przewodnik pacjenta 2016 - nfz-bialystok.pl · po7 dstawowa opieka zdrowotna nzoz przychodnia...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.nfz-bialystok.pl

Przewodnik Pa c j e n ta2016

stan na 1 kwietnia 2016r.

Informator o umowach na wiadczenia zdrowotne zawartych przez Podlaski Oddzia Wojewdzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Biaymstoku.Publikacja przygotowana przez Podlaski Oddzia Wojewdzki NFZ w Biaymstoku.Egzemplarz bezpatny.Przedruk i rozpowszechnianie bez zgody Podlaskiego Oddziau Wojewdzkiego NFZ zabronione.Dane teleadresowe pochodz od wiadczeniodawcw. Za bdy wynikajce z podania niewaciwych lub nieaktualnych informacji Podlaski Oddzia NFZ nie ponosi odpowiedzialnoci.Stan na dzie 1 kwietnia 2016 r.

Programy Profilaktyczne dla ciebie:

Podlaski Oddzia Wojewdzkinarodowego funduszu

zdrowia

15-042 Biaystok, ul. Paacowa 3

tel. (85) 745 95 00

www.nfz-bialystok.pl

badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat

PrOfilaktyka chOrB ukadu krenia dla 35-, 40-, 45-, 50- i 55-latkw - zapytaj w gabinecie lekarza rodzinnego

PrOfilaktyka grulicy zapytaj w gabinecie lekarza rodzinnego

badania Prenatalne zapytaj swojego ginekologa

3

SpiS treciMiejsca udzielania wiadcze na podstawie kontraktw z NFZ

pODStAWOWA OpieKA ZDrOWOtNA

GABINETY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ..............6NOCNA I WITECZNA OPIEKA ZDROWOTNA .......................11

AMBULAtOrYJNA OpieKA SpecJALiStYcZNA

ALERGOLOGIA ....................................................................................12ALERGOLOGIA DZIECICA .............................................................12AUDIOLOGIA I FONIATRIA ..............................................................12BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PODU ..........................12CHIRURGIA DZIECICA ....................................................................12CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ ..................................................13CHIRURGIA OGLNA .......................................................................13CHIRURGIA ONKOLOGICZNA .......................................................13CHIRURGIA PLASTYCZNA ...............................................................13CHIRURGIA SZCZKOWO-TWARZOWA ....................................13DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA ..............................................13DIABETOLOGIA ...................................................................................14DIABETOLOGIA DZIECICA ............................................................14ENDOKRYNOLOGIA ..........................................................................14ENDOKRYNOLOGIA DZIECICA ...................................................15GASTROENTEROLOGIA ...................................................................15GASTROENTEROLOGIA DZIECICA ............................................15GASTROSKOPIA - BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO .....................................................15GENETYKA ............................................................................................15GERIATRIA .............................................................................................15GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZT ..................................................16GINEKOLOGIA I POONICTWO ..................................................16HEMATOLOGIA ...................................................................................17HEPATOLOGIA .....................................................................................17IMMUNOLOGIA ..................................................................................17KARDIOCHIRURGIA ...........................................................................17KARDIOLOGIA .....................................................................................17KARDIOLOGIA DZIECICA ..............................................................18KOLONOSKOPIA - BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO .....................................................18KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYC ............18KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM ZAKAONYM HIV ...18LECZENIE AIDS ....................................................................................18LECZENIE BLU ..................................................................................18LECZENIE CHORB METABOLICZNYCH ...................................18LECZENIE CHORB NACZY ........................................................18

LECZENIE CHORB ZAKANYCH ................................................19LECZENIE CHORB ZAKANYCH U DZIECI .............................19LECZENIE GRULICY I CHORB PUC .......................................19LECZENIE GRULICY I CHORB PUC U DZIECI ....................19LECZENIE MUKOWISCYDOZY .......................................................19LECZENIE OSTEOPOROZY ..............................................................19LECZENIE WAD POSTAWY U DZIECI I MODZIEY ...............19LECZENIE ZEZA ...................................................................................20LOGOPEDIA ..........................................................................................20MEDYCYNA NUKLEARNA ...............................................................20MEDYCYNA SPORTOWA .................................................................20NEFROLOGIA .......................................................................................20NEFROLOGIA DZIECICA ................................................................20NEONATOLOGIA .................................................................................20NEUROCHIRURGIA ............................................................................20NEUROCHIRURGIA DZIECICA .....................................................20NEUROLOGIA ......................................................................................20NEUROLOGIA DZIECICA ...............................................................21OKULISTYKA ........................................................................................21OKULISTYKA DLA DZIECI ................................................................22ONKOLOGIA .........................................................................................22ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECICA ...............................22ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZDU RUCHU ...........23ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZDU RUCHU DLA DZIECI ...........................................................................23OTOLARYNGOLOGIA ........................................................................23OTOLARYNGOLOGIA DZIECICA .................................................24PRELUKSACJA .....................................................................................24PROKTOLOGIA ....................................................................................24REUMATOLOGIA .................................................................................24REUMATOLOGIA DZIECICA ..........................................................24REZONANS MAGNETYCZNY (RM) ...............................................24TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK) .........................................25TRANSPLANTOLOGIA ......................................................................25UROLOGIA ............................................................................................25

LecZeNie StOMAtOLOGicZNe

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE .............................................25PROGRAM ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEMI Z WRODZONYMI WADAMI CZCI TWARZOWEJ CZASZKI .....................................................................25WIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ .................25WIADCZENIA OGLNOSTOMATOLOGICZNE ......................26WIADCZENIA OGLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MODZIEY DO 18 R. . ........................................31

4

WIADCZENIA OGLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGLNYM ..............................32WIADCZENIA ORTODONCJI ........................................................32WIADCZENIA PERIODONTOLOGII ............................................32WIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ................32WIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA PACJENTW PO CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORW W OBRBIE TWARZOCZASZKI ...................33WIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA PACJENTW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORB ZAKANYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS ............................................................33

LecZeNie SZpitALNe

SZPITALNY ODDZIA RATUNKOWY ...........................................33IZBA PRZYJ ......................................................................................33ALERGOLOGIA ....................................................................................34ALERGOLOGIA DZIECICA .............................................................34ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ...........................34ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DZIECICA ....34ANGIOLOGIA .......................................................................................34CHEMIOTERAPIA AMBULATORYJNA ..........................................34CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA .........................................34CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM ......................34CHIRURGIA DZIECICA ....................................................................35CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ ..................................................35CHIRURGIA NACZYNIOWA .............................................................35CHIRURGIA OGLNA .......................................................................35CHIRURGIA ONKOLOGICZNA .......................................................35CHIRURGIA SZCZKOWO-TWARZOWA ....................................35CHOROBY PUC .................................................................................35CHOROBY PUC DZIECICE ...........................................................35CHOROBY WEWNTRZNE ..............................................................35CHOROBY ZAKANE ........................................................................36CHOROBY ZAKANE DZIECICE ..................................................36DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA ..............................................36DIABETOLOGIA ...................................................................................36ENDOKRYNOLOGIA ..........................................................................36ENDOKRYNOLOGIA DZIECICA ...................................................36GASTROENTEROLOGIA ...................................................................36GASTROENTEROLOGIA DZIECICA ............................................36GERIATRIA .............................................................................................36GINEKOLOGIA I POONICTWO ..................................................36HEMATOLOGIA ...................................................................................37IMMUNOLOGIA KLINICZNA DZIECICA ...................................37KARDIOCHIRURGIA ...........................................................................37KARDIOLOGIA .....................................................................................37KARDIOLOGIA DZIECICA ..............................................................37NEFROLOGIA .......................................................................................37NEFROLOGIA DZIECICA ................................................................37NEONATOLOGIA .................................................................................37NEUROCHIRURGIA ............................................................................37NEUROLOGIA ......................................................................................37

NEUROLOGIA DZIECICA ...............................................................37

OKULISTYKA ........................................................................................38

OKULISTYKA DZIECICA .................................................................38

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECICA ...............................38

ONKOLOGIA KLINICZNA .................................................................38

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZDU RUCHU ...........38

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZDU RUCHU DZIECICA ............................................................................38

OTOLARYNGOLOGIA ........................................................................38

OTOLARYNGOLOGIA DZIECICA .................................................38

PEDIATRIA .............................................................................................38

REUMATOLOGIA .................................................................................39

TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA ...............................................39

UROLOGIA ............................................................................................39

reHABiLitAcJA LecZNicZA

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (ZABIEGI) ...........................39

FIZJOTERAPIA DOMOWA ...............................................................40

LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (PORADNIE) ...................................................40

REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W ORODKU/ODDZIALE DZIENNYM ............................................................................................40

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH ..............................................................................41

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA .............................................41

REHABILITACJA OGLNOUSTROJOWA W ORODKU/ODDZIALE DZIENNYM ........................................41

REHABILITACJA OGLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH ............................................41

REHABILITACJA SUCHU I MOWY ...............................................41

WiADcZeNiA pieLGNAcYJNe i OpieKUcZe

PIELGNIARSKA OPIEKA DUGOTERMINOWA DOMOWA .....41

ZAKAD OPIEKUCZO-LECZNICZY DLA DZIECI I MODZIEY ........................................................................................42

ZAKAD OPIEKUCZO-LECZNICZY DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE .........................................42

ZAKAD OPIEKUCZO-LECZNICZY DLA PACJENTW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE .........................................42

ZAKAD PIELGNACYJNO-OPIEKUCZY/ OPIEKUCZO-LECZNICZY ..............................................................42

ZESP DUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE .................43

ZESP DUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE .....43

OpieKA pALiAtYWNA i HOSpicYJNA

HOSPICJUM DOMOWE ....................................................................43

HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI ...........................................43

HOSPICJUM STACJONARNE/ODDZIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ ......................................................................................43

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ .....................................43

5

iSpL Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska

NpZOZ Niepubliczny pielgniarski zakad opieki zdrowotnej

NSZOZ Niepubliczny specjalistyczny zakad opieki zdrowotnej

NZOZ Niepubliczny zakad opieki zdrowotnejpOZ Podstawowa opieka zdrowotna

Spp ZOZ Samodzielny publiczny psychiatryczny zakad opieki zdrowotnej

Sp ZOZ Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej

WSpr Wojewdzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ZOZ Zakad opieki zdrowotnej

WYKAZ SKrtW

LecZeNie pSYcHiAtrYcZNe

IZBA PRZYJ ......................................................................................43LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA) ....................................43LECZENIE ELEKTROWSTRZSAMI CHORYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZE WSKAZA YCIOWYCH .........................................................................................43LECZENIE NERWIC (PORADNIE) ...................................................44LECZENIE RODOWISKOWE (DOMOWE) .................................44LECZENIE UZALENIE (PORADNIE) .........................................44LECZENIE ZABURZE NERWICOWYCH DLA DOROSYCH .....44LECZENIE ZESPOW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJA) ...............................................................................44WIADCZENIA DLA OSB Z AUTYZMEM DZIECICYM LUB INNYMI CAOCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (PORADNIE) ..................................44WIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZE NERWICOWYCH .................................................................................44WIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSYCH ...............................................................................44WIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE GERIATRYCZNE ...................................................................................44WIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSYCH .........................................44WIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MODZIEY .........................44WIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALENIENIA OD ALKOHOLU ...................................................................................44WIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALENIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ....................................45WIADCZENIA OPIEKUCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSYCH .........................................45WIADCZENIA PIELGNACYJNO-OPIEKUCZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSYCH .........................................45WIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIE ....................................................................................45WIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSYCH ..........45WIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE ...................................45WIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE (PORADNIE) ...................45WIADCZENIA REHABILITACYJNE DLA UZALENIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ....................................45WIADCZENIA TERAPII UZALENIENIA OD ALKOHOLU (STACJONARNE) .................................................45

WIADCZENIA TERAPII UZALENIENIA I WSPUZALENIENIA OD ALKOHOLU (PORADNIE) ........45WIADCZENIA TERAPII UZALENIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NI ALKOHOL (PORADNIE) ............................................................45WIADCZENIA TERAPII UZALENIE DLA DZIECI I MODZIEY ........................................................................................46WIADCZENIA W OPIECE DOMOWEJ/RODZINNEJ ..............46WIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSYCH (PORADNIE) .....................................................46WIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MODZIEY (PORADNIE) .....................................46

WiADcZeNiA ZDrOWOtNe ODrBNie KONtrAKtOWANe

BADANIA GENETYCZNE ..................................................................46BADANIA IZOTOPOWE ....................................................................46BADANIA ZGODNOCI TKANKOWEJ .........................................46DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA ...............................................46HEMODIALIZOTERAPIA ...................................................................47LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DOROSYCH ......................................................47LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DZIECI ..................................................................47POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) ....................47TERAPIA IZOTOPOWA ......................................................................47TERAPIA HIPERBARYCZNA .............................................................47TLENOTERAPIA DOMOWA .............................................................47YWIENIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH .......................................................................................47YWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH .......................................................................................47

