riskbed£¶mning fysisk planering mall l£¤nsstyrelsen i uppsala...

Download Riskbed£¶mning fysisk planering mall L£¤nsstyrelsen i Uppsala l£¤n har inte gett ut riktlinjer kring

Post on 14-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Briab Brand & Riskingenjörerna AB www.briab.se

  Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 65, 118 27 Stockholm. Telefon: 08 410 102 50

  Uppsala: Dragarbrunnsgränd 78 B, 753 20 Uppsala. Telefon: 018 430 30 80

  Organisationsnummer: 556630-7657

  2015-03-30

  RISKUTREDNING

  KVARNGÄRDET 1:8 & 62:1 INOM KV TAKRYTTAREN, UPPSALA

  VERSION 2

  ÄNDRING AV DETALJPLAN

 • Kvarngärdet 1:8 & 62:1, Uppsala 2015-03-30 Riskutredning Version 2

  Briab Brand & Riskingenjörerna AB 1 (23)

  PROJEKTINFORMATIONPROJEKTINFORMATIONPROJEKTINFORMATIONPROJEKTINFORMATION

  Projektnamn: Kvarngärdet 1:8 & 62:1, kv Takryttaren, Uppsala - riskutredning Fastighet: Kvarngärdet 1:8 och Kvarngärdet 62:1 Kommun: Uppsala Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus Uppdragsgivare: Uppsalahem AB Kontaktperson: David Kierkegaard E-post: david.kierkegaard@uppsalahem.se Telefonnummer: 018-727 34 13 Projektansvarig: Johan Lindberg E-post: johan.lindberg@briab.se Telefonnummer: 018-430 30 82 Handläggare: Erol Ceylan (EC) E-post: erol.ceylan@briab.se Telefonnummer: 08-406 66 33 Kvalitetskontroll: Fredrik Pauli (FP)

  Datum Version Kontrollerad av

  2015-03-30 Version 2: Förtydligat markanvändning och uppdaterat utredningen efter att nya planskisser tagits fram

  EC

  2014-12-04 Version 1 EC FP

 • Kvarngärdet 1:8 & 62:1, Uppsala 2015-03-30 Riskutredning Version 2

  Briab Brand & Riskingenjörerna AB 2 (23)

  SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Briab Brand & Riskingenjörerna AB har, på uppdrag av Uppsalahem AB, utrett den risk som är förknippad med en ändrad detaljplan som möjliggör för ny bebyggelse på fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1 i Uppsala. Fastigheterna är belägna inom kvarter Takryttaren, Uppsala kommun. Önskemålet är att möjliggöra för nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheterna. I riskutredningen ingår rekommendation om tolerabel risknivå och vid behov förslag på riskreducerande åtgärder.

  Målet med riskutredningen är att utgöra ett beslutsunderlag i detaljplaneprocessen.

  Händelser förknippade med urspårning och transport av farligt gods längs Ostkustbanan är de händelser som har identifierats kunna ge förhöjda risknivåer enligt upprättad riskinventering. Andra riskkällor (farligt gods-transport på E4 och farliga verksamheter) har kunnat avskrivas med hänsyn till deras låga bidrag till planområdets risknivå.

  Resultatet av analysen visar att risknivån i delar av fastigheterna är icke försumbar. Risknivån är sådan att man bör sträva efter att sänka den med rimliga medel så långt det är möjligt för att nå en acceptabel risknivå enligt definierade acceptanskriterier av MSB, dåvarande Räddningsverket (1997).

  Slutsatsen är att:

  1) Om riskreducerande åtgärder vidtas enligt punktlistan nedan bedöms risknivån vara acceptabel 27 meter från järnvägen. Utifrån detta kan flerbostadshus placeras som närmast 27 meter från järnvägen:

  • Ventilationsintag till byggnaden placeras på den sida av byggnaden som vetter bort från järnvägen. Ventilationssystemet bör vara avstängningsbart. Denna åtgärd minskar konsekvensen från en eventuell brand eller utsläpp av giftig gas.

  • Utrymning från byggnaden är möjlig i riktning bort från järnvägen. Åtgärden skyddar utrymmande från värmepåverkan från en eventuell brand.

