srpski jezik - glagoli

of 17 /17
ГЛАГОЛИ ГЛАГОЛИ СЛУЖБА ГЛАГОЛА У РЕЧЕНИЦИ ГЛАГОЛИ ПО ТРАЈАЊУ РАДЊЕ (ГЛАГОЛСКИ ВИД) ГЛАГОЛИ ПРЕМА ПРЕДМЕТУ РАДЊЕ (ГЛАГОЛСКИ РОД) ПРЕЗЕНТ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ РАДНИ ПЕРФЕКАТ ФУТУР

Upload: nasaskolanet

Post on 25-May-2015

8.160 views

Category:

Education


13 download

DESCRIPTION

Srpski jezik - Glagoli,Kristina Mitić

TRANSCRIPT

Page 1: Srpski jezik - Glagoli

ГЛАГОЛИГЛАГОЛИ

СЛУЖБА ГЛАГОЛА У РЕЧЕНИЦИ

ГЛАГОЛИ ПО ТРАЈАЊУ РАДЊЕ (ГЛАГОЛСКИ ВИД)

ГЛАГОЛИ ПРЕМА ПРЕДМЕТУ РАДЊЕ (ГЛАГОЛСКИ РОД)

ПРЕЗЕНТ

ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ РАДНИ

ПЕРФЕКАТ

ФУТУР

Page 2: Srpski jezik - Glagoli

• ГЛАГОЛИ РАДЊЕ: ГЛАГОЛИ РАДЊЕ: КОПАТИ, СВИРАТИ, ПЛЕСТИ, ЗИДАТИ.КОПАТИ, СВИРАТИ, ПЛЕСТИ, ЗИДАТИ.

• ГЛАГОЛИ СТАЊА: ГЛАГОЛИ СТАЊА: СЕДЕТИ, СТАЈАТИ, СПАВАТИ, ЖУТЕТИ СЕ.СЕДЕТИ, СТАЈАТИ, СПАВАТИ, ЖУТЕТИ СЕ.

• ГЛАГОЛИ ЗБИВАЊА: ГЛАГОЛИ ЗБИВАЊА: ЛЕПРШАТИ, ТРУЛИТИ, ВЕНУТИ, СЕВАТИ.ЛЕПРШАТИ, ТРУЛИТИ, ВЕНУТИ, СЕВАТИ.

• НАПРАВИ РЕЧЕНИЦЕ СА НАВЕДЕНИМ ГЛАГОЛИМА.НАПРАВИ РЕЧЕНИЦЕ СА НАВЕДЕНИМ ГЛАГОЛИМА.

Page 3: Srpski jezik - Glagoli

СЛУЖБА ГЛАГОЛА У РЕЧЕНИЦИ

Сара плете.

Сара је плела.

Сара је била заспала кад сам се вратила кући.

Плетем.

Ја сам ученик

Он је био желео бицикл кад је био мали.

• ПРЕДИКАТ

Page 4: Srpski jezik - Glagoli

ПРЕДИКАТ НЕ МОРА ДА БУДЕ ЈЕДАН ГЛАГОЛ; ПРЕДИКАТ НЕ МОРА ДА БУДЕ ЈЕДАН ГЛАГОЛ; НЕПОТПУНИ ГЛАГОЛИ ЗАХТЕВАЈУ ДОПУНУ.НЕПОТПУНИ ГЛАГОЛИ ЗАХТЕВАЈУ ДОПУНУ.

У РЕЧЕНИЦАМА СА НЕИСКАЗАНИМ СУБЈЕКТОМ У РЕЧЕНИЦАМА СА НЕИСКАЗАНИМ СУБЈЕКТОМ ПРЕДИКАТ ОБУХВАТА СУБЈЕКАТ.ПРЕДИКАТ ОБУХВАТА СУБЈЕКАТ.

ПОМОЋНИ ГЛАГОЛИ СУ НЕПОТПУНИ И ЧЕСТО ПОМОЋНИ ГЛАГОЛИ СУ НЕПОТПУНИ И ЧЕСТО ЗАХТЕВАЈУ ИМЕНИЦУ ДА БИ ИСКАЗАЛИ РАДЊУ.ЗАХТЕВАЈУ ИМЕНИЦУ ДА БИ ИСКАЗАЛИ РАДЊУ.

ЈОШ НЕКИ НЕПОТПУНИ ГЛАГОЛИ: ЖЕЛЕТИ, ПОЧЕТИ, ЈОШ НЕКИ НЕПОТПУНИ ГЛАГОЛИ: ЖЕЛЕТИ, ПОЧЕТИ, УМЕТИ... УМЕТИ...

ИМЕНСКИ ПРЕДИКАТ СЕ САСТОЈИ ОД ГЛАГОЛСКОГ ИМЕНСКИ ПРЕДИКАТ СЕ САСТОЈИ ОД ГЛАГОЛСКОГ (ГЛАГОЛ) И ИМЕНСКОГ (ИМЕ) ДЕЛА.(ГЛАГОЛ) И ИМЕНСКОГ (ИМЕ) ДЕЛА.

