Sofocle-Oedip rege

Download Sofocle-Oedip rege

Post on 10-Jul-2015

2.669 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Ldcag ee addpost mi-ai fost! $i voi, 1455 Voi nimfe-ale-nverzitelor dumbrdvi I $i tu, al mdrii vuiet vijelios! Tu, fdrm, tu, peqterS. in care-ades Mi-am umezit eu fruntea-n burnila Ce-adus-a vintul cel din sud, qi-ades 1460 ln viiet clnd zbucneam, vditatul meu De muntele lui Hermesr inginat Mi-era! Vi las, o! qipot, tu, izvorz Al lui Apolo Lykeios ! Nicicind N-ag fi crezat sd md despart de voi. 1465 Adio, Lemnos, glie-a insulei Scildatf,-n val I $i du-m[ peste mdri S-ajung unde prietenii-nlelep,ti, Acel cui toli in veci i s-or pleca, $i soarta m-au chemat... A vrut-o Ea!CONIFEUI,</p> <p>Oedip</p> <p>rege</p> <p>r470 Porniml $i-n clipa-aceasta sd rugdm S[ vinfl nimfele ;i-n veghea lor Ne fie noud drumu-ntoarcerii I</p> <p>1 Muntele lui Hermes domina partea de nord-est a Lemnosului, unde Sofocle Dresuoune cd era pestera lui Filoctet' 2 ln Grecila., izvoarelb, riurile, ftntinile erau obiectul unui cult oarecum dionisiac.</p> <p>I</p> <p>PersonaJe.</p> <p>OEDIP, regele Tebei IOCASTA, solia lui</p> <p>Lingi porlile palatului este altarul tr,i Apolo qi, mai tn fald, sint alte altare, pe treptele cdrora stau lngenuncheali tebani de toate vlrstele, purtin{ ramuri de. mdslin, lnfdqurate in fire de lind albd. In fala porgii mari a palatului este bd.trlnul preot al lui Zeus, inconjurat de</p> <p>OediP</p> <p>algi preoti lnvegmtntali ln alb. Din palatOedip, urmat de slujitori.</p> <p>se ivegte</p> <p>ffiJ;"t"h1;-;kiOEDIP</p> <p>TIRESIAS, Proroc orb PREOTUL lui ZeusVESTITORUL SLUJITORUL lui Laios</p> <p>PAST0RUL DatrinCORIFEULCORUL alcd,tuit d'in bd'trini tebani</p> <p>5/</p> <p>Acliunea se desfdEoarti in.Teba, in fala palatului '-"i -Labdacizilor'</p> <p>O, voi vl[stare noi din Cadmos cel str[vechi, De ce-a,ti ingenuncheat ln rugi, impodobili Cu ramuri verzi? Mireasma de tlmiie.a prins Oragul tot I se-aud doar jalnice cint5.ril, Doar vaiete... Eu de la al,tii-al vostru-amar Sd-l aflu nu am vrut, copiii mei I Ci eu, Oedip, ce-s prosldvit de to,ti venii aici...) Ffltrlne, spune-mi tu, ci pdrul nins de ani I,ti cere-a te rosti qi pentru ei: ce dor, Ce teamfl v-a adus? S[ gtii cd mult aq vrea Sd v[ ajut. De piatr[ inima mi-ar fi De n-aq fi-nduiogat vizlndu-vd ln rugi.(Cd,tre preot:</p> <p>l0</p> <p>dec{tori, Apolo, Asclepios 9i</p> <p>1 Aceste ,,jalnice cintdri"n ,,pednuri", se lndreptau cdtre zeii</p> <p>qi molimile.</p> <p>allii, pentru a-i ruga s[26'.</p> <p>alunge bolile</p> <p>vin.