pytania na pisemną część egzaminu dyplomowego...

of 17/17
Pytania na pisemną część egzaminu dyplomowego magisterskiego obowiązujące od lipca 2015 r. Kierunek Budownictwo, studia II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne Pytania wspólne dla wszystkich specjalności I. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 1. Ściany oporowe płytowo-kątowe – praca statyczna i zasady obliczania (schematy statyczne, zbrojenie). 2. Ściany oporowe płytowo-żebrowe – praca statyczna i zasady obliczania (schematy statyczne, zbrojenie). 3. Tarcze żelbetowe – stan naprężeń i zbrojenie. 4. Prostopadłościenne żelbetowe komory żelbetowe i prostopadłościenne zbiorniki na ciecze – obciążenia, siły wewnętrzne, zbrojenie. 5. Jak osiągnąć szczelność zbiorników na ciecze i budowli podziemnych (w tym: jak osiągnąć szczelność betonu)? 6. Co to są odkształcenia wymuszone konstrukcji i jaki mają wpływ na pracę statyczną konstrukcji żelbetowych (na przykładzie zbiorników lub innych konstrukcji żelbetowych)? II. KONSTRUKCJE STALOWE 1. Zasady konstruowania prętów i węzłów kratownic. 2. Obciążenia dachów w stalowych budynkach halowych. 3. Rodzaje zakotwień stosowanych w słupach hal stalowych. 4. Zasady określania obciążeń działających na belki podsuwnicowe. 5. Rodzaje stężeń dachów i ścian w halach stalowych. 6. Typy kratownic i rodzaje wykratowania. III. METODY KOMPUTEROWE 1. Opisz procedurę obliczeń za pomocą metody elementów skończonych na przykładzie elementu tarczowego. 2. Opisz układ równań metody elementów skończonych w statycznych obliczeniach liniowych. Podaj sens fizyczny współczynników macierzy i wektorów, występujących w tym układzie. Omów w jaki sposób uwzględnia się podpory konstrukcji. 3. Czym są i do czego służą funkcje kształtu? Podaj zasady tworzenia i kryteria, jakie muszą spełniać te funkcje. 4. Wymień rodzaje elementów prętowych metody elementów skończonych. Podaj podstawowe parametry tych elementów, opisz ich zastosowanie oraz zasady tworzenia siatki metody elementów skończonych w zależności od rodzaju analizy (statyczna, stateczności, dynamiczna). 5. Wymień rodzaje elementów powierzchniowych metody elementów skończonych. Podaj podstawowe parametry tych elementów, opisz ich zastosowanie oraz zasady tworzenia siatki metody elementów skończonych w zależności od rodzaju analizy. 6. Omów zagadnienia, w których należy stosować nieliniową analizę statyczną. Podaj elementy wspólne obliczeń liniowych i nieliniowych. Omów różnice pomiędzy tymi rodzajami analiz.

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pytania na pisemn cz egzaminu dyplomowego magisterskiego

obowizujce od lipca 2015 r.

Kierunek Budownictwo, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania wsplne dla wszystkich specjalnoci

I. KONSTRUKCJE ELBETOWE

1. ciany oporowe pytowo-ktowe praca statyczna i zasady obliczania (schematy statyczne,

zbrojenie).

2. ciany oporowe pytowo-ebrowe praca statyczna i zasady obliczania (schematy statyczne,

zbrojenie).

3. Tarcze elbetowe stan napre i zbrojenie.

4. Prostopadocienne elbetowe komory elbetowe i prostopadocienne zbiorniki na ciecze

obcienia, siy wewntrzne, zbrojenie.

5. Jak osign szczelno zbiornikw na ciecze i budowli podziemnych (w tym: jak osign

szczelno betonu)?

6. Co to s odksztacenia wymuszone konstrukcji i jaki maj wpyw na prac statyczn

konstrukcji elbetowych (na przykadzie zbiornikw lub innych konstrukcji elbetowych)?

II. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Zasady konstruowania prtw i wzw kratownic.

2. Obcienia dachw w stalowych budynkach halowych.

3. Rodzaje zakotwie stosowanych w supach hal stalowych.

4. Zasady okrelania obcie dziaajcych na belki podsuwnicowe.

5. Rodzaje ste dachw i cian w halach stalowych.

6. Typy kratownic i rodzaje wykratowania.

III. METODY KOMPUTEROWE

1. Opisz procedur oblicze za pomoc metody elementw skoczonych na przykadzie

elementu tarczowego.

2. Opisz ukad rwna metody elementw skoczonych w statycznych obliczeniach liniowych.

Podaj sens fizyczny wspczynnikw macierzy i wektorw, wystpujcych w tym ukadzie.

Omw w jaki sposb uwzgldnia si podpory konstrukcji.

3. Czym s i do czego su funkcje ksztatu? Podaj zasady tworzenia i kryteria, jakie musz

spenia te funkcje.

4. Wymie rodzaje elementw prtowych metody elementw skoczonych. Podaj podstawowe

parametry tych elementw, opisz ich zastosowanie oraz zasady tworzenia siatki metody

elementw skoczonych w zalenoci od rodzaju analizy (statyczna, statecznoci,

dynamiczna).

5. Wymie rodzaje elementw powierzchniowych metody elementw skoczonych. Podaj

podstawowe parametry tych elementw, opisz ich zastosowanie oraz zasady tworzenia siatki

metody elementw skoczonych w zalenoci od rodzaju analizy.

6. Omw zagadnienia, w ktrych naley stosowa nieliniow analiz statyczn. Podaj elementy

wsplne oblicze liniowych i nieliniowych. Omw rnice pomidzy tymi rodzajami analiz.

IV. TEORIA SPRYSTOCI I PLASTYCZNOCI

1. Podaj definicj oraz interpretacj fizyczn poszczeglnych skadowych tensora nieskoczenie

maych odksztace Lagrange'a.

2. Podaj definicj wektora naprenia i tensora naprenia.

3. Omw zagadnienie napre gwnych i kierunkw gwnych tensora II rzdu.

4. Podaj uoglnione prawo Hooke'a dla materiau liniowo sprystego z uwzgldnieniem

efektw termicznych.

5. Wymie rnice po midzy paskim stanem napre (PSN) a paskim stanem odksztace

(PSO) . Podaj zwizki konstytutywne dla PSN i PSO.

6. Podaj warunki plastycznego pynicia Hubera-Misesa-Hencky'ego, oraz Tresca'i, przedstaw

ich interpretacje graficzne w trjosiowym stanie napre oraz w paskim stanie napre.

