karta przedmiotu - politechnika...

of 341 /341
1/341 Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Koszty jakości Nazwa w języku angielskim: Quality Costs Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność (jeśli dotyczy): Zarządzanie jakością Stopień studiów i forma: II stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: FBZ001189 Grupa kursów: nie Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 15 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 30 Forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę Grupa kursów Liczba punktów ECTS 1 w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 0.6 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Znajomość podstaw zarządzania jakością. CELE PRZEDMIOTU C1. Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy dotyczącej umiejętności rozumienia problematyki ekonomicznej zarządzania jakością w organizacjach gospodarczych. C2. Poznanie zagadnień, które dotyczą znaczenia kosztów jakości w biznesie, procesowego podejścia do przepływu błędów (odchyleń od wymagań jakościowych) i ich odniesienia do ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska, rachunku kosztów jakości, w tym opartego na działaniach. C3. Umiejętność wyceny elementów składowych kosztów związanych z jakością oraz sposób ich analizowania i monitorowania.

Author: vanphuc

Post on 01-Mar-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Koszty jakociNazwa w jzyku angielskim: Quality CostsKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Zarzdzanie jakociStopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: FBZ001189Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni(ZZU)

15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

30

Forma zaliczeniaZaliczeniena ocen

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 1

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajcazajciom wymagajcym bezporedniego kontaktu(BK)

0.6

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomo podstaw zarzdzania jakoci.

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy dotyczcej umiejtnoci rozumienia problematyki ekonomicznejzarzdzania jakoci w organizacjach gospodarczych.C2. Poznanie zagadnie, ktre dotycz znaczenia kosztw jakoci w biznesie, procesowego podejcia doprzepywu bdw (odchyle od wymaga jakociowych) i ich odniesienia do ryzyka zagroenia bezpieczestwaludzi i rodowiska, rachunku kosztw jakoci, w tym opartego na dziaaniach.C3. Umiejtno wyceny elementw skadowych kosztw zwizanych z jakoci oraz sposb ich analizowania imonitorowania.

2/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:PEK_W01 - ma uporzdkowan wiedz w zakresie kosztw zwizanych z jakoci, ich struktury, sposobwgromadzenia informacji, analizowania i monitorowania

II. Z zakresu umiejtnoci:PEK_U01 - potrafi rozrni przyczyny od skutkw w zdarzeniach gospodarczych dotyczcych kosztw jakocizarwno wewntrz przedsibiorstwa jak i w jego otoczeniu, i zastosowa do analizy odpowiednie instrumentybadawczePEK_U02 - potrafi dostrzec w dziaaniach dotyczcych cyklu ycia wyrobu konieczno liczenia kosztw jakoci wrelacji: koszty-korzyci-ryzyko

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:PEK_K01 - ma wiadomo znaczenia kosztw jakoci w praktyce przedsibiorstw i w yciu codziennym

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Wykad Liczba godzin

Wy1 Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej zarzdzania jakoci. 2

Wy2 Jako i koszty jakoci. 2

Wy3 Ewolucja wiedzy o kosztach jakoci. 2

Wy4 Koncepcje zarzdzania jakoci uwzgldniajce koszty jakoci. 2

Wy5 Modele strukturalne i ekonomiczne kosztw jakoci. 2

Wy6 Rachunek kosztw jakoci. 2

Wy7 Koszty jakoci zwizane z bezpieczestwem produktw. 2

Wy8 Sprawdzian. 1

Suma: 15

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. wykad informacyjnyN2. prezentacja multimedialnaN3. wykad problemowy

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Wykad)

3/341

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_W01 sprawdzian

P = F1

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA[1]. Zymonik Z., Koszty jakoci w zarzdzaniu przedsibiorstwem, wydanie drugie poszerzone, OficynaWydawnicza Politechniki wrocawskiej, Wrocaw 2003. [2] Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarzdzaniejakoci i bezpieczestwem, PWE, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPENIAJCA[1] Bank, Zarzdzanie przez jako, Gebethner i Ska, Warszawa 1996. [2] Dahlgaard J.J., Kristensen K., KanjiG.K., Podstawy zarzdzania jakoci, PWN, Warszawa 2001. [3] Szczepaska K., Koszty jakoci dla inynierw,Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009. Czasopisma; Problemy Jakoci, Zarzdzanie Jakoci.

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUKoszty jakoci

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektwksztacenia zdefiniowanych dla kierunku studiw i

specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treciprogramowe

Numernarzdzia

dydaktycznego

PEK_W01 K2ZIP_ZJ_W01, K2ZIP_ZJ_W04C1, C2,

C3

Wy1, Wy2,Wy3, Wy4,

Wy5, Wy6, Wy7N1, N2, N3

PEK_U01 K2ZIP_ZJ_U01 C2, C3 Wy5, Wy7 N1, N2, N3

PEK_U02 K2ZIP_ZJ_U06 C2, C3 Wy4, Wy5, Wy6 N1, N2, N3

PEK_K01 K2ZIP_ZJ_K01, K2ZIP_ZJ_K02 C1, C3Wy1, Wy2,Wy3, Wy4,

Wy5, Wy6, Wy7N1, N2, N3

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr hab. in., prof. PWr Zofia Zymonik email: [email protected]

4/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: BLOK KURSW HUMANISTYCZNYCHNazwa w jzyku angielskim: Block of humanistic coursesKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Stopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: wybieralnyKod przedmiotu: HMH100035BKGrupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni(ZZU)

30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

60

Forma zaliczeniaZaliczeniena ocen

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 2

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajcazajciom wymagajcym bezporedniego kontaktu(BK)

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. wg kart opracowanych przez SNH

CELE PRZEDMIOTU

C1. wg kart opracowanych przez SNH

5/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:PEK_W01 - Ma wiedz na temat spoecznych funkcji i uwarunkowa dziaalnoci inzynierskiejPEK_W02 - Ma wiedz na temat etycznych i filozoficznych funkcji i uwarunkowa dziaalnoci inzynierskiej

II. Z zakresu umiejtnoci:

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:

TRECI PROGRAMOWE

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Wykad)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 wg kart opracowanych przez SNH wg kart opracowanych przez SNH

P =

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWAwg kart opracowanych przez SNH

LITERATURA UZUPENIAJCAwg kart opracowanych przez SNH

6/341

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUBLOK KURSW HUMANISTYCZNYCH

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektwksztacenia zdefiniowanych dla kierunku studiw i

specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treciprogramowe

Numernarzdzia

dydaktycznego

PEK_W01,PEK_W02

K2ZIP_W10, K2ZIP_W11wg kart

opracowanychprzez SNH

wg kartopracowanych

przez SNH

wg kartopracowanych

przez SNH

OPIEKUN PRZEDMIOTU

7/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: BLOK JZYKI OBCENazwa w jzyku angielskim: Block of Foreign languagesKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Stopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: JZL100655BKGrupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 60

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

90

Forma zaliczenia

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 3

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

3

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajca zajciomwymagajcym bezporedniego kontaktu (BK)

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. wg kart przygotowanych przez SJO

CELE PRZEDMIOTU

C1. wg kart przygotowanych przez SJO

8/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:

II. Z zakresu umiejtnoci:PEK_U01 - posuguje si jzykiem obcym w stopniu wystarczajcym do porozumiewania si w rodowiskuzawodowymPEK_U02 - potrafi czyta ze zrozumieniem literatur obcojzyczn z obszaru zawodowegoPEK_U03 - potrafi czyta i opracowywa dokumentacj techniczn i organizacyjn zwizan z zarzdzaniemsystemami produkcyjnymi

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:PEK_K01 - rozumie potrzeb cigego doszkalania si

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj wiczenia Liczba godzin

w1 wg kart przygotowanych przez SJO 60

Suma: 60

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. wg kart przygotowanych przez SJO

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (wiczenia)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 wg kart przygotowanych przez SJO

P =

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

9/341

LITERATURA PODSTAWOWAwg kart przygotowanych przez SJO

LITERATURA UZUPENIAJCAwg kart przygotowanych przez SJO

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUBLOK JZYKI OBCE

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dla

kierunku studiw i specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treciprogramowe

Numernarzdzia

dydaktycznego

PEK_U01,PEK_U02

K2ZIP_U10, K2ZIP_U12wg kart

przygotowanychprzez SJO

wg kartprzygotowanych

przez SJO

wg kartprzygotowanych

przez SJO

PEK_K01 K2ZIP_K01wg kart

przygotowanychprzez SJO

wg kartprzygotowanych

przez SJO

wg kartprzygotowanych

przez SJO

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr hab. in. Anna Burduk tel.: 37-10 email: [email protected]

10/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Zarzdzanie personelemNazwa w jzyku angielskim: Human resources managementKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Stopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: ZPM041001Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

60

Forma zaliczenia Egzamin

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 2

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajca zajciomwymagajcym bezporedniego kontaktu (BK)

1.2

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Posiada podstawow wiedz z zarzdzania i marketingu2. Potrafi zinterpretowa rachunek zyskw i strat firmy3. Posiada podstawow wiedz z komunikacj spoecznej

CELE PRZEDMIOTU

C1. Kurs ma na celu zapoznanie suchaczy z teoretycznym i praktycznym podejciem do problemw zarzdzaniapersonelem w organizacjachC2. Zapoznanie studenta z procesem negocjacji jego fazami, taktykami i strategiamiC3. Zapoznanie studenta ze rdami oporu w organizacji oraz metodami ich przeamywania i metodamimotywowania ludzi do pracy

11/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:PEK_W01 - Formuowa cele strategii personalnejPEK_W02 - Rozrnia metody motywowana pracownikw oraz strategie taktyki negocjacyjnePEK_W03 - Zdefiniowa rda oporu w organizacji

II. Z zakresu umiejtnoci:

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Wykad Liczba godzin

Wy1 Role i funkcje penione przez menederw 2

Wy2 Planowanie i pozyskiwanie pracownikw do organizacji 2

Wy3Zagadnienia zwizane z rozwojem kadr: doskonalenie, ocena, awanse iselekcja

2

Wy4Pozyskiwanie pracownikw do organizacji. Metody i proces doboru kadr.Selekcja i wprowadzenie do pracy

2

Wy5 Metody motywowania ludzi do pracy 2

Wy6 Zmiany i innowacje w organizacji 2

Wy7Kryzys i konflikt w organizacji metody stymulowania i rozwizywaniakonfliktw

2

Wy8 Negocjacje - jego fazy, taktyki i strategie 2

Wy9Wynagradzanie personelu. Wartociowanie stanowisk pracy. Systemywynagrodze

2

Wy10 Paca zasadnicza i inne skadowe. Beneficja. Ubezpieczenia spoeczne 2

Wy11 Relacje zwizki zawodowe a pracodawca 2

Wy12 Rozmowy subowe, zebrania i spotkania subowe 2

Wy13 Kierowanie a przewodzenie. Istota przewodzenia 2

Wy14 Style kierowania. Przekazywanie uprawnie 2

Wy15 Komunikacja werbalna i niewerbalna. Sztuka prezentacji. 2

Suma: 30

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. prezentacja multimedialnaN2. case studyN3. praca wasna samodzielne studia i przygotowanie do egzaminu

12/341

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Wykad)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_W01, PEK_W02, PEK_W03 egzamin pisemny

P = F1

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA1.Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 20042.Jamka B.; Dobr pracownikw: Zasobyludzkie w firmie. Warszawa, Poltext. 1999r.3.Janowska Z.; Zarzdzanie zasobami ludzkimi. PWE 2002r.4.KosteraM.; Zarzdzanie personelem. Warszawa, PWE, 1999r.5.Lachowicz Z.; Trening potencjau kierowniczego. AE.Wrocaw 19956.Pocztowski A.; Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Zakad Narodowy im. Ossoliskich,1995r.7.Waszkiewicz J.; Jak Polak z Polakiem? Szkice o kulturze negocjowania, PWN 1997r.8. Robertson A.,Abbey G., Zarzdzanie talentami. Wykorzystuj moliwoci najzdolniejszych pracownikw. Warszawa 2010.