</p> <p>,l</p> <p>PNEOTUf,</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>$i tineri qi bdtrini: copii f irr{vr cari merg Cu greu, moqnegi, cum sint qi eu - eu, preotul Lui Zeus - qi sint, qi l,ineri, floalea lor, qi-apoi Popor cu ramuri verzi qi-ngenunchind in rugi Prin pielile obqte;ti, prin preajma templelor Ci Pallas doud temple are-aici - ori stind ling[ vatra cea cu-al prorocirii har I Pe I Din templul zeului Apolo Ismenosl. t Cetatea-n greu prdpdd se zbate-acum. O vezi I Ea fruntea-abia mai poate-a-qi-o-ndlla, c[ va] De singe-a ndpidit-o... Vai! Al mor!,ii duh In glie-a pirjolit samin,ta rodului; !e pajiqti pier cirezile, iar pruncii mor In ptntecel-e mamelor. Prdpdd un zeu Asunre Tebii-a ndpustit, fdcind pirjol: Asupra Tehii-a ninrrstit- f[cind oiri 30 .R nirrmq'-.'.,+ E ciuma hloctpmrf.q I Vai, nc-n rhvdgit ciuma. blosl,emala! Vni ce-a nHwisif, i ce pustiu ln a lui Cadmos cas5.-i az ! os cas5-i azi jos, la.negrul Hades, vaiete-s.qi plins, llar copii qi eu, care-n cdminul bdu Aceqti lNe-am strins, in tine nu vedem un zeu, ci-un OD, /n^:]5 lL)ar care-n -^^^a*^n Dar ^^-^ n pacostea ce ne-a l^*,i+ *^i ^n+i lovrt mat polt lovit mai poli Prielnici sd ni-i faci pe zei. Cdci tu, abia . ' _Ajuns aici. ne-ai dez'leeat de-a mai pl[ti dezlegat Airrns aici, r' Noi Sfinxului tribut. $i asta f5r'ca noi , Sd-ti fi vorbit sau dat vrun sfat, ci doar pri.n ha1 ao{.Z"iisc - cum to!,i o spun qi-o cred - ne-ai^izb[vif' $i azi, st[plne-al Tebei, iar rugdmu-te,Oedip, ajuti-nel Cd sfat !i-o da vrun zeu, ' Sau doar vrun muritor, totuna el C[ci v5d C[ cei hirqi,ti de viald-s sfetnici in,telepli. t 45 ltCetatea izbdvegte-o tu - tu, ,otnul cel l ta: /Mai lunl li-e faima-n joc. Te cheamd lara t l:ai f ost cindvd mintuitor; rnai fii-i qi azi i Cu-acelagi sirgl S[ n-aibd-a slune careva t Nr .rt. vorba de riul Ismenos, ci de un ,"*irrp, fiul ltri Apolo Ismenos, care lqi avea la Teba un altar unde se flceau prorociri dupl flaclra jertfelor.,1.5</p> <p>9, tu, Oedip, al Idrii meie domn, ile vezi Ingenuncheali in juru-altarelor! Sintem</p> <p>t50</p> <p>55</p> <p>*l</p> <p>m</p> <p>fii tu ,tdrii domn, cum eqti riu domneqti peste-un pustiu, Ci peste oameni sd fii domn ! Cdci ce mai sint Cetdlile fSrd ostaqi? I\,{ai sint cetdli?,' Iar nS.vile ISrd visla;i, ce n5vi rnai slht?De-!i va maisd-i</p> <p>l,u s-o dai. Cetatea-nallH-ni-o $.i-aetrm ! Cu sprijin de la zei ne-ai f erioit Cindva; sd-i Iii qi azi izbirvitor ! $i dat De</p> <p>Ci i-ai fos[ domn ca-ntiilipd</p> <p>s-o izbdveqti ,si-ap6i</p> <p>$i azi, mlcar</p> <p>fi</p> <p>sir</p> <p>ONDIP</p> <p>Siirmani copii, ce ginduri r'-au minat aici ce uddejdi, o qtiu. Cit suferi!,i voi to!i, 60 O taind pentru mine nq-i, dar intre voi, Cari suferi,ti, nu-i altul chinuit cum sint. ,f P.e-,v,l!