ZAOpAtrZeNie OrtOpeDYcZNe i rODKi pOMOcNicZe

OPTYKA OKULAROWA ....................................................................47PROTETYKA SUCHU ........................................................................48PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE ....................................................48SPRZT STOMIJNY .............................................................................49RODKI POMOCNICZE, W TYM WYROBY PRZYSUGUJCE COMIESICZNIE ..............................................50ZESTAWY INFUZYJNE .......................................................................56

6 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA pODStAWOWA OpieKA ZDrOWOtNA

GABiNetY pODStAWOWeJ OpieKi ZDrOWOtNeJ PRAKTYKA LEKARSKA H.T. PUCIOWSKA AUGUSTW 29 LISTOPADA 20 87 643 21 10NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA W AUGUSTOWIE AUGUSTW HOA 2B 87 643 51 27NZOZ MEDYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE L.S. KISIEL AUGUSTW JAWIESKA 18 87 643 41 29PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH LIDER AUGUSTW MOSTOWA 1 87 643 37 27SP ZOZ W AUGUSTOWIE AUGUSTW SZPITALNA 12 87 644 42 98NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKO-PIELGNIARSKA ESKULAP AUGUSTW WOJSKA POLSKIEGO 51 87 643 27 64, 87 643 02 54PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO BAKAARZEWO KOZIA 1 87 569 40 06NZOZ SC CORDIS BARGW KOCIELNY AUGUSTOWSKA 21 87 642 40 01NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA SC GOZ BARGW KOCIELNY BARGW KOCIELNY TYSICLECIA 12 87 642 40 14PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO Z. STOKOWSKI BEDA BEDA 43 86 273 30 69ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRAJEWIE BIAASZEWO KOPERNIKA 5 86 273 21 12SP ZOZ W HAJNWCE BIAOWIEA PUSZCZASKA 2 85 667 24 68NZOZ AKADEMIK LEK. MED. D. WYSOCKA-MICHALAK BIAYSTOK AKADEMICKA 3 85 748 58 08PRZYCHODNIA RODZINNA SOL-MED BIAYSTOK AL. JANA PAWA II 59/14U 85 811 04 37NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH PRO MEDICA CENTRUM SP.P. LEKARZY BILBIN, POPIEL-KRZYWICKA, WRBLEWSKA

BIAYSTOK AL. PISUDSKIEGO 4A 85 652 25 85

NZOZ PORADNIA RODZINNA A. GOSK BIAYSTOK ANDRUKIEWICZA 4 3U 85 740 01 87NIEPUBLICZNY ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ COR-MED SC BIAYSTOK ANTONIUKOWSKA 11A 85 651 04 61NZOZ PORADNIA RODZINNA B. AUGUSTYNOWICZ BIAYSTOK BARANOWICKA 113 85 743 76 42NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA NA BEMA B. LEWANDOWSKA I K. MIJEWSKA-ZINIEWICZ SP.P. BIAYSTOK BEMA 2 26 85 744 26 03NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA SP.P. BARTNICKA, BOUYK-MASOWSKA, DOLISKA - LEKARZE

BIAYSTOK BEMA 2 6 85 742 60 35

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA NA BERLINGA BIAYSTOK BERLINGA 8 85 654 39 90NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA RDMIECIE SP.P. BIAYSTOK BIAWNY 11/113 85 744 27 19NZOZ CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKA BIAYSTOK BUKOWSKIEGO 1 lok. 2 85 875 53 55MEDOLA. CENTRUM MEDYCZNE K. SIDOR, W. BAGISKI SJ BIAYSTOK CHOROSZCZASKA 24 533 323 420NZOZ PULS SC W. GOOBURDA, M. TOMASZEWSKA BIAYSTOK CIOKOWSKIEGO 27 85 748 23 20NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA DOBRA SP.P. BIAYSTOK DOBRA 6 85 732 18 06NZOZ LEKARZ RODZINNY J.M. SZELG BIAYSTOK DUBOIS 3 85 868 13 88PRO FAMILIA D. KOZERSKI BIAYSTOK DUBOIS 16 85 745 26 62NZOZ MEDIKON BIAYSTOK EDUKACYJNA 1B 85 741 93 33SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 45 76NZOZ PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH PRZY FABRYCZNEJ SP.P. LEKARZY BIAYSTOK FABRYCZNA 27 2/12 85 869 35 94NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA SC BIAYSTOK GAJOWA 75 85 662 07 96PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO J. REDKO-BASZUN BIAYSTOK KLEPACKA 4 85 662 74 44NZOZ BACIECZKI H. KULPA, T. KLIMIUK BIAYSTOK KOTAJA 75 85 664 01 11NZOZ BACIECZKI H. KULPA, T. KLIMIUK BIAYSTOK KOMISJI EDUKACJI

NARODOWEJ 3 85 667 25 30

NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO U. BONDA BIAYSTOK KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 7

85 663 91 44

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO URSAMED BIAYSTOK KOPERNIKA 3A 85 688 32 23PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH IGNATOWICZ, TOCZYOWSKA SP.P. BIAYSTOK LESZCZYNOWA 40/23 85 732 35 77WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ BIAYSTOK LIPOWA 47 85 742 22 61NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA BIAYSTOK KOWA 9 02 85 732 41 51NLMED PRZYCHODNI BIAYSTOK KACZOROWSKIEGO 7/38U 85 733 22 66NZOZ CENTRUM MEDYCZNE PRZY MICKIEWICZA SP.P. BIAYSTOK MICKIEWICZA 14 85 741 53 46NZOZ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA I. OKUA BIAYSTOK MICKIEWICZA 44A 85 748 23 12NZOZ ZDROWIE PRZYCHODNIA NA MIESZKA SP.P. BIAYSTOK MIESZKA I 8C 15 85 732 88 16NZOZ VILLA MED BIAYSTOK MIOSNA 24 85 653 77 60NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAYSTOK NIEDWIEDZIA 69 85 732 52 44PRZYCHODNIA LEKARSKA LORANTHUS BIAYSTOK NOWOSIELSKA 34 85 661 81 32NZOZ EDMED SC E. ELJASIEWICZ, Z. MIKOAJEWSKI BIAYSTOK PIASTA 14 85 732 72 73NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO J. SZERSZENOWICZ BIAYSTOK PIASTOWSKA 5 85 732 42 28NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO W. CHMIELEWSKA BIAYSTOK PIASTOWSKA 5 85 732 42 28

7 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA VITA Z. BORYSEWICZ-MICHAOWSKA BIAYSTOK PIASTOWSKA 5 85 740 45 84NZOZ PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH M.J. ALEKSANDROWICZ BIAYSTOK POGODNA 11D/2 85 746 40 99PRZYCHODNIA DORMED LEWKO-NINKIEWICZ SP.J. BIAYSTOK POLESKA 89/19 85 663 73 55NZOZ PORADNIA RODZINNA E. GIEDROJ BIAYSTOK POPIEUSZKI 71 85 661 71 55, 85 661 73 23NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO M. JODKOWSKA-KOROBCZAK BIAYSTOK POPIEUSZKI 71/2 85 661 71 55NZOZ PRAKTYKA LEKARSKA BIAOSTOCZEK BIAYSTOK RADZYMISKA 16/25 85 652 08 09NZOZ SILOE SC K. JACHIMOWICZ, J. OZOWSKA-SIEMIONOW BIAYSTOK RAGINISA 87 2 85 676 00 59PRZYCHODNIA EVAMED SAFIEJKO-BARASKA SP.J. BIAYSTOK RZEMIELNICZA 31 85 653 63 63NZOZ MEDICUS M. MARZEC-DZIERANOWSKA BIAYSTOK RZYMOWSKIEGO 22 85 745 21 52SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK BIAYSTOK SIENKIEWICZA 79 85 664 85 15NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA NA SIENKIEWICZA SP.P. BIAYSTOK SIENKIEWICZA 53B/3 85 675 14 79NZOZ FIDOS SC BIAYSTOK SIEWNA 2 85 675 27 27NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH NA SIEWNEJ BIAYSTOK SIEWNA 2 85 675 18 00NIEPUBLICZNY ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICOMPLEX BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 14/25 85 742 64 65SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 blok C 85 748 83 66 NZOZ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA J. MALINOWSKI, J. LUBECKI SC BIAYSTOK SONIMSKA 15/1 85 811 01 70 CENTRUM MEDYCZNE RYSKA SP. Z O.O. BIAYSTOK SOBIESKIEGO 13/8 85 733 32 22PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO D. MDYSKA BIAYSTOK STOECZNA 7/101 85 679 50 22NZOZ LEKARZY SPECJALISTW MEDYCYNY RODZINNEJ I OGLNEJ DOMESTICUS SP.P. BIAYSTOK STORCZYKOWA 5 85 663 68 84NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA MEDVITA SC BIAYSTOK STROMA 11/2 85 661 74 32NZOZ NA SWOBODNEJ BIAYSTOK SWOBODNA 24 85 653 29 98NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA HIPOKRATES BIAYSTOK SZOSA BARANOWICKA 80 85 740 27 80NZOZ MULTI-MEDICA SP.P. LEKARZY POZ BIAYSTOK WITOKRZYSKA 5A/U5 85 745 14 08NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE BIAYSTOK TRANSPORTOWA 4 85 742 28 09NZOZ SANUS BIAYSTOK TRANSPORTOWA 9/U1 85 745 27 08NZOZ MEDIMED PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH BIAYSTOK TUWIMA 1/2 lok. 2 85 652 74 77NZOZ AKADEMICKA PRAKTYKA MEDYCYNY RODZINNEJ SC BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 745 09 50NZOZ CENTRUM MEDYCZNE SONECZNY STOK BIAYSTOK WITOSA 36 85 663 00 11TWJ LEKARZ RODZINNY A. MAJEWSKA, A. ZABIELSKA-DRGOWSKA SP.P. LEKARZY BIAYSTOK ZAGUMIENNA 10A 85 733 35 45NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA NA ZWIERZYNIECKIEJ SP.P. BIAYSTOK ZWIERZYNIECKA 9/25 85 742 59 74NZOZ ALFA-MED SP.P. BIAYSTOK ZWIERZYNIECKA 14 85 746 97 17NZOZ VITA SP. Z O.O. BIELSK PODLASKI 3 MAJA 15 85 730 29 26NZOZ MEDYCYNY RODZINNEJ MEDICA BIELSK PODLASKI 3 MAJA 15 85 730 49 04NZOZ TWJ LEKARZ BIELSK PODLASKI 3 MAJA 20 85 730 35 23NZOZ MEDYCYNY RODZINNEJ MEDICA BIELSK PODLASKI JAGIELLOSKA 2 85 730 50 94NZOZ LEKO BIELSK PODLASKI JAGIELLOSKA 32 85 730 17 21SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 85 833 43 77NZOZ ALMA MED SC BOKI GRUNWALDZKA 1 85 731 31 43NZOZ MEDFIL R. FILIPKOWSKA BOGDANKI BOGDANKI 10 85 719 62 02NZOZ MEDIRENA BRASK JAGIELLOSKA 34 85 737 53 18TOR-MED W HOLONKACH SC D., J. I S. TORCZYSCY BRASK JANA PAWA II 19 85 737 64 31NZOZ MIDMED BRASK KOCIELNA 9 85 737 53 67NIEPUBLICZNY ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICUS SC CHOROSZCZ MICKIEWICZA 21 85 719 19 99TOR-MED W HOLONKACH SC D., J. I S. TORCZYSCY CHRABOY CHRABOY 8 85 731 74 99PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDYK SC NZOZ CIECHANOWIEC MICKIEWICZA 18 86 277 10 15NASZE ZDROWIE SC CIECHANOWIEC OLSZEWSKIEGO 5 86 275 53 79NZOZ NASZA PRZYCHODNIA SC I. MAYSZKO, A. MAYSZKO CZARNA BIAOSTOCKA TOROWA 1 85 710 19 99PRZYCHODNIA POZ IRMED CZARNA WIE KOCIELNA WESOA 24 85 710 91 99SP ZOZ W HAJNWCE CZEREMCHA 1 MAJA 86D 85 685 00 00TWJ LEKARZ W. BIEREZOWICZ CZEREMCHA DUBOIS 31 85 685 00 05NZOZ SC W CZYACH CZYE CZYE 74 85 681 35 13PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO W. JANISZEWSKI CZYEW POLNA 5B 86 275 50 25CENTRUM MEDYCZNO-STOMATOLOGICZNE NZOZ SC CZYEW SZKOLNA 21 86 275 50 21ZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA E&B FALKOWSCY SC DBROWA BIA. 3 MAJA 1B 85 712 28 98NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA DBROWA BIAOSTOCKA 3 MAJA 1C 85 712 01 70NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA BARTEK DBROWA BIAOSTOCKA KOTAJA 1 85 712 18 66