UWAGI:

W pracach naley rozrni odpowiednimi oznaczeniami: skalary od wielkoci tensorowych

wyszych rzdw, jak rwnie mnoenie liczb od iloczynu skalarnego oraz wektorowego.

W przypadku braku jasnego systemu oznacze, student nie dostaje punktw z odpowiednich

czci pyta.

V. ZARZDZANIE W BUDOWNICTWIE

1. Jakie s funkcje zarzdzania? Podaj definicje tych funkcji i opisz jedn z nich.

2. Podaj pi rodzajw zarzdzania i opisz na czym te rodzaje polegaj.

3. Co to jest proces inwestycyjny? Podaj i zdefiniuj etapy procesu inwestycyjnego.

4. Jakie dokumenty potrzebne s do uzyskania pozwolenia na budow w przypadku istnienia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w przypadku jego braku?

5. Wymie etapy strategicznego zarzdzania projektem metod PRINCE 2 i opisz jeden z nich.

6. Wymie kolejne kroki postpowania w procesie optymalizacji harmonogramu z

zastosowaniem algorytmw genetycznych.

Kierunek Budownictwo, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalno: Drogi i mosty

VI. DROGI

1. Wymie przyrzdy do oceny nonoci nawierzchni drogowej.

2. Podaj mierzon waciwo asfaltu charakteryzujc jego odporno niskotemperaturow.

3. Wymie etapy starzenia asfaltu wyrniane przy produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i

uytkowaniu wykonanej nawierzchni drogowej oraz podaj jaki maj wpyw na waciwoci

asfaltu?

4. Czym charakteryzuje si nawierzchnia drogowa psztywna oraz jakie s jej zalety i wady?

5. Jakie czynniki wpywaj na trwao nawierzchni drogowej?

6. Czym charakteryzuj si emulsje asfaltowe stosowane w budownictwie drogowym?

7. Wymie trzy skadniki struktury asfaltu petrochemicznego. Podaj dwie waciwoci

charakteryzujce konsystencj (twardo) asfaltu.

8. Jakie s rnice midzy betonem asfaltowym zwykym a betonem asfaltowym o wysokim

module sztywnoci?

9. Podstawowe rnice midzy asfaltem a smo. Jak naley postpi z warstw nawierzchni

zawierajcej smo drogow?

10. Wymie typy walcw stosowanych do zagszczania warstw asfaltowych i krtko okrel

zakres ich stosowania? Ktra z mieszanek mineralno-asfaltowych nie wymaga zagszczenia i

czym rni si ona od innych mieszanek mineralno-asfaltowych?

11. Do jakiej kategorii ruchu wymagane jest badanie ugi sprystych wraz z czasz ugi i w

jakim celu, przy projekcie przebudowy nawierzchni drogi?

12. Do projektu przebudowy jakiej kategorii drogi wystarczy badanie ugi sprystych bez

czaszy ugi? Prosz wyjani dlaczego.

13. Jaka nawierzchnia asfaltowa generuje najwikszy haas toczenia k pojazdu? Prosz poda

co najmniej dwa sposoby zmniejszenia haaliwoci nawierzchni wskutek toczenia pojazdw?

14. Opisz technologi Remix Plus naprawy nawierzchni drogowej.

15. Opisz technologi kompakt asfaltu.

16. Wymie trzy przykady technologii wykonania remontu nawierzchni asfaltowej oraz podaj ich

zalety i wady.

17. Wymie i opisz trzy przykady recyklingu nawierzchni asfaltowej.

18. Wymie i opisz technologie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepo WAM.

19. Z jakiej gazi przemysu pochodzi uel wielkopiecowy i do jakich zastosowa jest on

przydatny w budownictwie drogowym?

20. Jakie zastosowanie w drogownictwie znajduje upek przywglowy nieprzepalony, a jakie

przepalony i jaka jest midzy nimi rnica?

21. Jakie zastosowanie w drogownictwie znajduje wapno hydratyzowane?

22. Jakie kruszywa wykazuj najlepsze, a jakie najsabsze powinowactwo z asfaltem?

23. Na jak waciwo nawierzchni wpywa odporno na polerowanie kruszywa mineralnego?

24. Podzia i przeznaczenie skrzyowa drogowych. Kanalizowanie ruchu na skrzyowaniu

drogowym.

25. Ronda drogowe przeznaczenie i rola w sieci drogowej.

26. Zapobieganie kolizjom drogowym w strefie skrzyowa i wzw.

27. Konstrukcja i przeznaczenie wzw drogowych.

28. Technologia podbudowy z gruntw stabilizowanych cementem.

29. Technologie stosowane w nawierzchniach drogowych dugowiecznych (Perpetual).

30. Metoda mechanistyczna w projektowaniu nawierzchni drogowej.

VII. MOSTY

1. Podaj zaoenia i wyprowad wzory na wartoci si wewntrznych dziaajcych na (np. dwa)

elementy skadowe dwigara zespolonego w przypadku zginania.

2. Rnica midzy metod sprowadzenia do przekroju zastpczego a metod rozdziau si

wewntrznych na elementy skadowe dwigara przy sprawdzania napre w przekrojach

konstrukcji zespolonej.

3. Podaj zaoenia, zdefiniuj konfiguracj pocztkow i aktualn oraz zaprezentuj analiz

skurczu pyty betonowej w dwigarze zespolonym. Zamie wykresy odksztace i napre.

4. Omw wpyw podatnoci zespolenia na siy wewntrzne (moment zginajcy M, si podun

N i si rozwarstwiajc T).

5. Podstawowe metody montau mostw zespolonych swobodnie podpartych.

6. Rodzaje cznikw zapewniajcych wspprac pyty betonowej z dwigarem stalowym w

mostach zespolonych.

7. Efekty zarysowania betonu w analizie oglnej konstrukcji zespolonej.

8. Przedstaw i omw rozkady odksztace w przekroju zespolonym przy zaoeniu idealnie

sztywnego zespolenia, zespolenia rzeczywistego (podatnego) i braku zespolenia.

9. Rodzaje pocze w stalowych konstrukcjach mostowych.

10. Rnice midzy poczeniami na ruby pasowane i poczeniami ciernymi.

11. Metody bada pocze spawanych.

12. Omw zasady oznaczania gatunkw i rodzajw stali stosowanych do budowy mostw.

13. W jaki sposb uwzgldnia si wpyw wyboczenia lokalnego spowodowanego napreniami

normalnymi i cinajcymi.

14. Klasy przekrojw w mostach stalowych.

15. Naprenia w zoonym stanie odksztace (napre) w stalowych konstrukcjach

mostowych stosowane hipotezy.