LITERATURA UZUPENIAJCA1.Pease Allan.; Mowa ciaa. Jak odczytywa myli innych ludzi z ich gestw. Jedno Kielce 2003r.2.WiszniewskiA.; Sztuka mwienia, Videograf II sp. z o.o., Katowice 2003r.

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUZarzdzanie personelem

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektwksztacenia zdefiniowanych dla kierunku studiw i

specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treciprogramowe

Numernarzdzia

dydaktycznego

PEK_W01,PEK_W02,PEK_W03

K2ZIP_W12C1, C2,

C3Wy1 - Wy15 N1, N2, N3

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr in. Zygmunt Domagaa tel.: 71 320-27-85 email: [email protected]

13/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Zarzdzanie strategiczneNazwa w jzyku angielskim: Strategic managementKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Stopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: ZPM041002Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

90

Forma zaliczenia Egzamin

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 3

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajca zajciomwymagajcym bezporedniego kontaktu (BK)

1.8

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomo makro i mikroekonomii2. Znajomo podstaw zarzdzania i marketingu przedsibiorstwa przemysowego3. Znajomo w stopniu i podstawowa umiejtno w rachunku kosztw dla inynierw i podstawach finansw

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zaznajomienie studentw z zarzdzaniem firm z punktu widzenia top managementu lub wacicielaC2. Przedstawienie podstawowych problemw zwizanych z dziaalnoci, rozwojem i upadociprzedsibiorstwaC3. Zapoznanie z istot misji, wizji i tosamoci organizacji (przedsibiorstwa)C4. Zapoznanie si z odpowiednimi metodami i technikami umoliwiajcymi analiz stanu a take perspektywyrozwojuC5. Przedstawienie problemw planowania i podejmowania decyzji strategicznych - metody, narzdzia techniki

14/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:PEK_W01 - Posiada wiedz na temat istoty i koncepcji zarzdzania strategicznego, a w szczeglnoci analizystrategicznej firmy i moliwych modeli strategii przedsibiorstwaPEK_W02 - Posiada oglna wiedz z zakresu parametrw i zastosowa standardw do identyfikacji i analizysytuacji firmyPEK_W03 - Rozumie zwizki i zalenoci pomidzy otoczeniem biznesowym a realizowanymi przez firmstrategiami

II. Z zakresu umiejtnoci:

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Wykad Liczba godzin

Wy1 Geneza i istota zarzdzania strategicznego 2

Wy2 Koncepcja biznesu. Pojcia, funkcje i rola misji 2

Wy3 Analiza makrootoczenia przedsibiorstwa i jego segmentacja. 2

Wy4 Analiza otoczenia konkurencyjnego firmy. Analiza "piciu si" M.E. Portera. 2

Wy5Analiza potencjau strategicznego przedsibiorstwa. Omwienie wybranychmetod.

2

Wy6Ocena pozycji strategicznej przedsibiorstwa. Metody portfelowe i analizySWOT.

2

Wy7 Uwzgldnienie technologii w analizie portfelowej 2

Wy8 System celw strategicznych 2

Wy9 Strategie dywersyfikacji 2

Wy10 Strategie rozwoju rynku 2

Wy11 Strategie integracji pionowej 2

Wy12 Strategie konkurencji 2

Wy13Prezentacja dokumentu opracowania strategii przedsibiorstwa produkcyjnegoprzemysu maszynowego

2

Wy14 Tosamo przedsibiorstwa. Planowanie i implementacje strategii. 2

Wy15 Szkoy zarzdzania strategicznego 2

Suma: 30

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. wykad informacyjnyN2. wykad problemowyN3. testy menaderskie

15/341

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Wykad)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_W01, PEK_W02, PEK_W03 Egzamin pisemno ustny

P = F1

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWARomanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsibiorstwie. PWE Warszawa 2009;STRATEGOR.Zarzdzanie firm. Strategie. Struktury. Decyzje. tosamo PWE warszawa 1995;Steinmann H.G., SchreyoggG.: Zarzdzanie - podstawy kierowania przedsibiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykady. Oficyna WydawniczaPolitechniki Wrocawskiej, Wrocaw 2001;Porter M.: Strategia konkurencji - metody analizy sektorw ikonkurentw. PWE Warszawa 1999;Moszkowicz M.(red.): Zarzdzanie strtegiczne - systemowa koncepcjabiznesu, PWE Warszawa 2005.

LITERATURA UZUPENIAJCAObj K.: Strategia organizacji. PWE Warszawa 1998.;Romanowska M., Gieszewska G.: Analiza strategicznaprzedsibiorstwa. PWE Warszawa 2009;Krupski R.: Zarzdzanie strategiczne. Wyd. AE Wrocaw 2003;AnsloffH.I..: Zarzdzanie strategiczne. Wyd. PWE Warszawa 1985 2003; Moszkowicz M.: Strategia przedsibiorstwaokresu przemian. PWE, Warszawa 2006.

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUZarzdzanie strategiczne

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektwksztacenia zdefiniowanych dla kierunku studiw i

specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treciprogramowe

Numernarzdzia

dydaktycznego

PEK_W01,PEK_W02,PEK_W03

K2ZIP_W05, K2ZIP_W06C1, C2,C3, C4,

C5Wy1 - Wy15 N1, N2, N3

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr in. Henryk Chrostowski tel.: 71 320-27-85 email: [email protected]

16/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Modelowanie procesw produkcyjnychNazwa w jzyku angielskim: Modelling of the production processesKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Stopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: ZPM041003Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni(ZZU)

30 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

60 60

Forma zaliczeniaZaliczeniena ocen

Zaliczeniena ocen

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 2 2

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

2

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajcazajciom wymagajcym bezporedniego kontaktu(BK)

1.2 1.4

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza o organizacji (przedsibiorstwie produkcyjnym) i zasadach jej zarzdzania

CELE PRZEDMIOTU

C1. Nabycie wiedzy i umiejtnoci w zakresie modelowania systemw produkcyjnych przy uyciu metod IDEF0oraz UML.C2. Nabycie wiedzy i umiejtnoci w zakresie modelowania systemw produkcyjnych przy uyciu metody BPMN.C3. Nabycie wiedzy i umiejtnoci w zakresie modelowania systemw produkcyjnych przy uyciu metody VSM.

17/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:PEK_W01 - Student posiada podstawow wiedz z obszaru modelowania systemw produkcyjnychPEK_W02 - Student posiada poszerzon wiedz z obszaru modelowania systemw produkcyjnych przy pomocymetod IDEF0, UML, BPMN oraz VSM

II. Z zakresu umiejtnoci:PEK_U01 - Student potrafi samodzielnie opracowa model systemu produkcyjnego przy uyciu metody IDEF0(Integrated Definition for Function Modelling) oraz metody UML (Unified Modelling Language)PEK_U02 - Student potrafi samodzielnie opracowa model systemu produkcyjnego przy uyciu metody BPMN(Business Process Model & Notation)PEK_U03 - Student potrafi samodzielnie opracowa model systemu produkcyjnego przy uyciu metody VSM(Value Stream Mapping)

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:PEK_K01 - Student potrafi przygotowa i zaprezentowa analiz wynikw projektu

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Wykad Liczba godzin

Wy1- Omwienie celu kursu, przedstawienie warunkw zaliczenia- Pojcia podstawowe. System - Proces - Model

2

Wy2 Metoda IDEF0 - cz. 1 - Opis metody 2

Wy3 Metoda IDEF0 - cz. 2 - Model przykadowy 2

Wy4 Metoda UML - cz. 1 - Diagram przypadkw uycia, Diagram klas 2

Wy5Metoda UML - cz. 2 - Diagram aktywnoci, Diagram stanw, Diagramharmonogramowania

2

Wy6 Metoda UML - cz. 3 - Model przykadowy 2

Wy7Metoda BPMN - cz.1 - Opis metody, Symbole czynnoci, Uczestnicy - Rolebiznesowe

2

Wy8 Metoda BPMN - cz.2 - Zdarzenia, Bramki logiczne 2

Wy9 Metoda BPMN - cz.3 - Model przykadowy 2

Wy10 Metoda VSM - cz. 1 - Model stanu obecnego 2

Wy11 Metoda VSM - cz. 2 - Model stanu przyszego 2

Wy12 Metoda VSM - cz. 3 - Model przykadowy 2

Wy13 Inne metody modelowania (Flowchart, Aris, Corporate Modeler itp.) 2

Wy14 Opisy rzeczywistych projektw - Case study 2

Wy15 Zaliczenie - test kocowy 2

Suma: 30

Forma zaj Projekt Liczba godzin

Proj1

- Organizacja zaj, - Omwienie celu kursu, przedstawienie systemu punktacji projektw iwarunkw zaliczenia. - Przedstawienie harmonogramu wykonywania poszczeglnych projektw iwprowadzenie do ich tematyki.

