årsmelding 2011 arbeids- og miljømedisin universitetet i ... · pdf file...

Click here to load reader

Post on 19-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Årsmelding 2011- Arbeids- og miljømedisin 1

  Årsmelding 2011

  Arbeids- og miljømedisin

  Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

 • Årsmelding 2011- Arbeids- og miljømedisin 2

  Innhold

  1. Innledning s 3

  2. Administrative forhold s 4

  3. Undervisning og formidling s 5

  A. Undervisning av medisinske studenter s 5

  B. Mastergrad-studium CIH s 5

  C. Etterutdanningskurs s 5

  E. Doktorgradsveiledning s 6

  F. Foredrag s 7

  G. Annen undervisning s 10

  H. ARV s 10

  I. Deltagelse i forskningsdagene s 10

  4. Forskning s 11

  A. Publikasjonsliste s 11

  B. Prosjekter s 18

  5. Konsulentvirksomhet s 21

  6. Internettsider s 21

  7. Kurs og reiser s 21

  8. Verv og deltagelse i utvalg, råd og komiteer s 23

  9. Internasjonalt samarbeid s 25

 • Årsmelding 2011- Arbeids- og miljømedisin 3

  1. INNLEDNING

  Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin er en del av Institutt for samfunnsmedisinske

  fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Vi har i alle år også

  hatt en “oppdragsavdeling” som er eksternt finansiert og administrert i Unihelse AS.

  Aktiviteten i oppdragsavdelingen har de siste årene blitt redusert, da Instituttet vårt har tatt

  over mye av ansvaret for eksternt finansiert arbeid, men vi har fortsatt en tilhørighet til

  Unihelse. Vi har også utviklet samarbeidet med Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland

  Universitetssykehus, og har også prosjekter sammen med denne avdelingen.

  I tillegg har seksjonen flere stipendiater i samarbeid med Senter for internasjonal helse. Denne

  årsrapporten beskriver alle typer arbeid vi holder på med.

  Når det gjelder vårt samarbeid med Yrkesmedisinsk avdeling, så har vi fremmet et ønske om å

  bli samlokalisert med denne, da dette ville vært av stor faglig nytte for oss, og redusert mye tid

  som nå brukes til å reise fram og tilbake mellom Haukeland og Kalfaret. Så langt har vi ikke

  funnet noen løsning på hvordan dette skal gjøres, da det ikke er nok ledige rom i det aktuelle

  huset. Vi avventer saken, og fortsetter livet som før i Kalfarveien. Vi trives der også!

  Som et konkret samarbeidstiltak, er gruppen LAMDA etablert: Locus for arbeidsmedisin,

  maritim medisin, dykkemedisin og allergi. Gruppen har deltagere fra tre institutter, alle med

  nær faglig kontakt. Dette er et samarbeid som kan være svært nyttig å utvikle.

  Bergen, mars 2012

  Bente E. Moen

  Gruppeleder/professor

 • Årsmelding 2011- Arbeids- og miljømedisin 4

  2. ADMINISTRATIVE FORHOLD

  PERSONALE

  Følgende stillinger har vært besatt i 2011:

  - Professor Bente E. Moen (Hovedstilling i UiB, 20 % bistilling i Yrkesmedisin, Haukeland

  Universitetssykehus)

  - Professor Magne Bråtveit (Hovedstilling i UiB, 20 % bistilling i Unihelse)

  - Professor Tim Carter (20 % stilling UiB, fra september)

  - Fagkonsulent/sykepleier Kristin Bondevik (50 % stilling i Unihelse)

  - Spesiallege/forsker Nils Magerøy (20 % stilling i Unihelse, permisjon i 80 % av stillingen

  for å være spesiallege/forsker, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus).

  - Statistiker Valborg Baste (100 % stilling i Unihelse)

  - Postdoktorstipendiat Kjersti Alsaker (60 -100 % stilling i Helse & Rehabilitering)

  - Postdoktorstipendiat Hilde Gundersen (100 % stilling i Norges forskningsråd)

  - Universitetsstipendiat Ole Jacob Møllerløkken (100 %)

  - Stipendiat Zeyede Zeleke (100 % Quota-stipend til juli 2011)

  - Mastergradstudent Gloria Sakwari (100 % NUFU/Quota stipend)

  - Mastergradstudent Alexander Tungu (100 % NUFU/Quota-stipend)

  - Forskerlinjestudent Vegard Hanssen har vært hos oss i full tid fra august 2011

  - Prosjektkonsulent/sekretær Berit Larsen (timelønnet)

  Assosierte:

  - Lege Vilhelm F. Koefoed fra Saniteten, Sjøforsvaret

  - Elisabeth Flo, doktorgradsstipendiat, Psykologisk fakultet

  - Siri Waage, doktorgradsstipendiat, Unihelse

  - Leif Åge Strand, doktorgradsstipendiat, Kreftregisteret

  - Jens Tore Granslo, doktorgradsstipendiat/overlege Yrkesmedisinsk avdeling, HUS

  - Kristin Buhaug, overlege Yrkesmedisinsk avdeling HUS, hadde overlegepermisjonen sin

  hos oss i tiden 1/3-31/5.

  - Senior yrkeshygieniker Bjørg Eli Hollund har vært timelønnet.