16. Konstrukcja pomostu uebrowanego (pyty ortotropowej) zalety i wady.

17. Na czym polega wspomaganie projektowania badaniami? Podaj przykady w przypadku

mostw stalowych.

18. Stany w mostowych konstrukcjach z betonu spronego, rwnania rwnowagi i wykresy

napre.

19. Omw straty dorane i opnione siy sprajcej w mostach z betonu spronego.

20. Problem przenoszenia za darmo obcienia ciarem wasnym w mostach z betonu

spronego.

21. Rozkad napre w strefie dziaania siy skupionej (oysko, blok kotwicy, kabel sprajcy).

Sposoby zbrojenia betonu w tych przypadkach.

22. Czym s siy wewntrzne wzbudzone w mostowych konstrukcjach spronych i kiedy si

pojawiaj?

23. Metoda Magnella lub inny sposb wyznaczania trasy kabla przy projektowaniu konstrukcji

spronych.

24. Metody budowy mostw z betonu spronego.

25. Omw elementy systemu sprania konstrukcji mostowych.

26. Rodzaje prefabrykacji w budownictwie mostw z betonu spronego.

27. Rodzaje przegldw w systemie utrzymania mostw.

28. Co to jest wytrzymao eksploatacyjna mostw? Omw widmo obcie i kumulacj

uszkodze.

29. Omw wady i zalety wzmacniania mostw kompozytami FRP, wzmacnianie bierne i czynne.

30. Opisz formy zniszczenia i modele graniczne konstrukcji z betonu wzmocnionych

kompozytami FRP.

VIII. ZESTAW DROGOWO - MOSTOWY

1. Podzia gruntw w robotach ziemnych drogowych. Prawidowe ukadanie nasypu na terenie

zalewowym.

2. Metody formowania wykopu i nasypu drogowego.

3. Metody zagszczania robt ziemnych.

4. Dobr kierunku pasa startowego lotniska i metody odwodnienia powierzchni lotniska.

5. Metody wykonywania nawierzchni betonowych. Dodatki do betonu cementowego

(drogowego) w trakcie jego wytwarzania.

6. Deformacje termiczne nawierzchni drogowych z betonu cementowego.

7. Konstrukcja nawierzchni kolejowej na szlaku.

8. Schemat konstrukcji rozjazdu zwykego.

9. Tor bezstykowy i warunki prawidowej jego pracy.

10. Bezpieczestwo transportu kolejowego i zwizane z tym elementy nawierzchni.

11. Przyczyny i przebieg rozwoju deformacji trwaej lepkoplastycznej w nawierzchni asfaltowej.

12. Gwne czynniki generujce uszkodzenia nawierzchni drogowej i przykady uszkodze.

13. W ktrej fazie rozwoju deformacji trwaej warstwy asfaltowej nawierzchni ulega ona

pyniciu plastycznemu (czyli nie nastpuje zmiana jej objtoci)?

14. Jakie czynniki generuj spkania odbite w nawierzchni drogowej, a jakie spkania termiczne

nawierzchni asfaltowej?

15. Przyczyny i przebieg rozwoju spka zmczeniowych w nawierzchni asfaltowej.

16. Omw zaoenia teorii starzenia, dziedzicznoci i ciaa lepko-sprystego w odniesieniu do

pezania betonu. Na czym polega metoda Trosta?

17. Przyczki mostowe rodzaje, oddziaywania. Linia cinie.

18. Szacowanie klasy wytrzymaoci betonu na ciskanie i rozciganie na podstawie bada rdzeni

(PN-EN 13791).

19. Przedstaw rnice midzy obcieniami ruchomymi mostw wg PN-85/S-10030 (,K,q) oraz

wg PN-EN 1991 - 2 (LM1).

20. Wzajemne powizania midzy Eurokodami w zakresie mostw.

21. Charakterystyczne cechy mostw Extradosed.

22. Charakterystyczne cechy mostw PCS (Prestressed Composite Structures).

23. Co to jest niezawodno mostu i od czego zaley jej poziom?

24. Zaoenia ideowe pracy konstrukcji powokowo-gruntowej.

25. Porwnaj zachowanie konstrukcji sklepionych: podatnej i sztywnej.

26. Co to jest sytuacja obliczeniowa i jakie s jej rodzaje odnonie konstrukcji mostowych?

27. Podaj definicj przewyszenia dynamicznego (wspczynnik dynamiczny). Omw

wspczynniki dynamiczne mostw drogowych i kolejowych.

28. Podaj konwencjonalne metody wzmacniania konstrukcji mostowych.

29. Stan graniczny uytkowalnoci mostw z uwagi na ograniczenie ugi i z uwagi na

ograniczenie drga.

30. W jakim celu wprowadza si ograniczenie napre w stanach granicznych uytkowalnoci w

mostownictwie?

Kierunek Budownictwo, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalno: Konstrukcje budowlane i inynierskie

IX. KONSTRUKCJE ELBETOWE

1. Klasyfikacja i obcienia zbiornikw na ciecze.

2. Podstawowe zasady oblicze zbiornikw o przekroju koowym zoonych z powok .

3. Jakie obcienia i oddziaywania przyjmowane s przy projektowaniu kominw

przemysowych i chodni kominowych?

4. Zasady doboru i ksztatowanie zbrojenia w paszczu elbetowego komina przemysowego.

5. Zasady projektowania konstrukcji elbetowych z uwagi na ochron przeciwpoarow

6. Zasady ochrony konstrukcji elbetowych przed korozj.

7. Podstawowe procesy korozyjne oddziaujce na konstrukcje elbetowe.

8. Wpyw temperatur poarowych na waciwoci betonu i stali zbrojeniowej.

9. Istota i przyczyny strat siy sprajcej.

10. Wpyw sprania na spenienie SG nonoci i uytkowalnoci belek spronych.

11. Istota i zasady oblicze elbetowych belek zespolonych.

12. Metody napraw belek i supw elbetowych.

13. Sprone zbiorniki na ciecze zasady oblicze i technologie sprania.

14. elbetowe silosy na materiay sypkie klasyfikacja i podstawowe zasady oblicze naporu

materiau sypkiego.

15. Podstawowe zasady stosowane w diagnostyce uszkodzonych konstrukcji elbetowych.

16. elbetowe belki podsuwnicowe.

X. KONSTRUKCJE MUROWE

1. Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach murowych.