8 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA SP ZOZ W DBROWIE BIAOSTOCKIEJ DBROWA BIAOSTOCKA SKODOWSKIEJ 15 85 712 12 06 w. 32;

85 712 13 99NZOZ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA J. MALINOWSKI, J. LUBECKI SC DBROWA WIELKA DBROWA WIELKA 59 86 275 62 03PRA-MEDICA PRACZUKOWSCY SP.J. DOBRZYNIEWO DUE BIAOSTOCKA 23 85 719 70 99DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH M. MAZUREK DOBRZYNIEWO

FABRYCZNEKRLEWSKA 3 85 688 64 00

NZOZ ORODEK ZDROWIA I. BERNER SC DOLISTOWO STARE DOLISTOWO STARE 142A 85 716 16 78NZOZ W DROHICZYNIE L. SZOLC & M. ZINIEWICZ SP.J. DROHICZYN WARSZAWSKA 12 85 655 70 22ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY DROZDOWO GWNA 36 86 219 20 90SP ZOZ W HAJNWCE DUBICZE CERKIEWNE GWNA 63 85 685 20 05NZOZ DZIADKOWICE DZIADKOWICE 47 85 657 10 25B. KAMISKA PRAKTYKA LEKARSKA FILIPW WLCZASKA 4 87 569 60 40NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA SC GARBARY GARBARY 85 717 60 17NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA I SPECJALISTYCZNA FALMED GIBY DZIEMIANWKA 7 87 516 50 32SP ZOZ W MOKACH GONIDZ KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 668 877 587NZOZ G.B. PAWOWSKA GRABOWO WITOSA 1 86 279 00 53ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRAJEWIE GRAJEWO KOLEJOWA 8 86 273 81 64GABINET LEKARZA RODZINNEGO M. MAKAREWICZ GRAJEWO KOLEJOWA 8 86 272 27 06NZOZ A. PERKOWSKI GRAJEWO KOLEJOWA 8 86 272 27 06PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO M.A. KOTYSKA GRAJEWO KOLEJOWA 8 86 272 27 06NZOZ FENIKS SC K. KLIMASZEWSKA, B. UKAWSKA-PERKOWSKA, D. MEJZNER GRAJEWO KRASICKIEGO 4 86 272 72 64PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO M.J. GINEL-POBOA GRAJEWO KRASICKIEGO 4 86 272 70 89PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO W. BRAJCZEWSKI GRAJEWO KRASICKIEGO 4 86 272 77 80PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO Z.G. GINEL GRAJEWO KRASICKIEGO 4 86 272 70 89NZOZ MEDICUS SC A. I D. LEOCZYK GRAJEWO OS. POUDNIE 9 86 272 43 50NZOZ MEDICUS I. WASILUK GRODZISK BIELSKA 4 85 656 85 16NZOZ ORODEK ZDROWIA W GRDKU SC GRDEK FABRYCZNA 1 85 718 00 51NZOZ ZDROWIE LEKARZ INTERNISTA H. PISAWOCKA I LEKARZ INTERNISTA J.B. KRUTEL SC HAJNWKA 11 LISTOPADA 22 85 682 27 77TORMED HAJNWKA BIAOWIESKA 10 85 682 43 12SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70NZOZ HAJMED HAJNWKA PISUDSKIEGO 10 85 873 14 41SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA PISUDSKIEGO 10 85 682 90 06TOR-MED W HOLONKACH SC D., J. I S. TORCZYSCY HOLONKI HOLONKI 63 85 737 35 08NZOZ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA J. MALINOWSKI, J. LUBECKI SC JABONKA KOCIELNA JABONKA KOCIELNA 55 86 274 50 03R. GAJDA CENTRUM MEDYCZNE GAJDA-MED JABO KOCIELNA KOLEJOWA 11 86 476 13 56NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA HIPOKRATES JANW PARKOWA 9A 85 721 61 26PRZYCHODNIA LEKARSKA SALMED M. SAATOWSKA-KRYNICKA JANW SPORTOWA 4 85 721 67 85NZOZ MEDICOR - MEDYCYNA RODZINNA JANWKA JANWKA 58 87 644 93 07SP ZOZ W MOKACH JASIONWKA RYNEK 21 668 877 577SP ZOZ W MOKACH JAWIY JAWIY 13 668 877 579ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY JEDWABNE OMYSKA 21 86 217 20 12NZOZ SC CORDIS JELENIEWO SPORTOWA 3 87 568 30 56NZOZ MEDFIL R. FILIPKOWSKA JUCHNOWIEC DOLNY JUCHNOWIEC DOLNY 45/2 85 719 60 99NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA SC JUSZKOWY GRD JUSZKOWY GRD 20 85 717 61 75SP ZOZ W MOKACH KALINWKA KOCIELNA KALINWKA KOCIELNA 34 668 877 581NIEPUBLICZNY ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KLEOSIN ZAMBROWSKA 18 85 663 20 69NZOZ ARTE-MEDICA E. ARTEMIUK KLEOSIN ZAMBROWSKA 36 85 717 03 97NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO E. BORONA KLESZCZELE PL. PARKOWY 9 85 681 80 45NZOZ ALMED KLUKOWO MAZOWIECKA 10 86 277 49 99NZOZ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA J. MALINOWSKI, J. LUBECKI SC KLUKOWO MAZOWIECKA 12 86 277 45 10SP ZOZ IM. DR E. JELSKIEGO KNYSZYN GRODZIESKA 96 85 716 70 49NZOZ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA J. MALINOWSKI, J. LUBECKI SC KOBYLIN-BORZYMY LIPOWA 15 86 274 30 13NZOZ MEDICARE SC KOLNO MILEWSKIEGO 36 86 278 19 81NZOZ A. NOBIS KOLNO MILEWSKIEGO 36 86 278 32 22NZOZ I. NOWACKA KOLNO MILEWSKIEGO 36 86 278 32 22SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 358PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO J. WDOOWSKI KOAKI KOCIELNE KOCIELNA 11 86 270 30 04NIEPUBLICZNY ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DUO-MED B. CZERWISKA KONOWAY KONOWAY 2 85 719 17 08

9 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA EL-MED KORYCIN RYNEK 7 85 721 90 09PRZYCHODNIA RODZINNA W. DZIEKOSKA KOZICE KOZICE 9 85 719 93 14NZOZ MEDICAL KRASNOPOL SIENKIEWICZA 3 87 516 40 26NZOZ PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH SP.P. KRYNKI GRODZIESKA 40 85 722 80 46SP ZOZ W MOKACH KRYPNO KOCIELNE KRYPNO KOCIELNE 6 668 877 583NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA J. SKOBODZISKA KSIYNO BRATA ALBERTA 2 85 663 20 47NZOZ PULS KULESZE KOCIELNE PIKNA 8 86 274 40 08NZOZ SC J. I S. CHMARO PRZYCHODNIA RODZINNA KUNICA SOKLSKA 41 85 722 43 36NZOZ LACHOWO LACHOWO 41 86 278 71 58SP ZOZ W HAJNWCE LEWKOWO STARE LEWKOWO STARE 73 85 685 60 05SP ZOZ W LIPSKU LIPSK RYNEK 7 87 642 30 09NZOZ NA ZDROWIE PRAKTYKA LEKARSKA M. WOISKA, J. GRUSZEWSKA SP.P APY CMENTARNA 28 85 715 53 20NZOZ MEDICUS SC APY PIASKOWA 9 85 715 22 91NZOZ MEDICA APY SIKORSKIEGO 7 85 715 57 66ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY OMA AL. PISUDSKIEGO 11 A 86 215 03 73MARMED NZOZ M. SZEWCZYK OMA AL. PISUDSKIEGO 82 86 215 27 43NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ELMED SC E. DODA, J. SZELENGOWICZ-ZAWADZKA OMA KAZASKA 2 86 218 92 44ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY OMA KOLEGIALNA 1 86 216 71 93NZOZ DANMED B. DANIELSKI OMA KSINEJ ANNY 29/6 86 218 04 78NZOZ GABINET LEKARZA RODZINNEGO W OMY OMA PIKNA 3B 86 216 52 80ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY OMA POLOWA 53 86 216 66 81NZOZ LEKARZE RODZINNI 3 SP. Z O.O. OMA REYMONTA 1A/1 86 743 66 55NZOZ J. KRAJEWSKA OMA SIKORSKIEGO 95A 86 215 02 32FAMEDYK NZOZ M. WICKOWSKA OMA SYBIRAKW 5 lok. II 86 218 39 50NZOZ REMEDIUM OMA SYBIRAKW 20B/2A 86 218 44 20NZOZ MEDICA SP. Z O.O. PRZYCHODNIA LEKARSKA OMA SZOSA ZAMBROWSKA 22A 86 215 01 35NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA OMEGA SC OMA WOJSKA POLSKIEGO 161 86 216 58 69OMYSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. OMA WYSZYSKIEGO 9 86 216 65 55ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY OMA WYSZYSKIEGO 10 86 218 54 62R. GAJDA CENTRUM MEDYCZNE GAJDA-MED OPIENIE-JEE OPIENIE-JEE 35 86 476 15 72TOR-MED W HOLONKACH SC D., J. I S. TORCZYSCY UBIN KOCIELNY UBIN KOCIELNY 48 85 731 09 29NZOZ MEDICARE SC MAY POCK KOCHANOWSKIEGO 17 86 279 13 13ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY MIASTKOWO DUGA 1 86 217 48 19NZOZ MEDAZAR MIASTKOWO OMYSKA 8 86 218 14 67NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA SC MICHAOWO SZKOLNA 20 85 718 96 06SP ZOZ W SIEMIATYCZACH MIELNIK PIASKOWA 38 85 657 70 96NZOZ ZESP LEKARSKI SC MILEJCZYCE WODOCIGOWA 2 85 657 90 11SP ZOZ W MOKACH MOKI NIEPODLEGOCI 9 668 877 530NZOZ MEDYK W MOKACH D. BIEDRZYCKA, I. GALISKA-KAUCKA, M. MYTNIK, S. SAWICKA, SP.J. MOKI TYSICLECIA 21 1 85 716 41 03SP ZOZ W HAJNWCE NAREW KOCIELNA 5 85 681 60 35SP ZOZ W HAJNWCE NAREWKA KOLEJOWA 1 85 685 80 10NZOZ PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH SP.P. NOWE PIEKUTY GWNA 6 86 476 19 19NZOZ ORODEK ZDROWIA W NOWINCE NOWINKA NOWINKA 54 87 641 95 35SP ZOZ W HAJNWCE NOWOBEREZOWO NOWOBEREZOWO 82 85 686 44 13ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY NOWOGRD MIASTKOWSKA 5 86 217 55 16SP ZOZ W DBROWIE BIAOSTOCKIEJ NOWY DWR KOCIELNA 1 85 722 60 39NZOZ ZESP LEKARSKI SC NURZEC-STACJA SZKOLNA 5 85 657 50 05ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY OLSZYNY KRTKA 1 86 219 17 27SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM ORLA BIELSKA 18A 85 739 20 83NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA SC OSIEDLE BONDARY OSIEDLE BONDARY 1/3 85 717 62 74ORODEK ZDROWIA OSTROANY OSTROANY OSTROANY 4 85 655 14 02NZOZ VITAMED PERLEJEWO PERLEJEWO 6 85 657 85 60ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY PITNICA

PODUCHOWNACZARNOCKA 14 86 219 27 16

PRZYCHODNIA POZ PASKA 54 J. CIENIEWICZ PASKA PASKA 54 87 641 87 25PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDYK SC NZOZ POBIKRY POBIKRY 52 86 277 10 15NZOZ TOP-MEDIC POWITNE POWITNE 11 85 650 13 79

10 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA GABINET LEKARSKI M. SZCZOEK PRZEROL SUWALSKA 2A 87 569 10 08PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA J. DROZD PRZEDZIECKO-MROCZKI PRZEDZIECKO-MROCZKI

