quaderns pdu metropolità 05

Download Quaderns pdu metropolità 05

Post on 06-Apr-2016

342 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Estudis Metropolitans (1): "Hipòtesis territorials al cap de quaranta anys de modificacions del PGM"; "Funcionalitat ecològica dels espais oberts de l'AMB" i, "Fluxos i vores".

TRANSCRIPT

 • 05QUADERNSPDU metropolit

  Metropolitan research [1]

  Estudis metropolitans [1]

  Estudios metropolitanos [1]

 • QUADERNSPDU metropolit

  05

  LAMB articula el debat tcnic necessari al voltant del procs de redacci del Pla Director Urbanstic (PDU) metropolit, mitjanant dos mbits de reflexi terica dordre diferent. Duna banda, organitza un seguit de jornades tcniques de debat workshops que ofereixen reflexions i tracten les problemtiques de la ciutat metropolitana, i duna altra, la Ins-tituci disposa de nombrosos estudis urbanstics i territorials.Ambds elements seran dutilitat per extreure noves idees i per a larticulaci dels continguts del PDU metropolit, per, en qualsevol cas, es fa necessria la difusi de tot aquest co-neixement que es va acumulant amb les jornades i els estudis.La collecci Quaderns PDU metropolit s la platafor-ma de difusi daquestes idees, intercanvis experts i estudis, que aporten dades i noves perspectives al coneixement de la ciutat metropolitana de Barcelona. Es tracta dunes publicacions en format paper que igualment tenen la seva versi completa a la xarxa, mitjanant el web de lrea Metropolitana de Barcelona, www.amb.cat.

 • Hiptesis territoriales al cabo de cuarenta aos de modificaciones del PGM

  Funcionalidad ecolgica de los espacios abiertos del AMB

  Flujos y bordes

  Hiptesis territorials al cap de quaranta anys de modificacions

  del PGM

  Funcionalitat ecolgica dels espais oberts

  de lAMB

  Fluxos i vores

  Josep Parcerisa Bund / lvaro Clua Uceda

  Marc Montlle / Jacob Cirera / Nuno Margallo

  Enric Batlle i Durany

  Territorial hypotheses after forty years of amendments to the General Metropolitan Plan

  Ecological functionality in the open spaces of the AMB

  Flows and edges

 • NDEX / NDICE / INDEX

  HIptEsIs tErrItorIals al cap DE quaraNta aNys DE moDIfIcacIoNs DEl pgm

  Josep parcelisa Bund / lvaro clua uceda

  Hiptesis territoriales al cabo de cuarenta aos de modificaciones del PGM

  territorial hypotheses after forty years of amendments to the general metropolitan plan

  fuNcIoNalItat EcolgIca DEls EspaIs oBErts DE l'rEa mEtropolItaNa DE BarcEloNa:

  coNNEctIVItat EcolgIca I proBlEmtIquEs DE fragmENtacI

  marc montlle / Jacob cirera / Nuno margalho

  Funcionalidad ecolgica de los espacios abiertos del rea metropolitana de Barcelona:

  Conectividad ecolgica y problemas de fragmentacin

  Ecological functionality in the open spaces of the Barcelona metropolitan area

  Ecological connectivity and fragmentation problems

  fluXos I VorEs

  Enric Batlle i Durany

  Flujos y bordes

  flows and edges

  6

  52

  154

  crDIts / CRDITOS / crEDIts

  Collecci Quaderns

  PDU Metropolit

  Consell de Redacci

  Consejo de Redaccin / Editorial board

  ramn torra

  Joan Busquets

  Hctor santcovsky

  Josep ma carreras

  Juan carlos montiel

  carles crosas

  Eduard saurina

  Xavier roig

  Coordinaci

  Coordinacin / coordination

  carles crosas

  servei comunicaci amB

  Disseny grfic

  Diseo grfico / graphic design

  Handson / servei comunicaci amB

  Traduccions

  Traducciones / translations

  traducciones y tratamiento

  de la Documentacin, s.l.

  t&s - multilingual publishing services

  Impressi

  Impresin / printed by

  Impremta pags

  Dipsit legal

  Depsito legal / legal deposit

  B 22830-2014

  IssN 2339-8914 (paper/papel/paper)

  IssN 2339-8922 (digital)

  www.amb.cat

  rea metropolitana de Barcelona

  dels textos: els autors mateixos

  aquesta publicaci t per objecte promoure el debat del pDu metropolit, sense nim de lucre.Esta publicacin tiene por objeto promover el debate del pDu metropolitano, sin nimo de lucro.this publication aims to foster debate of the metropolitan pDu and is for non-profit use.

  QUADERNS pDu mEtropolIt_05

 • 6 7

  QUADERNS PDU METROPOLIT_05ESTUDIS METROPOLITANS [1]

  HIptEsIs tErrItorIals al cap DE quaraNta aNys DE moDIfIcacIoNs DEl pgmJosep Parcerisa Bund catedrtic d'urbanstica luB-EtsaB-upc

  lvaro Clua Uceda arquitecte. recercador luB-upc

  HIPTESIS TERRITORIalES al CaBO DE CuaRENTa aOS DE MODIFICaCIONES DEl PGM

  TERRITORIal HYPOTHESES aFTER FORTY YEaRS OF aMENDMENTS TO THE GENERal METROPOlITaN PlaN

  0. DE lorDrE raDIal al mosaIc saturat. ENcaIX a 40 aNys DE coNstruccI mEtropolItaNa

  0. Del orden radial al mosaico saturado. Encajar cuarenta aos de construccin metropolitana

  0. from radial order to the saturated mosaic. framework for 40 years of metropolitan construction