2

18/341

Proj2 Projekt 1a. Model systemu przy uyciu metody IDEF0 6

Proj3 Projekt 1b. Model systemu przy uyciu metody UML 6

Proj4 Projekt 1c. Model systemu przy uyciu metody BPMN 6

Proj5 Projekt 1d. Model systemu przy uyciu metody VSM 6

Proj6 Podsumowanie. Prezentacja wynikw projektu 4

Suma: 30

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. praca wasna - przygotowanie do projektuN2. przygotowanie sprawozdaniaN3. wykad informacyjnyN4. wykad problemowyN5. dyskusja problemowa

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Wykad)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_W01, PEK_W02 kolokwium - test kocowy

P = F1

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Projekt)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_U01 Punkty za ocen projektu 1a

F2 PEK_U01 Punkty za ocen projektu 1b

F3 PEK_U02 Punkty za ocen projektu 1c

F4 PEK_U03 Punkty za ocen projektu 1d

F5 PEK_U01 + PEK_U02 + PEK_U03 Punkty za frekwencj na zajciach

P = F1 + F2 + F3 + F4 + F5

19/341

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA[1]Integration definition for function modelling (IDEF0). Federal Information Processing Standards Publications,21-grudz-1993.[2] G. Booch, J. Rumbaugh, i I. Jacobson, UML - przewodnik uytkownika, Wyd. 2. Warszawa: WydawnictwaNaukowo-Techniczne, 2002.[3] S. Drejewicz, Zrozumie BPMN modelowanie procesw biznesowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2012.[4] M. Rother i J. Shook, Naucz si widzie: Eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumieni wartoci,Wyd. 2, popr. Wrocaw: Lean Enterprise Institute Polska, 2009.

LITERATURA UZUPENIAJCA

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUModelowanie procesw produkcyjnych

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektwksztacenia zdefiniowanych dla kierunku studiw i

specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treciprogramowe

Numernarzdzia

dydaktycznego

PEK_W01 K2ZIP_W02, K2ZIP_W03C1, C2,

C3Wy1 - Wy14 N3 - N5

PEK_U01,PEK_U02,PEK_U03

K2ZIP_U02, K2ZIP_U07, K2ZIP_U09C1, C2,

C3Pr1 - Pr6 N1 - N2

PEK_K01 K2ZIP_K05C1 + C2 +

C3Pr1 - Pr6 N1 - N2

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr in. Sawomir Susz tel.: +48 71 3202066 email: [email protected]

20/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczychNazwa w jzyku angielskim: Optimizing deployment of workstationsKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Stopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: ZPM041004Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni(ZZU)

30 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

60 60

Forma zaliczeniaZaliczeniena ocen

Zaliczeniena ocen

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 2 2

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

2

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajcazajciom wymagajcym bezporedniego kontaktu(BK)

1.2

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomo podstaw logistyki oraz zarzdzania przedsibiorstwem2. Umiejtno budowy dyskretnych modeli symulacyjnych systemw wytwrczych

CELE PRZEDMIOTU

C1. Nabycie wiedzy o sposobach rozmieszczanie stanowisk roboczychC2. Nabycie umiejtnoci budowania planw layoutC3. Nabycie umiejtnoci optymalizacji projektowanych rozmieszcze stanowisk roboczych

21/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:PEK_W01 - Ma wiedz na temat matematycznego rozmieszczenie stanowisk roboczychPEK_W02 - Ma wiedz na temat technologicznych uwarunkowa rozmieszczania stanowisk roboczychPEK_W03 - Zna podstawowe techniki symulacji rozmieszczenia stanowisk roboczych

II. Z zakresu umiejtnoci:PEK_U01 - Potrafi dobra rne narzdzia symulacyjne do weryfikacji planw LayoutPEK_U02 - Potrafi zastosowa rne narzdzia symulacyjne do weryfikacji i optymalizacji planw LayoutPEK_U03 - Student jest w stanie poprawnie wykona plan rozmieszczenia stanowisk roboczych

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Wykad Liczba godzin

Wy1Podejcia metodyczne w projektowaniu rozmieszczenia komrekprodukcyjnych

4

Wy2 Matematyczne metody pojektowania rozmieszczenia stanowisk roboczych 6

Wy3Techniczne uwarunkowania uwzgldniane przy rozmieszczaniu stanowiskroboczych

6

Wy4 Weryfikacja proponowanych rozwiza metodami symulacyjnymi 4

Wy5 Narzdzia do modelowania i symulacji systemw wytwrczych 2

Wy6 Symulacja dyskretna - dziaanie 2

Wy7 Zbieranie danych na potrzeby projektu symulacyjnego 2

Wy8 Optymalizacja wielokryteriana 2

Wy9 Klasyfikacja form organizacji produkcji dla komrek produkcyjnych 2

Suma: 30

Forma zaj Projekt Liczba godzin

Proj1Wyznaczenie wspczynnika io, aby dopasowa liczb urzdze do planuprodukcji i dostpnej technologii wytwarzania

2

Proj2Dobr parku maszynowego z katalogw producentw. acja rozmieszczeniastanowisk roboczych metod matematyczn wg algorytmu MST (ModifiedSpanning Tree Algorithm)

4

Proj3Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych metod matematyczn wgalgorytmu trjktw Schmigalli

2

Proj4Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych metod matematyczn wgalgorytmu ROC (Rank Order Clustering)

2

Proj5Opracowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych przy uwzgldnieniuuwarunkowa technologicznych. Porwnianie powyszych metod na podstawiewyliczonych kosztw.

3

Proj6 Obrona projektu 2

Suma: 15

22/341

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. wykad tradycyjny z wykorzystaniem transparencji i slajdwN2. wykad informacyjnyN3. wiczenia problemoweN4. wiczenia rachunkoweN5. case study

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Wykad)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_W01, PEK_W02, PEK_W03 kolokwium

P = F1

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Projekt)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_U01, PEK_U02, PEK_U03 Obrona projektu

P = F1

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA1. PROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA STANOWISK ROBOCZYCH / STANISLAW LIS, KRZYSZTOFSANTAREK Warszawa : PWN, 1980.2. Podstawowa problematyka projektowania stanowisk pracy / Teresa Musio, Jarosaw Grzesiek ; Wysza SzkoaEkonomii i Administracji w Bytomiu. Bytom : Wysza Szkoa Ekonomii i Administracji, 2008.

LITERATURA UZUPENIAJCAPROJEKTOWANIE STANOWISK I PROCESOW PRACY / KAROL RYPULAK. LUBLIN : POLITECHNIKA, 1981.

23/341

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUOptymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektwksztacenia zdefiniowanych dla kierunku studiw i

specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treciprogramowe

Numernarzdzia

dydaktycznego

PEK_W01,PEK_W02,PEK_W03

K2ZIP_W02, K2ZIP_W03, K2ZIP_W07 C1 Wy1 - Wy9 N1, N2

PEK_U01,PEK_U02,PEK_U03

K2ZIP_U02, K2ZIP_U03, K2ZIP_U07 C2, C3 Pr1-Pr6 N3, N4, N5

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr in. Arkadiusz Kowalski tel.: 37-10 email: [email protected]

24/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Innowacyjne technologie mechaniczneNazwa w jzyku angielskim: Innovative mechanical technologiesKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Stopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: ZPM041005Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni(ZZU)

30 15 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

60 60 30

Forma zaliczeniaZaliczeniena ocen

Zaliczenie naocen

Zaliczeniena ocen

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 2 2 1

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

2 1

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajcazajciom wymagajcym bezporedniego kontaktu(BK)

1.2 1.4

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Uczestnik kursu powinien by zapoznany z nowoczesnymi metodami komputerowego wspomagania etapamirozwoju produktw, ktre s gwnym tematem przedmiotu Technologii Rozwoju Produktu na I stopniu ZiP.2. Zagadnienia projektowania koncepcyjnego i konstrukcyjnego 2D i 3D, a w szczegulnoci techniki modelowaniakomputerowego pod ktem technologii wytwarzania.3. Podstawowe informacje z obszaru Technologii Szybkiego Prototypowania w zakresie weryfikacji wirtualnegoprototypowania.

25/341

CELE PRZEDMIOTU

C1. Metody wytwarzania prototypw i serii prototypowych. Generatywne technologie wytwarzania. Technologieszybkiego prototypowania.C2. Szybkie prototypowanie wyrobw z tworzyw sztucznych, metali i ceramiki.C3. Technologie szybkiego wytwarzania narzedzi.C4. Szybkie wytwarzanie wyrobw gotowych.C5. Technologie generatywne w zastosowaniach medycznych.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:PEK_W01 - Student powinien rozrnia rne urzdzenia z zakresu technologii szybkiego prototypowania ischarakteryzowa ich najwaniejsze cechy uytkowePEK_W02 - Student powinien optymalnie dobra i zaproponowa odpowiedni technologi szybkiegoprototypowania do zaoe i wymaga stawianych nowym produktom pod ktem weryfikacji fizycznej

II. Z zakresu umiejtnoci:PEK_U01 - Student powinien umie prawidowo prowadzi proces rozwoju produktu w zakresie jego wryfikacjifizycznej, oceny uytkowej i jakociowejPEK_U02 - Student powinien umie zaproponowa zaoenia konstrukcyjne nowego produktu, zaprojektowa izastosowa odpowiednie narzdzia inynierskie pod ktem technologii wytwarzania

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:PEK_K01 - wiadomo roli inyniera produktu w procesie planowania produkcji i potrzeby odpowiedzialnocioraz zaangaowania w procesie rozwoju nowego produktu w przedsibiorstwiePEK_K02 - wiadomo prawnych i biznesowych aspektw i skutkw dziaalnoci inynierskiej w obszarzerozwoju nowego produktu

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Wykad Liczba godzin

Wy1Rodzaje i zastosowania prototypw fizycznych. Metody wytwarzaniaprototypw i serii prototypowych. Technologie przyrostowe i warstwowe

2

Wy2Technologie szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) - modelekoncepcyjne

2

Wy3Technologie szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) - modelefunkcjonalne na bazie tworzyw sztucznych I

2

Wy4Technologie szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) - modelefunkcjonalne na bazie tworzyw sztucznych II

2

Wy5Technologie szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) - modelefunkcjonalne na bazie metali I

2

Wy6Technologie szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) - modelefunkcjonalne na bazie metali II

2

Wy7Technologie szybkiego wytwarzania narzdzi (Rapid Tooling) - klasyfikacja ipodzia

2

26/341

Wy8Technologie szybkiego wytwarzania narzdzi (Rapid Tooling) - wytwarzanieserii prototypowych z tworzyw sztucznych

2

Wy9Technologie szybkiego wytwarzania narzdzi (Rapid Tooling) - wytwarzanieserii prototypowych z metali

2

Wy10Praktyczne przykady zastosowania Technologii szybkiego prototypowania iwytwarzania narzdzi do zastosowa przemysowych

2

Wy11Szybkie wytwarzanie wyrobw gotowych (Rapid Manufacturing) - zastosowaniaprzemysowe

2

Wy12Szybkie wytwarzanie wyrobw gotowych (Rapid Manufacturing) - zastosowanianieprzemysowe

2

Wy13Innowacyjne Technologie Mechaniczne w zastosowania medycznych - fantomyi pomoce chirurgiczne

2

Wy14Innowacyjne Technologie Mechaniczne w zastosowania medycznych - implantyi scafoldy

