2019-2023 - tcdd taşımacılık

of 90 /90
STRATEJİK PLAN 2019-2023

Author: others

Post on 03-Nov-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TCDD TAIMACILIK A Yayn No: 2019-3
Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Altnda/ANKARA Tel: 0 312 309 10 37 Faks: 0 312 309 13 71
“...dünden daha iyiye”
5
20 19
-2 02
3 ST
RA TE
J K
PL AN
BAKAN SUNUU Ulatrma ve Altyap Bakanlmz, ekonomik kalknmada, dünya ile entegrasyonda en temel itici güç- lerden birisi olan ulatrma ve iletiim sektörlerinde yüzlerce projeyi hayata geçirmenin hakl gururunu duymaktadr.
Bakanlk olarak son 16 ylda ulam altyapmz güçlendirip dünyayla entegre olmak için 515,5 milyar TL yatrm yaptk.
Türkiye’nin bölünmü yol an 26 bin 410 kilometreye tadk. Havaclkta yeni bir çr açtk, yapt- mz yatrmlarla havaclkta dünyann en hzl büyüyen ülkelerinden biri olduk. Üç taraf denizlerle çevrili ülkemizde denizcilik sektörümüzün hak ettii yere gelmesi için önemli admlar attk. Her eve fiber altyap getirecek yatrmlar yaparken, demiryollarnda ve lojistikte Türkiye’yi dünyann merkezi yapacak projelere imza attk ve atmaya devam ediyoruz.
Marmaray ve Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hatt’n açarak ktalar birletirdik. Dost ve karde ülkeler Gür- cistan ve Azerbaycan ile dorudan bir balant olutururken, Karadeniz bölgemizin Asya ve Avrupa ulam alarna balantsnda önemli bir koridor tesis ettik.
Keza, inas devam eden ve planlanan projelerle demiryolu amz 2023’te 17 bin 500 kilometreye; demiryolu tama payn yolcuda yüzde 3,8’e, yükte yüzde 10’a ulatrmay hedefledik.
Dier taraftan, sadece altyapda deil ulam sanayisinde yerli ve millilie önem vererek, ileri demiryo- lu sanayisinin gelimesinde ksa zamanda çok yol kat ettik. 16 yl önce demiryolunun en temel ihtiyac olan ray dardan ithal ederken, bugün raydan tekerlee lokomotiften yolcu ve yük vagonuna kadar birçok kalemde yerlilik ve millilik oran artan bir ülke haline geldik.
Bu gelimeler asla tesadüf deildir. Cumhurbakanmzn liderliinde, 2023 hedefleri dorultusunda, günü kurtarmak yerine gelecei ina etmeye baladk. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü ylnda ulamdan altyapya, enerjiden savunmaya, kültürden sanata, sanayiye kalknm, gelimi ve büyümü bir Türkiye’dir.
Hükümetimizin Orta Vadeli Program’ çerçevesinde hazrlanan TCDD Tamaclk A.. Genel Müdürlü- ü’nün gelecek be ylda izleyecei yol haritas olan 2019-2023 Stratejik Plan da 2023 Türkiye’si için çok büyük önem tamaktadr. 163 yllk bilgi birikimini yeni yönetim anlay ve bak açsyla youran kurulu, rekabete açlan demiryolu tamaclnn lideri olarak misyonu ve vizyonu ile örnek tekil edecektir.
Bu stratejik plan, yüksek hzl, konvansiyonel ve banliyö trenlerinde günde 400 bin yolcu, yük trenle- rinde 80 bin ton yük tayan TCDD Tamaclk A.. Genel Müdürlüü’nün “BR DÜNYA MARKASI” olma hedefine ulamasnda rehber olacaktr.
Unutmayalm, çocuklarmzdan miras aldmz ülkemizi daha güzele, daha iyiye ulatrmak hepimizin en önemli görevi ve sorumluluudur. Bu rehber nda yakalanan her baar, TCDD Tamaclk ailesi- nin her kademedeki çalannn aln teri, emeiyle mümkün olacaktr. Ulatrma ve Altyap Bakanlm- zn himayelerinde TCDD Tamaclk ailesinin stratejik plann uygulanmas aamasnda etkin ve önemli görevler üstleneceklerine olan inancm tamdr.
TCDD Tamaclk A.. Genel Müdürlüü 2019-2023 Stratejik Plan’nn ülkemize, Bakanlmza ve de- miryolu sektörüne hayrl uurlu olmasn diliyorum.
7
Naci ABAL T.C. Cumhurbakanl
Strateji ve Bütçe Bakan
Yönetim Kurulu Bakan
mesi hem altyap hem iletmecilik bakmndan yepyeni bir sürece girmitir. Demiryolu tamaclnn
serbestletirilmesi balamnda “demiryolu tren iletmecisi” olarak kurulan TCDD Tamaclk A.. Genel
Müdürlüü; ”Hizmet kalitesi ve verimlilii açsndan bölgesinde lider tren iletmecisi olmak” vizyonu
ve “Demiryolu ve kombine tamaclk payn artrmak amacyla kalite, verimlilik, kârllk ve yenilik ilke-
leri çerçevesinde müteri tercihlerine göre emniyetli ve güvenli bir ekilde sürdürülebilir yük ve yolcu
tamacl yapmak ve lojistik hizmetleri sunmak” misyonu ile 01 Ocak 2017 tarihinden beri kendi per-
soneli ve kaynaklaryla fiilen faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yeni yönetim anlay ve bak açsyla çktmz yolda; müteri odakl, rekabetçi, emniyetli, kaliteli ve
verimli, çevreye duyarl, sürekli geliim ve yenilik anlay ile iletmecilik faaliyetlerini yürütürken daha
güzel yarnlar için çabalyoruz.
Bu çerçevede, kuruluumuzun ilk yl olan 2017 ylnda demiryolu tarihinin en yüksek ton-km verilerini
elde etmenin gururunu yayoruz. 2018 ylnda bu yük tama rakamn da geçtik. Yüksek hzl, konvan-
siyonel, Marmaray ve Bakentray trenlerinde tadmz yolcu saysn bir önceki yln ayn dönemine
göre önemli oranda artrdk. Bu baarnn merkezinde insan odakl yönetim anlaymz bulunmaktadr.
Ayrca, maliyetlerimizi azaltmak, gelir gider dengesini salamak üzere tüm tekilatmzda topyekûn bir
deiim ve geliim sürecini balattk.
Hükümetimizin Orta Vadeli Program’nn “dengeleme, disiplin ve deiim” ilkeleri çerçevesinde hazr-
lanan ve Genel Müdürlüümüzün ilk stratejik plan olan 2019-2023 Stratejik Plan vizyonumuza ula-
mada bizlere rehber olacaktr.
“Bir Dünya irketi” olmak için; Dou-Bat, Kuzey-Güney aksnda yer alan Asya-Avrupa ve Rusya-Orta-
dou corafyasn kapsayacak ekilde, yeni açlan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hatt, Orta Koridoru ve
Trans-Hazar Uluslararas Tamaclk Koridoru kullanlarak 2 bin kilometreden 12 bin kilometreye kadar
tamaclk destinasyonlarnda ilk stratejik planmzn rehberliinde çalmaya devam edeceiz.
Tüm çalma arkadalarmn stratejik planmzda öngörülen hedeflere ulamada gerekli özeni, disip-
lini ve çabay göstereceklerine olan inancm tamdr. Bugüne kadar baardklarmz bunun en somut
örneidir. 2019-2023 Stratejik Plan’nn ülkemize, sektörümüze, kuruluumuza ve tüm paydalarmza
hayrl olmasn diliyor, emei geçenlere ve sektörümüze hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Sayn
Cumhurbakanmza ve Bakanmza ükranlarmz arz ediyoruz.
10
1. DURUM ANALZ .............................................................................................................................................................. 20
1.1. KURUMSAL TARHÇE ........................................................................................................................................ 20
1.3. MEVZUAT ANALZ ............................................................................................................................................ 21
1.5. FAALYET ALANLARI LE ÜRÜN VE HZMET ANALZ ...........................................................................27
1.5.1. YOLCU TAIMACILII ............................................................................................................................ 28
1.5.3. ÇEKEN VE ÇEKLEN ARAÇLARIN BAKIM, ONARIM VE YENLEMELER ............................... 36
1.6. PAYDA ANALZ ...............................................................................................................................................37
1.6.2. PAYDALARIN DEERLENDRLMES .............................................................................................40
1.7. KURULU Ç ANALZ ....................................................................................................................................... 43
1.7.1. KURUM KÜLTÜRÜ ANALZ .................................................................................................................. 43
1.7.2. NSAN KAYNAKLARI YETKNLK ANALZ .....................................................................................46
1.7.3. FZK KAYNAK ANALZ ...................................................................................................................... 47
1.7.4. TEKNOLOJ VE BLM ALTYAPISI ANALZ ................................................................................. 50
1.8. FNANSAL ANALZ ............................................................................................................................................ 51
2. GELECEE BAKI ........................................................................................................................................................... 64
3. STRATEJ GELTRME................................................................................................................................................... 66
3.2. HEDEFLERDEN SORUMLU VE BRL YAPILACAK BRMLER ...................................................... 67
3.3. HEDEF KARTLARI ............................................................................................................................................ 68
3.5. MALYETLENDRME ........................................................................................................................................80
5. EKLER ................................................................................................................................................................................. 84
5.2. STRATEJK PLAN YÖNLENDRME KURULU ............................................................................................. 84
5.3. STRATEJK PLANLAMA EKB ...................................................................................................................... 85
12
Tablo 2 Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu ............................................................................................................. 26
Tablo 3 Yolcu Üretimleri ..................................................................................................................................................... 28
Tablo 4 Yüksek Hzl Hatlarn letmeye Açl Tarihleri ............................................................................................. 29
Tablo 5 YHT Sefer Saylar ................................................................................................................................................. 29
Tablo 6 YHT Yolcu Saylar (bin kii) .............................................................................................................................. 29
Tablo 7 Konvansiyonel Anahat Ekspres Trenler ........................................................................................................... 31
Tablo 8 Konvansiyonel Anahat Bölgesel Trenler ......................................................................................................... 31
Tablo 9 Yük Üretimleri .........................................................................................................................................................32
Tablo 11 Madde Cinslerine Göre Netton-Km Yük Üretimleri .................................................................................... 33
Tablo 12 Madde Cinslerine Göre Ortalama Yük Tama Mesafesi ........................................................................... 33
Tablo 13 Yük Üretimlerinin Madde Cinslerine Göre Dalm .................................................................................... 34
Tablo 14 Çeken Araç Bakm ve Onarm Gerçeklemesi (adet) ............................................................................... 36
Tablo 15 Vagonlarn Bakm ve Onarm Gerçeklemesi (adet) ..................................................................................37
Tablo 16 Çeken ve Çekilen Araç Bakm Onarm Üniteleri ..........................................................................................37
Tablo 17 Paydalarn Önceliklendirilmesi ve Etki-Önem Matrisi ............................................................................. 39
Tablo 18 Payda Ürün/Hizmet Matrisi ............................................................................................................................. 41
Tablo 19 TCDD Tamaclk A..’nin nsan Kaynaklar .................................................................................................46
Tablo 20 Personelin Hizmet Süresine Göre Dalm .................................................................................................46
Tablo 21 Personelin Ya Gruplarna Göre Dalm ..................................................................................................... 47
Tablo 22 Personelin Eitim Durumuna Göre Dalm............................................................................................... 47
Tablo 24 Çeken Araç Durumu .......................................................................................................................................... 48
Tablo 25 Çeken Araçlarn Ya Gruplarna Göre Dalm (adet) ............................................................................. 48
Tablo 26 Çekilen Araç Durumu (adet) ........................................................................................................................... 48
Tablo 27 Yolcu Vagonlarnn Ya Gruplarna Göre Dalm ..................................................................................... 49
Tablo 28 Yük Vagonlarnn Ya Gruplarna Göre Dalm ........................................................................................ 49
Tablo 29 Yük Vagonlarnn Tonajlarna Göre Dalm ............................................................................................... 49
13
Tablo 31 PESTLE Analizi Tablosu .................................................................................................................................... 55
Tablo 32 Ulusal Demiryolu Altyap A .......................................................................................................................... 56
Tablo 33 Sektörel Yap Tablosu .........................................................................................................................................57
Tablo 34 GZFT Listesi ......................................................................................................................................................... 59
Tablo 35 GZFT Stratejileri ..................................................................................................................................................60
14
ekil 2 Türkiye Ulusal Demiryolu Altyap A Haritas ............................................................................................... 58
15
AB Avrupa Birlii ABYS Araç Bakm Yönetim Sistemi Ar-Ge Aratrma-Gelitirme AVYS Altyap Varlklar Yönetim Sistemi BELGENET Elektronik Belge Yönetim Sistemi BGB/GB/KB/GR/SR Büyük Genel Bakm/Genel Bakm/Küçük Bakm/Genel Revizyon/Snrl Revizyon BKK Bakanlar Kurulu Karar BTK Bakü Tiflis Kars Projesi CIM Uluslararas Demiryolu Eya Tama Sözlemesine likin Tektip Kurallar COTIF Uluslararas Demiryolu Tamalarna likin Sözleme DMU Dizel Tren Seti (Diesel Multiple Unit) DT Demiryolu Tren letmecisi ECM Bakmdan Sorumlu Kurulu (Entity in Charge of Maintenance) EFTA Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EMU Elektrikli Tren Seti (Electric Multiple Unit) EYBS Elektronik Yolcu Bilet lemleri Sistemi EYS Emniyet Yönetim Sistemi FKYS Finans Kaynaklar Yönetim Sistemi GZFT Güçlü-Zayf Yönler, Frsatlar ve Tehditler KYS nsan Kaynaklar Yönetim Sistemi SG Sal ve Güvenlii KEP Kaytl Elektronik Posta KHK Kanun Hükmünde Kararname KHY Kamu Hizmeti Yükümlülüü KT Kamu ktisadi Teebbüsü KKY Kurumsal Kaynak Yönetimi MYS Müteri likileri Yönetim Sistemi NCTS Yeni Bilgisayarl Transit Sistemi (New Computerized Transit System) netton Vagon daras düülmü tanan net yükün ton cinsinden arl netton-km Bir netton yükün bir km mesafeye tanmasyla ifade edilen trafik birimi OSB Organize Sanayi Bölgesi TEA Demiryolu le Eya Tamas çin Avrupa-Asya Tarifesi PYS Proje Yönetim Sistemi TITR Trans-Hazar Uluslararas Tamaclk Güzergâh Uluslararas Birlii TRACECA Avrupa-Kafkasya-Asya Ulam Koridoru UBRS Uluslararas Bilet Sat ve Rezervasyon Sistemi UIC Uluslararas Demiryolu Birlii (Union Internationale des Chemins de fer) VOH Vagon Onarm Hasar Tamirleri YBS Yönetim Bilgi Sistemi YHT Yüksek Hzl Tren
16
Demiryolu ve kombine tamaclk payn artrmak amacyla kalite, verimlilik, kârllk ve yenilik ilkeleri çerçevesinde müteri tercihlerine göre emniyetli ve güvenli bir ekilde sürdürülebilir yük ve yolcu tamacl yapmak ve lojistik hizmetleri sunmak.