-?e-Ji+ep-sn+d*L"dsare*doa r</p> <p>$i</p> <p>tD-glgre.s-iuri-eu*isp.a-de.0+!-tdYA-"pUng".".. $i soarta Tebei, pling qi soarta mea qi-a ta.</p> <p>Nu dintr-un somn senin voi m-a,ti trezit. O, nu I C[ mult am plins, sd qtiti, gi gindu-mi plin de griji Pe multe cdi a plibegit: cum v-aq putea</p> <p>Scdpa? Tot chibzuind, un singur leac eu am Gdsit: pe Creon, Iiu al lui 1\Ien6ceus, r # $i-al meuiumnat, de zor la Delfi l-am trimis Vrind eu pe Febus s5-l intrebe ce s[ fac,</p> <p>Sau ce sd spun, ca ,tara</p> <p>si</p> <p>o izb5vesc.</p> <p>Tot numdr zilele de cind s-a dus - c5. mult, Cd pesLe/ire-a zSboviL - qi ma-nfior! Ce-o fi pdlit? Dar cind se va fi-ntors aici, Ar fi s[ fiu un ticdlos, de n-am sh vreau A face tot ce zett-mi va dezvdlui.PREOTUI,</p> <p>Nici</p> <p>Cdci Creont[,:,J,t[,[{r}rLrrC.</p> <p>c[ puteai s5" spui ceva mai nimerit, * mi se spune-acum - a qi sosit.cunund,.231,</p> <p>(Cu pagi zorili se apropie Creon purtinil pe cap</p> <p>)</p> <p>:</p> <p>Altoum, el va sporiOf,DIP</p> <p>fdrfl ]eac va</p> <p>80</p> <p>SlS.vite-Apolo, ah, de rte-ar aduce el Izbdvitoare vegti ! C[ ochii parcd-iPR,EOTUI/</p> <p>OEDIP</p> <p>rid..</p> <p>Dar ce pdcat? $i care-i leacul? Spune-mi-lCR.EON</p> <p>!</p> <p>vegti. Pe fruntea-i n-ar purta Altcum cununi de lauri plini de rod qi flori.lSe pare-s buneOEDIP</p> <p>I00/ 9gtgp-ucrga+i-sal, prir-r omor, pldtind ! Acel omor ce Tebei i-a adus _prdpild. OEDIP</p> <p>Vom qti-o-acugi... Ne-o auzi, cd-i la doi paqi.(Cd,tre Creon:)</p> <p>Dar oare despre-al cui omor el a vorbit?CTIDON</p> <p>85</p> <p>Mdrite fiu al lui Mendceus, o, tu, Cumnatul meu, ce veqti ne-aduci azi de la zeu?OR,EON</p> <p>Nainte vreme L,atos ao*n "t f* Nainte clb:[*fi*Iuat tu insuli cirma-n miini..ONDIP</p> <p>Tot bune sint, spre-al nostru bine cind se-ntorc.OEDIP</p> <p>Doar bune veqti. Dar chiar qi rele dac[-ar</p> <p>fi,</p> <p>105 Din auzite-o ;tiu, dar eu nu l-am vizut.CR,EON</p> <p>90</p> <p>Dar ce anume veqti? C[ ce mi-ai spus, nfldejdi Nu mi-a fiezit, dar nici m-a spdimintat prea mult.CREON</p> <p>El a murit. Dar zeul azi ne-a poruncit, $i rflspicat - sd-i pedepsim pe ucigaqi.OEDIP</p> <p>(privind spre tebanii care, tngenunckeapi, fac rugi)</p> <p>$i vrei in fa,ta lor s[ ,ti le spun? De vrei, O facl De nu, mai bine mergem ln palat...ODDIP</p> <p>Dar unde-or fi? Omoru-i slvirqit de mult; Cum oare-om da de urma lor? E tare greu !CREON</p> <p>if.ln falg-lorl Cici jalea lo.r m[</p> <p>d,gsqe</p> <p>mult</p> <p>t'-95</p> <p>\Mafmult declt md doare insdgi soarta mea.CREON</p> <p>t10:, in lard-s ei chiar zeu-a spust Cind iscodeqti, I Giseqti ; dar -nepisarea ta-i sciparea lor t(O clipd, tdcere.)OEDIP</p> <p>se incununa cu ramuri de laur.