2

Wy15 Kolokwium zaliczeniowe. 2

Suma: 30

Forma zaj Laboratorium Liczba godzin

Lab1Technologie szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) - modelekoncepcyjne

2

Lab2Technologie szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) - modelefunkcjonalne na bazie tworzyw sztucznych

3

Lab3Technologie szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) - modelefunkcjonalne na bazie metali

2

Lab4Technologie szybkiego wytwarzania narzdzi (Rapid Tooling) - wytwarzanieserii prototypowych z tworzyw sztucznych

2

Lab5Technologie szybkiego wytwarzania narzdzi (Rapid Tooling) - wytwarzanieserii prototypowych z metali

2

Lab6 Szybkie wytwarzanie wyrobw gotowych (Rapid Manufacturing) 2

Lab7 Innowacyjne Technologie Mechaniczne w zastosowania medycznych 2

Suma: 15

Forma zaj Projekt Liczba godzin

Proj1 Opracowanie zaoe koncepcyjnych przykadowych nowych produktw 3

Proj2 Analiza i ocena funkcjonalna rozwiza koncepcyjnych nowych produktw 2

Proj3 Projekt i wizualizacja przestrzenna koncepcji 3D nowych produktw 2

Proj4 Projekt i wizualizacja przestrzenna konstrukcji CAD 3D nowych produktw 2

Proj5Analiza i weryfikacja wirtualna modeli konstrukcyjnych CAD 3D nowychproduktw

2

Proj6 Wytworzenie (przykadowych) modeli fizycznych prototypw nowych produktw 2

Proj7Weryfikacja fizyczna, ocena funkcjonalna i jakociowa wytworzonychprototypw nowych produktw

2

Suma: 15

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

27/341

N1. wykad informacyjnyN2. prezentacja multimedialnaN3. praca wasna przygotowanie do laboratoriumN4. praca wasna - przygotowanie do projektuN5. prezentacja projektu

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Wykad)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_W01, PEK_W02 Kolokwium

P = F1

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Laboratorium)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_W01, PEK_W02 Kartkwka

P = F

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Projekt)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1PEK_U01, PEK_U02PEK_K01, PEK_K02

Ocena i obrona przygotowania projektu

P = F1

28/341

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWAE. Chlebus, tytu: Techniki komputerowe CAx w inynierii produkcji, wydawnictwo:WNT, rok: 2000

LITERATURA UZUPENIAJCAE. Chlebus, T. Boratynski, B. Dybaa, M. Frankiewicz, P. Kolinka, tytu: Innowacyjnetechnologie Rapid Prototyping - Rapid Tooling w rozwoju produktu, wydawnictwo: OficynaWydawnicza PWr, rok: 2003

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUInnowacyjne technologie mechaniczne

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektwksztacenia zdefiniowanych dla kierunku studiw i

specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treciprogramowe

Numernarzdzia

dydaktycznego

PEK_W01,PEK_W02

K2ZIP_W04 C1 - C5 Wy1 - Wy15 N1 - N5

PEK_U01,PEK_U02

K2ZIP_U04 C1 - C5 Pr1 - Pr7 N1 - N5

PEK_K01,PEK_K02

K2ZIP_K02 C1 - C5 La1 - La7 N1 - N5

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr in. Tomasz Boratyski tel.: 28-40 email: [email protected]

29/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Symulacja procesw produkcyjnychNazwa w jzyku angielskim: The simulation of manufacturing processesKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Stopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: ZPM041006Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

60

Forma zaliczeniaZaliczeniena ocen

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 2

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

2

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajca zajciomwymagajcym bezporedniego kontaktu (BK)

1.4

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza na temat projektowania procesw technologicznych

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie si z problematyk metod budowy modeli symulacyjnych systemw wytwrczychC2. Nabycie praktycznych umitnoci budowania modeli symulacyjnych oraz analizy ich wynikwC3. Poznanie zagadnie wielokryterialnej optymalizacji systemw wytwrczych

30/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:

II. Z zakresu umiejtnoci:PEK_U01 - Posugiwanie si przykadowym narzdziem do symulacji systemw produkcyjnychPEK_U02 - Posugiwanie si przykadowym narzdziem do optymalizacji systemw produkcyjnychPEK_U03 - Budawa adekwatnych, dyskretnych modeli symulacyjnych systemw produkcyjnych

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Projekt Liczba godzin

Proj1Budowa symulacyjnego modelu deterministycznego systemu wytwrczego wcelu wyznaczenia optymalnej czstotliwoci dostaw

4

Proj2Budowa symulacyjnego modelu deterministycznego systemu wytwrczego wcelu wyznaczenia optymalnej czstotliwoci dostaw z uwzgldnieniem operacjihartowania

2

Proj3Budowa symulacyjnego modelu deterministycznego systemu wytwrczego wcelu wyznaczenia optymalnej czstotliwoci dostaw z uwzgldnieniem operacjikontroli jakoci

2

Proj4Budowa symulacyjnego modelu deterministycznego systemu wytwrczego wcelu wyznaczenia optymalnej czstotliwoci dostaw przy rnorodnym planieprodukcji

4

Proj5Budowa symulacyjnego modelu deterministycznego systemu wytwrczego wcelu wyznaczenia optymalnej czstotliwoci dostaw z uwzgldnieniem operacjimontau

2

Proj6Budowa symulacyjnego modelu deterministycznego systemu wytwrczego wcelu wyznaczenia optymalnej czstotliwoci dostaw z uwgldnieniemrnorodnych rodkw transportu oraz kosztw

2

Proj7 Przeprowadzanie kolokwium 2

Proj8 Budowa symulacyjnego modelu niederministycznego systemu wytwrczego 2

Proj9Budowa symulacyjnego modelu niederministycznego systemu wytwrczego zuzwgldnieniem przerw w pracy oraz zastasowanie makr

2

Proj10Budowa symulacyjnego modelu niederministycznego systemu wytwrczego zzastosowaniem zmiennych i atrybutw

2

Proj11Przeprowadzenie optymalizacji wielkoryterialnej niederministycznego systemuwytwrczego

4

Proj12 Przeprowadzenie kolokwium zaliczajcego 2

Suma: 30

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

31/341

N1. wiczenia problemoweN2. case study

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Projekt)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_U01, PEK_U02, PEK_U03 obrona projektu

P = F1

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWADiscrete-event system simulation / Jerry Banks [et al.]. Upper Saddle River : Pearson Education cop. 2010.

LITERATURA UZUPENIAJCASystem modeling and simulation : an introduction / Frank L. Severance. Chichester : John Wiley & Sons 2001.

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUSymulacja procesw produkcyjnych

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektwksztacenia zdefiniowanych dla kierunku studiw i

specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treciprogramowe

Numernarzdzia

dydaktycznego

PEK_U01,PEK_U02,PEK_U03

K2ZIP_U02, K2ZIP_U03C1, C2,

C3Pr1 - Pr12 N1, N2

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr in. Arkadiusz Kowalski tel.: 37-10 email: [email protected]

32/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Zintegrowane systemy zarzdzaniaNazwa w jzyku angielskim: Integrated management systemsKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Stopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: ZPM041007Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 30

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

60

Forma zaliczeniaZaliczeniena ocen

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 2

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

2

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajca zajciomwymagajcym bezporedniego kontaktu (BK)

1.4

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomo budowy, specyfiki i sposobu funkcjonowania systemw produkcyjncyh2. Znajomo podstawowych kryteriw oragnizacyjnych systemw wytwrczych

CELE PRZEDMIOTU

C1. Nabycie umiejtnoci z zakresu projektowania systemw informacyjnych ze szczeglnym uwzgldnieniemprojektowania obiegu informacji i dokumentacji w systemie wytwrczymC2. Poznanie narzdzi do projektowania systemw informacyjnych oraz problemw wdraania i dostosowywaniasystemw informatycznych do potrzeb przedsibiorstwC3. Poznanie roli jak systemy informatyczne i informacyjne peni w zarzdzaniu systemami produkcyjnymi

33/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:

II. Z zakresu umiejtnoci:PEK_U01 - Nabycie umiejtnoci praktycznych z zakresu analizowania i projektowania zintegorwanych systemwinformacyjnych dla przedsibiorstw przemysowychPEK_U02 - Potrafi modelowa przepyw pracy i informacji w poszczeglnych obszarach funkcjonalnychprzedsibiorstwa, potrafi integrowa poszczeglne dane pochodzce z rnych obszarw funkcjonalnych w celurealizacji zlecenia produkcyjnegoPEK_U03 - Potrafi opracowywa dokumentacj zwizan z przepywem produkcji.

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:PEK_K01 - Potrafi myle i krytycznie analizowa funkcjonowanie systemu wytwrczego w celu podnoszenia jegoefektywnociPEK_K02 - Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role organizacyjne odpowiadajcefunkcjom w przedsibiorstwach produkcyjnych i usugowychPEK_K03 - Rozumie potrzeb cigego doskonalenia organizacji, jej procesw i wyrobw oraz koniecznowprowadzania zmian organizacyjnych

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Projekt Liczba godzin

Proj1Wybr i analiza podsystemw zarzdzania wybranego przedsiebiorstwaprodukcyjnego

4

Proj2 Analiza mozliwoci integracji poszczeglnych podsystemw przedsiebiorstwa 4

Proj3 Analiza potrzeb informacyjnych 4

Proj4Opracowanie modeli przepywu prac i informacji w poszczeglnych obszarachfunkcjonalnych zwykorzystaniem wybranych metod modelowania funkcji i procesw

6

Proj5 Opracowanie modeli przepywu danych i dokumentacji produkcyjnej 6

Proj6Analiza moliwoci integracji poszczeglnych danych w modelu pochodzcychz rnych obszarwfunkcjonalnych w celu realizacji przykadowego zlecenia produkcyjnego

6

Suma: 30

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. case studyN2. konsultacjeN3. praca wasna - przygotowanie do projektuN4. dyskusja problemowa

34/341

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Projekt)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_U1, PEK_U2, PEK_U3 obrona projektu, ocena przygorowania projektu

F2 PEK_K01, PEK_K02, PEK_K03 udzia w dyskusjach problemowych

P = 0,9*F1+0,1*F2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA1: Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydaw. Placet, Warszawa 2005 2: Kisielnicki J.: MIS Systemy informacyjne zarzdzania. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 20083: Barker R., Longman C.: CASE Method. Modelowanie funkcji i procesw, WNT, Warszawa 2001

LITERATURA UZUPENIAJCA1: Nowicki A., Sitarska M.,: Procesy informacyjne w zarzdzaniu. Wrocaw, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznegowe Wrocawiu, 20102: Wrycza S. : Analiza i projektowanie systemw informatycznych zarzdzania. Metodyki, techniki, narzdzia.PWN Warszawa, 1999

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUZintegrowane systemy zarzdzania

