Przestrzenie dla technologii

Download Przestrzenie dla technologii

Post on 26-Jun-2015

590 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja towarzyszca panelowi na konferencji Sektor 3.0 - www.sektor3-0.pl

TRANSCRIPT

<ul><li> 1.</li></ul> <p> 2. Przestrzenie dla technologii. Lokalne spoecznoci i organizacje pozarzdoweWarszawa, 23/05/11<br /> 3. Panel<br />Panel jest sposobem na opowiedzenie o wynikach badania Technologie dla trzeciego sektora i spoecznoci lokalnych<br />Struktura panelu<br /></p> <ul><li>Wstp 4. Jakie s lokalne organizacje i czy uywaj technologii? 5. Dyskusja panelistw 6. Przestrzenie dla technologii, przestrzenie dla organizacji pozarzdowych 7. Dyskusja panelistw 8. Jak mdrze wspiera lokalne organizacje w korzystaniu z ICT? 9. Dyskusja panelistw</li></ul><p>Kontekst i cele badania<br />Badanie zrealizowane we wsppracy z Polsko-Amerykask Fundacj Wolnoci<br />Wynikao z przekonania, e zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych moe poprawi jako dziaania lokalnych organizacji pozarzdowych i spoecznoci w ktrych dziaaj<br />Badanie zaprojektowane z nastawieniem praktycznym.<br />Podstawowe pytania: <br /></p> <ul><li>W jaki sposb mona wspiera lokalne organizacje pozarzdowe w korzystaniu z technologii? 10. Jak mgby i powinien wyglda ewentualny program wsparcia?</li></ul><p>Zaoenia badania<br />Chcielimy dowiedzie si jak technologie zmieniaj organizacje spoeczne dziaajce w lokalnych spoecznociach<br />bardzo szeroko rozumiane (hardware, software, sposoby wykorzystywania ICT, poziom kompetencji , bariery, szanse itd. )<br />tereny wiejskie i miasta do 20 tys. mieszk.<br />nie tylko organizacje pozarzdowe!<br />Nie koncentrowalimy si na kwestiach e-wykluczenia, czy dostpnoci internetu<br /> 11. Proces badawczy<br />czerwiec 2010 maj 2011<br /></p> <ul><li>Ponad 150 osobo-dni spdzonych na badaniach terenowych w 9 gminach w Polsce 12. 200 wywiadw pogbionych, ponad 20 wywiadw grupowych /warsztatw 13. Ponad 50 lokalnych organizacji 14. Obserwacje, nieformalne rozmowy, materiay z gmin</li></ul><p>Rezultaty badania<br />http://sektor3-0.pl/web/pobierz<br />http://stocznia.org.pl/www/dzialania-stoczni/nowe-technologie<br /> 15. Lokalne organizacje<br /> 16. Organizacje wiejskie i miejskie (podstawowe rnice)<br />Dane:<br />2008<br /> 17. Organizacje wiejskie i miejskie (podstawowe rnice)<br />Dane:<br />2008<br /> 18. Technologie w organizacjach<br />Dane:<br />2010<br /> 19. Technologie w organizacjach<br />Dane:<br />2010<br /> 20. Technologie w organizacjach<br />Czonkowie organizacji wykorzystuj komputery i internet w pracy zawodowej, w yciu prywatnym, ale w samej organizacji- zdecydowanie rzadziej<br />Wewntrznie w organizacji rwnanie do najniszego technologicznego mianownika<br />Zastosowanie technologii jest ograniczone do pewnych obszarw, ktre czonkowie organizacji opanowali. Postp w obszarze technologii nie ma charakteru automatycznego wykorzystanie pewnych funkcji nie sprawia, e zaczyna si uywa innych.<br />Wysokie koszty wejcia - korzystanie z technologii to zmiana kosztowna (czas, pienidze)<br />To nie jest jednorazowa zmiana, to cige zmiany!<br />Rzadko organizacje dostrzegaj zmiany technologiczne jako szans, czciej uywaj ich, bo czuj, e nie maj wyjcia<br /> 21. Przestrzenie dla technologii przestrzenie dla organizacji?<br /> 22. Lokalna spoeczno (typowe skadniki)<br />Instytucje w maych gminach<br /></p> <ul><li>Dom kultury: jeden na dwie gminy wiejskie 23. Biblioteka:2.6bibliotek (z filiami) w gminie wiejskiej, 1.4 w miecie do 20 tys. 24. Szkoa podstawowa: 4.3 w gm. wiejskiej, 1.6 w miecie do 20 tys. 25. Gimnazjum: 1.5 w gminie wiejskiej, 1.4 w miecie do 20 tys. 26. Organizacje pozarzdowe: 5w gm. wiejskiej, 10 w miecie do 20 tys.