razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev · 2017. 11. 28. · 3.3.1 struktura bisl okvira...

of 72/72
Magistrsko delo Management elektronskega poslovanja RAZVOJ CELOVITE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE STORITEV Mentor: red. prof. dr. Robert Leskovar Kandidat: Andrej Saje Kranj, februar 2015

Post on 17-Nov-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Magistrsko delo Management elektronskega poslovanja

  RAZVOJ CELOVITE REŠITVE ZA

  UPRAVLJANJE STORITEV

  Mentor: red. prof. dr. Robert Leskovar Kandidat: Andrej Saje

  Kranj, februar 2015

 • ZAHVALA

  Zahvaljujem se mentorju prof. dr. Robert Leskovarju za nasvete, strokovno in

  kakovostno pomoč pri usmeritvi in izdelavi magistrske naloge.

  Zahvaljujem se tudi moji družini za spodbude, potrpežljivost in razumevanje pri

  mojem študiju.

 • POVZETEK

  Magistrska naloga obravnava razvoj poslovno-informacijskega sistema za upravljanje

  pogodbenih obveznosti (upravljanje ravni storitev) pri zagotavljanju storitev v

  telekomunikacijskem podjetju. Izvajanje storitvene dejavnosti ni bilo učinkovito, saj

  poslovne stranke in interni uporabniki nimajo ustreznega vpogleda v kakovost storitev

  za katere plačujejo. To je povzročalo nepotrebne dvome in zmanjševalo zaupanje v

  poslovni odnos.

  Problem je bil odpravljen z implementacijo dobrih praks in metodologij za upravljanje

  storitev. Kratko so predstavljena priporočila ITIL, standard BiSL in projektna

  metodologija Prince2. Uporabljena je standardna rešitev Oblicore Guarantee

  proizvajalca CA Technologies. Izvedena je integracija z zalednimi informacijskimi

  sistemi podjetja.

  Rezultat je rešen problem povezave med pogodbeno stranko, pogodbo, storitvami,

  storitvenimi domenami in domenskimi kategorijami ter metrikami storitve v časovnim

  obdobjih veljavnosti posamezne pogodbe. Neposreden učinek je monitoring

  elementov pogodbe o izvajanju storitve, v realnem času, zmanjšana izguba prihodkov

  zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obvez. Zaznali smo tudi premik v zavedanju

  zaposlenih o pomembnosti kakovosti storitev na zadovoljstvo strank.

  KLJUČNE BESEDE:

  - upravljanje ravni storitev - ITIL, BiSL, Prince2 - telekomunikacije - kakovost storitev - pogodbene obveznosti

 • ABSTRACT

  Master's thesis deals with the development of the business information system for

  managing contractual obligations (Service Level Management) in the process of

  delivering services to customers in a telecommunications enterprise (Service

  Provider). The implementation of a service activity was not effective because business

  customers and internal users do not have insight into the performance of the

  contractual objectives for which they pay. That causes unnecessary doubts that lead to

  reduced confidence in the business relationship.

  The problem was resolved by implementing best practices and methodologies for the

  management of services. ITIL recommendations, BiSL standard and Prince2

  methodology are briefly presented. A standard solution Oblicore Guarantee of CA

  Technologies vendor is used. An integration with back-end enterprise information

  systems is implemented.

  The result has solved the problem of the link between the contractual party, contract,

  services, service domains, domain categories and service metrics in a time period of

  validity of the contract. The direct effect is the monitoring of elements in service

  contract in real-time and reduced revenue loss due to non-compliance with contractual

  obligations. We detected a shift in the awareness of employees about the importance

  of service quality on customer satisfaction.

  KEYWORDS:

  - service level management - ITIL, BiSL, Prince2 - telecommunications - service quality - contractual obligations

 • KAZALO

  1 UVOD .............................................................................................................. 1

  2 METODOLOGIJA ........................................................................................... 1

  2.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN PODROČJA DELA ....................................... 1

  2.2 NAMEN IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA ...................................................... 2

  2.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE ..................................................................... 3

  2.4 METODE DELA ................................................................................................ 3

  3 UPRAVLJANJE STORITEV IT ....................................................................... 4

  3.1 LJUDJE, PROCESI IN TEHNOLOGIJA ............................................................ 5

  3.2 PREDSTAVITEV ITIL ....................................................................................... 6 3.2.1 Strategija storitev ............................................................................................ 6 3.2.2 Načrtovanje storitev ........................................................................................ 8 3.2.3 Prehod na nove storitve ................................................................................... 9 3.2.4 Operativne naloge storitev ............................................................................. 10 3.2.5 Stalno izboljševanje storitev .......................................................................... 11

  3.3 BISL – UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ ..................................... 12 3.3.1 Struktura BiSL okvira ................................................................................... 13 3.3.2 Procesne skupine na operativnem nivoju ....................................................... 15 3.3.3 Procesna skupina na upravljalskem nivoju ..................................................... 17

  3.4 PRINCE2 – VODENJE PROJEKTOV .............................................................. 19 3.4.1 Načela ........................................................................................................... 19 3.4.2 Teme............................................................................................................. 20 3.4.3 Procesi .......................................................................................................... 22

  3.5 POVEZAVA ITIL, BISL IN PRINCE2 ............................................................. 24 3.5.1 ITIL in PRINCE2 .......................................................................................... 24 3.5.2 ITIL in BiSL ................................................................................................. 24

  4 RAZVOJ CELOVITE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE STORITEV ............... 25

  4.1 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA ............................................................. 25 4.1.1 Storitveno okolje ........................................................................................... 25 4.1.2 Storitve ......................................................................................................... 26 4.1.3 Pogodbe o dobavi storitve vpn....................................................................... 27 4.1.4 CRM in klicni center ..................................................................................... 28 4.1.5 Inventorij ...................................................................................................... 29 4.1.6 Nadzorna orodja ............................................................................................ 29

  4.2 KLJUČNI GRADNIKI ...................................................................................... 29 4.2.1 Proces upravljanja ravni storitev .................................................................... 29 4.2.2 Storitve ......................................................................................................... 29 4.2.3 Katalog storitev ............................................................................................. 29 4.2.4 Metrika in ključni kazalnik poslovanja .......................................................... 30 4.2.5 Pogodba in SLA ............................................................................................ 31 4.2.6 Podatkovni vir ............................................................................................... 31

  4.3 ZAHTEVE ........................................................................................................ 32 4.3.1 Poslovne zahteve ........................................................................................... 32 4.3.2 Operativno-tehnične zahteve ......................................................................... 32

  4.4 IZBIRA ORODJA ZA UPRAVLJANJE STORITEV ........................................ 33

 • 4.5 OPIS ORODJA OBLICORE GUARANTEE ..................................................... 34 4.5.1 Arhitektura orodja Oblicore Guarantee .......................................................... 34 4.5.2 Adapterji ....................................................................................................... 35 4.5.3 Poslovna logika ............................................................................................. 35 4.5.4 Sredstva ........................................................................................................ 36 4.5.5 Katalog storitev ............................................................................................. 36 4.5.6 Pogodbe ........................................................................................................ 37 4.5.7 Pregledna plošča ........................................................................................... 38 4.5.8 Poročila ........................................................................................................ 38 4.5.9 Uporabniki, vloge in organizacije .................................................................. 39 4.5.10 Alarmi ...................................................................................................... 39

  4.6 NAČRTOVANJE REŠITVE ............................................................................. 40 4.6.1 Okolje ........................................................................................................... 40 4.6.2 Podatkovni viri in adapterji ........................................................................... 41 4.6.3 Pogodbene predloge, pogodbe, metrike in storitve ......................................... 43 4.6.4 Aktivacija nove pogodbe ............................................................................... 45 4.6.5 Obveščanje in obračunavanje ........................................................................ 46 4.6.6 Podatkovno skladišče .................................................................................... 46 4.6.7 Pregledna plošča ........................................................................................... 47 4.6.8 Izdelava in distribucija poročil ...................................................................... 47

  4.7 IZVEDBA REŠITVE Z UPORABO CA OBLICORE GUARANTEE ............... 48 4.7.1 Priprava infrastrukture................................................................................... 48 4.7.2 Priprava ogrodja in pogodb ........................................................................... 50 4.7.3 Konfiguracija adapterjev ............................................................................... 50 4.7.4 Integracije ..................................................................................................... 50 4.7.5 Priprava poročanja ........................................................................................ 52

  5 TESTIRANJE, VALIDACIJA IN VPELJAVA REŠITVE.............................. 54

  5.1 TESTIRANJE REŠITVE .................................................................................. 54

  5.2 VERIFIKACIJA in VALIDACIJA IN REŠITVE .............................................. 56

  5.3 VPELJAVA REŠITVE ..................................................................................... 56

  6 PROJEKTNI VIDIK ....................................................................................... 57

  7 ZAKLJUČEK ................................................................................................. 59

  8 LITERATURA IN VIRI ................................................................................. 61

  PRILOGE ...................................................................................................................... 64

  KAZALO SLIK ............................................................................................................. 65

  KAZALO TABEL ......................................................................................................... 66

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 1

  1 UVOD

  Informacijska tehnologija (IT) in z njo povezane storitve predstavljajo v današnjem

  času ključni faktor uspeha poslovanja podjetja in zagotavljanja konkurenčnosti na trgu.

  Vloga upravljanja IT je bila v preteklosti preprosta, saj je bilo okolje statično,

  enostavno, z veliko časa za odzive na probleme in njihovo reševanje. Celostno gledano

  je šlo večinoma za vzdrževanje IT strojne opreme, kot so to npr. strežniki, delovne

  postaje in usmerjevalniki ter pogosto dograjevanje ključnih aplikacij. Glavni izzivi, s

  katerimi so se srečevali oddelki informatike so bili povezani z zagotavljanjem

  delovanja IT infrastrukture in izvajanjem podpore osnovnim poslovnim procesom.

  Z razvojem novih poslovnih modelov in tehnologij je postalo upravljanje IT

  dinamično. Povečala se je kompleksnost okolja, časi za reševanje problemov so se

  drastično skrajšali, pokazala se je potreba po večji transparentnosti poslovanja in

  vpogleda v kakovost dobavljenih storitev. Predvsem pa so stranke in uporabniki

  postali zahtevnejši. Glavni izzivi v dinamičnem okolju so postali izboljšanje

  sodelovanja med poslovnimi oddelki in oddelki informatike, zadrževanje obstoječih in

  pridobivanje novih strank ter ponudba novih in izboljšanih storitev ter produktov.