  • Mur, skyddsvall eller bullerplank installeras intill järnvägen och utförs tätslutande i underkant för att begränsa spridning av brandfarlig vätska mot planområdet i händelse av en olycka.

  • Fasader (upp till 30 meter från järnvägen) som vetter mot järnvägen utförs i obrännbart material och fönster i brandteknisk klass EI 30. Detta minskar påtagligt sannolikheten för brandspridning till byggnad i händelse av en olycka.

  2) Om inga riskreducerande åtgärder vidtas är det ur risksynpunkt acceptabelt att placera flerbostadshus som närmast 30 meter från järnvägen (med hänsyn till den låga risknivån som råder på detta avstånd).

  Om balkonger eller takterrasser placeras i riktning mot järnvägen mäts avståndet till järnvägen från balkongens eller takterrassens yttre kant (närmast järnvägen).

  Eftersom att Ostkustbanan är klassificerad som riksintresse ska Länsstyrelsens och Trafikverkets krav om fria avstånd kring järnvägen beaktas före beslut.

 • Kvarngärdet 1:8 & 62:1, Uppsala 2015-03-30 Riskutredning Version 2

  Briab Brand & Riskingenjörerna AB 3 (23)

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  SAMMANFATTNING ................................................................................2

  1 INLEDNING ..........................................................................................4 1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 4 1.2 Syfte och mål ............................................................................................................... 5 1.3 Omfattning och avgränsningar .................................................................................... 5 1.4 Revidering ................................................................................................................... 6 1.5 Underlag ...................................................................................................................... 6 1.6 Kvalitetssäkring ........................................................................................................... 6

  2 RISKHÄNSYN I FYSISK PLANERING ................................................6 2.1 Risk ............................................................................................................................. 6 2.2 Olika mått på risk ......................................................................................................... 6 2.3 Styrande dokument ..................................................................................................... 7 2.3.1 Plan- och bygglagen ............................................................................................................................... 7

  2.3.2 Rekommendationer och riktlinjer............................................................................................................. 7

  2.4 Metodik för riskhantering ............................................................................................. 7 2.4.1 Nyttjad metod ......................................................................................................................................... 8

  2.5 Acceptanskriterier ........................................................................................................ 8 2.6 Farligt gods – begrepp och definition ........................................................................ 10

  3 OMRÅDESBESKRIVNING ................................................................ 12 3.1 Beskrivning ................................................................................................................ 12 3.2 Befintlig bebyggelse .................................................................................................. 12 3.3 Planerad bebyggelse ................................................................................................. 13 3.4 Befolkningstäthet ....................................................................................................... 14 3.5 Spårbunden trafik ...................................................................................................... 15 3.6 Vägtrafik .................................................................................................................... 15

  4 RISKINVENTERING OCH ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING .................. 15 4.1 Farlig verksamhet, brandfarlig vara och Sevesoanläggningar ................................... 15 4.2 Spårbunden trafik ...................................................................................................... 15 4.3 Vägtrafik .................................................................................................................... 16 4.4 Resultat av riskinventering ......................................................................................... 16

  5 RISKANALYS OCH RISKVÄRDERING ............................................. 17 5.1 Individ- och samhällsrisk för grannfastigheten Kvarngärdet 62:2 .............................. 17 5.1.1 Riskvärdering för grannfastigheten Kvarngärdet 62:2 ........................................................................... 18

  5.2 Individ- och samhällsrisk för fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1 ........................ 19 5.2.1 Riskvärdering för fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1 .................................................................... 20

  5.2.2 Rekommenderat avstånd från Ostkustbanan till bebyggelse på fastigheterna ...................................... 20

  6 KÄNSLIGHETS- OCH OSÄKERHETSANALYS ................................ 22

  7 DISKUSSION OCH SLUTSATS ......................................................... 22

  8 LITTERATURFÖRTECKNING ........................................................... 23

 • Kvarngärdet 1:8 & 62:1, Uppsala 2015-03-30 Riskutredning Version 2

  Briab Brand & Riskingenjörerna AB 4 (23)

  1111 INLEDNINGINLEDNINGI