celovite rešitve

Click here to load reader

Post on 04-Jan-2017

254 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Celovite reitve

  Mobilnost

  Energija

  Infrastruktura

  ObjektiOkolje

  Mobilnost

 • Skupina Petrol je najveja slovenska energetska druba in ena najvejih slovenskih trgovskih drub s pomembno vlogo v iri regiji. Skladno z izzivi sodobnega sveta smo v zadnjih desetletjih razvili paleto celovitih reitev na podroju energije, infrastrukture, objektov, okolja in mobilnosti. Kot t.i. podjetje MUMESCo (Multi Utility, Mobility and Environmental Service Company) na enem mestu soustvarjamo razvoj regij, obin, javnega in storitvenega sektorja, industrije ter gospodinjstev. Investiramo v projekte energetske uinkovitosti in obnovljivih virov energije kot gibal razvoja ter jamimo doseganje prihrankov energije.

  Ve kot 400 Petrolovih energetskih strokovnjakov je v regiji srednje in jugovzhodne Evrope uspeno izvedlo e ve sto projektov. Zavezani smo k znievanju rabe energije, ki je pomembno tako z ekonomskega vidika kot s stalia ohranjanja naravnega ravnovesja. Vodilo razvoja drube Petrol je celovita energetska oskrba s poudarkom na uinkoviti rabi energije in odgovornemu ravnanju z viri, ki vodi v krono gospodarstvo.

  Nae reitve obsegajo proizvodnjo, distribucijo in dobavo energije, za uinkovitost pa je poskrbljeno z optimizacijo vseh sistemov distribucije in delovanja ter upravljanjem porabe energije in vode. Trajnostni krog je sklenjen s ponovnim korienjem odpadnih snovi kot virov nove energije in razvojem trajnostne mobilnosti ter podpisan s prepriljivimi rezultati energetskih, snovnih in okoljskih prihrankov.

  MUMESCo je edinstven Petrolov poslovni koncept kot nadgradnja izrazov MUSCO (Multi utility service company) in ESCO (Energy Service Company) za poimenovanje energetskega podjetja prihodnosti.

  V ENEM LETU SMO NAIM PARTNERJEM PRIHRANILI:- 5,8 milijonov evrov- 1,8 milijonov m3 vode- 40 milijonov kWh elektrine energije in prepreili izpust 39.800 ton CO2.

  MUMESCoCELOVITE REITVE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

  REGIJE

  OBINE

  JAVNI SEKTOR

  STORITVENI SEKTOR

  INDUSTRIJA

  GOSPODINJSTVA

  Podatki veljajo za leto 2014.

 • Energija

  Nae reitve temeljijo na fosilnih in obnovljivih virih energije. Investiramo, gradimo in celovito upravljamo s plinskimi in naftnimi vrtinami ter izvajamo zahtevneja rudarska dela. Prav tako upravljamo in razvijamo plinsko-naftno polje na obmoju Murske depresije.

  Strateko in premiljeno spodbujamo va prehod k istejim energentom ter investiramo in upravljamo z malimi hidroelektrarnami, vetrnimi in sonnimi elektrarnami ter bioplinarnami.

  Vsak dan skrbimo za vao zanesljivo in konkurenno oskrbo z vsemi vrstami energentov, kot so zemeljski plin, utekoinjen naftni plin, daljinska toplota, lesna biomasa, kurilno olje in elektrika, ter specifinimi energenti za podroje industrije, kot so hladilna voda, komprimiran zrak, tehnini plini in industrijska para.

  Z vstopanjem na nova tria in gradnjo potrebne infrastrukture zasledujemo cilj postati najveji regionalni distributer za UNP.

  Zagotavljamo vam samooskrbo z elektriko, toploto in hladom, proizvedenimi na lokaciji. Pomemben del pa predstavlja tudi korienje geotermalne energije.

  Iz obnovljivih virov na leto proizvedemove kot 46.000 MWh energije.

 • Infrastruktura

  Z razlinimi oblikami energetskega pogodbenitva prenavljamo sisteme ogrevanja in hlajenja ter gradimo in upravljamo energetsko uinkovite sisteme daljinskega ogrevanja in vodovodne sisteme. Nae reitve obsegajo implementacijo strokovnih in nadzornih sistemov za daljinski nadzor in upravljanje z infrastrukturo. V Centru upravljanja na Bledu energetski menederji, analitiki in servisni inenirji 24 ur na dan skrbijo za optimalno rabo energije in vode.

  V tevilnih obinah v regiji izvajamo gospodarsko javno slubo distribucije zemeljskega plina, utekoinjenega naftnega plina UNP, geotermalne energije, daljinske toplote, hladu in javne razsvetljave. Upravljamo dve mrei za distribucijo UNP na Hrvakem, v ibeniku in na podroju avle Rijeka.

  Upravljamo in nadzorujemo celotno distributivno verigo UNP preko mree regijskih in lokalnih terminalov ter 5 polnilnic plina v jeklenkah. V lasti imamo dve bari po 2.000 m3 za reni transport UNP. V Smederevem smo odprli najsodobneji UNP terminal v regiji prostornine 3.000 m3. Z nadaljnjimi investicijami bomo razvili trgovanje in distribucijo po celotni JV Evropi.

  Na podroju razsvetljave ponujamo ekonomino nartovanje, gradnjo, obnovo ter upravljanje sistema za zmanjanje rabe energije in okoljskih obremenitev.

