projekt ehr qtn - wprowadzenie

of 25 /25
Projekt EHR-Q TN wprowadzenie Seminarium, Łódź, 27 listopada 2013 r. Rafał Zdrajkowski Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Cyfryzacji, Wydział eZdrowia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Projekt EHR-QTN

wprowadzenie

Seminarium, Łódź, 27 listopada 2013 r.

Rafał ZdrajkowskiUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Cyfryzacji, Wydział eZdrowia

1

Page 2: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Agenda:

Kontekst seminarium

Kontekst i rezultaty projektu EHR-QTN

Inne działania międzynarodowe

2

Page 3: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Wydział eZdrowia

PROJEKTY GŁÓWNE

2006 2007 2008 2009

Wydział ds. eZdrowia

Strategia eZdrowia2007-2013

2004

Wojewódzki Plan Zdrowotny 2004

Wojewódzki Plan Zdrowotny 2005

Program polityki zdrowotnej2001-2005

3

Page 4: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Uchwała Nr 1014/07 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”

WIZJA eZdrowia 2013„Placówki opieki zdrowotnej w województwie łódzkim – w efekcie planowych działań władz regionu – powszechnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla poprawy jakości usług i w celu sprostania społeczno – ekonomicznym wyzwaniom zmian demograficznych.

Mieszkańcy regionu posiadają dostęp do wiarygodnych usług informacyjno-konsultacyjnych oraz do wybranych usług telemedycznych świadczonych przez zintegrowane interoperacyjnie systemy teleinformatyczne, służące także pracownikom placówek opieki zdrowotnej do wymiany danych drogą elektroniczną, analiz danych oraz wspomagania zarządzania”

4

Page 5: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

PRIORYTETY Strategii eZdrowia

1. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej

2. Realizacja innowacyjnych projektów eZdrowia

3. Zapewnienie warunków dla wzrostu kapitału wiedzy i podniesienia umiejętności praktycznych w zakresie eZdrowia

4. Stworzenie aktywnie działającej sieci regionalnych interesariuszy eZdrowia oraz powołanie profesjonalnego podmiotu koordynującego wdrażanie Strategii eZdrowia i jej projektów głównych

5

Page 6: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Strategia eZdrowiaRegionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego

Regionalna Platforma Informacji i Zdalnych Porad Medycznych

Program Szkoleń i Budowania Kapitału Wiedzy o eZdrowiu

Regionalny System Wymiany Danych i Zarządzania Informacją o Pacjencie

Klaster Innowacji eZdrowia

6

Page 7: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

7

Page 8: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

International projects

Sources of financing and search:

Portfolio projektowe:Projekty główne:

in4health

Wydział eZdrowia

8

Page 9: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Wydział eZdrowia

2010 2011 2012 20132009

in4health

Portfolio projektowe:

9

2014

Page 10: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

RSIMRegionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego

Okres realizacji: 2009-2014

Źródło finansowania: 75 % RPO WŁ 25 % WŁ

Całkowity budżet projektu: niemal 44,5 mln zł

Cel główny:podniesienie jakości zarządzania regionalnym systemem ochrony zdrowia

10

Page 11: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

IV.1 IV.2

Ponad 26 mln PLN Ponad 17,5 mln PLN

11

Page 12: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

In4healthRegionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne

Okres realizacji: 2010-2014

Źródło finansowania: 85 % RPO WŁ 15 % WŁ

Całkowity budżet projektu: około 2,1 mln PLN

Cel główny:Podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotyczących ochrony zdrowia realizowanego poprzez zwiększenie powszechnego dostępu do nich drogą elektroniczną oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)

12

Page 13: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Regionalny System Wymiany Danych i Zarządzania Informacją o Pacjencie

13

Page 14: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej własnej pacjenta(Cel szczegółowy 1)

Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta przez personel medyczny(Cel szczegółowy 2)

Zapewnienie elektronicznej wymiany danych medycznych pacjenta między zakładami opieki zdrowotnej(Cel szczegółowy 3)

Optymalizacja procesu leczenia, poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów w zakładach opieki zdrowotnej(Cel szczegółowy 4)

Ocena jakości usług zdrowotnych przez pacjenta(Cel szczegółowy 5)

ZOZ AZOZ B

Zmniejszenie liczby błędów lekarskich i prawdopodobieństwa popełnienie błędu w procesie leczenia(Cel szczegółowy 6)

Pacjenci

Personel medyczny

SIMPRE

Cel główny: Podniesienie jakości usług zdrowotnych i podniesienie efektywności procesu leczenia w regionie łódzkim