</p> <p>ltri spun eu tot ce zeul mi-a vestit: mi-a spus Apolo, rlspicat, din !ar5, si stirpim Acel pdcat ce-a fost la sinul ei hrdnit. --iffiit obtinea un rdspuns favorabil de la oracolul din Delfi268</p> <p>Dar Laios oare-a fost ucis chiar in palat? Ori pe vrun oimp? Sau va fi fost printre strflini p269</p> <p>/</p> <p>CREt N</p> <p>0tiDtI'</p> <p>hotarul ldrii lui. S-a dus - spunea It5 Sd-ntrebe-oracolul, dar nu s-a mai intors.Trecuse de,1</p> <p>OEDIP</p> <p>135</p> <p>Nici un pristav, nici unul din to!aregii-i De drum n-o fi vdzut ce-a fost, s[ qtim qi noi?CREON</p> <p>,'I</p> <p>I Ca s-o alung. Cdci intr-o zi cel ce-a ucis, Oricine-o fi, trsuprd-mi se va r5.zbuna. tr,o | ;,ri Laics luintlu-i aoerarea azi. eu chiar</p> <p>I Ci pentru mine mqinoasa faptd vreau</p> <p>IJu t,aina o voi iscodi si-arn s-o dezleg! Cd drept qi l,'ebus s-a gindit - ryi-aqa qi tu Sd nu-l uita!,i pe mort. Se cade sd v-ajut $i eu ca .tara-mi s-o rizbun si sd-l slujesc Pe zeu. $i nu pentru prieteni depirtali,</p> <p>-</p> <p>S-au stins ei</p> <p>to{i!</p> <p>Cu fuga untri a putut,</p> <p>, re mrne ma sluJesc.</p> <p>-</p> <p>Scdpa.,. qi-n stare-i doar un lucru-a povesti.OEDIP</p> <p>' I ID</p> <p>120</p> <p>$i-anume ce? O lic[rire tle ndriejdi i'{e-ar ajuta sd iscoclim, s-afl5m mui mult.CREON</p> <p>rarT Eu u-am s5;ovdiesc. Cu sprijin de la zei, I Izbirrda-mi ve!i vedea-o to!i... sau vom pieri!(0ulipI'REOTUI,se.</p> <p>$iG-pcaesG'Tepte voi urniti;vd., In miini cu ramuri pentru rugi ! Iar careva Djn voi sd cheme-aici norodul Tehei, tot!tntoarr:e in. palat.)</p> <p>Dr-acum da,[l zor, copll,</p> <p>Pe Laios l-au ucis in drum -- aqa a spus ! $i n-a fost unul doar, ci-au fost nrai'mul!,i tilhari.OEDIP</p> <p>i,</p> <p>I</p> <p>l-i</p> <p>{)</p> <p>$i s[-l ucidd-ar fi-ndr[znil, de n-ar ii fosl 125 Urzii omoru-n !,ard-aici - qi pe arginli?OB'EON</p> <p>Scula!,i, copii, clci azi avem ce-arn vrut s-avem Cind am venit,: fdg5duiala lui ! $i-acum, Izbivitor, si vind Febus ce-a trimis Orat,olul ! S{ c;urme-odatii-acest prdpdd !(Creon, urtttat tle tin.erii tebutti, pleacd.. Corul inlrdLn scend,)(]O</p> <p>RIIL</p> <p>Aqa glndeam qi noi. Dar Laios fiind ucis, In jalea noastrd, sd-l r[z]:une om n-a fosL!OEDIP</p> <p>Sl,rof</p> <p>a I</p> <p>AIt, vorbd.-a;a du,lce-a lui Zews,r azi ce peste-i ArLus-ai n Tebei pestite Din Delfi, bogatul tn aur? Eu, tremnr tss Apolo din Di,los, Iu, vraci al dureriiz,Cu inima strtnsd,de spaimd,.</p> <p>Dar cind din scuunrr-i regest' s-a ntiruit, Ce v-a oprit de n-a!i cdtal, s-aflali ce-a fosL?cliEoN</p> <p>'Ce soartd-mi u,rzit-ai? - md,-ntreb eu Cu groazd. Ce oare m-a,teaptd, ori astdzi,</p> <p>J30 Chiar Sfinxul cu-ncilcita-i vorbh ne-a silit Nainte si privim, iar taina s-o ldsdm,</p> <p>1 'l'oate oracolele erau socotite cf, purced de la Zeus. Apolo este adesea reprezentat ca fiind profetul zeului suprem.