przewodnik po przedmiocie - politechnika...

of 58 /58
1 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunek studiów: Specjalność: Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu: Grupa kursów: Elektrownie wiatrowe Wind power plants Energetyka Energetyka ze źródeł odnawialnych II stopień, niestacjonarna wybieralny/specjalnościowy ENN0130 NIE Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 8 16 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 30 60 Forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 1 2 w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) 0 2 w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 0,5 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Wiedza i umiejętności z zakresu kursów: mechanika płynów. CELE PRZEDMIOTU C1 Zapoznanie studentów z zasadami działania i konstrukcjami elektrowni wiatrowych. C2 Omówienie zagadnień aerodynamicznych, mechanicznych i konstrukcyjnych. C3 Zaznajomienie studentów z zagadnieniami ekonomicznymi i ekologicznymi, C4 Przedstawienie i przećwiczenie algorytmów projektowych turbin różnego typu konstrukcyjnego.

Author: vothien

Post on 28-Feb-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

WYDZIA MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim:

Nazwa w jzyku angielskim:

Kierunek studiw:

Specjalno:

Stopie studiw i forma:

Rodzaj przedmiotu:

Kod przedmiotu:

Grupa kursw:

Elektrownie wiatrowe

Wind power plants

Energetyka

Energetyka ze rde odnawialnych

II stopie, niestacjonarna

wybieralny/specjalnociowy

ENN0130

NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

8 16

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

30 60

Forma zaliczenia Zaliczenie

na ocen

Zaliczenie

na ocen

Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 1 2 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom

o charakterze praktycznym (P) 0 2

w tym liczba punktw ECTS

odpowiadajca zajciom

wymagajcym bezporedniego

kontaktu (BK)

0,5 1,5

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH

KOMPETENCJI

Wiedza i umiejtnoci z zakresu kursw: mechanika pynw.

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie studentw z zasadami dziaania i konstrukcjami elektrowni wiatrowych.

C2 Omwienie zagadnie aerodynamicznych, mechanicznych i konstrukcyjnych.

C3 Zaznajomienie studentw z zagadnieniami ekonomicznymi i ekologicznymi,

C4 Przedstawienie i przewiczenie algorytmw projektowych turbin rnego typu konstrukcyjnego.

2

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

WIEDZA

W wyniku przeprowadzonych zaj student powinien by w stanie:

PEK_W01 omwi zasady dziaania i konstrukcje elektrowni wiatrowych rnych typw,

PEK_W02 przedstawi rwnania wykorzystywane w obliczaniu i projektowaniu EW,

PEK_W03 opisa i przeanalizowa zagadnienia aerodynamiczne, mechaniczne i konstrukcyjne EW,

PEK_W04 przeanalizowa elektrowni wiatrow pod wzgldem ekonomicznym i ekologicznym.

UMIEJTNOCI

W wyniku przeprowadzonych zaj student powinien by w stanie:

PEK_U01 wykorzysta podstawy aerodynamiki w obliczeniach turbiny wiatrowej,

PEK_U02 zaprojektowa EW, przeanalizowa matematycznie konstrukcj,

PEK_U03 wyznaczy charakterystyki energetyczne dowolnej turbiny wiatrowej,

PEK_U04 obliczy wielko produkcji energii elektrycznej przez EW, wyznaczy podstawowe

wskaniki ekonomiczne i ekologiczne zaprojektowanej instalacji.

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj - wykad Liczba

godzin

Wy1 Typy konstrukcyjne, ukady elektryczne, zasada dziaania, przemiany

energetyczne, teoria Betza 2

Wy2 Podstawy aerodynamiki, kinematyka, straty i sprawnoci 2

Wy3 Charakterystyki zewntrzne, bezwymiarowe i wymiarowe 2

Wy4

Fizyka wiatru, rozkad prdkoci wiatru, produkcja energii elektrycznej,

zagadnienia wytrzymaociowe i ekonomiczne, oddziaywanie turbin

wiatrowych na rodowisko 2

Suma godzin 8

Forma zaj - projekt Liczba

godzin

Pr1 Rwnanie masy, pdu i energii w obliczaniu turbin wiatrowych 2

Pr2 Teoria Betza, limit Betza, kinematyka, trjkty prdkoci i si 2

Pr3 Kinematyka, trjkty prdkoci i si, wasnoci aerodynamiczne profili 2

Pr4 Wyznaczenie strat i sprawnoci oraz charakterystyki zewntrznej 2

Pr5 Dobr podstawowych elementw konstrukcyjnych 2

Pr6 Obliczenia wytrzymaociowe 2

Pr7 Wyznaczenie charakterystyk turbiny 2

Pr8 Oszacowanie produkcji energii elektrycznej, zaliczenie projektw 2

Suma godzin 16

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wykad tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,

N2. Praca wasna samodzielne studia i przygotowanie do zaliczenia wykadu

N3. Wskazwki do wykonania projektw

N4. Prezentacja wykonanych projektw czstkowych

N5. Dyskusja nad wykonanymi projektami.

N6. Konsultacje.

3

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - WYKAD

Oceny

F formujca

(w trakcie semestru),

P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

P PEK_W01PEK_W04 Zaliczenie pisemno ustne

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - PROJEKT

Oceny

F formujca

(w trakcie semestru),

P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_U01, PEK_U02 Ocena za pierwsz cz projektu

F2 PEK_U03, PEK_U04 Ocena za drug cz projektu

P=(F1+F2)/2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Ackermann T.: Wind Power in Power Systems, Wiley 2005 [2] Boczar T.: Wykorzystanie energii wiatru. PAK 2010 [3] Burton T.: Wind Energy Handbook, Wiley 2001 [4] Gasch R.: Twele J.: Windkraftanlagen. Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb, Teubner 2009 [5] Heier S.: Grid Integration of Wind Energy Conversion Systems, Wiley 2006 [6] Heier S.: Windkraftanlagen: Systemauslegung, Netzintegration und Regelung, Teubner 2009 [7] Hau E.: Windturbines: fundamentals, technologies, application, economics. Springer 2006 [8] Jagodziski W.: Silniki wiatrowe. PWR, Warszawa 1959 [9] Manwell J.: Wind Energy Explained: Theory, Design and Application, Wiley 2002 [10] Molly J.: Windenergie : Theorie-Anwendung-Messung. Mller 1990

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[1] Bianchi F., Battista H., Mantz R.: Wind Turbine Control Systems, Pronciples, Modelling and Gain Scheduling Design. Springer 2007

[2] Clark R.: A Modern Course in Aeroelasticity (Solid Mechanics and Its Applications), Springer 2004

[3] Dragoon K.: Valuing Wind Generation on Integrated Power Systems. Elsevier 2010 [4] Franquesa M.: Kleine Windrder: Berechnung und Konstruktion. Berlin Bauverlag, 1989 [5] Fung Y.: An Introduction to the Theory of Aeroelasticity, Dover Pubns 2008 [6] Gasch R.: Rotordynamik, Springer 2007 [7] Gipe P.: Wind Power: Renewable Energy for Home, Farm, and Business. Chelsea Green

Publishing Company 2004

[8] Lubony Z. Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. WNT 2009 [9] Nelson V.: Wind Energy, Renewable Energy and the Environment. CRC Press 2009 [10] Mathew Sathyajith: Wind Energy: Fundamentals, Resource Analysis and Economics. Springer

2006

[11] Wright J., Introduction to Aircraft Aeroelasticity and Loads, Wiley 2008.

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Andrzej Chrzczonowski, [email protected]

4

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW DLA PRZEDMIOTU Elektrownie wiatrowe

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU Energetyka

I SPECJALNOCI Energetyka ze rde odnawialnych

Przedmiotowy

efekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu

do efektw ksztacenia

zdefiniowanych dla kierunku

studiw i specjalnoci

Cele

przedmiotu

Treci

programowe

Numer

narzdzia

dydaktycznego

PEK_W01

S2OZE_W06

C1 Wy1 N1, N6

PEK_W02 C2 Wy2 N1, N6

PEK_W03 C2 Wy3 N1, N6

PEK_W04 C3 Wy4 N1, N2

PEK_U01 S2OZE_U08 C4 Pr1, Pr2 N3, N6 PEK_U02 C4 Pr3, Pr4 N3, N6 PEK_U03 C4 Pr5, Pr6 N4, N6 PEK_U04 C4 Pr7, Pr8 N5, N6

5

WYDZIA MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Energetyka geotermalna.

Nazwa w jzyku angielskim: Geothermal Power Engineering

Kierunek studiw: Energetyka

Specjalno : Odnawialne rda energii

Stopie studiw i forma: II stopie, niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: wybieralny/specjalnociowy

Kod przedmiotu ENN0140

Grupa kursw NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

8 8

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

30 30

Forma zaliczenia zaliczenie na ocen

zaliczenie na

ocen

Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 1 1 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom

o charakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktw ECTS

odpowiadajca zajciom

wymagajcym bezporedniego

kontaktu (BK)

0,5 0,75

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH

KOMPETENCJI

.

Kompetencje z w zakresie termodynamiki, mechaniki pynw ,

\

CELE PRZEDMIOTU

C1 - Zaznajomienie studentw z podstawowymi pojciami i terminologi uywan w

geologii i energetyce geotermalnej

C2 - Przedstawienie problemw zwizanych z pozyskiwaniem energii geotermalnej

C3 - Wyrobienie umiejtnoci charakteryzowania przez studentw orodkw na terenie

Polski zwizanych z energetyk geotermaln

C 4 -Wyrobienie umiejtnoci opracowania i przedstawiania w czytelny sposb rozwizania

podstawowego problemu inynierskiego, obejmujcego wyniki przeprowadzonych oblicze i

dokumentacj rysunkow dotyczcego projektowania instalacji geotermalnej i agrotermalnej

6

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 posiada wiedz o podstawowych terminach geologicznych i regionach kraju

gdzie wystpuj rda geotermalne i ich charakterystyk

PEK_W02 zna algorytmy oblicze cieplnych, przepywowych i wytrzymaociowych w

instalacjach geotermalnych i agrotemicznych

PEK_W03 zna zasady dziaania instalacji geotermalnych w rnych ukadach

technologicznych

PEK_W04 posiada wiedz w zakresie stanu prawnego i szacowania kosztw podczas

podejmowania decyzji o budowie ujcia geotermalnego

Z zakresu umiejtnoci:

PEK_U01 potrafi wykona operat lokalizacyjny instalacji geotermalnej

PEK_U02 potrafi oceni opacalno instalacji geotermalnej

PEK_U03 potrafi wykona projekt koncepcyjny instancji grzewczej wykorzystujcy ciepo

wd geotermalnych

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj - wykad Liczba godzin

Wy1

Wiadomoci oglne dotyczce energetyki geotermalnej wraz z typami

otworw geologicznych tworzcych baseny geotermalne

1

Wy2 Geotermiczna energia gruntu 1

Wy3 Oglna charakterystyka cieplna elementw systemu geotermalnego.