2. Korozja muru i sposoby zapewnienia odpowiedniej trwaoci konstrukcji murowych.

3. Wytrzymaoci muru rodzaje, sposoby wyznaczania.

4. Konstrukcje murowe zbrojone rodzaje i charakterystyka.

5. Wiece w budynkach murowych funkcja, wymagania, zbrojenie.

6. Fazy zniszczenia ciskanej konstrukcji murowej.

7. Rodzaje cian murowych podzia ze wzgldu na funkcj i rozwizania konstrukcyjne.

8. Zaprawy stosowane w konstrukcjach murowych rodzaje i charakterystyka.

9. Stan graniczny nonoci muru na ciskanie.

10. Diagnostyka konstrukcji murowych.

11. Rola wizania w murze.

12. Sposoby napraw konstrukcji murowych.

XI. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Podstawowe wady budowy drewna i ich wpyw na wytrzymao .

2. Wpyw wilgotnoci, czasu trwania obcienia i temperatury na wytrzymao drewna.

3. Zasady ustalania wytrzymaoci obliczeniowych drewna w konstrukcjach drewnianych.

4. Wpyw pezania na ugicie belki drewnianej.

5. Rodzaje cznikw stosowanych w konstrukcjach drewnianych z krotk charakterystyk.

6. Zasady pracy zczy na czniki trzpieniowe w konstrukcjach drewnianych.

7. Podstawowe waciwoci materiaw drewnopochodnych.

8. W jaki sposb wykonuje si elementy konstrukcyjne z drewna klejonego?

9. Zasady ksztatowania i wymiarowania dwigarw bumerangowych z drewna klejonego.

10. Zasady ksztatowania i wymiarowania belek drewnianych o przekroju zoonym.

11. Zabezpieczanie przeciwpoarowe drewnianych elementw konstrukcyjnych.

12. Sposoby ochrony drewna przed korozj biologiczn.

XII. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Zasady obliczania poczenia patwi z pasem grnym kratownicy stalowej.

2. Warunek stanu granicznego nonoci dla belki podsuwnicowej z tnikiem penym.

3. Zasady okrelania obcienia wiatrem w dachach stalowych.

4. Zasady ksztatowania i obliczania wzw kratownic.

5. Dobr przekroju i zasady wymiarowania dwugaziowych prtw kratownic stalowych.

6. Stan graniczny nonoci i uytkowalnoci stalowej patwi dachowej.

7. Zasady obliczania zakotwienia ciskanych mimorodowo supw hal stalowych.

8. Zasady okrelania obcie dziaajcych na supy hal stalowych z suwnicami.

9. Sposoby oceny ognioodpornoci elementw konstrukcji stalowych.

10. Metody zabezpiecze przeciwpoarowych konstrukcji stalowych.

11. Zasady projektowania belek podsuwnicowych z tnikiem kratowym.

12. Rola w konstrukcji oraz zasady rozmieszczania i wymiarowania cigw dachowych.

XIII. FUNDAMENTOWANIE SPECJALNE

1. Gbokie wykopy rodzaje obudowy i metody wykonania gbokich wykopw.

2. Gbokie wykopy projektowanie obudw oraz ocena przemieszcze cian i dna gbokich

wykopw.

3. Konstrukcje z gruntu zbrojonego - technologia i projektowanie.

4. Metody wzmacniania podoa gruntowego zalety, wady i zakres ich zastosowa.

5. Podoe wzmocnione nono i zasady projektowana posadowie na takim podou .

6. Budowle ziemne zasady projektowania oraz czynniki zagraajce ich trwaoci.

7. Filtracja wody przez zapory ziemne i ich podoe.

8. Nasypy ziemne budowli hydrotechnicznych - zasady projektowania.

9. Deformacje wynikajce z eksploatacji grniczej - rodzaje i wpyw na projektowanie obiektw

budowlanych.

10. Posadowienie obiektw budowlanych na terenach szkd grniczych podstawowe zasady i

stosowane rozwizania.

11. Fundamenty na studniach opuszczanych technologia i projektowanie.

12. Wzmocnienia fundamentw istniejcych - technologia i projektowanie.

XIV. WYTRZYMAO MATERIAW

1. Omw zagadnienie wyboczenia sprystego i plastycznego prtw, przedstaw wyraenia

opisujce te zjawiska.

2. Omw prb jednoosiowego rozcigania stali niskowglowej. Na podstawie

charakterystycznej dla tej prby zalenoci napre od odksztace wyka podstawowe

parametry tego materiau.

3. Omw zagadnienie zginania prostego, wyprowad wzory opisujce naprenia normalne w

tym stanie obcie przy nastpujcych zaoeniach: przekrj paski pozostaje paski po

odksztaceniu belki, liniowy zwizek napre i odksztace w zastosowanym materiale, osie

gwne przekroju pokrywaj si z osiami dziaania obcie.

4. Wyprowad wzory opisujce naprenia styczne w belkach zginanych o przekroju

prostoktnym.

5. Omw zagadnienie skrcania prtw cienkociennych otwartych oraz zamknitych.

6. Podaj zaoenia hipotez wyteniowych wywodzcych si z warunku

Coulomba-Mohra.

7. Omw zganienie mimorodowego rozcigania prtw prostych.

8. Podaj twierdzenia energetyczne, ktre znajduj zastosowanie do wyznaczania przemieszcze

w ukadach prtowych.

9. Pyty koowe - podaj rwnanie rwnowagi, wska wystpujce siy wewntrzne.

10. Pyty prostoktne - podaj rwnanie rwnowagi, wska wystpujce siy wewntrzne.

11. Wyznacz trajektorie napre gwnych ciskajcych oraz rozcigajcych w dowolnej belce

zginanej.

12. Dlaczego Hipotezy wywodzce si z warunku Hubera nazywane s kryteriami

dewiatorowymi.

XV. DYNAMIKA I AERODYNAMIKA BUDOWLI ORAZ INNE WPYWY RODOWISKOWE.

1. Omw ujcie obliczeniowe oddziaywania wiatru w linii jego dziaania wedug normy

Eurokod. Podaj gwne wzory i ich objanienia.

2. Omw ujcie obliczeniowe oddziaywania wywoanego wirami tworzcymi si wok budowli

wedug rnych modeli normowych (PN i Eurokod). Podaj gwne wzory i ich objanienia.

Kiedy mona pomin obcienie prostopade do linii dziaania wiatru?

3. W jakich sytuacjach naley wykorzystywa tunele aerodynamiczne?

4. Opisz zjawisko wzbudzenia wirowego i zwizane z nim zjawisko synchronizacji czstoci

(lock-in).

5. Omw sposoby zwikszania tumienia aerodynamicznego drga konstrukcji.

6. Podaj i opisz rodzaje mechanicznych sposobw tumienia drga. Wytumacz zasad dziaania.

Podaj podzia i scharakteryzuj tumiki wedug tego podziau.