VZYON
TEMEL DEERLER
AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ 1. Yük ve Yolcu Tama Miktarnn Artrlmas
Hedef 1.1. Tanan toplam yolcu says plan dönemi sonunda % 227 artrlacaktr.
Hedef 1.2. Tanan yük miktar plan dönemi sonunda % 4,4 artrlacaktr.
AMAÇ 2. Çeken ve Çekilen Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Hedef 2.1. Çeken araç filosu ilave 49 araç temini ile güçlendirilecektir.
Hedef 2.2. Çekilen araç filosu ilave 201 araç temini ile güçlendirilecektir.
Hedef 2.3. Çeken araç filosundaki 486 aracn revizyonu yaplacaktr.
Hedef 2.4. Çekilen araç filosundaki 3.860 yolcu ve yük vagonunun revizyonu yaplacaktr.
AMAÇ 3. Kurumsal Kapasitenin Gelitirilmesi
Hedef 3.1. Hizmet içi eitimlerle personelin kurumsal kapasitesi gelitirilecektir.
Hedef 3.2. ç kontrol sistemi kurulacaktr.
Hedef 3.3. Emniyet yönetim sistemi iyiletirilerek tren kazalarnda %40 azalma salanacaktr.
Hedef 3.4. sal ve güvenlii faaliyetleri ile i kazalarnda azalma salanacaktr.
17
18
1. DURUM ANALZ
1.1. KURUMSAL TARHÇE
Türk Demiryolu Tarihi, u andaki milli snrlarmz içinde 23 Eylül 1856 tarihinde balar. lk demiryolu hatt olan 130 km’lik zmir - Aydn hatt, bir ngiliz irketine verilen imtiyazla yaptrlmtr.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasyla Osmanl döneminde yaplan 8.619 kilometrelik demiryolunun 4.136 kilometrelik ksm bugünkü milli snrlarmz içinde kalmtr.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas ve demiryollarnn devletletirilmesine karar verilmesinden sonra de- miryolu iletmecilii için 24 Mays 1924 tarihinde Nafia Vekâletine (Bayndrlk Bakanl) bal “Anado- lu-Badat Demiryollar Müdüriyeti Umumiyesi” kuruldu.
Demiryollarnn yapm ve iletilmesinin bir arada yürütülmesini salamak için 31 Mays 1927 tarihinde “Devlet Demiryollar ve Limanlar dare-i Umumiyesi” kuruldu.
Devlet Demiryollar ve Limanlar dare-i Umumiyesi, 27 Mays 1939 tarihinde kurulan Münakalat Vekâletine (Ulatrma Bakanl) baland.
Cumhuriyet öncesinde yaplan ve yabanc irketlerce iletilen hatlar, 1928-1948 yllar arasnda satn alna- rak milliletirildi.
Katma bütçeli bir devlet idaresi olarak yönetilen “Devlet Demiryollar ve Limanlar dare-i Umumiyesi” 22 Temmuz 1953 tarihinde çkarlan 6186 sayl Kanunla Ulatrma Bakanlna bal olarak “Türkiye Cumhuri- yeti Devlet Demiryollar letmesi” (TCDD) ad altnda kamu iktisadi devlet teekkülü oldu.
13 Mart 2009 tarihinde iletmeye açlan Ankara-Eskiehir arasnda yüksek hzl tren iletmeciliine balan- m, 24 Austos 2011 tarihinde Ankara-Konya; 24 Mart 2013 tarihinde Eskiehir-Konya; 25 Temmuz 2014 tarihinde Ankara-stanbul; 18 Aralk 2014 tarihinde ise Konya-stanbul aras Yüksek Hzl Tren (YHT) hatt iletmeye alnmtr.
u anda 1.213 km’lik ksm yüksek hzl tren demiryolu hatt olmak üzere toplam 12.803 km’lik demiryolu hattnda tren iletmecilii yaplmaktadr.
163 yllk köklü bir kurum olan TCDD’nin ve Türkiye demiryollarnn yeniden yaplandrlmas çalmalar, 1950’li yllardan itibaren tüm dünyada rekabet gücünü yitiren demiryolu tamaclnn yeniden güçlen- dirilmesi ile yakn zamanda Avrupa Birlii mevzuatna uyum çabalarnn bir sonucu olarak balatlmtr.
Serbestleme ile Türkiye demiryolu tamaclk sektörünün dier tamaclk türleri karsnda rekabet gü- cünü ve tama payn artrmak ve demiryolu tamaclnn kendi içinde rekabete açlmas hedeflenmitir.
01 Mays 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yaymlanan 6461 sayl Kanun ile demiryolu tamaclnn ser- bestletirilmesinin yasal zemini oluturulmutur. TCDD yeniden yaplandrlarak TCDD “demiryolu altyap iletmecisi” olarak tanmlanm, TCDD Tamaclk A.. ise “demiryolu tren iletmecisi” olarak kurulmu; özel sektörün kendilerine ait araç, personel ile yük ve yolcu tamacl yapmasnn önü açlmtr.
Bu süreçte, ikincil mevzuat tamamlanm, irketimiz TCDD Tamaclk A.., 14 Haziran 2016’da Ticaret Sicil Gazetesinde yaymlanm ve tüzel kiilik kazanmtr.
Sermayesinin tamam devlete ait olan TCDD Tamaclk A.., ulusal ve uluslararas demiryolu alarnda; yolcu ve yük tamacl ile feribot iletmecilii, lojistik faaliyetler, yüksek hzl, konvansiyonel ve bölgesel trenler, kent içi toplu tamaclkta Marmaray ve Bakentray’n iletmecilii ile demiryolu araçlarnn ba- km-tamir ve revizyonundan sorumlu olmutur.
21
20 19
-2 02
3 ST
RA TE
J K
PL AN
TCDD Tamaclk A.., 1 Mays 2013 tarihinde Resmi Gazete ’de yaymlanan 6461 sayl “Türkiye Demiryolu Ulatrmasnn Serbestletirilmesi Hakkndaki Kanun” gerei, yük ve yolcu tamacl yapmak üzere De- miryolu Tren letmecisi (DT) olarak kurulan TCDD Tamaclk A.., 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren kendi bütçesi ve kaynaklar ile fiilen faaliyetlerine balamtr.
1.2. UYGULANMAKTA OLAN STRATEJK PLANIN DEERLENDRLMES
TCDD Tamaclk A..’nin 2019-2023 dönemini kapsayan stratejik plan irketin ilk stratejik plan olacaktr.
Stratejik plann hazrlanmasnda, TCDD letmesi Genel Müdürlüü’nün 2015-2019 Stratejik Plannda yer alan ve irketimiz faaliyet alan içerisinde bulunan yolcu tamacl, yük tamacl ile çeken ve çekilen araçlarla ilgili hususlardan faydalanlmtr.
1.3. MEVZUAT ANALZ
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar Tamaclk Anonim irketi, 6461 sayl Türkiye Demiryolu Ula- trmasnn Serbestletirilmesi Hakknda Kanun gerei demiryolu tren iletmecisi görevini yerine getirmek üzere 14 Haziran 2016 tarihinde kuruluunu tamamlam olup, Ankara Ticaret Odas’ndan 397254 Ticari Sicil No ile faaliyet izni alnarak tüzel kii kimlii ile 01 Ocak 2017 tarihinde iletme faaliyetlerine balam anonim irkettir.
irket; 6461 sayl Kanun, 233 sayl Kamu ktisadi Teebbüsleri Hakkndaki Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayl Kamu ktisadi Teebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz Maddelerinin Yürürlükten Kaldrlmasna Dair Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar letmesi Genel Müdürlüü Ana Statüsü hükümleri sakl kalmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar Tamaclk Anonim irketi esas sözleme hükümlerine ve 6102 sayl Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
irketin merkezi Ankara’dadr. irketin esas sermayesi 8.500.000.000,00 TL olup, paylarn tamam TCDD’ye aittir. irketin sermayesi gerektiinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili dier mevzuat hükümleri çer- çevesinde arttrlabilir veya azaltlabilir.
irketin denetimine ilikin hususlarda 233 sayl KHK, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili dier mevzuat hüküm- leri uygulanr.
irketin görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uygulamakla yükümlü olduu önemli görülen Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Cumhurbakanl Kararnamesi, Yönetmelik ve dier mevzuata ilikin bil- giler aada yer verilmitir.