  Edina stalnica v novem dinamičnem okolju je tako postala sprememba in neprestano

  izboljševanje oddelkov informatike, poslovnih storitev in storitev IT, procesov in

  izvajalcev.

  Za uspešno obvladovanje tovrstnih izzivov obstajajo različni standardi, metodologije,

  pristopi in informacijske rešitve. Nekateri so omenjeni v poglavju 3. Najpogosteje se

  omenja in uporablja ITIL1, ki vsebuje dobre prakse upravljanja storitev IT.

  2 METODOLOGIJA

  2.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN PODROČJA DELA

  Podjetja, ki ponujajo svoje storitve strankam na trgu, imenujemo storitvena podjetja

  ali ponudniki storitev. Svoje prihodke ustvarjajo z dobavo storitev strankam, ki za

  prejete storitve plačujejo, zato jih imenujmo poslovne storitve. Nekatere poslovne

  storitve, ki brez IT ne bi obstajale so mobilni internet, elektronska banka, spletno

  gostovanje in varnostno shranjevanje v oblaku. Ravno tako storitve izvajajo oddelki

  informatike, vendar ne neposredno za stranke, ampak interno za oddelke podjetja, kot

  so to marketing, računovodstvo, finance in prodaja. Pri tem ne ustvarjajo prihodkov,

  ampak stroške, ki jih v celoti pokrivajo oddelki prejemniki storitev. To so

  informacijsko-tehnološke storitve (storitve IT). Tipični primeri internih storitev IT so

  elektronska pošta, upravljanje omrežja, upravljanje dostopov in identitet in

  odpravljanje virusov.

  Pri zagotavljanju storitev IT izključno znotraj podjetja je ponavadi glavni dejavnik

  zniževanje operativnih in investicijskih stroškov, pogosto tudi na račun kakovosti

  storitev in zadovoljstva internih uporabnikov.

  Pri poslovnih storitvah sta ključnega pomena neprekinjena dobava storitev in visoka

  kakovost storitev. Pomemben je tudi profesionalen odnos do strank, ki pa je pri veliko

  1ITIL, angl. Information Technology Infrastructure Library, zbirka napotkov za uvajanje in

  upravljanje storitev IT.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 2

  ponudnikih storitev večinoma omejen le na dva načina kontakta: na zagotavljanje

  podpore preko klicnega ali storitvenega centra in na občasnih obiskih in klicih

  predstavnikov prodaje. To se vedno bolj spreminja, saj je čedalje več podjetij prisotnih

  na socialnih omrežjih, kjer jih lahko obstoječe ali potencialne stranke neposredno

  kontaktirajo in hkrati komentirajo kakovost njihovih storitev.

  Glavni izzivi, s katerimi se v tovrstnem dinamičnem okolju srečujejo poslovni

  direktorji in direktorji informatike, so povezani s konkurenco, ohranjanjem stabilnosti

  poslovanja, ekonomskimi pritiski in iskanjem novih virov prihodkov. Cilji, izhajajoči

  iz tovrstnih izzivov, so strateški in predstavljajo osnovo za določanje ciljev v

  posameznih oddelkih podjetja. Povezani so s produktivnostjo, zniževanjem stroškov,

  zvišanjem dobička in zadrževanjem strank. Vsi ti strateški cilji so vzpostavljeni za

  poslovne operacije in so namenjeni izboljšanju učinkovitosti poslovanja, pogosto pa

  ni vzpostavljen neposredno merljiv taktičen nivo za IT. Posledično prihaja do

  nesoglasij med poslovnim in IT delom podjetja in s tem do napačnih odločitev, kar se

  odraža tudi v izgubi strank in nezadovoljstvu internih uporabnikov. Rešitev je v

  usklajenosti poslovnega in IT dela podjetja s pomočjo dobro definiranih in merljivih

  storitev ter vpeljanih dogovorov o ravni storitev (SLA2) in pogodb o zunanji podpori

  (UC3). To omogoča proces upravljanja ravni storitev.

  Pri zagotavljanju in dobavi poslovnih storitev in storitev IT ni dovolj le brezhibno

  delujoča infrastruktura in aplikacije, ki omogočajo delovanje storitev. Potrebno je

  vzpostaviti organizacijo, ki bo skrbela za ustrezno dostopnost do storitev, kapaciteto

  storitev, merjenje kakovosti storitev, njihove stroškovne učinkovitosti in izpolnjevanje

  pogodbenih obveznosti. To je možno doseči z vpeljavo procesnega pristopa, ki prinaša

  v podjetje naslednje koristne učinke: povečanje osredotočenosti na stranke in interne

  uporabnike, izboljšanje kakovosti, zmanjšanje stroškov, podpora strateškemu

  razmišljanju, povezovanje funkcij in oddelkov podjetja, večja učinkovitost

  projektnega vodenja in prednost najboljših praks.

  2.2 NAMEN IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA

  Namen magistrske naloge je za konkretno organizacijo vzpostaviti upravljanje

  pogodbenih obveznosti (Pobis), spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in

  spremljanje kakovosti poslovnih storitev in storitev IT. Opisane bodo faze analize

  poslovnih in tehnoloških potreb, priprave dokumentacije, implementacije jedrnega

  modula ter njegove integracije z ustreznimi podatkovnimi viri, testiranja in validacije

  ter vpeljava celostne rešitve.

  Glavni cilj je razvoj poslovno-informacijskega sistema, s pomočjo katerega imajo

  poslovne stranke dostop do informacij o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti za

  pogodbe, sklenjene s ponudnikom storitev. Pobis bodo uporabljali tudi interni

  uporabniki za dostop do informacij o kakovosti storitev in za upravljanje pogodb in

  dogovorov. Cilji vpeljave so tudi integracija kataloga poslovnih storitev in storitev IT,

  upravljanje življenjskega cikla pogodb in dogovorov, merjenje in poročanje o

  izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ter izvajanje analitike.

  2 OLA – angl. Operational Level Agreement, dogovor o izvajanju storitev. 3 UC – angl. Underpinning Contract, pogodba o zunanji podpori.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 3

  2.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE

  ITIL praksa za upravljanje storitev IT in Prince2 metodologija za vodenje projektov

  sta obsežni praksi, vendar hkrati izredno prilagodljivi. Uporabimo lahko tiste gradnike,

  za katere menimo, da bodo najbolj koristni in dejansko predstavljajo orodje za

  doseganje poslovnega cilja. V nalogi se bomo omejili na proces upravljanja ravni

  storitev, prilagoditve projektnemu okolju in produktno usmerjenost.

  2.4 METODE DELA

  Študij literature

  V magistrskem delu bom uporabil znanje pridobljeno tekom študija področja

  upravljanja storitev IT (pridobljena mednarodna certifikata ITIL Service Manager in

  ITIL Expert) in praktične izkušnje na dosedanjih, predvsem s področja upravljanja

  poslovnih storitev in storitev IT, upravljanja zadovoljstva in izkušenj strank, kakovosti

  storitev, implementacije programske opreme ter vodenja večjih projektov. Naloga

  zahteva tudi študij literature s področja upravljanja poslovnih informacij,

  informacijskih sistemov, informacijske tehnologije ter druge strokovne literature.

  Intervjuji

  V praktičnem delu se bom dela lotil z metodo sistemske analize. Na začetku je

  potrebno ugotoviti poslovne storitve in storitve IT, ki jih storitveno podjetje ponuja ter

  sklenjene pogodbe s strankami in dogovore z internimi uporabniki. To bom izvajal z

  metodo pogovorov z osebami, ki tržijo poslovne storitve. Te dogovore in pogodbe je

  potrebno spremljati z vidika izpolnjevanja ciljev, ki predstavljajo pogodbene

  obveznosti. Ugotoviti je potrebno tudi ravni poslovnih storitev in storitev IT, ki jih je

  zmožen zagotavljati ponudnik storitev in zahtevano raven storitev s strani poslovnega

  uporabnika. Ugotavljanje potreb po ciljnih ravneh poslovnih storitev in storitev IT bom

  izvajal z metodo preučevanja obstoječih pogodb in dogovorov ter z metodo pogovorov

  z osebami, ki nadzorujejo delovanje podporne IT infrastrukture.

  Meritve zmogljivosti

  Pri vzpostavitvi merilne platforme se bom povezal s skrbniki posameznih

  informacijskih sistemov, ki bodo imeli funkcijo podatkovnega vira.

  Razvoj

  Po pridobitvi naštetih informacij bom pričel s fazo razvoja informacijskega sistema za

  upravljanje pogodbenih obveznosti. Informacijski sistem bo zgrajen iz standardne

  komercialne rešitve z dodanimi adapterji in aplikacijami, ki so potrebne za

  povezovanje z zalednimi informacijskimi sistemi ponudnika storitev.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 4

  3 UPRAVLJANJE STORITEV IT

  Na področju upravljanja storitev IT obstajajo različni standardi in okviri, ki jih je

  možno uporabiti pri izboljšanju poslovanja podjetja. Vsi standardi in okviri večinoma

  temeljijo na izkušnjah, zbranih v dobrih praksah delovanja podjetij, različnih tako po

  velikosti (majhna in srednja podjetja, korporacije), načinu poslovanja (internetna,

  klasična, hibridna) in veji industrije (telekomunikacije, bančništvo, trgovina,

  proizvodnja). Prav zaradi pestre izbire dobrih praks je potrebno pred odločitvijo glede

  vrste uporabe dobre prakse analizirati jedro problema in šele nato izbrati ustrezen

  standard ali okvir. Standardi in okviri, ki pridejo v upoštev pri upravljanju

  informacijske tehnologije so naslednji (Frameworks for IT Management, 2007):

  ITIL, ASL4 in BiSL5,

  COBIT6,

  eTOM7,

  ISO/IEC 200008 in ISO/IEC 270019,

  CMMI10,

  PRINCE211 in PMBOK12,

  M_o_R13, TOGAF14, Six Sigma15 in drugi.

  Upravljanje storitev IT je nabor posebnih organizacijskih sposobnosti za zagotavljanje

  koristi strankam v obliki storitev (An Introductory Overview of ITIL v3, 2007, str. 6).