7. Wyjanij pojcie wspczynnika aerodynamicznego (cinienia, si).

8. Omw fenomeny aerodynamiczne: wzbudzenie wirowe, flatter, galopowanie.

9. Omw drgania ukadu o jednym stopniu swobody podaj rwnania ruchu i wyjanij

oznaczenia (drgania wasne, swobodne, wymuszone tumione i nietumione). Podaj miary

tumienia i ich przykadowe wartoci.

10. Co to jest wspczynnik dynamiczny? Co to jest admitancja mechaniczna i jaki ma zwizek ze

wspczynnikiem dynamicznym? Czym si rni wspczynnik dynamiczny przy drganiach

wymuszonych nietumionych i tumionych. Na czym polega rezonans drga?

11. Podaj i krtko scharakteryzuj oddziaywania rodowiskowe, ktre naley uwzgldnia przy

projektowaniu konstrukcji.

12. Omw ujcie obliczeniowe przyjmowania obcienia niegiem wedug normy Eurokod. Podaj

gwne wzory i ich objanienia.

13. Omw parametry opisujce charakterystyk wiatrw silnych w warstwie przyziemnej.

14. Wymie i opisz parametry dynamiczne konstrukcji budowlanych.

Kierunek Budownictwo, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalno: Remonty i konserwacja zabytkw

XVI. PROPEDEUTYKA KONSERWACJI ZABYTKW

1. Kto jest w Polsce prawnie odpowiedzialny za ochron zabytkw? Wymie urzdy i instytucje.

2. Wymie i opisz zadania Generalnego Konserwatora Zabytkw.

3. Wymie i opisz zadania Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw.

4. Wymie i opisz organizacje pozarzdowe w Polsce stanowice sobie za cel ochron

zabytkw?

5. Omw pojcie zabytek" w wietle prawa polskiego. Wymie rodzaje zabytkw.

6. Co rozumiesz pod pojciem konserwacja", restauracja ?

7. Co rozumiesz pod pojciem rewaloryzacji, rewitalizacji ?

8. Jakie s rnice zakresu poj: remont", modernizacja", adaptacja"?

9. Co to jest skansen i na czym polega ekspozycja w skansenie?

10. Omw pojcia zwizane z dokumentowaniem zabytkw (inwentaryzacja, ikonografia

fotogrametria, archeologiczne zdjcie Polski).

11. Co to jest trwaa ruina"? Dlaczego jej utrzymanie wymaga dziaa konserwatorskich?

12. Jakie s podstawowe formy ochrony zabytkw wg Ustawy o Ochronie Zabytkw?

13. W jaki sposb odbywa si wpisywanie obiektu do Rejestru Zabytkw?

14. Kiedy mona skreli zabytek z Rejestru i kto tego dokonuje?

15. Jak wyglda Karta Ewidencyjna zabytku i jakie informacje zawiera?

16. Wymie generalne zasady projektowania nowej zabudowy w zespoach staromiejskich.

17. Na czym polega utrzymanie trwaej ruiny"?

18. Na czym polega rewitalizacja zespow staromiejskich?

19. Opisz pojcie dobro kultury. Wymie i opisz rodzaje dobr kultury.

20. Opisz schemat dziaa konserwatorskich w architekturze.

21. Jakie prace zabiegi wchodz w skad ograniczonego zakresu prac? Opisz poszczeglne prace.

22. Jakie prace zabiegi wchodz w skad rozszerzonego zakresu prac? Opisz poszczeglne prace.

23. Jakie prace zabiegi wchodz w skad prac poza konserwatorskich? Opisz poszczeglne prace.

24. Co to s i na czym polegaj badania architektoniczne?

25. Wyjanij i opisz pojcia: wnioski konserwatorskie, wytyczne konserwatorskie.

26. W jakim celu tworzone s strefy ochrony konserwatorskiej i jakie mamy strefy?

27. Co to jest i co zawiera studium historyczno-konserwatorskie?

28. Jakie znasz rodzaje zabezpieczenia zabytku i na czym polegaj?

29. Wymie generalne zasady dziaa konserwatorskich na zabytku.

30. Wymie prawa i obowizki waciciela obiektu zabytkowego.

XVII. EKSPLOATACJA, REMONTY, MODERNIZACJA

1. Podaj w punktach algorytm postpowania przy wymiarowaniu nowoprojektowanych

elementw konstrukcji.

2. Podaj w punktach algorytm postpowania przy analizie nonoci istniejcych elementw

konstrukcyjnych (dla odwracalnego algorytmu).

3. Podaj w punktach algorytm postpowania przy analizie nonoci istniejcych elementw

konstrukcyjnych (dla algorytmu nieodwracalnego).

4. Kombinatoryka i kombinacja obcie wyjanij i podaj przykady.

5. Podaj (ilustrujc przykadami) rodzaje obcie wyjtkowych oraz podaj sposb ich

uwzgldniania w analizie konstrukcji.

6. Wyjanij znaczenie sformuowa typu element zbiera obcienie z oraz element zbiera z

poowy rozpitoci.., podaj sytuacje prze i niedoszacowania wielkoci obcie.

7. Wyjanij znaczenie wielkoci obcie rwnomiernie rozmieszczonych, zalenych od

penionej funkcji, a podanych w normach obcieniowych (czy oznaczaj one wartoci:

rednie, maksymalne czy minimalne obcie).

8. Podaj posugujc si przykadami jakie znaczenie dla okrelenia nonoci danego elementu

moe mie wybr normy obliczeniowej.

9. Wymie i zilustruj przykadami 5 pozamerytorycznych powodw znacznie wikszego, ni

oczekiwane, zbrojenia stropu (lub jego fragmentu).

10. Wymie rodzaje odkrywek konstrukcyjne oraz podaj rodzaj informacji moliwych do

uzyskania przy ich pomocy.

11. Podaj gwne zasady i wytyczne okrelania miejsc i zakresu wykonywania odkrywek

(ilustrujc przykadami).

12. Inwentaryzacja architektoniczna, budowlana i badania architektoniczne podaj zakres i

uzasadnienie dla wykonania konkretnego rodzaju inwentaryzacji.

13. Podaj (w grupach) ograniczenia w dowolnym ksztatowaniu rozwiza konstrukcyjnych w

remontowanych / adaptowanych obiektach.

14. Zasady tworzenia, zakres i cel wykonywania ekspertyz oraz opinii technicznych.

15. Ksika obiektu budowlanego wymie rodzaje dokumentw, ktre powinny zosta w niej

uwzgldnione.