Kanunlar
6461 sayl Türkiye Demiryolu Ulatrmasnn Serbestlemesi Hakknda Kanun
5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu
4734 sayl Kamu hale Kanunu
4735 sayl Kamu hale Sözlemeleri Kanunu
4857 sayl Kanunu
6102 sayl Türk Ticaret Kanunu
6331 sayl Sal ve Güvenlii Kanunu
22
Cumhurbakanl Kararnamesi
Cumhurbakan Karar
Kamu ktisadi Teebbüsleri ve Bal Ortaklklarnn Genel Yatrm ve Finansman Programnn Tespit Edil- mesi Hakknda Cumhurbakan Karar
Bakanlar Kurulu Karar
Muhtaç Ailelere Isnma Amaçl Kömür Yardm Yaplmasna likin Bakanlar Kurulu Karar (9 Ocak 2018 tarihli ve 30296 sayl Resmî Gazete)
Yönetmelikler
Demiryolu Emniyet Yönetmelii
Demiryolu Yolcu Tamaclnda Kamu Hizmeti Yükümlülüü Yönetmelii
Demiryolu letmecilii Yetkilendirme Yönetmelii
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu le Tanmas Hakknda Yönetmelik
Demiryolu Altyap Eriim ve Kapasite Tahsis Yönetmelii
Demiryolu Eitim ve Snav Merkezi Yönetmelii
Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmelii
Tren Makinist Yönetmelii
TCDD Tamaclk A. Genel Müdürlüü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deiiklii Yönetmelii
TCDD Tamaclk Anonim irketi Genel Müdürlüünün 4734 sayl Kamu hale Kanununun 3/g maddesi Uyarnca Yapaca Mal ve Hizmet Almlarnda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar Tamaclk Anonim irketi Hukuk Müavirlii ve Avukatlk Snav ve Atama Yönetmelii
TCDD Tamaclk A.. Genel Müdürlüü Tefti Kurulu Yönetmelii
Demiryolu le Seyahat Eden Yolcularn Haklarna Dair Yönetmelik
23
Tarifeler
Yolcu Tarifesi Yurt çi Eya Tarifesi TEA Tarife (Demiryolu le Eya Tamas çin Avrupa-Asya Tarifesi) Gümrüklü Ambarlar Tarifesi
YASAL YÜKÜMLÜLÜK DAYANAK TESPTLER HTYAÇLAR
DT olarak faaliyet gös- termek.
6461 sayl Kanun’un 1. maddesi, TCDD Tamaclk A.. Esas Sözle-
mesi’nin 1. maddesi.
irket, 14.06.2016 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmu ve 01.01.2017 tari- hinde DT olarak fiilen faaliyetine balamtr.
Faaliyet alanlar ile ilgili olarak DT yetki belgesi almak.
6461 sayl Kanun’un 1. maddesi, Demiryolu letmecilii Yetkilendir-
me Yönetmelii’nin 5. ve Geçici 1. maddeleri
irket, 6461 sayl Kanun ile DT olarak görev- lendirildiinden Bakanlk tarafndan DB1 ve DB2 yetki belgeleri ile bir defaya mahsus olmak üzere yetki belgesi süresince yetkilendirilmitir.
01.01.2017-31.12.2026 tarihleri arasnda geçerli Demiryolu Tren letmecilii Yetki Belgesi (DB1 “Yolcu Tren letmecisi Yetki Belgesi” ve DB2 “Yük Tren letmecisi Yetki Belgesi”) alnmtr.
Stratejik plan döneminde yetki belgelerinin geçerli- lii devam etmektedir.
Emniyet Yönetim Siste- mi kurmak ve Emniyet Sertifikas almak.
Demiryolu letmecilii Yetkilendir- me Yönetmelii’nin 7. maddesi,
Demiryolu Altyap Eriim ve Kapasite Tahsis Yönetmelii’nin 5. maddesi,
Demiryolu Emniyet Yönetmelii’nin 5.,6. ve 14. maddeleri
irket, Demiryolu Emniyet Yönetmeliine göre 3 yl süre ile Emniyet Sertifikas almaktan muaf tutulmutur. irket bu süre zarfnda Emniyet Yönetim Sistemi kurmu bu amaçla gerekli ikincil mevzuat hazrlamtr. 11.04.2018 - 10.04.2023 tarihleri arasnda geçerli Emniyet Sertifikas aln- mtr.
Stratejik plan dönemi sonunda Emniyet Ser- tifikas geçerlilik süresi dolacandan, yeni serti- fika için gerekli ilemlerin süresinde gerçekletiril- mesi gerekmektedir.
Demiryolu2araçlarn ulusal demiryolu altyap anda kullanlabilmek için tescil ve sicil ilem- lerini gerçekletirmek
Demiryolu Araçlar Tescil ve Sicil Yö- netmelii’nin 4. maddesi.
6461 sayl Kanun kapsamnda TCDD’den dev- ralnan çeken ve çekilen araçlardan kullanmna ihtiyaç duyulanlarn tescil ve sicil ilemleri ger- çekletirilmitir.
Yeni temin edilen veya daha önce tescil ve sicil ilemleri yaplmayp ih- tiyaç duyulan çeken ve çekilen araçlarn ilemleri gerçekletirilmektedir.
Mevzuata uygun olarak tehlikeli madde ta- macl yapmak ve bu amaçla Faaliyet Belgesi almak.
Tehlikeli maddelerin Demiryolu le Tanmas Hakknda Yönetmelik’in 5. ve 7. maddeleri,
Demiryolu letmecilii Yetkilendir- me Yönetmelii’nin 9. maddesi.
18.01.2017-18.01.2022 tarihleri arasnda geçerli olmak üzere “Demiryolu Tehlikeli madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr) alnmtr.
Stratejik plan dönemi içinde Faaliyet Belge- si’nin geçerlilik süresi dolacandan, yeni belge için gerekli ilemlerin sü- resinde gerçekletirilme- si gerekmektedir.
Bakmdan Sorumlu Ku- rulu (ECM) Sertifikas almak.
Demiryolu Emniyet Yönetmelii’nin 21.maddesi
Demiryolu ile Uluslararas Tama için Hükümetler aras Organizasyon(O- TIF) tarafndan çkarlan, Uluslara- ras Demiryolu Tamalarna ilikin Sözleme (COTIF) kapsamnda ya- ynlanan ECM’lerin Denetimi ve Bel- gelendirilmesi doküman.
ECM belgesi olmayan vagonlar COTF’e taraf olan ve AB üyesi ülkelere giri yapamamaktadr. Bu nedenle 01.01.2017-31.12.2021 tarihleri arasn- da geçerli ECM Sertifikas alnmtr.
Stratejik plan dönemi içinde ECM Sertifikasnn geçerlilik süresi dolaca- ndan, yeni sertifika için gerekli ilemlerin süre- sinde gerçekletirilmesi gerekmektedir.
24
YASAL YÜKÜMLÜLÜK DAYANAK TESPTLER HTYAÇLAR
Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi yaptrmak.
Demiryolu letmecilii Yetkilendir- me Yönetmelii’nin 13., 32. ve Geçici 1. maddeleri.
Demiryolu tren iletmecileri, bir kaza meydana gelmesi halinde mali yükümlülüklerini yerine getirebilmek için Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi düzenler ve bunu Bakanla bildirirler.
Her yl yllk olarak yapt- rlan poliçenin zamannda yaptrlmas ve Bakanla bildirilmesi gerekmekte- dir.
Altyap kapasite tahsisi bavurusu yapmak ve Altyap Eriim Sözle- mesi imzalamak.
Demiryolu Altyap Eriim ve Kapasite Tahsis Yönetmelii’nin 5. maddesi
Demiryolu Altyap letmecisi (TCDD) tarafndan yaymlanan ebeke Bildirimine göre, ihtiyaç du- yulan güzergâhlar için usulüne uygun olarak ka- pasite tahsisi bavurusu yaplmaktadr. Olumlu sonuçlanan bavurular sonrasnda Altyap Eriim Sözlemesi imzalanmaktadr.
Söz konusu bavurular yaplmakta ve sözleme- ler imzalanmaktadr.
Ticari olarak verileme- yen yolcu tamacl kamu hizmetleri için, kamu hizmeti yüküm- lüsü olarak Bakanlk ile sözleme yapmak.
6461 sayl Kanun’un 8. ve Geçici 4. maddeleri,
Demiryolu Yolcu Tamaclnda Kamu Hizmeti Yükümlülüü Yönet- melii’nin 4., 5., 6. ve Geçici 1. mad- deleri
Ticari olarak verilemeyen yolcu tamacl hizmetleri karlnda Bakanlk tarafndan DT’lere Kamu Hizmeti Yükümlülüü (KHY) ödemesi yaplmaktadr. KHY ödemelerinin yaplabilmesi için kapsama giren hatlarla ilgili olarak Bakanlk ile DT arasnda KHY sözlemesi yaplmas gerekmektedir. lgili Kanun ve Yönetmelie göre KHY, 31.12.2020 tarihine kadar irket tarafndan yerine getirilecektir.
Plan dönemi kapsam içinde kalan, 31.12.2020 sonrasnda KHY sözle- meleri yaplmadan önce Bakanlk tarafndan Yö- netmelie uygun olarak ihale yaplacak ve sonu- cuna göre sözleme ya- placaktr.
1.4. ÜST POLTKA BELGELER ANALZ
irketimiz stratejik plan hazrlanrken; On Birinci Kalknma Plan, Yeni Ekonomi Program (Orta Vadeli Program) 2020-2022, 2020 Yl Cumhurbakanl Yllk Program esas alnm olup, faaliyet alanmzla ilgili söz konusu strateji belgeleri ayrntl olarak taranm, bu belgelerde yer alan politika ve eylemler incelenmitir.
Söz konusu üst politika belgeleriyle irketimize verilen görevlerin yan sra, sektörle ilgili olup faaliyet ala- nmz ve stratejik hedeflerimizi dorudan etkileyecek olan görev ve eylemler çalmada dikkate alnm olup, bu görev ve eylemler aadaki Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosuna aktarlmtr.
Tablo 1: Mevzuat Analizi Tablosu
ÜST POLTKA BELGES LGL BÖLÜM/REFERANS VERLEN GÖREV/HTYAÇLAR
On Birinci Kalknma Plan
2.2.1. Sanayi Politikalar 2.2.1.1. Yatay Politika Alanlar 2.2.1.1.5. Lojistik ve Enerji Altyaps
334.1. Karasal yük tamaclnda demiryolunun pay yüzde 5,15’ten yüz- de 10’a çkarlacaktr.
334.2. 38 adet OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine yönelik toplam 294 km uzunluunda iltisak hatt yaplacaktr.
335.12. Torbal-Kemalpaa-Alsancak Liman demiryolu projesi tamamla- narak imalat sanayiinde faaliyet gösteren bölge iletmelerinin li- manlara etkin bir ekilde eriimi salanacaktr.
335.13. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan demiryolu projesinin kalan ileri komu ülkeler ile egüdüm içerisinde tamamlanacaktr.
335.14. Adapazar-Karasu Limanlar ve sanayi tesisleri ile demiryolu ba- lants tamamlanacaktr.
2.2.1. Sanayi Politikalar 2.2.1.2. Öncelikli Sektörler 2.2.1.2.6. Rayl Sistem Araçlar
389.2. 2020 ylnda milli elektrikli tren dizisinin üretimi tamamlanacaktr.
389.3. 2022 ylnda milli elektrikli lokomotifin seri üretimine balanlacaktr.
389.4. 2023 ylnda milli yüksek hzl trenin prototipi tamamlanacaktr.
389.5. 2023 ylnda metro ve tramvay üretimi dâhil olmak üzere tüm ray- l sistem araçlarnda yüzde 80 yerlilik düzeyine ulalacaktr.
2.2.2. Öncelikli Gelime Alanlar 2.2.2.3. Turizm 425.9 Turistik tren seferleri uygulamaya alnacaktr.
25
2.2.3. Sektörel Politikalar 2.2.3.8. Lojistik ve Ulatrma
507.3. Lojistik merkez ve iltisak hatlarnn standartlar ile iletme ve yönetim modelleri belirlenecektir.
507.5. Özel demiryolu iletmeciliinin tevik edilmesi ve demiryollarnda serbestlemenin gelitirilmesine yönelik ikincil mevzuat tamam- lanacaktr.