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektwksztacenia zdefiniowanych dla kierunku studiw i

specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treciprogramowe

Numernarzdzia

dydaktycznego

PEK_U01,PEK_U02,PEK_U03

K2ZIP_U08, K2ZIP_U09, K2ZIP_U10C1, C2,

C3Pr1 - Pr6

N1, N2, N3,N4

PEK_K01,PEK_K02,PEK_K03

K2ZIP_K04, K2ZIP_K05C1, C2,

C3Pr1 - Pr6

N1, N2, N3,N4

OPIEKUN PRZEDMIOTU

35/341

dr hab. in. Anna Burduk tel.: 37-10 email: [email protected]

36/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Zarzdzanie wiedzNazwa w jzyku angielskim: Knowledge managementKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Stopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: ZPM041009Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni(ZZU)

30 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

30 30

Forma zaliczeniaZaliczeniena ocen

Zaliczeniena ocen

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 1 1

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

1

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajcazajciom wymagajcym bezporedniego kontaktu(BK)

0.6 0.7

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Ma ugruntowan wiedz w zakresie posugiwania si i komunikowania si z uyciem inynierskiego jzyka2. Ma podstawow wiedz na temat systemw wytwarzania

CELE PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych metod i technik zarzdzanie wiedzC2. Poznanie wybranych strategii praktycznego wdraania systemw zarzdzania wiedz do praktykiprzemysowejC3. Poznanie budowy i moliwosci wybranych narzdzi w zarzdzaniu wiedz

37/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:PEK_W01 - Powinien rozumie definicje zarzdzania wiedz oraz charakteryzowa cele zarzdzania wiedz.Potrafi zdefiniowa systemy ZW w celu Lokalizowanie ,pozyskiwanie ,rozwijanie,transferowanie i wykorzystywaniewiedzy jak i jej ochrony. Potrafi zidentyfikowa strumienie przepywu wiedzy pomidzy pracownikami, strukturorganizacyjn a rodowiskiem organizacji.PEK_W02 - Potrafi rozpozna potrzeby ZW i wskaza rozwizaniePEK_W03 - Zna moliwoci techniczne systemw SI i potrafi zaproponowa rne rozwizania w obszarze ichzastosowania

II. Z zakresu umiejtnoci:PEK_U01 - Potrafi przeanalizowa problem techniczny lub organizacyjny i zaprojektowa pod wzgldemfunkcjonalnym konfiguracj systemu ZW.PEK_U02 - Potrafi zbudowa prototyp systemu w oparciu o narzdzia baz danych i sieci neuronowychPEK_U03 - Potrafi zbudowa prototyp systemu w oparciu o systemy ekspertowe

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:PEK_K01 - Rozumie konieczno cigego zdobywania wiedzy w zakresie dziaalnoci inyniera o specjalnoci"Zarzdzanie i inynieria produkcj"i oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i spoecznychPEK_K02 - Potrafi myle i krytycznie analizowa funkcjonowanie budowanego systemy w celu podnoszenia jegoefektywnociPEK_K03 - Ma wiadomo odpowiedzialnoci za prac wasn i jej wpyw na funkcjonowanie przedsibiorstwa

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Wykad Liczba godzin

Wy1

Wiedza jako kluczowy zasb przedsibiorstwa- Gospodarka oparta na wiedzy- Podstawowe definicjeZarzdzanie wiedz- definicje zarzdzania wiedz - cele zarzdzania wiedz- proces zarzdzania wiedz

2

Wy2

Umiejscowienie ZW- Lokalizowanie wiedzy- Pozyskiwanie wiedzy-Rozwijanie wiedzy- Transferowanie wiedzy- Wykorzystywanie wiedzy- Ochrona i zachowywanie wiedzy

2

Wy3

Dzielenie si wiedz i rozpowszechnianie jej.- Grupy formalne i nieformalneStrumienie przepywu wiedzy- pracownicy- struktura organizacyjna- rodowisko

2

Wy4

Korzyci i bariery dzielenia si wiedz, poraki jako rda wiedzy.- moliwoci pozyskiwania wiedzy wewntrz firmy,- ograniczenia w wymianie wiedzy- przykady wykorzystania wiedzy z poraek w rozwoju firmy

2

38/341

Wy5Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka-osie priorytetowych-typy projektw, beneficjenci

2

Wy6Informacga a wiedza,przeadowanie informacyjne-Dane,informacje,wiedza,mdro-Rola ekspertw w zarzdzaniu wiedz

2

Wy7

Wdraanie koncepcji zarzdzania wiedz w maych i rednichprzedsibiorstwach budowy maszyn:- Rola zarzdu w procesie wdroenia zarzdzania wiedz- Wytworzenie kultury organizacyjnej sprzyjajcej dzieleniu si wiedz

2

Wy8 Zarzdzanie wiedz w przedsibiorstwie przyszoci, pokolenie Y 2

Wy9 Zasady konstrukcji baz danych do wspomaganiu decyzji 2

Wy10Cykl projektowania bazy danych- Wielostanowiskowe bazy danych- Narzdzia i jzyki czwartej generacji

2

Wy11

Zakres stosowania i przykady wykorzystania SSN w ZW-Budowa sieci- Rodzaje sieci- Uczenie sieci

2

Wy12Systemy baz wiedzy-Budowa systemw bazujcych na wiedzy-Struktura systemu

2

Wy13

Bazy wiedzy- Mechanizmy wnioskowania- Interfejsy- Oprogramowanie narzdziowe do budowy SE- Zakres stosowania i przykady wykorzystania SE

2

Wy14 Symulacje komputerowe w rozwijaniu wiedzy i podejmowaniu decyzji 2

Wy15 Final test 2

Suma: 30

Forma zaj Projekt Liczba godzin

Proj1BD do okreslania kosztw wytwarzania, - tablice i relacje modelujce dziaania produkcyjne,konstrukcja kwerend jakopytania SQL do bazy danych

3

Proj2

Sztuczne sieci neuronowe (SSN}-System do kompensacji bdw cieplnychobrabiarki.-moliwoci wybranego oprogramowania SSNDobr architektury sieci neuronowej,-Proces uczenia i testowania sieci,-Ocena uzyskanych wynikw

3

Proj3

System ekspertowy (bazy wiedzy do budowy procesu technologicznego)-moliwoci systemu (GURU ),Drzewo wiedzy, generowanie regu, -Dobr mechanizmw wnioskowania,-Budowa prototypu wasnego systemu ekspertowego

2

Proj4

Przekazywanie informacji w celu tworzenia wiedzy na przykadach proceswmontau.-nauka komunikacji na linii lider zespl,-przeksztacanie informacji przez czonkw zespou na potrzeby lidera-tworzenie wiedzy przez lidera na potrzeby przedsibiorstwa.

2

39/341

Proj5Organizacja miejsca pracy z perspektywy zarzdzania wiedz,- tworzenie stanowiska sprzyjajcego kreatywnoc oraz uczeniu sii,- projekt wasnego stanowiska pracy

1

Proj6

Motywowanie do dzielenia si wiedz, kreatywno zbiorowa,- tworzenie MEM-w, jako narzdzie uatwiajce dzielenie si wiedz- postawienie problemu do rozwizania- rozwizywanie problemu indywidualne i grupowe- porwnanie parametrw kreatywnoci indywidualnej i zespoowej

4

Suma: 15

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. wykad tradycyjny z wykorzystaniem transparencji i slajdwN2. praca wasna - przygotowanie do projektuN3. prezentacja projektu

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Wykad)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_W01, PEK_W02, PEK_W03 kolokwium

P = P

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Projekt)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_U01, PEK_U02, PEK_U03 Prezentacja projektu i ocena raportu z projektu.

F2 PEK_K01, PEK_K02, PEK_K03 Prezentacja projektu

P = F

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

40/341

LITERATURA PODSTAWOWA1. Jashapara A., Zarzdzanie wiedz. Zintegrowane podejcie, PWE, Warszawa 2006. 2. K. Perechuda, Zarzdzanie wiedz w przedsibiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.3.G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarzdzanie wiedz w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Krakw 2002.4. Jeffrey D. Ullman,Jennifer Widom Podstawowy wykad z systemw baz danych, WNT, Warszawa 20005. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, Zarzdzanie wiedz w przedsibiorstwach, Difin, Warszawa 20046. j. Fazlagi Innowacyjne zarzdzanie wiedz, Difin, Warszawa 20147. A.Balcerak.J.Woniak, Szkoleniowe metody symulacyjne, Gdaskie wydawnictwo Psychologiczne,Sopot, 2014.

LITERATURA UZUPENIAJCA6.D.A. Waterman , A Guide to Expert Systems, Addison-Wesley Publishing Company7.R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, PWN, Warszawa, 1993

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUZarzdzanie wiedz

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektwksztacenia zdefiniowanych dla kierunku studiw i

specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treciprogramowe

Numernarzdzia

dydaktycznego

PEK_W01,PEK_W02,PEK_W03

K2ZIP_W05, K2ZIP_W10 C1 Wy1 - Wy14 N1

PEK_U01,PEK_U02,PEK_U03

K2ZIP_K04, K2ZIP_U05 C2, C3Pr1, Pr2,

Pr3,Pr4,Pr5, Pr6

N2, N3

PEK_K01,PEK_K02,PEK_K03

K2ZIP_K01 C2, C3Pr1, Pr2,

Pr3,Pr4,Pr5, Pr6

N2, N3

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr in. Zbigniew Kowal tel.: 40-60 email: [email protected]

41/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Logistyka zaopatrzeniaNazwa w jzyku angielskim: Logistics of supplyKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Logistyka StosowanaStopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: ZPM041101Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni(ZZU)

15 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

30 30

Forma zaliczeniaZaliczeniena ocen

Zaliczeniena ocen

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 1 1

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

1

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajcazajciom wymagajcym bezporedniego kontaktu(BK)

0.6 0.7

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. ma wiedz podstawow z zakresu zarzdzania, projektowania i badania procesw/systemw logistycznych2. ma wiedz podstawow z zakresu bada operacyjnych3. posiada podstawow znajomo arkusza kalkulacyjnego, np. Excel

CELE PRZEDMIOTU

C1. Nabycie wiedzy z obszaru funkcjonowania systemw zaopatrzenia.C2. Nabycie umiejtnoci definiowania podstawowych problemw i zada wystpujcych w obszarze logistykizaopatrzenia.C3. Nabycie umiejtnoci identyfikacji procesw wsppracy i integracji w obszarze zaopatrzenia.

