sayi 11 otam aylik bÜlten - otam.com.tr · görev almak üzere 2006 yılında temsa global...

Click here to load reader

Post on 27-Jul-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HAZRAN 2010 SAYI 11

  OTAM AYLIK BLTEN OTOMOTV TEKNOLOJLER

  ARATIRMA GELTRME SAN. ve TC. A..

  STANBUL TEKNK NVERSTES TAIT ARALARI YAN SANAY DERNE ULUDA HRACATILAR BRL OTOMOTV SANAY DERNE

  nsz

  D eerliokurlarmz,OTAM olarak bltenimizin 11.saysn sizlere ulatrmannmutluluunuyayoruz.

  ncelikle OTAM bnyesindeki nemlibir deiiklii sizlerle paylamak istiyoruz.Bilindiigibi,OTAM2004ylndabir

  SAMP(niversiteSanayiArGeMerkezi)statsndegrevebalamve2007ylnda TArTeknokentbnyesindeAnonimirketkimliikazanarakalmalarnadevametmitir.Balangcmzdanbuyanagemiolduumuzetinyoldaomuz omuza alm olduumuz Genel Mdrmz Sn.YunusCANLI sonderecezverili almalar yapm vebugnk yapmzn ortaya karlnda ynetici olarak btnekibimizlebiraileanlayiindefaaliyetgstermitir.Sevgili dostumuz Yunus CANLI bugne kadar baaryla tadOTAM bayran yeni bir meslektamza, Sn. VolkanBAYRAKTARadevretmektedir. YeniyneticimizleOTAMngelime yolunda kararl admlarna devam edeceindeneminiz.

  DeerlidostumuzSn.YunusCANLIya,altyllkkatklariinOTAMailesiadnaenderinteekkrlerimizisunar,kendisinebundansonrakiyaamndabaarlardileriz.

  Ulusal ArGe envanterimiz ile ilgili tantm yazlarmza busaymzdadadevamediyoruz.

  lkemizin nde gelen yeniliki Otomotiv KurulularndanBMCnin GenelMdr Bayardmcs (ArGe ve Teknoloji)Sn.MuharremERKAN,yazsileBMCArGeMerkezinibizleretantmaktadr.

  Sayglarmla.

  Prof.Dr.AliG.GKTAN

  OTAMY.K.Bk.Gn.Koordinatr

  [email protected]

  V olkan BAYRAKTAR (*), 1999ylndanberiOtomotivSanayiiArGealmalarnniindeyeralm olup; Temmuz 2010 tarihindenitibarenOTAMA..GenelMdrolarakekibimizekatlmtr.1999 ylda rn gelitirme mhendisi

  olarak balad profesyonel kariyerine 19992006 yllararasnda Ford Otosann ArGe departmannda ve 20062010yllararasndadaTEMSAArGeveTeknolojiA..dedevamedenVolkanBAYRAKTAR,OTAMnyenikaptan.Kendisi,bugnekadaryapmolduualmalarksaca,Yldz TeknikniversitesiGemiMakineleriGemi naatMhendisliinibitirdiktensonra1999ylndaFordOtosanrnGelitirmedepartmanndaprofesyonelhayatmabaladm.2001ylndaYeditepeniversitesiMBAykseklisansprogramntamamladm.1999ile2003yllararasndaFordOtosanrnGelitirmedepartmanndaMotorMhendisliiGrubu iindedizelmotorgelitirme,2003ile 2006 yllar arasnda da ArGe program koordinasyon grubuiindeilgilikoordinasyonalmalarnyrttm.TEMSA ArGe ve Teknoloji A..nin kurulum almalarnda aktifgrevalmakzere 2006 ylndaTEMSAGlobalailesine katldm.DrtylboyuncaTEMSAArGeveTeknolojiA..de,TeknolojiYnetimi Grubu Yneticisi olarak grev yaptm. ArGe almalarnnstratejikplanlamasveprojelendirilmesi,niversitesanayi ibirliklerininkurulmas,fikrihaklarynetimi,projekoordinasyonu,TBTAKArGedevlettevikleriileilgilialmalarynettim.eklindeifadeediyor.TrkiyedeArGealanndayaplm,ilkrekabetncesiibirliiprojesi,TrkOtomotivSanayiifirmalarnnAvrupaBirliiereve Programndan ald ilk IP projesi, balangcndanbalayarakbirArGefirmasnnkurulumundaaktifalmakgibi pek ok ilkin iinde grev alm olmaktan dolay herzaman iin bykmutlulukduyduunu ifade edenVolkanBAYRAKTAR,OTAMiinyeniveyenilikibirdneminbalayacanndasinyalleriniveriyor.BizdeyeniyneticimizleOTAMnyenilikiizgisindegelimeyedevamedeceine gnlden inanyor, kendisine yenigrevindebaarlardiliyoruz.OTAMA..