509.2. Demiryolu yolcu tamacl kamu hizmeti yükümlülüünün ye- rine getirilmesi görevi yeniden düzenlenecek, kamu hizmeti yükümlülükleri ihale yoluyla belirlenerek demiryollar alternatif tren iletmecilerine açlacaktr.
511.3. Demiryolu altyaps ve demiryolu araçlarnda bakm-onarm faaliyetleri iyiletirilecek, önleyici bakm kavramnn esas alnd bir varlk yönetim sistemi kurulacaktr.
515.1. Demiryolu ulatrmasnda emniyet standartlar artrlacak, hemzemin geçitler kontrollü hale getirilecek, gar ve istasyonlarda engelsiz ulam imkânlar artrlacaktr.
515.3. Yüksek hzl tren hatlarnda arz ve talep dengesi gözetilerek tren planlamas yaplacak ve ekspres seferler artrlarak seyahat süre- leri ksaltlacaktr.
Yeni Ekonomi Program (Orta Vadeli Program)
2020-2022
KT’ler verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak ekilde yeniden yaplandrlacaktr.
7. Eylemler ve Projeler ve Yatrm Ortam
Lojistik merkezlerin kurulumu ve iletilmesine ilikin usul ve esaslar ile lojistik merkezlere dair politika ve strateji için mevzuat düzenlenecektir. Türkiye Lojistik Master Plan hayata geçirilecektir.
7. Eylemler ve Projeler Yerli ve Yenilikçi Üretim
Ülkemizin demiryolu yolcu ve yük tamaclnn geliimiyle uyumlu ola- rak elektrikli anahat lokomotifi, demiryolu araçlar ve dizel motor yerli ve milli olarak tasarm yaplarak üretilecektir.
Türkiye’nin rayl sistemler alannda ihtiyac olan araç, ürün ve kritik bile- enlerinin milli marka çats altnda yerli imkânlarla üretilmesini koordine edecek özel amaçl ve özel hukuk hükümlerine tabi görevli bir irket ku- rulacaktr.
2020 Yl Cumhurbakanl Yllk Program
2.2. Rekabetçi Üretim ve Verimlilik 2.2.1. Sanayi Politikalar 2.2.1.1. Yatay Politika Alanlar 2.2.1.1.5. Lojistik ve Enerji Altyaps
T.334.1. Karasal yük tamaclnda demiryolunun pay yüzde 5,15’ten yüzde 10’a çkarlacaktr.
Karasal yük tamaclnda demiryolunun paynn %5,5’e çkarlmas yö- nünde çalmalar yaplacaktr.
T.334.2. 38 adet OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine yönelik toplam 294 km uzunluunda iltisak hatt yaplacaktr.
Toplam 3 iltisak hatt projesinin yapm tamamlanacaktr.
14 adet iltisak hatt etüt projesi 2020 Yl Yatrm programna alnacaktr.
14 adet iltisak hatt yapm projesi 2020 Yl Yatrm programna alna- caktr.
T.335.12. Torbal-Kemalpaa-Alsancak Liman demiryolu projesi tamam- lanarak imalat sanayiinde faaliyet gösteren bölge iletmelerinin limanlara etkin bir ekilde eriimi salanacaktr.
Torbal-Kemalpaa-Alsancak Liman demiryolu projesinin kesin proje çalmalar tamamlanacaktr.
T.335.13. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan demiryolu projesinin kalan ileri komu ülkeler ile egüdüm içerisinde tamamlanacaktr.
Projede ikinci hattn yapmna yönelik ilgili ülkelerle ibirlii yaplarak ikinci hattn standartlar belirlenecektir.
T.335.14. Adapazar-Karasu Limanlar ve sanayi tesisleri ile demiryolu ba- lants tamamlanacaktr.
Etüt proje ve kesin proje çalmalar tamamlanacaktr.
ÜST POLTKA BELGES LGL BÖLÜM/REFERANS VERLEN GÖREV/HTYAÇLAR
26
(devam)
Milli elektrikli tren dizisinin seri üretimine balanacaktr.
T.389.3. 2022 ylnda milli elektrikli lokomotifin seri üretimine balanlacak- tr.
Milli elektrikli lokomotifin tasarm çalmalar tamamlanacaktr.
TÜBTAK tarafndan projenin Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonu ve kri- tik bileenlerin prototip düzeyinde gelitirmelerine balanacaktr.
T.389.4. 2023 ylnda milli yüksek hzl trenin prototipi tamamlanacaktr.
TÜVASA tarafndan gelitirilen 225 km/s hza uygun milli elektrikli tren seti projesi kapsamnda elde edinilen yetkinlikler ilgili kamu kurulular ve özel sektör firmalar ile birlikte gelitirilerek i plan hazrlanacaktr.
T.389.5. 2023 ylnda metro ve tramvay üretimi dâhil olmak üzere tüm rayl sistem araçlarnda yüzde 80 yerlilik düzeyine ulalacaktr.
Rayl sistem araç tedariinde yüzde 60 yerlilik oranna ulalacaktr.
2.2. Rekabetçi Üretim ve Verimlilik 2.2.3. Sektörel Politikalar 2.2.3.8. Lojistik ve Ulatrma
T.507.3. Lojistik merkez ve iltisak hatlarnn standartlar ile iletme ve yö- netim modelleri belirlenecektir.
lgili çerçeve kanuna bal olarak Lojistik Merkez ve ltisak Hatlarnn Standartlar ile letme ve Yönetim Modelleri Yönetmelii yaymlanacaktr.
T.507.5. Özel demiryolu iletmeciliinin tevik edilmesi ve demiryollarnda serbestlemenin gelitirilmesine yönelik ikincil mevzuat tamam- lanacaktr.
Demiryolu Yolcu Tamacl Kamu Hizmeti Yükümlülüü Hizmet Alm Uygulama Yönetmelii ve Demiryolu Sistemleri Karlkl letilebilirlik Yönetmelii yaymlanacaktr.
Maliyet Muhasebesi Yükümlülükleri Yönetmelii ile Hizmet Kalitesi ve Demiryolu Emniyeti Uygulama Yönetmelii taslaklar hazrlanacaktr.
Demiryolu tamaclnda sektörün ihtiyaç duyduu istatistik portal kullanma açlacaktr.
T.509.2. Demiryolu yolcu tamacl kamu hizmeti yükümlülüünün ye- rine getirilmesi görevi yeniden düzenlenecek, kamu hizmeti yü- kümlülükleri ihale yoluyla belirlenerek demiryollar alternatif tren iletmecilerine açlacaktr.
Demiryolu Yolcu Tamacl Kamu Hizmeti Yükümlülüü Hizmet Alm Uygulama Yönetmelii yaymlanarak 2020 ylnda yaplacak kamu hiz- meti yükümlülüü ihaleleri ile demiryolu yolcu tamaclnda alternatif iletmecilerin tren iletmecilii yapabilmeleri salanacaktr.
T.511.3. Demiryolu altyaps ve demiryolu araçlarnda bakm-onarm faali- yetleri iyiletirilecek, önleyici bakm kavramnn esas alnd bir varlk yönetim sistemi kurulacaktr.
Demiryolu altyap, üstyap ve araçlarnda varlk yönetim sistemi kurul- masna yönelik çalmalara balanacak ve Corafi Bilgi Sistemleri temelli bir arayüz tasarlanacaktr.
T.515.1. Demiryolu ulatrmasnda emniyet standartlar artrlacak, hemze- min geçitler kontrollü hale getirilecek, gar ve istasyonlarda engel- siz ulam imkânlar artrlacaktr.
YHT Güzergâhndaki gar ve istasyonlarda engelsiz ulam hizmetleri ve- rilmesi amacyla çalmalara balanacaktr.
Konvansiyonel hatlarn bulunduu gar ve istasyonlarda engelsiz ulam hizmetlerinin verilebilmesi amacyla risk analizleri ve ihtiyaç tespit çal- malar tamamlanacaktr.
T.515.3. Yüksek hzl tren hatlarnda arz ve talep dengesi gözetilerek tren planlamas yaplacak ve ekspres seferler artrlarak seyahat süre- leri ksaltlacaktr.
Temin edilecek yüksek hzl tren setlerinin test ve sertifikasyon ilemleri tamamlanacaktr.
Verimli yeni bir iletme modeli hazrlanarak tüm YHT güzergâhlarnda ekspres seferlere balanacaktr.
Tablo 2: Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu
ÜST POLTKA BELGES LGL BÖLÜM/REFERANS VERLEN GÖREV/HTYAÇLAR
27
irketimizin, Esas Sözlemede belirtilen amaç ve faaliyet konular ana balklar halinde unlardr:
irketin Amac:
a) Yolcu ve yük tama hizmetlerinin, kârl, emniyetli, çevreye duyarl, kaliteli ve zamannda sunulmasn salamak,
b) Yurt içi ve uluslararas tama koridorlarnda demiryolu sektör paynn artrlmas için etkin bir demiryo- lu tamacl yapmak,
c) Tamay tamamlayc lojistik hizmetler vermek ve kombine tamaclk payn artrmak,
ç) Demiryolu araçlar bakm birimini, bölgesinde önemli bir teknik bakm üssü haline getirerek irketin teknik bakm hizmetleri salaycs olma kimliini/vasfn gelitirmek,
d) irketin yurt içi ve yurt dndaki imajn gelitirecek ve pazarlama imkânlarn yükseltecek ekilde de- miryolu tren iletmecisi kimliini gelitirmek.
irketin Faaliyet Konular:
2. Yük ve yolcu tamacln tamamlayc nitelikteki her türlü tamalar yapmak ve gerekli lojistik hiz- metleri vermek,
3. Kamu hizmeti yükümlülüü kapsamnda yolcu tamalar üstlenmek ve sözlemelerini yapmak,
4. Tamaclk için gerekli lokomotif, tren seti, vagon, konteyner, treyler, feribot ve benzeri çeken ve çe- kilen araçlar ile tüm malzeme ve gereçleri temin etmek, montajn ve demontajn yapmak, bakm ve onarmn yapmak, servis hizmetleri vermek ve iletmek,
5. Tren muayene, manevra ve ikmal hizmetlerini vermek,
6. Demiryolu tamacl ile bunlar tamamlayc nitelikteki dier tama türleriyle yaplacak tamalar için gerekli sistemleri, tesisleri kurmak ve iletmek,
7. Faaliyet konular ile ilgili her türlü araç, gereç, malzeme, yedek parça, takm, makine ve teçhizat ithal ve ihraç etmek veya ettirmek,
8. Faaliyet konular ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dnda acentelikler ve temsilcilikler kurmak,
9. Yabanc ülke demiryollar ile anlamalar yapmak ve demiryollar ile ilgili olan uluslararas birliklere ka- tlmak,
10. Yurt içinde veya yurt dnda yaplmakta veya yaplacak olan demiryolu tren iletmecilii, araç bakm, eitim, danmanlk ve benzeri ileri yalnz bana veya ortaklk halinde birinci veya ikinci yüklenici ola- rak üstlenmek,
11. Faaliyet konular ile ilgili olarak irket kurmak, yurt içinde veya yurt dnda kurulmu ve kurulacak olan ortaklklara, irketlere itirak etmek, kurulmu irketleri tamamen veya ksmen devralmak,
12. irketin amac dorultusunda gerekli plan ve programlar hazrlamak ve takip etmek, uygulama strate- jilerini tespit etmek ve gerçekletirilmesini salamak, bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve gelitirilmesi için mali kaynaklar temin etmek ve bunlar arttrmak,
28
13. Sahip olduu veya itirak ettii irketler arasnda koordinasyonu salamak, çalmalarn verimli ve kârl olarak yerine getirilmesinin artlarn oluturmak ve bunlarn ilgili mevzuata göre gelimelerini sala- yacak tedbirleri almak,
14. irketçe üretilecek ve sata sunulacak ürünler ve hizmetlerle ilgili fiyat ve tarifeleri tespit etmek,
15. Sahip olduu irketlerin, iletme bütçesi tekliflerini, faaliyet alanna giren konularda aldklar itirak kararlarn inceleyerek onaylamak, yatrmlarn genel ekonomi ve ulatrma politikalarna uyumunu sa- lamak,
16. Faaliyet alanlar ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dnda; mühendislik ve müavirlik hizmetleri vermek, aratrma-gelitirme (Ar-Ge) çalmalar yapmak, eitim hizmeti vermek, istihdam gelitirme çalma- lar kapsamnda düzenlenen beceri kazandrma programlarnn uygulanmasn salamak, kurulmu ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kurululara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak,
17. Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve bunlarn uygulanmasna ilikin yönetmelikler ve Cum- hurbakan tarafndan kendisine verilen dier görevleri yerine getirmek.