16. Ksika obiektu budowlanego wymie rodzaje (z przykadami) okresowych kontroli stanu

technicznego.

17. Wyjanij znaczenie (ilustrujc przykadami) zuycia technicznego i funkcjonalnego obiektw.

18. Opisz rodzaje zabiegw (w procesie projektowania oraz uytkowania obiektw) zwikszajce

trwao obiektw budowlanych lub ich elementw.

19. Podaj rnic w przebiegu procesu budowlanego od projektu do realizacji pomidzy

obiektem nowym a dziaaniem w obrbie obiektu objtego nadzorem konserwatorskim.

20. Opisz strop typu WPS, podaj algorytm postpowania przy projektowaniu takiego stropu.

21. Opisz technologi wykonywania otworu w cianie nonej, podaj algorytm postpowania przy

projektowaniu takiego otworu.

22. Opisz technologi wzmocnienia filara/supa murowanego, podaj algorytm postpowania przy

projektowaniu takiego wzmocnienia.

23. Opisz technologi wzmocnienia stropu typu Kleina, podaj algorytm postpowania przy

projektowaniu takiego wzmocnienia.

24. Opisz na wybranych przykadach technologi wzmocnienia stropu od gry oraz od dou.

25. Opisz technologi wzmocnienia/podbicia fundamentw cian nonych, podaj algorytm

postpowania przy projektowaniu takiego wzmocnienia/podbicia.

26. Podaj gwne zasady postpowania przy projektowaniu i wykonywaniu rozbirek budynkw

lub ich fragmentw.

27. Wymie i podaj zasady stosowania algorytmw okrelania nonoci filarw i cian

murowanych.

28. Wymiarowanie konstrukcji murowych filarek midzyokienny, wyjanij posugujc si

wzorami jak zmienia si nono filara dla poszczeglnych poziomw budynku (dla analizy

coraz niszych kondygnacji)

29. Wyjanij i opisz znaczenie parametru/wspczynnika fi dla okrelenia nonoci konstrukcji

murowej w algorytmie schematu przegubowego.

30. Wyjanij i opisz znaczenie parametru/wspczynnika fi dla okrelenia nonoci konstrukcji

murowej w algorytmie schematu cigego.

XVIII. MATERIAOZNAWSTWO, TECHNOLOGIE, INWENTARYZACJA, IZOLACJE I

OSUSZANIE

1. Podaj w punktach zabiegi dotyczce konserwacji zabytkowych tynkw.

2. Wymie i scharakteryzuj sposoby wykonywania form sztukatorskich.

3. Wymie i scharakteryzuj sposoby wykonywania prostoliniowych elementw cignionych i

elementw obrotowych.

4. Wymie i scharakteryzuj badania in situ prowadzone na obiekcie zabytkowym.

5. Wymie i scharakteryzuj badania laboratoryjne prowadzone w przypadku prac i

inwentaryzacji obiektw zabytkowych.

6. Podaj w punktach zabiegi dotyczce konserwacji malarstwa ciennego.

7. Wymie i scharakteryzuj czynniki niszczce elementy kamienne.

8. Badania poprzedzajce profilaktyczna konserwacj obiektw kamiennych.

9. Wymie i opisz metody profilaktycznej konserwacji kamiennych obiektw zabytkowych.

10. Wymie i opisz metody usuwania nawarstwie powierzchniowych z elementw kamiennych.

11. Wymie i opisz metody odsalania elementw kamiennych.

12. Wymie sposoby niszczenia organizmw ywych na elementach kamiennych.

13. Scharakteryzuj metody i rodki stosowane do hydrofobizacji.

14. Scharakteryzuj metody i rodki stosowane do wzmacniania.

15. Scharakteryzuj objawy korozji biologicznej w obiektach zabytkowych.

16. Scharakteryzuj owady szkodniki techniczne drewna.

17. Scharakteryzuj grzyby szkodniki techniczne.

18. Podaj w punktach stopnie poraenia elementw przez korozje biologiczn.

19. Wymie elementy wewntrz i zewntrz budynku, ktre podlegaj ocenie stanu technicznego

ze wzgldu na korozj biologiczn.

20. Wymagania stawiane izolacjom wodochronnym.

21. rda zawilgocenia.

22. Negatywne skutki zawilgocenia.

23. rda zasolenia.

24. Omw technologie wykonywania iniekcji.

25. Zasady wykonywania tynkw renowacyjnych.

26. Metody impregnacji powierzchniowej i wgbnej drewna.

27. Omw metody mechaniczne wykonywania izolacji poziomych wtrnych.

28. Zasady poboru prbek do bada wilgotnoci metod grawimetryczn.

29. Metody bada wilgotnoci metodami porednimi.

30. Metody osuszania budynkw.

Kierunek Budownictwo, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalno: Technologia i organizacja budownictwa

XIX. INNOWACYJNE SYSTEMY TECHNOLOGICZNE W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA ROBT WYKOCZENIOWYCH

1. Podaj rodzaje dachw odwrconych. Na przykadzie odwrconego dachu zielonego

przedstaw ukad warstw, materiay oraz technologie jego wykonania.

2. Podaj sposoby podziau pomieszcze z zastosowaniem nowoczesnych rozwiza

materiaowych. Przedstaw technologie montau cianek dziaowych z transparentnego

betonu dekoracyjnego.

3. Przedstaw zasad dziaania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa, wspomaganej

gruntowym wymiennikiem ciepa.

4. Podaj przykady nowoczesnych systemw elewacyjnych budynku. Przedstaw szczegowo

sposb montau pyt prefabrykowanych wykonanych z betonu architektonicznego.

5. Jakie s alternatywne sposoby pozyskiwania energii, np. do ogrzewania budynku,

wykorzystujce odnawialne rda energii (energia soneczna, geotermalna, wiatrowa)?

6. Podaj rodzaje sufitw podwieszanych i moliwo ich zastosowania w budynku. Przedstaw

szczegowo technologie montau sufitu listwowego montowanego za pomoc trawerszyn.

7. Podaj rodzaje energooszczdnych rozwiza w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej.

Przedstaw sposoby jej montau, pozwalajce unikn mostkw termicznych.

8. Podaj sposoby posadowienia budynkw pasywnych. Przedstaw szczegowo rozwizanie

posadowienia budynku na pycie fundamentowej.

9. Przedstaw technologie dostawianych konstrukcji balkonowych oraz sposoby zmiany

wykorzystania istniejcej powierzchni balkonowej.

10. Jakie s systemy ogrzewania podogowego? Podaj elementy skadowe systemu oraz okrel

wymagania i zasady konstruowania pyt grzewczych?