  (*)[email protected]

  NDEKLER nsz 1 Haber 1 BMC Ar-Ge Merkezi Tantm 2

  Haber:

 • 2

  OTAM AYLIK BLTEN

  firmalarndan edinilen ArGe deneyimini, kendi mhendislik gcyle okiyi birletirmeyi baarm olan BMC;buerevedepekokilk'eimzaatmtr.

  Builklerarasnda;

  lkotomotivdkmhanesi(1973)

  lk 4X4 ara (LandRover) retimi(1974)

  Trkiye'deilkdizelmotorretimivebenzinlimotorluaralaradizeladaptasyonu(1976)

  ParisDakarrallisinekamyonlaTrkiye'denilkkatlm(1992)

  lk Trk kamyonunun (Profesyonel)retimi(1996)

  SnaimlkiyetiBMC'yeaitolanhafifticari ara ailesi (Megastar) retimi(2004)

  saylabilir.

  BMC;1995ylndanberi,tasarm artlarnda ieren TS EN ISO 9001 standardnn tm gereklerini karlayanKaliteSistemBelgesi'nesahipolup,bubelgeye hak kazanan ilk Trk ticariarareticisidir.

  MuharremERKAN(*)

  H alenzmirPnarba'nda,200binmetrekarelik alan zerine kurulu, otomotiv sektrnde kullanlan en son teknolojiyledonatlm entegre tesislerinde 2700alanyla retim yapmakta olanBMC: 1964 ylnda Britisih MotorCorporationortaklve lisansylakurulmu olup, 1966 ylndan itibarenAustinveMorrismarkalticariaralarile retime balam, eitli kamyon,kamyonet, traktr ve motor tiplerinireterekbymveglenmitir.

  Yerli sermaye oran; yllar ierisindeartarak,Trkiye'nin%100yerlisermayeli,rn tasarm, gelitirme vemhendislik almalarn da bamlolmadansrdrentekticariarareticisiolmasnsalamtr.

  BMC'dekiyerliortakhisseleriningiderek artmasyla birlikte ivme kazananvedaimairketin iticigchalinegelmi tasarm ve gelitirme faaliyetleri;gnmzdeokdahanemkazanaraksrdrlmektedir.

  1989ylndairketinbtnhisselerininTrkiye'nin en byk holdinglerinden

  biriolanukurovaHoldingtarafndansatn alnmasyla, yeni bir bymestratejisi belirlenmitir. Bunun sonucunda benimsenen yerli ve zgn tasarmpolitikasuyarncavegerekletirilen yatrmlar yoluyla BMC; rngamna otobsleri de dahil etmi,mevcutarticari"Fatih"vehafifticari"Levend" ara serilerine yeni varyantve versiyonlar gelitirilmi, daha sonrakidnemdekurulan,"CATIA"yazlmtabanlCADCAM sistemi kullanlarak,yeniarticarivehafifticariaraplatformlar olan "Profesyonel" ve"Megastar"modellerigelitirilmitir.

