rikosseuraamusalan tutkinto - rskk ... rikosseuraamusalan tutkinto opinto-opas 2015-2016 opinto-opas

Download Rikosseuraamusalan tutkinto - RSKK ... Rikosseuraamusalan tutkinto Opinto-opas 2015-2016 Opinto-opas

Post on 07-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Rikosseuraamusalan tutkinto

  Opinto-opas 2015-2016 Opinto-opas 2015-2016

  Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vernissakatu 2A 01301 VANTAA Puhelin 01036 65000 Fax 01036 65020 www.rskk.fi

  Toimitus: Heli Niskanen ja Hannu Kylkisalo

  Juvenes Print 2015

  R ikosseuraam

  usalan tutkinto · O pinto-opas 2015-2016

 • RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINTO

  90 op

  OPETUSSUUNNITELMA 2015 – 2016

 • Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vernissankatu 2A 01301 VANTAA Puh: 010 366 5000 www.rskk.fi

  Toimitus: Heli Niskanen ja Hannu Kylkisalo

  Juvenes Print, Tampere 2015

 • 3

  Sisältö

  JOHTAJAN TERVEHDYS ............................................................................4 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN ARVOPOHJA KOULUTUKSESSA .......................................................................................7 RIKOSSEURAAMUSALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ ..........................8 RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINNON OSAAMISALUEET ...........9 TUTKINNON TAVOITE .............................................................................12 TUTKINNON LAAJUUS JA MUODOSTUMINEN ................................13 TYÖSSÄOPPIMINEN JA KOULUTUKSEN RAKENNE ......................14 OPINTO-OHJAUS .......................................................................................15 OPISKELIJAN ARVIOINTI .......................................................................18 PERUSOPINNOT 8 OP ...............................................................................22 PO11 Oppimisen ja ammatillisen kasvun tuki ....................................23 PO12 Englannin kieli ..........................................................................24 AMMATTIOPINNOT 70 OP LAILLISUUS JA EETTISYYS 20 op .......................................................25 AO11 Virkamiehenä rikosseuraamusalalla .........................................26 AO12 Rangaistusten täytäntöönpano ..................................................27 AO13 Perus- ja ihmisoikeudet sekä ammattietiikka ...........................29 AO14 Rangaistusjärjestelmät ja rikosoikeus .......................................30 TURVALLISUUS JA VALVONTA 25 op ..................................................33 AO21 Vartijan ja ohjaajan turvallisuuden ja valvonnan tehtävät ........34 AO22 Itsepuolustus ja voimakeinojen käyttö .....................................37 AO23 Erityistilanteiden hallinta ..........................................................38 AO3 KUNTOUTUS JA OHJAUS 25 op ...................................................42 AO31 Yksilöllisten rangaistusajan suunnitelmien toteuttaminen .......43 AO32 Haastattelun perusteet ja vaikuttava ohjelmatyö ......................44 AO33 Ihmistuntemus ja kuntouttava työote ........................................45 AO34 Yhteiskunnallinen syrjäytyminen ja rikollisuus .......................47 AO35 Päihde- ja mielenterveysongelmien tunnistaminen ..................48 ON1 OPINNÄYTETYÖ 5 OP......................................................................51 VO VALINNAISET OPINNOT 5 OP ..........................................................52 KRIMINOLOGINEN KIRJASTO .............................................................53 JATKOKOULUTUSVÄYLÄT ....................................................................54 LIITTEET Opiskelu ja opiskelijan sosiaaliset etuudet .........................................55 Tutkintosääntö ....................................................................................67 Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen järjestyssääntö ...................73

 • 4

  JOHTAJAN TERVEHDYS

  Rikosseuraamusalan tehtävien hoitaminen edellyttää lähtökohtaisesti riittävän laa- jaa alan erityisosaamista. Näitä ovat kuntoutus/vaikuttava lähityö, turvallisuus ja oikeudellis-eettinen osaaminen. Näiden erityisosaamisalueiden rajapinnat luovat vankeinhoidon ammatillisen työorientaation ja muista turvallisuusaloista poikke- avan ammattitaitovaatimuksen: vartijan työ ei ole vain valvontaa tai kuntoutusta vaan näitä molempia. Edellä mainitut rikosseuraamusalan elementit yhdistyvät vartijan työssä erottamattomalla tavalla vankien kanssa tapahtuvaksi lähityöksi. Lähityöllä tarkoitan tässä yhteydessä niitä päivittäisiä vankien/asiakkaiden kanssa suoritettavia valvontaan, ohjaukseen ja kuntoutukseen liittyviä toimia, joiden ta- voitteena uusintarikollisuuden ehkäisy.

  Euroopan neuvoston ministerikomitea on hyväksynyt 1997 rangaistuksen täytän- töönpanoa koskevan suosituksen. Suositus sisältää henkilöstön palvelukseen ot- tamista, valintaa, koulutusta, työehtoja ja urakehitystä koskevia periaatteita sekä asiakkaiden koskevia eettisiä suosituksia. Suosituksissa todetaan, että kaikki henki- löstölle annettava koulutus tulee tavoitteidensa, sisältönsä ja menetelmiensä osalta tiukasti mukauttaa rangaistuksen täytäntöönpanossa suoritettaviin tehtäviin. Ran- gaistuksen täytäntöönpanosta vastaavan organisaation tulee varmistaa, että hen- kilöstö saa asianmukaisen koulutuksen, johon kuuluu myös rangaistuksen täytän- töönpanoon vaikuttavien asiakirjojen riittävä tuntemus. Rangaistuksen täytäntöön- panosta vastaavan organisaation tulee antaa koulutus myös niille työntekijöilleen, jotka eivät ole saaneet tällaista koulutusta enne palvelukseen astumistaan.