Koszty wytwarzania energii geotermalnej 1

Wy4 Technologie wykorzystywania ciepa z wd geotermalnych dla potrzeb

gospodarki 1

Wy5 Podstawowe zalenoci cieplne suce do obliczenia instalacji

agrotermicznej wykorzystujcej ciepo wd geotermalnych 1

Wy6

Przystosowanie odbiorcw ciepa grzejnego do geoetermalnego rda

ciepa oraz rola cieplnej energii odpadowej i energii geotermalnej w

ochronie rodowiska

1

Wy7

Elektrownie, elektrociepownie i ciepownie na paliwo

konwencjonalne wspomagane ciepem geotermalnym w Polsce i na

wiecie

1

Wy8 Kolokwium zaliczeniowe 1

Suma godzin 8

Forma zaj - wiczenia Liczba godzin

w1 Okrelenie celu, zakresu i danych wyjciowych do

projektowaniainstalacji. Wykonanie operatu lokalizacyjnego

1

w2 Obliczenie opacalnoci budowy instalacji geotermalnej i okreslenie

efektw energetycznych

1

w3 Obliczenia kosztu wykonania odwiertu geotermalnego 1

w4 Obliczenia cieplnych i projekt koncepcyjny dowiadczalnej instalacji

grzewczej wykorzystujcej energie wd geotermalnych

2

w5 Obliczenia hydrauliczne - obliczenia oporw hydraulicznych i

spadkw cinienia w instalacji agrotermicznej.

1

7

w6 Obliczenia pomocnicze - do doboru zaworw regulacyjnych instalacji

agrotermicznej

1

w7 Zaliczenie 1

Suma godzin 8

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1 wykad informacyjny z wykorzystaniem tradycyjnych rodkw prezentacji

N2 wiczenia: przedstawienie algorytmu rozwizania postawionego problemu

N3 wiczenia: kontrola i dyskusja uzyskiwanych wynikw dla oblicze czstkowych

N4 konsultacje

N5 praca wasna studenta

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA- wykad

Oceny

F formujca

(w trakcie semestru),

P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

P PEK_W01 PEK_W07 Kolokwium zaliczajce z wykadu

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA- wiczenia

Oceny

F formujca

(w trakcie semestru),

P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

P PEK_W01 PEK_U03 Kolokwium zaliczajce z wicze

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Nowak W., Kabat M., Kujawa T., Systemy pozyskiwania i wykorzystywania energii geotermicznej, Pol. Szczeciska , Szczecin 2000

[2] Nowak W., Stachel A. Borsukiewicz Gozdur A., Zastosowania odnawialnych rde energii Pol. Szczeciska , Szczecin 2008

[3] Czasopismo Technika poszukiwa geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, PAN IGSMiE

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[11] Szargut ,Termodynamika, PWN, Warszawa 1974 [12] Romer E. Miernictwo przemysowe, WNT. Warszawa 1970 [13] Grecki W., Adamczyk A., Szczepaski A., Szklarczyk T., Atlas wd geotermalnych niu

polskiego, AGH, Krakw 1990

[14] Kubas K, Zabokrzycki J., Prace w/w tematu wydane przez Politechnik Wrocawsk, seria PRE

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Krzysztof Kubas, [email protected]

8

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU

Energetyka geotermalna

EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU Energetyka

I SPECJALNOCI Odnawialne rda Energii

Przedmiotowy

efekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu

do efektw ksztacenia

zdefiniowanych dla kierunku studiw

i specjalnoci (o ile dotyczy)

Cele

przedmiotu

Treci

programowe

Numer narzdzia

dydaktycznego

PEK_W01

S2OZE_W07

C1 Wy1, Wy2

N1, N4 PEK_W02 C2 Wy5 PEK_W03 C3 Wy3, Wy4,

Wy6, Wy7 PEK_W04 C4 Wy3 PEK_U01

S2OZE_U09

C1 w.1 N2, N3,N4 PEK_U02 C2 w.2, w.3 PEK_U03 C1 C4 w.4 w.6

9

WYDZIA MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Energetyka wodna

Nazwa w jzyku angielskim: Water Power Engineering

Kierunek studiw: Energetyka

Specjalno: Odnawialne rda energii

Stopie studiw i forma: II stopie, niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: wybieralne/specjalistyczne

Kod przedmiotu: ENN0172

Grupa kursw: NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

16 8 8

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

60 30 60

Forma zaliczenia zaliczenie na ocen

zaliczenie na

ocen

zaliczenie na

ocen

Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 2 1 2 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom

o charakterze praktycznym (P)

0 1 2

w tym liczba punktw ECTS

odpowiadajca zajciom

wymagajcym bezporedniego

kontaktu (BK)

1 0,75 1,5

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomo zagadnie zwizanych z mechanik ciaa staego i mechanik pynw

2. Znajomo podstaw dziaania maszyn przepywowych

3. Umiejtno posugiwania si arkuszem kalkulacyjnym i programami CAD

\CELE PRZEDMIOTU

C.1 Poznanie, przez studenta, sposobw wykorzystywania zasobw wodnych jako formy energii

odnawialnej do celw energetycznych, w tym take do akumulacji energii

C.2 Zapoznanie studenta ze znaczeniem elektrowni wodnej dla systemu elektro-energetycznego,

ekologii i gospodarki.

C.3 Poznanie, przez studenta, zasad dziaania turbin wodnych.

C.4 Zapoznanie studenta z budow elektrowni wodnej.

C.5 Wyrobienie umiejtnoci identyfikacji i oceny zasobw energetycznych wd

C.6 Wyrobienie umiejtnoci zaproponowania rozwizania technicznego do wykorzystania zasobw

energetycznych wd

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 zna pojcia: gospodarowanie wod, posiada wiedz o moliwociach wykorzystania energii

zawartej w wodzie.

PEK_W02 zna hydrograf rzeki, posiada wiedz o typach rzek i sposobie wykorzystania energii w zalenoci

od typu rzeki.

10

PEK_W03 zna pojcie: system energetyczny. Zna podzia elektrowni wodnych i ich klasyfikacj w systemie

energetycznym.

PEK_W04 - zna pojcia: krzyw przepyww uporzdkowanych, parametry instalowane przepywowej

elektrowni wodnej, przepyw minimalny, maksymalny i redni, koszt inwestycyjny. Ma niezbdn

wiedz do wyznaczenia najmniejszego kosztu inwestycyjnego elektrowni przepywowej na podstawie

hydrografu rzeki.

PEK_W05 - zna pojcia: parametry instalowane elektrowni wodnej o regulowaniu dobowym. Zna metody

wyznaczenia najmniejszego kosztu inwestycyjnego elektrowni wodnej o regulowaniu dobowym.

PEK_W06 zna pojcia: kaskada i kaskada zwarta elektrowni wodnych, elektrownia szczytowo-pompowa,

elektrownia z czonem pompujcym, pompoturbina. Posiada wiedz z zakresu sposobu i czasu pracy

oraz regulacji elektrowni szczytowo pompowej w systemie energetycznym.

PEK_W07 zna pojcia: parametry pojedynczo i podwjnie zredukowane. Posiada wiedze dotyczc podziau i

typw turbin wodnych, zna typy generatorw i ich waciwoci.

PEK_W08 zna zasady eksploatacyjne turbin wodnych, posiada wiedz do okrelenia opacalnoci racjonalnego

kosztu budowy elektrowni wodnej.

PEK_W09 posiada wiedz o sposobach doboru typw, liczby i zabudowy turbin wodnych i ich generatorw

PEK_W10 zna pojcia: , pspirala, spirala, komora otwarta, rura ssca, rura hydrokoniczna, rura ssca. Ma

wiedz o roli i sposobie ich dziaania.

PEK_W11 zna pojcia: derywacja, szandory, zastawki remontowe, zastawki.

PEK_W12 zna zasady komponowania poszczeglnych elementw przepywowych elektrowni wodnej.

PEK_W13 zna zasady komponowania poszczeglnych elementw mechanicznych i pomocniczych elektrowni

wodnej.

PEK_W14 zna zasady komponowania turbozespow i ich pomocniczych elementw mechanicznych.

Z zakresu umiejtnoci:

PEK_U01 potrafi okreli moliwoci wykorzystania wody w danych warunkach topograficznych.

PEK_U02 potrafi opracowa hydrograf rzeki do celw energetycznych.

PEK_U03 potrafi sklasyfikowa elektrownie wodne w systemie energetycznym.

PEK_U04 potrafi wyznaczy parametry instalowane przepywowej elektrowni wodnej (na podstawie

hydrografu rzeki) przy najmniejszym koszcie wytworzenia kilowatogodziny.

PEK_U05 potrafi wyznaczy parametry instalowane elektrowni wodnej o regulowaniu dobowym (na

podstawie hydrografu rzeki) przy najmniejszym koszcie wytworzenia kilowatogodziny

PEK_U06 potrafi naszkicowa, omwi i uzasadni celowo budowy elektrowni szczytowo-pompowej.

PEK_U07 potrafi napisa i zinterpretowa rwnanie turbin wodnych, parametrw pojedynczo i podwjnie

zredukowanych. Umie dobra turbin i generator do parametrw instalowanych.

PEK_U08 potrafi wymieni i oceni moliwoci racjonalnej budowy elektrowni wodnej.

PEK_U09 umie dobra liczb, typ turbiny wodnej wraz z generatorem do okrelonych warunkw

hydrologicznych

PEK_U10 potrafi podzieli i okreli potrzeb stosowania elementw przepywowych w elektrowni wodnej

PEK_U11 potrafi wskaza i uzasadni stosowanie elementw doprowadzajcych wod do komory turbinowej,

umie dobra i uzasadni stosowanie zamkni w elektrowni wodnej.

PEK_U12 potrafi dobra, naszkicowa i waciwie zestawi poszczeglne elementy elektrowni wodnej.

PEK_U13 potrafi dobra, naszkicowa i waciwie zestawi poszczeglne elementy mechaniczne i

pomocnicze elektrowni wodnej.

PEK_U14 potrafi dobra, naszkicowa i waciwie zestawi poszczeglne urzdzenia pomocnicze

turbozespow elektrowni wodnej.

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj - wykad Liczba godzin

Wy1

Wprowadzenie do wykadu, wymagania. Woda jako energia odnawialna i podstawa

dziaania gospodarki. Podstawowe wiadomoci z hydrologii.

