................................................................................................ 10,00
B) KONTEYNERN SALAMLATIRILMASI
Kara vastas veya vagona konulan konteynerin salamlatrlmas ................................... 10,00
C) DOLU VE BO KONTEYNER BEKLEME ÜCRET KONTEYNER VE GÜN BAINA (EURO)
1-thal eyas tamalarnda DOLU BO a)lk 7 gün için (7. gün dahil).............................................3,00 1,00 b)8. ve sonraki günler için..................................................6,00 1,00 2-ihraç eyas tamalarnda a)lk 7 gün için (7. gün dahil)............................................ 2,00 1,00
b)8. ve sonraki günler için................................................. 4,00 1,00
23
(8) NO.LU ÜCRET TABLOSU
SAMSUN KAVKAZ TREN FER HATTINA AT BOJ DETRME VE ÇEKME HZMET ÜCRETLER
HZMETN ÇED 1) BOJ DETRME HZMET EURO
a) Hizmetin TCDD tarafndan yaplmas halinde Dolu ve bo vagonlar için (boji bana) ................................................................................. 40,00
b) Hizmetin üçüncü ahslar tarafndan yaplmas
halinde dolu ve bo vagonlar için (boji bana) .................................................................... 22,00
2) ÇEKME HZMET
Feri rampasndan, boji veya gare-yükleme/boaltma hattna çekme ücreti (dolu vagon veya araç bana) .................................................. 10,00
Boji veya gare-yükleme/boaltma hattndan Feri rampasna çekme ücreti (dolu vagon veya araç bana) ............................................ 10,00
b) Bu hizmetin üçüncü ahslar tarafndan yaplmas halinde:
Feri rampasndan boji veya gare-yükleme/boaltma
hattna çekme ücreti (dolu vagon veya araç bana) .................................................... 5,50 Boji veya gare-yükleme/boaltma hattndan Feri
rampasna çekme ücreti (dolu vagon veya araç bana) ............................................. 5,50 ücret alnr.
c) Bo vagonlar için çekme ücreti alnmaz.
BRNC BÖLÜM
1.1. UYGULAMA ALANI :
a) Çalma gün ve saatleri :
b) Tatil gün ve saatleri :
1.3.6. Ambarlama Yerleri :
1.3.8. Aktarma lemi :
1.3.9. Transit Eya :
1.3.12. Hat gal ve Ücreti :
1.3.13. Kirletici Eya :
1.3.14. Tehlikeli Eya :
1.3.16. Özet Beyan :
a) Gümrüe sunulan/bildirimi yaplan eyann tehisi için verilen belgedir. Özet Beyan, eyann gümrüe sunulmasn izleyen ilk i günü mesai bitimine kadar, ilgili Gümrük daresine verilir.
b) Özet beyan, gümrük yönetmeliinde belirlenen örnee uygun bir form ile yaplr ve beyan sahibi tarafndan imzalanr. ...
c) Özet beyann süresi içinde verilmemesi veya eya cinsinin yanl beyan yada kaplarn türleri ile üzerindeki numara ve iaretlerin özet beyan kaytlarna uymamas halinde, Gümrükçe usulsüzlük cezas uygulanr. TCDD’nin ilgili birimleri bu konuda ge...
d) Orjinal manifesto, konimento, CIM, CMR, Tr karnesi gibi belgelerden birisi de ÖZET BEYAN olarak kabul edilmektedir.
e) Özet beyan kapsamndaki eyaya, Gümrükçe onaylanm bir ilem veya kullanm belirlenerek buna ilikin ilemler;
1.4. TARFE DII HZMETLER :
1.6. ÜCRETLER :
a) Bu tarifedeki, hizmetlere ilikin ücretlerin birimi EURO’dur
Ücretler; T.C. Merkez Bankas tarafndan uygulanan günlük EURO döviz al kuru üzerinden, Türk Liras karl olarak tahsil edilir.
b) Tahsil edilecek ücretlerin Türk Liras olarak hesaplanmasnda; parann veya depozitonun TCDD’ ye verildii günkü kur esas alnr.
c) Depozito veya kesin yada pein ödemelerdeki noksanlklar nedeniyle çkacak farklarda; depozito için, depozitonun yatrld, kesin/pein ödemelerde ise, ödemenin yapld günkü kur uygulanr. Ancak, ardiye ve hamaliye hizmetlerine ait ...
d) Depozito mahsup ileminde, depozitonun yatrld günkü kur uygulanr.