  Organizacijske sposobnosti vključujejo procese, metode, funkcije, vloge in aktivnosti,

  4 ASL – angl. Application Services Library, standard za procese na področju upravljanja aplikacij. 5BiSL – angl. Business Information Services Library, knjižnica za upravljanje poslovnih

  informacij. 6COBIT – angl. Control Objectives for Information and Related Technology, okvir za

  upravljanje in obvladovanje IT. 7eTOM – angl. enhanced Telecom Operations Map, standard za poslovne procese v industriji

  telekomunikacij. 8ISO/IEC 20000 – angl. International Standard Organization, standard za upravljanje storitev

  IT 9 ISO/IEC 27001 – angl. International Standard Organization, standard za upravljanje informacijske varnosti. 10 CMMI – angl. Capability Maturity Model Integration, pristop k izboljševanju procesov, ki

  pomagajo organizacijam izboljšati njihovo učinkovitost. 11 PRINCE2 – angl. Project In Controlled Environments, procesno orientirana metoda za učinkovito vodenje projektov. 12 PMBOK – angl. Project Management Body Of Knowledge, mednarodno priznan standard

  za projektno vodenje. 13 M_o_R – angl. Management of Risk, splošen okvir za upravljanje tveganj v organizaciji, na

  strateškem, programskem, projektnem in operativnem nivoju. 14 TOGAF – angl. The Open Group Architecture Framework, okvir za razvoj arhitekture v podjetjih. 15 Six Sigma – nabor strategij in orodij za izboljševanje procesov, primarno razvitih za potrebe

  proizvodnje.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 5

  ki jih uporablja ponudnik storitev za dostavo storitev strankam. Dobre prakse

  upravljanja storitev IT so opisane v okviru ITIL-a.

  3.1 LJUDJE, PROCESI IN TEHNOLOGIJA

  Eden izmed pomembnih konceptov upravljanja storitev IT je povezovanje ljudi,

  procesov in tehnologije. Organizacije, ki se odločajo za vpeljavo rešitve za upravljanje

  storitev IT, še zmeraj prepogosto verjamejo, da bo tehnično orodje (programska

  oprema) rešilo vse poslovne in procesne probleme. To seveda ne drži, saj bo orodje

  koristno le toliko, kolikor so dobri procesi, ki jih podpira. Za procese pa velja, da bodo

  koristni le toliko, kolikor dobro jih bodo ljudje v organizaciji sprejeli in uporabljali.

  Drugi vidik je tudi velikost organizacije. V manjših organizacijah so ljudje

  najpomembnejši vir, zato je učinkovitost takšnih organizacij bolj odvisna od ljudi, kot

  pa od procesov in tehnologije. Manjše organizacije so učinkovite zato, ker je lažje

  upravljati manjše število ljudi in ker so procesi manj formalni, tehnologija pa manj

  zahtevna. Po drugi strani so srednje velike organizacije bolj odvisne od ljudi in

  procesov, tehnologija pa se uporablja večinoma za zmanjševanje napak in zamud pri

  opravilih. V največjih organizacijah je upravljanje ljudi najtežje, zato so potrebni

  dobro definirani in vpeljani procesi in najboljše tehnologije. V takšnih organizacijah

  so zelo odvisni od tehnologij, ki podpirajo ERP16, CRM17 in HRM18 procese ter drugih

  orodij za integracijo ljudi, procesov in tehnologije.

  Ne glede na naravo projekta in velikost organizacije, je ključ do uspeha v poznavanju

  in vpeljavi vseh treh področij ter njihovem hkratnemu razvoju.

  Ljudje Zagotoviti je potrebno zavezanost najvišjega vodstva za projekt celostne vpeljave

  rešitve in kasnejšo operativno uporabo. Pridobiti in aktivirati je potrebno ljudi, ki imajo

  ustrezno znanje, izkušnje in kompetence (praktiki), predvsem pa pravi odnos do

  projektnega dela. To je naloga kadrovskega oddelka, ki mora hkrati poskrbeti tudi za

  ustrezno nagrajevanje in razvoj takšnih kadrov.

  Procesi Pred izbiro orodja za upravljanje storitev je potrebno najprej oblikovati in potrditi

  (ITIL) procese. Ljudi je potrebno izobraziti za delo s procesi in jim nedvoumno in

  jasno predstaviti kakšne koristi lahko pričakujejo.

  Tehnologija

  Namenjena je podpori predhodno oblikovanim in potrjenim procesom, dobra pa le

  toliko, kolikor si lahko s podatki in informacijami (KPI, metrike, poročila) pomagamo

  pri odločanju. Čedalje pomembnejši dejavnik je uporabniška izkušnja pri

  vsakodnevnih opravilih.

  16 ERP – angl. Enterprise Resource Planning, načrtovanje virov podjetja. 17 CRM – angl. Customer Relationship Management, upravljanje odnosov s strankami. 18 HRM – Human Resource Management, upravljanje človeških virov.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 6

  3.2 PREDSTAVITEV ITIL

  ITIL je zbirka dobrih praks in najbolj razširjen pristop za upravljanje (IT) storitev.

  Osredotoča se na stalno merjenje in izboljševanje kakovosti storitev IT z vidika

  poslovanja in strank. Predvidene koristi so:

  večje zadovoljstvo strank in uporabnikov s storitvami IT,

  izboljšana razpoložljivost storitev in s tem povezani višji prihodki in dobički,

  krajši čas lansiranja novih produktov in storitev na trg in

  izboljšana podpora odločanju in optimizacija tveganj

  Področja ITIL so strategija storitev, načrtovanje storitev, prehod na nove storitve,

  operativne naloge storitev in stalno izboljševanje storitev (slika 1). V nadaljevanju so

  opisana področja ITIL ter njihovi ključni koncepti in procesi.

  Slika 1: ITIL verzija 3 (povzeto po http://www.alc-group.com/itil-v3-foundation-

  bridging-certification-training-course.php)

  3.2.1 Strategija storitev

  Pri načrtovanju strategije poslovnih storitev in razvoja informacijskega sistema je

  ključno razumevanje potreb in pričakovanj strank ter področij, kjer je možno izvesti

  izboljšave. To zahteva raziskavo in razumevanje obstoječih strank, potencialnih strank

  in tudi razlogov, zaradi katerih prihaja do njihovih prestopov h konkurenci. Poznati je

  potrebno tudi značilnosti storitev v portfelju storitev, načine upravljanja potreb strank,

  metode vrednotenja donosnosti poslovnih storitev in ocenjevanja stroškov storitev IT

  ter celostno finančno upravljanje dobave storitev. Ključnega pomena je tudi

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 7

  identifikacija tveganj, povezanih z dobavo storitev. Bistvena vprašanja pri načrtovanju

  strategije so tako povezana z vrsto ponujenih storitev, z uporabniki storitev, z

  merjenjem zmogljivosti storitev ter z dojemanjem vrednosti storitve s strani strank,

  internih uporabnikov in drugih interesnih skupin. Vsi omenjeni dejavniki vplivajo na

  načrtovanje ravni storitev (raven kakovosti storitev), ki jih je ponudnik storitev zmožen

  dobaviti strankam z upoštevanjem tveganj (povzeto po The Official Introduction to the

  ITIL Service Lifecycle, 2007; ITIL Service Strategy, 2007).

  V ITIL v3 je področje strategije storitev jedro življenskega cikla storitve, ki

  ponudnikom služi kot pomoč pri odločanju o (povzeto po An Introductory Overview

  of ITIL v3, 2007):

  ponudbi storitev in potencialnih strankah

  merjenju učinkovitosti storitev

  načinu doseganja prepoznavnosti in nadzorom vrednosti storitve z uporabo finančnega upravljanja

  načinu doseganja zaznave vrednosti storitve za stranke in interesne skupine

  Področje Strategija storitev pomaga odgovoriti na vprašanje »Kaj je potrebno

  narediti?« preden se pojavi vprašanje »Kako je potrebno narediti?«. V nadaljevanju

  so navedeni koncepti, procesi in aktivnosti, ki so v pomoč ponudniku storitev IT pri

  določanju strategije storitev. Predstavljeni so procesi za upravljanje portfelja storitev,

  upravljanje povpraševanja in upravljanje financ.

  Ključni koncepti, aktivnosti in procesi Koncepti področja Strategija storitev so konkurenca in tržni prostor, vrednost storitve,

  tipi ponudnikov storitev, upravljanje storitev kot strateško sredstvo, kritični dejavniki

  uspeha, modeli zagotavljanja storitev ter organizacijsko načrtovanje in razvoj. Ključni

  procesi so:

  1) Upravljanje financ obsega funkcijo in procese, ki jih ponudnik storitev IT uporablja pri upravljanju proračuna, računovodstvu in zaračunavanju storitev.

  Proces zagotavlja poslovnemu in IT delu podjetja finančno ovrednotenje vrednosti

  storitev IT in vrednosti vseh sredstev, ki omogočajo delovanje in dobavo storitev

  IT.

  2) Upravljanje porfelja storitev vsebuje proaktivno upravljanje investicij tekom celotnega življenskega cikla storitve. Pri tem gre za upravljanje storitev, ki so v

  konceptualni, razvojni ali tranzicijski fazi, t.j. v stanju priprave. Proces se ukvarja

  tudi z upravljanjem operativnih oziroma aktivnih storitev (del katalogov storitev)

  ter neaktivnih storitev, ki jih ponudnik storitev IT ne ponuja več uporabnikom.

  3) Upravljanje povpraševanja je kritičen vidik upravljanja storitev. Slabo upravljano povpraševanje predstavlja zelo veliko potencialno tveganje za

  ponudnika storitev IT. Ključna je negotovost pri predvidevanju povpraševanja:

  presežki kapacitet povzročajo stroške (npr. vzdrževanje neoperativne opreme), pri

  tem pa ni ustvarjena nobena poslovna korist, ki predstavlja osnovo za prihodke.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 8

  Namen procesa je razumevanje strank in vplivanje na povpraševanje strank po

  storitvah in hkrati zagotavljanje kapacitet za izpolnitev povpraševanj. Na

  strateškem nivoju to pomeni analizo vzorcev poslovne aktivnosti in uporabniških

  profilov medtem, ko na taktičnem nivoju upravljanje povpraševanja predstavlja

  ugodnejšo ceno storitev ob manj zasedenih terminih.

  3.2.2 Načrtovanje storitev

  V izogib nesporazumom v zaključnih fazah razvoja storitev (in informacijskega

  sistema) je izredno pomembno, da sta poslovni in IT vidik usklajena in da so potrebe

  strank ustrezno identificirane in dokumentirane. S tem se prične faza načrtovanja

  storitev ter procesov upravljanja storitev, vključno z izdelavo arhitekture celostne

  rešitve. V tej fazi se za poslovne ali storitve IT med drugim ugotovijo potrebne

  kapacitete, razpoložljivosti, ravni kakovosti in zmožnosti neprekinjenega delovanja,

  vse usklajeno s potrebami strank in razpoložljivimi sredstvi (ITIL Service Design,

  2007; 2011). Glavni cilj področja Načrtovanje storitev je načrtovanje novih ali

  spremenjenih storitev.