Faaliyet Yetki Belgeleri
01.01.2017-31.12.2026 tarihleri arasnda geçerli Demiryolu Tren letmecilii Yetki Belgesi (DB1 “Yolcu Tren letmecisi Yetki Belgesi” ve DB2 “Yük Tren letmecisi Yetki Belgesi”),
01.01.2017-31.12.2021 tarihleri arasnda geçerli Bakmdan Sorumlu Kurulu Sertifikas (ECM: Yük Vagon- larnn Bakmdan Sorumlu Kurulu Belgesi).
11.04.2018-10.04.2023 tarihleri arasnda geçerli Emniyet Sertifikas.
18.01.2017-18.01.2022 tarihleri arasnda geçerli “Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB- Dmr)”
1.5.1. YOLCU TAIMACILII
irketin ana faaliyet alanlarndan bir tanesi yolcu tamacldr. 2018 ylnda YHT, kent içi ve konvansi- yonel olmak üzere toplamda 100,6 milyon yolcu tanmtr. Buna karlk 5,6 milyar yolcu-km üretimi gerçeklemitir.
YOLCU KATEGORS
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
YHT 5.086 5.693 5.898 7.163 8.104 1.555 1.840 1.871 2.218 2.551
Kent çi 55.400 72.040 68.079 63.092 76.279 935 1.120 1.002 884 1.186
Marmaray 43.651 60.958 62.612 63.063 67.799 611 853 877 883 949
Bakentray 11.749 11.082 5.467 28 8.480 324 267 125 1 237
Konvansiyonel 17.918 17.584 15.061 15.083 16.185 1.903 1.861 1.452 1.465 1.823
TOPLAM 78.403 95.318 89.038 85.338 100.568 4.393 4.821 4.325 4.566 5.560
Tablo 3: Yolcu Üretimleri
YHT Yolcu Üretimleri
2018 yl sonu itibaryla Ankara-stanbul (Pendik), Ankara-Eskiehir, Ankara-Konya ve Konya-stanbul (Pendik) hatlarnda son 5 ylda (2014-2018) YHT’ler ile toplam 31,9 milyon yolcu tanmtr. 2019 yl sonu itibaryla 8,4 milyon yolcu tanmas beklenmektedir.
YHT iletmecilii yaplan dört destinasyonda demiryolu ile tanan yolcu saysnda önemli artlar olmu- tur ve böylece demiryolu pay artmtr.
YHT’ler ile hat kesimlerine göre gerçekletirilen güncel sefer saylar aadaki tabloda görülmekte olup, k mevsiminde iklim artlar dikkate alnarak sefer saylar düürülmektedir.
YÜKSEK HIZLI HAT KESM AÇILI TARH
Ankara-Eskiehir 13.03.2009
Ankara-Konya 24.08.2011
YHT HAT KESM SEFER SAYISI
Ankara-Eskiehir 12
Ankara-Konya 14
Ankara-stanbul 16
Konya-stanbul 6
TOPLAM 48
Tablo 6: YHT Yolcu Saylar (bin kii)
(*) 2013 ve 2014 yllarnda Konya-Eskiehir olarak iletilen YHT yolcu trenleri, Eskiehir-stanbul hattnn açlmas ile Konya-stanbul
olarak iletilmeye devam edilmitir.
Ankara-Eskiehir 1.924 1.280 1.237 1.339 1.426 7.206
Ankara-Konya 1.890 1.798 1.775 2.047 2.243 9.753
Ankara-stanbul 992 1.956 2.203 2.873 3.269 11.293
Konya-Eskiehir/stanbul* 279 659 684 905 1.167 3.694
TOPLAM 5.086 5.693 5.898 7.163 8.104 31.944
30
TCDD Tamaclk A.. tarafndan stanbul’da Marmaray ile Gebze-Halkal arasnda ve Ankara’da Bakent-
ray ile Sincan-Ankara-Kaya güzergâhnda kent içi yolcu tamacl hizmeti verilmektedir.
Marmaray
Ayrlk Çemesi-Kazlçeme arasnda 29 Ekim 2013 tarihinde günde 216 trenle Marmaray iletmeciliine
balanm, 13 Kasm 2013 tarihinden itibaren ticari tarifeli seferlere geçilmitir. 12 Mart 2019 tarihinde Hal-
kal-Kazlçeme ve Ayrlk Çemesi-Gebze hatlarnn da iletmeye alnmas ile birlikte Marmaray’da Geb-
ze-Halkal olarak iletmecilie balanlmtr.
2017 ylnda pazar ve tam tatil günlerinde günlük 217 sefer dier günler 333 sefer yaplan Marmaray’da
ortalama günlük 172.777 yolcu tamtr. 2018 ylnda ise günlük ortalama yolcu says 185.751 olarak ger-
çeklemitir. 2019 ylnda Gebze-Halkal olarak iletilmeye balanlmas ile birlikte günde 285 sefer yaplan
Marmaray’da ylsonu itibaryla toplam yolcu saysnn 109,5 milyona ve yllk ortalama günlük yolcu says-
nn 300.000’e yükselmesi beklenmektedir.
Bakentray
tarihinden itibaren Sincan-Kaya arasnda normal banliyö seferleri kaldrlmtr.
Proje kapsamnda Ankara-Behiçbey arasnda 2 adet YHT, 2 adet banliyö, 2 adet konvansiyonel trenler
için olmak üzere toplam 6 yol; Behiçbey-Sincan arasnda 2 adet YHT, 2 adet banliyö, 1 adet konvansiyonel
trenler için olmak üzere toplam 5 yol ina edilmitir. Ankara-Kaya arasnda ise 2 adet banliyö, 1 adet YHT,
1 adet konvansiyonel trenler için olmak üzere toplam 4 yol ina edilmitir. Ayrca, istasyon ve duraklar
da metro standardnda yeniden ina edilerek özellikle hareketi kstl yolcularn kullanmna uygun hale
getirilmitir.
naat çalmalarnn balamas nedeniyle Sincan-Ankara-Kaya arasnda iletmecilie ara verilen Ba-
kentray 12 Nisan 2018 tarihinde tekrar iletmeye açlm ve 24 Nisan 2018 (129 adet/gün) tarihinden iti-
baren kent içi yolcu tamacl hizmeti verilen Bakentray’da ticari seferlere balanmtr. 2018 ylnda
günlük ortalama yolcu says 33.651 olarak gerçeklemitir. 02 Ocak 2019 tarihinden itibaren günde 111
sefer yaplan Bakentray’da yl sonu itibaryla toplam 12,8 milyon yolcu tanmas beklenmektedir.
1.5.1.3. KONVANSYONEL YOLCU TAIMACILII
Uzun mesafeli konvansiyonel yolcu tamacl kapsamnda aada detay verilen 15 tren iletilmektedir.
Bu trenlerden; 12 tren ile her gün karlkl, Güney Kurtalan Ekspresi ile haftann 5 günü karlkl, Vangölü
Ekspresi ile haftann iki günü karlkl ve Turistik Dou Ekspresi ile haftada 3 gün karlkl olmak üzere
toplam 12 farkl destinasyonda 30 sefer iletilmektedir.
31
Konya Mavi Treni Konya-zmir(Basmane)-Konya
Bölgesel Trenler
32
Madde Cinslerine Göre Tamalar
Avrupa yönüne yolcu tamalar 20 ubat 2017 tarihinde sefere konulan stanbul-Sofya Ekspresi ile yapl- maktadr. stanbul-Sofya Ekspresinin yaz döneminde ilave vagonlarla Bükre balants salanmaktadr. Ortadou yönüne iletilmekte olan Transasya ve Van Tebriz Trenlerinin seferlerine 15 Austos 2015 tarihin- den itibaren ara verilmitir. Van-Tebriz Treni 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren haftada bir gün karlkl olarak seferlerine balamtr.
Van-Tebriz Treninin parkuru 07 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Van-Tahran olarak uzatlmtr. Yine haf- tada bir gün karlkl sefer yapmaktadr. Transasya Treni 14 Temmuz 2019’dan itibaren Ankara-Tahran arasnda tekrar sefere konularak haftada bir gün karlkl olarak sefer yapmaya balamtr.
1.5.2. YÜK TAIMACILII
2018 ylnda 28,7 milyon ton yük tamas ve 894 milyon TL yük geliri elde edilmitir. 2017 ylna göre tama miktarnda %1, yük gelirinde ise %19 art salanmtr. Önceki yllarda ortalama 10 gün olan yük vagonu rotasyon süresi (bir vagonun iki dolumu arasnda geçen süre) 2018 ylnda 8,1 güne dümü olup, %20 orannda iyileme salanmtr. irketimiz tarafndan iletilen Derince-Tekirda feribot hattnda 2018 ylnda 159 adet sefer yaplarak; 4.680 adet vagon ile toplam 91 bin ton yük tanmas gerçekletirilmitir.
YÜK KATEGORS NETTON (bin) NETTON-KM (milyon)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Yurt içi 25.085 22.322 22.716 26.435 26.414 11.106 9.736 10.971 12.251 12.058
Uluslararas 1.679 1.964 1.831 1.814 2.070 495 442 453 420 579
dari 1.983 1.592 1.340 181 250 391 296 237 87 135
TOPLAM 28.747 25.878 25.886 28.430 28.734 11.992 10.474 11.661 12.758 12.773
MADDE CNS GRUBU NETTON (Bin)
2014 2015 2016 2017 2018
Tarmsal Ürünler ve Canl Hayvanlar 869 786 731 858 835
Gda Maddeleri ve Hayvan Yemi 446 402 389 489 556
Kat Mineral Yaktlar 4.731 3.835 3.494 3.728 4.184
Kimyasal Maddeler 1.683 2.494 2.860 2.564 2.534
Cevher ve Metal Artklar 10.279 8.675 8.503 9.907 9.075
Metalürji Ürünleri 928 1.102 1.245 1.033 884
Üretilmi Mineraller, naat Malzemeleri 5.504 4.505 4.534 4.635 5.177
Gübreler 138 28 35 48 42
Araç Makina 3.512 3.435 3.443 4.431 4.695
Dier Maddeler 659 616 652 737 752
GENEL TOPLAM 28.747 25.878 25.886 28.430 28.734
33
Tarmsal Ürünler ve Canl Hayvanlar 412 316 278 326 276
Gda Maddeleri ve Hayvan Yemi 111 79 78 101 157
Kat Mineral Yaktlar 1.847 1.351 1.505 1.414 1.963
Kimyasal Maddeler 963 1.429 2.079 2.274 2.182
Cevher ve Metal Artklar 5.362 4.200 4.291 4.886 4.401
Metalürji Ürünleri 540 667 788 620 447
Üretilmi Mineraller, naat Malzemeleri 1.099 895 953 1.019 1.185
Gübreler 75 12 20 9 10
Araç Makina 1.385 1.319 1.427 1.841 1.911
Dier Maddeler 199 206 242 268 241
GENEL TOPLAM 11.992 10.474 11.661 12.758 12.773
MADDE CNS GRUBU ORTALAMA TAIMA MESAFES (km) *
2014 2015 2016 2017 2018
Tarmsal Ürünler ve Canl Hayvanlar 474 402 381 380 331
Gda Maddeleri ve Hayvan Yemi 248 196 199 207 282
Kat Mineral Yaktlar 390 352 431 379 469
Kimyasal Maddeler 572 573 727 887 861
Cevher ve Metal Artklar 522 484 505 493 485
Metalürji Ürünleri 582 605 633 600 506
Üretilmi Mineraller, naat Malzemeleri 200 199 210 220 229
Gübreler 544 417 582 190 226
Araç Makina 394 384 415 415 407
Dier Maddeler 303 335 371 364 320
GENEL TOPLAM 417 405 450 449 445
Tablo 11: Madde Cinslerine Göre Netton-Km Yük Üretimleri
Tablo 12: Madde Cinslerine Göre Ortalama Yük Tama Mesafesi (*) Ortalama Tama Mesafesi =Netton-km/Netton
Netton baznda yük üretiminin madde cinslerine göre dalm incelendiinde en yüksek pay cevher ve metal artklar oluturmakta olup, bu grupta en fazla tanan ürünler arasnda demir cevheri, borasit ve krom bulunmaktadr. Bunu üretilmi mineraller, inaat malzemeleri takip etmekte olup, bu grupta en fazla tanan ürünler arasnda alç ve alç ta, kum, klinker ve inaat malzemeleri yer almaktadr. Araç makine grubunda ise bo konteyner ve sahibine ait vagon tamalar ile makineler ve demiryolu araçlar yer al- maktadr. Bunlar kömür, linyit ve kokun yer ald kat mineral yaktlar grubu takip etmektedir.
