syarat dan terma pertandingan rekacipta · pdf file11.0 format kertas projek perkara...

of 16 /16
PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014 SYARAT DAN TERMA PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN PROGRAM UPMKB AGROTECH EXHIBITION (UAE) 2014 1.0 PENGENALAN Program UPMKB Agrotech Exhibition 2014 merupakan satu program pameran yang dirangka khas untuk memberi pendedahan dan mengenengahkan penggunaan dan aplikasi teknologi dalam bidang pertanian. Pameran yang akan dijalankan dengan tema Innovation for Sustaining Agriculture diharap dapat memberi input dan pengetahuan yang lebih terhadap penggunaan teknologi serta aplikasinya dalam bidang pertanian khususnya kepada pelajar sekolah. 2.0 OBJEKTIF Pertandingan inovasi dan rekacipta pertanian ini diadakan untuk: i. Meningkatkan kemahiran serta menggalakkan daya kreativiti dan inovasi dalam kalangan peserta dalam teknologi pertanian. ii. Menjadi platform kepada peserta sebagai penyumbang idea dan inovasi atau pengetahuan dalam bidang pertanian untuk menunjukkan kemampuan mereka mencipta dan menemui sesuatu yang baru. iii. Mewujudkan pusat kecemerlangan serta menjadi titik fokus bagi pembangunan dan penggalakan budaya rekacipta dan inovasi dalam usaha membangunkan produk rekacipta yang kompetitif.

Author: hadat

Post on 30-Jan-2018

306 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  SYARAT DAN TERMA PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN

  PROGRAM UPMKB AGROTECH EXHIBITION (UAE) 2014

  1.0 PENGENALAN

  Program UPMKB Agrotech Exhibition 2014 merupakan satu program pameran yang

  dirangka khas untuk memberi pendedahan dan mengenengahkan penggunaan dan

  aplikasi teknologi dalam bidang pertanian. Pameran yang akan dijalankan dengan

  tema Innovation for Sustaining Agriculture diharap dapat memberi input dan

  pengetahuan yang lebih terhadap penggunaan teknologi serta aplikasinya dalam

  bidang pertanian khususnya kepada pelajar sekolah.

  2.0 OBJEKTIF

  Pertandingan inovasi dan rekacipta pertanian ini diadakan untuk:

  i. Meningkatkan kemahiran serta menggalakkan daya kreativiti dan inovasi

  dalam kalangan peserta dalam teknologi pertanian.

  ii. Menjadi platform kepada peserta sebagai penyumbang idea dan inovasi atau

  pengetahuan dalam bidang pertanian untuk menunjukkan kemampuan

  mereka mencipta dan menemui sesuatu yang baru.

  iii. Mewujudkan pusat kecemerlangan serta menjadi titik fokus bagi

  pembangunan dan penggalakan budaya rekacipta dan inovasi dalam usaha

  membangunkan produk rekacipta yang kompetitif.

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  iv. Menjadi jaringan strategik melalui pendekatan perkongsian bestari (smart

  partnership) dengan kementerian/agensi kerajaan, badan-badan bukan

  kerajaan, institusi pengajian tinggi, persatuan usahawan dan orang

  persendirian di dalam dan di luar negeri.

  v. Menjadi penyelaras ke arah mempatenkan semua rekacipta dan inovasi yang

  dihasilkan oleh peserta.

  3.0 TEMA PERTANDINGAN

  3.1 Tema pertandingan ialah Innovation for Sustaining Agriculture.

  3.2 Pemilihan tema ini dibuat bagi melihat impak inovasi dalam kelestarian bidang

  pertanian dan penghasilan produk yang mesra pengguna.