Wykresy hydrologiczne, typy rzek, koncentracja energii 2

Wy2 Wybr parametrw elektrowni przepywowych i o regulowaniu tygodniowym 2

Wy3 Prace elektrowni w kaskadzie zwartej, elektrownie pompowe i czonem pompowym 2

Wy4 Typy turbin i generatorw, ich wasnoci i kompozycje 2

Wy5 Podstawy doboru turbin wodnych i generatorw 2

Wy6 Przepywowe elementy budowlane 2

Wy7 Kompozycje elektrowni wodnych 2

11

Wy8 Repetytorium i zaliczenie 2

Suma godzin 16

Forma zaj - wiczenia Liczba godzin

w.1 Opracowanie krzywych hydrologicznych sum czasw trwania przepyww i spadw 1

w.2 Okrelenie parametrw instalowanych elektrowni przepywowej 1

w.3 Okrelenie parametrw instalowanych elektrowni dobowej 1

w.4 Okrelenie parametrw instalowanych elektrowni w kaskadzie zwartej 1

w.5 Dobr turbin wodnych do okrelonych warunkw instalowanych 1

w.6 Okrelenie liczby i wielkoci turbin 1

w.7 Okrelenie parametrw generatorw i krat 1

w.8 ZALICZENIE 1

Suma godzin 8

Forma zaj - projekt Liczba godzin

P.1 Informacje wprowadzajce do projektu. Warunki zaliczenia i literatura przedmiotu, dane do oblicze

1

P.2 Sporzdzenie hydrografu rzeki oraz sporzdzenie krzywej uporzdkowanych przepyww i spadw

1

P.3 Wybr typu turbiny i obliczenie podstawowych wymiarw wirnika turbiny wodnej 1

P.4 Dobr liczby turbin na podstawie charakterystyki uniwersalnej znanego rozwizania konstrukcyjnego turbiny. Wykrelenie podstawowych wymiarw komory turbinowej i

rury sscej znanego rozwizania turbiny.

1

P.5 Obliczenie podstawowych wymiarw i dobr generatora 1

P.6 Sporzdzenie charakterystyki eksploatacyjnej turbiny wodnej 1

P.7 Urzdzenia dodatkowe i wykonanie rysunku ofertowego elektrowni wodnej 1

P.8 Zaliczenie przedmiotu. 1

Suma godzin 8

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wykad tradycyjny z wykorzystaniem slajdw, animacji i prezentacj oprogramowania.

N2. wiczenia: omawianie algorytmw oblicze, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

N3. Projekt: omawianie algorytmw i sposobu doboru wybranych elementw elektrowni.

N4. Praca wasna: obliczenia parametrw instalowanych elektrowni, gwnych wymiarw podzespow

elektrowni z wykorzystaniem Excela lub Mathcada, zamodelowanie geometrii wybranych elementw

elektrowni metodami CAD w 2D lub 3D, wykonanie rysunkw ofertowych: przekrj wzduny przez

elektrowni, komora turbiny, kierownicy

N5. Konsultacje.

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - Wykad

Oceny F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu

ksztacenia

F1 PEK_W01-PEK_W07 Kolokwium 12 pyta z zakresu materiau na wykadach 1..3,

F2 PEK_W08-PEK_W14 Kolokwium 12 pyta z zakresu materiau na wykadach 4..7,

P1 = 0,5*F1 + 0,5*F2 (zaokrglane w gr)

F1 lub F2 PEK_W15 Kolokwium, poprawa 12 pyta z zakresu materiau na wykadach 1..3

lub 4..7,

P2 = 0,5*F1 + 0,5*F2 (zaokrglane w d)

F1 i F2 PEK_W15 Kolokwium, poprawa (1 lub 2)*12 pyta z zakresu materiau na

wykadach 1..3 lub / i 4..7,

P3 = 0,5*F1 + 0,5*F2 (zaokrglane w d)

12

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - wiczenia Oceny F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu ksztacenia

PEK_W01-PEK_W14

Sposb oceny osignicia efektu

ksztacenia

P1 Sprawozdania z wicze

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - Projekt

Oceny F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu

ksztacenia

F1 PEK_U115 Projekty

F2 PEK_U115 Kartkwki P=0,7F1+0,3F2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[4] Europejskie Stowarzyszenie Maej Energetyki Wodnej i Instytut Maszyn Przepywowych PAN Jak zbudowa ma elektrownie wodn przewodnik inwestora , Bruksela/Gdask 2010

[5] M. Hoffmann Mae elektrownie wodne Poradnik, Wydawnictwo Nabba, Warszawa 1992 [6] S. Michaowski, J. Plutecki Energetyka wodna, WNT, Warszawa 1975 [7] K. Jackowski Elektrownie wodne, WNT, Warszawa 1971 [8] J. Iwan Studium badawczo-rozwojowe problemw turbin wodnych maej energetyki , Wydawnictwo

Politechniki Gdaskiej, Gdask 2006

[9] W. A. Krzyanowski Turbiny wodne, konstrukcja, zasady regulacji, WNT, Warszawa 1971 [10] A. aski, Elektrownie wodne, rozwizania i dobr parametrw, WNT, Warszawa 1971

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[15] G. Szczegolew, J. Garkawi Turbiny wodne oraz ich regulacja, PWT, Warszawa 1959 [16] G. Gadysiewicz Pompy i turbiny wodne, PWN, Warszawa 1951

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Marek Skowroski, [email protected]

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU

Energetyka wodna

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU Energetyka

I SPECJALNOCI Odnawialne rda energii

Przedmiotowy efekt

ksztacenia Odniesienie przedmiotowego

efektu do efektw ksztacenia

zdefiniowanych dla kierunku

studiw i specjalnoci

Cele

przedmiotu

Treci

programowe

Numer narzdzia

dydaktycznego

PEK_W01W06

S2OZE_W03 C.1, C.2, W01W04

N1, N5 PEK_W07W14 C.3, C.4 W05W08

PEK_U0106 S2OZE_U04

C.5 w. 1w.4

N2, N3, N4, N5 S2OZE_U05 P1 ... P3

PEK_U0714 S2OZE_U04 C.6 w. 5w.8

S2OZE_U05 P4 ..P15

13

WYDZIA MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim Fizyczne podstawy energetyki odnawialnej

Nazwa w jzyku angielskim Fundamentals of renewable energy

Kierunek studiw Energetyka

Specjalno Odnawialne rda energii

Stopie studiw i forma: II stopie, niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: wybieralny/specjalnociowy

Kod przedmiotu ENN0181

Grupa kursw NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

16 16 8

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

60 60 60

Forma zaliczenia zaliczenie

na ocen

zaliczenie

na ocen

zaliczenie

na ocen Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 2 2 1 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom

o charakterze praktycznym

(P)

2 1

w tym liczba punktw ECTS

odpowiadajca zajciom

wymagajcym

bezporedniego kontaktu

(BK)

1 1.5 0,75

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH

KOMPETENCJI

Kompetencje w zakresie matematyki i fizyki potwierdzone pozytywnymi ocenami z kursw I

stopnia studiw

\

CELE PRZEDMIOTU

C1 Szczegowe zapoznanie studentw ze zjawiskami i procesami fizycznymi

wykorzystywanymi w energetyce ze rde odnawialnych, z uwzgldnieniem nowych

osigni i trendw rozwojowych

C2 - Wyrobienie umiejtnoci efektywnego pozyskiwania, krytycznej oceny i

wykorzystywania informacji, dotyczcej odnawialnych rde energii, do celw

aplikacyjnych

C3 - Przygotowanie studentw do realizacji zada projektowych, uwzgldniajcych

wykorzystanie biecych osigni zwizanych z fizyk i inynieri materiaow

C4 - Wyrobienie umiejtnoci waciwego opracowania, prezentacji i publicznej dyskusji

rezultatw studiw literaturowych oraz pracy projektowej

14

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 ma uporzdkowan i podbudowana teoretycznie szczegowa wiedz zwizan z

zagadnieniami z zakresu zjawisk i procesw fizycznych wykorzystywanych w energetyce ze

rde odnawialnych a take o najistotniejszych nowych osigniciach i trendach

rozwojowych z zakresu energetyki ze rde odnawialnych

Z zakresu umiejtnoci:

PEK_U01.-. potrafi pozyskiwa informacje z literatury, baz danych i innych rde; dokonywa ich

krytycznej oceny, na tej podstawie potrafi projektowa prosty system energetyczny oparty o

odnawialne rda energii z uwzgldnieniem wstpnej analizy ekonomicznej oraz potrafi

wyciga wnioski oraz formuowa i wyczerpujco uzasadnia opinie a take sporzdzi

raport

PEK_U02 - potrafi przygotowa i przedstawi prezentacj na temat zwizany z energetyka ze rde

odnawialnych, poprowadzi dyskusj oraz oceni jej przebieg

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj - wykad Liczba godzin

Wy1-Wy2

Wstp (podstawowe problemy energetyki, ekonomia energetyki, model

efektu cieplarnianego, istota odnawialnych rde energii, energetyka

przyszoci fuzja jdrowa)

4

Wy3-Wy4

Energia soca (widmo promieniowania sonecznego, oddziaywanie

promieniowania sonecznego z atmosfer, nasonecznienie, systemy

solarne) 4

Wy5 Fotoelektryczna, termoelektryczna i elektrochemiczna konwersja

energii promieniowania sonecznego (materiay pprzewodnikowe,

materiay termoelektryczne, przewodniki jonowe, technologie

pprzewodnikowe, systemy fotoelektryczne, termoelektryczne, ogniwa

steniowe)

2

Wy6 Fototermiczna konwersja energii promieniowania sonecznego (Prawo

Stefana-Boltzmanna, materiay selektywne, koncentratory) 2

Wy 7 Energia wiatru i wody 2

Wy8 Podsumowanie i kolokwium 2

Suma godzin 16

Forma zaj - projekt Liczba godzin

Pr1 Wprowadzenie, wybr projektu 1

Pr2 Zaoenia projektowe 1

Pr3 Koncepcja projektu systemu energetycznego 2

Pr4

Obliczenia projektowe (charakterystyka odnawialnego rda energii, jego

potencja energetyczny, uwarunkowania zwizane z lokalizacj obiektu oraz

jego otoczeniem oraz zaoeniami projektowymi) 4

Pr5

Obliczenia projektowe (charakterystyka systemu z uwzgldnieniem

lokalizacji obiektu, jego otoczenia oraz innych czynnikw, np. klimatu, pory

roku, zaoe wstpnych,..) 4

Pr6 Sporzdzenie raportu kocowego i dyskusja problemowa 4

Suma godzin 16

Forma zaj - seminarium Liczba godzin

Se1 Wprowadzenie, wybr tematw 1

Se2 Referaty multimedialne lub tradycyjne wygaszane przez studentw poczone z dyskusj