5A 386 271 75 01

ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY PRZYTUY SUPSKA 1 86 217 70 11SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ORODEK ZDROWIA PUSK SZKOLNA 26 87 516 10 11NZOZ KORAMED RACZKI NOWE OSIEDLE 4 87 568 50 19ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRAJEWIE RADZIW GUMIENNA 14 86 273 60 67NZOZ MEDICUS SC A. I D. LEOCZYK RAJGRD ZABIELSKIEGO 6 86 272 18 13ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY ROGIENICE WIELKIE DUGA 18 86 279 10 28INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ROSOCHATE KOCIELNE WIERZBOWA 10 86 275 60 07NZOZ MEDIRENA RUDKA BRASKA 13 85 739 40 73NZOZ MEDYK RUTKA-TARTAK LENA 1 87 568 72 28PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO B.S. SYCZ RUTKI-KOSSAKI 11 LISTOPADA 1/1 86 270 11 23DUO-MED H. I B. ZAREMBA SC RUTKI-KOSSAKI RYNEK 7 86 270 10 13SP ZOZ W SEJNACH SEJNY WOJSKA POLSKIEGO 60D 87 566 90 40NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA I SPECJALISTYCZNA FALMED SEJNY 1 MAJA 2 87 566 90 31NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO W SIDRZE SIDRA SOKLSKA 31 85 721 15 04SP ZOZ W HAJNWCE SIEMIANWKA LIPOWA 1 85 685 70 05NZOZ ZESP LEKARZY RODZINNYCH NR 2 SC SIEMIATYCZE 11 LISTOPADA 26 85 656 10 80NZOZ ZESP LEKARZY RODZINNYCH NR 1 SC SIEMIATYCZE ANDERSA 7A 85 655 64 19NZOZ CERES C. RESZE SOKOY WSPLNA 1 86 476 57 05NZOZ MEDYK SC SOKKA OS. ZIELONE 1 85 711 30 13NZOZ MEDYK SC SOKKA PISUDSKIEGO 9A 85 711 26 69NZOZ VITA SC M. JASISKA, S. KANTOR, I. RAFAOWICZ SOKKA SIKORSKIEGO 40 5A 85 722 05 07NZOZ ROZMED STARA ROZEDRANKA STARA ROZEDRANKA 64 85 711 16 11NZOZ SALUS STAWISKI OMYSKA 8 86 278 50 09NZOZ SC STRABLA PRZEKTNA 10 85 739 56 17SP ZOZ W DBROWIE BIAOSTOCKIEJ SUCHOWOLA GONIDZKA 21 85 712 44 01NZOZ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA J. MALINOWSKI, J. LUBECKI SC SUCHOWOLA GONIDZKA 33 85 711 19 63NZOZ SWJ LEKARZ B. CHLEBISKA SUCHOWOLA SPORTOWA 8 85 712 45 01NZOZ CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ SUPRAL DOLNA 21 85 718 35 23NZOZ MEDMAL SUPRAL DOLNA 19A 85 718 34 70NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA SUWAKI E. PLATER 7/03 87 565 36 96NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA I MEDYCYNY PRACY LEK. MED. J. ADAMSKIEJ SUWAKI E. PLATER 22 87 565 15 95PRAKTYKA LEKARZY RODZINYCH NA KLONOWEJ SUWAKI KLONOWA 40/4U 87 567 75 02NZOZ PRZYCHODNIA POZDROWIE SUWAKI MICKIEWICZA 11/6 87 566 22 68NZOZ PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ SC SUWAKI MYNARSKIEGO 9 87 567 15 97NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA SUWAKI PATLI 29 87 565 77 53NSZOZ POLI-MED SP.P. CHROCIELEWSKA, KOZOWSKA, MARCINKOWSKA SP.P. SUWAKI PUASKIEGO 26A 87 564 16 06NZOZ VITA-MED SP.P. SUWAKI PUTRY 9 87 567 10 60, 87 567 73 65NZOZ PRYMUS SP. Z O.O. SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 63NZOZ PULS SP.P. LEKARZY SUWAKI WARYSKIEGO 27 87 563 07 82NIEPUBLICZNY ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ M. IGNATJEW-BUKO SUWAKI WARYSKIEGO 27/26 87 563 22 82NZOZ ESKULAP LEKARZY NOWACKI I PARTNERZY SUWAKI WARYSKIEGO 27 87 563 08 33, 87 563 08 34NZOZ PRYMUS SP. Z O.O. SUWAKI WARYSKIEGO 27 87 563 08 13SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR LUDWIKA RYDYGIERA SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 95 79ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY SZCZEPANKOWO SZCZEPANKOWO 60 86 217 09 27ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRAJEWIE SZCZUCZYN KRZYWA 2 86 272 50 21PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO S. OLDZKA SZEPIETOWO LIPOWA 1 86 476 01 13PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO T. CZARNIECKA SZEPIETOWO LIPOWA 1 86 476 01 13PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO A. CHLUDZISKA SZEPIETOWO LIPOWA 1 86 476 01 13NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH SZTABIN AUGUSTOWSKA 45 87 641 20 13NZOZ PRZYCHODNIA REJONOWA SC SZTABIN KRASNYBR 42 87 641 40 11NZOZ IL-MED SZUDZIAOWO SZKOLNA 4 85 722 14 13PRZYCHODNIA LEKARSKO-STOMATOLIGICZNA VITA NOVA SZUMOWO XXX-LECIA 6 86 270 70 15NZOZ CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE SZUMOWO DOLNA 24 86 476 91 49

11 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA NZOZ J. KOFMAN SZYMKI SZYMKI 104A 85 717 56 28NZOZ SC CORDIS SZYPLISZKI SUWALSKA 23 87 568 10 96MEDYK SC LEDZIANW LEDZIANW 3 86277 10 15ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY NIADOWO KOLEJOWA 13 86 217 61 17NZOZ SC TOPCZEWO BRASKA 6 85 737 12 11SP ZOZ W MOKACH TRZCIANNE WOJSKA POLSKIEGO 12 668 877 588PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO W. BOTRUCZUK TRZCIANNE WOJSKA POLSKIEGO 12 85 738 50 14, 85 738 50 52PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE NZOZ TUROL JANA PAWA II 8 86 278 64 22NZOZ DAMED W TUROLI TUROL JANA PAWA II 36 86 272 34 99NZOZ E. JARMOC, E. OKSIMOWICZ SP.P. LEKARZY POZ TURO KOCIELNA BIAOSTOCKA 7 85 650 52 79NIEPUBLICZNY ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z.J. SKAKUJ TYKOCIN KACZOROWSKA 2 85 718 73 37NZOZ NA ZDROWIE PRAKTYKA LEKARSKA M. WOISKA, J. GRUSZEWSKA SP.P UHOWO KOCIELNA 8A 85 663 34 70NIEPUBLICZNY LEKARSKI ZOZ WA-MED SC WASILKW KRYSKA 32 85 718 52 22, 85 718 65 55EUROMED A. TARASIEWICZ WASILKW NADRZECZNA 22 85 719 95 78ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRAJEWIE WSOSZ PL. RZDZIANA 11 86 273 10 48ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY WIZNA PL. RAGINISA 31 86 219 60 17NZOZ SC CORDIS WIAJNY SEJNESKA 14 87 568 80 06PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO B. GAWRYSZCZAK WYGODA NOWA 15 86 218 42 51PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO B. BRZOZOWSKA WYSOKIE

MAZOWIECKIEARMII KRAJOWEJ 4 86 477 15 43

NZOZ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA J. MALINOWSKI, J. LUBECKI SC WYSOKIE MAZOWIECKIE

SZPITALNA 2/7 86 275 90 02

NZOZ ZDROWIE A. SUTKOWSKA WYSOKIE MAZOWIECKIE

SZPITALNA 2/3 86 275 00 39

NZOZ PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ B. POGORZELSKA WYSOKIE MAZOWIECKIE

SZPITALNA 2 LOK. 2 85 275 08 42

NZOZ SC WYSZKI KOCIELNA 2 85 737 11 24NZOZ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA J. MALINOWSKI, J. LUBECKI SC WYSZONKI KOCIELNE WYSZONKI KOCIELNE 43 86 277 45 88NIEPUBLICZNY ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W. UKASZA ZABUDW CHODKIEWICZA 3 85 718 80 34NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA SC U. KUPRIANOWICZ, M. KUPRIANOWICZ ZABUDW MICKIEWICZA 5 85 718 80 14NZOZ LEKMED Z. GOBIEWSKA ZAMBRW BIAOSTOCKA 24 86 271 39 02SPKA LEKARSKA UNIMED JURSKA, GASPARSKA, TARKA, ZDRODOWSKI SP.P. ZAMBRW BIAOSTOCKA 24 86 271 39 02GABINET LEKARZA RODZINNEGO A. KULESZA ZAMBRW FABRYCZNA 1 86 271 35 65GABINET LEKARZA RODZINNEGO A.B. RZODKIEWICZ ZAMBRW FABRYCZNA 1 86 271 35 65GABINET LEKARZA RODZINNEGO J. MODZELEWSKA ZAMBRW FABRYCZNA 1 86 271 35 65GABINET LEKARZA RODZINNEGO T. ELIASZ ZAMBRW FABRYCZNA 1 86 475 30 65PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO E. KLECZYSKA ZAMBRW FABRYCZNA 1 86 475 30 60PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO M. WIERZBOWSKA-MARZEC ZAMBRW FABRYCZNA 1 86 271 35 65NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA ZAMBRW PUASKIEGO 2A 86 271 35 08, 86 271 36 99NZOZ GAUDIUM ZAWADY-BORYSWKA SIENKIEWICZA 7 85 714 00 09NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDAR W. KUROWSKA-KOWALEWSKA ZBJNA OMYSKA 40 86 214 00 01NIEPUBLICZNY ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DUO-MED B. CZERWISKA ZOTORIA ZOTORIA 132 85 719 17 08NZOZ MEDYK ARNOWO DRUGIE ARNOWO DRUGIE 16 698 668 547NZOZ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA J. MALINOWSKI, J. LUBECKI S.C. SURA 11 LISTOPADA 16/1 85 715 56 27PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO FAMILIA PRIMO AGNIESZKA KOSK BIAYSTOK WROCAWSKA 9/2 509 384 059CENTRUM MEDYCZNE POGODNA BIAYSTOK POGODNA 4 85 722 25 35NZOZ MEDI-KOL AL-MURTATHA, PRUSINOWSKI SPKA JAWNA KOLNO WITOSA 3A 5 86 262 33 33

NOcNA i WitecZNA OpieKA ZDrOWOtNASP ZOZ W AUGUSTOWIE AUGUSTW SZPITALNA 12 87 644 42 00, 87 644 43 00NZOZ VILLA MED BIAYSTOK MIOSNA 24 85 653 77 60SP ZOZ WOJEWDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAYMSTOKU BIAYSTOK POLESKA 89 85 663 73 57, 85 663 73 10SP ZOZ WOJEWDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAYMSTOKU BIELSK PODLASKI REJONOWA 11 782 948 668, 782 948 675SP ZOZ W DBROWIE BIAOSTOCKIEJ DBROWA BIAOSTOCKA SKODOWSKIEJ 15 85 712 12 06SZPITAL OGLNY IM. DR W. GINELA W GRAJEWIE GRAJEWO KONSTYTUCJI 3 MAJA 34 86 272 32 71 w. 289SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 11SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 301, 321SP ZOZ WOJEWDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAYMSTOKU APY CMENTARNA 28 85 715 53 20WSPR SP ZOZ W OMY OMA SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 999, 86 216 23 60

12 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA SP ZOZ W MOKACH MOKI NIEPODLEGOCI 9 668 877 540SP ZOZ W SEJNACH SEJNY RITTLERA 1 87 516 20 09SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE SZPITALNA 8 85 655 22 00 w. 312SP ZOZ WOJEWDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAYMSTOKU SOKKA POCZTOWA 1 85 711 97 77, 85 711 25 25WSPR SP ZOZ W SUWAKACH SUWAKI MICKIEWICZA 11 87 566 22 68 w. 36SP ZOZ WOJEWDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAYMSTOKU WASILKW KRYSKA 32 85 745 35 58SZPITAL OGLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WYSOKIE MAZOWIECKIE SZPITALNA 5 86 477 54 50SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE NZOZ ZAMBRW JANA PAWA II 3 86 276 36 59

AMBULAtOrYJNA OpieKA SpecJALiStYcZNA

ALerGOLOGiA NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKO-PIELGNIARSKA ESKULAP AUGUSTW WOJSKA POLSKIEGO 51 87 643 27 64, 87 643 02 54 NZOZ HOMEO MEDICUS SZCZESIUL SP.J. BIAYSTOK KOMISJI EDUKACJI

