raul wallenberg

Download Raul Wallenberg

Post on 08-Mar-2016

257 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jeden clovek dokaze zmenit svet

TRANSCRIPT

 • Jedinou zbran mu byla odvaha a morln statenost, a pesto Raoul Wallenberg zachrnil destky tisc idped holokaustem. V jeho pbhu svt nalz inspiraci. Wallenbergovy iny nm pipomnaj, e je neustle teba bojovat proti rasismu.

  V Jeruzalm se nachz pamtnk Jad Vaem zbudo-van na pam esti milion id zavradnch nacistybhem druh svtov vlky. Touto st msta prochz taktzv. Alej spravedlivch. Lemuje ji est set strom zasazenchk uctn pamtky lid, kte nebyli idovskho pvodu a riskovali vlastn ivot, abyzachrnili idy z rukou nacist.Jeden z tchto strom nese jmno Raoula Wallenberga.

  Poctn estnm obanstvm USA Jen mlo vd si zskalotakov mezinrodn vhlas a pozornost jako Raoul Wallenberg. V roce 1981 mu jakodruhmu z pouhch sedmi osobnost bylo udleno estnobanstv Spojench stt. Mezi dalmi najdeme jmno Winstona Churchilla i Matky Terezy. V roce 1985 mu byloudleno estn obanstv Kanady a v roce 1986 estn obanstv Izraele.

  V roce 2012 by oslavil st narozeniny Po celm svt nalezneme monumenty, sochy a dalumleck dla, kter se vztahuj k Raoulu Wallenbergovi.Jeho pamtka je zachycena v literatue, hudb i filmua Wallenbergovo jmno nese tak cel ada budov, ulic, kol i jinch instituc. V roce 2012 uplyne st vro od narozenRaoula Wallenberga. Avak jeho iny na obranu lidskosti ij dl a neustle nm pipomnaj, e kad jednotlivec m v boji proti rasismu svou odpovdnost. Ukazuj,jak dleit je osobn odvaha a postoj nebo i jednotlivecdoke vci zmnit.

  vdsk mise v Budapeti Jakoto diplomat a podnikatelbyl Wallenberg v ervnu 1944 ustanoven druhm tajemnkemvdsk diplomatick mise v Budapeti. Jeho kolem bylo zahjit operaci na zchranu id a byl poven vedenm zvltnhooddlen. Vydvnm ochrannchvdskch pas a pronjmembudov, tzv. vdskch dom, kde id nalezli toit,zachrnil destky tisc ivot. V lednu 1945 byl Wallenberg zajatsovtskou armdou. Jeho dal osud nen znm. Rusk stranatvrd, e zemel v sovtskm vzen 17. ervence 1947. Podleady svdectv vak mohl bt naivu jet mnohem pozdji.

  Ochrann pasy zachrnily idm ivot Vydvnm ochrannch pas a poskytovnm bezpenho bydlen Wallenberg zachrnil destky tisc id. V roce 1944 zaloily Spojen stty Vlenou radu pro uprchlky (War Refugee Board), jejm clem bylo uchrnit idy ped naci-stickm pronsledovnm. Kdy rada zjistila, e vdsko pod-nik vn pokusy zachrnit idy ijc v Maarsku, rozhodla senajt nkoho, kdo by provedl vBudapeti rozshlou zchrannouoperaci. Pozice byla nabdnuta Wallenbergovi a ten kol pijal.

  RaoulWallenberg

  Jeden lovkdoke

  zmnit svt

 • Ped Wallenbergovm pjezdem do Budapeti vdskmisi pomhal Valdemar Langlet, vyslanec vdskho ervenho ke. Langlet jmnem ervenho ke pronajmalrzn budovy a nad jejich vchod umisoval npisy jako vdsk knihovna i vdsk vdeck institut.Tyto budovy pak slouilyjako toit id.