6

15

Se3 Podsumowanie przebiegu zaj 1

Suma godzin 8

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wykad: wykad informacyjno-problemowy, prezentacja multimedialna poczona z form

tradycyjn,

N2. Seminarium: prezentacja multimedialna lub tradycyjna,

N3. Seminarium: dyskusja problemowa

N4. wiczenia: praca w grupach tematycznych,

N5. wiczenia: konsultacje midzygrupowe,

N6. wiczenia: prezentacja multimedialna/tradycyjna etapw pracy

N7. wiczenia: dyskusje otrzymanych rezultatw

N8. wiczenia: raport kocowy

N9. Konsultacje

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA-wykad

Oceny F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia efektu

ksztacenia

P PEK_W01PEK_W02 kolokwium pisemne

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA-wiczenia

Oceny F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia efektu

ksztacenia

P PEK_U01 raport kocowy

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA-seminarium

Oceny F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia efektu

ksztacenia

P PEK_U02 prezentacje z dyskusj

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[11] Gilbert M. Masters, Renewable and efficient electric power systems, WILEY-INTERSCIENCE, 2004

[12] Sorensen B., Renewable energy:, San Diego Academic Press,2000 [13] Lewandowski W.M. Proekologiczne odnawialne rda energii, WNT, Warszawa 2006 [14] Aden B. Meinel, Marjorie P. Meinel, Applied solar energy, An Introduction, Addison-Wesley

Publishing Company,1997

[15] Aldo Viera da Rosa, Fundamentals of Renewable Energy Processes, Elsevier Academic Press, 2005

[16] Some aspects of renewable energy, scientific editors: D.Nowak-Wony, M.Mazur, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocawskiej, Wrocaw, 2011

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[17] Kittel H. Wstp do fizyki ciaa staego PWN, Warszawa 1999 [18] Nowak W., Sobaski R., Kabat M. Kujawa T., Systemy pozyskiwania i wykorzystywania

energii geotermicznej, Politechnika Szczeciska, Szczecin 2000

[19] Figielski T., Zjawiska nierwnowagowe w pprzewodnikach, PWN, Warszawa 1980

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Dorota Nowak-Wony, [email protected]

16

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU

Fizyczne podstawy energetyki odnawialnej Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU ENERGETYKA

I SPECJALNOCI Odnawialne rda energii

Przedmiotowy

efekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego

efektu do efektw ksztacenia

zdefiniowanych dla kierunku

studiw i specjalnoci

Cele

przedmiotu

Treci

programowe

Numer narzdzia

dydaktycznego

PEK_W01 S2OZE_W01 C1 Wy1Wy8 N1, N9

PEK_U01 S2OZE_U01 C2, C3 Pr 1 1 Pr 6 N4N9

PEK_U02 S2OZE_U02 C4 Se1-Se3 N2, N3, N9

17

WYDZIA MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim Fizyka kwantowa

Nazwa w jzyku angielskim Quantum physics

Kierunek studiw: Energetyka

Stopie studiw i forma: II stopie, niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowizkowy

Kod przedmiotu ENN0192

Grupa kursw NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

32

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

90

Forma zaliczenia Egzamin

Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 3 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom

o charakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktw ECTS

odpowiadajca zajciom

wymagajcym bezporedniego

kontaktu (BK)

1.5

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH

KOMPETENCJI

Kompetencje w zakresie matematyki i fizyki potwierdzone pozytywnymi ocenami z kursw I

stopnia studiw

\

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie studentw z podstawowymi zjawiskami kwantowymi i narzdziami fizyki

kwantowej oraz przygotowanie do profesjonalnego wykorzystywania zjawisk kwantowych w

energetyce i kriogenice

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 ma uporzdkowan i podbudowan teoretycznie szczegow wiedz o

podstawowych zjawiskach kwantowych, o narzdziach stosowanych w fizyce

kwantowej, o powizaniach fizyki kwantowej z energetyk i kriogenik

18

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj wykad Liczba godzin

Wy1-Wy4

Wstp. Kwantowa teoria promieniowania i materii (energia, masa,

pd, ciao doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne, zjawisko

Comptona, fale materii, zasada Heisenberga, kreacja i anihilacja

materii)

16

Wy5-Wy6 Atom wodoropodobny, jdro atomowe, nadprzewodnictwo i

nadcieko 8

Wy7-Wy8 Elementy mechaniki kwantowej (operatory, funkcje falowe, zasada

Heisenberga w opisie operatorowym, rwnanie Schrdingera,

elektron w studni potencjau), podsumowanie

8

Suma godzin 32

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wykad: wykad informacyjno-problemowy, prezentacja multimedialna poczona z

form tradycyjn,

N2. Konsultacje

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - wykad

Oceny F formujca (w trakcie semestru),

P podsumowujca (na koniec semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia

efektu ksztacenia

P PEK_W01 Egzamin pisemno-ustny

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[17] Wichman E.H., Fizyka kwantowa, PWN, Warszawa, [18] R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands, Feynmana wykady z fizyki PWN, Warszawa 2007,

tomIII

[19] Matthews P.T., Wstp do mechaniki kwantowej, PWN, Warszawa 1963

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[20] L.D.Landau, E.M.Lifszyc, Mechanika kwantowa, PWN, Warszawa , 2011 [21] Kumar Manjit, Kwantowy wiat. Einstein, Bohr i wielki spr o natur rzeczywistoci,

Prszyski i S-ka, 2012

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Dorota Nowak-Wony, [email protected]

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU

Fizyka kwantowa Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU ENERGETYKA

Przedmiotowy

efekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego

efektu do efektw ksztacenia

zdefiniowanych dla kierunku

studiw i specjalnoci

Cele

przedmiotu

Treci

programowe

Numer narzdzia

dydaktycznego

PEK_W01 K2ENG_W03 C1 Wy1Wy15 N1, N2

19

WYDZIA MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Fototermiczne systemy konwersji energii Nazwa w jzyku angielskim: Photo-thermal energy conversion system

Kierunek studiw: Energetyka

Specjalno: Odnawialne rda Energii

Stopie studiw i forma: II stopie, niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: wybieralny/specjalnociowy

Kod przedmiotu ENN0194

Grupa kursw NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

8 16

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

30 60

Forma zaliczenia zaliczenie na ocen

zaliczenie na

ocen

Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 1 2 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom

o charakterze praktycznym (P)

0 2

w tym liczba punktw ECTS

odpowiadajca zajciom

wymagajcym bezporedniego

kontaktu (BK)

0,5 1,5

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH

KOMPETENCJI

Kompetencje w zakresie termodynamiki, przekazywania ciepa i masy oraz mechaniki pynw

\

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy specjalistycznej w zakresie podstaw teoretycznych wykorzystania

energii sonecznej

C2. Przekazanie wiedzy na temat dziaania kolektorw sonecznych i moliwoci ich

aplikacji

C3 Nauczenie metodologii obliczania podstawowych parametrw okrelajcych

promieniowanie soneczne

C4 Nauczenie metodologii projektowania kolektora sonecznego

20

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 Zna podzia i klasyfikacj kolektorw sonecznych oraz teoretyczne podstawy ich

dziaania.

PEK_W02 Zna podstawy teoretyczne projektowania, budowy i eksploatacji kolektorw

sonecznych.

Z zakresu umiejtnoci:

PEK_U01 Potrafi obliczy parametry zwizane z promieniowaniem sonecznym.

PEK_U02 Potrafi zaprojektowa kolektor soneczny cieczowy lub powietrzny

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj wykad Liczba godzin

Wy1 Klasyfikacja i rodzaje promieniowania. Prawa promieniowania. Klasyfikacja

i podzia systemw konwersji energii. 2

Wy2

Teoretyczne aspekty doboru materiaw konstrukcyjnych kolektorw

sonecznych. Moliwoci poprawy efektywnoci przetwarzania

promieniowania sonecznego.

2

Wy3 Fotooptyka systemw skupiajcych. Projektowanie systemw nadnych

kolektorw. 2

Wy4 Moliwoci konwersji promieniowania na energi elektryczn. Kolokwium

zaliczeniowe 2

Suma godzin 8

Forma zaj - projekt Liczba godzin

Pr1 Przekazanie zada projektowych studentom. Okrelenie warunkw

zaliczenia Ustalanie okresu uytkowania projektowanego kolektora

sonecznego dla poszczeglnych zada projektowych.

2

Pr2 Obliczenia wartoci promieniowania sonecznego w zaoonym okresie

uytkowania kolektora dla poszczeglnych zada projektowych.

2

Pr3 Wybr materiaw konstrukcyjnych kolektora sonecznego. Okrelenie

parametrw konstrukcyjnych i materiaowych absorbera.

2

Pr4 Dobr powok przezroczystych projektowanego kolektora. Obliczenia i

dobr izolacji kolektora.

2

Pr5 Okrelenie strat cieplnych kolektora sonecznego. Obliczenia iloci ciepa

generowanego przez projektowany panel kolektora sonecznego.

2

Pr6 Okrelenie parametrw konstrukcyjnych obudowy kolektora. System

mocowania i ustawienia kolektora

2

Pr7 Obliczenia hydrauliczne zaprojektowanego kolektora. Okrelenie iloci i

koncepcji rozmieszczenia paneli w systemie kolektora sonecznego.

2

Pr8 Dobr armatury systemu kolektorw sonecznych. Zaliczenie na podstawie

przedstawionych projektw.