NARODOWEJ 3B 185 745 49 00

SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS BIAYSTOK MYNOWA 17 85 654 54 54 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAYSTOK NIEDWIEDZIA 69 85 732 52 44; 85 743 11 74 NZOZ ORODEK ALERGOLOGICZNO-LARYNGOLOGICZNY DR B. POUDNIEWSKA BIAYSTOK PISUDSKIEGO 4A 2, 3 85 652 31 18 PORADNIA ALERGOLOGICZNA E.J. BOTULISKA, A. POSZCZUK, A. TROFIMOWICZ SP.J. BIAYSTOK PRZEJAZD 2A 85 732 13 61 NZOZ PROMEDICA RADLMACHER I WSPLNICY SP.J. BIAYSTOK SIEWNA 2 85 675 44 44 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 83 01 NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE BIAYSTOK TRANSPORTOWA 4 85 742 28 09 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 NZOZ MULTIMEDICA VII PORADNIA ALERGOLOGICZNA BIAYSTOK WOJSKOWA 4/6 85 745 11 07 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 94 46 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 85 833 27 60 SZPITAL OGLNY IM. DR W. GINELA W GRAJEWIE GRAJEWO KONSTYTUCJI 3 MAJA 34 86 272 32 71 w. 221 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 90 37 SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 325 ALERGOEXPERT - H. UPISKA, H. MAJEWSKA-DBROWSKA - LEKARZE SP.P. OMA WYSZYSKIEGO 10 503848402 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE SZPITALNA 8 85 655 28 25 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 90 NZOZ ALERGIK WYSOKIE MAZOWIECKIE SZPITALNA/2 6 86 275 09 93 SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE NZOZ ZAMBRW JANA PAWA II 3 86 276 36 43

ALerGOLOGiA DZiecicA PORADNIA ALERGOLOGICZNA E.J. BOTULISKA, A. POSZCZUK, A. TROFIMOWICZ SP.J. BIAYSTOK PRZEJAZD 2A 85 732 13 61 CENTRUM MEDYCYNY ODDECHOWEJ MRZ SP.J. BIAYSTOK PIASTA 9A 85 732 30 78 NSZOZ BANASIUK-KOROL SC BIAYSTOK STORCZYKOWA 5/103 696080926 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 05 NZOZ ALFA SPECJALISTYCZNE CENTRUM PEDIATRYCZNE OMA SYBIRAKW 5/4 i 5 86 212 54 23, 666 512 253 ALERGOEXPERT - H. UPISKA, H. MAJEWSKA-DBROWSKA - LEKARZE SP.P. OMA WYSZYSKIEGO 10 503848402 ISPL E.D. HUSZCZA SUWAKI SZPITALNA 60/38 87 562 92 35 NZOZ ALERGIK WYSOKIE MAZOWIECKIE SZPITALNA 2/6 86 275 09 93 SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE NZOZ ZAMBRW JANA PAWA II 3 86 276 36 43

AUDiOLOGiA i FONiAtriA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE B. LARSEN BIAYSTOK CHROBREGO 16A/2 85 654 48 15 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 27 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 25 85 748 82 13 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 33 88, 86 473 36 19 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 56

BADANiA ecHOKArDiOGrAFicZNe pODU NZOZ MASTERMED BIAYSTOK MAZOWIECKA 48 85 742 30 30

cHirUrGiA DZiecicA NZOZ ZESP ZABIEGOWY DZIECICY PANACEUM SP.P. BIAYSTOK FABRYCZNA 39 85 667 08 89, 85 743 55 33 NZOZ PRZYCHODNIA CHIRURGICZNA DLA DZIECI PRIMAMED R. CZARNOWICZ, I. MAGNUSZEWSKI, A. NIECIEROWICZ SP.P. LEKARZY

BIAYSTOK SIENKIEWICZA 53 85 675 00 59

13 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 08 SZPITAL OGLNY IM. DR W. GINELA W GRAJEWIE GRAJEWO KONSTYTUCJI 3 MAJA 34 86 272 32 71 w. 221 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 61

cHirUrGiA KLAtKi pierSiOWeJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93

cHirUrGiA OGLNA SP ZOZ W AUGUSTOWIE AUGUSTW SZPITALNA 12 87 644 43 04 NIEPUBLICZNY CHIRURGICZNY ZOZ NA BIAWNY SP.P. BIAYSTOK BIAWNY 11/8 85 746 00 77 NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWA SP.P. BIAYSTOK BIAWNY 11/14A 85 746 00 10 CHIRURGIA SP.P. MATULEWICZ, JANUSZKIEWICZ, HAPANOWICZ, CZUBEK BIAYSTOK CHOROSZCZASKA 24/2 85 661 08 12 SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 83 22 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 85 833 27 54 SP ZOZ W DBROWIE BIAOSTOCKIEJ DBROWA BIAOSTOCKA SKODOWSKIEJ 15 85 712 11 51 SZPITAL OGLNY IM. DR W. GINELA W GRAJEWIE GRAJEWO KONSTYTUCJI 3 MAJA 34 86 272 32 71 w. 221 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 276 24 24 w. 325 SP ZOZ W APACH APY KORCZAKA 23 85 814 24 17 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 36 01 SP ZOZ W MOKACH MOKI NIEPODLEGOCI 9 668 877 530, 668 877 560 SP ZOZ W SEJNACH SEJNY 22 LIPCA 45 87 516 20 14 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE SZPITALNA 8 85 655 22 00 w. 341 SP ZOZ W SOKCE SOKKA SIKORSKIEGO 40 85 722 04 16 PORADNIA CHIRURGICZNA CORPUS SUWAKI PUTRY 9 2 87 565 71 77 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 61 SZPITAL OGLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WYSOKIE MAZOWIECKIE SZPITALNA 5 86 477 54 36 SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE NZOZ ZAMBRW JANA PAWA II 3 86 276 36 43

cHirUrGiA ONKOLOGicZNA SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAYSTOK NIEDWIEDZIA 69 85 732 52 44; 85 743 11 74 BIAOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKODOWSKIEJ-CURIE BIAYSTOK OGRODOWA 12 85 664 67 29 NZOZ MEDICUS SC A. I D. LEOCZYK GRAJEWO OS. POUDNIE 9 86 272 43 50 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 56 SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE NZOZ ZAMBRW JANA PAWA II 3 86 276 36 43

cHirUrGiA pLAStYcZNA UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 24A 85 746 85 92, 85 746 85 93

cHirUrGiA SZcZKOWO-tWArZOWA UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 24A 85 746 85 92, 85 746 85 93

DerMAtOLOGiA i WeNerOLOGiA NZOZ MEDYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE L.S. KISIEL AUGUSTW JAWIESKA 18 87 643 41 29 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA DERMATOLOGICZNO-WENEROLOGICZNA AUGUSTW WOJSKA POLSKIEGO 19 87 643 25 96 NZOZ DERMA-MEDICA PORADNIA CHORB SKRY H.A. GLINKOWSKA-FRYDRYCH BIAYSTOK BEMA 2/219, 131 85 742 94 32 NZOZ PORADNIA DERMATOLOGICZNA N.L. LEBIEDZISKA BIAYSTOK BEMA 2/218 85 742 94 31 SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 CENTRUM MEDYCZNE MEDREX BIAYSTOK KRAKOWSKA 9 85 749 94 43 NZOZ DERMEDICA SC M.SUSZKO, E.A. STAWOWSKA BIAYSTOK LEGIONOWA 3/5-6 85 742 97 77, 668 135 777,

501 657 922, 501 657 916 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ BIAYSTOK LIPOWA 47 85 746 06 20, 85 749 82

80, 85 742 22 61 NZOZ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DERMATOLOGICZNA SPECDERM BIAYSTOK KOWA 9 85 746 16 40 NZOZ EDMED SC BIAYSTOK PIASTA 14 2/8 85 732 72 73 STDERM SPECJALISTYCZNY GABINET DERMATOLOGICZNY M. WILKOWSKA-TROJNIEL BIAYSTOK STOECZNA 7/9 85 679 51 70 NZOZ E-VITA BIAYSTOK W. ROCHA 12A 85 746 09 86

14 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NZOZ MULTIMEDICA II SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SP.P. BIAYSTOK W. ROCHA 3 85 745 13 50 GABINET DERMATOLOGICZNY E.M. OLENDZKA-RZEPECKA BIAYSTOK H. SIENKIEWICZA 79A/209 85 733 54 54, 85 743 26 57 NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE BIAYSTOK TRANSPORTOWA 4 85 742 28 09 NZOZ MEDAZAR BIAYSTOK WARSZAWSKA 81 85 740 46 88 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 15 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 95 83 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI JAGIELLOSKA 32 85 730 60 31 SPECJALISTYCZNO-LEKARSKI NZOZ DBROWA BIAOSTOCKA 3 MAJA 1C 85 712 18 20 SZPITAL OGLNY IM. DR W. GINELA W GRAJEWIE GRAJEWO KONSTYTUCJI 3 MAJA 34 86 272 32 71 w. 221 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA PISUDSKIEGO 10 85 682 90 02 SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 302 SP ZOZ W APACH APY KORCZAKA 23 85 814 24 17 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 36 49 PROMEDPOL SP. Z O.O. OMA WOJSKA POLSKIEGO 59 86 215 02 65 GABINET DERMATOLOGICZNY D. MIERZEJEWSKA OMA WYSZYSKIEGO 10 86 218 54 63 w. 38 SP ZOZ W MOKACH MOKI NIEPODLEGOCI 9 668 877 530, 668 877 541 SP ZOZ W SEJNACH SEJNY WOJSKA POLSKIEGO 60D 87 516 30 41 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE 11 LISTOPADA 26 85 655 21 29 NZOZ MEDICAL E. KACZAN SOKKA SIKORSKIEGO 40 85 722 04 41 DERMATOLOGICZNA PRAKTYKA LEKARSKA A.E. BUTKIEWICZ-OTARZEWSKA SUWAKI JANA PAWA II 7/1 lok. 19 87 567 00 33 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA DERMATOLOGICZNA LEK. T. WALICKA SUWAKI PUTRY 9 32 87 567 94 79 ISP DERMATOLOGICZNA LEK. MED. W. PARUCH SUWAKI PUTRY 9 33 87 567 94 79 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 90 NZOZ PRODERM E. KOZOWSKA-RESZE WYSOKIE MAZOWIECKIE SZPITALNA 5 86 477 54 18

DiABetOLOGiA NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKO-PIELGNIARSKA ESKULAP AUGUSTW WOJSKA POLSKIEGO 51 87 643 27 64; 87 643 02 54 NSZOZ ORODEK DIABETOLOGICZNY POPULA SC E. POPAWSKA, U.A. PUCH, G. LASZEWSKA BIAYSTOK AL. PISUDSKIEGO 4A/1 85 652 03 18 NZOZ PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA DR J. BORAWSKI BIAYSTOK BUKOWSKIEGO 1/2 85 875 55 55 SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS BIAYSTOK MYNOWA 17 85 654 54 54 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DIAGMEDICA BIAYSTOK RADZYMISKA 16/3 85 742 09 88 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 83 01 NZOZ VITA DIABETICA M. BURACZYK BIAYSTOK W. ROCHA 12A 85 744 68 86 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 OSTEO-MEDIC SC A. RACEWICZ, J. SUPRONIK BIAYSTOK WIEJSKA 81 85 674 90 00 NZOZ SPECJALISTYCZNY ORODEK INTERNISTYCZNO-DIABETOLOGICZNY BIAYSTOK ZAMENHOFA 10/20 85 664 40 50 NSZOZ DIABETYK BIELSK PODLASKI JAGIELLOSKA 32 85 730 60 31 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 85 833 26 94 SZPITAL OGLNY IM. DR W. GINELA W GRAJEWIE GRAJEWO KONSTYTUCJI 3 MAJA 34 86 272 32 71 w. 221 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 325 NZOZ M. ODAKOWSKA SPECJALISTYCZNY ORODEK MEDYCZNY SOMED OMA AL. LEGIONW 29 86 212 53 82 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE SZPITALNA 8 85 655 22 00 w. 341 SP ZOZ W SEJNACH SEJNY WOJSKA POLSKIEGO 60D 87 516 30 41 NZOZ P. ZIMNICKI I A. TYNECKI SPEC-MED SP.J. SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 87

DiABetOLOGiA DZiecicA UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 16

eNDOKrYNOLOGiA NZOZ MEDYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE L.S. KISIEL AUGUSTW JAWIESKA 18 87 643 41 29 NZOZ PRZYCHODNIA ENDOKRYNOLOGICZNA BIAYSTOK BEMA 2 85 744 39 83 NZOZ PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA DR J. BORAWSKI BIAYSTOK BUKOWSKIEGO 1/2 85 875 55 55 SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ BIAYSTOK LIPOWA 47 85 746 06 20, 85 749 82

80, 85 742 22 61 SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS BIAYSTOK MYNOWA 17 85 654 54 54 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAYSTOK NIEDWIEDZIA 69 85 732 52 44; 85 743 11 74