  Busrete;

  1983 1985yllararasndaortaklksrdrm olduu Volvo TruckCorporation,

  1985'den bu yana tm ar ticariaralarileotobsserilerindekullanlan motorlarn retimi iin, lisansanlamas yoluyla ibirlii iindeolduuCummins Engine Company,ve

  1990'dan itibaren, Profesyonel veMegastar serisiaralarnn stil tasarmlarnda ibirlii anlamas yaptnltalyantasarmcPininfarina

  BMC AR-GE MERKEZ Tantm

  HAZRAN 2010

 • 3

  OTAM AYLIK BLTEN

  MhendislikAnalizleri,Simlasyonlar,

  EndstriyelTasarm,

  MekatronikMhendislii,

  FikriHaklarveHomologasyonhizmetisalayan

  AratrmaGelitirmeBlm,irketvizyonvemisyonununolumasn salayacak almalar yaparak, irketinkuvvetlivezayfynlerinibelirleyip; dier firmalarla kyaslayc almalar ynetmekten, irket iin gereken ekonomik ve teknik stratejilerinbelirlenmesine yardmc olacak almalaryaptrmaktan,projelerin fizibiliteettlerinihazrlamaktan,tevikbelgelerininalmve takibi ileArGeprojelerininynetimindensorumluolanStratejikPlanlamaBlm,geleceednkotomotivteknolojilerini takip etmek, gelitirmek mevcutrnlerenasluygulanacakonularnda prototipler hazrlama faaliyetleriniyrtmekteolan,otomotiviinteknolojiretenfirmalarlagrmeleryaparakibirliklerikonusundanhazrlklar yrten, yakn ve uzak gelecektekarlalacakolanher trlteknolojikeilimlerin takip edilerek, irketin ArGepolitikasnaynverilmesi iin ihtiya duyulan verilerin salanmasndansorumluolanleriTeknolojilerBlm,planlanan ArGe yatrmlarna ilikingerek duyulan mhendislik desteinisalayan veya temini iin gerekenaratrmalaryapanArGeYatrmPlanlamaveTasarmMdrl

  bulunmaktadr.

  Yukarda anlatlan ArGe yaplanmamz, 5746 sayl Aratrma GelitirmeFaaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkndaki kanun kapsamnda, Sanayi veTicaret Bakanl tarafndan16/09/2009tarihinden itibarenARGEMerkeziolaraktesciledilmitir.

  BMC;aynerevede,SavunmaSanayistandard olan AQAP 2110 belgesinedesahiptir.Diertaraftanfirma;TV,VCA ve IDIADA gibi belgelendirmekurulular tarafndan "retime Uygunluk" denetimlerinden geerek hakkazanmolduuC.O.P.sertifikalarnndasahibibulunmaktadr.

  DNYADABMC:UluslararaskalitestandartlarnasahiparalarntmdnyadahizmetesunanBMC,ticariarasektrndeyurtdnalisansvermi ilkve tekTrkkuruluudur.

  Bugn 70in zerinde lkeye ihracatyapanBMC,1995 ylndanbalayarakKenya,Tanzanya,Nijerya,Gana,Zimbabwe, Malezya ve Gney AfrikaCumhuriyetinde lisans anlamalaryaparak,bulkelerdeBMCrnlerininSKD (Semi Knock Down) ve CKD(Complete Knock Down) olarak retiminisalamtr.

  BMC, 1998 ylnda ngiltere iin tiponaybelgesinialarakAvrupapazarnagirmi,zamaniinderlanda, spanya,Portekiz, talya,veYunanistanaihracatyapmayabalamtr.2003yl sonunda salanan anlama uyarnca,BMC teknolojisininrnolanaralarn, randa BMC lisans kullanlarakretimine balanmtr. Bu alandakiyatrmlarnhzlasrdrenBMC,mterilerinin istekvebeklentileridorultusundaretimyaparak,yurtdpazarportfynehergeengnyenilkelerilaveetmektedir.