2

Suma godzin 16

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wykad tradycyjny z wykorzystaniem slajdw

N2. Konsultacje

N3. Praca wasna przygotowanie do zaj projektowych

N4. Praca wasna przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

21

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA- WYKAD

Oceny (F formujca

(w trakcie semestru), P

podsumowujca (na

koniec semestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

P PEK_W01 PEK_W02;

PEK_U01 PEK_U02 Zaliczenie na podstawie kolokwium

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA-PROJEKT

Oceny (F formujca

(w trakcie semestru), P

podsumowujca (na

koniec semestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

P PEK_U01 PEK_U02; Ocena projektu wykonanego przez studenta

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Lewandowski W. M.: Proekologiczne rda energii odnawialnej, WNT, Warszawa 2002 [2] Nowicki J.: Promieniowanie soneczne ja rdo energii, Arkady, Warszawa 1980 [3] Smolec W.: Fototermiczna konwersja energii sonecznej, PWN, Warszawa 2000 [4] Winiewski G.: Kolektory soneczne. Poradnik wykorzystania energii sonecznej, COIB,

Warszawa 1992

[5] Zasady projektowania urzdze sonecznych do celw grzewczych, skrypt PWr, Wrocaw 1986

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[1] Domaski R.: Magazynowanie energii cieplnej, PWN, Warszaw 1990 [2] Wykorzystanie energii sonecznej w budownictwie jednorodzinnym, COIB, Warszawa 1991

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Bogusaw Biako, [email protected]

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU

Fototermiczne systemy konwersji energii Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU Energetyka

I SPECJALNOCI Odnawialne rda Energii

Przedmiotowy

efekt ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do

efektw ksztacenia zdefiniowanych dla

kierunku studiw i specjalnoci (o ile

dotyczy)

Cele

przedmiotu

Treci

programowe

Numer

narzdzia

dydaktycznego

PEK_W01 S2OZE_W09

C1 Wy1, Wy2 N1, N2, N4

PEK_W02 C2 Wy3, Wy4

PEK_U01

S2OZE_U12

C3 Pr1, Pr2, Pr3

N2, N3 PEK_U02 C4

Pr4, Pr5, Pr6,

Pr7

22

WYDZIA MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim:

Nazwa w jzyku angielskim:

Kierunek studiw:

Specjalnoci:

Stopie studiw i forma:

Rodzaj przedmiotu:

Kod przedmiotu:

Grupa kursw:

Kontrola emisji zanieczyszcze Pollutants Emission Control

Energetyka

Chodnictwo, ciepownictwo i klimatyzacja/Odnawialne

rda energii

II stopie, niestacjonarna

wybieralny/specjalnociowy

ENN0301

NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

16 16

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

60 60

Forma zaliczenia Zaliczenie na ocen

Zaliczenie na

ocen

Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 2 2 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom

o charakterze praktycznym (P) 0 2

w tym liczba punktw ECTS

odpowiadajca zajciom

wymagajcym bezporedniego

kontaktu (BK)

1 1,5

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH

KOMPETENCJI

Wiedza, umiejtnoci i kompetencje z zakresu chemii, fizyki, mechaniki pynw i

termodynamiki

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zaznajomienie studentw z prawnymi podstawami kontroli emisji zanieczyszcze do

powietrza atmosferycznego

C2 Zaznajomienie studentw z metodyk bada stenia i strumienia masy zanieczyszcze

wprowadzanych w gazach odlotowych do powietrza atmosferycznego i oceny dotrzymania

standardu emisji

C3 Wyrobienie umiejtnoci przygotowania aparatury pomiarowej oraz wykonywania

pomiaru stenia i strumienia masy zanieczyszcze pyowych i gazowych w gazach

odlotowych i opracowania jego wynikw

23

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

WIEDZA

W wyniku przeprowadzonych zaj student powinien by w stanie:

PEK_W01 rozrnia i definiowa standardy emisji, w szczeglnoci dla procesw

energetycznego spalania paliw oraz przedstawi systematyk metod pomiarowych

stosowanych w kontroli emisji zanieczyszcze

PEK_W02 scharakteryzowa metodyk bada normowanych zanieczyszcze pyowych i

gazowych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, w szczeglnoci dla

procesw energetycznego spalania paliw

PEK_W03 zna metodyk normowania danych pomiarowych i szacowania niepewnoci

pomiaru

UMIEJTNOCI

W wyniku przeprowadzonych zaj student powinien umie:

PEK_U01 przeprowadzi wzorcowanie urzdze pomiarowych wchodzcych w skad

ukadw i systemw kontroli emisji zanieczyszcze

PEK_U02 zaprojektowa pomiar stenia pyu metod grawimetryczn i opracowa jego

wyniki

PEK_U03 oceni dotrzymanie standardu emisji dla rnych konfiguracji rde

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj - wykad Liczba godzin

Wy01

Podstawy prawne kontroli emisji zanieczyszcze do powietrza atmosferycznego

i systematyka metod pomiaru

2

Wy02 Okresowe pomiary strumienia gazu 1

Wy03 Okresowe pomiary stenia i strumienia masy pyu w gazie 3

Wy04 Cige pomiary strumienia gazu 2

Wy05 Podstawy fotometrii, cige pomiary stenia pyu w gazie 2

Wy06 Okresowe i cige pomiary zanieczyszcze gazowych 2

Wy07 Niepewno pomiaru. Normowanie danych pomiarowych. Systemy monitoringu

emisji zanieczyszcze 2

Wy08 Kolokwium zaliczeniowe 2

Suma godzin 16

Forma zaj - laboratorium Liczba godzin La01 Wprowadzenie do laboratorium, zapoznanie z przepisami BHP i warunkami

zaliczenia

2

La02 Pomiar gstoci gazw wilgotnych 2

La03 Wzorcowanie rnicowych sond cinieniowych specjalnej konstrukcji 2

La04 Wzorcowanie zwki pyomierza grawimetrycznego 2

La05 Konfiguracja toru aspiracyjnego pyomierza grawimetrycznego oraz okrelenie

warunkw aspiracji gazu

2

La06 Automatyzacja grawimetrycznego pomiaru stenia pyu programowanie i

obsuga jednostki centralnej pyomierza EMIOTEST. Obliczenie wskanika

izokinetycznoci.

2

La07 Normowanie danych pomiarowych i ocena dotrzymania standardu emisyjnego

dla rnych konfiguracji rde.

2

La08 Termin dodatkowy, poprawa sprawozda, zaliczenie laboratorium 2

Suma godzin 16

24

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wykad tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

N2. wiczenia laboratoryjne wykonywane w podgrupach lub indywidualnie

N3. Praca wasna studenta przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego z wykadu

N4. Praca wasna studenta przygotowanie do wicze laboratoryjnych i opracowanie

sprawozda z wicze laboratoryjnych

N5. Konsultacje

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - wykad

Oceny F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia efektu

ksztacenia

P PEK_W01PEK_W03 Kolokwium zaliczeniowe

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - laboratorium

Oceny F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia efektu

ksztacenia

F1,F2,F6 PEK_U01PEK_U03 Oceny formujce wystawiane za wiczenie laboratoryjne

P = (F1+F2++F6)/6

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[22] Prezentacja wykadu w wersji elektronicznej [23] Instrukcje do wicze laboratoryjnych

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[12] Teisseyre M.: Pyomierze przemysowe. Pomiary i aparatura, Wyd. Fundacja Ochrony Powietrza Atmosferycznego, Warszawa 1995

[13] Mazur M., Teisseyre M.: Zasilanie palnikw pyowych kota energetycznego-zagadnienia pomiarowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocawskiej, Wrocaw 2008

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Maria Mazur, [email protected]

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW DLA PRZEDMIOTU

Kontrola emisji zanieczyszcze Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU Energetyka

I SPECJALNOCI:

Chodnictwo, ciepownictwo i klimatyzacja /Odnawialne rda energii

Przedmiotowy

efekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu

do efektw ksztacenia

zdefiniowanych dla kierunku studiw

i specjalnoci

Cele

przedmiotu Treci programowe

Numer

narzdzia

dydaktycznego

PEK_W01 S2CCK_W04

S2OZE_W04

C1 Wy01, Wy07

N1, N3, N5 PEK_W02 C2 Wy02Wy06

PEK_W03 C2 Wy07

PEK_U01 S2CCK_U05

S2OZE_U06

C3 La02, La03, La04

N2, N4, N5 PEK_U02 C3 La05, La06

PEK_U03 C3 La07

25

WYDZIA MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Lewobiene systemy grzewcze

Nazwa w jzyku angielskim: Refrigerating heating systems

Kierunek studiw: Energetyka

Specjalno: Odnawialne rda energii

Stopie studiw i forma: II stopie, niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: wybieralny/specjalnociowy

Kod przedmiotu ENN0355

Grupa kursw NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

8 8

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

30 30

Forma zaliczenia zaliczenie na ocen

zaliczenie na

ocen

Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 1 1 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom

o charakterze praktycznym (P)

0 1

w tym liczba punktw ECTS

odpowiadajca zajciom

wymagajcym bezporedniego

kontaktu (BK)

0,5 0,75

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH

KOMPETENCJI

Kompetencje w zakresie obiegw termodynamicznych oraz znajomo zagadnie zwizanych

z wymian ciepa i masy.

\

CELE PRZEDMIOTU

C1 Przekazanie podstawowej wiedzy, uwzgldniajcej jej aspekty aplikacyjne z dziedziny

lewobienych systemw grzewczych oraz zapoznanie z technicznymi i konstrukcyjnymi

parametrami lewobienych systemw grzewczych

C2 Wyrobienie umiejtnoci charakteryzowania i projektowania lewobienych systemw grzewczych

26

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 Posiada wiedz z zakresu moliwoci wykorzystania niskotemperaturowych

rde ciepa naturalnego i odpadowego

PEK_W02. Zna zasady realizacji i doboru parametrw lewobienych obiegw grzewczych.

Z zakresu umiejtnoci:

PEK_U01 Potrafi obliczy i zaprojektowa obieg termodynamiczny lewobienego systemu

grzewczego

PEK_U02 Potrafi dobra i zaprojektowa urzdzenia do realizacji lewobienego systemu

grzewczego

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj - wykad Liczba godzin

Wy1

Zasada dziaania pompy ciepa. Klasyfikacja, systemy realizacji

lewobienych systemw grzewczych. Wymagania dotyczce

efektywnoci, ograniczenia prawne i eksploatacyjne. Wykres lgp-h.

2

Wy2

Odwzorowanie obiegu pompy ciepa. Podstawowe parametry

charakterystyczne. Ustalanie gwnych parametrw pracy

lewobienego systemu grzewczego.

2

Wy3 Dolne rda ciepa w lewobienym obiegu grzewczym. Wsppraca

instalacji grzewczych z lewobienymi systemami grzewczymi. 2

Wy4 Systemy zibno grzejne. Kolokwium zaliczeniowe 2

Suma godzin 8

Forma zaj - projekt Liczba godzin

Pr1 Identyfikacja punktw stanu na wykresie lgp-h. Identyfikacja przemian

fazowych oraz identyfikacja przemian na wykresie lgp-h. Ustalanie

gwnych temperatur pracy lewobienego obiegu grzewczego. Przekazanie

zada projektowych studentom.

2

Pr2 Konstrukcja lewobienego obiegu grzewczego teoretycznego i rzeczywistego na wykresie lgp-h. Okrelenie wspczynnika efektywnoci

lewobienego obiegu grzewczego.

2

Pr3 Elementy projektowania instalacji grzewczej wsppracujce z lewobienym systemem grzewczym.