  Ključni procesi in aktivnosti V načrtovanje storitev so vključeni procesi upravljanja kataloga storitev, upravljanja

  ravni storitev, upravljanja kapacitet in razpoložljivosti, upravljanja informacijske

  varnosti in dobaviteljev ter upravljanje neprekinjenosti informacijskih storitev.

  Opisana sta procesa upravljanja kataloga storitev in ravni storitev, ki sta za naš primer

  najpomembnejša pri načrtovanju celovite rešitve.

  1) Upravljanje kataloga storitev je proces, ki zagotavlja enoten vir informacij o vseh dogovorjenih storitvah. Proces je namenjen tudi upravljanju dostopov do

  storitev, t.j. omogočanju storitev tistim uporabnikom, ki so do njihove uporabe

  upravičeni. Informacije o storitvah zagotavlja portfelj storitev in proces

  upravljanja ravni storitev, shranjene pa so v katalogu storitev.

  2) Upravljanje ravni storitev je proces, ki tesno povezuje poslovni in IT sektor. Osredotoča se na razumevanje poslovnih zahtev, vključno z dogovarjanjem,

  pogajanjem in dokumentiranjem ciljev ravni storitev. S procesom upravljanja ravni

  storitev se torej upravlja s pričakovanji glede kakovosti storitev (IT) in sicer preko

  SLA, OLA in UC dogovorov in pogodb. Lahko tudi rečemo, da proces upravlja in

  nadzira izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (slika 2).

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 9

  Definicija

  kataloga storitev

  Definicija pogodb

  Spremljanje

  ravni storitev

  Poročanje

  o ravneh storitev

  Pregled pogodb

  Pripravljalne

  aktivnosti

  Slika 2: Proces upravljanja ravni storitev (vir: Microsoft Operations Framework,

  2003)

  3.2.3 Prehod na nove storitve

  Pred prvo uporabo je potrebno novo ali spremenjeno storitev razviti, testirati in

  validirati ter izvesti celostno vpeljavo v okolje, kjer bo na razpolago strankam in

  internim uporabnikom (ITIL Service Transition, 2007; 2011). Glavni cilj področja

  Prehod na nove storitve je torej tranzicija storitve iz razvojno-testnega okolja v

  produkcijo in s tem v operativno uporabo, kjer bo prinašala poslovne koristi.

  Ključni procesi in aktivnosti

  V tranzicijo storitev so vključeni procesi upravljanja sprememb, konfiguracije, znanja,

  načrtovanja in podpore tranziciji, upravljanje izdaj in vpeljava storitev, validacije in

  testiranje storitev ter evaluacije.

  1. Načrtovanje in podpora tranziciji je proces z dvema ciljema. Preko načrtovanja in koordinacije virov zagotavlja, da so upoštevane vse poslovne zahteve, ki so bile

  identificirane tekom med načrtovanjem strategije in kasneje oblikovane pri

  načrtovanju storitev. Drugi cilj je nudenje podpore pri odkrivanju, upravljanju in

  zmanjševanju tveganj, ki bi lahko privedli do napak pri tranziciji storitev v

  produkcijo.

  2. Upravljanje sprememb je proces, ki zagotavlja kontrolo pri vpeljavi vseh sprememb, ki lahko vplivajo na nemoteno operativno delovanje storitve.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 10

  3. Upravljanje izdaj in vpeljave je proces, ki omogoča izgradnjo, testiranje, načrtovanje in vpeljavo paketa/izdaje z namenom vzpostavitve storitve v

  produkcijskem okolju.

  4. Validacija in testiranje storitev je proces, katerega ključni cilj je zagotoviti kakovost in zmanjšati stroške življenskega cikla storitve. To je možno z

  odkrivanjem napak v delovanju storitve, odkrivanje zgrešenih dojemanj poslovnih

  zahtev in tudi manjkajočih elementov storitve. Cilj je zajeti vse te faktorje pred

  začetkom operativne uporabe storitve. Namen procesa je tudi zagotoviti objektivne

  dokaze, da nova ali spremenjena storitev izpolnjuje poslovne zahteve, vključno z

  dogovorjenimi ravnmi storitev.

  5. Evaluacija storitve je proces, ki je odgovoren za oceno/pregled nove ali spremenjene storitve. Pomaga ugotoviti ali se upravlja z vsemi tveganji in ali so

  izpolnjeni pogoji za izvedbo spremembe. Prav tako je proces namenjen primerjavi

  dejanskih in pričakovanih rezultatov storitve in s tem njene poslovne uporabnosti.

  3.2.4 Operativne naloge storitev

  Čeprav je storitev ustrezno strateško načrtovana, oblikovana in vpeljana v poslovno

  okolje, je potrebno poskrbeti za njeno stabilno in učinkovito delovanje in s tem tudi

  vseh elementov, ki jo omogočajo (infrastruktura, tehnologija, strokovno in vodstveno

  osebje, aplikacije, procesi, sistemi, partnerji). Šele takrat bo storitev uporabnikom

  dobavljena v skladu z dogovori in pričakovano poslovno vrednostjo (ITIL Service

  Operation 2007; 2011). To je glavni cilj področja Operativne naloge storitev.

  Ključni procesi in aktivnosti

  V operativne naloge storitev spadajo procesi upravljanja dogodkov, incidentov,

  problemov, dostopa in izpolnjevanje zahtevkov. Funkcije, ki skrbijo za nemoteno

  delovanje storitev so storitveni center, tehnično upravljanje, upravljanje aplikacij in

  upravljanje IT operacij.

  1. Upravljanje dogodkov je proces, ki se povezuje z nadzornimi mehanizmi infrastrukture, na kateri deluje storitev. Proces generira in zaznava obvestila na

  podlagi informacij o statusu infrastruture, ki jo posreduje nadzor. Ključna korist

  procesa je obveščanje o neželjenih dogodkih, še preden jih zaznajo poslovni

  uporabniki.

  2. Upravljanje incidentov je proces za čimhitrejšo (v skladu s cilji ravni storitev oziroma pogodbami) povrnitev delovanja storitve v prvotno stanje in s čimmanj

  vpliva na poslovne operacije in delovne procese.

  3. Upravljanje problemov je proces za preprečevanje problemov in iskanje trajne rešitve problemov, ki nastanejo kot posledica ponavaljajočih se incidentov.

  4. Upravljanje dostopa je proces, ki zagotavlja pravice za dostop do storitev le avtoriziranim uporabnikom.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 11

  4) Izpolnjevanje zahtevkov je proces, ki omogoča zajem in upravljanje uporabniških zahtevkov za storitve, informacije, pritožbe, reklamacije in

  komentarje.

  Poleg procesov so pri zagotavljanju stabilnosti in učinkovitosti delovanja storitev

  pomembne tudi funkcije:

  1. Storitveni center je namenjen centralnemu zbiranju, raziskavi, diagnostiki in eskalaciji incidentov in zahtevkov. Predstavlja enotno točko komunikacije z

  uporabniki.

  2. Funkcije tehničnega upravljanja, upravljanja IT operacij in aplikacij skrbijo za načrtovanje, postavitev, nemoteno delovanje in upravljanje IT infastrukture ter

  aplikacij, ki omogočajo delovanje storitev.

  3.2.5 Stalno izboljševanje storitev

  S stališča neprekinjenega delovanja lahko storitev deluje nemoteno, vendar pa se

  postavlja vprašanje kako je z njeno kakovostjo. Ali je storitev še uporabna? Ali je

  kakovost storitve še zadovoljiva za naraščajoče poslovne potrebe? Ali je možno

  storitev izboljšati? Področje »Stalno izboljševanje storitev« se ukvarja z vzdrževanjem

  vrednosti za stranke preko stalne evalvacije in izboljševanja kakovosti (ITIL Continual

  Service Improvement, 2007; 2011).

  Ključni procesi in aktivnosti

  Za vpeljavo stalnega izboljševanja storitev so na razpolago trije procesi: 7-stopenjski

  proces izboljševanja, merjenje storitev in poročanje o storitvah.

  Proces izboljševanja v sedmih korakih vključuje korake za zajem in analizo podatkov,

  identifikacijo trendov, predstavitev informacij vodstvu in implementacijo izboljšav

  (slika 3).

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 12

  1. Kaj bi morali meriti?

  2. Kaj lahko merimo?

  3. Zbiranje podatkov Kdo? Kako? Kdaj? Integriteta podatkov?

  4. Obdelava podatkov Frekvenca? Format? Sistem? Natančnost?

  5. Analiziraj podatke Povezave? Trendi? Usklajeno z načrtom? Cilji doseženi? Korektivni ukrepi?

  6. Predstavi in uporabi informacije, ocene, akcijske načrte idr.

  7. Implementiraj korektivne ukrepe

  Identificiraj: vizijo strategijo taktične cilje operativne cilje

  Cilji

  Slika 3: 7-stopenjski proces izboljševanja (vir: The Official Introduction to the ITIL

  Service Lifecycle, 2007)

  Proces merjenja in spremljanja storitev podpira področje izboljševanja storitev preko

  spremljanja tehnoloških, procesnih in storitvenih metrik ter njihove integracije z

  vidikom stranke oziroma uporabnika. Zavedati se je potrebno, da brez ustrezne

  storitveno orientirane merilne platforme ni možno uspešno zbirati koristnih podatkov,

  ki služijo za poročanje.

  Poročanje o storitvah je proces, ki je odgovoren za predstavitev informacij o delovanju

  storitev. V procesu merjenja storitev je zbranih ogromno podatkov, vendar niso vsi

  uporabni ali pa jih je enostavno preveč. V procesu poročanja o storitvah se določi

  katere informacije in poročila so ključna za stranko in za ponudnika storitev. Glavni

  cilj je izboljševanje storitev.