  4.0 TEMPAT DAN MASA

  4.1 Tarikh : 21 dan 22 Jun 2014 (Sabtu dan Ahad).

  4.2 Tempat : Dewan Sri Kenyalang, UPMKB.

  4.3 Masa : 8.00 pagi 5.00 petang.

  5.0 KATEGORI PERTANDINGAN

  Pertandingan akan dibahagikan kepada 2 kategori utama:

  i. Kategori Sekolah (Terbuka kepada pelajar pelajar sekolah yang didaftarkan

  di mana mana sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia)

  ii. Kategori Utama (Terbuka kepada individu yang berumur 13 tahun dan

  keatas)

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  6.0 KATEGORI BIDANG

  Pertandingan ini terbuka kepada individu yang berminat untuk menyertai program

  ini berdasarkan bidang kategori:

  i. Pertanian

  ii. Perikanan

  iii. Penternakan

  iv. Perhutanan tani

  v. Industri asas tani

  7.0 KATEGORI PRODUK YANG DIPERTANDINGKAN

  Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Pertanian 2014 menekankan kepada 3

  kategori produk yang dipertandingkan:

  i. Invention/Penciptaan Penciptaan proses atau produk baru.

  ii. Innovation/Inovatif Penambahbaikan kepada proses atau produk sedia ada.

  iii. Design/Rekabentuk Rekabentuk pelan, corak 3D atau multimedia.

  8.0 SYARAT PENYERTAAN

  i. Pertandingan ini TERBUKA kepada semua pelajar, staf UPMKB dan mana-

  mana individu yang berminat untuk menyertai pertandingan ini.

  ii. Setiap penyertaan akan dikenakan yuran penyertaan sebanyak RM50.00

  bagi setiap pasukan yang bertanding.

  iii. Setiap jabatan di Fakulti Sains Pertanian dan Makanan UPMKB, PERLU

  menghantar sekurang-kurangnya SATU (1) penyertaan bagi mewakili jabatan

  tersebut dalam pertandingan ini.

  iv. Setiap jabatan dihadkan kepada TIGA (3) penyertaan sahaja.

  v. Penyertaan adalah terbuka kepada penyertaan individu atau berkumpulan

  dengan bilangan ahli tidak melebihi EMPAT (4) dan boleh terdiri daripada

  gabungan pelajar dan staf.

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  vi. Kos projek adalah di atas tanggungan individu dan kumpulan masing-

  masing.

  vii. Individu yang dilantik sebagai urusetia pertandingan tidak dibenarkan

  menyertai pertandingan ini.

  9.0 SYARAT PERTANDINGAN

  Syaratsyarat bagi menyertai Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Pertanian 2014

  adalah seperti berikut:

  i. Projek inovasi dan rekacipta yang dihasilkan mestilah sesuai dengan tema

  pertandingan.

  ii. Cetusan idea projek mestilah daripada janaan idea sendiri dan bukan

  plagiat.

  iii. Keperluan bahan untuk membangunkan projek atau persiapan sebelum hari

  pertandingan adalah tanggungjawab peserta.

  iv. Penggunaan bahan-bahan terbuang atau kitar semula dalam penghasilan

  projek adalah sangat digalakkan.

  v. Adaptasi penambahbaikan idea sedia ada boleh diterima pakai selagi aspek

  penambahbaikan tersebut merupakan faktor utama hasil kreativiti.

  vi. Idea rekabentuk mestilah asli dan tidak pernah dikomersial, dipamer atau

  dimajukan kepada sektor pembuatan.

  vii. Mana-mana penyertaan yang pernah dikemukakan dalam mana-mana

  pertandingan luar sebelum ini atau didapati meniru / menciplak idea adalah

  TIDAK LAYAK untuk menyertai pertandingan ini. Pihak Urusetia

  Pertandingan BERHAK menolak penyertaan atau menarik balik sebarang

  bentuk hadiah yang diperolehi sekiranya peserta didapati mengemukakan

  penyertaan yang sama sebelum pertandingan ini.

  viii. Penggunaan sebarang perisian adalah dibenarkan selagi ia sah di sisi

  undang-undang pengkomputeran Malaysia.

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  ix. Penggunaan perisian adalah tanggungjawab peserta dan sebarang

  kemudaratan adalah tanggungjawabnya.

  x. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD.