  Rikosseuraamusalan koulutusjärjestelmän tavoitteena on tuottaa osaamista, joka tukee rangaistuksen tavoitteellista, suunnitelmallista, turvallista ja asiakkaan/van- gin oikeuksia kunnioittavaa sekä yksilöllisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa rangaistuksen täytäntöönpanoa. Koulutuksen tehtävänä on antaa kaikille henkilös- töryhmille riittävä rikosseuraamusalan erityisosaaminen, johon sisältyy tietoisuus Rikosseuraamuslaitoksen arvoista ja periaatteista, tietämys rangaistukseen tuomit- tujen oikeuksista ja velvollisuuksista, kyky ja taito vaikuttavaan vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan muun henkilöstön ja asiakkaiden/vankien kanssa ja pyrkimys jatkuvaan itsensä ja ammattialansa kehittämiseen. Koulutuksen keskeisin tavoite ja haaste on sovittaa yhteen rangaistuksen täytäntöönpanon valvonnan ja uusintarikol- lisuuden vähentämiseen tähtäävän kuntoutuksen työorientaatiot.

 • 5

  Koulutuksen tehtävänä on myös luoda henkilöstölle riittävät edellytyksen jousta- vaan ammatilliseen liikkuvuuteen ja urakehitykseen. Koulutuksessa on yksilölli- sesti huomioitava koulutustarpeet ja otettava huomioon aikaisemmin hankittu osaa- minen

  Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön valvontatehtävien rinnalla painotetaan yhä enemmän kuntouttavia ja vaikuttavaan vuorovaikutukseen perustuvia tehtäviä. Toisaalta monet rangaistuksen vapaudessa tapahtuvat täytäntöönpanomuodot (val- vottu koevapaus, valvontarangaistus ja vapauttamisyksikkötoiminta) asettavat uusia osaamisvaatimuksia myös valvontaosaamiselle. Näkökulma valvontaan ei kuitenkaan ole vain tekninen vaan se liittyy vartijan kykyyn ymmärtää rikolliseen käyttäytymiseen ja turvallisuusriskien hallintaan liittyviä psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä.

  Opetussuunnitelmalla on asetettu seuraavat tavoitteet

  1) Tutkintokoulutuksen rakenne tukee aikaisemmin hankitun osaamisen soveltamista ja sen tunnistamista

  2) Opetussuunnitelmaan sisältyy valinnaisuutta ja monimuotoisuutta 3) Opetussuunnitelman kytkeytyy työelämän käytäntöihin ja niiden kehittämiseen 4) Opetussuunnitelman on yhteen sovitettavissa myöhempiin lisäopintoihin ja

  luoda riittävät jatko-opintovalmiudet 5) Opetussuunnitelman tukee vartijoiden muun henkilöstön yhteistä arvo- ja

  kokemuspohjaa ja lisätä ammatillista ymmärrystä rikosseuraamusalan eri toimijoiden välillä

  Opetussuunnitelman mukaisten vartijan pätevyyden tuottama opintojen laajuus on yhteensä 90 opintopistettä. Koulutuksen kokonaiskestosta on noin 16 kuukautta, josta noin 9 kuukautta tapahtuu työpaikoilla. Tämä on vähentänyt kontaktiopetuk- sen määrää ja tehnyt siitä opiskelijalle entistä intensiivisempää. Nykyinen opetus- suunnitelma edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä alueiden, yksiköiden, opis- kelijoiden ja opettajien välillä. Opiskelijaa ei jätetä yksin. Työssäoppimisjaksoilla opiskelijat hyödyntävät aiempaa enemmän verkko-opetuksen tarjoamia mahdolli- suuksia sekä saavat opettajien ja työpaikkaohjaajien antamaa yksilöllistä ohjausta.

 • 6

  Pelkkä koulutuksen kehittäminen ei kuitenkaan yksin riitä turvaamaan myöhempää alan työvoiman tarvetta. Myös toteutettavan henkilöstöpolitiikan tulee olla kan- nustavaa, jotta henkilöstö sitoutuu järjestettävään koulutukseen. Lisäksi alan tulee tarjota ja koulutuksen tulee varmistaa, että vartijoilla on mahdollista riittävä ura- kehitysmallisuus ja valmiudet vaihtaa tehtäväkuvia joustavasti työvoimatarpeen niin edellyttäessä.

  Hannu Kiehelä Johtaja RSKK

 • 7

  RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN ARVOPOHJA KOULUTUKSESSA

  Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan ja myös rikosseuraamusalan koulu- tuksessaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdolli- suudesta muuttua ja kasvaa.

  Arvoihin sitoutuminen merkitsee: · perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamista · tuomittujen kohtelemista inhimillisesti, asiallisesti, ja keskenään tasavertaisesti · kaiken toiminnan lainmukaisuutta sekä oikeuden ja kohtuuden noudattamista · täytäntöönpanon toteuttamista siten, että se tu