2

Pr4 Dobr i projektowanie dolnych rde ciepa dla lewobienego obiegu grzewczego. Zaliczenie na podstawie przedstawionych projektw

2

Suma godzin 8

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wykad tradycyjny z wykorzystaniem slajdw

N2. wiczenia projektowe dyskusja rozwiza zada projektowych

N3. Konsultacje

N4. Praca wasna studenta

27

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA- WYKAD

Oceny (F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu

ksztacenia

P PEK_W01 PEK_W02;

Kolokwium

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA-PROJEKT

Oceny (F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu

ksztacenia

P PEK_U01 PEK_U02; Ocena projektu wykonanego

przez studenta

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Koodziejczyk L., Rubik M.- Technika chodnicza w klimatyzacji, Warszawa 1976

[2] K. Maczek, M. Mieczyski, Chodnictwo, Wydawnictwo Politechniki Wrocawskiej,

1981

[3] Ullrich Hans-Jrgen, Technika chodnicza. Poradnik, tom I i II, IPPU MASTA, 1998

[4] Zalewski W., Pompy ciepa - sprarkowe, sorbcyjne i termoelektryczne IPPU MASTA

sp. z o.o. / ISBN: 83-913895-4-5 / Wydanie I (2001)

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[1] Risto Ciconkov Refrigeration - Solved examples, "St Kiril & Metodij" Faculty of

Mechanical Engineering. Po. Box 464. 1000 Skopie Macedonia

[2] Handbook: refrigeration, American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning ASHRAE 2006

[3] Benny Ekman, Eric Granryd, Tommy Nilsson, Lennart Rolfsman Handbook on indirect

refrigeration and heat pump systems. Editor: ke Melinder, Dept. of Energy Technology, Publisher: KTHSvenska Kyltekniska Freningen, KTF, Banvallen 11, 429 30 Kullavik, Sweden

Tel: +46(0) 31-93 05 70, Fax: +46(0) 31-93 35 65, E-mail: [email protected]

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Stefan Reszewski [email protected]

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU

Lewobiene systemy grzewcze Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU Energetyka

I SPECJALNOCI Odnawialne rda energii

Przedmiotowy

efekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do

efektw ksztacenia zdefiniowanych dla

kierunku studiw i specjalnoci

Cele

przedmiotu

Treci

programowe

Numer

narzdzia

dydaktycznego

PEK_W01

PEK_W02 S2OZE_W05 C1 Wy1, Wy2,

Wy3, Wy4 N1, N3, N4

PEK_U01

PEK_U02 S2OZE_U07 C2 Pr1, Pr2,

Pr3, Pr4, N2, N3, N4

28

WYDZIA MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim:

Nazwa w jzyku angielskim:

Kierunek studiw:

Specjalno:

Stopie studiw i forma:

Rodzaj przedmiotu:

Kod przedmiotu:

Grupa kursw:

Marketing i zarzdzanie

Marketing and Management

Energetyka

Chodnictwo, ciepownictwo i klimatyzacja, Energetyka i

ochrona atmosfery, Energetyka jdrowa, Odnawialne

rda energii

II stopie, niestacjonarna

obowizkowy

ENN 0701

NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

16

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

60

Forma zaliczenia zaliczenie na ocen

Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 2 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom

o charakterze praktycznym (P) 0

w tym liczba punktw ECTS

odpowiadajca zajciom

wymagajcym bezporedniego

kontaktu (BK)

1

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH

KOMPETENCJI

W zakresie wiedzy:

1. Ma podstawow wiedz niezbdn do rozumienia spoecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowa dziaalnoci inynierskiej.

W zakresie umiejtnoci:

2. Dysponuje wystarczajcym zakresem rodkw jzykowych, aby stosunkowo bezbdnie wypowiada si (ustnie i pisemnie), formuowa i uzasadnia opinie, wyjania swoje

stanowisko, przedstawia wady i zalety rnych rozwiza, uczestniczy w dyskusji

i prezentowa tematyk ogln i naukowo-techniczn.

3. Umie posugiwa si podstawowym sprztem i oprogramowaniem komputerowym, tworzy i edytowa teksty na poziomie podstawowym, tworzy prezentacje komputerowe.

W zakresie kompetencji spoecznych:

4. Rozumie potrzeb i zna moliwoci cigego doksztacania si, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i spoecznych.

5. Ma wiadomo odpowiedzialnoci za prac wasn.

29

CELE PRZEDMIOTU C1. Zapoznanie z problematyk organizacji i zarzdzania przedsibiorstwem.

C2. Przedstawienie sposobw przeprowadzenia kontrolingu i zdiagnozowania funkcjonowania

przedsibiorstwa

C3. Zapoznanie z podstawami dziaa marketingowych firmy i omwienie zasad tworzenia

strategicznego planu marketingowego.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 - Ma wiedz w zakresie identyfikacji, analizy i oceny problemw zarzdczych w

przedsibiorstwie oraz w jego obszarach funkcjonalnych

PEK_W02 - Zna i wyjania istot, problemy oraz fazy marketingowego zarzdzania przedsibiorstwem

- zarzdzania usugami i produktami, zasobami ludzkimi

PEK_W03 - Ma elementarn wiedz w zakresie zasad tworzenia strategicznego planowania

marketingowego i wyboru strategii marketingowej.

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj wykad Liczba godzin

Wy1 Zarzdzanie definicja, istota zarzdzania oraz jego znaczenie. 2

Wy2 Elementy zarzdzania, planowanie, sterowanie, organizowanie i kontrola. 2

Wy3 Istota, funkcje procesu zarzdzania marketingowego 2

Wy4 Badania marketingowe. Segmentacja rynku. Ocena moliwoci

przedsibiorstwa 2

Wy5 Ksztatowanie kompozycji instrumentw marketingowych 2

Wy6 Strategie marketingowe. Strategiczne planowanie marketingu. 2

Wy7 Kontrola realizacji strategii marketingowej 2

Wy8 Kolokwium 2

Suma godzin 16

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykad tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

2. Konsultacje

3. Praca wasna przygotowanie do zaliczenia/kolokwium zaliczeniowego

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - WYKAD

Oceny F formujca

(w trakcie semestru),

P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

P Kolokwium zaliczeniowe

30

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[20] Drucker P., Zarzdzanie w XXI wieku, Warszawa, Muza, 2002. [21] Griffin R.W., Podstawy zarzdzania organizacjami, Warszawa, PWN, 2004. [22] Stabrya A., Zarzdzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa Krakw

2000.

[23] Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdroenie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999

[24] Lambin J. J., Strategiczne zarzadzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001 [25] Sztucki T., Marketing przedsibiorcy i menedera, Agencja Wydawnicza - Placet, 1996.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[1] Steinmann H., Schreygg G., Zarzdzanie podstawy kierowania przedsibiorstwem, koncepcje, funkcje, przykady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocawskiej, Wrocaw 2001.

[2] Muhlemann A.P., Zarzdzanie: produkcja i usugi, Warszawa, PWN, 2001. [3] Krawiec F., Krawiec S., Zarzadzanie marketingiem w firmie energetycznej. Difin, Warszawa

2001

[4] Knecht Z., Zarzdzanie i planowanie marketingowe. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Artur Wilczyski, [email protected]

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW DLA PRZEDMIOTU

Marketing i zarzdzanie Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU

Energetyka Przedmiotowy

efekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do

efektw ksztacenia zdefiniowanych dla

kierunku studiw i specjalnoci

Cele

przedmiotu

Treci

programowe

Numer

narzdzia

dydaktycznego

PEK_W01

K2ENG_W06

C1 Wy1, Wy2

N1, N2, N3 PEK_W02 C2 Wy3Wy5

PEK_W03 C3 Wy6 , Wy7

31

WYDZIA MECHANICZO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Metody Numeryczne

Nazwa w jzyku angielskim: Numerical Methods

Kierunek studiw: Energetyka

Stopie studiw i forma: II stopie, niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowizkowy

Kod przedmiotu ENN0502

Grupa kursw NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

32

32

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

90

60

Forma zaliczenia Egzamin Zaliczenie na ocen

Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 3 2 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom

o charakterze praktycznym (P)

0 2

w tym liczba punktw ECTS

odpowiadajca zajciom

wymagajcym bezporedniego

kontaktu (BK)

1,5 1,5

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH

KOMPETENCJI

Znajomo podstaw analizy matematycznej, algebry liniowej oraz fizyki.

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie wiedzy dotyczcej zastosowania narzdzi i technik metod numerycznych

do analizy i rozwizywania zagadnie inynierskich.

C2. Wyrobienie umiejtnoci rozwizywania zagadnie inynierskich z wykorzystaniem

specjalistycznego oprogramowania typu MATLAB lub OCTAVE. Wizualizacja i

interpretacja uzyskanych wynikw numerycznych.

32

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 Posiada wiedz z zakresu oblicze zmiennoprzecinkowych oraz zna podstawowe elementy

skadni jzyka programowania w MATLABie i OCTAVIE.

PEK_W02 Zna podstawowe wasnoci metod interpolacyjnych, funkcji sklejanych oraz aproksymacji

redniokwadratowej.

PEK_W03 Zna metody rozwizywania ukadw rwna algebraicznych.

PEK_W04 Zna metody cakowania numerycznego.

PEK_W05 Zna metody rozwizywania rwna rniczkowych zwyczajnych.

Z zakresu umiejtnoci:

PEK_U01 Potrafi wykorzysta podstawowe elementy skadni jzyka programowania w MATLABie i

OCTAVIE do rozwizywania prostych zagadnie inynierskich.

PEK_U02 Potrafi wyznaczy wielomian interpolacyjny wykorzystujc metody interpolacyjne:

Vandermondea, Newtona, Lagrangea.

PEK_U03 Potrafi wyznaczy analityczne postacie funkcji sklejanych dla zadanego zbioru danych.

PEK_U04 Potrafi wyznaczy parametry funkcji korzystajc z wasnoci aproksymacji

redniokwadratowej dla zadanego zbioru danych pomiarowych.

PEK_U05 Potrafi wyznaczy numeryczne rozwizywania nieliniowych rwna algebraicznych

skalarnych.

PEK_U06 Potrafi wyznaczy numeryczne rozwizywania nieliniowych ukadw rwna.

PEK_U07 Stosuje metody cakowania numerycznego w celu wyznaczenia przyblionych wartoci

caek nieelementarnych.

PEK_U08 Potrafi wyznaczy numeryczne rozwizywania rwna rniczkowych zwyczajnych.

PEK_U09 Potrafi wyznaczy numeryczne rozwizywania liniowych ukadw rwna algebraicznych.