1.6.3. Hizmetlere Ait Ücretlerin Hesap ve Tahsili :
a) Tahakkuk ettirilecek her türlü ücretin en geç hizmete esas tekil eden eyann TCDD yedinden çkmasndan önce veya depozito alnmasn gerektiren hallerde her çeit hizmetin yaplmasna balanmadan evvel tamam olarak ödenmesi zorunludur.
b) Ücret tahakkuku için ilgililerin, tama belgelerini, irsaliyelerini, gümrük beyannamelerini, çeki listelerini, gerektiinde fatura ve benzeri belgeleri vermeleri veya göstermeleri esastr.
1.6.4. Depozito ve Mahsup lemi:
a) Ücretleri depozito olarak alnan hizmetlere ait mahsup ilemlerinin depozitonun yatrld tarihten itibaren 2 ay içerisinde yaptrlmamas halinde, mahsup ilemi TCDD’ce yaplr.
b) Muhtelif hizmetlerin yaplmasndan dolay, tahakkuk ettirilen ücretleri ödememi olanlarn dier hizmet istekleri yerine getirilmez. Tahakkuk hesaplarnda TCDD’nin meydana gelecek farklardan dolay alacaklar da bu hükme tabidir. Aksi takdirde TCDD...
c) Bu tarife kitabnn ilgili bölümlerinde belirtilen ücretlerden fazla ücret alnd hakknda yaplacak itirazlarn, hizmetlerin tamamlanp kesin hesaba ait makbuzlarn düzenlenme tarihinden itibaren en geç bir yl içinde yazl olarak b...
1.6.5. Ücret Kesirleri :
1.7. YANLI BEYAN :
a) Eyann arl noksan beyan edilmi ise, beyan edilen arla göre tahakkuk ettirilecek ücret ile doru olan arla göre tahakkuk ettirilecek ücret arasndaki farkn 1 misli ilave ücret alnr.
b) Arlk ve hacim tayininde en çok % 5’e kadar olan noksan ve fazlalklar için yukarda belirtilen hükümler uygulanmaz.
c) Ambarlama yerlerine alnmas kabul edilmeyen eyann, yanl beyan yüzünden ambarlama yerlerine alnmas halinde bu tarifenin (4.6) maddesinde gösterilen ücretler alnr.
1.8. SORUMLULUK :
1.10. EYANIN TESLM ALINMASI ve BOALTILMASI :
a) Gerek karayolu gerekse demiryolu ile gelen ve geçici depolama yerlerine veya antrepolara alnm olan eya, geçici depolama yerinin veya antreponun kapsnda teslim edilir.
b) Eyann teslimi; tabi tutulduu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar dorultusunda
c) Eya, belgelerinde ad yazl olan kimseye imza karlnda teslim edilir. Bunlarn ilemlerini takip etmek veya eyay teslim almak ve teslim alnma süresince kendilerini temsil etmek veya her iki ii birden yapmak üzere yetki verdikleri k...
d) Eyann teslimi srasnda gümrük memuru, teslim belgesini, vezne alndsn ya da izin belgesini eya ile karlatrr. Uygun bulursa, teslim belgesini çk formu düzenleyerek TCDD memuru ile birlikte imzalar.
Çk formu gümrük memuru tarafndan, teslim belgesi ise TCDD’ce al konur.
e) Eyann teslim edilme ilemleri, olanaklar ölçüsünde ve sraya konularak karlanr.
