celovite rešitve

of 8 /8
Celovite rešitve Mobilnost Energija Infrastruktura Objekti Okolje

Upload: nguyendien

Post on 04-Jan-2017

278 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Celovite rešitve

Celovite rešitve

Mobilnost

Energija

Infrastruktura

ObjektiOkolje

Mobilnost

Page 2: Celovite rešitve

Skupina Petrol je največja slovenska energetska družba in ena največjih slovenskih trgovskih družb s pomembno vlogo v širši regiji. Skladno z izzivi sodobnega sveta smo v zadnjih desetletjih razvili paleto celovitih rešitev na področju energije, infrastrukture, objektov, okolja in mobilnosti. Kot t.i. podjetje MUMESCo (Multi Utility, Mobility and Environmental Service Company) na enem mestu soustvarjamo razvoj regij, občin, javnega in storitvenega sektorja, industrije ter gospodinjstev. Investiramo v projekte energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije kot gibal razvoja ter jamčimo doseganje prihrankov energije.

Več kot 400 Petrolovih energetskih strokovnjakov je v regiji srednje in jugovzhodne Evrope uspešno izvedlo že več sto projektov. Zavezani smo k zniževanju rabe energije, ki je pomembno tako z ekonomskega vidika kot s stališča ohranjanja naravnega ravnovesja. Vodilo razvoja družbe Petrol je celovita energetska oskrba s poudarkom na učinkoviti rabi energije in odgovornemu ravnanju z viri, ki vodi v krožno gospodarstvo.

Naše rešitve obsegajo proizvodnjo, distribucijo in dobavo energije, za učinkovitost pa je poskrbljeno z optimizacijo vseh sistemov distribucije in delovanja ter upravljanjem porabe energije in vode. Trajnostni krog je sklenjen s ponovnim koriščenjem odpadnih snovi kot virov nove energije in razvojem trajnostne mobilnosti ter podpisan s prepričljivimi rezultati energetskih, snovnih in okoljskih prihrankov.

MUMESCo je edinstven Petrolov poslovni koncept kot nadgradnja izrazov MUSCO (Multi utility service company) in ESCO (Energy Service Company) za poimenovanje energetskega podjetja prihodnosti.

V ENEM LETU SMO NAŠIM PARTNERJEM PRIHRANILI:- 5,8 milijonov evrov- 1,8 milijonov m3 vode- 40 milijonov kWh električne energije in preprečili izpust 39.800 ton CO2.

MUMESCoCELOVITE REŠITVE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

REGIJE

OBČINE

JAVNI SEKTOR

STORITVENI SEKTOR

INDUSTRIJA

GOSPODINJSTVA

Podatki veljajo za leto 2014.

Page 3: Celovite rešitve

Energija

Naše rešitve temeljijo na fosilnih in obnovljivih virih energije. Investiramo, gradimo in celovito upravljamo s plinskimi in naftnimi vrtinami ter izvajamo zahtevnejša rudarska dela. Prav tako upravljamo in razvijamo plinsko-naftno polje na območju Murske depresije.

Strateško in premišljeno spodbujamo vaš prehod k čistejšim energentom ter investiramo in upravljamo z malimi hidroelektrarnami, vetrnimi in sončnimi elektrarnami ter bioplinarnami.

Vsak dan skrbimo za vašo zanesljivo in konkurenčno oskrbo z vsemi vrstami energentov, kot so zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, daljinska toplota, lesna biomasa, kurilno olje in elektrika, ter specifičnimi energenti za področje industrije, kot so hladilna voda, komprimiran zrak, tehnični plini in industrijska para.

Z vstopanjem na nova tržišča in gradnjo potrebne infrastrukture zasledujemo cilj postati največji regionalni distributer za UNP.

Zagotavljamo vam samooskrbo z elektriko, toploto in hladom, proizvedenimi na lokaciji. Pomemben del pa predstavlja tudi koriščenje geotermalne energije.

Iz obnovljivih virov na leto proizvedemoveč kot 46.000 MWh energije.

Page 4: Celovite rešitve

Infrastruktura

Z različnimi oblikami energetskega pogodbeništva prenavljamo sisteme ogrevanja in hlajenja ter gradimo in upravljamo energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja in vodovodne sisteme. Naše rešitve obsegajo implementacijo strokovnih in nadzornih sistemov za daljinski nadzor in upravljanje z infrastrukturo. V Centru upravljanja na Bledu energetski menedžerji, analitiki in servisni inženirji 24 ur na dan skrbijo za optimalno rabo energije in vode.

V številnih občinah v regiji izvajamo gospodarsko javno službo distribucije zemeljskega plina, utekočinjenega naftnega plina – UNP, geotermalne energije, daljinske toplote, hladu in javne razsvetljave. Upravljamo dve mreži za distribucijo UNP na Hrvaškem, v Šibeniku in na področju Čavle – Rijeka.

Upravljamo in nadzorujemo celotno distributivno verigo UNP preko mreže regijskih in lokalnih terminalov ter 5 polnilnic plina v jeklenkah. V lasti imamo dve barži po 2.000 m3 za rečni transport UNP. V Smederevem smo odprli najsodobnejši UNP terminal v regiji prostornine 3.000 m3. Z nadaljnjimi investicijami bomo razvili trgovanje in distribucijo po celotni JV Evropi.