  TEMELARGELKELER:htiyalaraokhzlcevapveren,birbilim ve teknoloji tabanna sahipolmak.

  allanfirmalarileteknolojipaylam.

  ArGe personelinin eitimleri iin,birliiyaplanfirmalardandayararlanmak

  Sektrdeki gelimeleri, fuarlar, yaynlarkanalylatakipetmek.

  Devlet Sanayi niversite birliiile ortak alma platformlar oluturmak.

  Bilim ve Teknoloji TabanlYetenekgelitirme iin ksa vadeli zmyerineuzunvadeliyatrmlaraarlkvermek.

  stikrarlbteileArGeyeteneininarttrlmasnaalmak.

  ARGEveYENRNGELTRMEYETENEKLER: Kendi sektrnde ArGe harcamalarna en ok kaynak aktaran firmalarnbanda gelmekte olan BMC; 2009ylnda,enbyk ilk500firmasralamasnda,35inciolarakyeralmveayn ylda, 18 adet rn projesi tamamlayarak,55farkltipteararetimi gerekletirmitir. Bugne kadar,tasarmlandrpreterekrnyelpazesinedahiletmiolduuaraversiyonuadedi;1000inzerindedir. "" ve "Hizmet"Merkezlerindenoluan irketinArGeMerkezi; geni tabanlbiryaplanmayasahiptir.

  Buyaplanmada;

  rn ve Proses tasarmlarndan sorumlu

  ArTicariAra

  HafifTicariAra

  Otobs

  SavunmaSanayivezelProjeler

  MotorveAktarmaOrganlar

  Gvde"Mhendislik"birimleri,

  bubirimlerintmne

  Tasarmdorulama/AraTestleri,

  BMC AR-GE MERKEZ Tantm

  HAZRAN 2010

 • 4

  OTAM AYLIK BLTEN

  ArGe birimlerinin rn gelitirmeyetenekleriise;

  asi,sspansiyonvemekanikaksamtasarm

  Motorgelitirmevetest

  Aktarmaorganlartasarm

  GvdeStiltasarmretimmetottasarmMhendislikanalizvesimlasyonlarMekatronikmhendisliiTipOnayveSertifikasyonalmalarKompleYeniAraTasarmTasarmDorulamaTestveMuayeneleri

  SatSonrasHizmetlervePazarlamaBlmnden Gelen Taleplere GreAralardaYaplaniyiletirmeler

  vedolaysyla,komplearatasarmolarakzetlenebilir.

  ArGeMerkeziyapsnoluturangruplarn detay bazda zerinde altklarkonulariseaadakiekildezetlenebilir:

  TasarmDorulamaveAraTestleri:TasarmSonularnnFizikiOlarakGrlmesi Amacyla, Gelitirme ve retimPrototipleriHazrlanr.

  Tasarm Dorulama almalar, YolDayankllk ve Fonksiyon Testleri,Mteri Testleri, Belgelendirme almalarbuprototiplerleyaplr.

  Yaplantestlerdenrnekler:

  BMC AR-GE MERKEZ Tantm

  HAZRAN 2010

  Tilttesti

  YanCamDarbeTesti

  Viraj DengeubuuUygunlukTesti

  DireksiyonveManevraKaabiliyetiTesti

  Zrhl personel tayc aralarn maynpatlamaya kar zrh dayanm artnameyeuygunluktesti

 • 5

  OTAM AYLIK BLTEN

  rnHomologasyonveFikriHaklar:rnlerimiz gerek yurt ierisinde, gereksedeAvrupaBirliilkelerinde veihracat yaptmz dier lkelerde,lkelerin Tip Onay direktiflerine gretestlerden ve kontrollerden geerekbelgelendirilmesi faaliyetleriniyrtlr. Bakanlklar, Emniyet Genel Mdrl, OSD gibi kurumlarla BMCarasndakikoordinasyonsalanr.Ayrca,marka,patentveendstriyeltasarm tescil faaliyetlerikonusunda almalaryrtlr.