11. Podaj rodzaje przydomowych oczyszczalni ciekw. Przedstaw budow i zasad dziaania

oczyszczalni ze zoem biologicznym.

12. Wskaz nowoczesne, a zarazem alternatywne, do obecnie stosowanych rozwiza wykonania

nieprzeroczystych przegrd poziomych i pionowych w budynkach pasywnych.

13. Na czym polega idea budownictwa pasywnego. Jakie s zasady i wytyczne przy

projektowaniu oraz stosowane rozwizania w tego typu budownictwie?

14. Podaj rodzaje pokry dachowych stosowanych na dachach paskich. Przedstaw technologie

wykonania pokrycia z pap termozgrzewalnych.

15. Podaj rodzaje tynkw wewntrznych i zewntrznych. Przedstaw technologie wykonania,

zasady doboru, zastosowania oraz materiay.

16. Podaj materiay i techniki stosowane podczas robt malarskich i tapetowania. Okrel ich

zastosowanie, zasady wykonywania, doboru kolorystyki oraz podziau powierzchni.

17. Podaj rodzaje hydroizolacji w budynkach. Przedstaw technologie wykonania bezspoinowej

hydroizolacji bitumicznej oraz wymagania dotyczce przygotowania podoa pod jej

wykonanie.

18. Jakie s zasady wykonywania cianek dziaowych z rnych materiaw (pustaki ceramiczne,

gazobetonowe, gipsowe, szklane? Dokonaj oceny poszczeglnych rozwiza materiaowych.

19. Przedstaw sposoby wykonania suchej zabudowy wntrz. Podaj przykady rozwiza

konstrukcyjnych, okrel zasady wykonywania cian i sufitw z pyt suchego tynku.

20. Podaj rozwizania materiaowo-konstrukcyjne podg. Opisz poszczeglne warstwy

podogowe, okrel, jak peni rol, wskaz zalecenia dotyczce ich przygotowania oraz okrel

zasady wykonywania.

21. Przedstaw sposoby wykonania termomodernizacji budynku. Okrel zasady wykonywania

ocieplenia cian zewntrznych budynku na przykadzie jednego z systemw opartych na

metodzie lekko suchej.

22. Podaj rodzaje okadzin wewntrznych i zewntrznych. Wskaz ich zastosowanie i okrel zasady

wykonywania. Omw jeden ze sposobw montau okadziny kamiennej na sucho.

23. Jakie s sposoby ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji budowlanych? Przedstaw

technologie wykonania ogniochronnych zabezpiecze przy uyciu zapraw natryskowych.

24. Podaj rodzaje pokry dachowych stosowanych na dachach stromych. Przedstaw technologie

wykonania pokrycia z blach paskich.

25. Przedstaw klasyfikacj tynkw dekoracyjnych. Omw na czym polega boniowanie, w jaki

sposb si je wykonuje oraz jakie stosuje materiay i narzdzia.

26. Podaj rodzaje podkadw podogowych. Okrel wymagania dotyczce ich przygotowania i

wykonania pod nawierzchnie podogowe (drewniane, ceramiczne i ywiczne).

27. Jakie s wymagania odnonie przygotowania, wykonania, wykaczania, naprawiania,

remontowania i renowacji drewnianych nawierzchni podogowych?

XX. EKONOMIKA PROCESU INWESTYCYJNEGO

ZARZDZANIE PRZEDSIBIORSTWEM BUDOWLANYM

1. Na czym polega analiza SWOT? Do czego wykorzystuje si wyniki tej analizy? Prosz

sporzdzi przykad tabeli SWOT hipotetycznego niewielkiego przedsibiorstwa

budowlanego, wiadczcego podwykonawcze usugi w zakresie robt wykoczeniowych o

wysokim standardzie, rozwaajcego rozszerzenie zakresu usug. Przykad ma zawiera

przynajmniej po jednym czynniku w kadej z kategorii tabeli SWOT oraz krtkie wyjanienie

kadego z czynnikw.

2. W pewnych sytuacjach zwikszanie zaduenia przedsibiorstwa budowlanego jest korzystne

w sensie finansowym, nawet jeli kredyty s stosunkowo drogie. Jakie to sytuacje? Prosz

uzasadni t tez, zaczynajc od okrelenia pojcia korzystne.

3. Podaj po dwa przykady rde kapitau wasnego i obcego przedsibiorstwa budowlanego.

Jak oceni koszt korzystania z tych kapitaw? Jak mona wyznaczy redni waony koszt

wszystkich kapitaw, z ktrych korzysta przedsibiorstwo?

4. Na jakiej podstawie naley przyjmowa dugo okresu analizy przy ocenie efektywnoci

planowanych przedsiwzi budowlanych i jakie etapy z cyklu ycia inwestycji si w nich

ujmuje? Prosz wyjani to zagadnienie na przykadzie oceny efektywnoci inwestycji

polegajcej na budowie mieszka na sprzeda (perspektywa inwestora dewelopera

budujcego na sprzeda).

5. Czym rni si metody statyczne (proste) od metod dyskontowych (dynamicznych),

stosowanych do oceny efektywnoci finansowej przedsiwzi budowlanych? Prosz

przedstawi wybran metod statyczn jaki miernik opacalnoci si w niej stosuje

i jaka jest jego interpretacja?

6. Podaj interpretacj oraz sposb okrelania wartoci stopy dyskontowej stosowanej do

obliczenia aktualnej wartoci netto przy ocenie efektywnoci planowanego przedsiwzicia

budowlanego. Prosz uzasadni dlaczego wraz ze wzrostem wartoci stopy dyskonta warto

wskanika NPV maleje?

7. Jakie metody mona stosowa do oszacowania wpywu zmiennoci warunkw na

spodziewane efekty z realizacji przedsiwzicia? Prosz porwna przynajmniej trzy metody,

wskazujc ich wady i zalety.

8. Wymie i krtko scharakteryzuj elementy strategii organizacji

9. W przypadku jakich rodzajw przedsiwzi budowlanych przy ocenie zasadnoci ich

realizacji jest przeprowadzana analiza kosztw i korzyci? Na czym ona polega?

10. Przedstaw trzy sposoby okrelania wynagrodzenia za roboty budowlane (typy wynagrodze i

podstawy rozlicze). Wska rnice midzy nimi oraz sposb podziau ryzyka midzy

inwestorem i wykonawc, wynikajcego z przyjcia okrelonego typu wynagrodzenia w

umowie.