34
Blok Tren Tamacl
Blok tren; yükün yüklendii istasyondan boaltlaca istasyona kadar, lokomotif ve vagonlarn deiti- rilmedii, ara gar ve istasyonlarda manevra yaplmad, trenden yük alnp yük verilmedii bir tama türüdür. Yurt içi ve uluslararas yük tamasnda blok tren iletmeciliine geçilmi olup, d ticaret hacmini gelitirmek ve ulatrma sektörü içinde demiryolu tama payn artrmak amacyla, deiik ülkelerle yap- lan anlamalar çerçevesinde, Avrupa ülkelerine, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine, Orta Dou ülkelerine ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne uluslararas blok yük trenleri iletilmeye balanmtr.
Bugün, Türkiye ile Avrupa arasnda bata Almanya olmak üzere Avusturya, Macaristan, Fransa, Bulgaris- tan, Romanya ve Rusya’ya, Dou’da ran’a, Orta Asya’da ise Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbe- kistan, Kazakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne blok trenler ile yük tanmaktadr.
Konteyner Tamacl
Dier tama modlar arasnda rekabeti kaldrp ibirliini amaçlayan konteyner tamacl gün geçtikçe artan bir hzla ulatrma sektöründe tartmasz ve önemli bir tama ekli olmaya balamtr. Bu kapsam- da 2003 ylnda 658 bin ton/yl olan demiryoluyla yaplan konteyner tamacl 2017 ylnda 11,8 milyon ton, 2018 ylnda ise yaklak 21 katna çkarak 13,8 milyon tona ulamtr.
Avrupa’ya ve BTK hatt üzerinden Orta Asya’ya yaplan konteyner tamalarnda yerli üretim olan, Genel Müdürlüümüze ait platform vagonlar kullanlmaktadr. Bu vagonlar 90 ayaklk konteyner vagonu olup 2*40 veya 2*45 ayaklk konteynerler yüklenebilmektedir.
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Projesi
30 Ekim 2017 tarihinde, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hatt; Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan, Azer- baycan Cumhurbakan lham Aliyev, Kazakistan Babakan Baktcan Sagintayev, Özbekistan Babaka- n Abdulla Aripov, Gürcistan Babakan Giorgi Kvirikavili, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan Ahmet Arslan’n katlmyla Azerbaycan’n Alat Limannda düzenlenen tarihi törenle hizmete açlmtr. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi’nin faaliyete geçmesiyle Orta Koridor’un önemli bir aya ta- mamlanmtr.
lk ticari seferde, Kazakistan’n Kokhshetau ehrinden çkan tahl yüklü tren ile Mersin’e tahl tamas ya- plmtr. lk tren, Bakü-Mersin arasn 75 saatte, Türkiye parkurunu 30 saatte katetmitir.
MADDE CNS GRUBU Yüzde (%)
Tarmsal Ürünler ve Canl Hayvanlar 2,9 Gda Maddeleri ve Hayvan Yemi 1,9 Kat Mineral Yaktlar 14,6 Kimyasal Maddeler 8,8 Cevher ve Metal Artklar 31,6 Metalürji Ürünleri 3,1 Üretilmi Mineraller, naat Malzemeleri 18,0 Gübreler 0,1 Araç Makina 16,3 Dier Maddeler 2,6 GENEL TOPLAM 100,0
35
BTK hattn kullanarak Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasnda karlkl olarak haftada 3 sefer tren ile- tilmektedir. Her gün 1 sefer tren çaltrlmas hedeflenmektedir. Türkiye’den Kazakistan, Azerbaycan, Gür- cistan, Özbekistan, Türkmenistan, Krgzistan, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne; inaat malzemesi, gda maddesi, tekstil, oto yedek parças, temizlik ürünleri, tarm ürünleri gönderilirken, ülkemize; tahl, demir, çinko ve kimyasal ürünler tanmaktadr.
2019 ylnda Marmaray’n dou ve bat akslarnn da tamamlanmasyla Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryo- lu Hatt kullanlarak ülkemiz üzerinden Çin’den Londra’ya kadar demiryoluyla kesintisiz yük tamacl mümkün olacaktr. BTK Hattndan, orta vadede 3 milyon ton, uzun vadede 6,5 milyon ton yük tanmas planlanmaktadr.
Trans-Hazar Uluslararas Tamaclk Güzergâh Birlii
stanbul`da 12-13 Aralk 2013 tarihlerinde gerçekletirilen Türk Konseyi Ulatrma Koordinasyon Kurulu 1. Toplantsnda Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasnda imzalanan “Trans-Hazar Uluslararas Ulatr- ma Hattnn Gelitirilmesi çin Koordinasyon Komitesi hdas Anlamas”na ülkemizin de katlmasna ilikin olarak “Trans-Hazar Uluslararas Ulatrma Güzergâhnn Gelitirilmesi ile ilgili Koordinasyon Komitesinin Kurulmas Anlamas ve Trans Hazar Uluslararas Tamaclk Güzergâhnn Gelitirilmesi ile ilgili Koordi- nasyon Komitesi Hükümlerinin Onaylanmasna Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar`nn Katlmna likin Ek Anlama” TCDD Genel Müdürlüü tarafndan 07 Kasm 2014 tarihinde Ankara`da imzalanmtr.
ubat 2017’de aralarnda Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’n da bulunduu ve u an için 7 üyesi olan “Trans-Hazar Uluslararas Tamaclk Güzergâh Uluslararas Birlii” (TITR) kurulmutur.
Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açlmas ile birlikte Asya ile Avrupa arasndaki Orta Koridora demiryolu balants salayan ülkemizin; bu koridor üzerinde yük tama paynn artrlmas, koridor üzerinde söz sahibi olmas ve Avrupa Asya arasndaki demiryolu yük trafiinde ülkemizin de transit ülke konumuna sa- hip olabilmesi amacyla irketimiz 15 ubat 2018 tarihinde Trans-Hazar Uluslararas Tamaclk Güzergâh Birlii’ne üye olmutur.
Transit Rejimde Basitletirilmi Usul
Uluslararas yük tamacl, Uluslararas Tamalara likin Sözleme (COTIF) ve Uluslararas Tama Söz- lemesine likin Tektip Kurallar (CIM) eki çerçevesinde CIM Tama Belgesi ile yaplmaktadr.
20 Mays 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine likin Sözleme ve 4458 Sayl Gümrük Kanunu hükümleri dorultusunda, basitletirilmi usul çerçevesinde ortak ve ulusal transit rejimlerine tabi eyann demiryo- lu ile tanmasnda CIM Tama Belgesi, transit beyannamesine edeer kabul edilmektedir. Dolaysyla, Ortak Transit Sözlemesine taraf olan ülkelerden (AB ve EFTA üyesi ülkeler ile Makedonya ve Srbistan) Türkiye’ye ve Türkiye’den bu ülkelere yönelik demiryolu tamalarnda transit beyannamesi düzenlenmesi ve teminat verme gereklilii ortadan kalkm bulunmaktadr.
irketimiz ortak ve ulusal transit rejimlerinde demiryolu ile basitletirilmi usulde tama yapma izni ve sertifikasn almtr. Buna göre; gümrüklü eyann ithalat, ihracat ve ulusal tamalar transit rejimde basit- letirilmi usul çerçevesinde CIM Tama Belgesi ile yaplmaktadr.
Elektronik ortamda üretilen CIM bilgileri ve buna bal muhasebe kaytlar Ticaret Bakanl ve gümrükler ile elektronik ortamda (Yeni Bilgisayarl Transit Sistemi, NCTS) paylalmaktadr. Tama ilemlerinin elekt-
36
irketimiz ile Ticaret Bakanlnn birlikte gerçekletirdii iyiletirme çalmalar neticesinde, tren bana (yaklak 60 konteyner) gümrük ilemleri süresi, ithalatta 1,5-2 günden 10-15 dakikaya, ihracatta ise 2,5 saatten 15 dakikaya kadar düürülmütür.
TIR Kasas Tamacl
TIR kasas tamacl intermodal tamacln faydalarn yanstan sistemlerden birisidir. Karayolu yük tama araçlarnn çekicisi olmadan sadece kasalarnn, bu tama için imal edilen özel vagona (cep vagon) yüklenerek demiryolunda tanmasdr. Bu tama ile güvenlik, gürültü azl, çevre dostu, enerji tasarrufu, snr kaplarnda geçi kolayl, gümrükte kolaylk, etkin personel ve araç kullanm, etkin kapasite salan- maktadr.
Ülkemiz (Çerkezköy) ile Bulgaristan (Plovdiv, Todor Kableshkov) arasnda 10 Mart 2018 tarihinde demiryo- lu ile tr kasas tamacl balatlmtr. Haftada karlkl 3 sefer tren iletilmektedir.
Yurt çinde Otomobil Tamacl
Ülkemizde yurt içi otomobil tamaclna ilk defa 29 Aralk 2017 tarihinde, otomobil tamaclna uygun vagonlarla balanmtr. 2018 ylnda Köseköy-Yenice arasnda toplam 431 vagonla, 5.170 otomobilin ta- mas demiryolu ile gerçekletirilmitir.
1.5.3. ÇEKEN VE ÇEKLEN ARAÇLARIN BAKIM, ONARIM VE YENLEMELER
irketimizce, 2018 ylnda kendisine ait 16.902 adet ticari yük vagonu ile 33 adet özel irkete ait 1.558 adet yük vagonuna ECM (Bakmdan Sorumlu Kurulu) hizmeti verilmitir.
1.5.3.1. ARAÇ BAKIM VE ONARIM FAALYETLER
Çeken araçlarn periyodik bakmlar, araçlarn yapt kilometreye göre uygulanmaktadr. Yol kapanmalar gibi nedenlerle tatlarn öngörülen kilometreyi yapamam olmasndan dolay, periyodik bakm saylarn- da azalma olmutur.