</p> <p>bolilor.</p> <p>s Pe insula Delos a ndscut Leto pe Apolo, care era qi,,vraci" al</p> <p>-"</p> <p>.27.1</p> <p>Ori poate in scurgerea vremii? Tu,-fiicd,-a Ndd,;jdei de aur, ah, spune-mi, 160 Grd,iegte-rni tu grai fd.rd. moarte!</p> <p>$i duhul pieirii se-ntinde. Nepeste $i mame cd,rnnte se-ad,nitd, Din toatd, cetatea pe trepte de-altare;190Jd,lescu-gi durerea, rugi,nd,u-i Pe zei ca sd, curme prd.pdd,ul. Zbucnegte Pednul i,n ison de paiet...Zi;mbegte-ne</p> <p>Antistrof a Ite inooc etfie iine ! rog gi pe Artemis, sora tal $i-o Sld,eitd-a Cetdlit SI care-n</p> <p>intti'</p> <p>Tu, fiicd.-a lui</p> <p>Zgyts,</p> <p>o, tu</p> <p>rteEnicd-{lena,zeea</p> <p>O, tu, lnminoasd, Fecioard,-a lni ZeusL, azi tu mtntairea !</p> <p>Strof a.</p> <p>3</p> <p>165 AC</p> <p>Tebii-agord.-gi are templulL. Pe Febus, arcagul. Venili ooi</p> <p>$i-l</p> <p>rog eu</p> <p>195</p> <p>$i aprigwl</p> <p>r7o</p> <p>Tustrei Si-ajutali-mi! Cf,ndoa, cind asupra etd{ii cd,zuse prd.pd.dal, Voi tngivd, flacd,ra mor{ii ali stins-o. Venigi voi, uenili uoi;i astdzi!</p> <p>Strof a</p> <p>2</p> <p>Vai mie, ?,ndar nn noian d,e amaru,ri, Cd. molima prinse rnrodul.</p> <p>Pe unde-Amfitrita tgi are cwlcupu-n Adtncul de apes, sau cd,tre 200 A Traciei mote cu ld,rmu-i sd.lbatic, Cd tot ce cru{atu-ne-a noa,ptea Se nd,ruie ziu.a... O, Zeas, tu, std,pi,ne Pe fulgerul iute, aruncd, Azi trdsnetnt td,w gi zdrobeEte prd.pddu,l !</p> <p>Cu focul, i.n ison de urlet;i oaiet, Sd. facd. el cale tntoarsd.</p> <p>De-aramd,</p> <p>fr</p> <p>Aqgs, cc azi nu. cu olme</p> <p>zvintd,z,</p> <p>ci numai</p> <p>175</p> <p>scorni nici o armd Sd,-i stea i,mpotrivd.. $i rod,ul Ce-abia i,ncol[eSte d,in glia sldvitdP d,leg te. F</p> <p>Iar mintea-mi nu poateemeileno as tr e</p> <p>Antistrof a 3205O, zeu al Licieia, din arcw-li de aur Sd. ploud, sd.gelile tale Nenvirxe, sd,-m.i dea orotire! Sd. vind, $i faclele-aprinse cd care Strdbate qi Artemis munlii Liciei! 21.0 $i tu cel cn mitra d,e anr Ce numele-i dat-ai cetd.lii, tu, Bachus6</p> <p>ts}'iII</p> <p>La faceri se sting de durere gi oaiet, Trec morlii-n giraguri, giraguri, ,Ca stolul d,e pdsd,ri ca repezi aripe, Mai iute ca focul cel stra;nic, Spre-al zealui noplii lim.an se avtntd.An</p> <p>li</p> <p>t i s t r o f a'</p> <p>2</p> <p>Ise stinge</p> <p>Cu morlii, ce-s fd,rd. de numd,r, Cetatea. $i zac la tot pasul</p> <p>r85 In jurnl lor moryii duc moartea.Pe acegti ,,tustrei"</p> <p>Tot hoituri gi hoituri. Nu-i cine sd.-i pltngd..