  3.3 BISL – UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ

  BiSL je standard v javni rabi, ki ga upravlja neodvisna fundacija ASL BiSL. Kot

  procesni okvir se uporablja za upravljanje poslovnih informacij na strateškem,

  upravljalskem in operativnem nivoju. Pri tem se osredotoča na poslovne organizacije

  in izboljševanje njihove kontrole nad informacijskimi sistemi, predvsem na področjih

  pogodb in dogovorov z IT dobavitelji, povpraševanja po informacijah in uporabe

  informacijskih sistemov. BiSL je tudi dobra praksa z navodili za upravljanje poslovnih

  informacijskih sistemov, kar vključuje podporo pri uporabi informacijskih sistemov v

  poslovnih procesih, operativni nadzor informacijske tehnologije in upravljanje

  informacij. Cilj je torej graditi povezavo med poslovnimi procesi in informacijsko

  tehnologijo.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 13

  3.3.1 Struktura BiSL okvira

  BiSL procesni okvir je sestavljen iz procesov, ki so združeni v skupine. Procesi v

  posamezni skupini so medsebojno povezani glede na vrsto upravljanja in vključujejo

  dobre prakse, znanje in izkušnje organizacij pri upravljanju poslovnih informacij.

  Procesne skupine so razporejene na tri nivoje (slika 4):

  Operativni nivo vključuje operativne procese, ki opisujejo vsakodnevno zagotavljanje informacij.

  Upravljalski nivo vključuje upravljalske procese, ki se ukvarjajo z upravljanjem prihodkov, stroškov in načrtovanjem, s kakovostjo zagotavljanja informacij in

  urejanjem razmerij z IT dobavitelji.

  Strateški nivo vključuje strateške procese, ki podajajo napotke za dolgoročno zagotavljanje informacij in strukturiranje njihovega upravljanja.

  Za potrebe magistrske naloge bosta podrobneje predstavljena operativni in upravljalski

  nivo.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 14

  Upravljanje

  odnosov s

  strateškimi

  uporabniki

  Strategija

  I-organizacije

  Upravljanje

  strateških

  informacijskih

  partnerjev

  Upravljanje

  strateških

  dobaviteljev

  Vzpostavitev

  razvoja

  informacijske

  verige

  Vzpostavitev

  tehnološkega

  razvoja

  Vzpostavitev

  razvoja

  poslovnih

  procesov

  Upravljanje

  informacijskega

  portfelja

  Upravljanje

  življenskega

  cikla informacije

  Podpora končnih

  uporabnikov

  Upravljanje

  poslovnih

  podatkov

  Upravljanje

  operativnih

  dobaviteljev

  Specifikacija

  zahtev po

  informacijah

  Zasnova

  informacijsih

  sistemov

  Priprava

  tranzicije

  Pregled in

  preizkušanje

  Načrtovanje in kontrola Finančno upravljanje

  Koordinacija

  informacij

  Upravljanje

  tranzicije

  Upravljanje

  sprememb

  Upravljanje povpraševanja Upravljanje pogodb

  Strategija

  I-organizacije

  Informacijska

  strategija

  Upravljanje uporabe Upravljanje funkcionalnosti

  Opera

  tivni n

  ivo

  Up

  ravlja

  lski niv

  oS

  trate

  ški niv

  o

  Slika 4: Struktura BiSL okvira (vir: BiSL – A Framework for Business Information Management, 2007)

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 15

  3.3.2 Procesne skupine na operativnem nivoju

  Operativne aktivnosti so vključene v procesni skupini upravljanje uporabe, upravljanje

  funkcionalnosti in povezovalne procese. Operativni procesi temeljijo na vsakodnevni

  uporabi ter oblikovanju in implementaciji prilagoditev za potrebe zagotavljanja

  informacij. V praksi jih izvajajo upravljalci poslovnih informacij in ključni uporabniki.

  Operativne procesne skupine in njihovi procesi, ki so opisani v nadaljevanju, so

  povzeti po BiSL – A Framework for Business Information Management (2007, str. 37-

  82), BiSL – A Management Guide (2007, str. 17-52) ter Frameworks for IT

  Management (2006, str.4-5).

  Procesna skupina Upravljanje uporabe

  Informacijski sistemi so namenjeni podpori poslovnim procesom in njihovemu

  učinkovitem izvajanju. Pomembno je da sistemi delujejo v skladu s pričakovanji ter

  da je zagotovljena njihova učinkovita uporaba. Sem spada poleg tehnične brezhibnosti

  infrastrukture in ustrezne razpoložljivosti aplikacij, ki sestavljajo informacijski sistem,

  tudi njihovo funkcionalno delovanje in zmožnosti aplikacij za uporabnike. Namen

  procesov v skupini je zagotoviti, da obstoječe zagotavljanje informacij omogoča

  optimalno in neprekinjeno podporo poslovnim procesom in posledično uporabnikom.

  Ključno vprašanje pri upravljanju uporabe je »Ali je operativno zagotavljanje

  informacij pravilno upravljano in uporabljano?«

  Podpora končnih uporabnikov Proces podpore končnih uporabnikov je namenjen vsakodnevni uporabi in izvajanju

  zagotavljanja informacij. Pri delu z uporabniki to pomeni celoten cikel obravnave

  zahtevkov, pritožb, naročil, reklamacij in nalog, in sicer od prijave, raziskave,

  reševanja in komuniciranja rešitve. Omenjena področja obvladuje v organizaciji

  storitveni center (angl. service desk) preko upravljanja klicev.

  Drugi vidik podpore končnih uporabnikov je povezan s proaktivno komunikacijo, ki

  vključuje izvedbo delavnic, svetovanj, pripravo delovnih navodil, objavljanje novosti,

  informiranje o spremembah, novih verzijah aplikacij, uporabi IT virov ter

  zagotavljanja in odpiranja novih komunikacijskih kanalov (npr. intranet). Tipičen

  primer vprašanja in povratne informacije s strani uporabnika je »Kako vnesem

  reklamacijo, ki jo je pravkar sporočila stranka?« ali »Pri vnosu reklamacije ni na

  seznamu izdelka.« V tovrstnih primerih mora imeti ekipa, ki se ukvarja z upravljanjem

  poslovnih informacij dovolj znanja o poslovnem procesu, da lahko priskoči na pomoč

  in reši težavo.

  Pri tretjem vidiku podpore gre za poročanje in kontrolo procesa, kar predstavlja

  pripravo poročil z različnimi kazalniki (npr. št. klicev, odstotek rešenih klicev v

  časovni periodi, porabljen čas).

  Upravljanje poslovnih podatkov

  Proces upravljanja poslovnih podatkov je ključen za pravilno vzpostavitev in vsebino

  podatkov, katerih posledica so poslovne informacije. Od poslovne informacije se

  pričakuje pravilnost ter uporabnost v smislu podpore odločanju in omogočanja

  upravljanja poslovnih procesov. Aktivnosti, ki nastopajo v procesu so:

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 16

  nadzor in preverjanje natančnosti in integritete podatkov, kjer kot rezultat nastopa poslovno-informacijski model in

  informiranje in poročanje oziroma priprava in zagotavljanje informacij za vodstvo

  Upravljanje operativnih dobaviteljev Cilj procesa upravljanja operativnih dobaviteljev je posredovanje naročil dobaviteljem

  IT ter izvajanje nadzora nad izvajanjem naročil. Organizacije imajo z IT dobavitelji

  sklenjene pogodbe, ki so poleg dobave storitev IT v skladu s pogodbo obvezani

  sporočati tudi rezultate izvedenih storitev IT. Pogosto so pogodbe formulirane v obliki

  dogovorov o ravni storitev (SLA), rezultati pa v obliki poročil o ravni storitev. Z vidika

  upravljanja poslovnih informacij predstavlja proces upravljanja operativnih

  dobaviteljev jasno kontrolno točko dobaviteljev IT na operativnem nivoju.

  Procesna skupina Upravljanje funkcionalnosti

  Organizacije delujejo v dinamičnem okolju: spreminja se okolje, organizacija in

  oskrbovanje z informacijami. Procesna skupina vsebuje procese, ki služijo za

  povezovanje poslovnih procesov z zagotavljanjem informacij. Cilj procesne skupine

  je začeti in zagotavljati nemoteno načrtovanje in implementacijo potrebnih sprememb

  v zvezi z zagotavljanjem informacij. Pri upravljanju funkcionalnosti gre torej za

  procese vzdrževanja in prenove. Ključno vprašanje pri upravljanju funkcionalnosti je

  Kakšen bo rezultat zagotavljanja informacij po vpeljanih spremembah?

  Specifikacija informacijskih zahtev Proces je namenjen formulaciji željenih sprememb funkcionalnosti informacijskega

  sistema v zahteve, ki so jih IT dobavitelji sposobni razumeti in realizirati v obliki

  rešitve. Gre torej za oblikovanje zahtev, ki morajo biti dovolj jasno in natančno

  opredeljene, da lahko ob dobavi uporabnik (naročnik) in IT dobavitelj izvedeta test

  sprejemljivosti rešitve. Aktivnosti, ki nastopajo v procesu specifikacije informacijskih

  zahtev so tako opredelitev povpraševanja, opredelitev usmeritev rešitve in potrjevanje

  rešitve, produkti pa izvedena predhodna raziskava in informacijska analiza ter

  dogovorjene specifikacije.

  Zasnova neavtomatskega informacijskega sistema Informacijski sistemi zaradi visokih stroškov razvoja in vzdrževanja ponavadi nimajo

  vseh funkcionalnosti, ki bi omogočale popolnoma avtomatsko izvajanje poslovnega

  procesa. Prav tako, kadar govorimo o zagotavljanju informacij, največkrat mislimo s

  tem informacijske sisteme in tehnično infrastrukturo, ki omogoča njihovo delovanje.

  Pri tem se nehote pozablja na dodatne procese, procedure, delovna navodila in

  priročnike, ki so namenjeni uporabnikom in organizaciji in prav tako predstavljajo

  informacijski sistem. Proces zasnove neavtomatskega informacijskega sistema se

  ukvarja s pripravo, vzdrževanjem in administracijo ustrezne dokumentacije namenjene

  vsakodnevni uporabi informacijskih sistemov.

  Priprava tranzicije

  Tranzicijo v praksi imenujemo tudi implementacija, lahko pa vključuje tudi aktivnosti

  konfiguracije in namestitve. Cilj procesa tranzicije je omogočiti nemoten prehod na

  novo ali spremenjeno funkcionalnost z upoštevanjem vseh zahtevanih predpogojev.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 17

  Produkti procesa so načrti tranzicije in implementacije ter pripravljena organizacija za

  IT in uporabnike.

  Pregled in testiranje

  Proces pregled in testiranje zagotavlja nemoteno vpeljavo spremembe v organizacijo,

  vključno s pravilnim delovanjem vseh vidikov podpore (orodja, viri). Aktivnosti, ki

  omogočajo proces so priprava pregleda in testiranja, izvedba testa sprejemljivosti,

  izvedba testa za celovitost in povezavo z administrativno funkcijo, garantiranje načrta

  implementacije in opredelitev vpliva testnih rezultatov. Produkti procesa so

  pripravljen pristop in postavitev testiranja, rezultat testiranja in preverjanja ter

  primopredajni zapisnik.