Page 5: Srpski jezik - Glagoli

ГЛАГОЛИ ПО ТРАЈАЊУ РАДЊЕ ГЛАГОЛИ ПО ТРАЈАЊУ РАДЊЕ (ГЛАГОЛСКИ ВИД)(ГЛАГОЛСКИ ВИД)

Page 6: Srpski jezik - Glagoli

НЕКИ ГЛАГОЛИ МОГУ БИТИ СВРШЕНОГ И НЕСВРШЕНОГ НЕКИ ГЛАГОЛИ МОГУ БИТИ СВРШЕНОГ И НЕСВРШЕНОГ ВИДА. ВИД ИМ СЕ МОЖЕ ОДРЕДИТИ САМО У РЕЧЕНИЦИ. ВИДА. ВИД ИМ СЕ МОЖЕ ОДРЕДИТИ САМО У РЕЧЕНИЦИ. НПР.:НПР.:

• ЧуоЧуо сам да долази. (свршен) сам да долази. (свршен)

• Чујем Чујем песму птица. (несвршен)песму птица. (несвршен)

• Ми Ми ручаморучамо. (несвршен). (несвршен)

• Ми Ми ручасморучасмо. (свршен). (свршен)

• Телефонирао Телефонирао сам му да идемо на излет. (свршен)сам му да идемо на излет. (свршен)

• Ћути! Сада Ћути! Сада телефонирамтелефонирам. (несвршен). (несвршен)

ТАКВИ СУ ЈОШ И ГЛАГОЛИ: ТАКВИ СУ ЈОШ И ГЛАГОЛИ:

видети видети (уочити и гледати); (уочити и гледати); телеграфисатителеграфисати (послати телеграм и (послати телеграм и обављати радњу телеграфисња); обављати радњу телеграфисња); вечеративечерати (завршити вечеру и (завршити вечеру и обављати вечеру).обављати вечеру).

Page 7: Srpski jezik - Glagoli

ГЛАГОЛИ ПРЕМА ПРЕДМЕТУ РАДЊЕ ГЛАГОЛИ ПРЕМА ПРЕДМЕТУ РАДЊЕ (ГЛАГОЛСКИ РОД)(ГЛАГОЛСКИ РОД)

Page 8: Srpski jezik - Glagoli
Page 9: Srpski jezik - Glagoli
Page 10: Srpski jezik - Glagoli

ПРЕЗЕНТ

САДАШЊЕ ВРЕМЕ ЗНАЧИ РАДЊУ КОЈА СЕ ВРШИ У ТРЕНУТКУ ГОВОРА.

ГРАДИ СЕ ОД ПРЕЗЕНТСКЕ ОСНОВЕ И ЛИЧНИХ НАСТАВАКА.

ТРЕЋЕ ЛИЦЕ ЈЕДНИНЕ НЕМА НАСТАВКА.

ПРЕЗЕНТСКА ОСНОВА СЕ ДОБИЈА КАДА СЕ ОД ДРУГОГ ЛИЦА ЈЕДНИНЕ ОДБИЈЕ НАСТАВАК -Ш, ОНА ЈЕ НЕПРОМЕЊЕН ДЕО ГЛАГОЛА.

СВИ ГЛАГОЛИ ИМАЈУ ИСТЕ НАСТАВКЕ, ОСИМ ГЛАГОЛА МОЋИ И ХТЕТИ, КОЈИ У ПРВОМ ЛИЦУ ЈЕДНИНЕ ИМАЈУ НАСТАВАК -У.

НЕКИ ГЛАГОЛИ У ТРЕЋЕМ ЛИЦУ МНОЖИНЕ ИМАЈУ НАСТАВАК -У ИЛИ -Е ЗБОГ ТЗВ. ОКРЊЕНЕ ОСНОВЕ.

Page 11: Srpski jezik - Glagoli

1. л. ј. + М = СВИРАМ

2. л. ј. + Ш = СВИРАШ

3. л. ј. + _ = СВИРА

1. л. м. +МО = СВИРАМО

2. л. м. + ТЕ = СВИРАТЕ

3. л. м. + ЈУ = СВИРАЈУ

Page 12: Srpski jezik - Glagoli

ПРЕЗЕНТ ПОМОЋНИХ ГЛАГОЛА

Page 13: Srpski jezik - Glagoli

ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ РАДНИ

СЛУЖИ ЗА ГРАЂЕЊЕ СЛОЖЕНИХ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА, НЕКАДА СЕ УПОТРЕБЉАВА УМЕСТО ПЕРФЕКТА- КРЊИ ПЕРФЕКАТ.

Page 14: Srpski jezik - Glagoli

ПЕРФЕКАТ

ПРОШЛО ВРЕМЕ КОЈЕ ЗНАЧИ РАДЊУ КОЈА СЕ ДОГОДИЛА У ПРОШЛОСТИ. ПЕРФЕКАТ ЈЕ СЛОЖЕН ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК.

Page 15: Srpski jezik - Glagoli

ФУТУР ПРВИ

БУДУЋЕ ВРЕМЕ КОЈЕ ЗНАЧИ РАДЊУ КОЈА ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ У БУДУЋНОСТИ. ФУТУР МОЖЕ БИТИ ПРОСТ И СЛОЖЕН ГЛАГОЛСКИ ОБЛИК.

Page 16: Srpski jezik - Glagoli
Page 17: Srpski jezik - Glagoli

ДОМАЋИ ЗАДАТАК

...