ONARIM CNS 2014 2015 2016 2017 2018
Dizel Loko KB1 (Küçük Bakm 1) 1.424 1.293 1.191 1.139 1.479
Dizel Loko KB2 (Küçük Bakm 2) 444 386 384 368 396
Dizel Loko KB3 (Küçük Bakm 3) 274 269 227 218 199
Dizel Loko GB (Genel Bakm) 111 120 103 113 140
Dizel Loko BGB (Büyük Genel Bakm) 54 48 70 72 78
Dizel Loko SR (Snrl Revizyon) 38 47 63 35 38
Dizel Loko GR (Genel Revizyon) 14 13 22 29 21
Elektrikli Loko Periyodik Bakm (≥7500 km) 183 291 570 606 622
Elektrikli Dizi Periyodik Bakm (≥7500 km) 209 217 624 332 352
Elektrikli Loko E2 Revizyonu 3 6 15 6 9
Elektrikli Dizi E2 ( SR, GR ) Revizyonu 0 0 5 2 10
Tablo 14: Çeken Araç Bakm ve Onarm Gerçeklemesi (adet)
37
Yolcu Vagonu VOH 315 523 538 679 570
Yolcu Vagonu Revizyonu 47 40 41 265 183
Yük Vagonu VOH 11.662 8.631 7.298 8.296 6.303
Yük Vagonu Revizyonu 1.280 1.078 954 2.413 291
Tablo 15: Vagonlarn Bakm ve Onarm Gerçeklemesi (adet)
Tablo 16: Çeken ve Çekilen Araç Bakm Onarm Üniteleri
ÇEKEN VE ÇEKLEN ARAÇ BAKIM ONARIM ÜNTELER ADET
Lokomotif Bakm Atölye Müdürlükleri 8
Depo Müdürlükleri 17
Depo eflikleri 16
Vagon Bakm eflikleri 9
TOPLAM 70
1.6.1. PAYDALARIN TESPT VE ÖNCELKLENDRLMES
TCDD Tamaclk A..’nin paydalar D Paydalar ve ç Paydalar (Çalanlar) olarak iki (2) grupta ele al- nabilir. ç ve d paydalar Stratejik Planlama Ekibi ile yaplan toplantlarda belirlenerek önceliklendirilmi ve deerlendirilmitir.
PAYDA ADI Ç /DI PAYDA ÖNCEL ETK
DERECES ÖNEM
DERECES PAYDA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) DI O 5 2 B
Cumhurbakanl
Ulatrma ve Altyap Bakanl
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüü (DDGM) DI Y 5 5 BÇ
Tehlikeli Mal ve Kombine Tamaclk Düzenleme Genel Müdürlüü DI Y 5 5 BÇ
Altyap Yatrmlar Genel Müdürlüü (AYGM) DI D 2 2
Adalet Bakanl DI O 5 2 B
Aile, Çalma ve Sosyal Hizmetler Bakanl DI O 3 2
38
Dileri Bakanl DI D 3 2
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl DI O 5 3 B
Gençlik ve Spor Bakanl DI D 3 2
Hazine ve Maliye Bakanl DI Y 5 4 BÇ
çileri Bakanl DI O 4 3 B
Kültür ve Turizm Bakanl DI Y 5 4 BÇ
Milli Eitim Bakanl DI D 3 2
Milli Savunma Bakanl DI O 4 3 B
Salk Bakanl DI D 3 2
Sanayi ve Teknoloji Bakanl DI O 4 4 BÇ
Tarm ve Orman Bakanl DI D 2 1
Ticaret Bakanl DI O 4 4 BÇ
Saytay DI O 5 2 B
Devlet Personel Bakanl DI O 5 2 B
Kamu hale Kurumu DI O 5 2 B
Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu (BTK) DI D 3 2
Mesleki Yeterlilik Kurumu DI Y 5 3 BÇ
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) let- mesi Genel Müdürlüü DI Y 5 5 BÇ
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim irketi (TÜLOMSA) Genel Müdürlüü DI Y 5 5 BÇ
Türkiye Vagon Sanayii Anonim irketi ( TÜVASA) Genel Müdürlüü DI Y 5 5 BÇ
Türkiye Demiryolu Makinalar Sanayii Anonim irketi (TÜDEMSA) Genel Müdürlüü DI Y 5 5 BÇ
PTT A.. Genel Müdürlüü DI O 4 4 BÇ
TÜRKSAT A.. Genel Müdürlüü DI D 3 2
Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) DI D 3 2
Karayollar Genel Müdürlüü DI Y 5 4 BÇ
Türkiye statistik Kurumu Bakanl (TÜK) DI D 4 2 B
TÜBTAK DI O 3 4 ÇG-ÇD
Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanl DI D 3 2
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu DI O 2 2
HAVELSAN A.. DI O 3 5 ÇG-ÇD
PAYDA ADI Ç /DI PAYDA ÖNCEL ETK
DERECES ÖNEM
DERECES PAYDA
Turkcell letiim Hizmetleri A.. DI O 3 4 ÇG-ÇD
Vodafone Telekomünikasyon A.. DI O 3 4 ÇG-ÇD
Organize Sanayi Bölgeleri DI Y 5 4 BÇ
Belediyeler DI Y 5 4 BÇ
Ulam Koordinasyon Merkezleri (UKOME’ler) DI Y 5 4 BÇ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) DI D 4 4 BÇ
Sanayi Odalar ve Ticaret Odalar DI O 4 4 BÇ
Yolcular DI Y 5 5 BÇ
Yük müterileri DI Y 5 5 BÇ
Demiryolu sektörü ile ilgili firmalar DI Y 5 5 BÇ
Üniversiteler DI O 4 3 BÇ
Sendikalar (çi-Memur) DI O 5 4 BÇ
Demiryolu Tamacl Dernei (DTD) DI D 3 2 B
Rayl Ulatrma Sistemleri Ve Sanayicileri Dernei (RAYDER) DI D 3 2 B
Rayl Sistemler Kümelenmesi Dernei (RSC) DI D 2 2
Tüm Rayl Sistem letmecileri Dernei (TURSD) DI D 2 2
Anadolu Rayl Ulam Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) DI D 2 2
Uluslararas Tamaclk ve Lojistik Hizmet Üretenleri Dernei (UTKAD) DI D 2 2
Dier sivil toplum kurulular DI D 2 1
TCDD Tamaclk A.. personeli Ç Y 5 5 BÇ
Uluslararas demiryolu kurulular, birlikleri ve dernekleri DI O 4 3 B
PAYDA ADI Ç /DI PAYDA ÖNCEL ETK
DERECES ÖNEM
DERECES PAYDA
Tablo 17: Paydalarn Önceliklendirilmesi ve Etki-Önem Matrisi
* Etki: Paydan alaca kararlarla irket’i etkileme gücü (5: En yüksek, 1: En düük)
**Önem: irket’in payda etkileme gücü (5:En yüksek, 1: En düük)
***Öncelii (D: Düük, O: Orta, Y: Yüksek)
****Payda Yaklam (: zle, B:Bilgilendir, BÇ: Birlikte çal, ÇG-ÇD: Çkarlarn gözet, çalmalara dâhil et)
40
Ç ek
ile n
A ra
çl ar
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) X X X X X X
Cumhurbakanl
Strateji ve Bütçe Bakanl X X X X X X
Ulatrma ve Altyap Bakanl
Strateji Gelitirme Bakanl X X X X X X
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüü (DDGM) X X X X X X
Tehlikeli Mal ve Kombine Tamaclk Düzenleme Genel Müdürlüü X X X
Altyap Yatrmlar Genel Müdürlüü (AYGM) X X X X X X
Adalet Bakanl X X X X
Aile, Çalma ve Sosyal Hizmetler Bakanl X X X X
Çevre ve ehircilik Bakanl X X X X X
Dileri Bakanl X X
Gençlik ve Spor Bakanl X X X
Hazine ve Maliye Bakanl X X X X X X
çileri Bakanl X X X
Kültür ve Turizm Bakanl X X
Milli Eitim Bakanl X X X
Milli Savunma Bakanl X X X X
Salk Bakanl X X X X
Sanayi ve Teknoloji Bakanl X X
Tarm ve Orman Bakanl X
Ticaret Bakanl X X X
Saytay X X X X X X
Devlet Personel Bakanl X X X X X X
Kamu hale Kurumu X X X X X X
Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu (BTK) X X X X X X
Mesleki Yeterlilik Kurumu X X X X
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) letmesi Genel Müdürlüü X X X X X X
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim irketi (TÜLOMSA) Genel Müdürlüü X X X X
Türkiye Vagon Sanayii Anonim irketi ( TÜVASA) Genel Müdürlüü X X X X
41
Türkiye Demiryolu Makinalar Sanayii Anonim irketi (TÜDEMSA) Genel Müdürlüü X X
PTT A.. Genel Müdürlüü X
TÜRKSAT A.. Genel Müdürlüü X X X X X X
Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) X X
Karayollar Genel Müdürlüü X X X X
Türkiye statistik Kurumu Bakanl (TÜK) X X X X X X
TÜBTAK X X
Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanl X X X X
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu X X X X
HAVELSAN A.. X X X X X X
Türk Telekomünikasyon A.. X X X X X X
Turkcell letiim Hizmetleri A.. X X X X X X
Vodafone Telekomünikasyon A.. X X X X X X
Organize Sanayi Bölgeleri X
Ulam Koordinasyon Merkezleri (UKOME’ler) X
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) X X X
Sanayi Odalar ve Ticaret Odalar X X X
Yolcular X X X X X
Yük müterileri X X X
Demiryolu sektörü ile ilgili firmalar X X X X X X
Üniversiteler X X X X X X
Sendikalar (çi-Memur) X X X X X X
Demiryolu Tamacl Dernei (DTD) X X X
Rayl Ulatrma Sistemleri Ve Sanayicileri Dernei (RAYDER) X X
Rayl Sistemler Kümelenmesi Dernei (RSC) X X
Tüm Rayl Sistem letmecileri Dernei (TURSD) X X X X
Anadolu Rayl Ulam Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) X X
Uluslararas Tamaclk ve Lojistik Hizmet Üretenleri Dernei (UTKAD) X X X
Dier sivil toplum kurulular X X X X
TCDD Tamaclk A.. personeli X X X X X X
Uluslararas demiryolu kurulular, birlikleri ve dernekleri X X X X X X
Tablo 18: Payda Ürün/Hizmet Matrisi
PAYDA ADI
YOLCU TAIMACILII
Y Ü
K T
A I
M A
C IL
Paydalarn irket ile ilgili görü ve önerilerinin alnabilmesi ve deerlendirilebilmesi amacyla, akademis- yenlerden oluan uzman bir ekip aracl ile 4 farkl çalma yürütülmütür:
Yönetici görümeleri
Saha görümeleri
Anket çalmas
TCDD Tamaclk A..’nin payda analizini yapabilmek için en deerli bilgilerin elde edilecei kaynaklarn banda yönetim kademesindeki insan kayna gelmektedir. Bu kapsamda iletme içinde uzun geçmii ve tecrübesi olan Genel Müdür, Genel Müdür Yardmcs, Merkez Birim Yöneticileri, letme Müdürleri ile çalmay yürüten uzmanlar arasnda ortalama birer saatlik görümeler gerçekletirilmitir
Görümelerde ilgili birim ve irketin genelini kapsayan standart sorulardan oluan bir form kullanlm olup, sorularla ilgili görü ve önerilerin yan sra yöneticilerin önemli gördüü konulara da arlk verilerek görümeler ekillendirilmitir.
Gerçekletirilen görümeler sonucunda elde edilen tespit, görü ve öneriler uzmanlar tarafndan derlen- mi ve deerlendirilmitir.
Saha Görümeleri
Bu kapsamda; Lojistik Müdürleri, Yolcu Hizmetleri Müdürleri, Eitim Merkezi yöneticileri, lojistik merkez yöneticileri, makinistler ve dier personeller ile stanbul, zmit, Sakarya, Eskiehir, Afyonkarahisar illerinde toplam 3 (üç) gün boyunca elde edilen tespit, görü ve öneriler uzmanlar tarafndan derlenmi ve deer- lendirilmitir.
Anket Çalmas
Bu çalmada hazrlanan 6 sorudan oluan bir anket ile paydalarn görüleri alnarak ileriye dönük olarak beklentiler hakknda bilgi edinilmeye çallmtr:
1) TCDD Tamaclk A.. ile hangi konuda birlikte çalmakta veya iliki içindesiniz?