</p> <p>1 Artemis era slivit[ ln agor{ua Tebei, unde lgi avea un templu qi unde qi Apolo gi Atena, ajut[tori ln nenorociri, lgi aveau statui.</p> <p>Artemis li pe Bachus cu ale lui Menade, ca s5. lecuiascd poporul de prdpddul ciumei. - 3 Amf itrita lgi avea ldcag ln Oceanul Atlantic, o extremitate a Iumii antice, cum qi ,,cdtre a Traciei mare": Pontul Euxin. I Licia e numele unei provincii din sudul Asiei Mici. I Teba, numitd ,,tara lui Bachus". Aici se niscuse el (vezl Trahinienele,</p> <p>vine,,fdrd arme de aramfl", deci o aduce prin ciumd. Corul invocl pe Zeus, pe Apolo, pe Ateua, pe</p> <p>2 Ares, zeul care aduce moartea,</p> <p>Aceastd fecioard a</p> <p>lui Zeus este Pallas.</p> <p>v.</p> <p>511).</p> <p>ii</p> <p>cheamd</p> <p>in sprijin corul.272</p> <p>27t</p> <p>Cu-obrajii-\i aprinqi qi convoi de</p> <p>2r5</p> <p>Menad,e, tw cd,ruia slaoa 1i-e datd Prin chiote, oino cu facla $i-alungd-l pe zeul ccl fdrd' sLdvire! (Oed,ip, care pe cind corul rostea ultirnele vorbe ittu i,in palai, se ailreseazd' din prag corului.)OEDIP</p> <p>li rogi pe zei, dar ascultare de-mi vei da, Cum pi se cade-n dst prdpdd, l,i-o-r auzi Ei ruga tal te-or izb5vi de chinul t[u' Vorbescu-li ca un om ce nici mdcar din zvort 220 Nu arn qtiut de-acel omor; iar pe fdptaq Zadarnic l-aq mai c5uta, pe urmele-i De nu md pune,ti voi. Ajuns doar de curind Al Tebei cet51ean, eu vou[, cadmeeni, Azi sus si tare-o spun: Oricare dintre voi 225 L-ar qbi pe cel ce pe-al lui Ldbdacos vldstar, Pe Liioi, l-a'ucis, sd-mi spun5, tot - qi chiar De-ar fi fflptaqul el. Sd nu aqtepte-a fi De allii dat de gol ! Osinda li va fi Surglriunul - alt nimic! Dar dac[ vrun strdin 230 L-oJi ucis, iar vrunul dintre voi l-ar qti $i ni-l va da-n vileag, pe-acela-I rispldtesc $i-n suflet am s[-l port. Dar cel ce pe filptaq L-ar qti - de-ar fi chjar el sau vrun prreten fruu $i, infricat, l-ar tdinui, si afle-acurn 235 Ce-am hot{rit: oricine-ar fi cel vinovat, Aici, in lara-n care-s eu cirmuitor, Sd lu-i deschid[ nimeni uqa casei lui ! O vorbI nu-i iertat sd-i spun[ careva! Nici la jertfiri sau rugi qi prinosiri cu stropi 240 Sfin,ti,ti sd-l ia pdrtaq ! Ci sd-l alunge toli Din-casa lor, c[-i o ruqine pentru noi1, Precum la Delfi mi-a vestit oracolul Zeiesc. Aqa vreau s[ slujesc eu zeu]ui $i regelui cel rdposat... Ce va fi fost</p> <p>$i-al !5rii-acesteia ce, pustiit[ azi, fSe stinge-ncet, incet, uitat5. gi de zei! t (Se apropie ile cor, oorbind prietenos.) | $i chiar de zeii nu v-ar fi cerut, voi tot 255 Erali datori s5. cercetati, s[ nu ldsali.</p> <p>mea l-ag gdzdui, asuprd-mi chem I F"" ! [B]estemul ce-am zvirlit asupra altora. xdl' 'SA face,ti tot, tot c...</p>

Recommended

View more >