11. Do jakich celw mona wykorzysta informacje o ruchu cen produkcji budowlanej zawarte w

publikacjach m.in. Gwnego Urzdu Statystycznego, firm Bistyp, Orgbud-Serwis i OWEOB-

Promocja? W jaki sposb ustalane s wskaniki ruchu cen w tych publikacjach i czy jest to

ten sam sposb?

12. Przedstaw etapy zarzdzania kosztami przedsiwzi budowlanych w cyklu inwestycyjnym:

od wstpnych pomysw inwestora do przekazania obiektw do eksploatacji.

13. Jakie cechy planowanego przedsiwzicia musi zna planista, aby dokona wiarygodnego

oszacowania kosztw realizacji budynku na etapie opracowywania wstpnego studium

wykonalnoci, czyli zanim zostan przyjte rozwizania projektowe? Prosz uzasadni.

14. Na czym polega metoda wartoci wypracowanej (Earned Value) stosowana przy kontroli

postpw realizacji przedsiwzi budowlanych? Wska jej sabe punkty.

15. Jakie informacje s zawarte w: bilansie, rachunku zyskw i strat, rachunku przepyww

pieninych? Kto jest zainteresowany analizowaniem sprawozda finansowych

przedsibiorstwa budowlanego i dlaczego?

XXI. WYBRANE DZIAY TECHNOLOGII ROBT BUDOWLANYCH

1. Na czym polega metoda uproszczona (Grundyego i Kabaila) redystrybucji obcie stropw

monolitycznych w fazie realizacji budynkw wielokondygnacyjnych?

2. Podaj i omw kryterium okrelania terminu rozformowania konstrukcji elbetowych?

3. Jakimi metodami in situ mona kontrolowa wytrzymao betonu w celu okrelenia terminu

rozformowania konstrukcji monolitycznej?

4. Przedstaw metody wykonania robt murowych w okresie obnionej temperatury.

5. Podaj zasady i warunki techniczne wykonania robt betonowych w okresie obnionej

temperatury przy stosowaniu metody zachowania ciepa.

6. Za pomoc jakich metod mona przyspieszy dojrzewanie betonu w warunkach placu

budowy?

7. Przedstaw metody montau zbiornikw stalowych.

8. Za pomoc jakich metod mona uzyska podan faktur powierzchni betonowych? Podaj

wymagania techniczne stawiane betonowi architektonicznemu?

9. Przedstaw metod hydromechanizacji robt ziemnych.

10. Za pomoc jakich metod i urzdze mona czyci elewacje i przygotowa powierzchnie do

malowania?

11. Przedstaw sposoby uszczelniania przerw dylatacyjnych i roboczych w konstrukcjach

betonowych.

12. Na czym polegaj mechanizmy powodujce powstanie zamocowania w cznikach

mechanicznych.

13. Podaj uwarunkowania prawne realizacji procesu rozbirki obiektw budowlanych.

14. Przedstaw metody niszczenia (rozbirki) konstrukcji z betonu.

15. Przedstaw metody montau zintegrowanych przekry konstrukcji halowych.

16. Wymie i przedstaw metody montau masztw i wie.

17. Przedstaw metody montau zintegrowanych konstrukcji w budownictwie

wielokondygnacyjnym.

18. Jakie urzdzenia formujce mona stosowa przy budowie wysokich obiektw specjalnych o

zmiennych wymiarach przekroju poprzecznego? Przedstaw sposb ich pracy.

XXII. METODY MATEMATYCZNE W INYNIERII PRODUKCJI BUDOWLANEJ

1. Przedstaw zaoenia, model i metod rozwizania problemu lokalizacji bazy produkcyjnej lub

materiaowej na placu budowy.

2. Przedstaw zaoenia, model i metod rozwizania problemu rozdziau mas ziemnych

z uwzgldnieniem kosztw transportu.

3. Przedstaw klasyfikacj modeli problemw decyzyjnych stosowanych w badaniach

operacyjnych.

4. Przedstaw klasyfikacj kosztw logistycznych (gospodarowania zapasami).

5. Jak okreli optymaln wielko i terminy dostaw materiau zuywanego rwnomiernie?

Podaj zaoenia, model i jego rozwizanie.

6. Jakie metody s stosowane przy rozwizywaniu rnych klas modeli zagadnie

optymalizacyjnych?

7. Wymie kolejne etapy procedury rozwizywania problemw decyzyjnych.

8. Co to jest rozwizanie dopuszczalne, bazowe dopuszczalne i optymalne w zadaniach

programowania liniowego? W jaki sposb wyznaczy je na paszczynie?

9. Przedstaw klasyfikacj przedsiwzi budowlanych ze wzgldu na ich struktur

i stosowane metody harmonogramowania.

10. Za pomoc jakich metod mona wyznaczy optymaln kolejno zajmowania dziaek

roboczych (lub obiektw) niejednorodnych przez brygady? Podaj zakres stosowania

poszczeglnych metod.

11. Podaj przykad heurystycznego algorytmu rozdziau zasobw odnawialnych.

12. Przedstaw sposb budowy i analizy w funkcji czasu modeli sieciowych w technice

jednopunktowej.

13. W jaki sposb dokona optymalnego przydziau zada brygadom roboczym wedug kryterium

minimalnych cznych kosztw realizacji?

14. Przedstaw zaoenia, model i metod rozwizania problemu lokalizacji skadowisk na placu

budowy.

15. Przedstaw zaoenia, model i metod rozwizania problemu minimalizacji przestojw brygad

przy cigej realizacji obiektw budowlanych.

XXIII. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W GEOTECHNICE

1. Cel i metody zagszczania gruntw.

2. Cele i technologie pytkiej i wgbnej wymiany gruntw.

3. Metody zagszczania gruntw pod wod.

4. Zastosowanie i technologia wykonania prekonsolidacji gruntw.

5. Rozwizania technologiczne konsolidacji podoa za pomoc wgbnego odwodnienia.

6. Rozwizania techniczne dynamicznej konsolidacji gruntw.

7. Technologie termicznej stabilizacji gruntw.

8. Cele i rozwizania technologiczne cementacji w skaach i gruntach.

9. Cele, materiay i rozwizania technologiczne sylikatyzacji i cebertyzacji.

10. Technologia i zastosowania iniekcji strumieniowej (jet grouting).

11. Cele i metody powierzchniowej stabilizacji gruntw.

12. Zastosowania geosyntetykw do zbrojenia gruntw.

13. Zastosowania i wykonanie konstrukcji wzmacniajcych z gabionw.

14. Kotwienie i gwodziowanie skarp i zboczy.

15. Rozwizania biotechnicznego umacniania skarp i zboczy.