14

Page 15: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Nazwa projektu: Thematic Network on Quality Labeling And Certification of EHR Systems

Akronim projektu: EHR-QTN

Okres realizacji projektu: 2009-2012

Wartość projektu: 789.000,00 Euro

Źródło finansowania: CIP, IST-PSP

Typ instrumentu finansowego: Thematic Network

15

Page 16: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Austria

Ireland

United Kingdom

Belgium

Czech Republic

Hungary

Greece

Germany

France

Estonia

Denmark

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Italy

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Serbia

Slovakia

Spain

EHR-QTN

Thematic Network on Quality Labelling andCertification of EHR

Systems (2009-2012)

Slovenia

16

Page 17: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Cel główny: Rozwój certyfikacji produktów eZdrowia i systemów EHR w EuropieCele szczegółowe:

Badanie interesariuszy EHR w Europie

Badanie rynku dostawców technologii informatycznych dla sektora ochrony zdrowia w Europie

Rozwój repozytorium wymagań i narzędzi certyfikacyjnych EHR

Warsztaty i seminaria krajowe związane z walidacją repozytorium wymagań EHR

Opracowanie mapy drogowej ,,Roadmap to Sustainable Pan-European Certification of EHR Systems”

Warsztaty partnerów projektu związane z wymianą praktyk i doświadczeń projektów EHR (ogółem 72 warsztaty)

Konferencje w Europie promujące ideę oceny jakościowej produktów eZdrowia i EHR

17

Page 18: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Główne zadania Urzędu jako Partnera (1):Tłumaczenie repozytorium wymagań Eurorec dotyczących certyfikacji systemów związanych z Elektronicznym Rekordem Pacjenta

Przegląd interesariuszy EHR w Polsce (ang. Electronic Health Record Market Overview Report)

Udział w warsztatach krajowych i konferencjach organizowanych w ramach projektu, w tym:

EuroRec Annual Conference 2010

HISI conference 2010 - Dublin

WoHIT 2010 - Barcelona

WoHIT 2011 - Budapeszt18

Page 19: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Główne zadania Urzędu jako Partnera (2):Organizacja warsztatów krajowych i konferencji:

Warsztat 2010: rola certyfikacji i interfejsów w zakresie EHR, model implementacji EHR

Konferencja 2012: ,,Certyfikacja systemów EHR”

Seminarium 2013: wdrażanie EDM, EHR

19

Page 20: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

20

www.eurorec.org/RD/EHR-Q-TN.cfm

Page 21: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration

Okres realizacji: 2010-09-01 do 2013-10-31

Źródło finansowania: 100 % - 7. PR

Komponent: Capacities, Coordination Actions (CA)

Całkowity budżet projektu: ponad 3,3 mln euro

Cel główny projektu:Identyfikacja, polepszanie, a nawet opracowanie nowych paradygmatów w zakresie dostarczania usług zdrowotnych, na potrzeby zarządzania chorobami przewlekłymi (tj. udar, zaburzenia psychiczne i demencja, cukrzyca)

Projekt RICHARD

21

Page 22: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Konsorcjum Projektu:

15 instytucji z 4 regionów europejskich (władze regionalne, placówki medyczne, firmy, instytucje naukowo-badawcze)

Koordynator Projektu: władze Regionu Toskanii (specjalność: udar)

Partnerzy: Yorkshire (specjalność: cukrzyca), Västerbotten (specjalność: demencja), Województwo Łódzkie

Partnerzy z regionu łódzkiego: Departament Cyfryzacji Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (lider partnerstwa łódzkiego)

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

Firma Pixel Technology Uniwersytet Łódzki, Centrum

Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy KNOWBASE

22

Page 23: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

23

Logika Projektu RICHARD

Page 24: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Doświadczenia związane z praktyczną realizacją projektów międzynarodowych

1.Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie realizował wcześniej projektów w CIP i 7. Programie Ramowym UE

2.Specyfika jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania finansów (budżetowanie roczne, procedury)

3.Nawiązanie cennych kontaktów międzynarodowych – istotna wartość dodana projektów (dostęp do ekspertów na poziomie europejskim)

4.Możliwość wykorzystania rezultatów Projektu EHR-QTN i RICHARD - wiedzy zawartej w opracowanych dokumentach analitycznych w procesie tworzenia nowej strategii polityki zdrowotnej województwa łódzkiego na lata 2014-2020 oraz przy realizacji nowych projektów z zakresu informatyki medycznej (np. SIMPRE)

24

Page 25: Projekt ehr qtn - wprowadzenie

Pytania?

Dziękuję za uwagę

Rafał [email protected].: +48-42-291-97-14

25