radovan ognjanoviؤ‡ • jovan mirkoviؤ‡ • marija kekoviؤ‡ fizika 7 - fizika...

Download Radovan Ognjanoviؤ‡ • Jovan Mirkoviؤ‡ • Marija Kekoviؤ‡ FIZIKA 7 - Fizika 7.pdfآ  6 Fizika za 7

Post on 29-Aug-2019

9 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Radovan Ognjanovi Jovan Mirkovi Marija Kekovi

  FIZIKAza sedmi razred osnovne kole

  prirunik za nastavnike

  7

  Zavod za udbenike i nastavna sredstvaPODGORICA

  2017.

 • 2 Fizika za 7. razred osnovne kole

  Izdava Zavod za udbenike i nastavna sredstva Podgorica

  Za izdavaa Pavle Goranovi, direktor

  Glavni urednik Radule Novovi

  Odgovorni urednik Odgovorni urednik Odgovorni urednik Lazo Lekovi

  Urednica izdanja Ana Lj. Bojovi

  Struna konsultantkinja dr Nataa Raievi

  Recenzenti dr Predrag Miranovi dr Ivana Piuri Goran Babovi

  Naa LuterekNada Mara

  Lektura Dragan Batrievi

  Korektura Jasmina Radunovi

  Ilustracije Kristina Petrov

  Tehniki urednik Rajko Radulovi

  Prelom Aleksandar Petrov

  Dizajn Slaana Baji-Bogdanovi

  tampa XXXXXX XXXXXXX

  Tira XXXX

  CIP ,

  ISBN: 97886303xxxxxCOBISS.CG-ID xxxxxxxx

  Radovan Ognjanovi dr Jovan Mirkovi Marija Kekovi

  FIZIKAprirunik za nastavnike za sedmi razred osnovne kole

  Izdava Zavod za udbenike i nastavna sredstva Podgorica

  Za izdavaa Pavle Goranovi

  Glavni urednik Radule Novovi

  Urednica izdanja Ana Lj. Bojovi

  Struna konsultantkinja dr Nataa Raievi

  Recenzenti dr Predrag Miranovi dr Ivana Piuri Goran Babovi

  Lektura Dragan Batrievi

  Korektura Jasmina Radunovi

  Ilustracije Kristina Petrov

  Tehniki urednik Rajko Radulovi

  Prelom Aleksandar Petrov

  Dizajn Slaana Baji-Bogdanovi

  Tira XXXX

 • Prirunik za nastavnike 3

  Sadraj

  I. UVOD .......................................................................................................................................7

  II. SCENARIO ZA AS .............................................................................................................9

  III. ASOVI FIZIKE U VII RAZREDU ................................................................................ 11Obrazovno-vaspitni ishod 7.1 (Uvod u fiziku) ........................................................................ 11 as1:Fizikanaukaoprirodi .............................................................................................. 11 as2.Naunimetod ..............................................................................................................13

  Obrazovno-vaspitni ishod 7.2 (Mjerenje fizike veliine) .....................................................16 as3.Fizikeveliineinjihovomjerenje .............................................................................16 as4.Mjerenjevremenaiduine.Raunskeoperacijesfizikimveliinama .....................18 as5.Fizikeveliine,mjerenjevremenaiduine

  iraunskeoperacijesfizikimveliinama .................................................................21 as6.Mjerniinstrumentiigrekamjerenja ..........................................................................22 as7.LV-1:Odreivanjevrijednostipodjeljkaskalemjernoginstrumenta .................................25 as8.Osnovnejediniceiprefiksi.Odreivanjepovrine .....................................................26 as9.Provjeravanje.Test1 ...................................................................................................28 as10.LV-2:Mjerenjedimenzijamalihtijelapomoulenjirasmilimetarskompodjelom .31

  Obrazovno-vaspitni ishod 7.3 (Ravnomjerno i neravnomjerno kretanje) ..........................32 as11.Mehanikokretanje ...................................................................................................32 as12.Ravnomjernokretanje ...............................................................................................34 as13.Brzinaravnomjernogkretanja ...................................................................................39 as14.Putivrijemeravnomjernogkretanja .........................................................................40 as15.Neravnomjernokretanje ............................................................................................42 as16.Provjeravanje.Test2 .................................................................................................44 as17.LV-3:Odreivanjebrzinekretanjatijela ...................................................................47

  Obrazovno-vaspitni ishod 7.4 (Interakcije tijela) ..................................................................49 as18.Sila .............................................................................................................................49 as19.Gravitaciona,elektrinaimagnetnasila ...................................................................53 as20.Silateeiteinatijela ...............................................................................................55 as21.Silaelastinosti ..........................................................................................................58