42/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:PEK_W01 - Posiada poszerzon wiedz z zakresu badania, projektowania oraz zarzdzaniasystemamilogistycznymi, szczeglnie w obszarze zaopatrzeniaPEK_W02 - Potrafi zidentyfikowa procesy wsppracy i integracji w pierwszej czci acucha dostaw (relacjewobszarze dostawca zaopatrzeniowy - system produkcji) dla odniesienia podanych efektwekonomicznychfunkcjonowania przedsibiorstwa

II. Z zakresu umiejtnoci:PEK_U01 - Potrafi pozyskiwa informacje z literatury, baz danych i innych rdePEK_U02 - Potrafi integrowa uzyskane informacje, dokonywa ich interpretacji i krytycznej oceny, atakewyciga wnioski oraz formuowa i wyczerpujco uzasadnia opiniePEK_U03 - Potrafi przygotowa opracowanie naukowe

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Wykad Liczba godzin

Wy1 Logistyka zaopatrzenia - podstawowe definicje, istota, cele, zadania. 2

Wy2 Organizacja procesw zaopatrzenia. 2

Wy3 Wsppraca z dostawc i proces oceny/wyboru dostawcy. 2

Wy4 Strategie w obszarze zaopatrzenia w przedsibiorstwie. 2

Wy5 Transport i realizacja dostaw materiaw. 2

Wy6 Przepywy informacyjne w obszarze zaopatrzenia. 2

Wy7Ocena poziomu funkcjonowania systemu zaopatrzenia. Minimalizacja ryzyka wobszarze zaopatrzenia.

3

Suma: 15

Forma zaj Projekt Liczba godzin

Proj1Wprowadzenie do zaj projektowych, Przeprowadzenie symulacji organizacjiprocesw zaopatrzenia.

2

Proj2 Konsolidacja/dekonsolidacja zakupw (zadanie wasne/case) 2

Proj3 Problem oceny i wyboru dostawcw (zadanie wasne/case) 2

Proj4 Dylemat decyzyjny "make or buy" (zadanie wasne/case) 2

Proj5Zarzdzanie zapasami zaopatrzeniowymi w przedsibiorstwie (zadaniewasne/case)

2

Proj6 Ryzyko w zaopatrzeniu (zadanie wasne/case) 2

Proj7Efektywno systemw zaopatrzenia (zadanie wasne/case). Zakoczeniezaj projektowych.

3

Suma: 15

43/341

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. prezentacja multimedialnaN2. dyskusja problemowaN3. konsultacjeN4. praca wasna - przygotowanie do projektuN5. praca wasna - samodzielne studia i przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Wykad)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_W01,PEK_W02 Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego

P = F1

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Projekt)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1PEK_W01, PEK_W02, PEK_U01,PEK_U02, PEK_U03,

uzyskanie pozytywnej oceny z zada realizowanych nazajciach projektowych

F2 PEK_W01, PEK_W02, PEK_U02, Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego

P = (1/2)F1+(1/2)F2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

44/341

LITERATURA PODSTAWOWA1. Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarzdzania operacjami i acuchem dostaw, Wyd. Helion S.A.,Gliwice, 20072. Brzeziski M., Logistyka w przedsibiorstwie, Wyd. Bellona, Warszawa, 20063. Chaberek M., Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia", Wyd. GWSH, Gdask, 20024. Kowalska K., ,,Logistyka Zaopatrzenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 20055. Krawczyk S., ,,Zarzdzanie procesami logistycznymi, Wyd. PWE,Warszawa, 20016. Sarjusz - Wolski Z., ,,Strategia Zarzdzania Zaopatrzeniem, Wyd. PLACET, Warszawa, 19987. Twarg J., ,,Mierniki i Wskaniki Logistyczne, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna, 20038. Vollmuth H.J., ,,Controlling. Instrumenty od A do Z, Wyd. Placet, Warszawa, 19959. Witkowski J., ,,Zarzdzanie acuchem Dostaw, Wyd. PWE, Warszawa, 201010. Wojciechowski T., ,,Zarzdzanie sprzeda i zakupem materiaw, Wyd. PWE, Warszawa, 199911.Lysons, Kenneth. "Zakupy zaopatrzeniowe", PWE, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPENIAJCA1. Blanchard B. S.: Logistics Engineering and Management (5th Ed). Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall,20042. Dbrowska - Mitek M., ,,Ocena dostawcw w przedsibiorstwach handlowych, - Problemy Jakoci, Luty 20073. Makowski C., ,,Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania, Wyd. UW,Gdask, 20054. Pfohl H.Ch., ,,Systemy Logistyczne, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna, 20015. Pfohl H.Ch., ,,Zarzdzanie logistyk, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna, 19986. Wolniak R., Skotnicka - Zasadzie B., ,,Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawcw worganizacjach", Wydawnictwo Politechniki lskiej, Gliwice, 2008Czasopisma:1. The International Journal of Logistics Management2. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management3. Journal of Business Logistics4. Gospodarka Materiaowa i Logistyka5. Logistyka

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTULogistyka zaopatrzenia

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu doefektw ksztacenia zdefiniowanych dla

kierunku studiw i specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treci programoweNumer

narzdziadydaktycznego

PEK_W01,PEK_W02

K2ZIP_LS_W01 C1Wy1, Wy2, Wy3, Wy4,

Wy5, Wy6, Wy7N1, N2, N5

PEK_U01,PEK_U02,PEK_U03

K2ZIP_LS_U02C1, C2,

C3

Wy1, Wy2, Wy3, Wy4,Wy5, Wy6, Wy7,

Pr1,Pr2, Pr3, Pr4, Pr5,Pr6,Pr7

N1, N2, N3,N4

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr in. Sylwia Werbiska-Wojciechowska tel.: 71 320-23-91 email: [email protected]

45/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Matematyka stosowana w logistyceNazwa w jzyku angielskim: Applied mathematics in logisticsKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Logistyka StosowanaStopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: ZPM041102Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni(ZZU)

30 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

30 60

Forma zaliczeniaZaliczeniena ocen

Zaliczeniena ocen

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 1 2

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

2

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajcazajciom wymagajcym bezporedniego kontaktu(BK)

0.6 1.4

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomo zagadnie przedstawianych w ramach kursw "Analiza matematyczna", "Algebra z geometrianalityczn" oraz "Statystyka inynierska".

46/341

CELE PRZEDMIOTU

C1. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu programowania liniowego oraz teorii gier uwzgldniajcej jej aspektyaplikacyjne.C2. Zdobycie umiejtnoci formuowania problemw optymalizacyjnych w procesie podejmowania decyzji zdziedziny obsugi transportowej rynku, lokalizacji rodkw dystrybucji, organizacji i zarzdzania, a takeoptymalizacji konstrukcji, technologii oraz systemw. Zdobycie umiejtnoci formuowania problemwoptymalizacyjnych w zagadnieniach teorii gier.C3. Nabywanie i utrwalanie kompetencji spoecznych obejmujcych inteligencj emocjonaln polegajc naumiejtnoci wsppracy w grupie studenckiej majcej na celu efektywne rozwizywanie problemw przyuwzgldnieniu odpowiedzialnoci, uczciwoci i rzetelnoci w postpowaniu.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:PEK_W01 - W wyniku zaj student potrafi formuowa zagadnienia z dziedziny programowania liniowego i metodwspomagania podejmowania decyzji. Potrafi definiowa podstawowe zagadnienia z zakresu zadatransportowych oraz zna algorytmy ich rozwizania. Potrafi definiowa gry macierzowe oraz zna algorytmy ichrozwizania.

II. Z zakresu umiejtnoci:PEK_U01 - W wyniku zaj student potrafi oblicza zagadnienia z dziedziny programowania liniowego i metodwspomagania podejmowania decyzji. Potrafi zinterpretowa otrzymane wyniki jak rwnie dokona ich analizy.Potrafi rozwiza zadania z zakresu zada transportowych oraz potrafi wykorzysta poznane algorytmy. Potrafirozwiza zadania z zakresu gier macierzowych, potrafi zastosowa poznane algorytmy oraz potrafiprzeprowadzi analiz otrzymanych wynikw.

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:PEK_K01 - W ramach zaj student zyskuje kompetencje w zakresie przedstawiania spoeczestwu skutkiwyboru altermatywnych rozwiza rozpatrywanego zagadnienia logistycznego. Powinno wzrosn rwnie jegopoczucie odpowiedzialnoci za podejmowane decyzje.

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Wykad Liczba godzin

Wy1

Badania operacyjne jako narzdzie wspomagania procesw decyzyjnych klasyfikacja procesw decyzyjnych. Metody podejmowania decyzji wwarunkach pewnoci. Programowanie liniowe (PL) liniowy model decyzyjny,decyzje dopuszczalne i optymalne. Metody rozwizywania zada PL. Graficznerozwizywanie zada PL. Rozwizywanie zada z omwionego materiau.

2

Wy2Modele programowania liniowego. Formuowanie i rozwizywanie zada PL interpretacja uzyskanych wynikw. Algorytm sympleksu. Rozwizywanie zadaz omwionego materiau.

2

Wy3

Dualizm w programowaniu liniowym. Rachunek macierzowy w rozwizywaniuzada PL. Problem dualny, wyceny dualne i ich interpretacja. Analizapostoptymalizacyjna (wraliwoci rozwiza). Zmiany parametrw funkcji celuoraz wyrazw wolnych w ograniczeniach. Dodawanie lub usuwanie zmiennychdecyzyjnych. Kompleksowa analiza rozwizania optymalnego.

2

47/341

Wy4Programowanie liniowe cakowitoliczbowe (dyskretne). Metoda paszczyznodcinajcych.

2

Wy5Klasyczne zadania transportowe algorytmy. Zadania transportowe z kryteriumczasu. Zadania transportowe (niezbilansowane, z ograniczonprzepustowoci tras). Problem lokalizacji produkcji.

2

Wy6

Przykady problemw dajcych si sprowadzi do zagadnienia transportowego(zagadnienie optymalnego przydziau). Zadania transportowo-produkcyjne itransportowo-magazynowe. Minimalizacja pustych przebiegw. Blokowanietras. Wieloetapowe zadanie transportowe.

2

Wy7

Wprowadzenie do teorii grafw. Zarzdzanie projektami (programowaniesieciowe). Maksymalny przepyw w sieci. Algorytm Forda-Fulkersona. Drzewadecyzyjne. Minimalne drzewo rozpinajce. Najkrtsza droga w grafie algorytmy wyznaczania.

2

Wy8

Sieci zalenoci deterministyczne (CPM, PERT) i stochastyczne (GERT).Analiza czasowo-kosztowa. Tworzenie wykresw Gantta. Optymalizacjazasobw w sieciach zalenoci. Problem komiwojaera. Algorytm Littlea.Problem zaadunku (plecakowy). Problem sterowania produkcj i zapasami.

2

Wy9Optymalizacja wielokryterialna i wybrane nieliniowe modele decyzyjnerozwizywalne metodami PL.