  Vydal tisce pas Wallenberg vytvoilochrann vdsk pas. Nmet a maart edncimli slabost pro symboliku,proto byly tyto pasy modro-lut a uprosted mly vdsksttn znak. Pasy Wallenbergopatil pslunmi raztky a podpisy. Podailo se mupesvdit maarsk ministerstvo zahrani, aby schvlilotyi tisce pt set tchto ochrannch pas. Ve skutenosti jichvydal tikrt tolik. V zoufal situaci ke konci vlky Wallenbergvydval zjednoduenou verzi ochrannch pas, kter bylypotvrzeny pouze jeho podpisem. Ve veobecnm chaosu pesto fungovaly. K dosaen svch cl se Wallenberg uchyloval k jakmkolimetodm od platk a po vydrn. Ostatn diplomat vd-sk mise se k jeho nestandardnm metodm stavli nejprveskepticky. Kdy vak Wallenbergovo sil pinelo vsledky,rychle si zskal jejich podporu. Jeho oddlen se rozrstalo a v dob vrcholn aktivity zahrnovalo nkolik stovek lid. 20. listopadu 1944 donutil Adolf Eichmann tisce idpky opustit Maarsko a vydat se za stralivch podmnekna pochod smrti. Wallenberg jim na pomoc poskytoval pasy,potraviny a lky. V lednu 1945 do Budapeti dorazili Rusov.17. ledna byl Wallenberg sovtskou armdou zajat.

  Ptrn po Raoulu Wallenbergovi Wallenbergv dal osud je obesten tajemstvm. Co se stalo po jeho zaten, nen znmo. V dubnu 1945 bylozcela zejm, e Wallenberg skuten zmizel. Informace z rusk strany naznaovaly, e se nenachz na zem Sovtskho svazu. Vlen zajatci, kte byli proputni na zatku padestch letdvactho stolet, podalisvdectv o tom, e se s Wallen-bergem setkali v moskevskmvzen. To vedlo k obnovenmusil vdsk strany. V roce 1957pila sovtsk vlda s jinmtvrzenm. Nalezli rukou psandokument ze 17. ervence 1947, v nm stoj, e vze Walenberg [sic] zemel minul noci ve sv cele. vdsko se k tomu stavloskepticky, avak Rusko se svverze drelo vce ne ticet let. V jnu 1989 nastal dky poadavkm vdsk vldy

  a Wallenbergovch pbuznch obrat. Zstupci rodiny bylipozvni na setkn v Moskv. Pi nm byl rodin pedn Wallenbergv pas, kapesn di a dal pedmty, kter ml pi sob. dajn byly nalezeny bhem oprav v archivech KGB. O dva roky pozdji se vdsk a sovtsk vlda usnesly, ejmenuj spolenou pracovn skupinu s clem objasnit okolnostiWallenbergova osudu. Jej zvry byly uveejnny v lednu2001. Skupina k denitivn odpovdi nedospla. Jej zvr hovo o tom, e mnoho zsadnch otzek zstv nezod-povzeno a ppad Wallenberg proto nelze uzavt.

  Selhn diplomacie V roce 2001 ustanovila vdsk vlda ociln vyetovacvbor pod nzvem Eliassonova komise, aby provil krokyvdsk zahranin politiky v ppadu Raoula Wallenberga. V roce 2003 byla vydna zprva, kter kroky vdsk politikyshrnula pod titulkem Selhn diplomacie.

  RAOUL WALLENBERG 2012V roce 2012 by se Raoul Wallenberg doil stch narozenin.Toto vro se pipomn ve vdsku i v zahrani. O pipravovanm programu se dozvte vce na strnkchwww.raoulwallenberg2012.se

  INSTITUT RAOULA WALLENBERGAPoslnm institutu je podporovatveobecn respekt k lidskm prvm a humanitrnmu prvuprostednictvm vzkumu, akademickho vzdlvn, en informac a rozvoje instituc.www.rwi.lu.se

  MEZINRODN NADACE RAOULA WALLENBERGANevldn organizace, jejm kolem je vytvet vzdlvac programy a osvtov kampan vychzejc z hodnot solidaritya obansk statenosti, kter pedstavuj etick pile jednnhrdin holokaustu. www.raoul-wallenberg.org.ar

  RAOUL WALLENBERG ACADEMY FOR YOUNG LEADERSTato nadace byla zaloena v roce 2001. Jejm clem je poskytovat mladm lidem odbornou ppravu v oblasti vdch schopnost. Raoul Wallenberg a jeho iny jsou

  studentm vzorem.www.rwa.se

  PTRN PO RAOULU WALLENBERGOVIPtrn po Raoulu Wallenbergovi je nzev sku-piny nezvislch vdeckchpracovnk, kte se sna od-halit okolnosti Wallenbergovazmizen. V, e existuje cel ada nezodpovzenchotzek, je si daj dkladnproeten, ne bude moci bt kapitola Wallenbergovaosudu uzavena.www.raoul-wallenberg.eu

 • Ten pravJak dokzal jedin lovk zachrnit tolik ivot?

