schizofrenie schizofrenie schizofrenie

Download Schizofrenie schizofrenie schizofrenie

Post on 25-Jan-2015

1.640 views

Category:

News & Politics

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aan schizofrenie gaat vaak een lange periode van sluimerende symptomen vooraf.

TRANSCRIPT

 • 1. Schizofrenie
  Aan schizofrenie gaat vaak een lange periode van sluimerende symptomen vooraf.
  Literatuur:
  Handboek psychopathologie. Deel 1.
  Basisbegrippen. Vierde druk.
  (Uit de literatuurlijst voor psychologiestudenten van de universiteit.)
  1
  Schizofrenie

2. Inhoud
Vooraf 3
Prevalentie 4
Vroegtijdigekenmerken 5
Cannabis, wiet, en schizofrenie 6
Kenmerken van schizofrenie 7
Diagnose volgens DSMIV-TR9
Diagnose schizofreniewordtgesteldals10
Subtypen schizofrenie 12
Paranode schizofrenie is de meest voorkomende subvorm 13
Schizofrenie Katatone type 14
Schizofreniegedesorganiseerde type 15
Schizofrenie: ongedifferentieerde type 16
Schizofrenie. Resttoestandstype 17
Wanen, complottheorie 18
Recidiverendepsychotische episodes 19
Niet schizofrenepsychosen 20
Schizofrenenbeseffenvaak door oordeels en kritiekstoornissenniet21
dat zeziekzijn en zijndaardoormoeilijktebehandelen.
Medicatie 22
Prognose23
2
Schizofrenie
3. Vooraf
In een vroeg staduim van schizofrenie kun je de diagnose niet stellen omdat nog niet aan alle criteria is voldaan. Patint heeft dan nog geen schizofrenie.
Pas bijpsychotischeverschijnselenkan de diagnose schizofreniedaadwerkelijkoverwogenworden. schizofrenie)
Het constateren van psychotischeverschijnselen is afhankelijk van wat de patient eroverwilvertellen. schizofrenie)
Door het geleidelijke beloop ziet men vaak achteraf pas dat iemand al lange tijd symptomen van schizofrenie had. schizofrenie)
Omdat er ook geringe aanwijzingen zijn dat de duur van de onbehandelde psychose invloed heeft op de prognose, is er belangstelling bij vroegtijdige herkenning.
3
Schizofrenie
4. Prevalentie van schizofrenie
Het risico dat iemand ooit in zijn leven schizofrenie zal ontwikkelen (live-time-prevalentie) ligt iets onder de 1%. schizofrenie)
In Nederland zijn er +/- 320 nieuwe gevallen van schizofrenie per jaar. Het aantal nieuwe gevallen dat jaarlijks ontstaat (incidentie) is gemiddeld 0,2 per 1000 (0,002%). Dat zijn (16 milj/100x0.02) 320 gevallen per jaar in Nederland.
Het aantal mensen met schizofrenie in de Westerse bevolking op enig moment (puntprevalentie) is 4 op 1000.In Nederland zouden dit er (16 milj/100x0,04) 6400 zijn. Deze puntprevalentie geeft aan dat schizofrenie een chronische ziekte is. schizofrenie)
Schizofrenie
4
5. Vroegtijdige kenmerken vanschizofrenie
Het begin is vaak geleidelijk. schizofrenie)
Iemand is niet meer in staat op een eerder behaald niveau te functioneren, er zit een knik in. Bijvoorbeeld op het werk. schizofrenie)
De ontstaansleeftijd is doorgaans in de adolescentie of vroege volwassenheid, ofwel tussen 13 en 40 jaar. schizofrenie)
De zelfverzorging gaat achteruit. schizofrenie)
Ze verliezen het overzicht in situaties. schizofrenie)
Het onderscheid met gedrag dat past bij de pubertijd is vaak niet te maken. Denk aan: terugtrekken op de kamer, vreemde belangstellingen, dagdromen, inadequate emotionele reacties, overgevoeligheden, apathisch niets doen, en betrekkingsideen. schizofrenie)
5
Schizofrenie
6. Cannabis, wiet, en schizofrenie.
Cannabis verhoogd het risico op schizofrenie. Hoe zwaarder het gebruik, te meer risico (Moore e.a. 2007). schizofrenie)
Patinten met schizofrenie die cannabis gebruiken gaan doorgaans met sprongen achteruit. schizofrenie)
De kwetsbaarheid voor schizofrenie is in aanzienlijke mate genetisch bepaald.
Bij eerstegraads bloedverwanten is het risico om zelf schizofrenie te ontwikkelen tien maal hoger dan voor de doorsnee bevolking. schizofrenie)
Belastende/stress factoren kunnen schizofrenie luxeren. schizofrenie)
Schizofrenie
6
7. Kenmerken van schizofrenie
Normale indruk in het eerste contact. schizofrenie)
Geagiteerd schizofrenie)
Ernstig tekortschieten van de zelfverzorging schizofrenie)
Vervuilen van de omgeving schizofrenie)
Vermageren. schizofrenie)
Chaotisch gedrag schizofrenie)
Bizar schizofrenie)
Teruggetrokken schizofrenie)
Onbegrepen agressief gedrag schizofrenie)
Waanachtige uitingen schizofrenie)
Verwarde gedachtegang schizofrenie)
Gedragen zich alsof ze niet begrijpen wat er gebeurt. schizofrenie)
Geprikkeld en onvoorspelbaar reageren schizofrenie)
7
Schizofrenie
8. Kenmerken van schizofrenie
Passief en nauwelijks reageren op wat er in de omgeving gebeurt
Moeilijk contact te krijgen schizofrenie)
Verminderd gevoel, vervlakking schizofrenie)
Moeite met verwerken van indrukken uit de omgeving, vooral wanneer die ingewikkeld zijn of elkaar snel opvolgen. schizofrenie)