  Bu amala yaplan tip onay testlerindenbazlar

  Mhendislik Analizleri ve Simlasyonlar:rnntm,yadakritikaltsistemlerinin "snr koullar" altndaki perfor

  SavunmaSanayivezelaraprojeleriiingereken;%30,%60,%70ve%100trmanmaeim,140cmekadarsudangeme, %30 yan eim parkurlar ilemuhtelif amal dier pistleri ieren,okamaltestalan;2009ylndahizmetealnmtr.

  zellikle yeni rnlerin devreye alnmasncesindemteriler ilebirlikte,gerek alma koullarnda yaplandeerlendirme testleri kritik nemesahiptir.

  BMC AR-GE MERKEZ Tantm

  HAZRAN 2010

  Zrhl personel tayc aralarn personel gvenliinin artnameye uygunluktesti

  TrmanmaEimiTesti

  YanEimTesti

  SudanGemeTesti

  KoltukTestleri

 • 6

  OTAM AYLIK BLTEN

  retim safhasnda ise,anagvdebirletirmelerinde robotkaynak teknolojisikullanmnageilmitir.Anakaporta paralarnn punta kayna ile birletirilmesiyerinezellikleszdrmazlkistenenblgelerdeyaptrmateknolojisine geilmitir. retilen paralarnveyakebindoruluklarnkontrolamacylada3boyutlusaysallmcihaznn da devreye alnmasyla, CAI(Bilgisayar Destekli Muayene/lm)teknolojisidekullanmagirmitir.

  Ara Elektrik veMekatronikMhendisliiAra elektrik enstelasyonuna ilikinesaslarn oluturulduu, ara elektrikvebilgi sistemleri ile tmmekatronikpara ve sistemlerin tasarmlandrld/seimlerinin yapld bu birimindier faaliyetleri arasnda, tatlardagvenliksistemleri,ABSfrensistemleri, uzaktan kumandal kap kilitleri,

  mansn grerek, tasarmn limitleriniveileriyednkgelitirilebilmepotansiyelini irdeleyebilmek amacyla; lineer/nonlineer, statik/dinamik yapsalanalizlervetatdinamii,NVHanalizleri,tatzerindekimekaniksistemlerin simlasyonlar, termal ve s akanalizleri; sahip olunan donanm veyazlmlarkullanlarak,yadayurtiiveyurtdmhendislik firmalaryla ibirliiyaparakgerekletirilmektedir.

  Endstriyel Tasarm ve Gvde MhendislikalmalarAraKaroseriTasarm

  AraTrimTasarmveUygulamalar

  Mekanik Kinematik Sistemler veAraasisi

  DTrimParalar

  AraTrimTasarm

  EndstriyelTasarmalt gruplaryla yrtlmekteolup, irketin kuruluundan beri gvde tasarmvegelitirmekonusundakazanlanyeteneklerin,90'lyllardaProfesyonelkamyon kelerinin stil tasarm konusunda nl talyan tasarmc"Pininfarina" ileyrtlenortak almalar sayesinde daha da glenmesisalanm, o dnemde kullanmnabalanan yzey modelleme ve analizprogram "CATIA" ve yapsal analizprogram "ANSYS" ile,gvde ve trimaksam tasarmlarnn kalite vehassasiyetindekaydadeergelimelereldeedilmitir. Stil tasarmnn vazgeilmezlerindenolanmodelyapmtekniklerideyinebuprojevastasylafirmamzda daha verimli ekilde uygulanmayabalanmtr.