  Raoul Wallenberg byl ten prav a octl se ve sprvn as na sprvnm mst.

  Raoul Wallenberg nebyl typem hrdiny v konvennm slovasmyslu. Nechybla mu vak odvaha a byl to schopn vyjednava a or-ganiztor. Tak ho popisoval vdsk diplomat Per Anger (19132002),kter psobil za vlky v Budapeti jakoto tajemnk vdskho vys-lanectv. Wallenberg navc dky svmu pvodu a vchov disponovaljedinenmi schopnostmi.

  Studium architektury v zahrani Rod Wallenberg je jednou z nejvznamnjch rodin ve vdskua v jeho historii nalezneme generace pednch bank, diplomat i sttnk. Raoulv otec byl bratrancem Jacoba a Marcuse Wallenber-govch, dvou nejznmjch vdskch nannk a prmyslnk 20. stolet. Raoul se ml tak vnovat bankovnictv, vce ho vak zaj-mala architektura a obchod. V roce 1931 odjel studovat architekturu na Michiganskou univerzitu v USA. Vnoval se tam tak studiu an-glitiny, nminy a francouztiny. Po nvratu do vdska v roce 1935nicmn zjistil, e zskan diplom nepedstavuje dostatenou kvali-kaci k prci architekta. Mezi lety 1935 a 1936 pracoval v poboce Hol-land Bank v izraelsk Haif. V tto dob se poprv setkv s idy, kteuprchli z Hitlerova Nmecka. Jejich pbhy ho hluboce zashnou.

  Cesta na vrchol Po nvratu do Stockholmu zskal msto ve Stedoevropsk obchodn spolenosti zamen na dovoz a vvoz, kter psobila ve Stockholmu a stedn Evrop a kterou vlastnil Koloman Lauer,maarsk id. Wallenberg byl se svmi jazykovmi znalostmi a dky tomu, e mohl voln cestovat, pro Lauera idelnm obchodnmpartnerem. Zanedlouho se stal majoritnm akcionem a editelemzahraninho obchodu. Pi svch cestch do okupovan Francie a Nmecka se zhy seznmil s tm, jak funguj nmeck ady, a to, jak se ukzalo, byla nesmrn cenn znalost.

  Pod ochranou diplomatick imunity Wallenberg byl t nadan herec, co mu pi stetech s nacistyvelmi pomhalo. Dokzal bt klidn, vtipn, vel, ale i agresivn ihroziv. Tu pouil lichotku nebo platek, jindy zase kiel a vyhroo-val. Na nacisty dlal siln dojem a obvykle u nich doshl svho.Dalm dleitm faktorem byl jeho status vdskho diplomata, kter si Nmci netroufali poruit. Kdy se Per Anger s Wallenbergemvidl 10. ledna 1945 naposledy, nabdal ho, aby se uchlil do bezpe.Wallenberg odpovdl: Nemm jinou monost. Pijal jsem tento kola nemohl bych se vrtit do Stockholmu, ani bych vdl, e jsem udlal ve, co je v lidskch silch, abych zachrnil co nejvc id.

  iny a odkaz Raoula Wallenberga jsou tmatem lnku, pod nm jsou podepsni velvyslanci Izraele, Maarska

  a vdska v esk republice. lnek byl publikovn v denku Prvo 30. ledna 2012.

  vdsk diplomat zachraoval idy z pochod smrti

  Vylzt na eleznin vagn smujc z Budapeti do Osvtimi a rozdvat ochrann pasy idm, kte se mlivydat na cestu, na jejm konci je ekala smrt v nacistickchvyhlazovacch tborech, nebylo v dnm ppad kadodennpracovn npln diplomata. Ani nznakem se o nem podob-nm nezmiovaly pokyny pichzejc na vdsk velvys-lanectv v Budapeti na podzim roku 1944. Nacist pevzali moc nad Maarskem v beznu 1944 a ned-louho pot zaali pod vedenm samotnho Adolfa Eichmannarealizovat konen een a deportovat maarsk idy dotbor smrti v okupovanm Polsku. Raoul Wallenberg, sluebn mlad vdsk diplomat, byltm lovkem, kter vylezl na onen vlak. lovk se svdomm.lovk, kter pochopil nacistick pln, jednal na zklad

  OSOBNSVDECTVBhem svho psoben v Budapeti

Recommended

View more >