  Na zaprtih distribucijskih sistemih, v elezarni Ravne in tore, skrbimo za gradnjo ter kakovostno in strokovno uinkovito upravljanje distribucijskih energetskih omreij, kot so plinovodno omreje, omreje UNP, pitne vode, toplote, elektrike, komprimiranega zraka, tehninih plinov in pare. Strokovna podpora tej dejavnosti je center vodenja na Ravnah, ki deluje 24 ur na dan.

  Z optimizacijo sistema daljinskega ogrevanja vBeogradu letno prihranimo 1,5 milijona evrov.

 • Objekti

  Implementiramo in zagotavljamo ukrepe energetske uinkovitosti v vseh vrstah objektov, pri emer ohranimo ali izboljamo udobje bivanja in uporabe. Za optimalno rabo energije in vode skrbimo ob zavezi k doseganju ustreznih uporabnikih standardov. Po natanni seznanitvi z objektom vemo, kako vzpostaviti ustrezne ukrepe za znianje rabe energije in vode.

  Nai strokovnjaki z uporabo programskih orodij celovito upravljajo s porabo energije in vode v objektih ter vam omogoajo sistematien pristop k zagotavljanju energetske uinkovitosti objekta. Tovrstne reitve lahko brez teav uporabljate sami, saj je proces upravljanja kljub svoji zapleteni naravi oblikovan uporabniku prijazno. Le z uporabo pametnih orodij za energetsko upravljanje lahko pravoasno ukrepamo ob nepravilnostih oz. ugotovljenih odstopanjih kazalcev gospodarnosti.

  V Mestni obini Kranj smo v 16 objektih raboenergije zniali za 52 odstotkov letno, ogljiniodtis pa je manji za 2,3 milijona kg CO2.

  ENERGETSKO POGODBENITVO

  Pogodbena oskrba z energijo in Pogodbeno zagotavljanje prihrankov sta najpogosteja pogodbena modela izvajanja energetskih projektov. Bistvena prednost je, da ne potrebujete zaetnega finannega vloka, saj veino investicijskih sredstev za izvedbo ukrepov zagotovimo v Petrolu.Prevzamemo tudi tehnina in ekonomska tveganja za izvedbo in upravljanje projekta ter jamimo prihranke pri porabi energentov glede na preteklo stanje.

 • Okolje

  Skrbimo za vao gospodarno rabo pitne, sanitarne in tehnoloke vode. Za vas gradimo in upravljamo istilne naprave za ienje odpadnih industrijskih in komunalnih voda. Upravljamo s koncesijami za opravljanje gospodarske javne slube ienja komunalnih odpadnih voda.

  Izvajamo tudi distribucijo pitne vode na zaprtem distribucijskem sistemu elezarne Ravne in tore.

  S sistematinimi ukrepi vam omogoamo sanacijo okoljskih problemov kot so emisije snovi v zraku, hrup in ravnanje z odpadki. Pomagamo vam pri pripravi dovoljenj in izvedbi zakonskih meritev na podroju varovanja okolja.

  Z bioplinarnama v Ihanu in rnomlju nudimo reitve na podroju energetske izrabe odpadkov in proizvodnje zelene elektrine energije. Za doseganje e veje energetske in snovne uinkovitosti smo v Ihanu zgradili suilnico blata iz istilnih naprav, ki ga predelujemo v sekundarno gorivo. Skrbimo tudi za prevzem in obdelavo grezninih vsebin za lokalne skupnosti ter storitveni sektor.

  Smo najveji proizvajalec elektrine energijeiz biolokih odpadkov v Sloveniji.

 • Mobilnost

  Na slovenskem triu smo glavni ponudnik pogonskih goriv in kljuni akter pri spodbujanju prehoda na nizkoogljino mobilnost. Z nao razvejano mreo 484 bencinskih servisov v regiji JV Evrope omogoamo kakovostno in zanesljivo mobilnost ter spodbujamo in irimo rabo alternativnih goriv. Sledimo trendom definiranim z evropsko direktivo 2014/94 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva.

  Na podroju trajnostne mobilnosti vam ponujamo strokovno podporo in svetovanje pri prehodu na alternativna goriva, ki zajema vzpostavitev potrebne infrastrukture in zagotovitev ustreznega voznega parka.

  V naih avtoservisnih delavnicah TipStop vgrajujemo avtoplinske (LPG) sisteme v osebna vozila na bencinski pogon, v zadnjem asu pa se vse bolj uveljavlja tudi predelava avtobusov in kamionov na dizelski pogon.

  V sklopu elektromobilnosti za vas uredimo dobavo, postavitev, sofinanciranje, vzdrevanje in upravljanje polnilne infrastrukture za elektrina vozila. Ponujamo upravljanje in vzdrevanje javnih polnilnic za elektrina vozila ter njihovo nadgradnjo za vkljuitev v pametno mreo, kar pomeni, da so vidne v javnem portalu in je njihova uporaba omogoena tudi mednarodnim uporabnikom.

  Polnjenje vozil na avtoplin omogoamo na 260bencinskih servisih v regiji, polnjenje elektrinihvozil pa na 39 lokacijah v Sloveniji.

 • Petrol d.d., LjubljanaDunajska cesta 50,

  1000 LjubljanaT +386 4 57 53 007

  E [email protected]