PEK_U10 Interpretuje wyniki uzyskane z oblicze numerycznych.

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj - wykad Liczba godzin

Wy1

Wprowadzenie do oblicze zmiennoprzecinkowych. Podstawowe elementy

skadni jzyka programowania w MATLABie i OCTAVIE.

Podstawowe wasnoci metod interpolacyjnych. Interpretacja graficzna.

Interpolacja wielomianowa. Metoda Vandermondea.

4

Wy2

Metody interpolacji: Newtona i Lagrangea. Bd interpolacji. Pojcie

aproksymacji jednostajnej. Zjawisko oscylacji Rungego na kracach przedziau

interpolacyjnego. Wielomiany Czebyszewa. Interpolacja z uyciem zer

wielomianu Czebyszewa.

4

Wy3

Wasnoci funkcji sklejanych. Naturalna funkcja sklejana trzeciego

stopnia. Interpretacja graficzna. Norma redniokwadratowa. Aproksymacja redniokwadratowa. Interpretacja graficzna. Regresja liniowa. Pojcie

ortogonalnoci funkcji. Iloczyn skalarny dwch funkcji.

4

Wy4 Techniki sprowadzania wybranych funkcji do postaci wykorzystywanych w

aproksymacji redniokwadratowej. Konstruowanie wzorw empirycznych.

Generatory liczb losowych w MATLABie. Modelowanie bdw pomiarowych. 4

Wy5 Rozwizywanie nieliniowych rwna algebraicznych skalarnych. Metody:

bisekcji, regula falsi, punktu staego, Newtona, siecznych. Interpretacja graficzna

omawianych metod. 4

Wy6 Nieliniowe ukady rwna. Macierz pierwszych pochodnych - Jacobian.

Cakowanie numeryczne. Metoda prostoktw i trapezw. Metoda Simpsona.

Rzd metody. Ekstrapolacja Richardsona. 4

Wy7 Numeryczne obliczanie pochodnych funkcji. Rozwizywanie rwna

rniczkowych zwyczajnych. Metoda Taylora. Metoda Eulera i ulepszona

metoda Eulera. Metody Rungego-Kutty. Rzd metody, stabilno. 4

Wy8 Rozwizywanie liniowych ukadw rwna algebraicznych. Wyznacznik ukadu 4

33

rwna. Macierz diagonalna. Macierz trjktna grna. Metoda eliminacji

Gaussa. Rozkad LU. Miary dobrego uwarunkowania macierzy.

Suma godzin 32

Forma zaj - laboratorium Liczba godzin

La1 Podstawowe informacje o programie MATLABie. Wprowadzenie do

programowania proste komendy i polecenia.

4

La2 Metody interpolacyjne: Vandermondea, Newtona, Lagrangea. Bd

interpolacji.

4

La3 Zjawisko Rungego. Interpolacja z uyciem zer wielomianu Czebyszewa.

Interpolacja funkcjami sklejanymi. Naturalne funkcje sklejane.

4

La4 Aproksymacja redniokwadratowa. Regresja liniowa. Generatory liczb losowych

w MATLABie. Modelowanie bdw pomiarowych.

4

La5 Metody: bisekcji, regula falsi, punktu staego, Newtona, siecznych. Interpretacja

graficzna omawianych metod. Nieliniowe ukady rwna. 4

La6 Cakowanie numeryczne. Metoda prostoktw i trapezw. Metoda Simpsona.

Rzd metody. Ekstrapolacja Richardsona. 4

La7 Rozwizywanie rwna rniczkowych zwyczajnych. Metoda Taylora. Metoda

Eulera i ulepszona metoda Eulera. Metody Rungego-Kutty. 4

La8 Metoda eliminacji Gaussa. Rozkad LU. Miary dobrego uwarunkowania

macierzy. 4

Suma godzin 32

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wykad tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

N2. Laboratorium rozwizywanie zada z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB lub

OCTAVE

N3. Laboratorium 15-minutowe sprawdziany pisemne (wejciwki).

N4. Laboratorium przygotowanie sprawozda.

N5. Konsultacje.

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - wykad

Oceny (F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca (na

koniec semestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu

ksztacenia

P PEK_W01 PEK_W05 Egzamin pisemny

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - laboratorium

Oceny (F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca (na

koniec semestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu

ksztacenia

F1 PEK_U01 PEK_U09 15-minutowe sprawdziany

pisemne (wejciwki) F2 PEK_U01 PEK_U10 Sprawozdania z wicze

laboratoryjnych

P =1/3* F1+2/3*F2

34

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] G.W. Recktenwald, Numerical methods with MATLAB - implementations and applications,

Prentice Hall Inc. 2000, New Jersey

[2] J.H. Mathews, K.D. Fink, Numerical methods using MATLAB, Prentice Hall Inc. 1999,

Upper Saddle River

[3] G Z. Kosma, Metody numeryczne dla zastosowa inynierskich, Oficyna wydawnicza

Politechniki Radomskiej, 1999.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

1. G. Dahlquist, A. Bjorck, Metody numeryczne, PWN 1983, Warszawa 2. A. Ralston, Wstp do analizy numerycznej, PWN 1965, Warszawa

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Dr Pawe Regucki, [email protected]

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU

METODY NUMERYCZNE

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU ENERGETYKA

Przedmioto

wy efekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego

efektu do efektw ksztacenia

zdefiniowanych dla kierunku

studiw i specjalnoci (o ile

dotyczy)

Cele

przedmiotu

Treci

programowe

Numer

narzdzia

dydaktycznego

PEK_W01

KENG_W02 C1

Wy1

N1,N5

PEK_W02 Wy2,Wy3,Wy4

PEK_W03 Wy5,Wy6,Wy8

PEK_W04 Wy6

PEK_W05 Wy7

PEK_U01

KENG_U06

C2

La1La8

N2,N3,N4,N5

PEK_U02 La2, La3

PEK_U03 La3

PEK_U04 La4

PEK_U05 La5

PEK_U06 La5

PEK_U07 La6

PEK_U08 La7

PEK_U09 La8

PEK_U10 La2La8

35

WYDZIA MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Modelowanie matematyczne instalacji energetycznych

Nazwa w jzyku angielskim: Mathematical modeling of energy generation installations

Kierunek studiw: Energetyka

Stopie studiw i forma: II stopie, niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowizkowy

Kod przedmiotu ENN0553

Grupa kursw NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

24 40

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

60 120

Forma zaliczenia egzamin zaliczenie na ocen

Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 2 4 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom

o charakterze praktycznym (P)

0 4

w tym liczba punktw ECTS

odpowiadajca zajciom

wymagajcym bezporedniego

kontaktu (BK)

1 3

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Umiejtno tworzenia geometrii 3-D w programach inynierskich.

2. Wiedza z zakresu wymiany ciepa i mechaniki pynw.

\

CELE PRZEDMIOTU

C1 przekazanie wiedzy na temat metod symulacji zjawisk cieplno-przepywowych

C2 przekazanie wiedzy na temat sposobw optymalizacji systemw energetycznych

C3 wyksztacenie umiejtnoci dobierania siatki numerycznej do okrelonej geometrii

C4 wyksztacenie umiejtnoci wykonywania oblicze numerycznych dla prostych i zoonych

zjawisk przepywowo-cieplnych

36

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 ma wiedz na temat rwna opisujcych wymian ciepa i ruch pynu

PEK_W02 ma widz dotyczc zjawiska turbulencji i jej modeli

PEK_W03 posiada wiedz na temat metod numerycznego rozwizywania zagadnie wymiany ciepa

PEK_W04 jest zaznajomiony z metodami numerycznego rozwizywania zagadnie przepywowych

ustalonych i nieustalonych

PEK_W05 zna rodzaje warunkw brzegowych oraz pocztkowych stosowanych w analizie zjawisk

przepywowo-cieplnych

PEK_W06 ma wiedz o najczciej wystpujcych bdach w symulacjach CFD i ich wpywie na

obliczenia

PEK_W07 ma podstawow wiedz na temat metody LES

PEK_W08 zna metody optymalizacji systemw energetycznych

Z zakresu umiejtnoci:

PEK_U01 potrafi generowa geometrie i siatki numeryczne

PEK_U02 ma umiejtno oceny wpywu zagszczenia siatki na wyniki oblicze

PEK_U03 potrafi wykonywa obliczenia numeryczne ustalonego i nieustalonego przewodzenia

ciepa

PEK_U04 potrafi wykonywa obliczenia numeryczne ustalonego i nieustalonego przepywu pynu

PEK_U05 posiada umiejtno analizowania wynikw oblicze i wycigania waciwych wnioskw

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj - wykad Liczba godzin

Wy1

Sprawy organizacyjne. Wprowadzenie do Numerycznej Mechaniki Pynw

(Computational Fluid Dynamics (CFD)), opis rwna dotyczcych wymiany

ciepa i zjawisk przepywowych.

3

Wy2 Zjawisko turbulencji. Modele turbulencji. 3

Wy3 Metoda objtoci skoczonych dla ustalonych zagadnie przepywowo-

cieplnych.

3

Wy4 Algorytmy do obliczania pl cinienia i prdkoci w przepywach pynw. 3

Wy5 Iteracyjne metody rozwizywania ukadw rwna algebraicznych. 3

Wy6 Metoda objtoci dla przepyww nieustalonych. 3

Wy7 Rodzaje warunkw brzegowych i ich zastosowanie, rodzaje bdw w

symulacjach CFD i ich wpyw na obliczenia.

3

Wy8 Wprowadzenie do metody Large Eddy Simulation (LES). Optymalizacja

systemw energetycznych z przykadami.

3

Suma godzin 24

Forma zaj - laboratorium Liczba godzin

La1 Sprawy organizacyjne. Rejestracja w systemie. Wprowadzenie do symulacji

CFD.

5

La2 Przeprowadzenie prostej symulacji ustalonego i nieustalonego przewodzenia

ciepa. Generowanie geometrii i siatki numerycznej oraz przeprowadzenie

wstpnych oblicze.

5

La3 Ustalone i nieustalone przewodzenie ciepa w prcie i przepyw w rurze. 5 La4 Ustalony i nieustalony opyw walca, Wpyw zagszczenia siatki oraz

warunkw pocztkowych na obliczenia numeryczne Cavity Case.

5

La5 Projekt nr I zagadnienie konwekcyjno-dyfuzyjne: przygotowanie geometrii i

siatki numerycznej.

5

La6 Projekt nr I zagadnienie konwekcyjno-dyfuzyjne: przeprowadzenie oblicze,

opracowanie wynikw.

5

37

La7 Projekt nr II modelowanie pracy maszyny tokowej: przygotowanie geometrii

i siatki numerycznej.