15 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DIAGMEDICA BIAYSTOK RADZYMISKA 16/3 85 742 09 88 NZOZ ENDOMEDICA J. BRZOZOWSKA PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA BIAYSTOK RADZYMISKA 16/104 85 651 41 60 NZOZ PROMEDICA RADLMACHER I WSPLNICY SP.J. BIAYSTOK SIEWNA 2 85 675 44 44 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 85 833 43 82 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 325 NZOZ M. ODAKOWSKA SPECJALISTYCZNY ORODEK MEDYCZNY SOMED OMA AL. LEGIONW 29 86 212 53 82 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 33 29 SP ZOZ W MOKACH MOKI NIEPODLEGOCI 9 668 877 530, 668 877 536 ENDODENT MOLDA SUWAKI KONOPNICKIEJ 2 533170670 NZOZ SYNAPSIS I WYSOKIE MAZOWIECKIE SZPITALNA 2A lok. 1A 86 210 80 10 SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE NZOZ ZAMBRW JANA PAWA II 3 86 276 36 43

eNDOKrYNOLOGiA DZiecicA NZOZ ENDOMEDICA J. BRZOZOWSKA PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA BIAYSTOK RADZYMISKA 16/101, 102 85 651 41 60 NZOZ PROMEDICA RADLMACHER I WSPLNICY SP.J. BIAYSTOK SIEWNA 2 85 675 44 44 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 17 NZOZ ALFA SPECJALISTYCZNE CENTRUM PEDIATRYCZNE OMA SYBIRAKW 5/4 i 5 86 212 54 23, 666 512 253

GAStrOeNterOLOGiA CHIRURGIA SP.P. MATULEWICZ, JANUSZKIEWICZ, HAPANOWICZ, CZUBEK BIAYSTOK CHOROSZCZASKA 24/1 85 661 08 12 SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK BIAYSTOK SIENKIEWICZA 79 85 664 85 18 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 83 01 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 94 46 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 33 29 NZOZ P. ZIMNICKI I A. TYNECKI SPEC-MED SP.J. SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 71

GAStrOeNterOLOGiA DZiecicA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HANSA BIAYSTOK CHOROSZCZASKA 24 85 651 22 89 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 13

GAStrOSKOpiA - BADANiA eNDOSKOpOWe prZeWODU pOKArMOWeGO SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 35 67 SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK BIAYSTOK SIENKIEWICZA 79 85 664 85 18 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 84 45 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 24A 85 746 84 30 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 07 50 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 94 92 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 85 833 27 54 NZOZ MEDICUS SC A. I D. LEOCZYK GRAJEWO OS. POUDNIE 9 86 272 43 50 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 92 73 SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 319 SP ZOZ W APACH APY KORCZAKA 23 85 814 24 60, 85 814 24 29 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 32 46 SP ZOZ W SEJNACH SEJNY RITTLERA 1 87 516 21 38 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE SZPITALNA 8 85 655 22 00 w. 341 SP ZOZ W SOKCE SOKKA SIKORSKIEGO 40 85 722 04 16; 85 722 04 84 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 93 84 SZPITAL OGLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WYSOKIE

MAZOWIECKIESZPITALNA 5 86 477 54 37

SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE NZOZ ZAMBRW JANA PAWA II 3 86 276 36 43

GeNetYKA PODLASKIE CENTRUM GENETYKI KLINICZNEJ GENETICS R. LENIEWICZ, M. GAISKI SC BIAYSTOK PARKOWA 14/84 85 742 64 26

GeriAtriA SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67

16 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA GiNeKOLOGiA DLA DZieWcZt

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAYSTOK NIEDWIEDZIA 69 85 732 52 44; 85 743 11 74 NZOZ PRZYCHODNIA POONICZO-GINEKOLOGICZNA BIAYSTOK NMP KRLOWEJ RODZIN 21 85 664 43 33 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 745 05 20

GiNeKOLOGiA i pOONictWO NZOZ PROFAMILIA AUGUSTW 3 MAJA 49 87 644 66 99 NZOZ MEDYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE L.S. KISIEL AUGUSTW JAWIESKA 18 87 643 41 29 SP ZOZ W AUGUSTOWIE AUGUSTW SZPITALNA 12 87 644 42 77 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKO-PIELGNIARSKA ESKULAP AUGUSTW WOJSKA POLSKIEGO 51 87 643 27 64, 87 643 02 54 NZOZ NAPROMEDICA WASILEWSKI I WSPLNICY SP.J. BIAYSTOK ANTONIUK FABRYCZNY 10 85 653 12 70 lub 75 NSZOZ GIN-MED SC WSPLNICY: K. MAKSIMOWICZ, E. SUCHECKA, M. SZTROMAJER, Z. KOWALCZUK

BIAYSTOK ANTONIUKOWSKA 11A 85 652 02 70, 609 601 787

NSZOZ GIN-MED SC WSPLNICY: K. MAKSIMOWICZ, E. SUCHECKA, M. SZTROMAJER, Z. KOWALCZUK

BIAYSTOK BEMA 2/129 85 742 12 79, 609 601 788

NZOZ CYT-MED PRACOWNIA BADA CYTOLOGICZNYCH, KOLPOSKOPOWYCH I STOPNI CZYSTOCI

BIAYSTOK BEMA 2 85 744 19 65

NSZOZ GIN-MED SC WSPLNICY: K. MAKSIMOWICZ, E. SUCHECKA, M. SZTROMAJER, Z. KOWALCZUK

BIAYSTOK BIAWNY 11 609601789

SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA W ZAKRESIE POONICTWO I GINEKOLOGIA B. BAGAN, J. KUKUA-BUKRABA

BIAYSTOK MICKIEWICZA 14/25,26 85 732 41 74

NSZOZ GIN-GRAV PORADNIA POONICZO-GINEKOLOGICZNA DR H. ANTYCHOWICZ-KLUCZYK BIAYSTOK MIESZKA I 8C/213 85 741 70 84 NZOZ PORADNIA POONICZO-GINEKOLOGICZNA E. OLECHNO-PESZYSKA BIAYSTOK MIESZKA I 8C/201 85 741 71 08 NZOZ PRZYCHODNIA POONICZO-GINEKOLOGICZNA BIAYSTOK NMP KRLOWEJ RODZIN 21 85 664 43 33 NZOZ PRO-MED SC BIAYSTOK PIASTA 14 85 740 69 33 PORADNIA POONICZO-GINEKOLOGICZNA DR N. MED. M. DBROWSKI BIAYSTOK PRZEJAZD 2A/203 85 744 64 30 NSZOZ PRZYCHODNIA POONICZO-GINEKOLOGICZNA W. OSTAPIUK BIAYSTOK RADZYMISKA 16/105 85 651 43 32 NSZOZ GIN-MED SC WSPLNICY: K. MAKSIMOWICZ, E. SUCHECKA, M. SZTROMAJER, Z. KOWALCZUK

BIAYSTOK SIENKIEWICZA 53B 85 654 57 57

NSZOZ GIN-MED SC WSPLNICY: K. MAKSIMOWICZ, E. SUCHECKA, M. SZTROMAJER, Z. KOWALCZUK

BIAYSTOK SIEWNA 2 85 675 11 66

SPECJALISTYCZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POONICZA SYNERGIA E. NOWAK BIAYSTOK STOECZNA 7 lok. 101, 103 85 732 35 05, 696 077 488 NZOZ FEMINA-MED BIAYSTOK STORCZYKOWA 5 85 744 27 34 NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE BIAYSTOK TRANSPORTOWA 4 85 742 28 09 INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA W ZAKRESIE POONICTWO I GINEKOLOGIA B. ROGO BIAYSTOK UPALNA 1A 71 85 654 60 23 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK WARSZAWSKA 15 85 748 87 63, 85 748 87 87 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 91 ISPL E. SADOWSKA BIAYSTOK WITOSA 36/104,105 85 663 01 71 POLMEDICA B. RADZISZEWSKA BIAYSTOK EROMSKIEGO 1B/14 85 674 78 38 NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LEKARSKA DR N. MED. A.W. PRZYSTUPA BIELSK PODLASKI 3 MAJA 15 85 657 88 13 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI JAGIELLOSKA 32 85 833 26 92 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BRASK JANA PAWA II 10 85 737 53 67 SZPITAL OGLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM CIECHANOWIEC PL. KS. KLUKA 4 86 277 10 29 GYNECJA M. KAMISKA SPKA PARTERSKA LEKARZY CZARNA BIAOSTOCKA TOROWA 1 85 741 72 04 SP ZOZ W DBROWIE BIAOSTOCKIEJ DBROWA

BIAOSTOCKASKODOWSKIEJ 15 85 712 11 51

SZPITAL OGLNY IM. DR W. GINELA W GRAJEWIE GRAJEWO KONSTYTUCJI 3 MAJA 34 86 272 32 71 w. 221 ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRAJEWIE GRAJEWO KRASICKIEGO 4 86 272 29 24 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 NZOZ SC CORDIS JELENIEWO SPORTOWA 3 87 562 17 15 SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 344 SP ZOZ W LIPSKU LIPSK RYNEK 7 87 642 30 09 NZOZ SKIBKO APY BOHATERW

WESTERPLATTE 6 85 715 20 20

SP ZOZ W APACH APY KORCZAKA 23 85 814 24 17 PRYWATNY GABINET POONICZO-GINEKOLOGICZNY LEK. E. ZASKA OMA KSICIA JANUSZA 15 F 606416156 GABINET POONICZO-GINEKOLOGICZNY U. GUSZKOWSKA OMA MAZOWIECKA 7A 86 216 03 93

17 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 33 61 NZOZ J. KRAJEWSKA OMA SIKORSKIEGO 95A 86 215 02 32 OMYSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. OMA WYSZYSKIEGO 9 86 215 04 38 ZAKAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OMY OMA WYSZYSKIEGO 10 86 218 54 62 SP ZOZ W MOKACH MOKI NIEPODLEGOCI 9 668 877 530, 668 877 542 NZOZ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA POONICZO-GINEKOLOGICZNA GINEKA K. KRYGICZ, E. MODZELEWSKA-KRYGICZ SP.J.

MOKI WOJSKA POLSKIEGO 42 85 716 27 39

NZOZ VITA RACZKI NOWE OSIEDLE 4 87 568 59 89 SP ZOZ W SEJNACH SEJNY 22 LIPCA 45 87 516 20 38 w. 352 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE 11 LISTOPADA 26 85 655 21 29 NIEPUBLICZNY GINEKOLOGICZNY ZOZ AKOMED B. OMACHEL, MOHD AL-HAMERI, W. KRU-POWICZ SP.J.

SOKKA LELEWELA 2 85 711 89 01

SP ZOZ W SOKCE SOKKA SIKORSKIEGO 40 85 722 04 16 ISPL GABINET GINEKOLOGICZNY M. STRZAKOWSKA-JAKSZTOWICZ SUWAKI MYNARSKIEGO 9 87 567 97 33 ISPL GABINET GINEKOLOGICZNY S. KRUPISKI SUWAKI PUTRY 9/31 87 567 10 40 ALOMED MAGORZATA MARKIEWICZ SUWAKI SIKORSKIEGO 6/9B 87 563 08 18 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 33 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET GINEKOLOGICZNY J. CHROSTOWSKA-SO-BOLEWSKA

SUWAKI WARYSKIEGO 27 87 563 07 79

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE SZUMOWO DOLNA 24 86 476 91 49 NZOZ SC CORDIS SZYPLISZKI SUWALSKA 23 87 568 10 96 NZOZ DAMED W TUROLI TUROL JANA PAWA II 36 86 272 34 99 NZOZ J. BARTOMIEJCZUK WASILKW KRYSKA 32 15 85 718 61 22 NZOZ SC CORDIS WIAJNY SEJNESKA 14 87 568 80 06 SZPITAL OGLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WYSOKIE MAZOWIECKIE SZPITALNA 5 86 477 45 11 NZOZ MULTI-MED SC K. PKAA, B. PKAA, A. JACZYK-PKAA ZAMBRW BIAOSTOCKA 24 86 271 39 83 SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE NZOZ ZAMBRW JANA PAWA II 3 86 276 36 48 NZOZ MEDICO ZAMBRW PODLENA 45 86 271 19 29 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA I. SIEMION-PIECZYKOWSKA ZAMBRW MAGAZYNOWA 9 86 217 39 32

HeMAtOLOGiA CENTRUM MEDYCZNE OPOKA H. MIDRO SP.J. BIAYSTOK ANTONIUKOWSKA 11/III P. 85 664 14 44, 728 289 318 NZOZ INTERHEM BIAYSTOK CHOROSZCZASKA 24 85 652 52 71 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 NZOZ P. ZIMNICKI I A. TYNECKI SPEC-MED SP.J. SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 93 51