De aandacht is gestoord, dwaalt makkelijk af, en is vaak iet lang op een onderwerp te richten. schizofrenie)
De emotionele reacties lijken soms niet te passen bij de situatie. schizofrenie)
Emotionele afstomping, vervlakking. schizofrenie)
Springt van de hak op de tak schizofrenie)
Aan de gedachtengang is geen touw vast te knopen. schizofrenie)
Schizofrenie
8
9. Diagnose volgensDSMIV-TR schizofrenie)
Schizofrenie
9
schizofrenie)
schizofrenie)
10. Diagnose schizofreniewordtgesteldals:
A. Een maand lang gedurende een groot deel van de tijd ten minste twee van de volgende symptomen (de aanwezigheid van 1 symptoom volstaat als een waan bizar is of wanneer hallucinaties bestaan uit een stem die doorlopend commentaar geeft dan wel de vorm hebben van enkele stemmen die tegen elkaar spreken)
-wanen
-hallucinaties
- ontregelde spraak
- ontregeld of katatoon gedrag
- negatieve symptomen
B. Sociaal functioneren: een groot deel van de tijd sinds het begin van de stoornis is het functioneren op gebieden als het werk , de sociale contacten en de zelfverzorging aanzienlijk beneden het hoogste niveau dat bestond voordat de stoornissen begonnen.
C. Duur: gedurende minstens zes maanden zijn er voortdurend tekenen van de stoornis. Er moet een actieve periode zijn geweest die voldoet aan de criteria onder a, al dan niet voorafgegaan of gevolgd door perioden met prodromale verschijnselen of restverschijnselen. (In deze perioden zijn er alleen negatieve symptomen of enkele symptomen uit A. in lichte vorm.)
Schizofrenie
10
11. D. Tijdens de actieve psychotische fase (criterium A) zijn er geen, of hoogstens kortdurende, depressieve of manische perioden.
E. De stoornis is niet het gevolg van middelen of van een lichamelijke aandoening.
Schizofrenie
11
Vervolg
schizofrenie)
12. Subtypen schizofrenie
Paranode type (meest voorkomende) schizofrenie)
Katatone type schizofrenie)
Gedesorganiseerde type schizofrenie)
Ongedifferentieerde type schizofrenie)
Resttoestandtype schizofrenie)
Schizofrenie
12
13. Paranode schizofrenie is de meest voorkomende subvorm
Bij paranode schizofrenie is er een preoccupatie met n of meer wanen of met frequente gehoorshallucinaties. Zij kunnen zich redelijk staande houden. Opvallende incoherentie, affectiestoornissen, en katatone gedragsstoornissen ontbreken. Deze patinten hebben, hoe deviant ook, een meer gestructureerde belevings-en gedragswereld dan de andere typen.
DSM TR criteria:
Schizofrenie paranode type:
Preoccupatie met een of meer wanen of frequente gehoorshallucinaties.
Geen van de volgende is opvallend aanwezig: onsamenhangende spraak, chaotisch of katatoon gedrag, of vlak of inadequaat affect.
Schizofrenie
13
14. Schizofrenie Katatone type
DSM-TR criteria:
Een vorm van schizofrenie waarin het beeld wordt overheerst door ten minste twee van de volgende:
1, motorische onbeweeglijkheid zich uitend in katalepsie
2. overmatige motorische activiteit (dieogenschijnlijk doelloos is en niet benvloed wordt door externe prikkels)
3. extreem negativisme (rigide houding ondanks pogingen in beweging gebracht te worden), mutisme.
4. echolalie (dwangmatig herhalen van woorden of zinnen van een gesprekspartner) of echopraxie (nadoen van bewegingen van een ander).
Schizofrenie
14
15. Schizofreniegedesorganiseerde type
Eenvorm van schizofreniewaarbijaan de volgende criteria wordtvoldaan:
A. Allevolgendesymptomenzijnopvallendaanwezig.: schizofrenie)
1. onsamenhangendespraak schizofrenie)
2. chaotischgedrag schizofrenie)
3. vlak of inadequaat affect.(schizofrenie)
Schizofrenie
15
16. Schizofrenie: ongedifferentieerde type
Eenvorm van schizofreniewaarbijsymptomen die voldoenaancriterium A aanwezigzijn, maarwaarnietvoldaanwordtaan criteria van het paranoide, katatone of gedesorganiseerde type.
Schizofrenie
16
17. Schizofrenie. Resttoestandstype.
Eenvorm van schizofreniewaarbijaan de volgende criteria wordtvoldaan:
Afwezigheid van opvallendenwanen, hallucinaties, onsamenhangende spraak en uitgesprokenchaotisch of katatoon gedrag.
Erzijnvoortdurendesymptomen van de stoornis in eenlichtevormaanwezigzoalsblijktuit de aanwezigheid van negatievesymptomen of van twee of meersymptomen, vermeldbijcriterium A voorschizofrenie.
Schizofrenie
17
18. Wanen, complottheorie (schizofrenie)
De achtervolgingswaan, ofwel paranode waanstoornis, is vermoedelijk de meest voorkomende waanstoornis
Patint is overtuigd:
Te worden benadeeld.
Te worden achtervolgd.
Te worden bespioneerd.
Men hem naar het leven staat.
Na verloop van tijd kunnen anderen aan de samenzwering worden toegevoegd.
Betrokkene:
Neemt contact op met de politie.
Uit beschuldigingen aan het adres van de vermeende belagers.
Of speelt eigen rechter.
Schizofre

View more