Ancak sras geldii halde ilemlerini tamamlamam olan istek sahibi srasn kaybeder.
f) Eya d görünüü ve ambalaj itibariyle teslim edilir. Ambalajn ve kaplarn içindeki noksanlk iddialarnda uluslararas mevzuat hükümleri uygulanr.
KNC BÖLÜM
2.1. UYGULAMA ALANI :
a) Gerek TCDD gerek eya sahipleri tarafndan herhangi bir nedenle boaltlmayan veya yüklenmeyen yada aktarma edilmeyen,
b) Transit ilemine tabi tutulduu halde ilemleri bitirilemeyen,
c) Veteriner ve dier salk denetimi için bekletilen,
2.2. SEJÜR KARILII ÜCRET :
a) Bu tarife kapsamnda alnacak sejür karl ücret, (1) no’lu ücret tablosunda gösterilmitir. Söz konusu ücret yabanc demiryolu darelerine ait vagonlara uygulanr.
b) Sejür karl ücret, vagonlarn dolu veya bo olarak bekledii süre için, bu tarifede belirtilen muafiyetlerin dnda, herhangi bir muafiyet süresi tannmakszn tahakkuk ve tahsil edilir.
2.3. UYGULAMA KOULLARI :
a) Vagonun yükletilmek veya boaltlmak üzere yükleme yada boaltma hattna verildii,
b) TCDD’nin istei dndaki dier nedenlerden dolay bekleyen vagonlarda ise, iyerine geldii, GÜNDÜR.
c) Tekrar sevk ilemine tabi tutulan transit eya yüklü yabanc demiryolu darelerine ait vagonlar için sejür karl ücrete esas olan sürenin balangc da yine vagonun iyerine geldii GÜNDÜR.
2.3.2. SEJÜR KARILII ÜCRET SÜRESNN BTM :
a) Vagonda yüklü eyann tamamnn boaltld,
b) hraç eyas yüklenen vagonlarda ise her türlü ilemleri tamamlanarak sevk edilmek üzere iyeri emrine verildii,
c) Vagonlardan boaltlmakszn aktarma veya transit ilemine tabi tutulan eyada, gümrük ilemlerinin bitirilerek, vagonun sevki için iyerine verildii,
d) TCDD’nin istei dndaki dier nedenlerden dolay gerek snr garnda gerekse ara istasyonda bekletilen vagonlarda, ilemlerin tamamlanarak sevk edilmek üzere iyeri emrine verildii,
GÜNDÜR.
2.3.3. SEJÜR KARILII ÜCRETTE MUAFYET :
a) Tekrar sevk ilemine tabi tutulan transit eya yüklü Yabanc demiryolu idarelerine ait vagonlarn;
2.3.4. TAIT ÜSTÜ TESLM LEML VAGONLAR :
a) Yabanc Demiryolu darelerine ait olup tat üstü teslim ilemli eya yüklü vagonlarn (3) i günü içinde boaltlmas zorunludur. Bu süre içerisinde boaltlmayan vagonlar olanaklarn elvermesi halinde TCDD’ce boaltlr. Bu durumda; sejür karl...
b) Gümrüklü sahalarmza doruca gemiye yüklenmek üzere eya yüklü olarak gelmi vagonlar ile yukarda (a) maddesinde sözü edilen eyann Gümrük idaresinin izin vermemesi veya baka nedenlerden dolay TCDD vagonlarna aktarlamamas halinde, TCDD’ce b...
c) Geçici depolama yerlerine veya antrepolara alnabilecek nitelikteki eyann Gümrük idaresinin izni ile tat üstü (supalan) olarak teslim edilmesinin uygun bulunmas halinde sahipleri tarafndan (3) i günü içerisinde boaltlmayan vagonlardan da (...
2.3.5. HAT GAL ÜCRET :
a) Sahibine ait veya yabanc demiryollarna ait olup RIV kira ücreti ödenmeyen vagonlarn, gerek yüklemede gerekse boaltmada geçen süreleri ile hatlarmzda bo bekledii süreler için (1) no.lu ücret tablosunda gösterilen “Hat gal Ücreti” alnr.
b) Hat gal muafiyeti, bir defada ve sadece vagonlarn yükletilmek veya boaltlmak üzere, emre verildii iyerinde kullanlr.
c) Sadece gümrük veya dier idari nedenlerle snr garlarnda bekletilen söz konusu vagonlara, aadaki, (d) maddesinde belirtilen uygulama hariç, hat igal muafiyeti uygulanmaz.