  10.0 KOD ETIKA

  i. Dalam semua langkah sebuah kajian ilmiah, penyelidik/peserta mestilah

  menjaga integriti.

  ii. Penyelidik/Peserta hendaklah menghindari kesalahan saintifik atau

  penipuan, seperti memalsukan data atau nota, cetak rompak atau

  plagiarisme, menggunakan karya penyelidik lain. Projek tersebut tidak layak

  bertanding.

  iii. Sebuah projek kajian mungkin menjadi sebahagian kajian yang lebih besar

  dilakukan oleh para saintis profesional namun peserta hanya boleh

  mempamerkan hasil kajian yang terlibat aktif sahaja.

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  11.0 FORMAT KERTAS PROJEK

  PERKARA PENERANGAN

  Tajuk Projek Nyatakan tajuk projek, nama peserta, penasihat dan

  institusi. Tajuk perlu ditulis dengan 'bold' dan mudah

  dibaca.

  Abstrak Sinopsis kepada keseluruhan kajian. (nyatakan

  persoalan kajian, hipotesis, metodologi, hasil, analisis

  dan kesimpulan kajian)

  Pengenalan Latar belakang projek, penyataan masalah, signifikan

  kajian, takrif istilah, skop dan batasan. Perbandingan

  kajian lepas.

  Metodologi / Proses kajian

  Rekabentuk dan perincian projek, bahan dan alatan,

  rawatan dan prosedur yang dijalankan.

  Manual Operasi Terangkan proses kerja yang digunakan dalam

  pengumpulan data dan pemerhatian. Sertakan foto serta

  lakaran bahan projek atau penyelidikan. Boleh direkod

  dalam buku data.

  Hasil Kajian Analisa kajian, tafsiran keputusan dan hasil dapatan.

  Perbincangan dan Keputusan

  Bahagian terpenting. Keputusan dan perbincangan perlu

  dianalisa secara terperinci, membuat perbandingan

  antara nilai teori dan praktikal, semakan data di jurnal

  dan sebagainya. Bincangkan inovasi atau pembaharuan

  jika ada serta ringkasan perlu spesifik.

  Rujukan Senarai rujukan hendaklah disertakan jika melibatkan

  dokumentasi yang bukan hasil persendirian mengikut

  format tertentu. (Contoh: tajuk buku, artikel, jurnal, nama

  pengarang, tahun terbitan, muka surat dsb.)

  * Kertas Projek hendaklah dilampirkan bersama ketika sesi penghakiman dan

  pameran dijalankan.

  * Saiz poster adalah A1 (594 mm x 841 mm). Orientasi poster adalah Potrait (Lebar

  : 594mm & Tinggi : 841 mm).

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  CONTOH LAKARAN POSTER KERTAS PROJEK

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  12.0 PROSES PENILAIAN PERTANDINGAN

  i. Peserta akan diberi masa selama 10 15 minit bagi membentangkan hasil

  kajian / inovasi projek dalam Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris dan 5 minit

  untuk menjawab soalan yang diberikan oleh hakim.

  ii. Panel Hakim akan dilantik oleh Jawatankuasa Penganjur untuk menilai dan

  memilih pemenang berdasarkan kriteria; keaslian, kreativiti, kegunaan dan

  aplikasi, potensi komersial / kebolehpasaran dan persembahan dan

  demonstrasi.

  iii. Setiap penyertaan akan dihakimi secara penilaian lisan.

  iv. Penghakiman akan juga mengambil kira pengetahuan penyelidik/peserta

  mengenai rekacipta yang disertakan termasuklah penggunaan teknologi

  terkini, fungsi model serta status rekacipta yang meliputi tahap penyelidikan,

  pembangunan dan penyediaan untuk hasil tersebut. Berikut adalah perincian

  kriteria pemarkahan:

  BAHAGIAN KOMPONEN KRITERIA PERATUS

  Persembahan

  (40%)

  Pameran

  projek (20%)

  -Menggunakan pengetahuan

  kejuruteraan, prinsip

  sains/matematik, kaunseling.

  Mengaplikasikan pengetahuan

  ilmu sains/matematik,

  kaunseling dan kejuruteraan

  yang menjurus kepada

  penyelesaian masalah dan

  penggunaan teknologi terkini.

  10

  -keaslian/kreativiti/inovasi yang

  digunakan. 05

  -Menggunakan komputer atau