  Dier taraftan, stil safhasndan kalptasarm, yapm ve preslerden kankaporta paralarnn birletirilerekkamyon kebi oluturma safhalarnageite,CAD (BilgisayarDestekliTasarm) veCAM (BilgisayarDestekliretim) tekniklerinden yararlanlmaya dao dnemde balanmtr. Daha sonraCAE (Bilgisayar DestekliMhendislik)kullanm ile, paralarn tasarm aamasnda sanal test olanaklar salanmtr.

  BMC AR-GE MERKEZ Tantm

  HAZRAN 2010

  PlastikYaktTankTestiSspansiyonSistemiYapsalAnalizi

  MaynPatlamaSimlasyonu

  Balant Braketi Analizi in A Oluturma

 • 7

  OTAM AYLIK BLTEN

  KapKinematikTasarm,CamSilecekMekanizmas,KaputMenteeveKilitSistemi,FarYkseklikAyarveBalantSistemi,

  VitesMekanizmas,SrcYerleimi,AynalarveKoltuklarnYerleimi,PedallarnYerleimi,TrimParalarnnTasarm.

  YENRNGELTRMESRECAAMALARI:1.MteriTalepve htiyalarUyarncaProjenerisiOluturularak,MamulPlanlamaKomitesiOnaynaSunulur.

  2.Mamul Planlama Komitesi OnaynTakibenrnProfiliHazrlanr.rnelikinTmTemelKararlarAlnr.

  3.rnProfiliEsasAlnarak,ProjeZamanPlan leFizibiliteEtdHazrlanr.

  4.cra Komitesi rn Profili, ZamanPlan Ve Fizibilite Etdn nceler,ProjeOnayVerir.

  srveseyirdenetimi,motorvegsistemleri denetimi, yolcu gvenliksistemleri, ve tat aralarndaki benzersistemlerdebulunmaktadr.

  AraMhendisliialmalar:

  SrcYerleimiveErgonomisi.MotorveAktarmaOrganlarYerleimi.

  Sspansiyon Sistemi ParametreleriveAraBoyutlarnnBelirlenmesi.

  AraPerformansAnalizleri.SistemModelleriBunlara ilaveten, aada rnekleriverilen ara alt sistemlerine ilikinalmalar; ilgili rn tasarmndansorumluMhendislikbirimleritarafndangerekletirilmektedir.

  AraAltSistemTasarmlarSspansiyonSistemiKinematikTasarmveAnalizi,

  DireksiyonSistemiKinematikTasarm,

  KapMenteeveKilitSistemi,

  BMC AR-GE MERKEZ Tantm

  HAZRAN 2010

  Konu AraCinsi Havakrklsspansiyonalmas ekici Euro4ve5elektronikmotoralmas ekici Kebtasarm ekici 1.8ltturbomotortasarmvegelitirilmealmas HafifTicariAra

  Euro4ve5elektronikmotoralmas HafifTicariAra ABS/ASRfrensistemigelitirme HafifTicariAra Kebtasarm HafifTicariAra Kauuktipsspansiyonalmas Kamyon 6x4aralardaVekikolusistemanalizi Kamyon Kebigrltseviyesianalizleri Kamyon Diferansiyelsesseviyesianalizalmas Otobs Krklotobsgelitirme Otobs CNGmotorluotobsgelitirme Otobs Zrhlaragelitirme AskeriAra

  ARGEMERKEZNNYURTDIIFRMALARLAYAPTIIBAZIGELTRMEALIMALARI:

 • 8

  OTAM AYLIK BLTEN

  5.Bunu,rntasarmnaynverecekesaslarn belirlenerek ayrntl tasarm faaliyetleri inbalangnoktalarnn oluturulduu, stiltasarmna esas oluturan eskizlerin(Rendering) hazrland, ana nitevesistemlereilikintemelkriterlerinoluturulduu n Tasarm aamastakipeder.