  Povezovalni procesi

  Skupina procesov za upravljanje uporabe je namenjena dnevni podpori zagotavljanja

  informacij medtem, ko je skupina procesov za upravljanje funkcionalnosti namenjena

  realizaciji sprememb pri zagotavljanju informacij. Naloga povezovalnih procesov, ki

  sta upravljanje sprememb in upravljanje tranzicije, je izvajanje sinhronizacije in

  komunikacije med obema skupinama na operativnem nivoju.

  Ključno vprašanje pri povezovalnih procesih je Zakaj in kako je potrebno spremeniti

  zagotavljanje informacij?

  Upravljanje sprememb Proces upravljanja sprememb je namenjen podpori sprejemanja odločitev pri

  implementaciji sprememb v zvezi z zagotavljanjem informacij. V procesu odločanja

  je potrebno tesno sodelovanje med strankami in njihovim povpraševanjem ter

  dobavitelji. Analize vpliva, ki jih izdelajo dobavitelji so pomemben vhodni podatek v

  procesu odločanja strank glede sprememb, primernih za implementacijo. Sprejemanje

  odločitev je povezano z vsebino, načrtovanjem sprememb in združevanjem sprememb

  v izdaje ali projekte, kar predstavlja prehod v dejansko implementacijo. Aktivnosti v

  procesu upravljanja sprememb vključujejo pripravo seznama in registracijo

  sprememb, ocenjevanje in odločanje o spremembah ter spremljanje sprememb.

  Produkta procesa sta predlog sprememb in odločitev o spremembah.

  Upravljanje tranzicije Proces upravljanja tranzicije predstavlja logično nadaljevanje procesa upravljanja

  sprememb. Proces je namenjen dejanski implementaciji sprememb za končne

  uporabnike in za poslovni proces. Aktivnosti v procesu so tako povezane z izvedbo,

  nadzorom in prilagajanjem sprememb, produkta pa poročilo o tranziciji in

  spremenjeno zagotavljanje informacij.

  3.3.3 Procesna skupina na upravljalskem nivoju

  Upravljalski procesi imajo dve funkciji: so krovni procesi, saj so umeščeni nad

  operativne procese, hkrati pa služijo, kot povezava med strateškim in operativnim

  nivojem. Prav tako zagotavljajo celovito upravljanje implementacije pri zagotavljanju

  informacij. Procesi so osredotočeni na notranjo organizacijo, ki jo obvladujejo preko

  kontrolnih področij, ki so vsebine in funkcionalnosti (kaj), stroški (koliko),

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 18

  načrtovanje (kdaj) in dobavni dogovori (kako in s kom). Ključno vprašanje, ki se

  nanaša na upravljalske procese je Kako bomo upravljali zagotavljanje informacij?

  Procesne skupine in pripadajoči procesi, opisani v nadaljevanju, so povzeti po BiSL –

  A Framework for Business Information Management (2007, str. 91-114), BiSL – A

  Management Guide (2007, str. 55-66) ter Frameworks for IT Management (2006,

  str.5).

  Načrtovanje in kontrola

  Namen procesa je upravljanje časa in kapacitet, kar v praksi predstavlja uskladitev

  razpoložljivega in zahtevanega časa, potebnih kapacitet in časa dostave. V proces so

  vključeni tako funkcija upravljanja poslovnih informacij, kot tudi IT dobavitelji ter

  poslovna organizacija s svojimi načrti. Aktivnosti v procesu so načrtovanje rokov,

  rezervacija kapacitet izvajalcev, koordinacija izvedbenih rokov in interesnih skupin,

  preverjanje in nadzor kapacitet, razpoložljivosti, napredka ter ocena realizacije

  načrtov. Produkti procesa so letni načrti za zagotavljanje informacij in upravljanje

  poslovnih informacij, pregledi uvajanja, poročila o napredku in definirani ključni

  kazalniki poslovanja.

  Finančno upravljanje

  Ključne naloge procesa so priprava, vzdrževanje in nadzor nad stroškovno učinkovitim

  zagotavljanjem informacij s poslovnega in IT vidika (upravljanje stroškov in koristi).

  Produkti procesa so poslovni primer (angl. Business case19), proračun, pregled računov

  in proračuna ter letna načrta za upravljanje poslovnih informacij in zagotavljanje

  informacij.

  Upravljanje povpraševanja Namen procesa je upravljanje povpraševanja s strani poslovnih procesov v zvezi z

  zagotavljanjem informacij. Pri tem gre za identifikacijo povpraševanja, pospeševanje

  procesa odločanja in usklajevanje potreb poslovnega procesa pri zagotavljanju

  informacij zaradi npr. novih izdelkov, nove zakonodaje in povečanega števila

  uporabnikov. Gre torej za upravljanje vsebine in funkcionalnosti. Produkti procesa so

  načrt za kakovost, letna načrta za upravljanje poslovnih informacij in zagotavljanje

  informacij, poročila o stanju in definirani ključni kazalniki poslovanja.

  Upravljanje pogodb

  Najpomembnejši elementi procesa so pogodbe za storitve, ki jih izvaja IT dobavitelj.

  Proces je odgovoren za pripravo, nadzor in izboljševanje dogovorov za avtomatsko

  zagotavljanje informacij in izvajanje storitev IT dobavitelja. Pomembnejši produkti

  procesa so pogodba za storitve IT, dogovor o ravni storitev (SLA), dogovor o

  operativnem izvajanju storitve (OLA), pogodba o zunanji podpori (UC) in druge

  pogodbe na ravni podjetja. S procesom upravljanja pogodb je opredeljena tudi

  formalna stranka (enota, oddelek ali podjetje odjemalec storitev) za IT dobavitelja.

  19 Poslovni primer, angl. Business case, je uporabno orodje za utemeljevanje upravičenosti

  pobud in investicij oz. razlogov za začetek projekta ali naloge. Ponavadi je predstavljen v

  dobro strukturiranem dokumentu.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 19

  Produkti procesa so različni dogovori in pogodbe, letni načrt zagotavljanja informacij

  in poročilo o storitvah.

  3.4 PRINCE2 – VODENJE PROJEKTOV

  PRINCE2 (v nadaljevanju Prince2) je prilagodljiva in razširljiva metoda za vodenje

  različnih tipov in velikosti projektov. Predstavlja integriran okvir elementov, ki

  zajemajo načrtovanje, delegacijo, spremljanje in nadzor šestih vidikov učinkovitosti

  projekta. Je tudi de facto standard in dobra praksa, ki jo skozi izvedbo projektov

  gradijo in izpopolnjujejo profesionalni projektni vodje. Osnovo za razumevanje

  metode tvorita dva ključna principa (Managing Successful Projects with PRINCE2,

  2009):

  Usmerjanje projekta, ki se izvaja na podlagi poslovnega primera. Po metodi Prince2 se projekta ne začne, če zanj ne obstaja trden posloven primer. Prav tako

  se periodično, tekom življenskega cikla projekta, ugotavlja in odloča o

  nadaljevanju projekta. Projekt se lahko po potrebi tudi ustavi.

  Produktna usmerjenost. Metoda se ne osredotoča na aktivnosti na projektu, temveč na produkte, ki jih je potrebno izdelati in predstavljajo rezultat faze projekta.

  Produktna usmerjenost vpliva tudi na način načrtovanja in nadzora projekta ter

  pristopa k zagotavljanju kakovosti.

  Projektna metoda je sestavljena iz štirih povezanih elementov (sedmih načel, sedmih

  tem, sedmih procesov in prilagajanja metode), ki sestavljajo skladen sistem za celovito

  upravljanje projektov. Učinkovitost projektne metode je v kombinirani uporabi

  elementov, kar pomeni da individualna uporaba posameznega elementa ne prinaša

  željenih rezultatov.

  3.4.1 Načela

  Namen Prince2 je zagotoviti metodo za vodenje projektov ne glede na velikost, tip,

  organizacijo, kulturo ali geografsko lokacijo. To celovitost omogoča sedem načel, ki

  so opisana v nadaljevanju in so povzeta po Managing Successful Projects with

  PRINCE2 (2009, str. 9-14).

  Utemeljevanje nadaljevanja projekta

  Metoda v projekte vpeljuje utemeljevanje nadaljevanja projekta. Pomeni, da morajo

  obstajati upravičeni razlogi za zagon, nadaljevanje in zaključek projekta. Razlogi

  morajo biti dokumentirani in potrjeni v poslovnem primeru, ki usmerja odločitve in

  zagotavlja usklajenost projekta s poslovnimi cilji in koristmi.

  Izkustveno učenje

  Od projektnih skupin, ki uporabljajo Prince2 metodo se pričakuje učenje iz predhodnih

  projektov. Namen načela je iskanje in beleženje znanja ter izkušenj in ukrepanje skozi

  celoten življenski cikel projekta. Znanje in izkušnje pridobljene na projektu se

  dokumentira v dnevniku izkušenj (angl. Lessons Log), ki predstavlja vir informacij za

  poročilo o izkušnjah (angl. Lessons Report). Poročilo pripravi projektni vodja ob

  zaključku vsake faze projekta in ob zaključku celotnega projekta.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 20

  Definirane vloge in odgovornosti Projekti vodeni po metodi Prince2 imajo jasno definirane in dogovorjene vloge z

  odgovornostmi, ki vključujejo notranje in zunanje organizacije: poslovanje,

  uporabnike in dobavitelje. To so interesne skupine, ki morajo biti del skupine za

  upravljanje projekta. Struktura in vloge v skupini morajo biti jasno opredeljene,

  predvsem pa morajo podati odgovor na vprašanje »Kaj se pričakuje od mene na

  projektu?«

  Upravljanje po fazah Projekti Prince2 so načrtovani po fazah. Določene so tudi kontrolne točke za

  spremljanje in nadzor projekta. Pred načrtovanim zaključkom vsake faze se opravi

  pregled projekta in ugotovi stopnjo usklajenosti s poslovnim primerom. Pregled in

  ugotovitev skladnosti se opravi s pomočjo projektnega načrta (angl. Project Plan) in

  bolj podrobnega faznega načrta (angl. Stage Plan).