  1. lEs mpgm EN rElacI amB la classIfIcacI DEl sl. 1976-2012

  1. las mPGM en relacin con la clasificacin del suelo. 1976-2012

  1. the mpgms in relation to land classification. 1976-2012

  2. topologIa I sEqNcIa: HIptEsIs tErrItorIals

  2. Topologa y secuencia: hiptesis territoriales.

  2. topology and sequence: territorial hypotheses.

  aproximaci fenomnica a la diversitat dexpedients mpgm

  aproximacin fenomnica a la diversidad de expedientes mPGM

  phenomenon approach to the diversity of mpgm procedures

  Impacte territorial de les mpgm

  Impacto territorial de las mPGM

  territorial impact of the mpgms

  fINEstrEs/Ventanas/Windows 1 El prat DE lloBrEgat/El Prat de llobregat/El prat de llobregat

  2 El samoNt/El Samontano/El samont

  3 ENfIlaNt El lloBrEgat/Remontando el llobregat/going up the llobregat

  4 collsErola/Collserola/collserola

  5 saNt cugat DEl Valls I la B-30/ Sant Cugat del Valls y la B-30/ sant cugat del Valls and the B-30

  6 El BEss I El rIpoll, uN comps al Valls/El Bess y el Ripoll, un comps en el Valls/the Bess and the ripoll, a compass in El Valls

  7 El DElta DEl BEss/El delta del Bess/the Bess Delta

  8 lItoral urB/litoral urbano/urban coast

  9 BarcEloNa cIutat cENtral/Barcelona, ciudad central/Barcelona city centre

  10 lloBrEgat margE EsquErrE/la margen izquierda del llobregat/left bank of the llobregat

 • 8 9

  QUADERNS PDU METROPOLIT_05ESTUDIS METROPOLITANS [1]

  En el marc dels treballs preliminars del pla Director urbanstic, t un particular inters ana-

  litzar amb deteniment les modificacions puntuals del pgm. pot semblar que es tracta dun

  procediment de planejament ordinari encaixat, com daltres, en la complexa histria dels

  protocols que al capdavall han servit per donar consistncia a la construcci material de la

  Barcelona metropolitana. per la seva utilitzaci sistemtica, per b que amb raons diverses

  al llarg dels anys de vigncia del pgm, lha convertit en un mirador privilegiat des del qual

  podem entendre el que ens ha passat.

  per qu, doncs, hem denfocar quelcom aparentment molt particular? perqu les modifica-

  cions puntuals (mpgm) han estat al llarg de ms de trenta-cinc anys el canal dexpressi i

  encaix de totes les noves poltiques urbanes que shan fet en funci de les agendes poltiques

  que anaven apareixent a lescena metropolitana. les mpgm han estat linstrument que les

  ha fet possibles malgrat que no fossin previstes o de vegades fins i tot que fossin contra-

  dictries amb el que es va establir el 1976. certament, el procediment ordinari de progrs

  del pgm ha estat el planejament derivat, tal com dicta el procediment dimplementaci dels

  plans generals,1 per la via de les modificacions puntuals ha perms un desenvolupament

  parallel que ha adquirit carta de naturalitat: ni ms ni menys que 887 expedients aprovats al

  llarg de ms de trenta-cinc anys de vigncia del pgm en sn el testimoni! tantes iniciatives

  sn el resultat de la multiplicitat dels actors arreu del territori, els quals han trobat en aquest

  procediment precs un cam per modificar aquell document del 1976 sense haver dinterrompre

  el pla general com a marc quotidi de relaci entre els particulars i les administracions. En

  altres paraules: a lrea metropolitana de Barcelona sha seguit un procs daggiornamen-

  to del pgm sense esmenes a la totalitat; sha procedit pel cam de la modulaci i el canvi

  mitjanant recomposicions marc; un sistema que ha produt successius textos refosos del

  pgm fins a lactualitat.2

  aquest treball s una mirada sobre les mpgm que t per objecte facilitar-ne la visibilitat des

  de la perspectiva de lenteniment estratgic i geogrfic del seu impacte.3 aquesta recerca

  aspira a facilitar la comprensi dun vector de la histria recent del planejament metropolit

  de Barcelona en una direcci que la faci operativa per al futur pla Director urbanstic.

  El document sorganitza en dues parts principals. En la primera sagrupen les anlisis de les

  mpgm en relaci amb la classificaci del sl en el conjunt de lmbit metropolit per tal de

  reconixer labast espacial de les transformacions, tant pel que fa a la producci de sl urb

  com a la transformaci interna del sl que ja ho era; es tracta de mesurar les dimensions

  del fenomen. En la segona part es formula una hiptesi territorial sobre la base dobservar

  contextualitzades les mpgm com a fenmens en un doble vessant, topolgic i seqencial;

  es tracta de dibuixar escenaris dinterpretaci detallada i sinttica de lespai metropolit. En la

  introducci/encaix es proposa una aproximaci agregada a les mpgm que podria ser tamb

  la primera conclusi del treball: de lordre radial al mosaic saturat.

  En el marco de los trabajos preliminares del Plan Di-rector urbanstico, tiene un particular inters analizar con detenimiento las modificaciones puntuales del PGM. Puede parecer que se trata de un procedi-miento de planeamient