  n Tasarm almalarnn sonular;SistemModelleriveStiltaslakmodelleri ilen Prototiplerzerindegrlr: n Prototip Yapm: Prototip iin gerekliparalar;kalpyapmbeklenmeksizin, deiik teknikler kullanlarakretilir. Belirlenen rn karakteristikleriesasalnarak,detay tasarmageilir. Yenibirkebgelitirilmesiniierenprojelerde,nPrototipsrecineaadakibasamaklardadahilolur:

  BMC AR-GE MERKEZ Tantm

  HAZRAN 2010

  Kep n Tasarm ve Stil Resimleme(Rendering)almalar

  SistemModelleri

  StilTaslakModeli(1/5leklimodel)

  StilTaslakModelleri,nPrototipler,RzgarTneliAnalizleri: YzeyinOkunmas(digitizing)

 • 9

  OTAM AYLIK BLTEN

  daarttrlm,yenivedonanmlArGeMerkezi

  GeleceednkProjeler:

  Yerli Savunma Sanayinin gl birreticisiolarak,buyelpazedekirneitliliimizi gelitirecek zelliklekompakt4x4aratasarm.

  Hibrit ticari ara iin, yerli elektrikmotoru tasarmn ve retimini zm ortaklarmzla birlikte hayatageirmek.

  Src hatalarndan kaynaklanankazalarn nlenmesi iin, ndekiarac izleme sistemi ve kr noktadenetleyicilerin aralarmza uygulanmas.

  Ara kabininin, titreim seviyesininilerikonforseviyelerineekilmesi.

  Mevcut ara projeleri havuzundabulunan yeni ara projelerimizinbelirlenen zamanlarnda yurt ii veyurtdpiyasalardayerinialmas.

  leri Teknolojiler Blm listesindeyeralanteknolojilerinbelirlibirplandahilindeuygulamayaalnmas

  Halen rn gamnda bulunmayanticari ara eitlerinin gelitirilerekyurtii ve yurtd pazarlara sunulmas

  (*)[email protected]

  n tasarm srecinde nce kafadabalayan ve kat zerinde devameden dnceler, detay tasarm aamasn takibenmalzemeye,malzemeden prototiplere, prototiplerden gerekrnednerekbirsreierisindeyolunadevameder.

  Tasarm dorulama almalar, yoldayankllkvefonksiyontestleri,mteritestleri,rnbelgelendirmealmalar tamamlananrnn, kontroll

  adetlerdeyaplanpilot retiminitakibenseriretimegeilir.

  Biraraprojesi iin,BMCtesislerinde,ounluu yeni tasarm olan yaklak10.000parabirarayagetirilir.

  Tasarm yeni olan paralarn retimiiin ise, irket iinde~1.600adet,yansanayi kurulularnda da en az bir okadarmodel,kalp,takm,aparatyatrmyaplr.

  ARGE HEDEFLER, GELECEEDNKPROJEveYATIRIMLAR:Hedefler:

  irketimizin teknolojik adan rekabetiliinin gelitirilmesi ve srdrlmesi, teknoloji tabanl rekabetavantaj elde etmek iin teknolojiaratrmalarn ve faaliyetlerini glendirmek.

  Son kullancya hatalarndan arndrlm, kullanc dostu aralar sunmak iin, ArGeMerkezinin glendirilmesi, uzun vadede; yerleimplanlamas tamamlanm olan, olanaklar an gerekleri dorultusun

  BMC AR-GE MERKEZ Tantm

  letiim Bilgileri : stanbulTeknikniversitesiAyazaaYerlekesi,MotorlarveTatlarLaboratuar,OTAMA..34396Maslak/stanbulTel: 02122761612 Eposta: [email protected]: 02122761613 Web: www.otam.com.tr

  HAZRAN 2010

  NoktaBulutundanYzeylerinOluturulmasveDzeltilmesi(Smoothing):

  1/1ModelYapm

  DzeltmeveDigitizing:YzeyVerileriSonHaliyleDondurulur