2.3.6. LAVE ÜCRETLER :
d) Tat üstü ilemli tam vagon eya için (2.3.4.) maddesine göre ilem yaplr.
e) Tat üstü ilemli olmayan dier eyada, boaltma ileminin gerek TCDD, gerekse müteriler tarafndan yapld iyerlerinde (3) gün içerisinde boaltlamayan vagonlardan 3. günden sonraki günler için yabanc demiryolu darelerine ait vagonlardan “...
f) RID/1,2,7, snfa tabi eyann sahibine ait yabanc (P) iaretli ve RIV kiras ödenmeyen yabanc idarelere ait vagonlarda yüklü olmas halinde “ Hat gal Ücreti” % 100 zaml tahsil edilir.
g) Canl hayvan tamalarnda vagon bana ayrca (3) gün ilave “Sejür Karl Ücret” alnr.
2.4. DER UYGULAMA KOULLARI :
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hamaliye hizmeti; vagon veya kara vastasndaki eyann bu vastalardan alnarak (insan gücü veya mekanik araçlarla) ambarlama yerlerine tanmas, istifi veya mukabili hizmetlerdir. Eyann vastadan vastaya aktarlma ilemi de bu hizmet kapsamna g...
3.2. UYGULAMA KOULLARI :
3.2.1. Hamaliye hizmetleri aada belirtilen pozisyonlarda yaplr ve her hizmet çeidi için (2) no.lu ücret tablosunda gösterilen ücret üzerinden ayr ayr alnr.
c) Yukarda belirtilen pozisyonlarn dnda eyann sadece vastadan vastaya (tat üstü) aktarlmas tek hizmet kabul edilir.
3.2.2. Hamaliye hizmetleri ücretine :
3.2.4. Tam vagon ilemli eyann gümrüklü ambarlardaki yükleme veya boaltlmas, TCDD’ce lüzum görülen ambarlama yerlerinde yaplabilir.
3.3. ASGAR ÜCRET :
Hamaliye hizmetleri karl olarak alnacak asgari ücret (2) no.lu ücret tablosunda gösterilmitir.
3.4. LAVE ÜCRETLER :
3.4.1 Eyann tatil gün ve zamanlarnda tesliminin istenmesi ve Gümrük daresinin izni alnmak kouluyla, bu
istein yerine getirilmesi halinde buna ait hamaliye hizmeti ücreti % 100 zaml olarak alnr.
Ancak, bu hizmet talebinin yerine getirilebilmesi için iin mahiyetine göre depozito alnr. stek sahibinin kusuru nedeniyle hizmetin yaplamamas halinde depozito geri verilmez.
3.4.2 Ardiye tarifesinin (4.2.4.) maddesinde belirtilen eya için, hamaliye hizmetinin eya sahibi tarafndan yaplmasna izin verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bu tarife; ambarlama yerlerine alnan eyann buralardan sahipleri tarafndan teslim alnmas, aktarma veya transit olarak sevki yada tasfiye gibi ekillerde çekilmesine kadar TCDD’nin sorumluluu altnda muhafaza edilmesi hizmetlerine karlk uygula...
4.2. UYGULAMA KOULLARI :
Ardiye ücretleri (3) no.lu ücret tablosunda gösterilmitir.
4.2.2. Ardiye ücreti, eyann belgesinde yazl arlnn tamam üzerinden, teslim edildii güne (dahil) kadar tahakkuk ve tahsil edilir. Ancak, tamam çekilmeyip ambarlama yerlerinde kalan eya ise kalan arl üzerinden ardiye ücretine tabidir.