HepAtOLOGiA UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 94 46

iMMUNOLOGiA UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02

KArDiOcHirUrGiA UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93

KArDiOLOGiA NZOZ MEDYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE L.S. KISIEL AUGUSTW JAWIESKA 18 87 643 41 29 PROCARDIA SP. Z O.O. AUGUSTW KONOPNICKIEJ 11 87 643 81 81 ISPL PORADNIA KARDIOLOGICZNA LEK. MED. L. BYCHTO AUGUSTW SZPITALNA 12 87 644 43 29 NZOZ CENTRUM KARDIOLOGICZNE PULSUS SC P. SZYMCZAK, A. KUCZYSKA BIAYSTOK BEMA 2/106 85 742 57 80 NZOZ R. MALINOWSKI BIAYSTOK CHOROSZCZASKA 24/2 530 818 757, 85 733 35 91 SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DIAGMEDICA BIAYSTOK RADZYMISKA 16/3 85 742 09 88 NZOZ MULTIMEDICA I SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SP.P. BIAYSTOK POD KRZYW 28 85 745 15 42 SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK BIAYSTOK SIENKIEWICZA 79 85 664 85 18 NZOZ PROMEDICA RADLMACHER I WSPLNICY SP.J. BIAYSTOK SIEWNA 2 85 675 44 44 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 83 04, 85 748 83 01 NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA BENECOR KOWALCZUK SP.J. BIAYSTOK MYNOWA 38/U8 85 661 05 06 NZOZ KARDIO-VITA SP.J. BIAYSTOK SZPITALNA 39/2 85 743 19 91 NZOZ E-VITA BIAYSTOK W. ROCHA 12A 85 746 09 86

18 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 94 43, 85 740 94 46 NZOZ PULS D.W. MEJZNER SP.J. GRAJEWO OS. POUDNIE 47 86 272 26 44 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 SP ZOZ IM. DR E. JELSKIEGO KNYSZYN GRODZIESKA 96 85 727 91 72 SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 325 NZOZ M. ODAKOWSKA SPECJALISTYCZNY ORODEK MEDYCZNY SOMED OMA AL. LEGIONW 29 86 212 53 82 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 35 21 OMYSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. OMA WYSZYSKIEGO 9 86 215 16 96 PROMEDPOL SP. Z O.O. OMA WOJSKA POLSKIEGO 59 86 215 02 65 SP ZOZ W SEJNACH SEJNY WOJSKA POLSKIEGO 60D 87 516 30 41 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE SZPITALNA 8 85 655 22 00 w. 335 SP ZOZ W SOKCE SOKKA SIKORSKIEGO 40 85 722 04 16 ORODEK KARDIOLOGICZNY CARDIA-MED M. ENDZIAN SUWAKI SZPITALNA 71/1 87 567 60 55 PRZYCHODNIA KARDIOLOGICZNA SUWAKI SZPITALNA 60/23 504029231

KArDiOLOGiA DZiecicA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAYSTOK NIEDWIEDZIA 69 85 732 52 44; 85 743 11 74 NZOZ EDMED S.C. BIAYSTOK PIASTA 14 857327273 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 83 44 NZOZ KARDIO-VITA SP.J. BIAYSTOK SZPITALNA 39/2 85 743 19 91 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 29 KARDIOLANDIA PORADNIA KARDIOLOGII DZIECICEJ BIAYSTOK WOJSKOWA 4/4 85 745 90 21, 698 099 996 NZOZ ALFA SPECJALISTYCZNE CENTRUM PEDIATRYCZNE OMA SYBIRAKW 5/4 i 5 86 212 54 23, 666 512 253 OMYSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. OMA WYSZYSKIEGO 9 86 215 16 96

KOLONOSKOpiA - BADANiA eNDOSKOpOWe prZeWODU pOKArMOWeGO SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 35 67 SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK BIAYSTOK SIENKIEWICZA 79 85 664 85 18 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 24A 85 746 84 30 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 84 45 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 85 833 27 54 NZOZ MEDICUS SC A. I D. LEOCZYK GRAJEWO OS. POUDNIE 9 86 272 43 50 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 92 73 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 32 46 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE SZPITALNA 8 85 655 22 00 w. 341 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 93 84 SZPITAL OGLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WYSOKIE MAZOWIECKIE SZPITALNA 5 86 477 54 37 SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE NZOZ ZAMBRW JANA PAWA II 3 86 276 36 43

KOMpLeKSOWA AMBULAtOrYJNA OpieKA SpecJALiStYcZNA NAD pAcJeNteM Z cUKrZYc NSZOZ ORODEK DIABETOLOGICZNY POPULA SC E. POPAWSKA, U.A. PUCH, G. LASZEWSKA BIAYSTOK AL. PISUDSKIEGO 4A/1 85 652 03 18 NZOZ SPECJALISTYCZNY ORODEK INTERNISTYCZNO-DIABETOLOGICZNY BIAYSTOK ZAMENHOFA 10/20 85 664 40 50

KOMpLeKSOWA AMBULAtOrYJNA OpieKA SpecJALiStYcZNA NAD pAcJeNteM ZAKAONYM HiV UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 94 39

LecZeNie AiDS UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 94 39

LecZeNie BLU NZOZ VITAMED IM. E. JAKUBW BIAYSTOK MICKIEWICZA 44A 85 688 31 31; 795 550 023 SP ZOZ W MOKACH MOKI NIEPODLEGOCI 9 668877530 SP ZOZ ORODEK REHABILITACJI W SUWAKACH SUWAKI WARYSKIEGO 22A 87 566 22 33

LecZeNie cHOrB MetABOLicZNYcH UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 06 24

LecZeNie cHOrB NAcZY NZOZ MEDYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE L.S. KISIEL AUGUSTW JAWIESKA 18 87 643 41 29 NZOZ INTERHEM BIAYSTOK CHOROSZCZASKA 24 85 652 52 71

19 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DIAGMEDICA BIAYSTOK RADZYMISKA 16/3 85 742 09 88 NZOZ NEUROMED BIAYSTOK RADZYMISKA 16/107 604256951 NZOZ ANGIO-INTER-MED BIAYSTOK RADZYMISKA 16/108 85 667 16 16 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93

LecZeNie cHOrB ZAKANYcH SP ZOZ W AUGUSTOWIE AUGUSTW SZPITALNA 12 87 644 43 48 PORADNIA CHOROBY ZAKANE M.KONDRUSIK, A.KOWALCZUK-KOT, I.WIERZBICKA SPKA JAWNA

BIAYSTOK STOECZNA 7/10 I 11 85 679 50 71

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 94 46, 85 740 94 77 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 85 833 27 56 SZPITAL OGLNY IM. DR W. GINELA W GRAJEWIE GRAJEWO KONSTYTUCJI 3 MAJA 34 86 272 32 71 w. 221 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 90 44 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 37 54 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 33

LecZeNie cHOrB ZAKANYcH U DZieci UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 94 95

LecZeNie GrULicY i cHOrB pUc ZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA E&B FALKOWSCY SC AUGUSTW ZARZECZE 17B 85 712 28 98, 87 307 00 49 SPECJALISTYCZNA PORADNIA CHORB PUC I GRULICY BIAYSTOK BEMA 2/113 85 742 95 54 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE B. LARSEN BIAYSTOK CHROBREGO 16A 2 85 654 48 15 NZOZ MEDICA DENTAL D. UKJAN BIAYSTOK FAMILIJNA 65 85 676 25 88 CENTRUM MEDYCYNY ODDECHOWEJ MRZ SP.J. BIAYSTOK PIASTA 9A 85 732 30 78 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 81 00, 85 748 83 01 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WARSZAWSKA 18 85 741 29 97 w. 335 OSTEO-MEDIC SC A. RACEWICZ, J. SUPRONIK BIAYSTOK WIEJSKA 81 85 674 90 00 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 94 46 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 85 833 27 60 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 90 37 SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 302 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA SKODOWSKIEJ 1 86 473 37 61 SP ZOZ W SEJNACH SEJNY WOJSKA POLSKIEGO 60D 87 516 30 41 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE SZPITALNA 8 85 655 22 00 SP ZOZ W SOKCE SOKKA SIKORSKIEGO 40 85 722 04 67 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 90 NZOZ ESKULAP LEKARZY NOWACKI I PARTNERZY SUWAKI WARYSKIEGO 27 87 563 08 33, 87 563 08 34 SZPITAL OGLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WYSOKIE MAZOWIECKIE SZPITALNA 5 86 477 54 23 SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE NZOZ ZAMBRW JANA PAWA II 3 86 276 36 45

LecZeNie GrULicY i cHOrB pUc U DZieci CENTRUM MEDYCZNE PULMED BIAYSTOK SIENKIEWICZA 79A/303A 85 850 00 13, 887 870 007 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 13 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 95 04 NZOZ ALFA SPECJALISTYCZNE CENTRUM PEDIATRYCZNE OMA SYBIRAKW 5/4 i 5 86 212 54 23, 666 512 253

LecZeNie MUKOWiScYDOZY UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02

LecZeNie OSteOpOrOZY NZOZ REUMA-MED AUGUSTW DR N. MED. M.J. PESZYSKA AUGUSTW SZPITALNA 12 661944611 ORODEK LECZENIA CHORB KOSTNO-STAWOWYCH OSTEO-ART E. JEZIERNICKA, N. NOWAK, S. DANILUK SC

BIAYSTOK STOECZNA 7 85 742 43 55

OSTEO-MEDIC SC A. RACEWICZ, J. SUPRONIK BIAYSTOK WIEJSKA 81 85 674 90 00 PODLASKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE OMA WOJSKA POLSKIEGO 59 86 215 02 65 OMYSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. OMA WYSZYSKIEGO 9 86 218 28 15

LecZeNie WAD pOStAWY U DZieci i MODZieY NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA BIAYSTOK ANTONIUKOWSKA 11 85 653 77 85

20 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA LecZeNie ZeZA

UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 61 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 36 78

LOGOpeDiA NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA BIAYSTOK ANTONIUKOWSKA 11 85 653 77 85 NZOZ AGMED DR N. MED. A. PANICZKO BIAYSTOK PIASTA 10/2 85 732 40 28, 609 828 359 GABINET LOGOPEDYCZNY E. STANKIEWICZ BIAYSTOK POGODNA 11C/2 505716883 NZOZ VITA SJ BIAYSTOK POPIEUSZKI 71 85 661 71 55 ABC PORADNIA LOGOPEDYCZNA E. DBROWSKA BIAYSTOK STOECZNA 7 7A 609960960 NZOZ REMEDICA BIAYSTOK WASILKOWSKA 85/1 85 675 00 50 ORODEK LARYNGOLOGII JUNIORMED BIAYSTOK WIADUKT 5/8 696767811 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 33 63 GABINET LOGOPEDYCZNO-AFAZJOLOGICZNY MGR I. YLISKA SUWAKI SZPITALNA 60/4 505 185 609, 87 562 94 67 KONTRAKTOWY GABINET LOGOPEDYCZNY M. GRNICKA-ABUD SUWAKI SZPITALNA 60/40 87 562 94 50

MeDYcYNA NUKLeArNA BIAOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKODOWSKIEJ-CURIE BIAYSTOK OGRODOWA 12 85 664 67 67 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 24A 85 746 86 15

MeDYcYNA SpOrtOWA PODLASKIE CENTRUM MEDYCYNA SPORTOWA I ORTOPEDII BIAYSTOK BEMA 2 III p. 85 744 39 84 NZOZ PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA W. SAFROCZYK BIAYSTOK SIENKIEWICZA 79A/309,

30885 742 22 24

SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 NZOZ SPORT-MED PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ SUWAKI WOJSKA POLSKIEGO 2 664453494

NeFrOLOGiA FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SP. Z O.O. BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 652 78 80 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK URAWIA 14 85 740 94 44 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 SP ZOZ W APACH APY KORCZAKA 23 85 814 24 17 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 33 42 SP ZOZ W SOKCE SOKKA SIKORSKIEGO 40 85 722 04 16 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 33 NZOZ ESKULAP LEKARZY NOWACKI I PARTNERZY SUWAKI WARYSKIEGO 27 87 563 08 33, 87 563 08 34

NeFrOLOGiA DZiecicA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE B. LARSEN BIAYSTOK CHROBREGO 16A/2 85 654 48 15 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 83 72 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 25

NeONAtOLOGiA SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK WARSZAWSKA 15 85 748 87 87 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 24 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 325 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 34 24 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE SZPITALNA 8 85 655 28 25 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 90

NeUrOcHirUrGiA UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 85 833 43 27

NeUrOcHirUrGiA DZiecicA UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02

NeUrOLOGiA NZOZ MEDYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE L.S. KISIEL AUGUSTW JAWIESKA 18 87 643 41 29 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKO-PIELGNIARSKA ESKULAP AUGUSTW WOJSKA POLSKIEGO 51 87 643 27 64, 87 643 02 54