  Upravljanje z izjemami Projekti Prince2 opredeljujejo tolerance v zvezi s časom, stroški, kakovostjo,

  obsegom, tveganji in koristmi. S tem so vzpostavljene meje za delegiranje avtoritete

  na vseh nivojih upravljanja, hkrati pa so jasno definirane odgovornosti in nivoji

  odločanja. Če so tudi dogovorjene tolerance presežene oziroma vsi trendi kažejo v to

  smer, potem jih je potrebno eskalirati na naslednji nivo upravljanja. Takrat postanejo

  t.i. izjeme in nadaljnje odločitve sprejema višji nivo upravljanja.

  Osredotočanje na produkte Prince2 se osredotoča na definicijo in dobavo produktov, ki ustrezajo pričakovanim

  kriterijem kakovosti. Produkti so končni produkt projekta ter vsi pomembnejši

  upravljalski in specialistični produkti izdelani tekom projekta. To načelo torej

  omogoča definicijo dogovorjenih produktov in načrtovanje delovnih aktivnosti za

  njihovo izdelavo. Pri tem je uporabljena tehnika načrtovanja s podrobnim opisom

  produkta (angl. Product Descriptions).

  Prilagoditve projektnemu okolju Prilagoditev metode Prince2 se izvaja glede na velikost, kompleksnost, pomembnost,

  zmožnost in tveganja. S prilagoditvijo se izognemo izdelavi projekta po vnaprej

  pripravljeni predlogi, kjer se vse elemente projekta izvaja v celoti, brez premisleka in

  pragmatičnosti. Metoda je namreč osredotočena na informacije in odločitve in ne na

  dokumente in sestanke. S prilagoditvijo projektnemu okolju se zagotovi pravilna

  uporaba načrtovanja, kontrole in upravljanja ter uporaba tem in procesov.

  3.4.2 Teme

  Teme opisujejo vidike projektnega vodenja, ki jih je potrebno nenehno obravnavati in

  so prisotne v vseh Prince2 procesih. Na projektu je potrebno uporabiti vseh sedem tem

  in jih hkrati prikrojiti glede na obseg, naravo in kompleksnost projekta.

  Teme, opisane v nadaljevanju so povzete po Managing Successful Projects with

  PRINCE2 (2009, str. 17) in Frameworks for IT Management – PRINCE2 (2006, str.

  8-9).

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 21

  Poslovni primer Prince2 temelji na predpostavki, da je poslovni primer gonilo projekta. Naloga

  poslovnega primera je spremljanje razvoja ideje v izvedljiv predlog, katerega rezultat

  je investicija v produkt. Ključne vsebine poslovnega primera so definirane in povezane

  s točkami v procesih, kjer ga je potrebno posodobiti ali pa se v zvezi z njim

  posvetovati. Poslovni primer podaja odgovor na vprašanje Zakaj? (zakaj bi se lotili

  projekta).

  Organizacija Prince2 opredeljuje strukturo skupine za projektno vodenje, vključno z vlogami,

  odnosi in odgovornostmi vseh udeležencev. Nekatere vloge so, odvisno od velikosti

  in kompleksnosti projekta, lahko skupne ali kombinirane. Organizacija podaja

  odgovor na vprašanje Kdo? (kdo so akterji in interesne skupine na projektu).

  Kakovost

  Prince2 priznava pomen kakovosti in vključuje pristop kakovosti pri upravljalskih in

  tehničnih procesih. Začetna aktivnost je vzpostavitev pričakovanj stranke glede

  kakovosti, nadaljuje pa se z določanjem standardov in metod pregleda kakovosti ter

  preverjanjem njihove dejanske uporabe. Kakovost podaja odgovor na vprašanje Kaj?

  Načrti

  Projekti vodeni po Prince2 metodi napredujejo na podlagi zaporedja potrjenih načrtov,

  katere je možno ustrezno prikrojiti glede na velikost in potrebe projekta. Načrte se

  usklajuje s potrebami zaposlenih na različnih nivojih organizacije in predstavljajo

  osrednjo točko za komunikacijo in kontrolo projekta. Metoda omogoča tudi pristop pri

  načrtovanju, ki temelji na produktih in ne na aktivnostih. Načrti torej podajajo odgovor

  na vprašanja Kako?, Koliko? in Kdaj?

  Tveganje

  Tveganje je pomemben dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati skozi celoten življenski

  cikel projekta. Metoda določa ključne točke, kjer je potrebno tveganja pregledati,

  nakazuje pristop za analizo in upravljanje tveganj ter njihovo spremljanje skozi vse

  procese. Tema se torej ukvarja z obvladovanjem negotovosti na projektu in v širšem

  projektnem okolju ter podaja odgovor na vprašanje Kaj če?

  Sprememba Tema opisuje načine s katerimi vodstvo projekta ocenjuje in reagira na zadeve, ki

  imajo potencialen vpliv na projektne načrte in že dokončane produkte. Zadeve so lahko

  nepričakovani splošni problemi, zahteve za spremembo ali večja odstopanja od

  pričakovane kakovosti. Tema podaja odgovor na vprašanje Kakšen je vpliv?

  Napredek Tema opisuje proces odločanja za potrjevanje načrtov, spremljanje dejanske

  učinkovitosti in izvedbo eskalacij. Opredeljuje tudi nadaljevanje projekta in način

  nadaljevanja in s tem podaja odgovor na vprašanja Kje se trenutno nahajamo?, Kam

  gremo? in Ali naj nadaljujemo?

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 22

  3.4.3 Procesi

  Procesi zagotavljajo kontroliran začetek, napredovanje in zaključek kateregakoli

  projekta. Prince2 metoda vključuje sedem procesov, ki jih je potrebno upoštevati

  tekom projekta. Podobno kot teme, je potrebno uporabo posameznega procesa

  prikrojiti glede na obseg, naravo in kompleksnost projekta.

  Procesi, opisani v nadaljevanju so povzeti po Managing Successful Projects with

  PRINCE2 (2009, str. 113) in Frameworks for IT Management – PRINCE2 (2006, str.

  3-7).

  Končna

  dostavna faza

  Zaporedne

  dostavne fazeZačetna fazaPred-projektom

  Usmerjanje

  Upravljanje

  Dostava

  ZGP

  Usmerjanje projekta

  UMF

  ZČP

  UMF

  Nadzor faze

  ZAP

  Nadzor faze

  Upravljanje dostave produktaUpravljanje dostave

  produkta

  ZGP – Zagon projekta (Starting up a Project)

  ZČP - Začetek projekta (Initiating a Project)

  UMF – Upravljanje meja faze (Managing a Stage Boundary)

  ZAP - Zaključek projekta (Closing a Project)

  Poslovni primer Organizacija Kakovost Načrti

  Tveganje Sprememba Napredek

  Slika 5: Prince2 procesi in teme

  Usmerjanje projekta (USP)

  Proces se uporablja na celotnem projektu in deluje na nivoju projektnega sveta, ki ga

  sestavljajo predstavniki poslovanja, uporabnikov in dobaviteljev (ključni odločevalci).

  Projektni vodja je odgovoren za vodenje projekta na dnevni ravni in za poročanju

  projektnemu svetu o napredku, tveganjih in spremembah na projektu. Naloga

  projektnega sveta je usmerjanje projekta preko projektnega vodje preko spremljanja

  poročil in kontroliranja odločitvenih točk projekta.

  Zagon projekta (ZGP)

  Zagon projekta je prvi Prince2 proces in je oblikovan tako, da zagotavlja vse

  predpogoje za začetek projekta. Proces mora v grobem podati razloge za začetek

  projekta in osnovni opis produkta. To pomeni, da je potrebno v tem procesu prepričati

  projektni svet, da investira v projekt in s tem posledično aktivira naslednji proces

  (Začetek projekta).

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 23

  Začetek projekta (ZČP) Proces je namenjen izvedbi treh ključnih aktivnosti: pripravi informacij, ki so potrebne

  za odločitev glede nadaljevanja projekta, vzpostavitvi trdnih temeljev za vodenje

  projekta ter pripravi podrobnega načrta za spremljanje napredka in uspešnosti projekta.

  Nadzor faze (NDF)

  Proces predstavlja jedro aktivnosti projektnega vodje, ki so upravljanje vsakodnevnih

  opravil na projektu. Opravila so dodeljevanje dela, spremljanje opravljanja dela,

  obravnavanje nenačrtovanih zadev, poročanje projektnemu svetu o napredku in

  izvajanje korektivnih akcij.

  Upravljanje dostave produkta (UDP) Proces kontrolira povezavo med vodjo projekta in vodjo skupine za razvoj produktov.

  Skupna točka obeh vodij je delovni paket (angl. Work Package) v katerem so definirani

  roki za dobavo produkta, zahteve glede kakovosti produkta in poročanja ter

  primopredajni pogoji. Naloga vodje skupine za razvoj produktov je koordinacija

  področja dela, kjer je rezultat dogovorjen produkt.

  Upravljanje meja faze (UMF)

  Namen procesa je omogočiti projektnemu vodju mehanizem, s katerim bo

  projektnemu svetu zagotovil dovolj informacij za odločanje. Ključne aktivnosti

  projektnega sveta, ki jih izvaja na podlagi teh informacij so pregled uspešnosti faze,

  potrditev načrta naslednje faze, pregled posodobljenega projektnega načrta, ponovna

  potrditev upravičenosti projekta in sprejetje tveganj. Proces se izvaja pred zaključkom

  vsake faze, ko je na razpolago dovolj informacij.

  Zaključevanje projekta (ZAP)

  Proces vključuje vse potrebne aktivnosti projektnega vodje, ki vodijo v formiranje

  zahteve za zaključek projekta. Zaključek projekta odobri projektni svet. Namen

  procesa je torej zagotoviti točko, ko bo opravljena bodisi uspešna primopredaja

  projektnega produkta ali pa bo projekt predčasno zaključen.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 24

  3.5 POVEZAVA ITIL, BISL IN PRINCE2

  3.5.1 ITIL in PRINCE2

  Metodologiji sta različni saj se Prince2 ukvarja z vodenjem vseh vrst projektov, ITIL

  pa z upravljanjem storitve. Vendar imata tudi stične točke. Tako Prince2, kot tudi ITIL,

  celostno pristopata k ciljem, ki jih ima vodja projektov ali vodja storitev: od začetne

  definicije strategije, ki temelji na dejanskih poslovnih potrebah do zagotavljanja

  okvirov in prakse za napredovanje proti načrtovanim ciljem. V praksi se Prince2

  uporablja za vodenje ITSM projektov, zato se ga lahko uporabi v celoti (odvisno od

  velikosti projekta). Kljub temu pa so nekatera načela in teme, kjer Prince2 podpira

  ITIL (in s tem ITSM projekte) še bolj pomembne in uporabne, kot sledi (Scott, 2010):

  Tema Poslovni primer, kjer se odloča ali so izpolnjeni vsi pogoji za začetek projekta.

