rybnik, dnia 28.05.2014 r. 2014/06/30  · rybnik, dnia 28.05.2014 r. rady miasta rybnika...

Click here to load reader

Post on 29-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Rybnik, dnia 28.05.2014 r.

  RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2

  44-200 RYBNIK

  ISO 9001:2008

  Or.0002.5.2014

  2014-210465

  NESOD: 2014-210465 1/66 Przyg.: Or/89

  Protokół nr XLVI

  z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 r. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta

  Rybnika za 2013 rok. /Głosowanie 1/ 5. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2013 rok. /Głosowanie 2/ 6. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok. /Głosowanie 3/ 7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 4/ 8. Uchylenie uchwały Nr 675/XLIV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powołania

  komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku. /Głosowanie 5/

  9. Wystąpienie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. /Głosowanie 6/ 10. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym

  tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik. /Głosowanie 7/

  11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej. /Głosowanie 8 – 110/

  12. Zmiana uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu. /Głosowanie 111/

  13. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego. /Głosowanie 112/

  14. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 15. Zakończenie sesji.

 • NESOD: 2014-210465 2/66 Przyg.: Or/89

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Andrzej Wojaczek – Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł sesję Rady Miasta, powitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 22 radnych, w związku z czym obrady będą prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. O godz. 16:02 przybył Radny Michał Chmieliński. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z sesji z dnia 30 kwietnia 2014 r. został przyjęty bez uwag. 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.

  Adam Fudali – Prezydent Miasta w imieniu Burmistrza Miasta Radzionków podziękował za podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”. Dodał, że placówka zostanie otwarta w 2015 r. Następnie poinformował o spotkaniach, w których uczestniczył: - 3 maja br. - obchody uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja, - 5 maja br. – posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, - 8 maja br. - inauguracja rybnickich Juwenaliów, - 9 maja br. - spotkanie z młodymi siatkarzami TS Volley Rybnik - srebrnymi medalistami mistrzostw Polski juniorów w Bydgoszczy, - 9 maja br. - prezentacja „Kroniki Niedobczyc”, - 15 maja br. - posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, - 16 maja br. - Dzień Strażaka, - 5 maja br. - otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka, - 21 maja br. - XI Ogólnopolska konferencja PR w Samorządzie i Administracji Państwowej w Katowicach oraz odbiór nagród w ogólnopolskim konkursie Krysztaly PR: Grand Prix w kategorii Najlepsza kreatywna kampania promocyjna dla projektu Kultura.rybnik.eu oraz wyróżnienia za film Rybek z Rybnika w kategorii Najlepszy film promocyjny, - 5 maja br. - wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Śląskiego w Rybniku. Podczas tego spotkania Prezydent poruszył problemy związane z: - jakością powietrza w Rybniku – Prezydent wyjaśnił, że Marszałek daje pewne wytyczne dot. jakości powietrza na terenie województwa. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę dot. przystąpienia do Programu Life, - RIPOKiem w Rybniku – stanowisko Marszałka w tej sprawie jest niezmienne - instalacja w Rybniku nie może zostać uznana za RIPOK dopóki nie zmieni się interpretacja rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Prezydent poinformował, że napisał do Ministra Ochrony Środowiska powołując się na odpowiedź na interpelację, jaką otrzymał od Ministra senator w sprawie RIPOKów - dot. uznania instalacji z technologią jaka jest zastosowana w Rybniku. Z odpowiedzi Ministra wynikało, że ostateczna decyzja nie zapadła. Prezydent poinformował, że czeka na odpowiedź w tej sprawie, - drogą Racibórz-Pszczyna – Rybnik jest na liście priorytetowej, - 24 maja br. - Frassati w Rybniku - Koncert Ewangelizacyjny oraz Msza Święta za miasto, - 27 maja br. - prezentacja oświetlenia nocnego na zmodernizowanym kąpielisku Ruda. Prezydent zaprosił wszystkich na otwarcie kąpieliska, które nastąpi 1 czerwca br. Następnie przedstawił informację dot. inwestycji: - modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku - otwarcie 1 czerwca, - budowa parkingu oraz placu zabaw przy ul. Gliwickiej (obok kąpieliska „RUDA”), - przebudowa stadionu lekkoatletycznego MOSiR w Rybniku przy ul. Gliwickiej - termin zakończenia przebudowy jest planowany na lipiec br., - rewitalizacja ul. Powstańców Śląskich, Jana III Sobieskiego i Św. Jana - trwają prace związane z wymianą i przebudową podziemnej infrastruktury technicznej oraz budową ciepłociągu, termin zakończenia robót jest planowany na wrzesień br., - budowa segmentu przedszkolnego i adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku-Popielowie na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - termin zakończenia robót jest planowany na sierpień br.,

 • NESOD: 2014-210465 3/66 Przyg.: Or/89

  - budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku, - budowa hali sportowej przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18, - zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej i technicznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku – zadanie zostało zakończone. Poinformował, że bezrobocie w Rybniku się nie zmienia i jest jednym z najniższych w województwie. Dodał, że PUP kontroluje realizację 3 projektów unijnych – Strategia do sukcesu, Młodzi w pracy oraz Razem po nowe możliwości (II edycja). Programy te są po to, żeby pozyskać nowej miejsca pracy. Ponadto miasto występuje po nowe środki, które udaje się pozyskać. Kolejno przedstawił roboty będące w realizacji dot. dróg: - przebudowa ul. Prostej – na ukończeniu, - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na ul. Raciborskiej – planowane wykonanie prac koniec czerwca br., - przebudowa ul. Niepodległości – planowane wykonanie prac czerwiec br., - budowa łącznika ul. Jaskółcza – Janiego wraz z odwodnieniem - planowane wykonanie prac - czerwiec br., - przebudowa ul. Jastrzębskiej i Małachowskiego – planowanie wykonanie robót – lipiec br., - przebudowa przepustów na ul. Wolnej – planowane wykonanie robót - czerwiec br., - przebudowa ul. Pod Lasem – planowane wykonanie robót - sierpień br., - wycena majątku drogowego w zakresie dróg gminnych, - przebudowa ul. Zwycięstwa – planowane wykonanie robót - sierpień br., - remont mostu na ul. Stalowej – planowane wykonanie robót - sierpień br., - budowa parkingu przy ul. Kotucza – planowane wykonanie robót – lipiec br., - budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta; a także przetargi będące w trakcie realizacji na: - przebudowę ul. Rudzkiej, - przebudowę ul. Podmiejskiej, - przebudowę ul. Tkoczów – II etap; oraz przetargi w przygotowaniu na: - remont ul. Strąkowskiej i Pniowskiej, - remont łącznika ul. Milenijna – Św. Huberta, - remont chodników na terenie Miasta Rybnika, - przebudowę mostu na ul. Robotniczej, - przebudowę mostu na ul. bocznej Sygnały, - remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. T. Bieli ( z uwagi na odstąpienie od umowy z wykonawcą, konieczne jest przygotowanie ponownej procedury przetargowej), - dostawa betonowych elementów drogowych. Następnie Prezydent przekazał informację dot.: - „Dni kultury i sportu w 10. rocznicę współpracy partnerskiej Rybnika i Karwiny”. Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 11 – 12 czerwca br. Miasto pozyskało środki w wysokości 30 000 eur