</li></ul><p>Korzystanie z internetu:<br /></p> <ul><li>W 2009 r. na wsi korzystao 38% mieszkacw, w miastach do 20 tys. 50%, w pozostaych miastach 61% mieszkacw 27. Wrd modych osb (do 24 roku ycia) rnica praktycznie nie istnieje. Gwatownie ronie w przypadku osb starszych (powyej 60 roku ycia) przewaga osb yjcych w miastach siga od 3 do 6 razy.</li></ul><p>Korzystajcy z internetu na wsi:<br /></p> <ul><li>spdzaj przecitnie mniej czasu przez komputerem 28. rwnie czsto korzystaj z usug zwizanych z rozrywk, ale rzadziej ze zwizanymi z prac, z yciem codziennym 29. Maj mniejsze umiejtnoci zwizane z uyciem ICT</li></ul><p>Potrzeby lokalnej spoecznoci<br />Rynek pracy<br />Dostp do usug publicznych<br />Edukacja<br />Rozrywka<br />Wspdecydowanie, partycypacja obywatelska<br />Lokalna tosamo, historia <br />Samopomoc<br />Transport<br /> Promocja gminy<br />Relacje z instytucjami<br /> . . . . . . . .<br />Rozwj gospodarczy<br /> 30. Internet lokalny<br />Internet to okno na wiat ale jednoczenie szansa na lepsz komunikacj wewntrz spoecznoci (rodzaj lokalnego Intranetu)<br />Mieszkacy interesuj si lokalnymi sprawami, samymi sob i swoim otoczeniem<br />Tworzy si bogaty obieg lokalnej informacji, ktry jest mieszkacom potrzebny do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Jak obieg ten odtworzy i wzbogaci przy uyciu ICT?<br />Tworzenie lokalnego obiegu informacji to istotne wyzwanie dla organizacji pozarzdowych<br /> 31. Samorzdy sojusznik czy wrg?<br />Samorzd jest bardzo silny w maych spoecznociach i czsto:<br /></p> <ul><li>Kontroluje zasoby potrzebne do skutecznego dziaania 32. Praktycznie w caoci kontroluje rynek pracy umysowej (nauczyciele, urzdnicy etc.) 33. Ma monopol na lokaln agend 34. Jest niechtny dziaaniom niezalenych instytucji</li></ul><p>Nowe technologie pozwalaj na lepsze dziaanie lokalnych mediw i opinii publicznej, daj lepsze moliwoci monitorowania wadz i szanse na elementarn niezaleno<br /> 35. Gsto relacji <br />Wszyscy si znaj i wszyscy, wszystko o sobie wiedz<br />Negatywne skutki gstoci relacji<br />Technologie daj moliwo sformalizowania i zracjonalizowania kontaktw (np. z instytucjami)<br />Czy jest tu miejsce dla organizacji pozarzdowych?<br /> 36. Szanse i wyzwania zwizane z korzystaniem z ICT<br />Nowe sposoby dziaania to samo mona robi skuteczniej i taniej<br />Nowe obszary dziaania mona prowadzi cakiem nowej dziaania <br />Ambiwalentna rola technologii technologii trzeba uywa roztropnie (maj suy misji organizacji a nie uzalenia)<br /> 37. Jak mdrze wspiera?<br /> 38. Lokalne spoeczestwo informacyjne<br />Spoecznoci w maych miejscowociach to te spoeczestwo informacyjne<br />Organizacje maj problem z diagnoz czsto nie dostrzegaj tych zmian<br />Impuls do modernizacji od dou jest zbyt saby i warto organizowa wsparcie z zewntrz<br />Nie wszystkie organizacje musz si zmieni ale cay lokalny III sektor powinien si modernizowa<br />Organizacje dziaajce lokalnie powinny si technologicznie modernizowa. Grozi im to, e stan si zbdne albo anachroniczne.<br /> 39. Zoona interwencja (system)<br />Finansowanie<br />Oprogramowanie<br />Szkolenia<br />Content<br />Koordynacja<br />Sprzt<br />Rozwizania regulacyjne<br />Dostpno Internetu<br />Portal WWW<br /><br />Rozgaziacze<br />Lokalni przewodnicy<br /> 40. Dzikujemy za pomoc!<br />Badacze<br />Anna Baczko-Dombi<br />Piotr Bekas<br />Dominika Czerniawska<br /> Micha Danielewicz<br /> Aleksandra Godys<br /> Pawe Hess<br /> Zuza Jendryczko<br /> Paulina Jdrzejewska<br /> Darek Kraszewski<br /> Ela Morawska <br /> Agata Nowotny<br /> ukasz Ostrowski<br /> Tomek Ratter<br /> KasiaStarzyk<br /> Monika Stec<br /> Bartek Stodulski<br /> Ela widrowska<br /> Marta Szotkowska<br /> MariaWinicka<br /></p>