  Obrazovno-vaspitni ishod 7.5 (Struktura supstancije)..........................................................61 as22.Atomiimolekuli .......................................................................................................61 as23.Kretanjemolekula .....................................................................................................62 as24.Tristanjasupstancije.Interakcijamolekula ...............................................................63 as25.Provjeravanje.Test3 .................................................................................................64

 • 4 Fizika za 7. razred osnovne kole

  Obrazovno-vaspitni ishod 7.6 (Masa i gustina) ......................................................................67 as26.Zakoninercije.Masatijela ........................................................................................67 as27.Mjerenjemaseizapremine .......................................................................................70 as28.LV-4:Mjerenjezapreminetenogivrstogtijela .....................................................74 as29.Gustinasupstancije ....................................................................................................75 as30.Provjeravanje.Test4 .................................................................................................77 as31.LV-5:Odreivanjegustinehomogenoggeometrijskinepravilnogtijela ...................80

  RJEENJA ................................................................................................................................81 1.Rezulatitestova ..................................................................................................................81 2.Rjeenjaukrtenica .............................................................................................................81

  IV. PRIPREMA UENIKIh PROjEKAtA U NAStAVI FIZIKE U OSNOVNOj KOlI ........................................................................................................82 Aktivnostinastavnikauuenikomprojektu .........................................................................82 Aktivnostiuenikauuenikomprojektu ..............................................................................83 Primjeruenikogprojekta(Padaju li bre tea ili laka tijela?) .........................................85

  V. IKt U NAStAVI FIZIKE ....................................................................................................87

 • Prirunik za nastavnike 5

  PREDGOVOR

  Potovane koleginice i kolege,

  MetodikiprirunikpredstavljadiokompletaFizikazasedmirazredosnovnekolekojiinejoudbenikizbirkazadataka.Koncipiranjetakodanudimogunostirealizacijenastavnogpro-gramaiprimjenusavremenihinteraktivnihpristupanastavi/uenju.

  Podrazumijevasedaenastavnik/nastavnica1odponuenogmaterijalaiskoristitionotosma-tradamu/jojjepotrebno,adaeprilikomkonstruisanjascenarijaasaunijetiisvojpristupipo-stupke,kojimaizraavaodnospremasadrajimakojeeusvojitiuenici/uenice2ididaktiko-me-todikupripremljenostiosposobljenost.

  Prirunikjepodijeljennapetcjelina: I. Uvod II.Scenariozaas III.asovifizikeuVIIrazredu IV.Pripremauenikihprojekata V.IKTunastavifizike.

  Uprvedvijecjelineprirunikaobrazlausepotrebeipostupciprelaskastradicionalnenaak-tivnunastavu/uenje,kaoipisanjescenarijazaas.

  Utreem,najobimnijemdijelu,ponuenisusegmentiasauvidumalihdidaktikihcjelinakojenastavnikmoeiskoristitiprilikomosmiljavanjascenarija.Uistompoglavljudatesuistru-nenapomeneoznaenebijelomkrunicomucrnomkvadratiu().

  Uetvrtomdijeludajuseuputstvazarealizacijuuenikogprojektaijedanprimjerprojektaunastavifizike.

  Nakraju,petidioPrirunikajenamijenjenprimjeniIKTunastavifizike.Smatramodavaandiouenja/nastavefizikepredstavljajudemonstracionieksperimenti,zato

  smoiponudiliprimjereiviheksperimenata,kojiseodvijajupredoimauenika/uenicailijoboljeuznjihovouee.Meutim,realnostsavremenogdobatakvajedaukabinetufizikeobi-nonemasvepotrebneopreme.Sdrugestrane,raunarskaivideo-opremajepovoljnazaedukacijuidostupnazakole.Meutim,akopostojiinajmanjamogunostdaseizvedeeksperiment,takvuprilikutrebaiskoristiti.

  Navedenisuiprimjeritestovakojenastavnikmoeiskoristitiili,slinonjima,smsastavitisvojetestovezaprovjeruznanja.Timejeponuenjedanoblikevaluacijeobrazovnihpostignuauenika.Nasliannainmoguseiskoristitiiponueneukrtenice.

  Moralinastavnikvjernoreprodukovatisegmenteasaopisaneupriruniku?Odgovorjene!Nadamosedaeprirunikbitioslonacizaiskusnenastavnikeizanastavnikepoetnikekojigamogukoristitikaomaterijalukojemmogupronainetozanimljivoikorisnozaosmiljavanjesopstvenekonstrukcijescenarijaasa.

  elimovampunouspjehauradu!

  Autori

  1 Primijetietedajetekstprirunikaveinomnapisanujednomrodu.Namjeranamjebiladapostignemojednostavnost,preciznostijasnou.Podrazumijevase,dakle,dasesvenapisanoodnosinaobaroda.Udaljemtekstu:nastavnik,nastavnici.

  2 Udaljemtekstu:uenik,uenici.

 • 6 Fizika za 7. razred osnovne kole

 • Prirunik za n