2

Wy10Wprowadzenie i przykady gier (wieloosobowe, dwuosobowe o sumie zero,wieloetapowe, losowe). Podstawowe pojcia (strategia czysta, mieszana,optymalna, wypata, warto gry).

2

Wy11

Gry macierzowe strategie mieszane, kryterium wartosci oczekiwanej,graficzna metoda rozwiazywania gier 2n. Twierdzenie Johna von Neumanna oistnieniu rozwiazania kadej gry macierzowej. Rozwizywanie zada zomwionego materiau.

2

Wy12Przykady zastosowania strategii mieszanych: rybowstwo na Jamajce, grapartyzanci i policjanci. Drzewko postac rozwinieta gry. Rozwiazywanie giermetoda przycinania drzewka (indukcji wstecznej).

2

Wy13Gry przeciwko naturze. Kryteria Laplace`a, Bayesa, Hurwitcza oraz Savage`a,znajdowanie optymalnej decyzji.

2

Wy14

Gry dwuosobowe o sumie niezerowej: rwnowaga Nasha i rozwiazanianiekooperacyjne, optymalnosc w sensie Pareto, strategie bezpieczne ikontrbezpieczne. Schemat arbitraowy Nasha i rozwiazania kooperacyjne.Negocjacje pracodawcy-pracobiorcy.

2

Wy15 Kolokwium zaliczeniowe. 2

Suma: 30

Forma zaj Projekt Liczba godzin

Proj1

Badania operacyjne jako narzdzie wspomagania procesw decyzyjnych klasyfikacja procesw decyzyjnych. Metody podejmowania decyzji wwarunkach pewnoci. Programowanie liniowe (PL) liniowy model decyzyjny,decyzje dopuszczalne i optymalne. Metody rozwizywania zada PL. Graficznerozwizywanie zada PL. Modele programowania liniowego. Formuowanie irozwizywanie zada PL interpretacja uzyskanych wynikw. Algorytmsympleksu. Rozwizywanie zada z omwionego materiau.

2

Proj2

Dualizm w programowaniu liniowym. Rachunek macierzowy w rozwizywaniuzada PL. Problem dualny, wyceny dualne i ich interpretacja. Analizapostoptymalizacyjna (wraliwoci rozwiza). Zmiany parametrw funkcji celuoraz wyrazw wolnych w ograniczeniach. Dodawanie lub usuwanie zmiennychdecyzyjnych. Kompleksowa analiza rozwizania optymalnego. Programowanieliniowe cakowitoliczbowe (dyskretne). Metoda paszczyzn odcinajcych.

2

48/341

Proj3

Klasyczne zadania transportowe algorytmy. Zadania transportowe z kryteriumczasu. Zadania transportowe (niezbilansowane, z ograniczonprzepustowoci tras). Problem lokalizacji produkcji. Przykady problemwdajcych si sprowadzi do zagadnienia transportowego (zagadnienieoptymalnego przydziau). Zadania transportowo-produkcyjne itransportowo-magazynowe. Minimalizacja pustych przebiegw. Blokowanietras. Wieloetapowe zadanie transportowe.

2

Proj4

Wprowadzenie do teorii grafw. Zarzdzanie projektami (programowaniesieciowe). Maksymalny przepyw w sieci. Algorytm Forda-Fulkersona. Drzewadecyzyjne. Minimalne drzewo rozpinajce. Najkrtsza droga w grafie algorytmy wyznaczania. Sieci zalenoci deterministyczne (CPM, PERT) istochastyczne (GERT). Analiza czasowo-kosztowa. Tworzenie wykreswGantta. Optymalizacja zasobw w sieciach zalenoci. Problem komiwojaera.Algorytm Littlea. Problem zaadunku (plecakowy). Problem sterowaniaprodukcj i zapasami.

2

Proj5

Optymalizacja wielokryterialna i wybrane nieliniowe modele decyzyjnerozwizywalne metodami PL. Wprowadzenie i przykady gier (wieloosobowe,dwuosobowe o sumie zero, wieloetapowe, losowe). Podstawowe pojcia(strategia czysta, mieszana, optymalna, wypata, warto gry).

2

Proj6

Gry macierzowe strategie mieszane, kryterium wartosci oczekiwanej,graficzna metoda rozwiazywania gier 2n. Twierdzenie Johna von Neumanna oistnieniu rozwiazania kadej gry macierzowej. Rozwizywanie zada zomwionego materiau. Przykady zastosowania strategii mieszanych:rybowstwo na Jamajce, gra partyzanci i policjanci. Drzewko postacrozwinieta gry. Rozwiazywanie gier metoda przycinania drzewka (indukcjiwstecznej).

2

Proj7

Gry przeciwko naturze. Kryteria Laplace`a, Bayesa, Hurwitcza oraz Savage`a,znajdowanie optymalnej decyzji. Gry dwuosobowe o sumie niezerowej:rwnowaga Nasha i rozwiazania niekooperacyjne, optymalnosc w sensiePareto, strategie bezpieczne i kontrbezpieczne. Schemat arbitraowy Nasha irozwiazania kooperacyjne. Negocjacje pracodawcy-pracobiorcy.

1

Proj8 Kolokwium zaliczeniowe. 2

Suma: 15

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. wykad tradycyjny z wykorzystaniem transparencji i slajdwN2. wiczenia problemoweN3. wiczenia rachunkowe

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Wykad)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

49/341

F1 PEK_W01, PEK_U01, PEK_K01 kolokwium, odpowiedzi ustne

P = F1

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Projekt)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_W01, PEK_U01, PEK_K01 kolokwium, odpowiedzi ustne

P = F1

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA[1] Ignasiak E. (red.): Badania operacyjne. Warszawa 2001, PWE[2] Kukua K. (red.): Badania operacyjne wprzykadach i zadaniach. Warszawa 2002, PWN[3] Trzaskalik T.: Wprowadzenie do bada operacyjnych zkomputerem. Warszawa 2008, PWE[4] Straffin P.: Teoria gier, 2001, Scholar[5] Malawski M., Wieczorek A.,Sosnowska H. (2004): Konkurencjai kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach spoecznych, 2004, PWN.

LITERATURA UZUPENIAJCA[1] Stadnicki J.: Teoria i praktyka rozwizywania zada optymalizacji z przykadami zastosowa technicznych.Warszawa 2006, WNT[2] Szapiro T. (red.): Decyzje menaderskie z Excelem. Warszawa 2000, PWE[3] Guzik B.:Ekonometria i badania operacyjne. Wydawnictwo AE Pozna, Pozna 1999[4] Krawczyk S.: Badania operacyjnedla menaderw. Wydawnictwo AE Wrocaw 1996[5] Lipiec-Zajchowska M. (red.): Wspomaganie proceswdecyzyjnych. Tom III. Badania operacyjne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003[6] Anholcer M., Gaspras H.,Owczarkowski A.: Przykady i zadania z bada operacyjnych i ekonometrii. Wydawnictwo AE Pozna, Pozna2003[7]. Watson J.: Strategia: Wprowadzenie do teorii gier,2005, Norton, New York.[8] Gibbons R.: Game Theoryfor Applied Economists, 1992 Princeton U.P.

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUMatematyka stosowana w logistyce

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektwksztacenia zdefiniowanych dla kierunku studiw i

specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treciprogramowe

Numernarzdzia

dydaktycznego

PEK_W01 K2ZIP_W01, K2ZIP_W03, K2ZIP_W04 C1-C3Wy1-Wy15,

Pr1-Pr8N1-N3

50/341

PEK_U01 K2ZIP_U03, K2ZIP_U05 C1-C3Wy1-Wy15,

Pr1-Pr8N1-N3

PEK_K01 K2ZIP_K01, K2ZIP_K02 C1-C3Wy1-Wy15,

Pr1-Pr8N1-N3

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr in. Artur Kierzkowski tel.: 71 320-20-04 email: [email protected]

51/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Modelowanie procesw logistycznychNazwa w jzyku angielskim: Logistics processes modellingKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Logistyka StosowanaStopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: ZPM041103Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni(ZZU)

30 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

30 60

Forma zaliczeniaZaliczeniena ocen

Zaliczeniena ocen

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 1 2

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

2

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajcazajciom wymagajcym bezporedniego kontaktu(BK)

1.2 1.4

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. ma wiedz podstawow z zakresu zarzdzania, projektowania i badania procesw/systemwlogistycznych2. Znajomo arkusza kalkulacyjnego, np. Excel

CELE PRZEDMIOTU

C1. Nabycie poszerzonej wiedzy z obszarw metodyki modelowania systemw logistycznych.C2. Opanowanie umiejtnoci planowania i projektowania systemw logistycznych ze szczeglnymuwzgldnieniem podstawowych narzdzi wspierajcych prace logistyka

52/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:PEK_W01 - Posiada poszerzon wiedz z zakresu metod modelowania losowych procesw logistycznych

II. Z zakresu umiejtnoci:PEK_U01 - Potrafi opracowa model procesu logistycznego z wykorzystaniem metod analizy systemowej inarzdzi komputerowych

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:PEK_K01 - Potrafi wspdziaa i pracowa w grupiePEK_K02 - Potrafi odpowiednio okreli priorytety suce realizacji okrelonych zada i problemwPEK_K03 - Potrafi myle i dziaa w sposb kreatywny

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Wykad Liczba godzin

Wy1Wprowadzenie do modelowania. Cele, moliwoci i ograniczenia modelowania.Etapy budowy i badania modeli.

2

Wy2 Graficzne metody odwzorowania procesw logistycznych. 2

Wy3cieka krytyczna przy ograniczonych zasobach, analiza czynnocirwnolegych MAC.

2

Wy4 Programowanie dynamiczne. 2

Wy5Zastosowanie metody programowania dynamicznego w modelowaniuprocesw logistycznych przykady.

2

Wy6 Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka: drzewo decyzyjne i gry z natur. 2

Wy7Wprowadzenie do modelowania symulacyjnego. Generowanie liczbpseudolosowych.

2

Wy8 Opracowanie algorytmu i programu symulacyjnego. 2

Wy9Przykady modeli symulacyjnych odwzorowujcych dynamik proceswtransportowo - magazynowych.

2

Wy10 Gromadzenie i analiza danych wejciowych do modelowania. 2

Wy11 Weryfikacja i ocena wynikw bada symulacyjnych. Badanie modelu. 2

Wy12 Wprowadzenie do teorii kolejek: proces narodzin i mierci. 2

Wy13 Omwienie przykadw z teorii kolejek: systemy M/M/m bez kolejki. 2

Wy14 Omwienie przykadw z teorii kolejek: systemy M/M/m z kolejk. 2

Wy15 Zaliczenie kursu. 2

Suma: 30

Forma zaj Projekt Liczba godzin

Proj1Omwienie planu laboratorium, wymaga, warunkw zaliczenia. Prezentacjawybranego case study na podstawie artykuw prasowych.