2) TCDD Tamaclk A..’nin güçlü ve geliime açk yönleri ile frsat ve tehditlerini belirtiniz.
3) TCDD Tamaclk A..’nin kurumunuz faaliyetlerine olumlu yönde yapt etkiler nelerdir?
4) TCDD Tamaclk A..’nin kurumunuz faaliyetlerine olumsuz yönde yapt etkiler nelerdir?
5) TCDD Tamaclk A..’nin yürütmesi gereken faaliyetler sizce neler olmaldr? irket nasl konumlanma- ldr? (Örnein; konteyner doldurma-boaltma hizmetleri, lojistik merkezler yönetimi vb. gibi.)
6) Kendi faaliyetlerinizi daha iyi yürütebilmeniz için TCDD Tamaclk A..’den beklentileriniz nelerdir?
Anket geri dönülerine göre elde edilen tespit, görü ve öneriler uzmanlar tarafndan derlenmi ve deer- lendirilmitir.
43
Ortak Akl Çaltay
Payda analizi kapsamnda yürütülen çalmalardan sonuncusu ise Gelecek Vizyonu Ortak Akl Çalta- y’dr. Bu kapsamda söz konusu çaltay, üç oturumdan oluan tek günlük bir organizasyon eklinde ger- çekletirilmitir. Organizasyona TCDD Tamaclk A..’nin ülke genelinde farkl bölgelerde ve pozisyonlar- da görev alan çalanlar ile farkl kamu kurumlar, lojistik hizmet alan ve salayan özel sektör çalanlar, sivil toplum kurulular, akademisyenler, tedarikçiler, TCDD ve TCDD bal ortaklklarndan toplam 229 kii katlmtr.
Çaltayda, irketin kurumsal yapsnn güçlendirilmesi ve vizyonunun belirlenmesi amacyla farkl tart- ma teknikleri kullanlarak, katlmclarn görüleri dinlenmi ve belirli balklarda ortak bir yol bulunmas hedeflenmitir.
Payda analizi kapsamnda yukarda saylan yöntemler sonucunda elde edilen çktlar GZFT analizi kapsa- mnda irketin güçlü yönleri, zayf yönleri, frsat ve tehditlerinin belirlenmesinde ve bu dorultuda 2019- 2023 hedef ve faaliyetlerinin ekillendirilmesinde kullanlmtr.
YHT Yolcu Memnuniyeti
1.7. KURULU Ç ANALZ
1.7.1. KURUM KÜLTÜRÜ ANALZ
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar Tamaclk Anonim irketi (TCDD Tamaclk A..), 6461 sayl “Türkiye Demiryolu Ulatrmasnn Serbestletirilmesi Hakkndaki Kanun” gerei ulusal demiryolu altyap a üzerinde yük ve yolcu tamacl yapmak üzere yetkilendirilmi demiryolu tren iletmecisi olarak kurulmutur.
TCDD Tamaclk A.., 233 sayl Kanun Hükmünde Kararname ve 6102 sayl Türk Ticaret Kanunu hüküm- lerine tabi bir anonim irkettir. “TCDD Tamaclk” iletme adyla Esas Sözlemesi’ne göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
TCDD Tamaclk, Ulatrma ve Altyap Bakanl’nn ilgili kuruluu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir- yollar letmesi Genel Müdürlüü (TCDD)’ nün bal ortakldr.
irketin yönetim kurulu, genel müdür dâhil be üyeden oluur. irketin genel müdürü ayn zamanda yöne- tim kurulu bakandr. irket Genel Müdürlüü, genel müdür ile üç adet genel müdür yardmcs ve bunlara bal alt birimlerden oluur.
Ülkemiz insannn demiryolu ile tanmas 163 yl öncesine dayanmaktadr. 6461 sayl Kanun’a göre 2016 ylnda uygulanmaya balayan serbestleme sonras TCDD’de bir ayrma yaanm ve 01 Ocak 2017 tari- hinden TCDD Tamaclk A.. ayr bir tüzel kiilik olarak faaliyetlerini yürütmeye balamtr. Personelimiz, geçmiten gelen 163 yllk bilgi birikimi ve kurum kültürü ile çalmalarn devam ettirmektedir.
irketimiz gerçekletirdii tama hizmetlerini mevzuata, teknolojik gelimelere, kurumsal hafzaya, ku- rumsal ilkelere ve mesleki deerlere dayandrmaktadr. Operasyonlarnn tamam talimatlar, yönetmelik-
44
ler, genelgeler ve bir üst admda ilgili yasalara dayanmaktadr. Her türlü yazma “Resmi Yazmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik” çerçevesinde yaplmaktadr. Kurum içi ve kurum d iletiim, resmi yazmalar, talimatlar, toplantlar, eitim programlar, raporlama sistemi, modern iletiim araç ve yöntemleri kullanlarak yaplmaktadr. Çalan personelin istek, ikâyet ve önerileri dilekçe, e-posta ve çalan memnuniyet anketi ile alnmaktadr. Ayrca personelin üye olduu sendikalar ile üst yönetim ve birim yöneticileri düzenli olarak görümeler yapmaktadr. Gerçek ve tüzel kiilerin Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yaptklar bavurular ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sonuçlandrlmaktadr. irketi- miz tüm personele yönelik olarak hizmet içi eitim faaliyetlerine azami önem göstermektedir. Bu eitimler meslek ve ihtisas eitimleri olmalarnn yan sra personelin kiisel geliimlerini olumlu yönde gelitiren sosyal beceri eitimlerini ve etkinliklerini de kapsamaktadr.
Merkez Organizasyon Yaps
Merkezde; 11 ana Daire Bakanl, Hukuk Müavirlii, Tefti Kurulu Bakanl, Basn, Yayn ve Halkla li- kiler Müavirlii ile ç Denetim Birimi Bakanl bulunmaktadr. Ayrca, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardmcs’na bal Ankara’da YHT letme Müdürlüü, stanbul’da Marmaray letme Müdürlüü yer almaktadr.
Tara Organizasyon Yaps
Tara yaplanmasnda; Ankara, stanbul, zmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar’da; merkeze bal Yolcu Tamacl, Lojistik ve Araç Bakm Servis Müdürlükleri ile tren operasyonlar yürütülmektedir. Ay- rca, nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl’na bal Eskiehir Demiryolu Eitim ve Snav Merkezi Müdürlüü ile Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Bakanl’na bal stanbul, Ankara (2 adet), zmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar’da Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) Müdürlükleri bulunmaktadr.
Dier taraftan, 24 Aralk 2018 tarihli ve 31/97 sayl Yönetim Kurulu Karar ile Ankara, stanbul, zmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar’da Genel Müdür’e bal Bölge Müdürlükleri kurulmutur, henüz uygu- lamaya geçilmemitir.
Emniyet Yönetim Sistemi
irketimizin faaliyet alanlarnda veya i süreçlerinde oluabilecek emniyet risklerinin kabul edilebilir snr- lar içerisinde tutulmas, tren iletme emniyet gereklilikleri ile uyumlu organizasyon yaps dâhil genel ya- pnn oluturulmas, sistematik olarak izlenmesi, sürekli olarak iyiletirilmesi için Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) kurulmutur. Böylece, EYS ile kurumsal emniyet kültürünün yaygnlatrmas ve gelitirilmesi, kaza ve olaylarn azaltlmas ile insan hatalarn en aza indirgeyen teknik tedbirlerin alnmas salanacaktr. ir- ketimiz, 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren 5 yl süreyle geçerli Emniyet Sertifikasn almtr ve iletmecilik faaliyetlerini bu dorultuda sürdürmektedir.
Sal ve Güvenlii
irketimiz iyerlerinden 26’snda ilgili mevzuat dorultusunda SG uzman görevlendirmesi yaplmtr. irketimiz iyerlerinde SG uzmanlar tarafndan düzenli olarak SG eitimleri verilmektedir. Dier taraf- tan, faal personelin salk ve psikoteknik deerlendirmeleri yaplmakta ve bu personelin i koullarndan kaynaklanan ypranmalarn en aza indirmek amacyla psikologlar ile özel görüme imkânlar salanarak destek programlar oluturulmaktadr.
45
irketimizin Genel Müdürlük, Servis Müdürlükleri, letme Müdürlükleri ve merkeze bal tekillerinde 2018 ylsonu itibaryla 9.309 personeli bulunmaktadr. Personelimizin 181’i kadrolu memur, 4.942’si sözlemeli memur, 3.946’s daimi içi, 240’ da geçici içidir.
Personelin % 38’inin hizmet süresi 25 yln üzerinde, % 36’ ise 50 ya ve üzerindedir. Dier taraftan, per- sonelin % 90’ en az lise mezunudur. Toplam personelin % 97’sini erkekler % 3’ünü ise kadnlar olutur- maktadr.
PERSONEL SAYISI MEMUR SÖZLEMEL DAM Ç GEÇC Ç TOPLAM
GENEL MÜDÜRLÜK 78 302  0 0  380
SERVS MÜDÜRLÜKLER 86 4.125 3.795 232 8.238
stanbul 12 458 374 47 891
Ankara 16 1.086 952 50 2.104
zmir 17 518 441 11 987
Sivas 13 450 652 28 1.143
Malatya 10 627 398 43 1.078
Adana 10 714 645 40 1.409
Afyonkarahisar 8 272 333 13 626
LETME MÜDÜRLÜKLER 6 391 72 0 469
YHT 4 271 39 0 314
Marmaray 2 120 33 0 155
MERKEZE BALI TEKLLER 11 124 79 8 222
Ankara Demiryol Fabrikas Müdürlüü 7 49 79 8 143
Araç Teslim Alma Müdürlükleri 2 23 0 0 25
Eskiehir Demiryolu Eitim ve Snav Merkezi Müdürlüü 1 39 0  0  40
Emniyet Yönetim Sistemi Müdürlükleri 1 13 0  0   14
GENEL TOPLAM 181 4.942 3.946 240 9.309
HZMET YILI MEMUR SÖZLEMEL DAM Ç GEÇC Ç TOPLAM
0 – 5 11 239 901 17 1.168
5 – 10 7 301 1.642 210 2.160
10 – 15 2 599 72 13 686
15 – 20 4 276 268 0 548
20 – 25 15 1.043 168 0 1.226
25 üzeri 142 2.484 895 0 3.521
TOPLAM 181 4.942 3.946 240 9.309
Tablo 19: TCDD Tamaclk A..’nin nsan Kaynaklar
Tablo 20: Personelin Hizmet Süresine Göre Dalm
47
0 – 20 0 1 28 0 29
20 – 30 11 218 872 1 1.102
30 – 40 16 968 1.405 6 2.395
40 – 50 33 1.611 731 85 2.460
50 – 60 87 1.817 890 144 2.938
60 Üzeri 34 327 20 4 385
TOPLAM 181 4.942 3.946 240 9.309
ETM MEMUR SÖZLEMEL DAM Ç GEÇC Ç TOPLAM
Okur - Yazar 0 0 2 2 4
lköretim 0 133 574 217 924
Lise 1 1.510 1.395 19 2.925
Yüksekokul 22 1.450 1.787 1 3.260
Lisans 137 1.768 182 1 2.088
Yüksek Lisans 21 80 6 0 107
Doktora 0 1 0 0 1
TOPLAM 181 4.942 3.946 240 9.309
CNSYET MEMUR SÖZLEMEL DAM Ç GEÇC Ç TOPLAM
Erkek 168 4.684 3.927 240 9.019
Kadn 13 258 19 0 290
TOPLAM 181 4.942 3.946 240 9.309
Tablo 21: Personelin Ya Gruplarna Göre Dalm
Tablo 22: Personelin Eitim Durumuna Göre Dalm
Tablo 23: Personelin Cinsiyete Göre Dalm
1.7.3. FZK KAYNAK ANALZ
irketimiz tama faaliyetlerini dizel ve elektrikli ana