  - Amare Workie Nikatu, Etiopia, har bistått med et prosjekt i Etiopia

  INTERNE MØTER

  Gruppen har et daglig uformelt morgenmøte fra kl. 0830-0900. Hver tirsdag morgen har vi

  hatt et felles fagmøte. Hver første tirsdag i måneden har vi i tillegg hatt gruppemøte

  (personalmøte).

  Vi har også hatt doktorgradsseminarer (reading seminars) annenhver fredag.

 • Årsmelding 2011- Arbeids- og miljømedisin 5

  SAMLINGER

  Av arrangementer med høyt sosialt tilsnitt i tillegg til det faglige, kan vi nevne:

  - Festlunsj for Kristin Bondevik 26/1 i Kalfaret.

  - Strategidag 31/1 i BB-bygget.

  - Disputas for Leif Åge Strand i Trondheim, 1/2.

  - Scientific seminar på Ottesheimen, Ustaoset 14-15/2.

  - For HMS sjø gruppen: Festmiddag 13/3.

  - Instituttets dag 11/5, med fest på Verftet etterpå.

  - Litt grillmat i Bentes hage 8/6.

  - Dagsseminar i professorgruppen LAMDA på Salhus trikotasjefabrikk 18/8.

  - Unihelse ansatte deltok på et to dagers seminar på Solstrand 23-24/8.

  - Norwegian dinner party for Gloria and her husband in Kalfaret 22/9 med rømmegrøt og

  vafler.

  - Instituttets julelunsj.

  - Noen deltok på julefesten til Instituttet.

  - Gruppens julemiddag 16/12 – denne gang som en festlig og utfordrende tur til Vilvite

  senteret, med påfølgende quiz og middag i Kalfarveiens forskjellige rom.

  Og vi har hatt tre disputaser og utallige publikasjonsfeiringer med kake og/eller champagne på

  jobben!!

  VERNEOMBUD

  Seksjonens verneombud har vært: Kristin Bondevik og Hilde Gundersen.

  3. UNDERVISNING OG FORMIDLING

  A. UNDERVISNING AV MEDISINSKE STUDENTER

  Vi har gjennomført "arbeidsmedisinsk" uke fire ganger i 2011. Undervisningsopplegget får

  stadig god evaluering, og vi vurderer det som svært viktig at undervisningen holdes nettopp

  slik: Samlet i en uke. Vi har klare meldinger fra studentene på at dette er å foretrekke. Vi er

  glade for å ha bare ¼ av kullet hver gang, og jobber for å utvikle undervisningen ytterligere

  for å utnytte denne muligheten til å gjøre ting som er vanskelig i større grupper.

  Det har vært mange diskusjoner også dette året om undervisningen; vi er glade for at systemet

  har vært stabilt for oss dette året så vi kunne få prøvd det ut skikkelig.

  B. MASTERGRADSSTUDIUM - CIH

  Seksjonens internasjonale mastergradsstudium er et samarbeid med Senter for internasjonal

  helse i “Occupational Hygiene”. Vi har ikke hatt nye studenter dette året, vi har konsentrert

  oss om å utdanne tre PhD kandidater; en fra Etiopia og to fra Tanzania.

  C. ETTERUTDANNINGSKURS

  Seksjonen er ansvarlig for kurset ”Introduksjon til arbeidsmedisin”, et kurs på internett som

  ligger på nettsidene til Den norske legeforening (Lupin-kurs). Dette kurset er nå tatt vekk fra

  nettet for å bli revidert både faglig og med ny teknisk plattform.

 • Årsmelding 2011- Arbeids- og miljømedisin 6

  D. DOKTORGRADSVEILEDNING

  Vi har hatt tre disputaser dette året:

  - Valborg Baste (Moen): Disputas 13.mai: “Radiofrequency electromagnetic fields and

  reproductive health. Occupational exposure among servicemen in the Royal Norwegian

  Navy“.

  - Zeyede Kebede Zeleke (Bråtveit, Moen): Disputas 4/11: “Respiratory health among

  cement workers in Ethiopia “.

  - Siri Waage (Bjorvatn, Moen): Disputas 30/9: “Shift work, sleep and health in the

  petroleum offshore industry“.

  Kandidater for øvrig som har arbeidet med doktoravhandlingen sin:

  - Ole Jacob Møllerløkken (Moen, Magerøy)

  - Gloria Sakwari (Bråtveit, Moen)

  - Alexander Tungu (Bråtveit, Moen)

  - Jens Tore Granslo (Bråtveit, Svanes, Moen)

 • Årsmelding 2011- Arbeids- og miljømedisin 7

  F. FOREDRAG

  Her er en oversikt over hvem som har holdt foredrag om hva i år:

  Alsaker K:

  - 22. mars Foredrag Solstrand Fordypningskurs Vold i nære relasjoner

  - 7. april Presentasjon ”Arbeid og vold” Forskningsseminaret Omsorgens grunnlag,

  fenomener og vilkår 7.-8. april 2011 Bergen

  - 23. august “ Arbeid og vold i nære relasjoner” Uni Helse Solstrand seminar 2011

  Invitert foredragsholder:

  - 8. april ved 30 års jubileum ved Krisesenteret i Bergen ”Menns vold mot kvinner,

  typer av vold, helse og livskvalitet blant kvinner ved norske krisesentre”

  - 20. juni Justisdepartementet/ Oslo, Arbeidsseminar; Innspill til ny handlingsplan

View more