2

Proj2Dobr liczby urzdze transportowo - magazynowych na podstawiegraficznego modelu realizowanego procesu.

2

Proj3Planowanie umiejscowienia magazynu centralnego w zadanej siecidystrybucyjnej.

2

53/341

Proj4Wybr opcji realizacji procesu zakupu i magazynowania wykorzystaniemetody programowania dynamicznego.

2

Proj5 Budowa drzewa decyzyjnego dla zadanego przykadu. 2

Proj6Symulacja dziaania modelu sterowania zapasami wedug staego poziomuzamawiania w warunkach losowych.

2

Proj7Badanie modelu sterowania zapasami (z zaj poprzednich) oraz wybroptymalnych parametrw modelu.

3

Suma: 15

STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE

N1. prezentacja multimedialnaN2. dyskusja problemowaN3. konsultacjeN4. praca wasna - przygotowanie do projektuN5. praca wasna - samodzielne studia i przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Wykad)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1 PEK_W01 ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego

P = F1

OCENA OSIGNICIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTW KSZTACENIA (Projekt)

Oceny (F formujca (w

trakciesemestru), P

podsumowujca(na koniecsemestru)

Numer efektu ksztacenia Sposb oceny osignicia efektu ksztacenia

F1PEK_W01, PEK_U01, PEK_K01, PEK_K02,PEK_K03

ocena z zada realizowanych na zajciachprojektowych

F2 PEK_W01, PEK_U01 ocena z kolokwium pisemnego

P = (1/2)F1+(1/2)F2

54/341

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

LITERATURA PODSTAWOWA1. Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarzdzania operacjami i acuchem dostaw., Helion, 20072. Ciesielski M.(red.), Instrumenty zarzdzania acuchami dostaw, PWE,20093. Chaberek M, Modelowanie procesw i systemw logistycznych.Cz. 1., Wyd. U.G. Gdansk, 20014. Krawczyk S., Metody ilosciowe w logistyce (przedsiebiorstwa) t.II, Wydawnictwo C. H. Beck, 20015. Pfohl H-Ch., Systemy logistyczne: podstawy organizacji i zarzadzania,Wyd. IliM, Poznan , 2001

LITERATURA UZUPENIAJCA1. Blanchard B. S., Logistics Engineering and Management (5th Ed). Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall,20042. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, 20073. Mokrzyszczak H., Logistyka: podstawy procesw logistycznych, WIG, Biaystok, 19984. Wojciechowski A., Systemy logistyczne, WAT, 2007

MACIERZ POWIZANIA EFEKTW KSZTACENIA DLA PRZEDMIOTUModelowanie procesw logistycznych

Z EFEKTAMI KSZTACENIA NA KIERUNKUZarzdzanie i Inynieria Produkcji

Przedmiotowyefekt

ksztacenia

Odniesienie przedmiotowegoefektu do efektw ksztaceniazdefiniowanych dla kierunku

studiw i specjalnoci

Celeprzedmiotu

Treci programoweNumer

narzdziadydaktycznego

PEK_W01 K2ZIP_LS_W08 C1Wy1, Wy2, Wy3, Wy4, Wy5, Wy6,

Wy7, Wy8, Wy9, Wy10, Wy11,Wy12, Wy13, Wy14, Wy15

N1, N2, N5

PEK_U01 K2ZIP_LS_U10 C1, C2

Wy1, Wy2, Wy3, Wy4, Wy5, Wy6,Wy7, Wy8, Wy9, Wy10, Wy11,

Wy12, Wy13, Wy14, Wy15, Pr1,Pr2, Pr3, Pr4, Pr5, Pr6, Pr7

N1, N2, N3,N4

PEK_K01,PEK_K02,PEK_K03

K2ZIP_LS_K01, K2ZIP_LS_K02,K2ZIP_LS_K03

C2 Pr1, Pr2, Pr3, Pr4, Pr5, Pr6, Pr7 N4

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr in. Anna Jodejko-Pietruczuk tel.: 71 320-28-17 email: [email protected]

55/341

Wydzia Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim: Projektowanie systemw transportowo-magazynowychNazwa w jzyku angielskim: Systems design of transportation and warehousingKierunek studiw (jeli dotyczy): Zarzdzanie i Inynieria ProdukcjiSpecjalno (jeli dotyczy): Logistyka StosowanaStopie studiw i forma: II stopie, stacjonarnaRodzaj przedmiotu: obowizkowyKod przedmiotu: ZPM041104Grupa kursw: nie

Wykad wiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zaj zorganizowanych w Uczelni(ZZU)

30 15

Liczba godzin cakowitego nakadu pracy studenta(CNPS)

30 30

Forma zaliczeniaZaliczeniena ocen

Zaliczeniena ocen

Grupa kursw

Liczba punktw ECTS 1 1

w tym liczba punktw odpowiadajca zajciom ocharakterze praktycznym (P)

1

w tym liczba punktw ECTS odpowiadajcazajciom wymagajcym bezporedniego kontaktu(BK)

0.6 0.7

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. ma wiedz podstawow z zakresu zarzdzania i projektowania procesw oraz systemw logistycznych

CELE PRZEDMIOTU

C1. Poznanie zagadnie dotyczcych planownaia i projektownaia systemw transportowo-magazynowych.C2. Nabycie umiejtnoci planowania i organizowania przepyww materiaowo-informacyjnych w magazynach.C3. Nabycie umiejtnoci optymalizacji systemw logistycznych.

56/341

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTACENIA

I. Z zakresu wiedzy:PEK_W01 - Potrafi zdefiniowac pojcie systemu transporto-magazynowego, objasni jego budow, nazwajcposzczeglne jego elementy skadowe.PEK_W02 - Potrafi opisa dla wybranych przypadkw zaproponowa wasne rozwizania systemwtransportowo-magazynowych, dyskutujc swoje wybory, aby wskaza najwaciwsze uwzgldniajc strategi.PEK_W03 - Potrafi wyliczy przykadowe rozwizanie systemu transportowo-magayznowego na poziomieoperacyjnym.

II. Z zakresu umiejtnoci:PEK_U01 - Potrafi decydowa i dobiera w procesie projektowania elementy systemutransportowo-magazynwego.PEK_U02 - Posiada umiejtno opracowania dokumentacji dla systemu transportowo-magazynowego.PEK_U03 - Posiada umiejtno szacowa koszty systemu transportowo-magayznowego oraz eksploatowa je.

III. Z zakresu kompetencji spoecznych:PEK_K01 - Pracuje samodzielnie i wspdziaa w zespole.PEK_K02 - Przestrzega poczynionych ustale wykonujc prac.PEK_K03 - Dyskutuje, zachowujc otwarto na inne zdanie.

TRECI PROGRAMOWE

Forma zaj Wykad Liczba godzin

Wy1

Wykad wprowadzajcy:- Zakres merytoryczny wykadu.- Zaliczenie i terminy kolokwiw.- Literatura podstawowa i uzupeniajca.- Organizacja zaj.

1

Wy2

Identyfikacja procesw logistycznych w systemach transportu bliskiego imagazynowania.-Definicja magazynu.-Identyfikacja podstawowych procesw transportowo-magazynowych.-Identyfikacja funkcjonalno-procesowa stref magazynu.-Definicja jednostki adunkowej.-Fronty przeadunkowe.-Prace adunkowe.

2

Wy3

Metody prezentacji zapisu przepywu adunkw w logistycznym systemiemagazynowym.-Scenografia organizatorska.-Synoptyczne wykresy.-Wykresy Sankeya.-Karty procesu przepywu materiaowego.

2

57/341

Wy4

Alokacja obiektw w planowaniu przepywu adunkw.Metoda Schimigalli.Metody komputerowe

Transport adunkw optymalizacja przepywu adunkwProblem planowania trasy transportowej.Podstawowe rozwizania strukturalne.Przykady obliczeniowe

2

Wy5

Projektowanie struktury magazynu.Magazyny: wysokiego i niskiego skadowania.Magazyn z reimem temperaturowym.Magazyn typu cross-dock.Magazyn materiaw sypkich.Magazyn materiaw pynnych.

2

Wy6 Kolokwium 1z 2. Test obejmujcy materia z zaj 1-5 1

Wy7

Dobr urzdze do skadowania.Skadowanie statyczne bez regaw (krtka powtrka).Skadowanie statyczne.Skadowanie dynamiczne.

2

Wy8Wzki widowe.Charakterystyka wzkw widowych uniwersalnych.Charakterystyka wzkw widowych specjalizowanych.

2

Wy9

UkadniceCharakterystyka ukadnic magazynowych.Harmonogramowanie czasu pracy ukadnic.Optymalizacja pracy ukadnic.

2

Wy10

Harmonogramowanie czasu pracy samojezdnych urzdze transportowych wlogistycznych systemach magazynowychHarmonogramowanie czasu pracy wzkw widowych.Harmonogramowanie czasu pracy ukadnic.

2

Wy11

Przenoniki w logistycznych systemach magazynowych.Rodzaje przenonikw.Rozwizania konstrukcyjne.Zasady doboru przenonikw

2

Wy12

Dobr rodkw przepywu informacji.Oznaczanie miejsc paletowych w magazynie.Oznaczanie jednostek adunkowych w magazynie.Wybr technologii wymiany informacji w logistycznym systemie magazynowym.Dobr urzdze czytajcych kody 1D, 2D i RFID. (skanery stacjonarne,radiowe, ze stacj dokujc, kamery)Dobr urzdze drukujcych/ programujcych: kody 1D, 2D i RFID.

2

Wy13

Wybr systemw komputerowego wspomagania pracy logistycznego systemumagazynowegoSystemy WMS, MRP, ERP.Szczegowe dziaanie systemu WMS.Bazy danych dla logistycznych systemw magazynowych

2

Wy14

Metody optymalizacji logistycznych systemw magazynowych.Energochonno systemw magazynowychMetody ekspertowe.Sposoby oceny i zmniejszania energochonnoci wybranych proceswmagayznowych

2

58/341

Wy15Kolokwium 2z2.Kolokwium caociowe

1

Wy16Wycieczka dydaktyczna do magazynu lub biura konstrukcyjnego zajmujcegosi projektowaniem magazynw.

2

Wy17 Omwienie wycieczki. Wystawienie ocen na zaliczenie wykadu. 1

Suma: 30

Forma zaj Projekt Liczba godzin

Proj1

Omwienie organizacji zaj oraz zasad zaliczania zaj projektowych.Podanie literatury podstawowej i uzupeniajcej. Opracowanie algorytmu formowania jednostki adunkowej typu EURO zprzedmiotw sztukowych o zrnicowanych wymiarach, ciarze, gabarytach iodpornoci na naraenia fizyczne.

2

Proj2Projekt rozkadu miejsc odcznych w magazynie towarw spaletyzowanych zuwzgldnie