21 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA BIAYSTOK ANTONIUKOWSKA 11 85 653 77 85 NZOZ PRZYCHODNIA NEUROLOGICZNA BIAYSTOK BEMA 2 85 742 52 55 NZOZ SYNAPSIS I BIAYSTOK BUKOWSKIEGO 1/2 85 674 04 03 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HANSA BIAYSTOK CHOROSZCZASKA 24 85 651 22 89 PODLASKIE CENTRUM PSYCHOGERIATRII BIAYSTOK SWOBODNA 38/9 85 661 02 98 SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 NZOZ VITA MED CENTRUM MEDYCZNE B.H. ZAWADZKA BIAYSTOK KRAKOWSKA 5 85 667 27 59 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ BIAYSTOK LIPOWA 47 85 746 06 20, 85 749 82

80, 85 742 22 61 NZOZ KENDRON BIAYSTOK MARJASKIEGO 3/201 85 742 05 66 SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS BIAYSTOK MYNOWA 17 85 654 54 54 NZOZ VITA SJ BIAYSTOK POPIEUSZKI 71 85 654 69 66 SPP ZOZ IM. DR. S. DERESZA W CHOROSZCZY BIAYSTOK RADZYMISKA 2 85 743 40 51 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 83 02 NZOZ NEUROMED BIAYSTOK SONIMSKA 15 / 1/5 85 732 91 66 CENTRUM NEUROLOGICZNO-DIAGNOSTYCZNE E. GRSKA BIAYSTOK STOECZNA 7/110 515 240 781, 85 679 50 90 NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE BIAYSTOK TRANSPORTOWA 4 85 742 28 09 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA NEUROLOGICZNA BERNATOWICZ, ROMANOWSKI BIELSK PODLASKI MICKIEWICZA 108A 85 730 79 00 SPECJALISTYCZNO-LEKARSKI NZOZ DBROWA BIAOSTOCKA 3 MAJA 1C 85 712 18 20 SZPITAL OGLNY IM. DR W. GINELA W GRAJEWIE GRAJEWO KONSTYTUCJI 3 MAJA 34 86 272 32 71 w. 221 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 325 SP ZOZ W APACH APY KORCZAKA 23 85 814 24 17 NZOZ M. ODAKOWSKA SPECJALISTYCZNY ORODEK MEDYCZNY SOMED OMA AL. LEGIONW 29 86 212 53 82 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 36 80 CARITAS DIECEZJI OMYSKIEJ CENTRUM REHABILITACJI PW. W. ROCHA OMA RYBAKI 1 86 216 61 17 NZOZ NEUROMEDICO B. JACHIMOWICZ, M. PAPROTA-KUSKOWSKA SP.J. OMA RYCERSKA 3A B 86 218 07 38 SP ZOZ W MOKACH MOKI NIEPODLEGOCI 9 668 877 530, 668 877 537 NZOZ SYNAPSIS I MOKI TYSICLECIA 21/1 85 716 41 03 SP ZOZ W SEJNACH SEJNY WOJSKA POLSKIEGO 60D 87 516 30 41 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE 11 LISTOPADA 26 85 655 21 29 NSZOZ ARS-MEDICA W SOKCE SOKKA 1 MAJA 3 85 711 51 00 SP ZOZ W SOKCE SOKKA SIKORSKIEGO 40 85 722 04 16 NZOZ MEDETRINA W SUWAKACH SUWAKI MYNARSKIEGO 9 87 563 71 68 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 61 GABINET NEUROLOGICZNY ELBIETA SALA SUWAKI WARYSKIEGO 27/100 87 566 22 35 NZOZ SYNAPSIS I WYSOKIE

MAZOWIECKIESZPITALNA 5 86 477 55 16

NZOZ SYNAPSIS I ZAMBRW PUASKIEGO 2A 86 271 36 99

NeUrOLOGiA DZiecicA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HANSA BIAYSTOK CHOROSZCZASKA 24 85 651 22 89 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 83 72 NZOZ SPECJALISTYCZNY ORODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII FOCUS BIAYSTOK SZPITALNA 39/4 85 874 43 34 PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA E. KONOPELKO-LIEWSKA BIAYSTOK SOBIESKIEGO 3/U1 gab.1 531 535 399, 505 128 840 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 74 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 36 70 NZOZ ALFA SPECJALISTYCZNE CENTRUM PEDIATRYCZNE OMA SYBIRAKW 5/4 i 5 86 212 54 23, 666 512 253

OKULiStYKA NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKO-PIELGNIARSKA ESKULAP AUGUSTW WOJSKA POLSKIEGO 51 87 643 27 64, 87 643 02 54 NSZOZ ORODEK DIABETOLOGICZNY POPULA SC E. POPAWSKA, U.A. PUCH, G. LASZEWSKA BIAYSTOK AL. PISUDSKIEGO 4A/1 85 652 03 18 NZOZ PORADNIA OKULISTYCZNA SP.P. LEKARZY OKULISTW ROMANOWSKA, RYSZAWA BIAYSTOK BEMA 2/142 85 742 91 21 SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 NZOZ MEDIX SC BIAYSTOK LEGIONOWA 3/19 85 742 97 77, 602 643 800 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ BIAYSTOK LIPOWA 47 85 746 06 20, 85 749 82 80,

85 742 22 61

22 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA SPECJALISTYCZNY NZOZ LEGE ARTIS BIAYSTOK MYNOWA 17 85 654 54 54 NZOZ CENTRUM BIAYSTOK RZYMOWSKIEGO 51/2 85 733 32 32 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 25 85 748 82 13 NZOZ OKULICI SC BIAYSTOK SONIMSKA 15/1 85 732 95 15 NZOZ MULTIMEDICA I SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SP.P. BIAYSTOK STOECZNA 7 108, I p. 85 679 50 20 NZOZ MULTIMEDICA I SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SP.P. BIAYSTOK POD KRZYW 28 85 745 15 42 NZOZ VISUS ORODEK OKULISTYKI KLINICZNEJ J. MICHNOWSKI BIAYSTOK W. ROCHA 12A 85 744 68 18 NZOZ PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE BIAYSTOK TRANSPORTOWA 4 85 742 28 09 NZOZ MEDIMED PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH BIAYSTOK TUWIMA 1/2 lok. 2 85 652 20 40 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 85 92, 85 746 85 93 NZOZ ORODEK OKULISTYCZNY TCZWKA I. WITECKA-NALEWAJEK BIAYSTOK WGLOWA 6 85 869 15 21, 664 478 699 PODLASKI WOJEWDZKI ORODEK MEDYCYNY PRACY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WIEWIRCZA 10 85 664 78 16 NZOZ CENTRUM OKULISTYCZNE OKO-MED SP.P. LEKARZY BIAYSTOK WITOSA 36 85 661 01 07 NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LEKARSKA DR N. MED. A.W. PRZYSTUPA BIELSK PODLASKI 3 MAJA 15 85 657 88 13 SPECJALISTYCZNO-LEKARSKI NZOZ DBROWA BIAOSTOCKA 3 MAJA 1C 85 712 18 20 SZPITAL OGLNY IM. DR W. GINELA W GRAJEWIE GRAJEWO KONSTYTUCJI 3 MAJA 34 86 272 32 71 w. 221 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA PISUDSKIEGO 10 85 682 91 70, 85 682 90 15 KONTRAKTOWY GABINET OKULISTYCZNY M.E. SENDROWSKA KOLNO MILEWSKIEGO 36 86 278 44 33 SOCIUS SP.P. LEKARZY R. BUDROWSKI, E. NIKOAJUK APY SIKORSKIEGO 26/3 889 564 881 PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY M.A. PODOBISKA OMA POLOWA 53/2 608662914 PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY A. ROMANOWSKA OMA KAZASKA 6 lok. 1 86 216 21 21 PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY B. SIEMION OMA MAACHOWSKIEGO 8/47 600072235 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 36 09 SP ZOZ W MOKACH MOKI NIEPODLEGOCI 9 668 877 530, 668 877 538 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. OKUL. J. TROFIMIUK SEJNY KOWA 3/2 87 516 23 95 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE 11 LISTOPADA 26 85 655 21 29 NSZOZ ARS-MEDICA W SOKCE SOKKA SIKORSKIEGO 40 lok. 27 85 711 56 35 NZOZ MEDICA VISION SUWAKI NOWOMIEJSKA 15 87 562 70 40; 87 564 74 44 PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY K. UKAWSKA SUWAKI PATLI 27 87 566 25 25 ISPL GABINET OKULISTYCZNY M. SOWIKOWSKA SUWAKI PUTRY 9/35 87 777 55 25 ARTOPTICA SALON OKULISTYCZNO-OPTYCZNY U. CYLWIK-SZADKOWSKA SUWAKI UTRATA 2B/U III 87 563 08 83 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 56 ISPL A. KORYTKOWSKA WASILKW KRYSKA 32 lok. 12/13 85 719 41 72 PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY LEK. OKULISTA M. CZARKOWSKA WYSOKIE MAZOWIECKIE SZPITALNA 5 86 477 55 15 PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY B. ZALEWSKA ZAMBRW FABRYCZNA 1 86 271 09 65

OKULiStYKA DLA DZieci SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 25 85 748 82 13 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 02, 85 745 05 61 NZOZ CENTRUM OKULISTYCZNE OKO-MED SP.P. LEKARZY BIAYSTOK WITOSA 36 85 661 01 07 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA PISUDSKIEGO 10 85 682 91 70, 85 682 90 15

ONKOLOGiA NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKO-PIELGNIARSKA ESKULAP AUGUSTW WOJSKA POLSKIEGO 51 87 643 27 64, 87 643 02 54 NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAYSTOK NIEDWIEDZIA 69 85 732 52 44; 85 743 11 74 BIAOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKODOWSKIEJ-CURIE BIAYSTOK OGRODOWA 12 85 664 67 29 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 85 833 27 56 NZOZ MEDICUS SC A. I D. LEOCZYK GRAJEWO OS. POUDNIE 9 86 272 43 50 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 90 37 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 33 75 SZPITAL WOJEWDZKI IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAKACH SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 33 SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE NZOZ ZAMBRW JANA PAWA II 3 86 276 36 43

ONKOLOGiA i HeMAtOLOGiA DZiecicA NZOZ CENTRUM MEDYCZNE DOJLIDY BIAYSTOK NIEDWIEDZIA 69 85 732 52 44; 85 743 11 74 NZOZ ENDOMEDICA J. BRZOZOWSKA PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA BIAYSTOK RADZYMISKA 16/101, 102 85 651 41 60 UNIWERSYTECKI DZIECICY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAYMSTOKU BIAYSTOK WASZYNGTONA 17 85 745 05 19 NZOZ ALFA SPECJALISTYCZNE CENTRUM PEDIATRYCZNE OMA SYBIRAKW 5/4 i 5 86 212 54 23, 666 512 253

23 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA OrtOpeDiA i trAUMAtOLOGiA NArZDU rUcHU

SP ZOZ W AUGUSTOWIE AUGUSTW SZPITALNA 12 87 644 43 02 PODLASKIE CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ I ORTOPEDII BIAYSTOK BEMA 2 III p. 85 744 39 84 NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWA SP.P. BIAYSTOK BIAWNY 11/14A 85 746 00 10 NZOZ HUMANA MEDICA OMEDA BIAYSTOK FABRYCZNA 39 85 654 53 53 SP ZOZ MSW W BIAYMSTOKU BIAYSTOK FABRYCZNA 27 85 869 49 67 NZOZ ALFA CENTRUM ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII BIAYSTOK OGRODNICZKI 51 85 654 01 69 SP ZOZ WOJEWDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. NIADECKIEGO BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 26 85 748 83 22 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAYMSTOKU BIAYSTOK SKODOWSKIEJ 24A 85 746 85 92, 85 746 85 93 SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM BIELSK PODLASKI KLESZCZELOWSKA 1 85 833 27 59 SP ZOZ W HAJNWCE HAJNWKA DOWGIRDA 9 85 682 91 70 SZPITAL OGLNY W KOLNIE KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 69 86 278 24 24 w. 325 SZPITAL WOJEWDZKI IM. KARD. S. WYSZYSKIEGO W OMY OMA PISUDSKIEGO 11 86 473 33 53 SP ZOZ W SEJNACH SEJNY 22 LIPCA 45 87 516 20 14 SP ZOZ W SIEMIATYCZACH SIEMIATYCZE SZPITALNA 8 85 655 22 00 w. 341 SP ZOZ W SOKCE SOKKA SIKORSKIEGO 40 85 722 04 16 P. ZIMNICKI I A. TYNECKI TRAUMA-MED SC SUWAKI SZPITALNA 60 87 562 94 45 SZPITAL OGLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WYSOKIE MAZOWIECKIE SZPITALNA 5 86 477 54 36 SZPITAL POWIATOWY W ZAMBROWIE NZOZ ZAMBRW JANA PAWA II 3 86 276 36 43

OrtOpeDiA i trAUMAtOLOGiA NArZDU rUcHU DLA DZieci PODLASKIE CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ I ORTOPEDII BIAYSTOK BEMA 2 III p.