4.2.3. Canl hayvanlar, kaçak eya, dökme eya ile aada belirtilen RID snflarna giren eya ambarlama yerlerine alnmaz.
Bu gibi eyann ambarlama yerlerine alnmasndan doacak her türlü sorumluluk yanl beyanda bulunan eya sahibi veya nakliyeciye aittir.
4.2.4. Yeterli ambalajnn olmas kouluyla kirletici eya ile RID 7. snfa giren eya, gerekli her türlü önlemler alnarak ambarlama yerlerine kabul edilebilir.
4.2.5. Çabuk bozulabilir eya ile deeri düük olan eyann arl dikkate alnarak, 30 gün üzerinden ardiye ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret depozito olarak alnr. Depozitosu yatrlmayan eya ambarlama yerine alnmaz.
4.2.6. Eyann tabiatndan doan yanma, parlama, patlama, niteliinin bozulmas, szma akma, kokma, kuruma, bozulma ile ambalaj yetersizlii gibi olaylardan ve firelerden TCDD sorumlu deildir.
4.2.7. Gümrük ve TCDD ile olan her türlü ilemleri tamamlanm eyann herhangi bir sebeple bulunamamas nedeniyle sahibine 24 saat içinde teslim edilemedii takdirde, yazl istein yapld tarihi takip eden günden itibaren ardiye ücreti alnmaz. ...
4.3. LAVE ÜCRETLER :
4.3.1. Yukardaki (4.2.3.) maddede belirtilen eyann yanl beyan nedeniyle ambarlama yerlerine alnmas veya bu eyann ilgili gümrük müdürlüklerinin gözetimi ve denetimi altnda yabanc demiryolu idarelerine ait vagonlardan TCDD vagonlarna aktarl...
4.3.2. Yukardaki (4.2.4.) maddede belirtilen eyadan ardiye ücreti olarak (3) no.lu ücret tablosunun (A) bendinde belirtilen ücret üzerinden, eyann ambarda kal süresi dikkate alnarak % 100 zaml hesaplanmak suretiyle tahsil edilir.
BENC BÖLÜM
Manipülasyon hizmeti için yazl olarak istekte bulunulmas ve ordino, fatura veya çeki listesi gibi belgelerin gösterilmesi zorunludur.
5.2.1. Manipülasyon hizmeti için yazl olarak istekte bulunulmas ve tama belgesi, beyanname, fatura veya çeki listesi gibi belgelerin gösterilmesi zorunludur.
Bu hizmetler, TCDD’ce olanaklar ölçüsünde yerine getirilir.
5.2.2. Manipülasyon hizmetleri için (4.I.) no.lu ücret tablosuna göre ücret alnr. Manüpülasyon tarifesinde yer almayan hizmetlerin yaplmas halinde bu tarifenin “Genel esaslar ve tanmlar” bölümünün (1.4.) maddesi uyarnca ilem yaplr.
5.2.3. Manipülasyon ilerinde kullanlacak her türlü malzemenin temini istek sahibine aittir.
5.2.4. Manipülasyon hizmetlerinde kullanlacak malzemelerin, olanaklar ölçüsünde TCDD tarafndan karlanmas halinde, bunlarn ücreti ilgili tarifelerine göre alnr.
ALTINCI BÖLÜM
Bu tarife; Gümrüklü Ambarlarda kullanlacak eçhize hizmeti ile açk sahalara konulan eya üzerine TCDD tarafndan örtülen muamba hizmeti için uygulanr.
6.2. UYGULAMA KOULLARI :
Muamba örtme hizmeti, istek üzerine yerine getirilebilecei gibi TCDD’ nin gerekli görmesi halinde ücreti karlnda bu hizmet yaplabilir.
6.2.2. TCDD olanaklarnn elvermemesi halinde, eya sahiplerince temin edilen muamba veya örtüler kullanlabilir. Ancak, sahiplerince temin edilen bu muamba veya örtülerin kayp ve hasarndan TCDD sorumlu deildir.