5

La8 Projekt nr II modelowanie pracy maszyny tokowej: przeprowadzenie

oblicze, opracowanie wynikw.

5

Suma godzin 40

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Prezentacja multimedialna.

N2. Program do generowania geometrii oraz siatek numerycznych m.in. ANSYS ICEM v. 13.

N3. Program do przeprowadzania symulacji m.in. CFD ANSYS CFX v. 13.

N4. Konsultacje

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA- wykad

Oceny (F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca (na koniec

semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia

efektu ksztacenia

P PEK_W01- PEK_W07 Egzamin

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA- laboratorium

Oceny (F formujca (w trakcie

semestru), P podsumowujca (na koniec

semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia

efektu ksztacenia

F1 PEK_U01- PEK_U05 Sprawozdanie z projektu nr I

F2 PEK_U01- PEK_U05 Sprawozdanie z projektu nr II

F3 PEK_U05 Raport kocowy

P=0,3F1+0,3F2+0,4F3

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Patankar S., Numerical Heat Transfer And Fluid Flow, McGraw-Hill, Book Company, 1980.

[2] Versteeg H. K., Malalasekera W., An Introduction to Computational Fluid Dynamics. The Finite

Volume Method, 2nd ed., Pearson Education Limited, 2007.

[3] Anderson J. D., Computational Fluid Dynamics. The Basics with Applications., McGraw-Hill

Book Company, 1995.

[4] Jaworski Z., Numeryczna mechanika pynw w inynierii chemicznej i procesowej.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[1] Tannehill J. C., Anderson D. A., Pletcher R. H., Computational Fluid Mechanics And Heat

Transfer, Taylor & Francis, 1997.

[2] Ferziger J. H., Peric M., Computational Methods For Fluid Dynamics, 3rd ed., Springer, 2007.

[3] Hoffmann K. A., Chiang S. T., Computational Fluid Dynamics, 4th edition, vol. I,II,III,

Engineering Education System, 2000.

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Sawomir Pietrowicz, [email protected]

38

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTU

Modelowanie matematyczne instalacji energetycznych

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU Energetyka

Przedmiotow

y efekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego

efektu do efektw ksztacenia

zdefiniowanych dla kierunku

studiw i specjalnoci

Cele

przedmiotu

Treci

programowe

Numer

narzdzia

dydaktycznego

PEK_W01

K2ENG_W05

C1 Wy1

N1, N4

PEK_W02 C1 Wy2

PEK_W03 C1 Wy3

PEK_W04 C1 Wy4-Wy6

PEK_W05 C1 Wy7

PEK_W06 C1 Wy7

PEK_W07 C2 Wy8

PEK_W08 C2 Wy8

PEK_U01

K2ENG_U07

C3 La1-La8

N2, N3, N4

PEK_U02 C3 La1-La8

PEK_U03 C4 La2-La8

PEK_U04 C4 La3-La8

PEK_U05 C4 La3-La8

39

WYDZIA MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim:

Nazwa w jzyku angielskim:

Kierunek studiw:

Specjalno:

Stopie studiw i forma:

Rodzaj przedmiotu:

Kod przedmiotu:

Grupa kursw:

Ogniwa paliwowe i produkcja wodoru

Fuel Cell and Technology of Hydrogen Production

Energetyka

Odnawialne rda energii

II stopie, niestacjonarna

wybieralny/specjalnociowy

ENN 0570

NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

16 8

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

60 30

Forma zaliczenia Zaliczenie na ocen

Zaliczenie na

ocen

Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 2 1 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajciom

o charakterze praktycznym (P) 0 1

w tym liczba punktw ECTS

odpowiadajca zajciom

wymagajcym bezporedniego

kontaktu (BK)

1 0,75

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH

KOMPETENCJI

Wiedza i umiejtnoci z zakresu termodynamiki, fizyki, chemii

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie z zasad dziaania ogniw paliwowych podstawy elektrochemii

C2 Zaznajomienie si z klasyfikacj i ogln charakterystyk ogniw paliwowych oraz

z rozwizaniami konstrukcyjnymi, ogln budow i dziaaniem ogniw paliwowych oraz

zapoznanie z przeznaczeniem rnych typw ogniw paliwowych

C3 Zapoznanie si z obecnymi technologiami produkcji wodoru i charakterystyka wodoru.

C4 Zapoznanie z kierunkami rozwoju ogniw paliwowych w zastosowaniu do transportu oraz

z ukadami produkcji energii zintegrowanymi z ogniwami paliwowymi.

C5 - Wyrobienie umiejtnoci okrelenia sprawnoci ogniwa paliwowego i produkcji wodoru

poprzez elektroliz.

40

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

WIEDZA

W wyniku przeprowadzonych zaj student powinien by w stanie:

PEK_W01 wymieni ogln klasyfikacj ogniw paliwowych i ich przeznaczenie,

PEK_W02 objani dziaanie ogniwa wodorowego typu PEM

PEK_W03 objani dziaanie zasadniczych zespow ogniwa metanolowego i alkalicznego

zdefiniowa zasadnicze parametry charakteryzujce ich prac,

PEK_W04 scharakteryzowa budow i dziaanie ogniwa ceramicznego oraz zastosowanie

ich w ukadach siownianych,

PEK_W05 scharakteryzowa i opisa technologie produkcji wodoru,

PEK_W06 wymieni techniki magazynowania wodoru.

UMIEJTNOCI

W wyniku przeprowadzonych zaj student powinien by w stanie:

PEK_U01 wykona podstawowe pomiary natenia i napicia oraz mocy ogniw

paliwowych,

PEK_U02 stosowa poznane techniki pomiaru do obliczenia sprawnoci ogniwa i

efektywnoci produkcji

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj - wykad Liczba godzin

Wy1 Podstawy elektrochemii w zastosowaniu do ogniw paliwowych Sprawno

i otwarte obwody napiciowe SEM ogniw paliwowych i 2

Wy2 Typy ogniw paliwowych gwne charakterystyki; Ogniwa wodorowe

typu PEM zasada dziaania i budowa 2

Wy3 Ogniwa paliwowe z alkalicznym elektrolitem i Bezporednie metanolowe

ogniwa paliwowe i rednio i wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe 2

Wy4 Ogniwa ceramiczne 2

Wy5 Tankowanie ogniw paliwowych i podstawy przetwarzania paliwa

Pozyskiwanie wodoru z surowcw naturalnych

2

Wy6 Praktyczne technologie przetwarzania paliwa zastosowania do

stacjonarnych ukadw z ogniwami

Zastosowanie do ogniw do transportu

2

Wy7 Biologiczna produkcja wodoru- Fotosynteza, produkcja wodoru przez

procesy fermentacji

Magazynowanie wodoru

2

Wy8 Analiza systemw z ogniwami paliwowymi 2

16

Forma zaj - laboratorium Liczba godzin

La1 Elektroliza okrelenie sprawnoci produkcji wodoru 2

La2 Badania sprawnoci ogniwa PEM NEXA 1.2 kW w zalenoci od

parametrw wlotowych wodoru 2

La3 Badanie mocy ogniwa NEXA w zalenoci od strumienia wodoru i tlenu

na wlocie 2

La4 Badanie magazynowania wodoru na wodorkach metali 2

Suma godzin 8

41

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wykad:

wykad tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. praca wasna samodzielne studia i przygotowanie do zaliczenia

N2. Laboratorium:

wiczenia na stanowiskach badawczych; Krtkie sprawdziany pisemne; praca wasna przygotowanie do wicze laboratoryjnych i raporty z bada .

N3. Konsultacje

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - wykad

Oceny

F formujca

(w trakcie semestru),

P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

P PEK_W01PEK_W06 Zaliczenie pisemno ustne

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA - laboratorium

Oceny

F formujca

(w trakcie semestru),

P podsumowujca

(na koniec semestru)

Numer efektu

ksztacenia

Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_U01, PEK_U02 krtkie sprawdziany pisemne

F2 PEK_U01, PEK_U02 opracowanie wynikw pomiarw

P = P = 0,5 (F1+F2)

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Fuel Cell Systems Explained Second Edition James Larminie Oxford Brookes University,

UK Andrew Dicks , JW. 2003.

[2] Ryan O'Hayre, Whitney Colella, Suk-Won Cha, Fritz B. Prinz ,Fuel Cell

Fundamentals,Wiley, John & Sons, Incorporated, 2009

[3] Chmielniak Tadeusz ,Technologie Energetyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

(WNT), 2008

[4] Lewandowski W.M , Proekologiczne Odnawialne rda Energii, Wydawnictwa

Naukowo-Techniczne (WNT), 2010 (wyd. IV)

[5] Andrzej Czerwiski , Akumulatory, baterie, ogniwa, WKi (Wydawnictwa Komunikacji i

cznoci), 2005

LITERATURA UZUPENIAJCA:

[1] Ogniwa paliwowe Nowe kierunki rozwoju, Drulis Henryk. Red., Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocawskiego, 2005

[2] Laszlo Redey, Ogniwa paliwowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,1973

[3] www.ogniwa-paliwowe.info

42

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Halina Pawlak-Kruczek,[email protected]

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW DLA PRZEDMIOTU

Ogniwa paliwowe i produkcja wodoru

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKU Energetyka

I SPECJALNOCI Odnawialne rda energii

Przedmiotowy

efekt ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do

efektw ksztacenia zdefiniowanych dla

kierunku studiw i specjalnoci

Cele

przedmiotu

Treci

programowe

Numer

narzdzia

dydaktycznego

PEK_W01

S2OZE_W02

C1 Wy1

N1, N3

PEK_W02

PEK_W03 C2 Wy2Wy10

PEK_W01

PEK_W04 C3 Wy11Wy13

PEK_W05 C4 Wy14

PEK_W05

PEK_W06 C4 Wy15

PEK_U01 S2OZE_U03

C5 L2L3 N2, N3

PEK_U02 C5 L1L4

43

WYDZIA MECHANICZO-ENERGETYCZNY

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Rachunek prawdopodobiestwa

Nazwa w jzyku angielskim: Probability Theory

Kierunek studiw: Energetyka

Stopie studiw i forma: II stopie, niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: obowizkowy

Kod przedmiotu ENN0900

Grupa kursw NIE

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj

zorganizowanych w Uczelni

(ZZU)

32 16

Liczba godzin cakowitego

nakadu pracy studenta

(CNPS)

60 30

Forma zaliczenia Egzamin Zaliczenie na ocen

Dla grupy kursw zaznaczy

kurs kocowy (X)

Liczba punktw ECTS 3 2 w tym liczba punktw

odpowiadajca zajci