Na področju razsvetljave ponujamo ekonomično načrtovanje, gradnjo, obnovo ter upravljanje sistema za zmanjšanje rabe energije in okoljskih obremenitev.

Na zaprtih distribucijskih sistemih, v Železarni Ravne in Štore, skrbimo za gradnjo ter kakovostno in stroškovno učinkovito upravljanje distribucijskih energetskih omrežij, kot so plinovodno omrežje, omrežje UNP, pitne vode, toplote, elektrike, komprimiranega zraka, tehničnih plinov in pare. Strokovna podpora tej dejavnosti je center vodenja na Ravnah, ki deluje 24 ur na dan.

Z optimizacijo sistema daljinskega ogrevanja vBeogradu letno prihranimo 1,5 milijona evrov.

Page 5: Celovite rešitve

Objekti

Implementiramo in zagotavljamo ukrepe energetske učinkovitosti v vseh vrstah objektov, pri čemer ohranimo ali izboljšamo udobje bivanja in uporabe. Za optimalno rabo energije in vode skrbimo ob zavezi k doseganju ustreznih uporabniških standardov. Po natančni seznanitvi z objektom vemo, kako vzpostaviti ustrezne ukrepe za znižanje rabe energije in vode.

Naši strokovnjaki z uporabo programskih orodij celovito upravljajo s porabo energije in vode v objektih ter vam omogočajo sistematičen pristop k zagotavljanju energetske učinkovitosti objekta. Tovrstne rešitve lahko brez težav uporabljate sami, saj je proces upravljanja kljub svoji zapleteni naravi oblikovan uporabniku prijazno. Le z uporabo pametnih orodij za energetsko upravljanje lahko pravočasno ukrepamo ob nepravilnostih oz. ugotovljenih odstopanjih kazalcev gospodarnosti.

V Mestni občini Kranj smo v 16 objektih raboenergije znižali za 52 odstotkov letno, ogljičniodtis pa je manjši za 2,3 milijona kg CO2.

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO

Pogodbena oskrba z energijo in Pogodbeno zagotavljanje prihrankov sta najpogostejša pogodbena modela izvajanja energetskih projektov. Bistvena prednost je, da ne potrebujete začetnega finančnega vložka, saj večino investicijskih sredstev za izvedbo ukrepov zagotovimo v Petrolu.Prevzamemo tudi tehnična in ekonomska tveganja za izvedbo in upravljanje projekta ter jamčimo prihranke pri porabi energentov glede na preteklo stanje.

Page 6: Celovite rešitve

Okolje

Skrbimo za vašo gospodarno rabo pitne, sanitarne in tehnološke vode. Za vas gradimo in upravljamo čistilne naprave za čiščenje odpadnih industrijskih in komunalnih voda. Upravljamo s koncesijami za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Izvajamo tudi distribucijo pitne vode na zaprtem distribucijskem sistemu Železarne Ravne in Štore.

S sistematičnimi ukrepi vam omogočamo sanacijo okoljskih problemov kot so emisije snovi v zraku, hrup in ravnanje z odpadki. Pomagamo vam pri pripravi dovoljenj in izvedbi zakonskih meritev na področju varovanja okolja.

Z bioplinarnama v Ihanu in Črnomlju nudimo rešitve na področju energetske izrabe odpadkov in proizvodnje zelene električne energije. Za doseganje še večje energetske in snovne učinkovitosti smo v Ihanu zgradili sušilnico blata iz čistilnih naprav, ki ga predelujemo v sekundarno gorivo. Skrbimo tudi za prevzem in obdelavo grezničnih vsebin za lokalne skupnosti ter storitveni sektor.

Smo največji proizvajalec električne energijeiz bioloških odpadkov v Sloveniji.

Page 7: Celovite rešitve

Mobilnost

Na slovenskem tržišču smo glavni ponudnik pogonskih goriv in ključni akter pri spodbujanju prehoda na nizkoogljično mobilnost. Z našo razvejano mrežo 484 bencinskih servisov v regiji JV Evrope omogočamo kakovostno in zanesljivo mobilnost ter spodbujamo in širimo rabo alternativnih goriv. Sledimo trendom definiranim z evropsko direktivo 2014/94 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva.

Na področju trajnostne mobilnosti vam ponujamo strokovno podporo in svetovanje pri prehodu na alternativna goriva, ki zajema vzpostavitev potrebne infrastrukture in zagotovitev ustreznega voznega parka.

V naših avtoservisnih delavnicah TipStop vgrajujemo avtoplinske (LPG) sisteme v osebna vozila na bencinski pogon, v zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja tudi predelava avtobusov in kamionov na dizelski pogon.

V sklopu elektromobilnosti za vas uredimo dobavo, postavitev, sofinanciranje, vzdrževanje in upravljanje polnilne infrastrukture za električna vozila. Ponujamo upravljanje in vzdrževanje javnih polnilnic za električna vozila ter njihovo nadgradnjo za vključitev v pametno mrežo, kar pomeni, da so vidne v javnem portalu in je njihova uporaba omogočena tudi mednarodnim uporabnikom.

Polnjenje vozil na avtoplin omogočamo na 260bencinskih servisih v regiji, polnjenje električnihvozil pa na 39 lokacijah v Sloveniji.

Page 8: Celovite rešitve

Petrol d.d., LjubljanaDunajska cesta 50,

1000 LjubljanaT +386 4 57 53 007

E [email protected]