6.2.3. ster ayn kii, isterse birden fazla kii adna gelen eyann, bir muamba ile örtülmesi halinde, her eyann kaytl olduu tama belgesi bana ayr ayr muamba ücreti alnr.
6.2.4. Kiraya verilen eçhize ve malzeme için (tel ve çivi hariç) istek sahibinden, bunlarn teslim alndna dair senet ve ayrca eçhize ve malzemenin rayiç bedeli göz önünde bulundurularak depozito alnr. Bunlarn hasar ve kayb halinde ...
6.2.5. Bu tarife kapsamnda yaplacak hizmetler karlnda alnacak ücretler (5) no.lu ücret tablosunda belirtilmitir
6.3. MUAFYET :
YEDNC BÖLÜM
Bu tarife; eya sahibi veya gümrük daresinin istei üzerine, Gümrüklü ambarlarda TCDD’ce yaplacak tart hizmetleri için uygulanr.
7.2. UYGULAMA KOULLARI :
7.2.2. Tart hizmetine ait ücretler (6) no.lu ücret tablosunda belirtilmitir.
7.2.3. Ücret tablosunda yer alan tart ücretlerine; vagona yüklü olmayan ve ambalaj bulunmayan dökme eya dndaki dier her çeit eyann kantar üzerine getirilip götürülmesi ile ilgili hamaliye ücretleri ve vagonlarn tarts için yaplacak manevr...
7.2.4. Kara vastalarnn, gerek dolu gerekse bo olarak tartlmalar halinde dolu ve bo tart ücretleri ayr ayr alnr.
SEKZNC BÖLÜM
8.1. UYGULAMA ALANI :
Bu tarifede ad geçen büyük konteyner deyimi; Uluslararas Standartlar Örgütünce (ISO) kabul edilen 20, 30, 40 ayaklk konteynerler ile yükleme- boaltma kolayl salayan, özel tertibat bulunan büyük sandklar, sarnçlar, hareketli kasa ve benzeri ...
8.3. UYGULAMA KOULLARI :
8.3.2. Gerek yüklenmek üzere katlanm olarak iyerlerine gelen bo büyük konteynerler, gerekse dolu gelip boaltldktan sonra katlanm ekilde üst üste konularak ambar sahasnda bekletilen büyük konteynerler, kategorisine (20, 30, 40 ayak) baklmak...
dahil deildir.
8.4. ELLEÇLEME HZMET :
Hizmeti için (7) no.lu ücret tablosundaki “Elleçleme Hizmeti” ne ait ücret uygulanr.
8.4.2. Büyük konteynerin elleçleme ücreti, konteynerin büyüklüüne baklmakszn, dolu ve bo olmasna göre adet üzerinden alnr.
8.4.3. Elleçlemeye tabi tutulan büyük konteynerlere, bu tarife kitabnn ilgili bölümlerinde yer alan “Hamaliye” ve “Ardiye” hizmeti tarifeleri uygulanmaz.
8.4.4. Büyük konteyner elleçleme hizmetlerinin TCDD tarafndan yapld iyerlerinde, Demiryolu veya karayolu vastas ile gelen konteynerler, geldii gün bu vastalardan tahliye edilir.
8.4.5. Büyük konteyner elleçleme hizmetlerinin yaplamad iyerlerinin yan sra, elleçleme hizmetlerinin TCDD’ce yapld iyerlerinde herhangi bir nedenden dolay bu hizmetin TCDD tarafndan yaplamamas halinde, söz konusu hizmetin her türlü a...
8.5.1. Ambarlama yerlerinden çekilmeyen büyük konteynerin muhafazas (7) no.lu ücret tablosundaki bekleme ücretleri tahakkuk ve tahsil edilir.
b) Sevk edilmek üzere vagona yüklenen dolu veya bo büyük konteynerlerden, ayrca bekleme ücreti alnmaz.
Ancak, sözkonusu hizmetin TCDD tarafndan yaplmasnn istenilmesi halinde, bu hizmet olanak bulunduu takdirde TCDD’ce yaplr ve ücreti i sahibinden alnr.