  Načelo Utemeljevanje nadaljevanja projekta, kjer se tekom projekta preverja upravičenost nadaljevanja.

  Načelo Osredotočanje na produkte, ki omogoča definicijo in dostavo produktov projekta ter načrtovanje pripadajočih aktivnosti. Produkti so lahko nova ali

  spremenjena storitev, dokument, verzija programske opreme, informacijski sistem,

  izobraževalni tečaj, dogodek idr.

  Načelo Upravljanja po fazah, kjer se ob koncu vsake faze ugotovi usklajenost s poslovnim primerom, t.j. ali so izdelani produkti faze v skladu s pričakovanimi

  poslovnimi koristmi.

  ITIL podpira Prince2 predvsem pri zagonu projekta (produkt področij Strategija

  storitev in Načrtovanje storitev je projektni mandat), v komunikaciji ter pri

  zagotavljanju ravnotežja med kakovostjo in stroški.

  3.5.2 ITIL in BiSL

  Metodologiji pristopata k upravljanju poslovnih informacij z različnih vidikov. BiSL

  pristop je s poslovnega vidika in opisuje procese in aktivnosti v zvezi z upravljanjem

  informacij, ki so odgovornost poslovnega dela podjetja. S tem je podana jasna

  razmejitev med upravljanjem poslovanja, uporabniki, upravljanjem poslovnih

  informacij in ponudniki storitev IT. ITIL pristop je z vidika ponudnika storitev IT in

  opisuje interakcije s poslovnim delom podjetja, pomembnost dobave dodane vrednosti

  IT oddelka poslovanju ter nekatere poslovne vloge in odgovornosti v zvezi z

  upravljanjem poslovnih informacij (ITIL V3 and BiSL: Sound guidance for business

  IT alignment from a business perspective, 2011).

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 25

  4 RAZVOJ CELOVITE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE STORITEV

  V eksperimentalnem delu magistrske naloge bomo prikazali razvoj celovite rešitve za

  upravljanje storitev, ki jih ponudnik storitev dobavlja strankam. Rešitev temelji na

  ITIL procesu upravljanja ravni storitev, hkrati pa se bo povezovala tudi z drugimi

  procesi, kot sta to npr. procesa upravljanja incidentov in dogodkov.

  Z metodo sistemske analize, ki je pogosto uporabljena metoda pri razvoju

  informacijskih rešitev, bomo zbrali ustrezne informacije in se na njihovi podlagi

  odločili o najboljši rešitvi. Zbrane informacije bodo tudi osnova za načrtovanje rešitve.

  Korak v sistemski analizi (Wikipedia, 2012) je lahko tudi priprava študije izvedljivosti,

  kjer se ugotavlja izvedljivost projekta z ekonomskega, sociološkega, tehnološkega in

  organizacijskega vidika. Študije nismo pripravili, saj je imel ponudnik storitev že

  načrtovana finančna sredstva, ustrezno podporno tehnologijo in strokovnjake.

  Predstavljeni bodo tudi ključni gradniki rešitve, ki jih je potrebno poznati, nekatere pa

  tudi upoštevati pri razvoju rešitve. Razvoj rešitve bo voden, kot projekt s pomočjo

  Prince2 metodologije.

  4.1 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA

  Na začetku razvoja celovite rešitve je potrebno ugotoviti stanje in okolje, v katerem

  ponudnik storitev dobavlja storitve strankam. To je pomembno zato, da lahko čimbolj

  objektivno ocenimo resnost poslovnega izziva s katerim se ponudnik storitev sooča in

  nato predlagamo ustrezno rešitev. Obstoječe stanje bomo ugotavljali na podlagi

  razgovorov z zaposlenimi v oddelkih prodaje, marketinga ter tehničnih oddelkov, na

  podlagi posredovane dokumentacije in poznavanja delovnega okolja ponudnika

  storitev. Sestavni del faze pregleda je tudi priprava dokumenta zahtev, ki predstavlja

  osnovo za začetek načrtovanja rešitve.

  4.1.1 Storitveno okolje

  Ponudnik storitev posluje s podjetji in prebivalstvom, katerim dobavlja storitve. Pri

  tem se sooča z vedno pogostejšimi zahtevami po sklenitvi in spremljanju ustreznih

  pogodb za dobavljanje storitev. Pritisk je velik predvsem s strani strank, ki uporabljajo

  storitve na IP osnovi. Stranke nimajo vpogleda v kakovost dobavljenih storitev in zato

  lahko le ugibajo ali so dogovorjene ravni storitev za katere plačujejo tudi dejansko

  dosežene. S poslovnega vidika to pomeni, da stranke ne vedo ali ponudnik storitev

  izpolnjuje pogodbene obveznosti, zato se odkrito sprašujejo ali morda ne preplačujejo

  storitev.

  Prodajni oddelek ponudnika storitev ima veliko število različnih pogodb za dobavo

  storitev, ki jih skuša prodati strankam. Ustvarjajo nove izpeljanke pogodb, vse z

  namenom čimbolj ustreči strankam, pridobiti posel in posledično doseči letne prodajne

  cilje. To se dogaja brez posvetovanja s tehničnimi oddelki, ki skrbijo za delovanje in

  razvoj storitev, ali pa so tehnični oddelki le naknadno obveščeni. Prihaja do situacij,

  ko je pogodba za dobavo storitve sklenjena, vendar ravni storitve (pogodbene

  obveznosti) ne bodo nikoli ali zelo redko dosežene. To pomeni, da bo kakovost

  dobavljene storitve nizka.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 26

  Priprava poročil za stranke o kakovosti dobavljenih storitev se izvaja vsak konec

  meseca. To je dolgotrajno in ročno opravilo, sestavljeno iz zbiranja in združevanja

  podatkov iz različnih podatkovnih virov, lociranih na različnih platformah (Unix, MS

  Windows, Linux) in za veliko število različnih pogodb. Naporno je tudi oblikovanje

  in pošiljanje poročil. Vse to izvajajo skrbniki strank. Vsebina poročil je vprašljiva, saj

  je v procesu od zbiranja podatkov do distribucije poročil veliko možnosti za človeške

  napake. Prav tako se distribucija poročil strankam izvaja šele konec prvega tedna v

  naslednjem mesecu, kar je prepozno za kakršnekoli popravke.

  Klicni center sprejema klice strank ob sistemskih motnjah pri zagotavljanju storitev,

  vendar nima ustreznih informacij o ciljnih ravneh storitev oziroma paketu, ki ga

  uporablja stranka, o veljavnosti pogodbe, težko je tudi ugotoviti vzrok motenj.

  Obremenitev klicnega centra so tudi pritožbe strank zaradi slabe kakovosti storitev

  (neusklajenost med prodajnimi in tehničnimi oddelki).

  Tehnični oddelki imajo odlična orodja za spremljanje delovanja posameznih

  komponent (strežniki, baze, omrežje idr.), ki omogočajo delovanje storitev. Pogrešajo

  informacije o operativnem delovanju storitve, ki zahteva meritve na vseh

  komponentah, ki sestavljajo storitev.

  Pri ponudniku storitev ne obstaja enotna organizacijska struktura, ki bi omogočala

  učinkovito izvajanje nalog razvoja in upravljanja ravni storitev.

  4.1.2 Storitve

  Ponudnik storitev dobavlja svojim strankam storitve mobilne, klasične in ISDN20

  telefonije, televizijo, internet in druge storitve. Pomembna storitev, ki jo dobavlja več

  kot 1100 velikim in srednje velikim poslovnim uporabnikom in ustanovam je storitev

  navideznega zasebnega omrežja preko lastnega IP/MPLS21 omrežja oz. IP/MPLS VPN

  (v nadaljevanju storitev vpn22). S pomočjo storitve vpn storitve lahko stranke svoje

  računalnike in uporabnike iz lastnih omrežij povežejo z izoliranimi oddaljenimi

  računalniškimi omrežji, ki bi bila drugače nedostopna (slika 6). Z uporabo storitve vpn

  je možno varno in zanesljivo povezovati geografsko razpršene lokacije. Primer

  uporabe storitve vpn je povezovanje bančnih poslovalnic ali trgovskih centrov.

  Tehnični oddelek izvaja aktivnosti razvoja, nadzora in vzdrževanja Oracle RAC

  postavitve podatkovne baze (Oracle RAC db storitev). Postavitev omogoča

  nadgradljivost, visoko razpoložljivost in odpornost na morebitne zunanje motnje.

  Podatkovno bazo uporabljajo vse poslovno-kritične aplikacije ponudnika storitev

  20 ISDN – angl. Integrated Services Digital Network, integrirane storitve preko digitalnega

  omrežja. 21 IP/MPLS – angl. Internet Protocol/Multi-Protocol Label Switching, večprotokolarna

  komutacija za zamenjavo label. 22 VPN – angl. Virtual Private Network, navidezno zasebno omrežje.

 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Magistrsko delo

  Andrej Saje: Razvoj celovite rešitve za upravljanje storitev stran 27

  Poslovni

  partner

  Poslovna

  enota

  Poslovna

  enota

  Poslovna

  enota

  Sedežpodjetja

  IP/MPLS

  omrežje

  Slika 6: Shema navideznega zasebnega omrežja

  4.1.3 Pogodbe o dobavi storitve vpn

  Osnutek pogodbe23 vsebuje nekatere elemente, ki jih najdemo tudi v SLA, kot so to

  ciljne ravni storitev, opis formule za izračun metrik, način merjenja, pogodbene

  stranke idr. V osnutku so navedeni štirje tipi SLA, ki se razlikujejo glede na raven

  kakovosti storitve. Vsak tip SLA ima definirane ciljne ravni vpn storitve za

  razpoložljivost, transport, odpravo in reševanje napak ter višino bonusa/malusa, ki ga

  stranki zagotovi ponudnik storitev ob morebitnem odstopanju od ciljne

  razpoložljivosti. Naslednje tabele prikazujejo ciljne ravni storitev, ki veljajo za 24 urno

  delovanje storitve, vključno s povračili v primeru nedoseganja dogovorjenih

  razpoložljivosti. V tabelah 1, 2, 3 in 4 so prikazane obljubljene zmogljivosti in

  povračila v primeru neizpolnjevanja dogovorov.

  Tabela 1: Raven zagotavljanja razpoložljivosti za storitev vpn.

  Tip pogodbe Razpoložljivost (%)